Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WALORY ANTROPOGENICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WALORY ANTROPOGENICZNE"— Zapis prezentacji:

1 WALORY ANTROPOGENICZNE
WYŻYNA MAŁOPOLSKA WALORY ANTROPOGENICZNE

2 K R A K Ó W Wzgórze Wawelskie od strony Wisły Mnogość zabytków
architektonicznych w Krakowie wynika z długiej historii miasta i wielości funkcji, które spełniał będąc stolicą państwa, prężnym ośrodkiem miejskim i centrum handlowym regionu, ośrodkiem uniwersyteckim i kulturalnym. Dodatkowo Kraków szczęśliwie stosunkowo mało ucierpiał podczas zawieruchy wojennej (największego spustoszenia dokonywały w nim powtarzające się od średniowiecza pożary).

3 Renesansowy dziedziniec zamku - skrzydło wschodnie i południowe
W efekcie Kraków jest jednym z najważniejszych europejskich ośrodków turystycznych z cennymi zabytkami z różnych epok. Znajduje się tu ponad 6 tys. zabytkowych obiektów.

4 Krakowskie Sukiennice podlegały przez wieki wielu przemianom i
ich obecny kształt w niczym nie przypomina dawnych Sukiennic. Już w roku 1257 książę Bolesław Wstydliwy przy lokacji Krakowa zobowiązał się postawić kramy sukienne. Stanowiły one podwójny rząd kramów kamiennych,tworzących jakby uliczkę po środku Rynku. Sukiennice w tej postaci przetrwały do połowy XIV stulecia.

5 Wnętrze sukiennic Nowe, murowane Sukiennice wystawił król Kazimierz III Wielki. Środkowa hala o długości 108 m, szerokości 10 m z dwoma rzędami kramów na głębokość 7,5 m. W osi długiej było to 18 kramów, które nakryte były sklepieniami, a otwarte do wnętrza ostrołukowymi lub półkolistymi portalami. Od strony południowej i północnej wybudowano zdwojone, ostrołukowe arkady.

6 Barbakan Barbakan – budowla obronna, służąca do zwiększenia ochrony bramy. Składał się z osłoniętego przejścia (tzw. szyi), która łączyła mur obronny z np.: basztą, wieżą, basteją, rondelą, tarasem, bastionem lub rawelinem. Barbakan rozpowszechnił się w średniowieczu i w różnych formach przetrwał do połowy XVII wieku..

7 C Z Ę S T O C H O W A Jasna Góra Zespół klasztorny zakonu paulinów w
Częstochowie. Jest jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z Bełza, w którym od XV wieku w katolicyzmie – szczególnie polskim, Maryja czczona jest jako Matka Boża Królowa Polski.

8 produkcyjnego (Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego SA),
Muzeum produkcji zapałek w Częstochowie Muzeum składające się z dwóch sal wystawowych oraz działającego zakładu produkcyjnego (Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego SA), wykorzystującego linię technologiczną z lat 30. XX wieku. Jest ono jedynym czynnym muzeum zapałek w Europie

9 J Ę D R Z E J Ó W Zegar słoneczny na ścianie kościoła św. Trójcy
Jednym z najważniejszych zabytków Jędrzejowa jest Muzeum im. Przypkowskich. Muzeum im Przypkowskich w Jędrzejowie powstało w wyniku przekazania państwu 3 lutego 1962 kolekcji zegarów słonecznych, przyrządów astronomicznych oraz biblioteki starodruków przez rodzinę Przypkowskich. W zbiorach znajduje się także list Zygmunta Starego z roku 1535 pisany do Mikołaja Przypkowskiego.

10 Jędrzejów – zegar kamienica

11 Klasztor oo. Cystersów w
Jędrzejowie W 1990 roku minęła 850. rocznica przybycia cystersów do Polski i założenia klasztoru w Jędrzejowie. Zbiegła się ona z obchodzoną w Europie 900. rocznicą urodzin Bernarda z Clairvaux - założyciela zgromadzenia. Opactwo w Jędrzejowie, także w dużej mierze za sprawą bł. Wincentego Kadłubka, odegrało ogromną rolę w krzewieniu kultury duchowej i materialnej w Polsce. Sam Wincenty Kadłubek i późniejsi przełożeni klasztoru utrzymywali rozległe kontakty w Europie, nie tylko z cystersami. Do miejsca tego często pielgrzymowali m.in. metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła, a także prywatnie i oficjalnie Stefan kardynał Wyszyński. Był tu również Prymas Polski kard. Józef Glemp i wiele razy ks. kard. Franciszek Macharski. Przy grobie bł. Wincentego modlił się także arcybiskup Luiggi Poggi, kierownik Zespołu Stolicy Apostolskiej do Spraw Stałych Kontaktów Roboczych z Rządem PRL. Opactwo jędrzejowskie zostało włączone przez Radę Kultury Europy do Europejskiego Szlaku Cystersów.

12 W I Ś L I C A Bazylika w Wiślicy Bazylika Narodzenia Najświętszej
Marii Panny z 1350 roku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego, ponoć jako pokuta za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki (tzw. kościół ekspiacyjny). Wnętrze zdobią gotyckie sklepienia: krzyżowo- żebrowe i ostrołukowe, oparte na trzech filarach na środku bazyliki. Kościół został zniszczony w czasie I wojny światowej przez Austriaków. Odbudowany został w latach według projektu Adolfa SzyszkoBohusza. W podziemiach odkryto fundamenty dwóch wcześniejszych romańskich kościołów z tzw. płytą wiślicką. W prezbiterium widoczne są fragmenty bizantyjsko-ruskiej polichromii z lat W głównym ołtarzu umieszczono figurę Matki Boskiej (tzw. Madonna Łokietkowa) z około 1300.

13 Dom Długosza Dom Długosza - wikariat z1460. Budowla z cegły, ufundowana przez słynnego historyka, kronikarza Jana Długosza, jako mieszkanie dla wikariuszy kolegiaty wiślickiej. We wnętrzach odkryto fragmenty polichromii z XV w.. Obecnie mieści się w nim plebania i muzeum.

14 S Z L A K O R L I C H G N I A Z D Ruiny zamku w Rabsztynie
Szlak Orlich Gniazd jest jedną z najpopularniejszych tras wycieczkowych. Prowadzi z Krakowa do Częstochowy przez Ojcowski Park Narodowy, Pieskową Skałę, Olkusz, Ogrodzieniec, Klucze, Smoleń, Pilicę, Podzamcze, Mirów i Ostrężnik. Ma długość równą 163 km. Jego nazwa pochodzi od zamków obronnych, usytuowanych wzdłuż trasy, zbudowanych na stromych skałkach wapiennych tak, jak orle gniazda.Szlak składa się głównie z ruin zamków i strażnic. Niegdyś Król Kazimierz Wielki podjął się zadania stworzenia systemu obronnego zabezpieczającego granice, ważniejsze szlaki handlowe i zaludnione obszary, czego dowodem są owe pozostałości. Co najmniej kilkanaście twierdzy powstało właśnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z konieczności obrony handlowego traktu z Krakowa do

15 Ruiny zamku w Bydlinie

16 Ruiny zamku w Ogrodzieńcu

17 Ruiny zamku w Morsku

18 Ruiny zamku w Bobolicach

19 S Z Y D Ł Ó W Szydłów - "kamienne miasto" lub "Polskie Carcassonne
nazywane tak gdyż zachowały się w dużej części mury obronne.  W 1329 r ma miejsce druga lokacja Szydłowa wówczas Władysław Łokietek nadaje przywilej lokacyjny oparty na prawie niemieckim. Średnio- wieczne miasto zostało otoczone murami obronnymi przez Kazimierza Wielkiego.   W połowie XIV w. król Kazimierz Wielki opasuje Szydłów murami miejskimi z bramami  i funduje kościół farny pw. św. Władysława. W poł. XIV w. wzniesiono także zamek usytuowany w zachodniej części miasta. Szydłów  od XIV w. jest także siedzibą bogatej gminy żydowskiej. Podczas drugiej wojny światowej ma miejsce holokaust ludności żydowskiej (było to wówczas miasteczko z przewagą ludności żydowskej), Szydłów niszczą bombardowania w czasie ofensywy styczniowej 1945 r. Obecnie Szydłów jest siedzibą gminy.  Na uwagę zasługują  organizowane turnieje rycerskie

20 Fara p.w. św. Władysława z XIV w
Wzniesiona w połowie XIV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego wyróżnia się z otoczenia smukłą gotycką sylwetą. Murowana cegły z kamiennymi ciosami konstrukcyjnymi i detalem ucierpiała bardzo w styczniu 1945 r. Odbudowana wróciła do dawnej świetności. 

21 Średniowieczny obwód warowny miasta 
Wzniesiony w połowie  XIV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego, zachowany jest w dużej części - 680m muru.W skład obwodu wchodziły trzy bramy wjazdowe - Opatowska, Sandomierska i Krakowska, oraz baszty obronne. Jedyną zachowaną jest Brama Krakowska wzniesiona w połowie XIV w. i nadbudowana w wieku XVI. Z przebudowy w XVI w. jest attyka wieńcząca budowlę i strzelnice dla broni palnej. Bramę Poprzedza "szyja" przedbramia. Pozostałe bramy Sandomierską i Opatowską rozebrano w ciągu XIX w. Z tej ostatniej ocalały nikłe ślady obok ruiny kościoła p.w. św. Ducha

22 U J A Z D Zamek Krzyżtopór Z rozległych przestrzeni Wyżyny
Sandomierskiej wyrastają pod niebo mury potężnego zamku. Choć czasy jego świetności dawno minęły wielkość i siła tej budowli nadal robi wielkie wrażenie.

23

24

25 O B L Ę G O R E K Henryk Sienkiewicz z Oblęgorkiem związany jest
od 1900 roku, kiedy to z okazji 25 lecia pracy literackiej otrzymał w darze od społeczeństwa, majątek ziemski i stylowy pałac. Dworek stanowił dla poety letnią rezydencję. Od 1958 r. w pałacyku mieści się muzeum, oddające wiernie wygląd wnętrza z czasów gdy przebywał tu i tworzył Henryk Sienkiewicz. Obejrzeć tu można wystawę biograficzno – literacką obejmującą m in. Obchody jubileuszu 25 – lecia pracy twórczej poety.W dworku odbywają się liczne imprezy kulturalne.

26 P I Ń C Z Ó W Kaplica św. Anny Wzniesiona w stylu
manierystycznym w 1600 r. Znajduje się na szczycie Góry św. Anny. Zaprojektował ją Santi Gucci, a jej fundatorem był Zygmunt Myszkowski. Budowla ma kształt kwadratu. Przykryta jest kopułą z latarnią. Kruchta kaplicy przykryta jest podobną, choć znacznie mniejszą kopułą. W przeszłości kaplica otoczona była umocnieniami i stanowiła część systemu fortyfikacyjnego pińczowskiego zamku.

27 Kościół farny pw. św. Jana Ewangelisty
Pierwotną świątynię wzniesiono w stylu gotyckim. Współcześnie zachowała się z niej gotycka kruchta zachodnia ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Kościół przebudowano w XVII w. w stylu manierystycznym. W połnocnym skrzydle budynku znajduje się zegar słoneczny z 1723 r. Współcześnie w budynku mają swoją siedzibę: Muzeum Regionalne, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz kino Belweder.

28 Klasztorny kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Jest budowlą jednonawową. Wzniesiono go w stylu późnorenesansowym. Do nawy z obydwu stron dobudowane są kwadratowe kaplice przykryte kopułami z latarnią. Północna kaplica nosi wezwanie św. Jana Nepomucena, południowa Pana Jezusa Na fasadzie zachodniej umieszczony jest herb fundatorów Jastrzębiec. Prezbiterium posiada sklepienie kolebkowe z lunetami. Barokowy ołtarz główny pochodzi z 2. poł. XVII w. Za ołtarzem znajduje się oratorium zakonne. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w. W jednym z ołtarzy bocznych znajduje się uznawany za cudowny obraz Matki Boskiej Mirowskiej. Pochodzi on z 2. poł. XVII w. Według tradycji miał go przywieźć z Rzymu margrabia Zygmunt Myszkowski. Na budynek klasztorny składają się trzy skrzydła połączone krużgankami. Wybudowano go w latach

29 Synagoga Stara Wybudowana w latach Jest jedną znajstarszych synagog zachowanych w Polsce. Znajdujące się wewnątrz malowidła pochodzą z lat 40. tych XVII w. Przedsionek świątyni przyozdobiony jest polichromią przedstawiającą m.in. teksty modlitw i motywy roślinne. W sali kahalnej zachowane są fragmenty malowideł. Wśród nich m.in. inskrypcja z przepisami dotyczącymi sprawiedliwości. W sali męskiej znajduje się zachowany manierystyczny Aron ha-kodesz. Również tutaj zachowane są fragmenty polichromii. Synagoga otoczona jest murem z pozostałości starych macew. Mur ten stanowi pomnik Pamięci o Holocauście miejscowych Żydów.

30 O P O C Z N O Zamek w Opocznie – widok od strony zachodniej
Prawdopodobnie został zbudowany z polecenia Kazimierza Wielkiego w latach jako element powstałego w tym samym czasie systemu fortyfikacji miasta Pełnił on funkcje urzędowe i admistracyjne – stanowił siedzibę starostów Po II wojnie światowej obiekt wykorzystano jako szpital, a od 1976 roku swoją siedzibę ma tutaj Muzeum Regionalne

31 Dawny przejazd bramy służy
obecnie jako chodnik

32 Muzeum Regionalne w Opocznie

33 I Ł Ż A Ruiny zamku w Iłży Na Górze Zamkowej pozostałości
kamiennego zamku biskupów krakowskich, wzniesionego około 1340 r. przez biskupa Jana Grota, przekształconego około 1560 r. w renesansową rezydencję - okrągła wieża bez szczytu z XIII w. - podstawa kwadratowej wieży z XIV w. - ślady wjazdu - filary mostu wjazdowego - jedna ściana zewnętrzna z kluczowymi strzelnicami

34 Ruiny zamku w Iłży Iłża - turniej

35 Ł Y S O G Ó R Y Opactwo Święty Krzyż na szczycie Łysej Góry
Jest drugim co do wielkości (595 m n.p.m.) masywem Gór Świętokrzyskich. W czasach pogańskich stał się miejscem kultu religijnego, na rozwój którego miał niewątpliwie wpływ rozkwit przemysłu metalurgicznego u podnóża góry oraz żyzne ziemie, sprzyjające osadnictwu. Z tego okresu pochodzą pozostałości kamiennego wału kultowego, usypanego w pierwszych wiekach naszej ery, a rozbudowanego w wiekach VIII-X. Zachowały się ślady w postaci wałów o zarysie eliptycznym, widocznych na długości

36 Opactwo pobenedyktyńskie na Świętym Krzyżu Według legendy opactwo benedyktyńskie założył Bolesław Chrobry w 1006. Od XIV w. nazywane Świętym Krzyżem, jako że przechowywane są tu relikwie drzewa Krzyża świętego, na którym miał umrzeć Jezus Chrystus, podarowane w XIIw. przez św. Emeryka, syna Stefana I, króla węgierskiego. Odtąd stało się jednym z najważniejszych polskich sanktuariów i celem licznych pielgrzymek.

37 N O W A S Ł U P I A Dymarki Swiętokrzyskie” ogólnopolska renomowana
impreza, organizowana od 1967 r. w Nowej Słupi, odwiedzana w ciągu jej dwóch dni trwania przez około 20 tys. turystów z kraju i zagranicy. Impreza s tanowi jedną z wizytówek regionu oraz województwa świętokrzyskiego. Dymarki są ściśle związane z datowanym na czasy starożytne rozwojem w regionie świętokrzyskim przemysłu górniczego i hutniczego. Podczas festynu można zapoznać się z dawnymi metodami wytopu żelaza, oraz zobaczyć tradycje dawnych mieszkańców Gór Świętokrzyskich Na „Dymarkach” odbywają się również liczne koncerty estradowe oraz kiermasz wyrobów ludowych.


Pobierz ppt "WALORY ANTROPOGENICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google