Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.silesia-region.pl Podręcznik Wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (projekt)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.silesia-region.pl Podręcznik Wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (projekt)"— Zapis prezentacji:

1 www.rpo.silesia-region.pl Podręcznik Wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (projekt)

2 www.rpo.silesia-region.pl Priorytety RPO Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Społeczeństwo informacyjne Turystyka Kultura Środowisko Zrównoważony rozwój miast Transport Edukacja Zdrowie i rekreacja Pomoc techniczna

3 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

4 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 1308,18 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego603,77 1.1.2 Promocja inwestycyjna201,26 1.1.3 Rewitalizacja terenów zdegradowanych503,15 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 156,169,82 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa402,52 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa503,15 1.2.3 Innowacje w MSP66,164,16 1.3 Transfer technologii i innowacji 603,77

5 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.1 – Infrastruktura rozwoju gospodarczego Typy projektów (1): Budowa, przebudowa, remont i rozbudowa centrów innowacji i przedsiębiorczości wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, Budowa, przebudowa, remont i rozbudowa centrów wsparcia przedsiębiorczość, Budowa, przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym

6 www.rpo.silesia-region.pl Poddziałanie 1.1.1 – Infrastruktura rozwoju gospodarczego Typy projektów (2): Rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi, Usługi doradcze dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami technologicznych (w tym przedsiębiorczości akademickiej), Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

7 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.2 – Promocja inwestycyjna Typy projektów: Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych, Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą.

8 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.3 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Typy projektów (1): Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele gospodarcze wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniająca się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych, Przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją Przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja

9 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie 1.1.3 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Typy projektów (2): Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze, za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym, Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, Zagospodarowywanie przestrzeni w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa

10 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.2- Mikroprzedsiębiorstwa i MSP Poddziałanie 1.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa Typy projektów (1): Utworzenie nowego lub rozbudowa przedsiębiorstwa, Rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa

11 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie 1.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa Typy projektów (2): Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e- biznes), Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.

12 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.2- Mikroprzedsiębiorstwa i MSP Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Typy projektów: Utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach, Rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej, Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes), Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.

13 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Typy projektów (2): Dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej i kwalifikacji personelu, Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.

14 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.2- Mikroprzedsiębiorstwa i MSP Poddziałanie 1.2.3 – Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP Typy projektów (1): Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych w tym: zakup środków trwałych, takich jak budynki, budowle, maszyny i urządzenia, niezbędne do wdrożenia innowacji lub nowej technologii, zakup wartości niematerialnych i prawnych, polegający na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji zarządzania,

15 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie 1.2.3 – Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP Typy projektów (2): Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku,

16 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji Typy projektów (1): Budowa, przebudowa i remont infrastruktury i doposażenie w aparaturę specjalistyczną sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym, Budowa, przebudowa i remont infrastruktury i doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki, Zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnych do komercjalizacji technologii, Działania promocyjno-informacyjne w zakresie transferu technologii i innowacji, Zakup usług doradczych w zakresie transferu technologii,

17 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji Typy projektów (2): Zakup usług doradczych związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przedsiębiorcami, Rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi, Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska, Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

18 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

19 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 120,777,60 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 704,40

20 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Typy projektów: Budowa i przebudowa miejskich i regionalnych sieci szkieletowych, Budowa i przebudowa sieci dostępowych Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu, Wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną

21 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Typy projektów: Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie eGovernment, eSecurity, eDemocracy, (front-office) Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office)

22 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III Turystyka

23 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III -Turystyka Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego25,591,61 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna241,51 3.3 Systemy informacji turystycznej60,38 3.4 Promocja turystyki80,5

24 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III -Turystyka Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego Typy projektów: Budowa, przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, Budowa, przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem

25 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III -Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Typy projektów: Budowa, przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki Budowa przebudowa i remont infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych, Budowa przebudowa i remont bazy okołoturystycznej, Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.

26 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III -Turystyka Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej Typy projektów: Tworzenie i rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu), Tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej (w tym także systemy e-informacji turystycznej), Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych.

27 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III -Turystyka Działanie 3.4. Promocja turystyki Typy projektów: Organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby turystów m.in. pojedyncze imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu, Kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w kraju i zagranicą, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu, Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji markowych regionalnych, lokalnych produktów turystycznych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji narzędzi i technik promocyjnych.

28 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV Kultura

29 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV - Kultura Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 4.1 Infrastruktura kultury49,593,12 4.2 System informacji kulturalnej60,38 4.3 Promocja kultury80,5

30 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV - Kultura Działanie 4.1. Infrastruktura kultury Typy projektów: Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne, Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne, Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej, zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń, Tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego, Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego ich udostępnienia, Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejących obiektach kultury.

31 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV - Kultura Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej Typy projektów: Tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji kulturalnej, tylko jako element większego projektu), Tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej, Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo.

32 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV - Kultura Działanie 4.3. Promocja kultury Typy projektów: Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy, Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, których celem jest promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych, Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz.

33 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V Środowisko

34 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa90,2866,68 5.2 Ochrona przeciwpowodziowa38,6942,43 5.3 Gospodarka odpadami49,013,08 5.4 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 64,494,06 5.5 Zarządzanie środowiskiem2,580,16 5.6 Dziedzictwo przyrodnicze12,90,81

35 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Typy projektów: Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG, Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych, Budowa i przebudowa elementów systemów zaopatrzenia w wodę.

36 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko Działanie 5.2. Ochrona przeciwpowodziowa Typy projektów: Odtworzenie lub rewitalizacja cieków wodnych, Poprawa stanu technicznego rzek i potoków górskich oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, Budowa i modernizacja małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych w ramach regionalnego systemu małej retencji, Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, suche zbiorniki), Zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki.

37 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko Działanie 5.3. Gospodarka odpadami Typy projektów: Rozwój selektywnej zbiórki odpadów (w tym także akcje promocyjne jako element większego projektu), Recykling odpadów (w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów), Kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów, Rekultywacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych na cele przyrodnicze – wartość całkowita projektu do 20 000 000 PLN.

38 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko Działanie 5.4. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Typy projektów: Budowa przebudowa i remont systemów ciepłowniczych (z likwidacją systemów indywidualnych), a także wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie niskiej emisji, Budowa przebudowa i remont infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

39 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko Działanie 5.5 Zarządzanie środowiskiem Typy projektów: Tworzenie i rozwój regionalnych systemów informacji i baz danych dotyczących stanu środowiska, pod warunkiem powszechnego do nich dostępu, Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, Tworzenie map zalewowych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

40 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko Działanie 5.6 Dziedzictwo przyrodnicze Typy projektów (1): Ochrona in situ i ex situ gatunków o zagrożonych pulach genowych w skali regionu oraz restytucja i reintrodukcja rodzimych gatunków wymarłych w regionie, Remont i rozbudowa centrów przetrzymywania gatunków CITIES i ośrodków rehabilitacji zwierząt, Przywracanie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i budowa niezbędnej infrastruktury, Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody wraz z dokumentacją, Budowa i remont małej infrastruktury służącej ochronie obszarów przyrodniczych na terenach objętych ochrona prawną,

41 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko Działanie 5.6 Dziedzictwo przyrodnicze Typy projektów(2): Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów atrakcyjnych przyrodniczo dla celów rekreacji, Kampanie promocyjno-edukacyjne dotyczące przyrodniczych podstaw zrównoważonego rozwoju, w tym także konkursy i festiwale o tematyce ekologicznej, Opracowywanie i wdrażanie programów ochrony cennych stanowisk przyrody nieożywionej. Udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy ekologicznych, Rozbudowa i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym.

42 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast

43 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 90,985,72 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 684,28

44 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Typy projektów (1): Budowa, przebudowa i remont istniejących obiektów użyteczności publicznej kształtujących metropolitalny wizerunek regionu, Tworzenie i przekształcanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości rozwiązań urbanistyczno- architektonicznych, o znaczeniu ponadregionalnym, Budowa, przebudowa i remont obiektów infrastruktury okołoakademickiej,

45 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Typy projektów (2): Budowa, przebudowa i remont obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym, związanych z organizacją międzynarodowych spotkań, kongresów, targów, wystaw, imprez sportowych i artystycznych, Budowa i przebudowa strategicznych obiektów systemu transportu publicznego decydujących o międzynarodowych połączeniach regionu (z wyłączeniem środków transportu), Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej w szczególności na terenach poprzemysłowych.

46 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Typy projektów (1): Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniająca się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych, Przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją Przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja

47 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Typy projektów (2): Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów, Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa.

48 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VII Transport

49 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VII - Transport Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 195,2612,28 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej 120,267,56 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej sieć drogową 754,72 7.2. Transport publiczny 754,72

50 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VII - Transport Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych (15), Budowa i przebudowa obiektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych (2), Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich (2), Tworzenie obszarowych systemów zarządzania ruchem drogowym (1).

51 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VII - Transport Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg gminnych lub powiatowych (0,5), Budowa i przebudowa obiektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych (0,3) Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich (0,3) Tworzenie systemów zarządzania ruchem drogowym (0,2)

52 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VII - Transport Działanie 7.2. Transport publiczny Typy projektów: Budowa, przebudowa i remont liniowej infrastruktury transportu publicznego (kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej), Budowa, przebudowa i remont punktowej infrastruktury transportu publicznego (np.: stacje kolejowe, dworce autobusowe, przystanki, terminale, centra przesiadkowe, węzły komunikacyjne), Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu publicznego, Wdrażanie zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym (m.in. bilety elektroniczne, dyspozytorskie systemy pozycjonowania pojazdów, elektroniczna informacja pasażerska, monitoring wizyjny).

53 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna

54 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego44,492,8 8.2 Infrastruktura placówek oświaty251,57 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego100,63

55 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Typy projektów (1): Budowa, przebudowa i remont istniejących obiektów dydaktycznych, w tym także laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych, Budowa, przebudowa i remont obiektów sportowych w szkołach wyższych, Zagospodarowanie otoczenia obiektów w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt 1-2,

56 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Typy projektów (2): Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt 1-2 w urządzenia dydaktyczne, badawcze oraz inne pomoce naukowe, Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w szkołach wyższych, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1-2 oraz ich otoczeniu.

57 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Typy projektów (1): Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie istniejących obiektów dydaktycznych (w szczególności budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych), Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych, Budowa lub przebudowa i wyposażenie przyszkolnych obiektów sportowych (wyposażenie tylko jako integralna część projektu),

58 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Typy projektów (2): Budowa lub przebudowa i kompleksowe wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek), Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-4 realizowanych w ramach działania, Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1-4 oraz ich otoczeniu.

59 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego Typy projektów: Budowa, przebudowa, remont i kompleksowe wyposażenie obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego, Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1, Wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego w sprzęt i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie nimi.

60 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

61 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego251,57 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego12,590,79 9.3 Ratownictwo medyczne110,69 9.4 Lokalna infrastruktura sportowa150,94

62 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Typy projektów (1): Przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia celem poprawy jakości świadczonych usług (z wyłączeniem projektów polegających jedynie na wymianie nośników energii lub źródła ciepła), Przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, celem dostosowania do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Przebudowa, rozbudowa, remont i wyposażenie sal operacyjnych oraz bloków diagnostycznych,

63 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Typy projektów (2): Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń dla użytkowania zakupionego sprzętu, Kompleksowe projekty informatyzacji szpitali, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i programowania oraz specjalistycznego oprogramowania medycznego.

64 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Typy projektów (1): Przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia celem poprawy jakości świadczonych usług (z wyłączeniem projektów polegających jedynie na wymianie nośników energii lub źródła ciepła), Przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, celem dostosowania do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Przebudowa, rozbudowa, remont i wyposażenie sal zabiegowych,

65 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Typy projektów (2): Modernizacja sprzętu medycznego oraz zakup nowej aparatury medycznej, Kompleksowe projekty informatyzacji ośrodków, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i programowania oraz specjalistycznego oprogramowania medycznego.

66 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja Działanie 9.3. Ratownictwo medyczne Typy projektów: Remonty istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych(SOR) i innych jednostek organizacyjnych szpitala wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb ratownictwa medycznego, Zakup ambulansów ratownictwa medycznego.

67 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja Działanie 9.4. Lokalna infrastruktura sportowa Typy projektów: Budowa i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki zdrowia oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem, Budowa i remont zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (baseny, hale sportowe) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem.


Pobierz ppt "Www.rpo.silesia-region.pl Podręcznik Wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (projekt)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google