Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA SPÓJNOŚCI I PROGRAMOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ 2000-2006 2007-2013 Dr hab. Witold Toczyski /

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA SPÓJNOŚCI I PROGRAMOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ 2000-2006 2007-2013 Dr hab. Witold Toczyski /"— Zapis prezentacji:

1

2 POLITYKA SPÓJNOŚCI I PROGRAMOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ 2000-2006 2007-2013 Dr hab. Witold Toczyski http://panda.bg.univ.gda.pl/~toczyski / http://panda.bg.univ.gda.pl/~toczyski /http://panda.bg.univ.gda.pl/~toczyski / Gospodarka regionalna (3)

3 CELE POLITYKI REGIONALNEJ UE W OKRESIE 2000 – 2006 Cel 1 - promowanie strukturalnego rozwoju i dostosowania regionów opóźnionych w rozwoju Wskaźnik PKB na mieszkańca, niższego od 75% średniej wspólnotowej, Cele projektów: infrastruktura, innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości zasobów ludzkich. Cel 2 - wspieranie społeczno-gospodarczej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych dotyczy on wszystkich regionów wymagających społecznej i gospodarczej przebudowy, które nie zostały objęte celem nr 1. - obszary wymagające rekonwersji przemysłu, (wysokie bezrobocie, wysokie a jednocześnie zmniejszające się zatrudnienie w sektorze przemysłowym) lecz również o upadające pod względem demograficznym i gospodarczym obszary wiejskie (o niskiej gęstości zaludnienia i dużym udziale pracujących w rolnictwie Cel 3 (cel horyzontalny): wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia - wspiera działania na rynku pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia - tworzy równe szanse dla wszystkich w dostępie do rynku pracy - zwiększanie zatrudnienia przez realizowanie programów edukacji i ciągłego kształcenia - wspiera równe szanse na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn

4 Kierunki interwencji Funduszu Spójności 1. Środowisko Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszanie dystrybucji i jakości wody do picia Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszanie dystrybucji i jakości wody do picia Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Poprawa jakości powietrza Poprawa jakości powietrza Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 2. Transport Zrównoważony rozwój różnych gałęzi transportu - modernizacja sieci kolejowej TEN-T Zrównoważony rozwój różnych gałęzi transportu - modernizacja sieci kolejowej TEN-T Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej - budowa dróg krajowych, ekspresowych i autostrad Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej - budowa dróg krajowych, ekspresowych i autostrad

5 Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III A, B, C INTERREG III A, B, C –współpraca transgraniczna, ponadnarodowa i międzyregionalna budżet EFRR – 4,8 mln EUR EQUAL EQUAL –współpraca ponadnarodowa służącej promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy budżet EFS – 2,8 mln EUR LEADER+ LEADER+ –wsparcie rozwoju obszarów wiejskich –budżet EFOiGR – 2,0 mln EUR URBAN II URBAN II –gospodarcza i społeczna regeneracja miast i obszarów miejskich znajdujących się w kryzysie –budżet EFRR – 0,7 mln EUR

6 Podstawowe zasady Inicjatyw Wspólnoty 1. Transnarodowość w Inicjatywach Wspólnoty,, bardzo eksponowany jest wątek międzynarodowej współpracy przy realizacji projektów. w Inicjatywach Wspólnoty,, bardzo eksponowany jest wątek międzynarodowej współpracy przy realizacji projektów. Wynika to z podstawowej idei ustanowienia Inicjatyw, które mają na celu wsparcie transeuropejskich działań w tych dziedzinach wspólnych dla wszystkich państw członkowskich problemy. Wynika to z podstawowej idei ustanowienia Inicjatyw, które mają na celu wsparcie transeuropejskich działań w tych dziedzinach wspólnych dla wszystkich państw członkowskich problemy. 2. Wielowymiarowe partnerstwo dotyczy programowania celów, priorytetów i instrumentów wdrażania w ścisłej współpracy różnych kategorii władz publicznych – od Komisji Europejskiej, poprzez rządy, regiony, aż po władze terytorialne najniższego szczebla, a także chodzi o wprzęgnięcie do współdziałania w układzie terytorialnym lub sektorowym partnerów społecznych i gospodarczych dotyczy programowania celów, priorytetów i instrumentów wdrażania w ścisłej współpracy różnych kategorii władz publicznych – od Komisji Europejskiej, poprzez rządy, regiony, aż po władze terytorialne najniższego szczebla, a także chodzi o wprzęgnięcie do współdziałania w układzie terytorialnym lub sektorowym partnerów społecznych i gospodarczych Partnerstwa, reprezentatywność i ducha współpracy. Zdolnością do ujęcia wielopodmiotowej współpracy w sprawną formułę organizacyjną - operacyjną efektywność i przejrzystość procesu decyzyjnego. Partnerstwa, reprezentatywność i ducha współpracy. Zdolnością do ujęcia wielopodmiotowej współpracy w sprawną formułę organizacyjną - operacyjną efektywność i przejrzystość procesu decyzyjnego.

7 Podstawowe zasady Inicjatyw Wspólnoty 3. Zintegrowane podejście Działania muszą koncentrować się na jasno określonych zagadnieniach, prezentując jednocześnie całościowe podejście do rozwiązywania problemów lokalnych, oparte na ścisłym powiązaniu pomiędzy poszczególnymi aktorami, sektorami i projektami. Działania muszą koncentrować się na jasno określonych zagadnieniach, prezentując jednocześnie całościowe podejście do rozwiązywania problemów lokalnych, oparte na ścisłym powiązaniu pomiędzy poszczególnymi aktorami, sektorami i projektami. Powinny one uwzględniać miejscowe uwarunkowania i przewidywać efektywne wykorzystanie potencjału endogenicznego, zasobów, atutów i know-how danego obszaru. Powinny one uwzględniać miejscowe uwarunkowania i przewidywać efektywne wykorzystanie potencjału endogenicznego, zasobów, atutów i know-how danego obszaru. Priorytet zintegrowanego podejścia ściśle wiąże się z zasadą partnerstwa - wielopodmiotowości, wielosektorowości, szerokiej partycypacji społecznej, zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych, reprezentatywności. Priorytet zintegrowanego podejścia ściśle wiąże się z zasadą partnerstwa - wielopodmiotowości, wielosektorowości, szerokiej partycypacji społecznej, zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych, reprezentatywności. 4. Zasada równość szans Urzeczywistnianie równości szans w dostępie do rynku pracy i zwalczaniu zjawiska wykluczenia. W szczególności ogniskuje się wokół zagadnienia równych szans mężczyzn i kobiet i ludzi młodych. Urzeczywistnianie równości szans w dostępie do rynku pracy i zwalczaniu zjawiska wykluczenia. W szczególności ogniskuje się wokół zagadnienia równych szans mężczyzn i kobiet i ludzi młodych. 5. Koordynacja i wieloszczeblowość procesu programowania dążenie do harmonizacji działań podejmowanych na wszystkich szczeblach zarządzania sprawami publicznymi – od ponadnarodowego do poziomu władz lokalnych z zastosowaniem szerokich procedur konsultacyjnych i uzgodnieniowych różnych szczebli i struktur politycznych, społecznych i gospodarczych. dążenie do harmonizacji działań podejmowanych na wszystkich szczeblach zarządzania sprawami publicznymi – od ponadnarodowego do poziomu władz lokalnych z zastosowaniem szerokich procedur konsultacyjnych i uzgodnieniowych różnych szczebli i struktur politycznych, społecznych i gospodarczych.

8 Podstawowe zasady Inicjatyw Wspólnoty 6. Rozwój zrównoważony Jeśli chodzi o cele założone w programach i projektach, to na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia promujące takie cele, rozwiązania i instrumenty, które pozostają w zgodzie z zasadą rozwoju zrównoważonego; przyjazne dla środowiska naturalnego, nastawionej na wykorzystanie zasobów odnawialnych i promowanie czystych technologii, służące zachowaniu dorobku kulturowego danej społeczności lub obszaru, itp. Jeśli chodzi o cele założone w programach i projektach, to na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia promujące takie cele, rozwiązania i instrumenty, które pozostają w zgodzie z zasadą rozwoju zrównoważonego; przyjazne dla środowiska naturalnego, nastawionej na wykorzystanie zasobów odnawialnych i promowanie czystych technologii, służące zachowaniu dorobku kulturowego danej społeczności lub obszaru, itp. 7. Innowacyjność, pilotażowy charakter, możliwość upowszechnienia Nacisk na innowacyjny i pilotażowy charakter promowanych przedsięwzięć to jedna z głównych cech wyróżniających Inicjatywy Wspólnoty spośród programów głównego nurtu polityk wspólnotowych. Nacisk na innowacyjny i pilotażowy charakter promowanych przedsięwzięć to jedna z głównych cech wyróżniających Inicjatywy Wspólnoty spośród programów głównego nurtu polityk wspólnotowych. Promowane rozwiązania, przy całej swej innowacyjności powinny nadawać się do upowszechnienia i szerszego wykorzystania w ramach ogólnoeuropejskiej sieci współpracy. Promowane rozwiązania, przy całej swej innowacyjności powinny nadawać się do upowszechnienia i szerszego wykorzystania w ramach ogólnoeuropejskiej sieci współpracy.

9 INTERREG III Cel – zrównoważony i harmonijny rozwój oraz integracja terytorialna obszaru europejskiego projekty, które zostały wybrane wspólnie i wdrożone w dwóch lub więcej państwach członkowskich lub krajach trzecich, projekty, które zostały wybrane wspólnie i wdrożone w dwóch lub więcej państwach członkowskich lub krajach trzecich, Nacisk na współpracę z regionami granicznymi krajów kandydujących do Unii i z krajami korzystającymi ze wsparcia Phare, Tacis, Meda Nacisk na współpracę z regionami granicznymi krajów kandydujących do Unii i z krajami korzystającymi ze wsparcia Phare, Tacis, Meda Najważniejsze zagadnienia Programu: Zewnętrzne granice Wspólnoty –Współpraca dotycząca najbardziej oddalonych regionów Wspólnoty –Współpraca zmierzająca do pogłębienia procesu pokojowego rozpoczętego na Bałkanach –Współpraca dotycząca obszaru wysp

10 Dziedziny współpracy Komponent A – służy wsparciu lokalnej i regionalnej współpracy przygranicznej, realizowane są zarówno projekty infrastrukturalne, jak i projekty miękkie Komponent A – służy wsparciu lokalnej i regionalnej współpracy przygranicznej, realizowane są zarówno projekty infrastrukturalne, jak i projekty miękkie Komponent B – służy wsparciu współpracy międzynarodowej w ramach dużych regionów (np. Region Morza Bałtyckiego) w zakresie: Komponent B – służy wsparciu współpracy międzynarodowej w ramach dużych regionów (np. Region Morza Bałtyckiego) w zakresie: –zrównoważonego i skoordynowanego rozwoju przestrzennego, planowania przestrzennego –infrastruktury transeuropejskiej, zagadnień łączności i energii oraz ochrony środowiska Komponent C – współpraca międzyregionalna w skali europejskiej obejmująca wymianę informacji i doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego i przestrzennego i technik kohezyjnych w celu zwiększenia efektywności polityki rozwoju przestrzennego Komponent C – współpraca międzyregionalna w skali europejskiej obejmująca wymianę informacji i doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego i przestrzennego i technik kohezyjnych w celu zwiększenia efektywności polityki rozwoju przestrzennego

11 Dziedziny współpracy (2) ESPON - Europejska Sieć Monitorowania Planowania Przestrzennego, tworzenie naukowej i technicznej bazy planowania przestrzennego w Europie INTERACT - program pomocy technicznej służący wykorzystaniu doświadczeń z ubiegłych edycji INTERREG przy realizacji programów INTERREG

12 Budżet INTERREG III dla Polski Alokacja na lata 2004-2006 INTERREG III 221,32 MEUR Komponent A – 80 % 177,05 MEUR Komponent A – 80 % 177,05 MEUR Komponent B – 14 % 30,98 MEUR Komponent B – 14 % 30,98 MEUR Komponent C – 6 % 13,27 MEUR Komponent C – 6 % 13,27 MEUR

13 Programy INTERREG III A w Polsce Polska realizuje 7 programów współpracy przygranicznej: Programy dwustronne: Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie Polska - Brandenburgia Polska - Brandenburgia Polska - Saksonia Polska - Saksonia Polska - Czechy Polska - Czechy Polska - Słowacja Polska - Słowacja Trójstronne programy sąsiedzkie: Polska - Białoruś - Ukraina Polska - Białoruś - Ukraina Polska - Litwa - Rosja (Obwód Kaliningradzki) Polska - Litwa - Rosja (Obwód Kaliningradzki)

14 INTERREG III B w Polsce Cały obszar Polski objęty jest 2 programami operacyjnymi: Region Morza Bałtyckiego (BSR) - cel programu: Umocnienie spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej poprzez koncentrowanie się na różnicach pomiędzy regionami w celu uzyskania wyższego poziomu integracji w Rejonie Morza Bałtyckiego Region Morza Bałtyckiego (BSR) - cel programu: Umocnienie spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej poprzez koncentrowanie się na różnicach pomiędzy regionami w celu uzyskania wyższego poziomu integracji w Rejonie Morza Bałtyckiego Region Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej (CADSES) Region Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej (CADSES) Oznacza to, iż każdy region może uczestniczyć zarówno w BSR, jak i CADSES Oznacza to, iż każdy region może uczestniczyć zarówno w BSR, jak i CADSES Podział środków na programy na lata 2004-2006: Podział środków na programy na lata 2004-2006: –BSR - 18,59 mln EUR –CADSES - 12,39 mln EUR

15 Obszar współpracy BSR Dania Szwecja Finlandia Norwegia Estonia Litwa Łotwa Polska Niemcy (landy: Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Brema, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn, część Dolnej Saksonii) Białoruś (obwody: Mińsk, Brześć, Witebsk, Grodno) Rosja (obwody: Kaliningrad, St. Petersburg, Psków, Nowogród, Murmansk, Republika Karelii) + Archangelsk i Nenetz okrug.

16 INTERREG III B CADSES CADSES Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space

17 INTERREG III C w Polsce Podział środków na programy na lata 2004-2006: Strefa Wschodnia (East Zone)- 8,39 mln EUR Strefa Wschodnia (East Zone)- 8,39 mln EUR Strefa Północna (North Zone) - 3,59 mln EUR Strefa Północna (North Zone) - 3,59 mln EUR INTERACT - 1,14 mln EUR INTERACT - 1,14 mln EUR ESPON - 0,16 mln EUR ESPON - 0,16 mln EUR Polskie regiony uczestniczą w programie operacyjnym dla: Polskie regiony uczestniczą w programie operacyjnym dla: –Strefy Północnej (North Zone) –Strefy Wschodniej (East Zone) Dany region może uczestniczyć w każdym z czterech istniejących programów Dany region może uczestniczyć w każdym z czterech istniejących programów

18 Inicjatywa EQUAL Kontynuacja poprzednich programów: ADAPT i EMPLOYMENT realizowanych w latach 1994-1999 Kontynuacja poprzednich programów: ADAPT i EMPLOYMENT realizowanych w latach 1994-1999 Finansowanie - EFS (133,9 mln EUR dla Polski) Finansowanie - EFS (133,9 mln EUR dla Polski) Współpraca ponadnarodowa służąca zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Wspólnoty (ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, wiek, orientację seksualną) Współpraca ponadnarodowa służąca zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Wspólnoty (ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, wiek, orientację seksualną) Zasięg - cały obszar UE Zasięg - cały obszar UE Tworzenie baz danych projektów i promowanie dobrych praktyk) Tworzenie baz danych projektów i promowanie dobrych praktyk) Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Partnerstwa na Rzecz Rozwoju

19 Priorytety EQUAL w Polsce Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich poprzez ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom, które doświadczają dyskryminacji bądź nierówności Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich poprzez ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom, które doświadczają dyskryminacji bądź nierówności Wzmocnienie krajowej strategii gospodarki społecznej poprzez podnoszenie jakości zatrudnienia w sektorze usług oraz rozwój zatrudnienia socjalnego Wzmocnienie krajowej strategii gospodarki społecznej poprzez podnoszenie jakości zatrudnienia w sektorze usług oraz rozwój zatrudnienia socjalnego Wspieranie zdolności adaptacyjnych firm i ich pracowników do zmian wywołanych rozwojem nowych technologii poprzez rozwijanie umiejętności informatycznych oraz wdrażanie nowych metod zarządzania Wspieranie zdolności adaptacyjnych firm i ich pracowników do zmian wywołanych rozwojem nowych technologii poprzez rozwijanie umiejętności informatycznych oraz wdrażanie nowych metod zarządzania Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja zawodowa kobiet i mężczyzn, poprzez rozwój i promocję elastycznych form zatrudnienia, organizacji pracy oraz działań towarzyszących Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja zawodowa kobiet i mężczyzn, poprzez rozwój i promocję elastycznych form zatrudnienia, organizacji pracy oraz działań towarzyszących Wspieranie osób ubiegających się o status uchodźcy w integracji na rynku pracy Wspieranie osób ubiegających się o status uchodźcy w integracji na rynku pracy

20 POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2013

21 Odnowiona Strategia Lizbońska 2005 Potrzeba współpracy z regionami i partnerami społecznymi Potrzeba współpracy z regionami i partnerami społecznymi Potrzeba wypracowania bardziej strategicznego podejścia Potrzeba wypracowania bardziej strategicznego podejścia Uczynić z Europy region bardziej sprzyjający inwestycjom i podejmowaniu inicjatyw zawodowych Uczynić z Europy region bardziej sprzyjający inwestycjom i podejmowaniu inicjatyw zawodowych Wiedza i doświadczenie będą głównymi atutami wzrostu w Europie Wiedza i doświadczenie będą głównymi atutami wzrostu w Europie Polityki umożliwiające przedsiębiorcom tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy Polityki umożliwiające przedsiębiorcom tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy

22 Zakres nowej polityki spójności - Strategia Lizbońska W roku 2001 na Szczycie w Goeteborgu założenia te zostały uzupełnione o elementy związane z trwałym i zrównoważonym, ze względu na środowisko, rozwojem społeczno-gospodarczym Komisja Europejska zaproponowała wpisanie Strategii Lizbońskiej w nową politykę spójności Komisja Europejska zaproponowała wpisanie Strategii Lizbońskiej w nową politykę spójności Będzie ona wdrażana za pomocą funduszy zarówno w ramach poddziału 1a - konkurencyjność, jak też poddziału 1b - spójność Będzie ona wdrażana za pomocą funduszy zarówno w ramach poddziału 1a - konkurencyjność, jak też poddziału 1b - spójność Dla Polski jest to korzystne, bowiem najwyżej rozwinięte kraje UE w dalszym ciągu pozostaną zainteresowane polityką spójności Dla Polski jest to korzystne, bowiem najwyżej rozwinięte kraje UE w dalszym ciągu pozostaną zainteresowane polityką spójności

23 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (CSG) 2007-2013 Priorytety polityki spójności 2007- 2013 PRIORYTET 1 Sprawić, by Europa i jej regiony stały się bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestycji i pracy PRIORYTET 2 Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu PRIORYTET 3 Większa ilość i lepsze miejsca pracy Lepsza i szersza infrastruktura transportowa Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich Czystsze środowisko naturalne Zależność od tradycyjnych źródeł energii Zdrowie Wzrost i poprawa inwestycji w RTD Umożliwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości Dostęp do finansowania Więcej osób w stanie zatrudnienia oraz modernizacja systemów ochrony socjalnej Poprawa adaptacji pracowników i przed- siębiorstw oraz elastyczności rynków pracy Lepsza edukacja i poprawa umiejętności Spójność, wzrost, zatrudnienie

24 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Priorytety: zwiększanie atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług oraz zachowanie stanu środowiska zwiększanie atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług oraz zachowanie stanu środowiska wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystywanie możliwości w dziedzinie badań i innowacji, w tym ICT wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystywanie możliwości w dziedzinie badań i innowacji, w tym ICT tworzenie lepszych miejsc pracy oraz większej ich liczby poprzez zainteresowanie większej ilości osób zdobyciem zatrudnienia oraz działalnością gospodarczą, zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększanie inwestycji w kapitał ludzki tworzenie lepszych miejsc pracy oraz większej ich liczby poprzez zainteresowanie większej ilości osób zdobyciem zatrudnienia oraz działalnością gospodarczą, zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększanie inwestycji w kapitał ludzki

25 SWW - Wytyczne dla polityki spójności (1) Wytyczna 1. Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystania tradycyjnych źródeł energii w Europie Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystania tradycyjnych źródeł energii w Europie

26 SWW - Wytyczne dla polityki spójności (2) Wytyczna 2. Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w BRT Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w BRT Ułatwianie innowacji i zwiększanie przedsiębiorczości Ułatwianie innowacji i zwiększanie przedsiębiorczości Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich Poprawa dostępu do finansowania Poprawa dostępu do finansowania

27 SWW - Wytyczne dla polityki spójności (3) Wytyczna 3. Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności na rynku pracy Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności na rynku pracy Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji Zdolności administracyjne Zdolności administracyjne Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników

28 SWW - Terytorialny wymiar polityki spójności Wkład miast we wzrost i zatrudnienie Wkład miast we wzrost i zatrudnienie Wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, obszarów rybołówstwa oraz obszarów o niekorzystnym położeniu ze względu na niekorzystne warunki przyrodnicze Wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, obszarów rybołówstwa oraz obszarów o niekorzystnym położeniu ze względu na niekorzystne warunki przyrodnicze Współpraca transgraniczna Współpraca transgraniczna Współpraca transnarodowa Współpraca transnarodowa Współpraca międzyregionalna Współpraca międzyregionalna

29 Rozporządzenie Rady (WE)1080/2006: EFRR Rozporządzenie Rady (WE)1080/2006: EFRR Rozporządzenie Rady (WE)1081/2006: EFS Rozporządzenie Rady (WE)1081/2006: EFS Rozporządzenie Rady (WE)1084/2006: Fundusz Spójności Rozporządzenie Rady (WE)1084/2006: Fundusz Spójności Rozporządzenie Rady (WE)1082/2006: EWT Rozporządzenie Rady (WE)1082/2006: EWT Fundusze strukturalne Instrumenty polityki spójności UE w latach 2007 - 2013

30 Fundusze na lata 2007 - 2013 jedynie dwa fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny oraz trzeci instrument - Fundusz Spójności jedynie dwa fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny oraz trzeci instrument - Fundusz Spójności Fundusz Spójności ma być programowany w sposób zintegrowany z funduszami strukturalnymi Fundusz Spójności ma być programowany w sposób zintegrowany z funduszami strukturalnymi

31 Szczyt UE w Berlinie - najważniejsze ustalenia Udział polityki regionalnej w wydatkach budżetowych UE: Udział polityki regionalnej w wydatkach budżetowych UE: poprzednio - 35% poprzednio - 35% obecnie 37% + 5% w tytule rolnictwo na rozwój terenów wiejskich obecnie 37% + 5% w tytule rolnictwo na rozwój terenów wiejskich Poziom maksymalnych transferów na rzecz krajów beneficjentów: Poziom maksymalnych transferów na rzecz krajów beneficjentów: poprzednio - brak limitu poprzednio - brak limitu obecnie - 4% ich PKB obecnie - 4% ich PKB Minimalny poziom montażu finansowego środków europejskich środkami własnymi Minimalny poziom montażu finansowego środków europejskich środkami własnymi poprzednio - na poziomie 25% (3 euro europejskie musi zostać uzupełnione 1 euro ze strony beneficjenta) poprzednio - na poziomie 25% (3 euro europejskie musi zostać uzupełnione 1 euro ze strony beneficjenta) obecnie - bez zmian obecnie - bez zmian Zasięg obszarów problemowych: Zasięg obszarów problemowych: poprzednio - 51% mieszkańców UE poprzednio - 51% mieszkańców UE obecnie - ograniczony do 35-40% mieszkańców UE obecnie - ograniczony do 35-40% mieszkańców UE

32 Cele polityki spójności w nowym okresie programowania Cel 1, zorientowany na obszary o niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego, mierzonego tak jak dotąd poziomem PKB na mieszkańca nie przekraczającym 75% średniej Unii Europejskiej na poziomie regionów typu NUTS II. Oznacza to, że w latach 2007-2013 wszystkie województwa Polski pozostaną beneficjentami funduszy strukturalnych jako obszary Celu 1 Cel 1, zorientowany na obszary o niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego, mierzonego tak jak dotąd poziomem PKB na mieszkańca nie przekraczającym 75% średniej Unii Europejskiej na poziomie regionów typu NUTS II. Oznacza to, że w latach 2007-2013 wszystkie województwa Polski pozostaną beneficjentami funduszy strukturalnych jako obszary Celu 1 Nowy Cel 2 dotyczy konkurencyjności i zatrudnienia w regionach. Jest to charakterystyczna zmiana - stary Cel 2 służył restrukturyzacji regionalnej, nowy związany jest z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej Nowy Cel 2 dotyczy konkurencyjności i zatrudnienia w regionach. Jest to charakterystyczna zmiana - stary Cel 2 służył restrukturyzacji regionalnej, nowy związany jest z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej Nowy Cel 3 dotyczy współpracy terytorialnej - transgranicznej i międzynarodowej. Uznano, że współpraca transgraniczna jest sferą o bardzo wysokiej wartości dodanej w skali całej Unii Europejskiej Nowy Cel 3 dotyczy współpracy terytorialnej - transgranicznej i międzynarodowej. Uznano, że współpraca transgraniczna jest sferą o bardzo wysokiej wartości dodanej w skali całej Unii Europejskiej

33 Programowanie Funduszy Komisja Europejska zaproponowała zasadniczą modyfikację systemu programowania funduszy. Na początku zostanie przygotowywany przez KE dokument Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (Community Strategic Guidelines), który następnie zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski Komisja Europejska zaproponowała zasadniczą modyfikację systemu programowania funduszy. Na początku zostanie przygotowywany przez KE dokument Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (Community Strategic Guidelines), który następnie zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski dokumentem przygotowywanym przez kraj członkowski będą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic Reference Framework) dokumentem przygotowywanym przez kraj członkowski będą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic Reference Framework) Po przyjęciu przez KE, dokument ten będzie podstawą budowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych (Operational Programmes) - podstawowych dokumentów operacyjnych będących następnie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską Po przyjęciu przez KE, dokument ten będzie podstawą budowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych (Operational Programmes) - podstawowych dokumentów operacyjnych będących następnie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską

34 Zmiany na poziomie UE Zmiana zakresu interwencji, Zmiana zakresu interwencji, Zmiana poziomu współfinansowania, Zmiana poziomu współfinansowania, Zmiany finansowe Zmiany finansowe Kwalifikowalność kosztów w projektach Kwalifikowalność kosztów w projektach Zasada elastyczności Zasada elastyczności Inny system planowania Inny system planowania

35 Zmiany na poziomie UE Jednofunduszowość programów Jednofunduszowość programów Zarządzanie na poziomie priorytetów Zarządzanie na poziomie priorytetów –Przepływy finansowe –Poziom współfinansowania –Minimalne finansowanie – 20% środków UE

36 Zmiany na poziomie UE System zarządzania System zarządzania –Instytucja zarządzająca –Instytucja certyfikująca + ew. obsługa rachunków –Instytucja audytująca Dokumenty programowe Dokumenty programowe –Programy operacyjne –Uzupełnienia nieobowiązkowe

37 Zmiany w polityce spójności CEL 1 CEL 2 CEL 3 EQUAL F.SPÓJNOŚCI URBAN II LEADER + INTERREG III CEL 1 - KONWERGENCJA CEL 2 - KONKURENCYJNOŚĆ CEL 3 - WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

38 Nowe cele polityki spójności

39

40 Budżet polityki spójności

41 Cel 1 Konwergencja, jest ukierunkowany na przyspieszenie konwergencji najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki zwiększaniu ilości i poprawie jakości inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki, rozwojowi innowacyjności i społeczeństwa opartego na wiedzy, zdolnościom adaptacyjnym do zmian gospodarczych i społecznych, ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego oraz zwiększaniu wydajności administracji. Cel ten stanowi priorytet funduszy; Art. 3 ust. 2 Podstawy polityki spójności Art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

42 Cel 2 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, poza najsłabiej rozwiniętymi regionami, jest ukierunkowany na zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak również zatrudnienia poprzez przewidywanie zmian gospodarczych i społecznych, w tym związanych z liberalizacją handlu, poprzez zwiększenie i poprawę jakości inwestycji w kapitał ludzki, innowacyjność i promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, przedsiębiorczość, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego oraz poprawę dostępności, zdolności adaptacyjnych pracowników i podmiotów gospodarczych, jak również rozwój rynków pracy sprzyjających integracji społecznej; poza najsłabiej rozwiniętymi regionami, jest ukierunkowany na zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak również zatrudnienia poprzez przewidywanie zmian gospodarczych i społecznych, w tym związanych z liberalizacją handlu, poprzez zwiększenie i poprawę jakości inwestycji w kapitał ludzki, innowacyjność i promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, przedsiębiorczość, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego oraz poprawę dostępności, zdolności adaptacyjnych pracowników i podmiotów gospodarczych, jak również rozwój rynków pracy sprzyjających integracji społecznej; Art. 3 ust. 2 Podstawy polityki spójności Art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

43 Cel 3 Europejska współpraca terytorialna, jest ukierunkowana na umacnianie współpracy transgranicznej poprzez wspólne inicjatywy lokalne i regionalne, umacnianie współpracy transnarodowej za pomocą działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu oraz umacnianie współpracy międzyregionalnej i wymiany doświadczeń na właściwym szczeblu terytorialnym. Art. 3 ust. 2 Podstawy polityki spójności Art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

44

45 Cel Konwergencja Regiony o PKB/ mieszkańca <75% średniej dla UE-25 Średnia z lat 2000-2002 86 regionów 124 miliony mieszkańców 27,3% ludności UE Przeznaczono: EUR 177.8 mld

46 Cel: Konwergencja Efekt statystyczny: regiony o PKB/mieszkańca <75% dla UE-15 i >75% dla UE-25 16 regionów 16,4 miliony mieszkańców 3,6% ludności UE Przeznaczono: EUR 12.5 mld

47 Cel: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach "Stopniowe wycofywanie" Regiony objęte Celem 1 w latach 2000-06 i nie objęte Celem Konwergencja 13 regionów 19 miliony mieszkańców 4.2% ludności UE Przeznaczono: EUR 10.38 mld

48 Cel: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach "Stopniowe wycofywanie" Regiony objęte Celem 1 w latach 2000-06 i nie objęte Celem Konwergencja 155 regionów 295 milionów mieszkańców 64.9% ludności UE Przeznaczono: EUR 38.4 mld

49 Polityka spójności na lata 2007 – 2013. Indykatywna alokacja finansowa

50 Poziom współfinansowania Źródło finansowania Cel Dopuszczalny poziom współfinansowania Fundusz Spójności 1 – Konwergencja 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny 1 – Konwergencja 75% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny 2 - Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie50% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 - Europejska współpraca terytorialna 75%

51 Alokacje dla Polski ( zobowiązania) - mln euro Alokacje dla Polski ( zobowiązania) - mln euro Dział 1a (polityki lizbońskie) - 3 699 Dział 1b (spójność) - 59 656 Dział 2 (rolnictwo, rybołówstwo, ochrona środowiska), 27 096 I filar WPR (dopłaty bezpośrednie, interwencje rynkowe)14 052 II filar WPR (rozwój wsi) 11 839 Dział 3 (bezpieczeństwo i obywatelstwo UE) 581 Łącznie 91 031

52 JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprise Zalety: –wykorzystanie rynkowych instrumentów do wsparcia MSP po roku 2013, –elastyczność w doborze instrumentów inżynierii finansowej włączonych do inicjatywy JEREMIE (mikropożyczki, poręczenia, venture capital, transfer technologii, itp.), –dostęp do ekspertyzy Grupy EBI, w zakresie: modelowania instrumentów wsparcia sektora MSP i wsparcie procesu wyboru,

53 przygotowanie nowych projektów infrastrukturalnych: przygotowanie nowych projektów infrastrukturalnych: –W sektorze transportu i środowiska, –Od fazy przygotowawczej, zakres działania: zakres działania: –nowe kraje członkowskie oraz Bułgaria i Rumunia, –duże projekty FS i EFRR, –inne projekty finansowane z Funduszu Spójności, –inne projekty kwalifikujące się do pomocy z EFRR JASPERS Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions

54 JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Cel: –wspieranie inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich w UE, Zasady: –Pomoc techniczna ekspertów –zwiększony dostęp do kapitału w celu wspierania rozwoju miejskiego, w tym pożyczki na działania związane z mieszkalnictwem społecznym, PPP, tylko zintegrowane plany rewitalizacji

55 Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007 – 2013)

56 Wspólne Cele Całkowity budżet i Instrumenty Program Inteligentna Energia dla Europy Program wsparcia polityki w zakresie ICT Program na rzecz Przedsiębior- czości i Innowacji ECO Technologie M Ś P Akt prawny (Art. 157(3), 175(1), 156 TEC)

57 Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Dostęp do środków finansowych dla MŚP Dostęp do środków finansowych dla MŚP - SMEG - system poręczeń dla MŚP, - SMEG - system poręczeń dla MŚP, - GIF – instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji, - GIF – instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji, - CBS – system rozwijania zdolności MŚP - CBS – system rozwijania zdolności MŚP Współpraca MŚP Współpraca MŚP - rozwój usług wspierających dział. innowacyjną i współpracę biznesową - rozwój usług wspierających dział. innowacyjną i współpracę biznesową - współpraca transgraniczna - współpraca transgraniczna

58 Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Innowacje w przedsiębiorstwach Innowacje w przedsiębiorstwach - klastry, partnerstwo, sieci, transfer technologii, własność intelektualna, wspieranie popytu na technologie innowacyjne, wspieranie krajowych i regionalnych programów na rzecz innowacji w biznesie - klastry, partnerstwo, sieci, transfer technologii, własność intelektualna, wspieranie popytu na technologie innowacyjne, wspieranie krajowych i regionalnych programów na rzecz innowacji w biznesie Kultura innowacji i przedsiębiorczości Kultura innowacji i przedsiębiorczości - kształtowanie postaw, umiejętności i kultury przedsiębiorczości, wspieranie proinnowacyjnego otoczenia biznesu - kształtowanie postaw, umiejętności i kultury przedsiębiorczości, wspieranie proinnowacyjnego otoczenia biznesu Reformy administracyjne i gospodarcze Reformy administracyjne i gospodarcze - gromadzenie danych, monitorowanie polityk, współpraca między przedsiębiorstwami, strategie konkurencyjności - gromadzenie danych, monitorowanie polityk, współpraca między przedsiębiorstwami, strategie konkurencyjności

59 Program na rzecz wspierania polityki dotyczącej technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Jednolita przestrzeń informacyjna Jednolita przestrzeń informacyjna - dostęp do usług, interoperacyjność, usługi cyfrowe, poprawo dostępu do treści cyfrowych, bezpieczeństwo i zarządzanie - dostęp do usług, interoperacyjność, usługi cyfrowe, poprawo dostępu do treści cyfrowych, bezpieczeństwo i zarządzanie Innowacje i inwestycje w ICT Innowacje i inwestycje w ICT - promocja innowacji w usługach i produktach opartych na ICT, partnerstwo na rzecz innowacji i inwestycji w ICT, promowanie korzyści płynących z korzystania z ICT - promocja innowacji w usługach i produktach opartych na ICT, partnerstwo na rzecz innowacji i inwestycji w ICT, promowanie korzyści płynących z korzystania z ICT Integrujące się społeczeństwo informacyjne Integrujące się społeczeństwo informacyjne - poprawa dostępności i umięjętności korzystania, ochrona prywatności, poprawa jakości i dostępności usług publicznych - poprawa dostępności i umięjętności korzystania, ochrona prywatności, poprawa jakości i dostępności usług publicznych

60 Program Inteligentna Energia dla Europy Wydajność energetyczna i racjonalne zużycie zasobów (SAVE) Wydajność energetyczna i racjonalne zużycie zasobów (SAVE) - poprawa wydajności energetycznej w przemyśle i budownictwie, wsparcie dla środków legislacyjnych - poprawa wydajności energetycznej w przemyśle i budownictwie, wsparcie dla środków legislacyjnych Nowe i odnawialne zasoby energetyczne (ALTENER) Nowe i odnawialne zasoby energetyczne (ALTENER) - integracja odnawialnych źródeł energii w obecynych systemach, promowanie odnawialnych źródeł energii, wsparcie dla środków legislacyjnych - integracja odnawialnych źródeł energii w obecynych systemach, promowanie odnawialnych źródeł energii, wsparcie dla środków legislacyjnych Energia w transporcie (STEER) Energia w transporcie (STEER) - wydajność energetyczna oraz zróżnicowanie paliw w transporcie, promocja paliw odnawialnych, wsparcie dla środków legislacyjnych - wydajność energetyczna oraz zróżnicowanie paliw w transporcie, promocja paliw odnawialnych, wsparcie dla środków legislacyjnych


Pobierz ppt "POLITYKA SPÓJNOŚCI I PROGRAMOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ 2000-2006 2007-2013 Dr hab. Witold Toczyski /"

Podobne prezentacje


Reklamy Google