Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata za II półrocze 2008 roku V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Rzeszów, dnia 16 marca 2009r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

2 Podstawa prawna sprawozdania okresowego
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Podstawa prawna sprawozdania okresowego 1.Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r art. 60 lit. h) 2.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz z późn. zm.) - art. 26 ust. 1 pkt 12 oraz 1.Kontrakt wojewódzki dla województwa podkarpackiego- art. 3 ust. 1 pkt 6 2.Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008r.(MRR/H/4(2)05/2008). Sprawozdanie okresowe zostało opracowane wg załącznika nr II b Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008r. MRR/H/4(23)05/2008 – wzoru sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego z tabelami finansowymi.

3 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za II półrocze 2008 roku
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za II półrocze 2008 roku W dniu 25 lutego 2009r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 174/3185/09 zatwierdził Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata za II półrocze 2008r. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości ww. sprawozdanie w dniu 27 lutego 2009r. zostało przekazane do wiadomości IK RPO oraz IPOC. Podstawą informacji zawartych w sprawozdaniu są dane sprawozdawcze z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pełniących funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP. Dane zawarte w tabelach sprawozdania bazują na raportach z KSI (SIMIK 07-13) według stanu na 31 grudnia 2008r. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z 30 grudnia 2008r., tj. 1 euro = 4,1465 PLN.

4 Najważniejsze dane dotyczące realizacji RPO WP
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Najważniejsze dane dotyczące realizacji RPO WP W okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. w ramach RPO WP ogłoszono 5 konkursów, w których złożono 902 wnioski o dofinansowanie. Zgodnie z KSI (SIMIK 07-13): - ocenę formalną przeszło 401 wniosków, - Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła do realizacji 62 wnioski, podpisano 5 umów i wydano 13 decyzji o dofinansowanie projektów na łączną wartość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 22 383 242,16 PLN. Pierwsze płatności zrealizowano w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna. Wyniosły one 6 093 763,18 PLN, co stanowi 4,73% zobowiązań Unii Europejskiej (UE) na lata w ww. osi.

5 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wartość dofinansowania UE i krajowego wykazana we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej (w mln zł) – stan na r. Źródło: MRR

6 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wartość dofinansowania UE wykazana w zawartych umowach jako % wykorzystania alokacji w poszczególnych RPO – stan na r. Źródło: MRR

7 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wartość dofinansowania UE wykazana w zawartych umowach w poszczególnych RPO (w mln zł) – stan na r. Źródło: MRR

8 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wartość środków uznanych do refundacji (w części UE) jako % wykorzystania alokacji w poszczególnych RPO – stan na r. Źródło: MRR

9 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wartość środków uznanych do refundacji (w części UE) w poszczególnych RPO (w mln zł) – stan na r. Źródło: MRR

10 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Postęp fizyczny RPO WP W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP nie odnotowano postępu w osiągnięciu wskaźników rzeczowych. W okresie sprawozdawczym postęp rzeczowy dotyczył VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna. Zrealizowano 12 projektów, zakupiono 71 szt. sprzętu komputerowego, zorganizowano 22 konferencje i szkolenia dla beneficjentów Programu. W przypadku wskaźnika Liczba pracowników, których wynagrodzenia są refundowane w ramach pomocy technicznej założony cel został przekroczony. Wartość tego wskaźnika wyniosła 128 osób.

11 Realizacja prognozy finansowej ze sprawozdania okresowego
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Realizacja prognozy finansowej ze sprawozdania okresowego za I półrocze 2008r. Prognoza finansowa w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2008r. przewidywała w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. realizację płatności z EFRR w wysokości 77 392 446,00 PLN. Ostatecznie w tym okresie zrealizowano płatności na poziomie 6 093 763,18 PLN, co stanowi 7,87% wartości prognozowanej. W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP nie odnotowano postępu w osiągnięciu wskaźników finansowych. Prognoza została zrealizowana w najwyższym stopniu w VIII osi priorytetowej. Płatności wyniosły 85,3% wartości prognozowanej. Prognoza nie została zrealizowana m.in. ze względu na niespójność przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących oddziaływania na środowisko (wnioskodawcy składający wnioski w konkursach ogłoszonych w 2008r. w ramach osi priorytetowych I - VII zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie). W przypadku przeważającej liczby projektów wpłynęło to w istotny sposób na termin zakontraktowania środków. Większość umów o dofinansowanie ww. projektów zostanie podpisana w II i III kwartale 2009r.

12 Planowany postęp finansowy
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Planowany postęp finansowy Prognozowane wydatkowanie z EFRR w ramach RPO WP w okresie czterech kolejnych kwartałów 2009r. wynosi ,71 PLN, w tym: - 4  ,00 PLN w I kwartale, - 24  ,27 PLN w II kwartale, - 84  ,35 PLN w III kwartale, ,09 PLN w IV kwartale. W I półroczu 2009r. sukcesywnie zawierane będą umowy o dofinansowanie projektów z naborów przeprowadzonych w 2008r., co umożliwi realizację płatności na rzecz beneficjentów. W 2009r. planowane są płatności na rzecz beneficjentów we wszystkich osiach priorytetowych RPO WP (za wyjątkiem osi III i VII, w których nabory rozpoczną się odpowiednio w czerwcu i sierpniu 2009r.).

13 Pozostałe informacje finansowe
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pozostałe informacje finansowe Wysokość odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej zgromadzonych na rachunku Instytucji Zarządzającej RPO WP od r. do r. wyniosła 1  ,77 PLN, natomiast suma odsetek od początku realizacji RPO WP do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 2  ,30 PLN. W ramach RPO WP zakontraktowano środki w 4 priorytetowych obszarach tematycznych, tj.: 45 - Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną (około 3,7%), 53 - Zapobieganie zagrożeniom (około 4,9%), 85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola (około 5,4%), 86 - Ocena, badania, ekspertyzy, informacja i komunikacja (około 6%).

14 12 listopada 2008r. przyjęto Roczny Plan Kontroli RPO WP na rok 2009,
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prace nad dokumentami 2 września 2008r. przyjęto zaktualizowany Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WP, aktualizowano Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP (31 lipca 2008r., 9 grudnia 2008r. oraz 30 grudnia 2008r.) , 9 września 2008r. przyjęto Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla RPO WP, przyjmowano projekty zmian Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WP (16 września 2008r., 16 grudnia 2008r., 23 grudnia 2008r.), 23 września 2008r. przyjęto zaktualizowany Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP, 12 listopada 2008r. przyjęto Roczny Plan Kontroli RPO WP na rok 2009, 16 grudnia 2008r. przyjęto Okresowy plan ewaluacji RPO WP, 23 grudnia 2008r. przyjęto Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO WP.

15 Przebieg wdrażania osi priorytetowych RPO WP
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza jakościowa Przebieg wdrażania osi priorytetowych RPO WP w II półroczu 2008r.    Nabory wniosków ogłoszone w II półroczu 2008r. Działanie 1.1 (schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne) – kwota przeznaczona na dofinansowanie PLN, Działanie 1.4 (schemat A – projekty inwestycyjne) – kwota przeznaczona na dofinansowanie 50 002 176 PLN, Działanie 5.1 (schemat B – System oświaty) – kwota przeznaczona na dofinansowanie 78 410 513 PLN. Ponadto w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna ogłoszono 2 nabory wniosków o dofinansowanie.

16 Wyniki naborów wniosków ogłoszonych w II półroczu 2008r.
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wyniki naborów wniosków ogłoszonych w II półroczu 2008r. Wpłynęło łącznie 902 wnioski, w tym: Działanie 1.1 (schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne) – 730 wniosków na łączna kwotę dofinansowania ,07 PLN Działanie 1.4 (schemat A – Projekty inwestycyjne) – 3 wnioski na łączna kwotę dofinansowania 8 975 716,97 PLN Działanie 5.1 (schemat B – System oświaty) – 146 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 337 515 138,79 PLN. VIII oś priorytetowa Pomoc techniczna – wpłynęły 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ,46 PLN

17 Wyniki oceny formalnej wniosków (1/2)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wyniki oceny formalnej wniosków (1/2) W wyniku oceny formalnej dokonanej przez IZ RPO WP ocenę pozytywną uzyskało łącznie 405 wniosków (w KSI SIMIK do r zarejestrowano 401 wniosków, 4 wnioski z Działania 5.1 zarejestrowano w styczniu 2009r.). Działanie 1.4 (schemat A – Projekty inwestycyjne) – ocenę pozytywną uzyskał 1 wniosek, 2 wnioski oceniono negatywnie pod względem formalnym, Działanie 2.1 (schemat B – Drogi powiatowe) – ocenę pozytywną uzyskało 50 wniosków, 2 wniosków nie rozpatrzono – projekty zostały wycofane przez wnioskodawcę, Działanie 2.1 (schemat C – Drogi gminne) – ocenę pozytywną uzyskało 101 wniosków, 10 wniosków oceniono negatywnie pod względem formalnym, Działanie 4.1 (schemat A – Oczyszczanie ścieków) – ocenę pozytywną uzyskało 63 wnioski, 6 wniosków oceniono negatywnie pod względem formalnym, Działanie 4.1 (schemat B – zaopatrzenie w wodę) – ocenę pozytywną uzyskało 19 wniosków, 7 wniosków oceniono negatywnie pod względem formalnym,

18 Wyniki oceny formalnej wniosków (2/2)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wyniki oceny formalnej wniosków (2/2) Działanie 4.2 (Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi) – ocenę pozytywną uzyskało 17 wniosków, 1 wniosek oceniono negatywnie pod względem formalnym, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę, Działanie 5.1 (schemat B – system oświaty) – ocenę pozytywną uzyskało 140 wniosków, 5 wniosków oceniono negatywnie pod względem formalnym, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. VIII oś priorytetowa Pomoc techniczna – ocenę pozytywną uzyskało 14 wniosków.

19 Wyniki oceny merytorycznej wniosków (1/2)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wyniki oceny merytorycznej wniosków (1/2) W wyniku oceny merytorycznej pozytywnie oceniono łącznie 180 wniosków. Działanie 2.1 (schemat B - Drogi powiatowe) – ocenę pozytywną uzyskało 39 wniosków, 8 wniosków nie uzyskało minimum 40% maksymalnej liczby punktów, 1 wniosek uzyskał negatywną ocenę dopuszczającą, Działanie 2.1 (schemat C – Drogi gminne) – ocenę pozytywną uzyskało 45 wniosków, 55 wniosków nie uzyskało minimum 40% maksymalnej liczby punktów,1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę, Działanie 4.1 (schemat A – Oczyszczanie ścieków) – ocenę pozytywną uzyskało 50 wniosków, 11 wniosków nie uzyskało minimum 40% maksymalnej liczby punktów, 2 wnioski nie podlegały ocenie ponieważ otrzymały dofinansowanie w ramach ZPORR,

20 Wyniki oceny merytorycznej wniosków (2/2)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wyniki oceny merytorycznej wniosków (2/2) Działanie 4.1 (schemat B – Zaopatrzenie w wodę) – ocenę pozytywną uzyskało 16 wniosków, 3 wnioski nie uzyskały minimum 40% maksymalnej liczby punktów, Działanie 4.2 (Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi) – ocenę pozytywną uzyskało 16 wniosków, 1 wniosek został oceniony negatywnie z uwagi na niespełnienie kryterium dopuszczającego dotyczącego analizy ekonomicznej oraz kryterium wykonalności technicznej, VIII oś priorytetowa Pomoc techniczna - ocenę pozytywną uzyskało 14 wniosków.

21 Wyniki oceny strategicznej wniosków
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wyniki oceny strategicznej wniosków W listopadzie i grudniu 2008r. Instytucja Zarządzająca RPO WP wybrała do dofinansowania 137 wniosków na kwotę 615,18 mln PLN (w KSI SIMIK do r zarejestrowano 62 zatwierdzone wnioski). Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o zwiększeniu łącznej puli środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w działaniach: 2.1 (schemat A i B) oraz 4.1 (schemat A i B) - łącznie z 429,22 mln PLN do 615,18 mln PLN. Działanie 2.1 (schemat B - Drogi powiatowe) – wybrano 39 wniosków na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 191 989 761,88 PLN, Działanie 2.1 (schemat C – Drogi gminne) – wybrano 44 wnioski na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 88 779 472,41 PLN, Działanie 4.1 (schemat A – Oczyszczanie ścieków) – wybrano 22 wnioski na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 145 259 944,52 PLN, Działanie 4.1 (schemat B – zaopatrzenie w wodę) – wybrano 16 wniosków na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 56 493 532,06 PLN, Działanie 4.2 (Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi) – wybrano 16 wniosków na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 132 654 460,48 PLN.

22 Podpisane umowy i wydane decyzje
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Podpisane umowy i wydane decyzje W II półroczu 2008r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów. Działanie 4.1 (schemat B – zaopatrzenie w wodę) – podpisano 2 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 4 681 019,67 PLN. Działanie 4.2 (Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi) – podpisano 1 umowę i 2 porozumienia z państwową jednostką budżetową na łączną wartość dofinansowania z EFRR 10 646 198,88 PLN. W omawianym okresie IZ RPO WP w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna wydała 13 decyzji o dofinansowanie na łączną kwotę 7 056 023,61 PLN, w tym wydatki kwalifikowane wyniosły 6 093 763,18 PLN. 

23 Projekty kluczowe w ramach RPO WP
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekty kluczowe w ramach RPO WP W grudniu 2008r. Zarząd Województwa powierzył Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przygotowanie do realizacji dziesięciu inwestycji drogowych wpisanych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata Nazwa projektu Całkowita wartość projektu zadeklarowana w pre-umowie (w mln zł) Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR (w mln zł) Beneficjent Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Mielec 32,92 27,98 Województwo Podkarpackie Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola 38,00 32,30 Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola 52,00 44,20 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odcinek Granica Województwa – Leżajsk 18,01 15,31 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik 23,06 19,60 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Oblęcin - Zaklików - Stalowa Wola odcinek Granica Województwa - Stalowa Wola 24,48 20,81 Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski – Leżajsk 17,00 14,45 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odcinek Zarzecze - Granica Województwa 48,80 41,48 Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - Granica Państwa na odcinku Lubaczów – Budomierz 44,00 37,40 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce 82,50 70,13

24 Najważniejsze problemy we wdrażaniu RPO WP (1/3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Najważniejsze problemy we wdrażaniu RPO WP (1/3) Konieczność wypełnienia wszystkich wymagań związanych z procedurą przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – wymogi stawiane wnioskodawcom w powyższym zakresie powodują utrudnienia w aplikowaniu o dofinansowanie. Utrudnienia wynikały w głównej mierze z niedostosowania prawa krajowego do Dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Z uwagi na brak jednoznacznych uregulowań prawnych konieczne stało się przedłużenie terminów oceny formalnej. Zmiana wytycznych z zakresu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko spowodują, iż wiele złożonych wniosków wymagać będzie uzupełnienia w przedmiotowym zakresie, zgodnie z przyjętymi wytycznymi oraz znowelizowaną ustawą. Brak zakończenia procedury notyfikacji części programów pomocy publicznej – Istotne utrudnienie stanowi przedłużająca się procedura notyfikacji programów pomocy publicznej przez Komisję Europejską, na podstawie których udzielane będzie dofinansowanie w ramach RPO. W związku z tym uniemożliwione były konkursy w następujących działaniach: 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, 1.3 Regionalny system innowacji, 2.2 Infrastruktura energetyczna, 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej – Infrastruktura ochrony zdrowia (schemat A).

25 Najważniejsze problemy we wdrażaniu RPO WP (2/3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Najważniejsze problemy we wdrażaniu RPO WP (2/3) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – nadal nie został zaktualizowany. Pozytywnie należy ocenić kroki podjęte przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczące zmian w Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w odniesieniu do problemów związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wprowadzone do ww. dokumentu zmiany pozwalają na realizację w ramach regionalnych programów operacyjnych projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotyczących aglomeracji uwzględnionych we właściwych rozporządzeniach wojewodów.  Niedostatek środków w najbardziej priorytetowych obszarach – realizacja pierwszych konkursów ujawniła dysproporcje pomiędzy środkami dostępnymi w ramach Programu, a realizowanymi potrzebami. Zmienione w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej wymagania dotyczące wniosku i jego załączników. Istotną trudność dla wnioskodawców stanowi analiza dochodowości projektów zgodnie z zapisami art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. W złożonych po raz pierwszy zgodnie z nowymi wymaganiami wnioskach oraz studiach wykonalności pojawiło się wiele uchybień i błędów mimo przeprowadzonych działań szkoleniowych. Powodują one w konsekwencji znaczne wydłużenie terminów oceny wniosków.

26 Najważniejsze problemy we wdrażaniu RPO WP (3/3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Najważniejsze problemy we wdrażaniu RPO WP (3/3) Treść art. 57 trwałość operacji Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. nie wyłącza z konieczności jego stosowania do projektów nieinwestycyjnych, instrumentów inżynierii finansowej oraz nie wskazuje, w jaki sposób beneficjent powinien utrzymać trwałość tego typu operacji (m.in. jak należy utrzymać trwałość rezultatów projektu w rozumieniu przedmiotowego artykułu). Brak możliwości otwierania wniosków podczas trwania naboru w trybie konkursu zamkniętego. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji na etapie weryfikacji Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP zakwestionowała taki sposób postępowania. Skutkiem powyższego pojawiła się dodatkowa niejasność dotycząca interpretacji pojęć „konkursu zamkniętego” i „konkursu otwartego”. IZ RPO WP zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o wyjaśnienie definicji „konkursu zamkniętego/otwartego”. Ministerstwo 6 listopada 2008r. udzieliło wyjaśnień, jak należy interpretować ww. pojęcia oraz uznało, że nie ma przeszkód, aby w trakcie trwania konkursu zamkniętego otwierać i oceniać wnioski Brak definicji wskaźników kluczowych zamieszczonych w KSI SIMIK. Brak definicji utrudnia wnioskodawcom oszacowanie wskaźników w projektach.

27 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Kontrole (1/2) Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2008r. został przyjęty 10 czerwca 2008r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 114/2015/08. Kontrole realizacji projektów ujęte w Planie dotyczyły projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych I-VII, natomiast kontrole jakie miały miejsce w ramach VIII osi priorytetowej były przeprowadzone poza Planem kontroli. Kontrola dokumentacji – dokonywana była na bieżąco i polegała na weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 100% dokumentacji przesłanej przez beneficjentów (wniosków o dofinansowanie) w ramach ogłoszonych konkursów dotyczących osi priorytetowych I-VIII. Kontrola wniosku o płatność miała miejsce jedynie w przypadku VIII osi priorytetowej, w ramach której sprawdzono 100% dokumentacji projektowej.

28 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Kontrole (2/2) Weryfikacja zamówień publicznych – pierwsze umowy o dofinansowanie podpisane zostały w ostatnich dniach 2008r., w związku z powyższym nie przeprowadzono kontroli w ramach osi I-VII. Sprawdzeniu pod kątem prawidłowości stosowania przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych podlegały 4 projekty VIII osi priorytetowej. Kontrola na zakończenie realizacji projektu – przeprowadzana jest po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Kontrole przeprowadzono w osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna. Kontrola doraźna – sprawdzeniu podlegają informacje na temat niewłaściwej realizacji projektu ze stanem faktycznym. Dotyczyła ona jedynie VIII osi priorytetowej, w ramach której sprawdzone zostały 3 projekty. Przeprowadzone w 2008r. kontrole projektów nie ujawniły nieprawidłowości.

29 Audyt i kontrole pojęte przez inne instytucje (1/2)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Audyt i kontrole pojęte przez inne instytucje (1/2) Audyt Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. Celem audytu było sprawdzenie czy systemy zarządzania i kontroli programu operacyjnego są ustanowione zgodnie z art Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i przepisami Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006. Wyniki przeprowadzonego audytu potwierdziły że systemy zarządzania i kontroli w ramach RPO WP ustanowiono zgodnie z wymogami wspólnotowymi, natomiast rekomendacje zawarte w Sprawozdaniu z audytu zgodności Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego z 30 czerwca 2008r. uznano za wdrożone. 1 października 2008r. Komisji Europejskiej przekazano Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Sprawozdanie z audytu zgodności, a także opinię w sprawie zgodności systemów zarządzania i kontroli z art Rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 wydaną przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.

30 Audyt i kontrole podjęte przez inne instytucje (2/2)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Audyt i kontrole podjęte przez inne instytucje (2/2) Audyt wewnętrzny - przeprowadzony przez Biuro Audytu Wewnętrznego, którego celem było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania w zakresie naboru i weryfikacji wniosków aplikacyjnych w ramach osi priorytetowych I-VIII RPO WP. Audyt rozpoczął się 12 listopada 2008r. i do końca okresu sprawozdawczego nie został zakończony. Wizyta sprawdzająca Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji – celem wizyty było sprawdzenie przygotowania organizacyjnego jednostki do wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli, przedmiotem której była prawidłowość przydzielania funduszy unijnych przez województwa oraz ich wykorzystanie przez beneficjentów w ramach wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata

31 Wykorzystanie pomocy technicznej
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wykorzystanie pomocy technicznej Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) Lp. Typ projektu Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu % środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej 1. Szkolenia 3 303 759,00 4,30 2. Zatrudnienie 1 4 847 951,00 68,71 3. Sprzęt komputerowy 463 706,80 6,57 4. Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych 5. Promocja 2 432 080,00 6,12 6. Ekspertyzy/ doradztwo 0,00 7. Ewaluacje 122 537,39 1,74 8. Kontrola/ audyt 9. Organizacja procesu wyboru projektów 364 948,70 5,17 10. Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów 6 477,52 0,09 11. Inne 514 563,20 7,29 Razem 13 7 056 023,61 100

32 Promocja i informacja (1/3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Promocja i informacja (1/3) Artykuły prasowe W grudniu 2008 roku w prasie o zasięgu regionalnym: „Nowiny” i „Super Nowości” zostały zamieszczone 2 artykuły dot. RPO WP Publikacje (artykuły informacyjne) Wykonanie artykułów informacyjnych (m.in.: Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP na lata , RPO WP w języku polskim i angielskim, Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata , broszury - Informatora pomoc publiczna dla beneficjentów RPO WP na lata , Wytycznych IZ RPO WP na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, ulotek (ogólna oraz dla przedsiębiorców)

33 Promocja i informacja (2/3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Promocja i informacja (2/3) Emisja spotu reklamowego W Telewizji Polskiej O/Rzeszów odbyło się 38 emisji spotu reklamowego w czasie antenowym o najwyższym stopniu oglądalności, w okresie od r. do r. W Polskim Radio - Regionalnej Rozgłośni w Rzeszowie i Katolickim Radio ”VIA” w okresie od r. do r. odbyło się 280 emisji (po 140 w każdym). Kampania billboardowa Przeprowadzono kampanię billboardowej od 1 października do 15 grudnia w czterech miastach województwa tj. Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu. Artykuły promocyjne Wykonano artykuły promocyjne (m.in.: koszulki, czapki z daszkiem, portfele, wizytowniki, breloki, długopisy, notesy, aktówki ) opatrzone logo NSS z odwołaniem do Programu Regionalnego, herbem województwa i flagą UE (zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej NSS oraz zaleceniami MRR).

34 Promocja i informacja (3/3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Promocja i informacja (3/3) Dzień otwarty Funduszy Europejskich 27 listopada 2008r. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie został zorganizowany Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w ramach, którego w Polskim Radio - Regionalnej Rozgłośni w Rzeszowie odbyły się konkursy z atrakcyjnymi nagrodami (materiały promocyjne) oraz audycje radiowe z udziałem Dyrektorów Departamentów pełniących rolę IZ, tj. Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO oraz Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Szkolenia W okresie od lipca do grudnia 2008r. zorganizowano szkolenia dla 1 411 potencjalnych beneficjentów RPO WP. Informacje przesłane w wersji elektronicznej za pośrednictwem oraz Bazy Partnerów Lokalnych

35 Postęp realizacji RPO WP – stan na 10 marca 2009r.
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Postęp realizacji RPO WP – stan na 10 marca 2009r. W ramach RPO WP złożono 1179 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości ,05 mln PLN. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do dofinansowania 215 wniosków na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 818,98 mln PLN, co stanowi 15,35% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 26 lutego 2009r., 1 euro = 4,6960 PLN). Podpisano 10 umów (działania 4.1 i 4.2) i wydano 23 decyzje (działania 8.1 i 8.2) o dofinansowania projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 78,93 mln PLN

36 Konkursy ogłoszone w 2009r. – stan na 10 marca 2009r.
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Konkursy ogłoszone w 2009r. – stan na 10 marca 2009r. Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej – kwota przeznaczona na dofinansowanie z EFRR wynosi 23 068 485,51 PLN, Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat A – szkoły wyższe – kwota przeznaczona na dofinansowanie z EFRR wynosi 42 852 866,72 PLN, Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat A – Euroboiska – kwota przeznaczona na dofinansowanie z EFRR wynosi 13 268 800,00 PLN, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna – kwota przeznaczona na dofinansowanie z EFRR wynosi 33 168 742,51 PLN, Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura – kwota przeznaczona na dofinansowanie z EFRR wynosi 74 724 534,27 PLN. Z uwagi na brak zakończenia procedury notyfikacji programów pomocy publicznej nabór nie został ogłoszony w zakładanym terminie w ramach Działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A - Infrastruktura ochrony zdrowia oraz Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna.

37 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wartość dofinansowania UE wykazana w zawartych umowach jako % wykorzystania alokacji w poszczególnych RPO – stan na r. Źródło: MRR

38 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wartość płatności (dofinansowanie UE) jako % wykorzystania alokacji w poszczególnych RPO – stan na r. Źródło: MRR

39 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wartość wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE + wnioski analizowane przez IC + wnioski spodziewane do końca I kwartału (przekazane do IC) w mln zł – stan na r. Źródło: MRR

40 Zaliczki w ramach RPO WP (1/2)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zaliczki w ramach RPO WP (1/2) W celu usprawnienia wydatkowania środków RPO WP 30 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr 160/2954/08 w sprawie udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , zmienioną następnie uchwałą nr 163/3010/09 z 15 stycznia 2009 r. Zgodnie z określonymi w uchwale zasadami, w 2009 r. dofinansowanie w formie zaliczki może być przyznane: 1) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 2) beneficjentom działania 1.1 schemat A ”Wsparcie kapitałowe funduszy” (regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze mikropożyczkowe, fundusze pożyczkowe oraz instytucje otoczenia biznesu, prowadzące działalność w ww. zakresie).

41 Zaliczki w ramach RPO WP (2/2)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zaliczki w ramach RPO WP (2/2) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o zaliczkę w wysokości do 30% wartości dofinansowania. Beneficjenci działania 1.1 schemat A ”Wsparcie kapitałowe funduszy”, Pomocy Technicznej, projektów własnych oraz wojewódzkie osoby prawne Województwa Podkarpackiego mogą ubiegać się o zaliczkę w wysokości do 100% wartości dofinansowania. Zaliczkowy system finansowania projektów usprawni proces przepływu środków finansowych w ramach RPO WP, przyczyni się do efektywnego wydatkowania dotacji rozwojowej oraz pozwoli zminimalizować zagrożenie niewykorzystania środków pieniężnych przewidzianych na realizację Programu.

42 Zwiększenie kwot dostępnych w ramach konkursu
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Działania IZ RPO WP mające na celu usprawnienie i przyspieszenie realizacji RPO WP (1/4) Zwiększenie kwot dostępnych w ramach konkursu Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przesunięcia kwoty 22  euro na konkursy: zwiększając środki EFRR dostępne w procedurze konkursowej w osi priorytetowej II Infrastruktura Techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, (schemat C - Drogi gminne) - o kwotę EUR, oraz zwiększając środki EFRR dostępne w procedurze konkursowej w osi priorytetowej II Infrastruktura Techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, (schemat B – Drogi powiatowe) o kwotę 12 492 300 EUR. Ponadto, postanowiono o przeniesieniu kwoty 5 mln EUR ze schematu D - Transport Publiczny do schematu B – Drogi powiatowe. W rezultacie większa liczba projektów otrzyma dofinansowanie ze środków Programu. Powyższe działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w pewnym stopniu mogą przyczynić się do złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego.

43 Wybór projektów z listy rezerwowej
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Działania IZ RPO WP mające na celu usprawnienia i przyspieszenie realizacji RPO WP (2/4) Wybór projektów z listy rezerwowej W 2009r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania: 11 projektów w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska (schemat A – Infrastruktura oczyszczania ścieków) z listy rezerwowej na kwotę dofinansowania z EFRR 71 812 685,23 PLN, zwiększając tym samym kwotę EFRR przeznaczoną na konkurs w ramach działania 4.1 (schemat A), która obecnie łącznie wynosi 217 072 629,75 PLN. W ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna (schemat B - System Oświaty) Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 44 projekty na kwotę dofinansowania z EFRR 106 266 291,46 PLN, zwiększając tym samym kwotę przeznaczoną na konkurs w działaniu 5.1 (schemat B) o kwotę 27 855 778,46 PLN.

44 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Działania IZ RPO WP mające na celu usprawnienia i przyspieszenie realizacji RPO WP (3/4) Zmiana zapisów Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń bądź zmiana istniejących zapisów Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP w zakresie minimalnego i maksymalnego limitu dotacji dla pojedynczego projektu oraz liczby składanych przez jednego wnioskodawcę projektów w ramach danego naboru pozwoli na wykonanie wskaźników określonych w Programie, zwiększenie liczby beneficjentów Programu (co przyczyni się do realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego opartej o zasadę zrównoważonego rozwoju) oraz ograniczenie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę w poszczególnych naborach. Uproszczenia w kryteriach oceny Doświadczenia z przeprowadzonych już konkursów wskazały na konieczność doprecyzowania i objaśnienia niektórych kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej, a także skorygowania metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych. Zmiana metodologii oraz doprecyzowanie i skorygowanie niektórych kryteriów oceny merytoryczno – jakościowej przyczyni się do generalnego zwiększenia punktacji uzyskiwanej przez projekty.

45 Powołanie Koordynatora ds. Środowiska
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Działania IZ RPO WP mające na celu usprawnienia i przyspieszenie realizacji RPO WP (4/4) Powołanie Koordynatora ds. Środowiska Powołano w strukturze Urzędu Koordynatora ds. Środowiska, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości dokumentów w zakresie oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa weryfikacja przez ww. Koordynatora projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa. Uzupełnianie niektórych dokumentów na moment podpisania umowy Wprowadzenie w zakresie I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, w ramach naboru wniosków prowadzonego od r. do r. możliwości przedłożenia przez Beneficjenta dopiero na moment podpisania umowy raportu oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, kopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.

46 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów Departament Rozwoju Regionalnego Tel /58 Dziękuję Państwu za uwagę "Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata "


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google