Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Finanse przedsiębiorstw

2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Podstawy finansów

3 ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności firmy (kapitałów) oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu. Podstawy finansów

4 Podstawy finansów

5 maksymalizacja stopy zwrotu, maksymalizacja płynności,
Przy zawieraniu transakcji finansowych należy kierować się następującymi motywami: maksymalizacja stopy zwrotu, maksymalizacja płynności, minimalizacja ryzyka. Podstawy finansów

6 spekulacje arbitraż asekurację
Transakcje finansowe można podzielić ze względu na intencje zawieranych kontraktów. Intencje te będziemy nazywać strategiami finansowymi. Wyróżnia się trzy rodzaje strategii finansowych, a mianowicie: spekulacje arbitraż asekurację Podstawy finansów

7 skalę ponoszonego ryzyka, zakres ochrony kapitału,
Każda z wymienionych strategii odnosi się do kwestii ryzyka w odmienny sposób. Każda z nich narzuca jednocześnie swoistą formę odpowiedzialności finansowej odzwierciedlającą: skalę ponoszonego ryzyka, zakres ochrony kapitału, stopień pomnażania kapitału Podstawy finansów

8 Spekulacja oznacza zajęcie odpowiedniej pozycji na rynku w celu maksymalnego wykorzystania ruchu cen. Spekulant kupuje więc instrument finansowy, licząc na przyszły wzrost ceny instrumentu lub też sprzedaje w obawie przed spadkiem ceny. Z finansowego punktu widzenia spekulacja ma co najmniej dwa oblicza. Z jednej strony wpływa stabilizująco na zachowanie się rynku kapitałowego. Z drugiej zaś wpływ ten może być destabilizujący, co oznacza wzrost wahań w podaży oraz w kształtowaniu się cen instrumentów finansowych. Podstawy finansów

9 Arbitraż polega na wykorzystaniu różnic między cenami na te same lub porównywalne instrumenty finansowe. Celem arbitrażu jest osiągnięcie zysku bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu transakcji na dwóch lub więcej rynkach. Strona transakcji finansowej kupuje więc akcje na pewnym rynku taniej, które prawie natychmiast sprzedaje na innym rynku drożej, nie ponosi przy tym żadnego ryzyka. Sprzyjające okoliczności istnieją jednak krótko, wobec tego trzeba działać szybko i skutecznie. Podstawy finansów

10 podpisywanie umów długoterminowych,
Głównym celem asekuracji jest zabezpieczenie. Do działań asekuracyjnych zaliczamy więc ubezpieczanie mienia, podpisywanie umów długoterminowych, gromadzenie pełniejszej informacji czy też tworzenie zabezpieczeń finansowych, które określane są jako hedging. Celem asekuracji jest ochrona kapitału. Podstawy finansów

11 CELE FINANSOWE MAKSYMALIZACJA ZYSKU może się odbywać przez:
ograniczenie wydatków na badania i rozwój, ograniczenie nakładów na inwestycje, na promocję i reklamę, podnoszenie cen wyrobów i usług, wyprzedaż majątku trwałego firmy, sprzedaż patentów i znaków towarowych. Podstawy finansów

12 Kasa.... Kasa! Podstawy finansów

13 MAKSYMALIZACJA ZYSKU Nieetyczne przykłady zachowań umożliwiających zwiększenie krótkookresowego zysku kosztem utraty reputacji: niedotrzymywanie terminów płatności, oszustwa podatkowe, świadome zaciąganie nadmiernych i drogich kredytów, itp. Podstawy finansów

14 MAKSYMALIZACJA ZYSKU W DŁUGIM OKRESIE
Przykład: Firma X wyemitowała akcji i uzyskany w ten sposób kapitał zainwestowała w nową linię produkcyjną. Zysk roczny ze sprzedaży wyniósł zł. Firma wyemitowała nowych akcji, a uzyskany kapitał przeznaczono na rozszerzenie produkcji. Decyzja ta spowodowała wzrost zysk rocznego do zł. Cel w postaci zwiększenia zysku został osiągnięty. Tylko czy akcjonariusze ocenią pozytywnie takie zarządzanie??? Podstawy finansów

15 MAKSYMALIZACJA ZYSKU W DŁUGIM OKRESIE
Przeanalizujmy zysk przypadający na jedną akcję (EPS – earning per share). Dla posiadaczy akcji z pierwszej emisji EPS = 5 zł. Po dodatkowej emisji EPS = 4 zł. Mimo uzyskania przez firmę wyższego zysku, zysk przypadający na jedną akcję spadł. Podstawy finansów

16 MAKSYMALIZACJA EPS W DŁUGIM OKRESIE
Przykład: Firma X analizuje dwie długofalowe strategie działania. Prognozowane wartości zysków przypadających na akcje w kolejnych latach będą następujące: Która strategia jest lepsza z punktu widzenia akcjonariuszy? 2 4 5 Strategia B 3 Strategia A 1 Rok Podstawy finansów

17 MAKSYMALIZACJA EPS w długim okresie, przy uwzględnieniu rozkładu w czasie i zmiennej wartości pieniądza w czasie, czyli maksymalizacja wartości zaktualizowanej zysków przypadających na jedną akcję. Przykład: Firma X rozważa dwie strategie działania. Strategia A gwarantuje pewne (pozbawione ryzyka) zyski przypadające na akcję w ciągu najbliższych pięciu lat. W przypadku strategii B zyski przypadające na akcję zależą od przyszłej sytuacji gospodarczej: gdy będzie ona bardzo dobra – zyski będą wysokie, gdy zła – mogą wystąpić straty. Oznacza to, że strategia B jest obarczona ryzykiem. Rozkład możliwych do uzyskania wyników zawiera poniższa tabela: Podstawy finansów

18 Którą strategię powinna wybrać firma???
MAKSYMALIZACJA EPS w długim okresie, przy uwzględnieniu rozkładu w czasie i zmiennej wartości pieniądza w czasie, czyli maksymalizacja wartości zaktualizowanej zysków przypadających na jedną akcję. -10 -11 -12 3 10 11 12 Strategia B Strategia A 5 4 2 1 Rok Którą strategię powinna wybrać firma??? Podstawy finansów

19 CELE FINANSOWE MAKSYMALIZACJA ZYSKU MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI FIRMY,
MAKSYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW NA RZECZ WŁAŚCICIELI, KOMPROMIS INTERESÓW GRUPOWYCH. Podstawy finansów

20 Kierownictwo finansowe firmy podejmuje działania:
Analizuje wyniki ekonomiczne firmy oraz sytuację w jej otoczeniu. Wyniki analiz stanowią punkt wyjścia w podejmowaniu decyzji. Planuje rozkład przepływów pieniężnych w czasie, a także wpływy i wydatki, aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej firmy w krótkim i długim okresie. Podejmuje działania mające na celu redukcję ryzyka prowadzonej działalności. Podstawy finansów

21 Kierownictwo finansowe firmy podejmuje działania:
Określa zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji założonych przedsięwzięć oraz pozyskuje te środki. Stanowi to punkt wyjścia w ustalaniu relacji z potencjalnymi dostawcami kapitału, takimi jak banki czy rynek kapitałowy. Planuje optymalną strukturę finansowania, służącą minimalizacji kosztów kapitału i maksymalizacji wartości firmy. Podstawy finansów

22 Kierownictwo finansowe firmy podejmuje działania:
Dokonuje alokacji środków między najbardziej efektywne przedsięwzięcia inwestycyjne. Projektuje zyski na akcję oraz przygotowuje propozycje dotyczące podziału zysków: na część dywidendową i część pozostawioną w firmie, zwiększającą jej kapitały. Jest to istotne dla właściwego ułożenia współpracy z właścicielami. Kontroluje w wymiarze finansowym realizację zadań podjętych w firmie. Podstawy finansów

23 ZARZĄDZAJĄC FINANSAMI patrzymy na przedsiębiorstwo przez pryzmat soczewek – gestii:
EKONOMICZNEJ, MAJĄTKOWEJ FINANSOWEJ. Podstawy finansów

24 GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI
ZYSK OPERACYJNY A ZYSK NETTO Podstawy finansów

25 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi B
Koszty działalności operacyjnej C Zysk/strata na sprzedaży D Pozostałe przychody operacyjne E Pozostałe koszty operacyjne F Zysk/strata z działalności operacyjnej G Przychody finansowe H Koszty finansowe I Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K Zysk / strata brutto L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N Zysk / strata netto Podstawy finansów

26 GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI
ZYSK OPERACYJNY A ZYSK NETTO zysk operacyjny ustala jaka jest rentowność prowadzonej działalności podstawowej (bez oddziaływania rynku finansowego, strat i zysków nadzwyczajnych oraz sfery podatkowej – podatek dochodowy). Podstawy finansów

27 TEORIA ZYSKU OPERACYJNEGO
informuje, że w przypadku uzyskania straty operacyjnej przedsiębiorstwo może mieć pewność, że działalność podstawowa jest nierentowna, pozwala stwierdzić, czy problemy przedsiębiorstwa są związane z jego działalnością charakterystyczną, czy też dotyczą zagadnień finansowych lub nadzwyczajnych, w oparciu o zysk operacyjny można konstruować mierniki rentowności, które umożliwiają porównanie przedsiębiorstw należących do tej samej branży, niezależnie do sposobu finansowania. Podstawy finansów

28 GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI
SYSTEM OCENY RENTOWNOŚCI Podstawy finansów

29 Zainwestowany majątek
Kapitał netto C M/C współczynnik zadłużenia ROE = Zn/C stopa zwrotu kapitału netto Zainwestowany majątek M S/M wskaźnik rotacji zainwestowanego majątku ROI = Zo/M stopa zysku operacyjnego Wpływy ze sprzedaży S Zo/S rentowność sprzedaży Zysk operacyjny Zo (EBIT) Zysk netto Zn Podstawy finansów

30 Wskaźniki w analizie rentowności
gdzie: Zn – zysk netto C – kapitał netto M – zainwestowany majątek M/C – współczynnik zadłużenia, Zn/Zo – współczynnik wpływu sfery pozaoperacyjnej Podstawy finansów

31 GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI
SYSTEM OCENY RENTOWNOŚCI stopa zwrotu kapitału netto ROE zależy wprost proporcjonalnie od stopy zysku ROI, współczynnika zadłużenia oraz współczynnika wpływu sfery pozaoperacyjnej. Podstawy finansów

32 GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI
PRÓG RENTOWNOŚCI break even point określa wielkość produkcji, przy której EBIT = 0. DŹWIGNIA FINANSOWA Podstawy finansów

33 GESTIA MAJĄTKOWA elementy aktywów firmy, struktura aktywów,
źródła finansowania aktywów, struktura pasywów. Podstawy finansów

34 GESTIA FINANSOWA CASH FLOW Podstawy finansów

35 Podstawy finansów


Pobierz ppt "Finanse przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google