Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim Najważniejsze wnioski i rekomendacje Toruń, 9. grudnia 2010 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim Najważniejsze wnioski i rekomendacje Toruń, 9. grudnia 2010 1."— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim Najważniejsze wnioski i rekomendacje Toruń, 9. grudnia 2010 1

2 Zakres badania, Aktorzy 2 MŚP JST IOB B+R 10-49 / 50-249; niefinansowe niekomercyjne; ponadlokalne współpracujące z MŚP; bez przedsiębiorstw; n. matematyczne, techniczne, przyrodnicze kondycja innowacyjność warunki powstawania i funkcjonowania Badania ankietowe: 163 JST (19+144 ) 49 IOB i B+R 600 MŚP (400+200) Badania jakościowe Analiza danych zastanych Wpływ Artykulacja interesów MŚP Legenda: System wsparcia

3 Zagadnienia Kondycja oraz poziom innowacyjności MŚP Warunki powstawania i funkcjonowania MŚP Artykulacja interesów MŚP System wsparcia Rekomendacje 3

4 Wielkość sektora MŚP 4 Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS 23% 77%

5 Innowacyjność WK-P według RII * * Regionalny Indeks Innowacji jest syntetycznym wskaźnikiem stosowanym w badaniach prowadzonych przez PRO INNO Europe, obliczanym na podstawie wskaźników cząstkowych bazujących na statystyce publicznej. Przyjmuje wartości od 0 do 1. Źródło: Obliczenia na podstawie Regional Innovation Scoreboard 2009, dane za rok 2006 Deficyty WK-P: szkolnictwo wyższe, wydatki publiczne na B+R

6 Wprowadzanie innowacji przez małe przedsiębiorstwa Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS, dane za rok 2008

7 Wprowadzanie innowacji przez średnie przedsiębiorstwa Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS, dane za rok 2008

8 Samoocena kondycji MŚP 8 Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku

9 Zmiana wielkości obrotu MŚP 2009/2008 9 Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku

10 Zagadnienia Kondycja oraz poziom innowacyjności MŚP Warunki powstawania i funkcjonowania MŚP Potrzeby MŚP Stan wybranych uwarunkowań Artykulacja interesów MŚP System wsparcia Rekomendacje 10

11 Problemy w pierwszym roku (2004-2010) 11 Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku

12 Uwarunkowania prowadzenia działalności 1 12 Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku

13 Uwarunkowania prowadzenia działalności 2 13 Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku

14 Uwarunkowania prowadzenia działalności 3 14 Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku

15 15 Posiadanie strategii: Awangarda sektora MŚP Wzrost obrotów 2009/2008 odnotowało: 40% spośród firm posiadających strategię 26% spośród firm nie posiadających strategii Pozytywne efekty działalności inwestycyjnej odnotowało: 48% spośród firm posiadających strategię, wdrażających innowacje 35% spośród firm nie posiadających strategii, wdrażających innowacje

16 16 Uwarunkowania Odsetek wskazań jako istotne wśród MŚP posiadających strategięnie posiadających strategii Współpraca z uczelniami lub instytutami naukowymi z regionu 51%28% Współpraca z uczelniami lub instytutami naukowymi spoza regionu 35%16% Możliwości nawiązywania kontaktów z klientami i kontrahentami z zagranicy 51%33% Oferta w zakresie szkoleń lub doradztwa 77%62% Przepustowość lotniska27%13% Dostępność centrów wystawienniczych 50%39% Uwarunkowania istotniejsze dla Awangardy

17 Zagadnienia Kondycja oraz poziom innowacyjności MŚP Warunki powstawania i funkcjonowania MŚP Potrzeby MŚP Stan wybranych uwarunkowań Artykulacja interesów MŚP System wsparcia Rekomendacje 17

18 Infrastruktura drogowa Droga, którą pani tu jeździ to nie jest droga, która jest pomocna w prowadzeniu biznesu. To jest jedna wąska ścieżka. Prosimy już od lat żeby zrobić tu dojazd. To jest nie tylko nasza firma, tu jest cały szereg właśnie [firm], w takiej dzielnicy a la przemysłowej. Podatki wszyscy tutaj płacimy, natomiast dziury są wielkie, wiosna, lato to już jest tragedia. [Wywiad z przedsiębiorcą] 18 Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS IBnGR 2006-2009: WK-P na 10. miejscu pod względem dostępności transportowej

19 Podatki lokalne Stawki podatków na poziomie niższym od maksymalnego: od nieruchomości - 75% gmin od środków transportowych – 73% gmin 19 Źródło: Badanie ankietowe JST, maj 2010 roku Jeśli jest kryzys, to [oczekiwana jest] zmiana (…) w podejściu do tych podatków lokalowych i innych. Są firmy, które mają olbrzymi teren, nie jest on wykorzystany i muszą płacić. I po prostu te firmy często padają dlatego, że nikt do nich ręki nie wyciągnie, nie przyjdzie, nie pofatyguje się, nie zapyta dlaczego na przykład ta firma pada. A nawet jeśli się przedsiębiorcy zgłaszają z takimi uwagami to też nie są brane pod uwagę. (…) Jeśli jest koniunktura, to nawet jest w stanie przedsiębiorca zapłacić więcej, ale jeśli jest kryzys, to należałoby jednak elastycznie do tego podchodzić. [Przedsiębiorca] Kilka lat temu na pobliskiej ulicy był budowany wiadukt, w związku z czym przez praktycznie 3 lata byliśmy odcięci od świata. Próbowaliśmy wtedy prosić miasto o ulgi lub zniesienie choć jednej z opłat związanych z podatkiem gruntowym. Nie było odzewu. Więc pomoc ze strony gminy, to bajki. Być może w gminie istnieje klimat do pomocy MŚP, ale ja nie miałem możliwości skorzystania z tego. [Przedsiębiorca]

20 Dostępność pracowników 1 20 IBnGR 2006-2009: WK-P na 6. 5. miejscu pod względem zasobów i kosztów pracy pozytywnie wyróżnia się podregion bydgosko-toruński: duża liczba wykwalifikowanych pracowników, duża podaż studentów i absolwentów Liczba studentów szkół publicznych i niepublicznych na 10 tys. mieszkańców Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS Wartość wskaźnika dla WK-P: 81%-85% wartości dla PL

21 Dostępność pracowników 2 21 Wywiady z przedsiębiorcami: niedostosowanie kierunków kształcenia ponad gimnazjalnego i wyższego niewystarczające przygotowania absolwentów. Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych szkół publicznych i niepublicznych na 10 tys. mieszkańców Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS Wartość wskaźnika dla WK-P: 59%-68% wartości dla PL

22 Kapitał 1 22 Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku Zapotrzebowanie na kapitał:

23 Kapitał 2 23 Potrzeby MŚP – w znacznej mierze poza zasięgiem wsparcia udzielanego przez fundusze pożyczkowe. Niska ocena wiarygodności MŚP według banków: wymóg wysokich zabezpieczeń rola funduszy poręczeniowych. Problemem zwł. pozyskanie kwot od 1 mln złotych. Niska dostępność kapitału zalążkowego i podwyższonego ryzyka. Odmawiamy współpracy, jeżeli rzeczywiście przedsiębiorca jest kompletnie goły. (…) Jeżeli przyjdzie ktoś i powie nie mam rodziny, nie mam mieszkania, nie mam pieniędzy, ale mam pomysł. Za sam pomysł, no nie ma takiej możliwości, żeby powierzyć komuś środki. [Przedstawiciel funduszu poręczeniowego]

24 Szkolenia i doradztwo 1 24 Sugestie dotyczące poprawy szkoleń i doradztwa: Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku

25 Szkolenia i doradztwo 2 Tematy, w przypadku których IOB odczuwają niezaspokojone zainteresowanie ze strony MŚP: fundusze UE oraz inne źródła finansowania zarządzanie zasobami ludzkimi rozwiązania informatyczne Inne tematy, których wg IOB dotyczy zbyt mało szkoleń: prawne regulacje dot. działalności gospodarczej ochrona własności intelektualnej bezpieczeństwo obrotu gospodarczego lobbing działalność eksportowa Tematy, w przypadku których zainteresowanie MŚP jest mniejsze, niż możliwości jego zaspokojenia: nowe usługi i produkty, wynalazki, innowacje ochrona własności intelektualnej wsparcie z zakresu nauk technicznych 25 Niedoskonałość strony popytowej rynku usług dla MŚP? Źródło: Badanie ankietowe IOB oraz B+R, maj 2010 roku

26 Korzystanie z usług B+R 1 Przyczyny niekorzystania z usług B+R przez przedsiębiorstwa, którym byłyby przydatne: brak środków finansowych uogólnione przekonanie o nieatrakcyjności oferty B+R nieznajomość oferty B+R przywiązanie MŚP do dotychczasowej B+R 26 Stopniowy zwrot części uczelni ku współpracy z gospodarką Jeżeli jest to zadanie, które ma ściśle określony cel, że coś pęka a nie ma pękać, to trzeba to tak przebadać, zaproponować taki sposób rozwiązania tego problemu żeby na koniec nie pękało. (….) Ludzie [pracownicy uczelni] często nie chcą rozwiązywać problemów prawdziwych, bo w prawdziwych problemach jest oczekiwane rozwiązanie konkretne. A w teoretycznych każdy wynik jest dobry. (…) Zmienia się też nastawienie wśród akademików do takiej współpracy, bowiem została zmieniona forma oceny pracowników naukowych. Kiedyś byliśmy rozliczani z ilości publikacji, dziś to się przesuwa np. w stronę ilości patentów, udziału w grantach, współpracy w projektach badawczych. To premiuje postawy pro gospodarcze. Ale to jest proces, to musi potrwać. [Naukowiec] Brak umiejętności i zainteresowania w zakresie tworzenia firm spin-off oraz spin-out

27 Samoocena potencjału B+R* / IOB 27 1.zasoby finansowe 2.zaplecze lokalowe 3.wyposażenie biura 4.aparatura badawcza, laboratoria 5.liczba pracowników 6.kwalifikacje pracowników 7.kontakty z ekspertami zewnętrznymi 8.zasady wpływające na motywację pracowników do współpracy z przedsiębiorstwami 9.formalne zasady współpracy z przedsiębiorstwami 10.wiedza o potrzebach MŚP z regionu 11.poziom znajomości instytucji wśród MŚP z regionu 12.relacje z IOB z regionu 13.relacje z jednostkami B+R z regionu 14.relacje ze szkołami wyższymi z regionu 15.relacje z władzami samorządowymi gmin, w których działa instytucja 16.relacje z władzami samorządowymi powiatów, w których działa instytucja 17.relacje z władzami samorządowymi województwa kujawsko-pomorskiego Źródło: Badanie ankietowe IOB oraz B+R, maj 2010 roku * Nie uwzględniono przedsiębiorstw prowadzących B+R

28 Instytucje prowadzące B+R 28 Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS, dane za rok 2008 Liczba podmiotów prowadzących działalność B+R w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców: porównanie WK-P, WPOM i PL 34 przedsiębiorstwa + 9 innych instytucji (szkoły wyższe, JBR, placówki PAN)

29 Nakłady na B+R w dziedzinie nauk technicznych 29 Nakłady ze środków budżetowych i pozabudżetowych na działalność B+R w dziedzinie nauk technicznych: porównanie WK-P i WPOM 58,7 mln złotych 270,4 mln złotych Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS, dane za rok 2008

30 Zagadnienia Kondycja oraz poziom innowacyjności MŚP Warunki powstawania i funkcjonowania MŚP Artykulacja interesów MŚP System wsparcia Rekomendacje 30

31 Kierowanie przez MŚP postulatów do władz 31 Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku

32 Znajomość organizacji reprezentujących MŚP Znajomość organizacji reprezentującej w województwie kujawsko-pomorskim interesy przedsiębiorstw takich, jak firma respondenta 32 Źródło: Badanie ankietowe MŚP, maj 2010 roku Znajomość organizacji reprezentującej w zależności od wieku MŚP: wśród MŚP założonych przed 1989: 48% wśród działających od 6 do 21 lat: 29% - 34% wśród działających do 5 lat: 14%

33 Opinie MŚP W związku z tym, że na niespotykaną skalę w gminie rozpoczęły się inwestycje właśnie strukturalne, burmistrz opowiedział się za tym i przekonał do tego przedsiębiorców, (…) że nie udzielamy ulg i zwolnień z podatków od nieruchomości i innych dlatego, że mamy tak duże zaległości w zakresie infrastruktury, że gmina tak naprawdę podcinałaby gałąź na której sama siedzi. (…) Odcinałaby się od potencjalnych wpływów z podatków, które ze względu na koniunkturę, na kryzys są i tak dużo mniejsze. (…) Przedsiębiorcy wydaje się, że zrozumieli, że to jest ważniejsze dla nich i to może im przynieść dużo większe korzyści jeżeli będą mieli dobrą drogę, dobre media, niż to, że (…) dostaną jakąś ulgę w podatku (…). Na dzień dzisiejszy takie mechanizmy świadomie nie są wprowadzane ze względu na bardzo wysokie koszty, które ponosimy. Ponad czterdzieści procent budżetu przeznaczamy na inwestycje. [Przedstawiciel IOB działającej przy urzędzie gminy] 33 Dochodowe instrumenty wspierania MŚPProwadzenie inwestycji Konkurencyjne postulaty Możliwość uzgodnień Opinia publiczna: agregat opinii jednostkowych vs. wynik racjonalnej dyskusji

34 Zagadnienia Kondycja oraz poziom innowacyjności MŚP Warunki powstawania i funkcjonowania MŚP Artykulacja interesów MŚP System wsparcia Rekomendacje 34

35 Relacje pomiędzy instytucjami 1 35 Stała współpraca w 2009 roku: Źródło: Badanie ankietowe IOB oraz B+R, maj 2010 roku

36 Relacje pomiędzy instytucjami 2 36 Pośredniczenie w kontaktach z klientami w 2009 roku: Źródło: Badanie ankietowe IOB oraz B+R, maj 2010 roku

37 Kumulatywność Zerwanie ciągłości: nieuchwalenie projektu RSI przygotowanego w ramach KUJPOMRIS zaprzestanie funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości zanik kontaktów pomiędzy władzami samorządowymi województwa a sejmikiem gospodarczym 37

38 Zagadnienia Kondycja oraz poziom innowacyjności MŚP Warunki powstawania i funkcjonowania MŚP Artykulacja interesów MŚP System wsparcia Rekomendacje 38

39 Tematy rekomendacji 1 39 1)Prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych (RPO WKP) 2)Podatki lokalne: priorytetem inwestycje w infrastrukturę zwolnienia podatkowe dla firm w kryzysie prezentowanie przedsiębiorcom założeń polityki podatkowej 3)Większa aktywność gmin w zakresie planowania przestrzennego 4)Włączanie przedsiębiorców w planowanie rozwoju lokalnego 5)Przekazywanie przedsiębiorcom informacji nt. wsparcia z UE, monitorowanie i ewaluacja RPO WKP oraz regionalnego PO KL 6)Poszerzenie oferty szkoleń, rozwijanie audytu potrzeb szkoleniowo-doradczych, wykorzystanie wyników badania potrzeb szkoleniowych przy dotowaniu szkoleń 7)Poszerzenie niekomercyjnej oferty wsparcia finansowego (w tym: kapitał zalążkowy, kapitał podwyższonego ryzyka), promocja źródeł finansowania

40 Tematy rekomendacji 2 40 8)Promowanie współpracy pomiędzy MŚP a B+R: uświadamianie przedstawicielom MŚP potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej oraz korzyści ze współpracy z B+R stworzenie portalu prezentującego ofertę B+R z regionu oraz zgłaszanego przez MŚP zapotrzebowania na prace B+R organizowanie forów umożliwiających kontakt MŚP z B+R wykorzystywanie instrumentów wsparcia finansowego, zarówno skierowanych do MŚP (kapitał wysokiego ryzyka), jak i B+R (np. fundusz badań wdrożeniowych) organizowanie staży pracowników naukowych i doktorantów w przedsiębiorstwach zwiększenie roli IOB w kontaktowaniu przedsiębiorców z instytucjami B+R

41 Tematy rekomendacji 3 41 9)Promowanie powoływania firm akademickich stworzenie systemu poradnictwa dla uczelni oraz ich pracowników w zakresie tworzenia firm spin-off i spin-out stworzenie systemu wsparcia firm akademickich na kolejnych etapach ich rozwoju realizacja pilotażowych projektów tworzenia firm spin-off i spin-out oraz prezentacja dobrych praktyk

42 Tematy rekomendacji 4 42 10)Wspieranie powstawania ośrodków wspierania innowacji 11) Systematyzacja funkcjonowania IOB w regionie zapewnienie finansowania IOB w dłuższej perspektywie promowanie specjalizacji IOB współpraca pomiędzy IOB oraz z władzami samorządowymi udostępnianie informacji nt. oferty IOB (katalog) 12) Aktualizacja RSI udział wszystkich zainteresowanych środowisk wykorzystanie dorobku KUJPOMRIS powołanie jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie RSI szczegółowe określenie planu działań nowej jednostki, z uwzględnieniem działań KUJPOMRIS, RORIiSI, CZRSI

43 Tematy rekomendacji 5 43 13)Zapewnienie funkcjonowania stałego forum dyskusji pomiędzy władzami samorządowymi regionu a przedstawicielami przedsiębiorców oraz nauki 14)Wzmocnienie reprezentacyjnej funkcji organizacji zrzeszających przedsiębiorców: docieranie do nowych członków, zwiększenie przepływu informacji 15)Rozwijanie kształcenia w kierunkach odpowiadających potrzebom gospodarki, w szkołach wyższych i średnich: działania promocyjne doposażanie uczelni / szkół wsparcie finansowe dla studentów Dostosowywanie kwalifikacji osób bezrobotnych do rynku pracy. Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu doboru pracowników.

44 Tematy rekomendacji 6 44 16)Utworzenie studiów przygotowujących kadry instytucji wspierających MŚP oraz ich współpracę z B+R 17)Wzmocnienie w Urzędzie Marszałkowskim funkcji wspierania samorządu lokalnego w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości (analogicznie do wsparcia w zakresie przygotowywania terenów inwestycyjnych) 18)Powołanie w Urzędzie Marszałkowskim międzywydziałowego zespołu ds. wspierania przedsiębiorczości, w celu zapewnienia kompleksowej realizacji strategii w tym zakresie

45 Dziękujemy 45 www.dyspersja.com Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim Najważniejsze wnioski i rekomendacje Toruń, 9. grudnia 2010 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google