Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse przedsiębiorstw. Podstawy finansów2 Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse przedsiębiorstw. Podstawy finansów2 Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności."— Zapis prezentacji:

1 Finanse przedsiębiorstw

2 Podstawy finansów2 Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

3 Podstawy finansów3 Polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności firmy (kapitałów) oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu. ZARZĄDZANIE FINANSAMI

4 Podstawy finansów4

5 5 Przy zawieraniu transakcji finansowych należy kierować się następującymi motywami: maksymalizacja stopy zwrotu, maksymalizacja płynności, minimalizacja ryzyka.

6 Podstawy finansów6 Transakcje finansowe można podzielić ze względu na intencje zawieranych kontraktów. Intencje te będziemy nazywać strategiami finansowymi. Wyróżnia się trzy rodzaje strategii finansowych, a mianowicie: spekulacje arbitraż asekurację spekulacje arbitraż asekurację

7 Podstawy finansów7 Każda z wymienionych strategii odnosi się do kwestii ryzyka w odmienny sposób. Każda z nich narzuca jednocześnie swoistą formę odpowiedzialności finansowej odzwierciedlającą: skalę ponoszonego ryzyka, zakres ochrony kapitału, stopień pomnażania kapitału skalę ponoszonego ryzyka, zakres ochrony kapitału, stopień pomnażania kapitału

8 Podstawy finansów8 Spekulacja oznacza zajęcie odpowiedniej pozycji na rynku w celu maksymalnego wykorzystania ruchu cen. Spekulant kupuje więc instrument finansowy, licząc na przyszły wzrost ceny instrumentu lub też sprzedaje w obawie przed spadkiem ceny. Z finansowego punktu widzenia spekulacja ma co najmniej dwa oblicza. Z jednej strony wpływa stabilizująco na zachowanie się rynku kapitałowego. Z drugiej zaś wpływ ten może być destabilizujący, co oznacza wzrost wahań w podaży oraz w kształtowaniu się cen instrumentów finansowych.

9 Podstawy finansów9 Arbitraż polega na wykorzystaniu różnic między cenami na te same lub porównywalne instrumenty finansowe. Celem arbitrażu jest osiągnięcie zysku bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu transakcji na dwóch lub więcej rynkach. Strona transakcji finansowej kupuje więc akcje na pewnym rynku taniej, które prawie natychmiast sprzedaje na innym rynku drożej, nie ponosi przy tym żadnego ryzyka. Sprzyjające okoliczności istnieją jednak krótko, wobec tego trzeba działać szybko i skutecznie.

10 Podstawy finansów10 Głównym celem asekuracji jest zabezpieczenie. Do działań asekuracyjnych zaliczamy więc ubezpieczanie mienia, podpisywanie umów długoterminowych, gromadzenie pełniejszej informacji czy też tworzenie zabezpieczeń finansowych, które określane są jako hedging. Celem asekuracji jest ochrona kapitału.

11 Podstawy finansów11 MAKSYMALIZACJA ZYSKU może się odbywać przez: ograniczenie wydatków na badania i rozwój, ograniczenie nakładów na inwestycje, na promocję i reklamę, podnoszenie cen wyrobów i usług, wyprzedaż majątku trwałego firmy, sprzedaż patentów i znaków towarowych. MAKSYMALIZACJA ZYSKU może się odbywać przez: ograniczenie wydatków na badania i rozwój, ograniczenie nakładów na inwestycje, na promocję i reklamę, podnoszenie cen wyrobów i usług, wyprzedaż majątku trwałego firmy, sprzedaż patentów i znaków towarowych. CELE FINANSOWE

12 Podstawy finansów12 Kasa.... Kasa!

13 Podstawy finansów13 Nieetyczne przykłady zachowań umożliwiających zwiększenie krótkookresowego zysku kosztem utraty reputacji: niedotrzymywanie terminów płatności, oszustwa podatkowe, świadome zaciąganie nadmiernych i drogich kredytów, itp. Nieetyczne przykłady zachowań umożliwiających zwiększenie krótkookresowego zysku kosztem utraty reputacji: niedotrzymywanie terminów płatności, oszustwa podatkowe, świadome zaciąganie nadmiernych i drogich kredytów, itp. MAKSYMALIZACJA ZYSKU

14 Podstawy finansów14 Przykład: Firma X wyemitowała 1 000 000 akcji i uzyskany w ten sposób kapitał zainwestowała w nową linię produkcyjną. Zysk roczny ze sprzedaży wyniósł 5 000 000 zł. Firma wyemitowała 500 000 nowych akcji, a uzyskany kapitał przeznaczono na rozszerzenie produkcji. Decyzja ta spowodowała wzrost zysk rocznego do 6 000 000 zł. Cel w postaci zwiększenia zysku został osiągnięty. Tylko czy akcjonariusze ocenią pozytywnie takie zarządzanie??? Przykład: Firma X wyemitowała 1 000 000 akcji i uzyskany w ten sposób kapitał zainwestowała w nową linię produkcyjną. Zysk roczny ze sprzedaży wyniósł 5 000 000 zł. Firma wyemitowała 500 000 nowych akcji, a uzyskany kapitał przeznaczono na rozszerzenie produkcji. Decyzja ta spowodowała wzrost zysk rocznego do 6 000 000 zł. Cel w postaci zwiększenia zysku został osiągnięty. Tylko czy akcjonariusze ocenią pozytywnie takie zarządzanie??? MAKSYMALIZACJA ZYSKU W DŁUGIM OKRESIE

15 Podstawy finansów15 Przeanalizujmy zysk przypadający na jedną akcję (EPS – earning per share). Dla posiadaczy akcji z pierwszej emisji EPS = 5 zł. Po dodatkowej emisji EPS = 4 zł. Mimo uzyskania przez firmę wyższego zysku, zysk przypadający na jedną akcję spadł. Przeanalizujmy zysk przypadający na jedną akcję (EPS – earning per share). Dla posiadaczy akcji z pierwszej emisji EPS = 5 zł. Po dodatkowej emisji EPS = 4 zł. Mimo uzyskania przez firmę wyższego zysku, zysk przypadający na jedną akcję spadł. MAKSYMALIZACJA ZYSKU W DŁUGIM OKRESIE

16 Podstawy finansów16 Przykład: Firma X analizuje dwie długofalowe strategie działania. Prognozowane wartości zysków przypadających na akcje w kolejnych latach będą następujące: Która strategia jest lepsza z punktu widzenia akcjonariuszy? Przykład: Firma X analizuje dwie długofalowe strategie działania. Prognozowane wartości zysków przypadających na akcje w kolejnych latach będą następujące: Która strategia jest lepsza z punktu widzenia akcjonariuszy? MAKSYMALIZACJA EPS W DŁUGIM OKRESIE 22245Strategia B 33333Strategia A 54321Rok

17 Podstawy finansów17 Przykład: Firma X rozważa dwie strategie działania. Strategia A gwarantuje pewne (pozbawione ryzyka) zyski przypadające na akcję w ciągu najbliższych pięciu lat. W przypadku strategii B zyski przypadające na akcję zależą od przyszłej sytuacji gospodarczej: gdy będzie ona bardzo dobra – zyski będą wysokie, gdy zła – mogą wystąpić straty. Oznacza to, że strategia B jest obarczona ryzykiem. Rozkład możliwych do uzyskania wyników zawiera poniższa tabela: Przykład: Firma X rozważa dwie strategie działania. Strategia A gwarantuje pewne (pozbawione ryzyka) zyski przypadające na akcję w ciągu najbliższych pięciu lat. W przypadku strategii B zyski przypadające na akcję zależą od przyszłej sytuacji gospodarczej: gdy będzie ona bardzo dobra – zyski będą wysokie, gdy zła – mogą wystąpić straty. Oznacza to, że strategia B jest obarczona ryzykiem. Rozkład możliwych do uzyskania wyników zawiera poniższa tabela: MAKSYMALIZACJA EPS w długim okresie, przy uwzględnieniu rozkładu w czasie i zmiennej wartości pieniądza w czasie, czyli maksymalizacja wartości zaktualizowanej zysków przypadających na jedną akcję.

18 Podstawy finansów18 Którą strategię powinna wybrać firma??? MAKSYMALIZACJA EPS w długim okresie, przy uwzględnieniu rozkładu w czasie i zmiennej wartości pieniądza w czasie, czyli maksymalizacja wartości zaktualizowanej zysków przypadających na jedną akcję. -10 -11-12 33333 10 1112 Strategia B 33333Strategia A 54321Rok

19 Podstawy finansów19 MAKSYMALIZACJA ZYSKU MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI FIRMY, MAKSYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW NA RZECZ WŁAŚCICIELI, KOMPROMIS INTERESÓW GRUPOWYCH. MAKSYMALIZACJA ZYSKU MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI FIRMY, MAKSYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW NA RZECZ WŁAŚCICIELI, KOMPROMIS INTERESÓW GRUPOWYCH. CELE FINANSOWE

20 Podstawy finansów20 Analizuje wyniki ekonomiczne firmy oraz sytuację w jej otoczeniu. Wyniki analiz stanowią punkt wyjścia w podejmowaniu decyzji. Planuje rozkład przepływów pieniężnych w czasie, a także wpływy i wydatki, aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej firmy w krótkim i długim okresie. Podejmuje działania mające na celu redukcję ryzyka prowadzonej działalności. Analizuje wyniki ekonomiczne firmy oraz sytuację w jej otoczeniu. Wyniki analiz stanowią punkt wyjścia w podejmowaniu decyzji. Planuje rozkład przepływów pieniężnych w czasie, a także wpływy i wydatki, aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej firmy w krótkim i długim okresie. Podejmuje działania mające na celu redukcję ryzyka prowadzonej działalności. Kierownictwo finansowe firmy podejmuje działania:

21 Podstawy finansów21 Określa zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji założonych przedsięwzięć oraz pozyskuje te środki. Stanowi to punkt wyjścia w ustalaniu relacji z potencjalnymi dostawcami kapitału, takimi jak banki czy rynek kapitałowy. Planuje optymalną strukturę finansowania, służącą minimalizacji kosztów kapitału i maksymalizacji wartości firmy. Określa zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji założonych przedsięwzięć oraz pozyskuje te środki. Stanowi to punkt wyjścia w ustalaniu relacji z potencjalnymi dostawcami kapitału, takimi jak banki czy rynek kapitałowy. Planuje optymalną strukturę finansowania, służącą minimalizacji kosztów kapitału i maksymalizacji wartości firmy. Kierownictwo finansowe firmy podejmuje działania:

22 Podstawy finansów22 Dokonuje alokacji środków między najbardziej efektywne przedsięwzięcia inwestycyjne. Projektuje zyski na akcję oraz przygotowuje propozycje dotyczące podziału zysków: na część dywidendową i część pozostawioną w firmie, zwiększającą jej kapitały. Jest to istotne dla właściwego ułożenia współpracy z właścicielami. Kontroluje w wymiarze finansowym realizację zadań podjętych w firmie. Dokonuje alokacji środków między najbardziej efektywne przedsięwzięcia inwestycyjne. Projektuje zyski na akcję oraz przygotowuje propozycje dotyczące podziału zysków: na część dywidendową i część pozostawioną w firmie, zwiększającą jej kapitały. Jest to istotne dla właściwego ułożenia współpracy z właścicielami. Kontroluje w wymiarze finansowym realizację zadań podjętych w firmie. Kierownictwo finansowe firmy podejmuje działania:

23 Podstawy finansów23 EKONOMICZNEJ, MAJĄTKOWEJ FINANSOWEJ. EKONOMICZNEJ, MAJĄTKOWEJ FINANSOWEJ. ZARZĄDZAJĄC FINANSAMI patrzymy na przedsiębiorstwo przez pryzmat soczewek – gestii:

24 Podstawy finansów24 1. ZYSK OPERACYJNY A ZYSK NETTO GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

25 Podstawy finansów25 APrzychody ze sprzedaży i zrównane z nimi BKoszty działalności operacyjnej CZysk/strata na sprzedaży DPozostałe przychody operacyjne EPozostałe koszty operacyjne FZysk/strata z działalności operacyjnej GPrzychody finansowe HKoszty finansowe IZysk/strata brutto na działalności gospodarczej JWynik zdarzeń nadzwyczajnych KZysk / strata brutto LPodatek dochodowy MPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) NZysk / strata netto

26 Podstawy finansów26 1. ZYSK OPERACYJNY A ZYSK NETTO zysk operacyjny ustala jaka jest rentowność prowadzonej działalności podstawowej (bez oddziaływania rynku finansowego, strat i zysków nadzwyczajnych oraz sfery podatkowej – podatek dochodowy). 1. ZYSK OPERACYJNY A ZYSK NETTO zysk operacyjny ustala jaka jest rentowność prowadzonej działalności podstawowej (bez oddziaływania rynku finansowego, strat i zysków nadzwyczajnych oraz sfery podatkowej – podatek dochodowy). GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

27 Podstawy finansów27 informuje, że w przypadku uzyskania straty operacyjnej przedsiębiorstwo może mieć pewność, że działalność podstawowa jest nierentowna, pozwala stwierdzić, czy problemy przedsiębiorstwa są związane z jego działalnością charakterystyczną, czy też dotyczą zagadnień finansowych lub nadzwyczajnych, w oparciu o zysk operacyjny można konstruować mierniki rentowności, które umożliwiają porównanie przedsiębiorstw należących do tej samej branży, niezależnie do sposobu finansowania. informuje, że w przypadku uzyskania straty operacyjnej przedsiębiorstwo może mieć pewność, że działalność podstawowa jest nierentowna, pozwala stwierdzić, czy problemy przedsiębiorstwa są związane z jego działalnością charakterystyczną, czy też dotyczą zagadnień finansowych lub nadzwyczajnych, w oparciu o zysk operacyjny można konstruować mierniki rentowności, które umożliwiają porównanie przedsiębiorstw należących do tej samej branży, niezależnie do sposobu finansowania. TEORIA ZYSKU OPERACYJNEGO

28 Podstawy finansów28 2. SYSTEM OCENY RENTOWNOŚCI GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

29 Podstawy finansów29 Kapitał netto C Zainwestowany majątek M Wpływy ze sprzedaży S Zysk operacyjny Z o (EBIT) Zysk netto Z n M/C współczynnik zadłużenia S/M wskaźnik rotacji zainwestowanego majątku ROI = Z o /M stopa zysku operacyjnego Z o /S rentowność sprzedaży ROE = Z n /C stopa zwrotu kapitału netto

30 Podstawy finansów30 gdzie: Zn – zysk netto C – kapitał netto M – zainwestowany majątek M/C – współczynnik zadłużenia, Zn/Zo – współczynnik wpływu sfery pozaoperacyjnej gdzie: Zn – zysk netto C – kapitał netto M – zainwestowany majątek M/C – współczynnik zadłużenia, Zn/Zo – współczynnik wpływu sfery pozaoperacyjnej Wskaźniki w analizie rentowności

31 Podstawy finansów31 2. SYSTEM OCENY RENTOWNOŚCI stopa zwrotu kapitału netto ROE zależy wprost proporcjonalnie od stopy zysku ROI, współczynnika zadłużenia oraz współczynnika wpływu sfery pozaoperacyjnej. 2. SYSTEM OCENY RENTOWNOŚCI stopa zwrotu kapitału netto ROE zależy wprost proporcjonalnie od stopy zysku ROI, współczynnika zadłużenia oraz współczynnika wpływu sfery pozaoperacyjnej. GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

32 Podstawy finansów32 3. PRÓG RENTOWNOŚCI break even point określa wielkość produkcji, przy której EBIT = 0. 4. DŹWIGNIA FINANSOWA 3. PRÓG RENTOWNOŚCI break even point określa wielkość produkcji, przy której EBIT = 0. 4. DŹWIGNIA FINANSOWA GESTIA EKONOMICZNA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

33 Podstawy finansów33 elementy aktywów firmy, struktura aktywów, źródła finansowania aktywów, struktura pasywów. elementy aktywów firmy, struktura aktywów, źródła finansowania aktywów, struktura pasywów. GESTIA MAJĄTKOWA

34 Podstawy finansów34 CASH FLOW GESTIA FINANSOWA

35 Podstawy finansów35


Pobierz ppt "Finanse przedsiębiorstw. Podstawy finansów2 Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google