Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI
dr Kamilla Kurczewska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Katedra Prawa Administracyjnego

2 Informacje nt. terminów egzaminów poprawkowych, wyników
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

3 CELE USTAWY O INFORMATYZACJI
ustalenie zasad interoperacyjności w zakresie wymiany informacji w formie elektronicznej uzyskanie jawności i neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinfoatycznych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

4 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
1 Cel ustawy – ustalenie zasad ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa Cel - ustanawianie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

5 PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA /podstawa prawna
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

6 PONADSEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE harmonogam
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

7 SEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE – harmonogram
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

8 2 Cel ustawy – ustalenie standardów informatycznych
Cel - ustalanie minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

9 Standardy informatyczne /def/
DEFINICJA minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

10 3 Cel ustawy – dostosowanie systemów teleinformatycznych
Cel - dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

11 4 Cel ustawy – dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji
Cel - dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

12 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej /def/ DEFINICJA minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

13 Rejestr publiczny /def/
DEFINICJA rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

14 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
5 Cel ustawy – ustalenie zasad kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu Cel - ustalenie zasad kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

15 kontrola projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu /def/
DEFINICJA Kontrola projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu obiektywne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

16 6 Cel ustawy – ustalenie zasad wymiany informacji drogą elektroniczną
Cel - wymiana informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

17 środki komunikacji elektronicznej /def/
DEFINICJA środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; tj. rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

18 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
7 Cel ustawy – ustalanie i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu Cel - ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

19 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
8 Cel ustawy – zapewnienie funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP" platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

20 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
9 Cel ustawy – zapewnienie funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych W centralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory pism, które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.). Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

21 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
10 Cel ustawy – realizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Strategią", - w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych 1. Główne kierunki, cele i zadania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego określa Strategia. 2. Strategia przyjmowana jest w drodze uchwały przez Radę Ministrów. 3. Odpowiedzialny za opracowanie i realizację Strategii jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 4. Strategia podlega procesom ewaluacji, nie częściej jednak niż raz w roku. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

22 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
ŹRÓDŁO INFORMACJI . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

23 Podstawowe zagadnienia
System informacyjny Komputeryzacja systemów informacyjnych System informatyczny Standardy systemów informatycznych dla administracji 23

24 System informacyjny DEFINICJA System informacyjny System informacyjny - posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe

25 system informatyczny DEFINICJA System informatyczny system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzację zadań, dostarcza niezwłocznie informacji, ułatwia pracę grupową w organizacjach rozproszonych terytorialnie

26 Komputeryzacja systemów informacyjnych
DEFINICJA Komputeryzacja systemów informacyjnych tj. tworzenie systemów komputerowych (mająca na celu zwiększenie sprawności działania systemów zarządzania)

27 System komputerowy DEFINICJA System komputerowy – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje).

28 Struktura systemu komputerowego
Struktura systemu komputerowego składa się z pięciu zasadniczych warstw tj. warstwa sprzętowa, system operacyjny, programy narzędziowe, programy użytkowe i użytkownicy. Sprzęt – zapewnia podstawowe możliwości obliczeniowe (procesor, pamięć, urządzenia wejścia/wyjścia) – podstawowe zasoby systemu komputerowego. Oprogramowanie systemowe – kontroluje i koordynuje działanie zasobów sprzętowych przez zastosowanie różnych programów użytkowych dla różnych użytkowników. Warstwa tworzona przez twórców systemu operacyjnego Oprogramowanie narzędziowe – dogodne interfejsy użytkowe wspomagające zarządzanie zasobami sprzętowymi oraz usprawniające, modyfikujące oprogramowanie systemowe, pisane przez programistów, którzy mają na celu usprawnienia wykonywania programów Oprogramowanie użytkowe – określają sposoby użycia zasobów systemowych do rozwiązywania problemów obliczeniowych zadanych przez użytkownika (systemy baz danych, oprogramowanie biurowe), tworzone przez programistów. Użytkownicy – ludzie, maszyny, inne komputery, mający bezpośredni kontakt z oprogramowaniem użytkowym.

29 Oprogramowanie DEFINICJA Oprogramowanie – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie.

30 Standaryzacja stworzenie spójnych standardów informatycznych, zapewniających interoperacyjność systemów wykorzystywanych w administracji zapewniają regulacje prawne ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U Nr 64, poz. 565) Rozdział 3 ustawy przewiduje stworzenie mechanizmów prawotwórczych, które mają zapewnić interoperacyjność na trzech płaszczyznach: stosowania systemu teleinformatycznego, prowadzenie rejestrów publicznych oraz prowadzenie wymiany dokumentów w formie elektronicznej.

31 Krajowe Ramy Interoperacyjnosci
Krajowe Ramy Interoperacyjności – zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych § Interoperacyjność osiąga się przez: 1) ujednolicenie, rozumiane jako zastosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne podmioty realizujące zadania publiczne, lub 2) wymienność, rozumianą jako możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych współpracujących systemów, lub 3) zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań

32 Podstawa standaryzacji
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

33 Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym
Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym osiągana jest przez: 1) informowanie przez podmioty realizujące zadania publiczne, w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie się, o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym serwisów dla usług realizowanych przez te podmioty; 2) wskazanie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji miejsca przeznaczonego do publikacji informacji, o których mowa w pkt 1; 3) standaryzację i ujednolicenie procedur z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poprawnej współpracy podmiotów realizujących zadania publiczne; 4) publikowanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmiot realizujący zadania publiczne opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw z zakresu jego właściwości drogą elektroniczną.

34 Interoperacyjność na poziomie semantycznym
Interoperacyjność na poziomie semantycznym osiągana jest przez: 1) stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w niniejszym rozporządzeniu; 2) stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach publikowanych w repozytorium interoperacyjności 3) stosowanie w rejestrach prowadzonych przez podmioty publiczne odwołań do rejestrów zawierających dane referencyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań

35 Interoperacyjność na poziomie technologicznym
Interoperacyjność na poziomie technologicznym osiągana jest przez: 1) stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale IV; 2) stosowanie regulacji zawartych w przepisach odrębnych, a w przypadku ich braku uwzględnienia postanowień odpowiednich Polskich Norm, norm międzynarodowych lub standardów uznanych w drodze dobrej praktyki przez organizacje międzynarodowe.

36 Systemy opracowywane przez Centrum Projektów Informatycznych podległe Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji Lista systemów informacyjnych prowadzonych przez poszczególne urzędy oraz jednostki podległe, podporządkowane i nadzorowane, ujętych w projekcie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 oraz innych systemów, nieujętych w programie badań na rok 2012

37 Zadania ustawy /1/ Ustalenie zasad ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używa-nych standardów i specyfikacji

38 Zadania ustawy /2/ Ustalenie zasad dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz do Krajowych Ram Intero-peracyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neu-tralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2

39 Zadania ustawy /3/ Ustalenie zasad dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych

40 Zadania ustawy /5/ Ustalenie zasad ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi, środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

41 Stan zaawansowania projektów
Projekty zrealizowane . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

42 INFORMATYZACJA KSIĄG WIECZYSTYCH
Nowa Księga Wieczysta (NKW) umożliwia: - zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, - przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego, - bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych, - wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

43 PLATFORMA LOKALIZACYJNO-INFORMACYJNA Z CENTERALNA BAZA DANYCH
Pełna funkcjonalność Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

44 OGÓLNOPOLSKA SIEC TELEINFORMATYCZNA OBSŁUGI TELEFONU ALARMOWEGO 112
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

45 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
ZINTEGROWANA WIELOUSŁUGOWA PLATFORMA KOMUNIKACYJNA Policji z funkcja e-usług dla obywateli CBA Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

46 Stan zaawansowania projektów
Projekty realizowane zgodnie z harmonogramem . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

47 System informacyjny statystyki publicznej 31 12 13
. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

48 Platforma usług elektronicznych dla klientów ZUS 31 12 12
platforma kierowania ruchem . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

49 Infrastruktura techniczno-systemowa
Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagajacego udostepnianie e-usług Infrastruktura techniczno-systemowa . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

50 platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego
– platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

51 Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych 31 12 13
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania Udostepniona m.in. Na geoportalu . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

52 D r Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Teryt2 - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju Celem projektu jest budowa nowego rejestru TERYT2, integrującego i harmonizującego istniejące już bazy: - Ewidencji Gruntów i Budynków, - Państwowego Rejestru Nazw  Geograficznych, - Państwowego Rejestru Granic. Rozszerza on dotychczasowe bazy danych opisowych o dane geometryczne obejmujące: - jednostki administracyjne, - miejscowości, - ulice, - punkty adresowe. D r Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

53 Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów 31 12 13
Usługi sieciowe 100/450/730 . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

54 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal „Polska szerokopasmowa” SIIS i Portal . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

55 Stan zaawansowania projektów
Projekty wymagające optymalizacji . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

56 CENTRALNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 31 03 13
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

57 Stan zaawansowania projektów
Projekty wymagające korekt założeń projektowych i organizacyjnych . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

58 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Informatyczny System Osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

59 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Geoportal . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

60 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
pl.id ??? Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

61 Budowa i wyposażenie Centrów powiadamiania ratunkowego 31 12 2013
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

62 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

63 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Platforma udostępnienia online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

64 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Budowa systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwosci Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

65 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
E-DEKLARACJE II Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

66 E-PODATKI 31 03 15 Usprawnienie wymiany informacji
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

67 E-rejestracje 31 12 13 Usprawnienie wymiany informacji
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

68 E-cło 31 12 13 Usprawnienie wymiany informacji
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

69 E-konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych 31 12 13
Usprawnienie wymiany informacji Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

70 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
e-PUAP . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

71 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
INTEROPERACYJNOSĆ SYSTEMÓW Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

72 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
ePUAP podstawa prawna Podstawę prawną funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, stanowi ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) . Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

73 Instalatory usług na ePUAP
Na ePUAP udostępniane są usługi, które umożliwiają instytucjom publicznym instalowanie wybranych usług i udostępnianie ich w Katalogu Usług. Instalator Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instalator usług gminnych Instalator usług powiatowych Instalator usług wojewódzkich Instalator usługi Dopisanie do spisu wyborców Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

74 Instalator usługi elektroniczna skrzynka podawcza
Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który  służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

75 Regulacje ustawowe elektroniczna skrzynka podawcza funkcjonalnosci 1/2
Elektroniczna Skrzynka podawcza ePUAP oferuje instytucjom publicznym szereg możliwości: generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa), archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce) wglądu przez internet, przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,  formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu, Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

76 Regulacje ustawowe elektroniczna skrzynka podawcza funkcjonalnosci 2/2
skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu, przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML, obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów), automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów), bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS). Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

77 Regulacje ustawowe elektroniczna skrzynka podawcza instalacja
Skrzynka podawcza może być konfigurowana samodzielnie przez jej właściciela. Konfiguracja możliwa jest w dwóch trybach: podstawowy (wykorzystanie jednego z dostępnych szablonów) i zaawansowany (samodzielna konfiguracja wszystkich opcji szczegółowych). Instalator Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ver. 2) Podręcznik instalacji Elektronicznej Skrzynki Podawczej Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

78 Instalatory usług na ePUAP instalator usług wojewódzkich
„Aplikacje wojewódzkie” mogą być świadczone przez każdy urząd wojewódzki, który chciałby umożliwić obywatelowi załatwienie spraw urzędowych  bez konieczności wychodzenia z domu za pośrednictwem  internetu.  W tym celu zostały udostępnione dwa pakiety aplikacji, które mogą zostać „zainstalowane” na koncie danego urzędu za  pomocą instalatora. (jednocześnie) Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

79 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Instalatory usług na ePUAP instalator usług wojewódzkich pakiet pierwszy W ramach pierwszego instalatora usług udostępniono następujące formularze: 1. Decyzja administracyjna na podstawie wzoru z CRD (2009/10/28/197), 2. Pismo ogólne na podstawie wzoru z CRD (2009/10/28/198), 3. Składanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów, 4. Składanie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów, 5. Składanie wniosku o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic, 6. Składanie oświadczenie wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień, 7. Składanie oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 8. Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru, 9. Wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru, 10. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego, 11. Składanie wniosku o  zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

80 Instalatory usług na ePUAP instalator usług wojewódzkich pakiet drugi
W drugim pakiecie usług  znajdują się następujące formularze: 1. Opiniowanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, 2. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych, 3. Prośba o udostępnienie informacji publicznej, 4. Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym, 5. Przyjęcie obywateli w sprawach skarg i wniosków, 6. Składanie wniosków o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego, 7. Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa, 8. Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim, 9. Pismo ogólne na podstawie wzoru z CRD (2009/10/28/198) Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

81 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Instalatory usług na ePUAP instalator usług wojewódzkich sposób instalacji instalacja wymienionych aplikacji należy  skorzystać z następującej instrukcji instalacji: Instrukcja instalacji aplikacji Instalator aplikacji Wybór opisu usługi i dodanie formularza - usługi wojewódzkie I instalacja formularzy z drugiego pakietu aplikacji należy skorzystać z poniższej instrukcji instalacji:  Instrukcja instalacji aplikacji Wybór opisu usługi i dodanie formularza - usługi wojewódzkie II Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

82 Instalatory usług na ePUAP instalator usług powiatowych usługa nr 1
Aplikacja powiatowa - wydanie prawa jazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.), organy właściwe do spraw wydawania praw jazdy są zobowiązane do przyjmowania wniosków elektronicznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło aplikację, dzięki której właściwe organy mogą udostępnić swoim obywatelom elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy. Aby skorzystać z tej możłiwości, zainteresowane jednostki muszą posiadać konto na platformie ePUAP z uprawnieniami Instytucji Publicznej, a nastepnie zainstalować i skonfigurowac ww. aplikację. Instalacja usługi: Instrukcja instalacji aplikacji Instalator usługi (aktualizacja z dnia ) Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

83 Instalatory usług na ePUAP instalator usług gminnych pakiet usług
W dniu 9 czerwca 2010 r. został udostępniony pakiet usług przeznaczony dla jednostek samorządowych. W pakiecie tym znajdują się formularze dla następujących usług: 1. Przyjęcie zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym        2. Przyjęcie zawiadomienia o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym        3. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego        4. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego        5. Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych          Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

84 Instalatory usług na ePUAP instalator usług gminnych pakiet usług
       6. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką        7. Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.        8. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków        9. Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części       10. Wydanie decyzji o bonifikacie od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe       Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

85 Instalatory usług na ePUAP instalator usług gminnych pakiet usług
      11. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego       12. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności       13. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego       14. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym       15. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi       Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

86 Instalatory usług na ePUAP instalator usług gminnych pakiet usług
      16. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców       17. Wycinka drzew i krzewów – zezwolenia       18. Uzyskanie zgody na używanie herbu       19. Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej       20. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej   Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

87 Instalatory usług na ePUAP instalator usług gminnych
instalacja formularzy: Instrukcja instalacji  ( ) Instalator usług ( ) Wybór opisu usługi i dodanie formularza - usługi samorządowe Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

88 Zakładanie konta na ePUAP dla podmiotu publicznego
Etap I – Założenie konta dla Podmiotu Publicznego (PP) na platformie ePUAP; Etap II – Złożenie wniosku do MAiC o nadanie uprawnień Podmiotowi Publicznemu do świadczenia usług na platformie ePUAP; Etap III – Nadanie uprawnienia przez MAiC Podmiotowi Publicznemu do świadczenia usług na platformie ePUAP i przesłanie informacji zwrotnej; Etap IV – Konfiguracja elektronicznej skrzynki podawczej przez Podmiot Publiczny (uruchomienie instalatora). Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

89 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Dziękuję za uwagę Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Pobierz ppt "SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google