Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE"— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Temat: Problemy współczesnego świata

2 Plan lekcji Demografia świata Problemy Trzeciego Świata
Problemy ekologiczne Postęp naukowo – techniczny Globalizacja

3 Demografia świata Raport ONZ z 2005 roku podaje liczbę 6,478 mld mieszkańców Ziemi zamieszkujących wszystkie kontynenty o łącznej powierzchni 149,1 mln km ². Oznacza to, że aktualnie na świecie żyje już ponad 6,5 mld ludzi, czyli na każdy km² lądu (bez Antarktydy) przypada średnio 48 osób. W II połowie ubiegłego stulecia zaobserwowano dynamiczny wzrost populacji w krajach biedniejszych, czego skutkiem było zwielokrotnienie liczby mieszkańców Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, także Australii i Oceanii. Liczba ludności Polski w latach w tysiącach) Wybiegająca 50 lat w przyszłość prognoza ONZ zakłada, że w 2050 roku cała populacja na Ziemi będzie liczyć ponad 9 mld ludzi. Najludniejszym krajem będą Indie, które wyprzedzą Chiny.

4 Demografia świata Lawinowy przyrost liczby ludności występujący w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo powoduje szereg negatywnych skutków nie tylko na terenie państw objętych eksplozją demograficzną. Skutki te są i będą odczuwane również w innych regionach świata. Ze względu na ich globalny charakter określa się je mianem „bomby D”. Konsekwencje eksplozji demograficznej widoczne są w sferze: 1) Demograficznej: • zachwianie struktury wiekowej ludności – zbyt duża liczba dzieci w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym, co pogłębia biedę, a w przyszłości może być przyczyną wtórnej eksplozji demograficznej, • lęk przed przeludnieniem powoduje stosowanie drastycznych metod kontroli urodzeń, co w przyszłości może prowadzić do konfliktów społecznych i politycznych, np. w Chinach doprowadziło to do nadmiaru liczby mężczyzn w stosunku do liczby kobiet. Polacy wpływają na demografię innych państw

5 Demografia świata 2) Społecznej: • przeludnienie wsi, powodujące masowe migracje ludności do miast, • wzrost bezrobocia, • brak możliwości zaspokojenia zwiększonych potrzeb w zakresie oświaty i ochrony zdrowia (wzrost analfabetyzmu, niedobór wykwalifikowanych kadr, szerzenie się chorób), • wzrost patologii społecznej, zwłaszcza w wielkich miastach, • klęska głodu i niedożywienie ludności. 3) Ekonomicznej: • stagnacja ekonomiczna (przeznaczanie dużych środków na utrzymanie egzystencji biologicznej społeczeństwa) powodująca zwalnianie tempa przyrostu produktu krajowego brutto, • brak środków na cele inwestycyjne w związku ze zwiększoną konsumpcją, • stagnacja stopy życiowej i pogłębianie się przepaści cywilizacyjnej w stosunku do bogatych społeczeństw, • niedorozwój działów gospodarki przynoszących większe zyski, np. nowoczesnych gałęzi przemysłu i usług.

6 Demografia świata 4) Gospodarczej: • gwałtowne powiększanie się miast, • powiększanie powierzchni upraw kosztem obszarów leśnych powodujące zwiększoną erozję gleb, jałowienie pól, przyspieszenie pustynnienia i nasilenie efektu cieplarnianego, • zwiększone pozyskiwanie drewna w strefie lasu równikowego i sawanny (brak innego opału) pogłębia degradację środowiska na tych terenach, • utrwalanie nieracjonalnej struktury gospodarki (dominacja rolnictwa) spowodowane koniecznością zwiększenia produkcji żywności. 5) Politycznej: • migracja ludności do krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, co powoduje liczne konflikty narodowościowe i religijne, • regionalne konflikty etniczne i wojny spowodowane sporami o ziemię lub wodę, np. wojny na Bliskim Wschodzie, • zwiększenie udziału krajów Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej w zaludnieniu świata wyzwala chęć tych państw do podejmowania globalnych decyzji politycznych i gospodarczych.

7 Roczny produkt krajowy brutto na mieszkańca przekracza 10 tys. dolarów
Problemy Trzeciego Świata Bogata Północ i biedne Południe U progu XXI wieku wciąż istnieje przepaść między Północą a Południem (tzw. kraje Trzeciego Świata). Podział na bogatą Północ i biedne Południe jest umowny, ponieważ do Północy zalicza się także Australię i Nową Zelandię, a do Południa większą część Azji. Roczny produkt krajowy brutto na mieszkańca przekracza 10 tys. dolarów Roczny produkt krajowy brutto na mieszkańca nie przekracza 2 tys. dolarów Wysoko rozwinięte bogate państwa Najbiedniejsze kraje W najbiedniejszych krajach żyje połowa mieszkańców naszego globu, z czego miliard ludzi musi się wyżywić za jednego dolara dziennie. Ta sytuacja wynika z nierównomiernego rozłożenia efektów wzrostu gospodarczego.

8 Problemy Trzeciego Świata
U progu XXI wieku społeczność międzynarodowa wyznaczyła sobie cele rozwoju, aby zmniejszyć występujące dysproporcje między Północą a Południem. Praktycznie cała Afryka (oprócz RPA) jest zdana na wsparcie bogatej Północy. Szczególnie trudne warunki życia panują we wschodniej części kontynentu. Na kontynencie azjatyckim do najbiedniejszych krajów należą m.in.: Laos, Papua Nowa Gwinea oraz Filipiny. Trudna sytuacja jest też pokłosiem dawnego układu kolonialnego. Kraje kolonialne były w przeszłości traktowane jako źródło surowców. Obecnie ze względu na zmiany technologiczne surowce nie gwarantują im już dochodów umożliwiających szybki rozwój. Można zauważyć spowolnienie rozwoju oraz zwiększenie dysproporcji w stosunku do najlepiej rozwiniętych państw. Migracja ludności Coraz większa liczba ludności z południa zaczyna się kierować ku północnym oazom bogactwa. W wielu wypadkach migracja jest jedyną szansą na przeżycie. Dzięki nowoczesnym systemom komunikacji wiedza o szansach na lepsze życie dociera już praktycznie wszędzie.

9 Problemy Trzeciego Świata
Najwięcej ludzi kieruje się do USA oraz krajów Unii Europejskiej. Niektóre państwa (np. Australia) stwarzają cały system zachęt socjalnych dla imigrantów. Inne wprowadzają ograniczenia z obawy, że niedostatek miejsc pracy może wywoływać problemy społeczne, np. wzrost przestępczości czy marginalizację społeczną. Świat podczas zimnej wojny: niebieskim kolorem oznaczony został Pierwszy Świat, czerwonym Drugi Świat, a zielonym Trzeci Świat

10 Problemy ekologiczne Zanieczyszczenie powietrza
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest emisja do atmosfery związków węgla, siarki i azotu, spowodowane rozwojem przemysłu i komunikacji. Gazy te tworzą warstwy utrudniające oddawanie ciepła przez powierzchnię Ziemi, powodując efekt cieplarniany. Jednocześnie są niszczone warstwy ozonu (głównie w wyniku emisji freonu), co ułatwia przenikanie promieni słonecznych – zwłaszcza ultrafioletowych. Z powodu efektu cieplarnianego temperatura na Ziemi podniesie się niosąc za sobą niebezpieczeństwo topnienia lodowców, zwiększenia ilości wody w oceanach i zatopienia znacznych obszarów lądu, np. w Egipcie, Bangladeszu czy Chinach. Zagrożeniem dla atmosfery są także pyły, których emisja towarzyszy produkcji przemysłowej i energetyce konwencjonalnej. Schemat powstawania efektu cieplarnianego

11 Problemy ekologiczne Zanieczyszczenie wody i gleby
Degradacja gleby stanowi istotny problem z powodu potrzeby wyżywienia zwiększającej się populacji. Istnieje niebezpieczeństwo zalania przez oceany części pól uprawnych. Redukcja powierzchni lasów oraz przemysł wydobywczy powodują erozję gleb, zmiany ukształtowania terenu, a także obniżenie poziomu wód głębinowych. Problemem towarzyszącym degradacji gleb jest brak wody. Dotyczy to zarówno wody pitnej, jak i potrzebnej do produkcji rolnej i przemysłowej. Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami jest konieczna głównie w krajach uprzemysłowionych, a jej gromadzenie (np. w Afryce) to wciąż nierozwiązany problem wywołujący wiele konfliktów.

12 Problemy ekologiczne Działania na rzecz ochrony środowiska
Ochrona środowiska jest ważnym problemem, który jednoczy w działaniach społeczność międzynarodową . Z inicjatywy i pod auspicjami ONZ w 1992 roku odbył się w Rio de Janerio Światowy Szczyt Ziemi, na którym przyjęto m.in. konwencję klimatyczną (uzupełnioną w 1997 roku protokołem z Kioto), dotyczącą redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zatwierdzono tam również program Agenda 21, będący zbiorem zaleceń dotyczących działań, które należy podjąć w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. W 2002 roku na szczycie w Johannesburgu uwypuklono związek między biedą a eksploatacją zasobów naturalnych oraz ochroną środowiska. Zadeklarowano tam również zaprzestanie do 2020 roku wytwarzania i stosowania środków chemicznych w sposób szkodliwy dla ludzi i środowiska. Wiele działań w zakresie ochrony środowiska jest podejmowanych w ramach Agendy 21 – programu przyjętego w Rio jako podstawy zrównoważonego rozwoju świata.

13 Postęp naukowo - techniczny
Nowe sposoby komunikacji Na przełomie XX i XXI wieku dokonał się postęp w sposobach komunikacji. Kształtuje się społeczeństwo informacyjne, które wykorzystuje nowe technologie komunikacyjne we wszystkich obszarach życia. Nowoczesne techniki komunikacji są wykorzystywane przez rynki finansowe. W świecie finansów zaczyna dominować pieniądz wirtualny, który powoduje inne funkcjonowanie rynku, handlu i produkcji. Posługując się terminologią bankową, bankowość elektroniczna to pewna forma usług oferowana przez niektóre banki, polegająca na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera, bądź innego nośnika elektronicznego (np. telefonu). Dodać należy, że pod tym pojęciem kryje się zarówno wszelkie rozwiązanie biznesowe i technologiczne, które umożliwiają „interakcję banku i jego klientów przez urządzenia techniczne przekazujące dane za pomocą Internetu bądź przez inne kanały elektroniczne.

14 Postęp naukowo - techniczny
Postęp w nauce Postęp techniczny jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowych dziedzin nauki, które łączą tradycyjne dyscypliny. Przykładami mogą być fizyka jądrowa, biotechnologia, genetyka, technologia informacyjna. Postęp naukowy dokonuje się w coraz szybszym tempie. Do niedawna za kamień milowy w nauce uważano syntezę termojądrową. Obecnie zaś dla naukowców nie stanowią już tajemnicy takie działania jak klonowanie żywych organizmów i zapłodnienie pozaustrojowe oraz modyfikacje genetyczne roślin i zwierząt. Największe nadzieje i oczekiwania budzi postęp w dziedzinie biotechnologii. Od czasów odkrycia i syntezy antybiotyków intensywnie poszukuje się leków interweniujących na poziomie komórkowym. Dzięki nim będzie w przyszłości możliwe pokonanie najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych: AIDS, chorób o podłożu genetycznym oraz nowotworów. Reakcja fuzji termojądrowej, jądra deuteru i trytu łączą się, powstaje jądro helu, neutron i wydzielana jest energia.

15 Postęp naukowo - techniczny
Postęp w nauce W informatyce znaczne nadzieje wiąże się ze stworzeniem przestrzeni informacyjnej oraz swobodnym dostępem do wielu kanałów przepływu informacji. Wydatki na naukę w wybranych krajach w 2003 roku Poza tym istotne jest umożliwienie gromadzenia informacji oraz udostępniania ich w różnych postaciach. Można oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości zdalna komunikacja stanie się podstawową formą komunikowania międzyorganizacyjnego. Kraj Wydatki (w %) Szwecja 4,27 Japonia 3,12 Islandia 3,09 USA 2,76 Niemcy 2,50 Chiny 1,23 Litwa 0,68 Polska 0,59 Bułgaria 0,50 Cypr 0,33 Postęp naukowo – techniczny dokonuje się w zawrotnym tempie i przez większość ludzi jest postrzegany jako zjawisko bardzo pozytywne. Jednak istotnym i wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje kwestia, czy społeczność międzynarodowa jest w stanie zabezpieczyć się przed wykorzystaniem jego owoców przeciwko jednostce ludzkiej.

16 Globalizacja Globalizacja obejmuje różne obszary życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Oznacza proces wzrostu zależności i postępującej integracji społecznej państw w skali całego globu. Główną cechą tego procesu jest swobodne przemieszczanie się kapitału na nowe obszary oraz jego koncentracja, połączone z powstawaniem ogromnych międzynarodowych organizacji gospodarczych (koncernów i konsorcjów). Umożliwia to maksymalne zwiększanie zysków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów mają udogodnienia podatkowe, stosowanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Globalizacji sprzyja światowa sieć komunikacji. Stwarza ona możliwość wymiany informacji w ciągu ułamków sekund wielu odbiorcom naraz (łączność bezprzewodowa, satelitarna, Internet). Do globalizacji przyczyniają się też rozbudowane sieci transportowe (lądowe, morskie i lotnicze) z centrami logistycznymi koordynującymi przepływ strumieni towarów i minimalizującymi koszty. Wizualizacja różnych dróg w części Internetu

17 Globalizacja Globalizacja gospodarki
Charakterystyczną cechą globalizacji w dziedzinie gospodarki jest powstawanie korporacji transnarodowych. Ponadpaństwowe koncerny zatrudniają już setki milionów ludzi. Co roku aktualną listę 500 największych światowych przedsiębiorstw publikuje amerykański magazyn gospodarczy „Fortune”. Ożywieniu międzynarodowej wymiany gospodarczej służy założona w 1995 roku Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej (OECD). W sektorze bankowym do najbardziej znaczących instytucji należą Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, których główne cele to udzielanie pomocy finansowej państwom rozwijającym się oraz krajom Trzeciego Świata i stabilizacja walut oraz gospodarek. Co roku w Davos (Szwajcaria) odbywa się Światowe Forum Gospodarcze, podczas którego szefowie organizacji gospodarczych i finansowych wspólnie z politykami omawiają najbardziej istotne i aktualne problemy gospodarki światowej, uwzględniając też aspekty jej globalizacji.

18 Globalizacja Wymiar społeczno-kulturowy
Globalizacja w wymiarze społeczno-kulturowym jest rezultatem rozwoju masowej turystyki, wzmożonych migracji, komercjalizacji produktów kulturowych oraz rozprzestrzeniania się ideologii konsumeryzmu. Do jej rozwoju przyczyniają się również działania marketingowe międzynarodowych korporacji oraz rozwój masowych środków komunikacji. W tym kontekście często wspomina się również o makdonaldyzacji społeczeństwa. Przeciwwagą dla takich zachowań jest spowodowany globalizacją powrót do korzeni kultury. Globalizacja powoduje również głębokie zmiany w stylu życia i strukturach społecznych. Do najczęściej wymienianych zjawisk należą: amerykanizacja życia, konsumpcjonizm oraz pogłębianie różnic pomiędzy krajami wysoko, a słabo rozwiniętymi gospodarczo. Protest antyglobalistyczny podczas szczytu G8 w Edynburgu w czerwcu 2005 r.

19 Globalizacja Telepraca – efekt rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Przykładem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w aspekcie globalizacji staje się telepraca. Jako telepracę należy rozumieć taką formę organizacji pracy, w której realizacja zadań następuje w miejscu oddalonym przestrzennie od punktu (miejsca), w którym oczekuje się rezultatu tychże zadań i gdzie rezultaty te są wykorzystywane. Telepraca niesie za sobą zarówno szanse jak i zagrożenia dla społeczeństwa, pracowników, a także przedsiębiorców. Korzyści demograficzne, obniżenie bezrobocia, korzyści dla środowiska (np. obniżenie spalin), korzyści dla transportu (np. obniżenie zatłoczonych ulic), podniesienie poziomu bezpieczeństwa (np. ograniczenie dojazdów a tym sposobem ograniczenie wypadków) Główną wadą i zagrożeniem dla rozwoju globalnego rynku pracy jest realne zagrożenie, że będzie następowało przenoszenie pracy z wysoko rozwiniętych obszarów do regionów o niższych kosztach pracy. Mogą na tym stracić bogate dziś regiony i społeczeństwa. zagrożenia szanse

20 Globalizacja Szanse i zagrożenia dla pracowników wynikające z telepracy - korzyści osobiste – więcej czasu dla rodziny, obniżenie kosztów opieki, - elastyczność pracy, - dojazdy do pracy, - redukcja kosztów pośrednich – koszty podróży i stroju biurowego itp. - brak usankcjonowania prawnego w Polsce, - brak ochrony pracowniczej, - izolacja i alienacja, - poczucie braku przynależności do firmy, - dezorganizacja dnia. zagrożenia szanse

21 Globalizacja Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw wynikające z telepracy - obniżenie kosztów funkcjonowania, - zwiększenie wydajności, - obniżenie kosztów pozyskania personelu, - wzrost elastyczności zatrudnienia, - obniżenie „siły” związków zawodowych. - wysokie nakłady – zakup sprzętu i oprogramowania, ponoszenie kosztów opłat za korzystanie ze środków łączności, - utrata tożsamości, - trudności w zarządzaniu. zagrożenia szanse

22 Globalizacja zagrożenia globalizacji szanse
- następuje upowszechnianie dorobku cywilizacyjnego, - ubogie społeczeństwa Trzeciego Świata mogą korzystać z pomocy humanitarnej, - upowszechnia się demokracja, - rozwój badań w zakresie nowych technologii. - następuje obniżenie konkurencyjności gospodarki światowej i koncentracja zysków w państwach najbogatszych, - pogłębia się przepaść między bogatą Północą a biednym Południem, - zanika kulturowa różnorodność w wyniku zalewu społeczeństw przez zuniformizowaną kulturę masową. zagrożenia globalizacji szanse

23 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.


Pobierz ppt "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google