Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 26 listopada 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 26 listopada 2009."— Zapis prezentacji:

1 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 26 listopada 2009

2 2 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

3 3 Działania: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Wkład ze środków unijnych na oś I RPO – 288 640 033 EURO

4 4 Alokacja finansowa na działania Osi priorytetowej I RPO WP w EURO (wkład wspólnotowy): Alokacja finansowa na działania Osi priorytetowej I RPO WP w EURO (wkład wspólnotowy):

5 5 Informacja o realizowanych naborach wniosków oraz efektach naboru wniosków

6 6 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

7 7 Ogólne warunki konkursu: szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu – 330 000 000 PLN, początkowo – 136 927 495 PLN, rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. maksymalny poziom dofinansowania projektów jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem - 70% (mikro i małe przedsiębiorstwa), 60% (średnie przedsiębiorstwa) zgodnie z mapą pomocy regionalnej, maksymalna kwota dofinansowania projektu 5,6 mln PLN (dla projektów o wysokim potencjale innowacyjnym),

8 8 W dniach 30 IX – 7 XI 2008 roku przeprowadzono pierwszy nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne: Wpłynęło 730 wniosków, w tym: mikroprzedsiębiorstwa – 388 wniosków, małe przedsiębiorstwa – 237 wniosków, średnie przedsiębiorstwa – 100 wniosków.

9 9 Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania w procedurze standardowej 380 wniosków w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Powyższa decyzja podjęta została na podstawie opublikowanej wcześniej listy rankingowej ustalonej w wyniku oceny merytoryczno technicznej i jakościowej dokonanej przez Komisję konkursową.

10 10 powiat WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA 1.1 B rzeszowski60 m. Rzeszów38 mielecki36 dębicki24 krośnieński22 ropczycko- sędziszowski19 jasielski17 jarosławski16 przeworski14 kolbuszowski14 strzyżowski13 stalowowolski12 łańcucki11 sanocki10 m. Przemyśl9 lubaczowski9 niżański9 leski8 m. Tarnobrzeg8 brzozowski8 bieszczadzki7 tarnobrzeski6 leżajski5 przemyski3 m. Krosno2 Wnioski wybrane do dofinansowania 1.1 B wg powiatów

11 11

12 12 Do dnia 13 listopada 2009 r. podpisano 275 umów z beneficjentami w ramach Działania 1.1 Schemat B. Do dnia 13 listopada 2009 r. złożone zostały 124 wnioski o płatność. Łączna kwota wypłacona beneficjentom wyniosła 3 392 570,59 PLN.

13 Nabór wniosków w ramach drugiego konkursu dla Działania 1.1 Schemat B RPO WP na lata 2007-2013 (30.06.2009 – 04.09.2009) Od 30 czerwca do 4 września 2009 roku przeprowadzono drugi nabór wniosków w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 – Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Na realizację projektów w ramach konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę 146 860 441 PLN, z tego: - mikroprzedsiębiorstwa –73 430 221 PLN, - małe przedsiębiorstwa –48 953 480 PLN, - średnie przedsiębiorstwa –24 476 740 PLN. 13

14 Do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w ramach drugiego konkursu wpłynęły 855 wnioski. Mikroprzedsiębiorcy złożyli – 446 wniosków, mali przedsiębiorcy – 295, natomiast średni – 112 wniosków, w jednym wniosku brak danych do określenia statusu MŚP oraz jeden wniosek został wycofany. 14

15 Projekty złożone w drugim konkursie w ramach osi I RPO WP Działanie 1.1 Schemat B Całkowita wartość projektów w zł Kwota dofinansowania wnioskowana przez wnioskodawców w zł Kwota alokacji w zł (środki przeznaczone do podziału) mikroprzedsiębiorstwa 636 141 907,80636 141 907,80327 052 840,59327 052 840,5973 430 221,0073 430 221,00 małe przedsiębiorstwa 651 562 138,78651 562 138,78334 466 479,97334 466 479,9748 953 480,0048 953 480,00 średnie przedsiębiorstwa 354 956 321,70354 956 321,70153 392 251,68153 392 251,6824 476 740,0024 476 740,00 RAZEM 1 642 660 368,281 642 660 368,28814 911 572,24814 911 572,24146 860 441,00146 860 441,00 15

16 16

17 17 Informacja na temat składanych wniosków przez MŚP w ramach drugiego naboru wniosków z podziałem na podregiony i powiaty

18 18 powiat Ilość złożonych wniosków kolbuszowski21 łańcucki36 m. Rzeszów122 rzeszowski102 ropczycko- sędziszowski27 strzyżowski23 podregionrzeszowski podregion rzeszowski

19 podregion rzeszowski Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa powiatMŚPIlość wniosków kolbuszowskiMikro11 Mali9 Średni1 łańcuckiMikro16 Mali17 Średni3 m. RzeszówMikro70 Mali39 Średni13 rzeszowskiMikro50 Mali39 Średni13 ropczyckoMikro15 - sędziszowskiMali7 Średni4 strzyżowskiMikro14 Mali7 Średni2 19

20 20 powiat Ilość złożonych wniosków bieszczadzki14 brzozowski16 jasielski31 m. Krosno15 krośnieński31 leski32 sanocki29 podregion krośnieński

21 Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa powiatMŚPIlość wniosków bieszczadzkiMikro11 Mali2 Średni1 brzozowskiMikro10 Mali5 Średni1 jasielskiMikro17 Mali5 Średni9 m. KrosnoMikro7 Mali5 Średni3 krośnieńskiMikro15 Mali13 Średni3 leskiMikro21 Mali11 sanockiMikro15 Mali7 Średni7 21

22 22 powiat Ilość złożonych wniosków jarosławski51 lubaczowski26 m. Przemyśl30 przemyski21 przeworski24 podregion przemyski

23 Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa powiatMŚPIlość wniosków jarosławskiMikro17 Mali27 Średni7 lubaczowskiMikro14 Mali8 Średni4 m. PrzemyślMikro17 Mali7 Średni6 przemyskiMikro10 Mali9 Średni2 przeworskiMikro12 Mali9 Średni3 23

24 24 powiat Ilość złożonych wniosków dębicki54 leżajski13 mielecki56 niżański11 stalowowolski33 m. Tarnobrzeg19 tarnobrzeski17 podregion tarnobrzeski

25 podregion tarnobrzeski Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa powiatMŚPIlość wniosków dębickiMikro32 Mali13 Średni9 leżajskiMikro9 Mali3 Średni1 mieleckiMikro21 Mali24 Średni11 niżańskiMikro6 Mali5 stalowowolskiMikro15 Mali12 Średni6 m. TarnobrzegMikro13 Mali5 Średni1 tarnobrzeskiMikro8 Mali7 Średni2 25

26 26 powiaty wg liczby złożonych wniosków

27 27 Nabór wniosków w ramach osi I RPO WP Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B – Projekty pozainwestycyjne

28 28 Rodzaj podmiotów, które mogły ubiegać się o dofinansowanie: –Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, –instytucje otoczenia biznesu, –szkoły wyższe, –jednostki naukowe, –organizacje pozarządowe, –jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego), –stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, –jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

29 29 Od 31 marca do 18 maja 2009 roku przeprowadzono nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - Projekty pozainwestycyjne: szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 4 460 877 PLN, maksymalny poziom dofinansowania projektów jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem wynosi 70%, kwota wsparcia: - minimalna kwota wsparcia 8 000 PLN, - maksymalna kwota wsparcia 500 000 PLN,

30 30 W ramach ogłoszonego konkursu do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości wpłynęły 44 wnioski o łącznej wartość projektów 6 255 019,63 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania – 3 697 837,42 zł. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej 13 projektów otrzymało ocenę pozytywną (tj. minimum 40 punktów). Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie – 888 704,85 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania - 486 790,11 zł. Do dnia 13 listopada 2009 r. podpisano 5 umów z beneficjentami w ramach Działania 1.4 Schemat B.

31 31 Indywidualne projekty kluczowe

32 32 Do dnia 31 października 2009 podpisano trzy pre-umowy w ramach Działania 1.3: 1.Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej - całkowity koszt projektu 80 611 536 PLN 2.Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej podpisanej z Uniwersytetem Rzeszowskim - całkowity koszt projektu 171 720 600 PLN 3.Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych podpisanej z Uniwersytetem Rzeszowskim - całkowity koszt projektu 88 303 920 PLN

33 33 Głównym utrudnieniem realizacji indywidualnych projektów kluczowych są niezatwierdzone projekty następujących rozporządzeń: –Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,

34 34 Informacja na temat aktualnego harmonogramu naboru

35 35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie Planowany termin rozpoczęcia naborów OŚ PRIORYTETOWA I - KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe Funduszy luty 2010 Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne maj 2011 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu kwiecień 2010 Działanie 1.3 Regionalny system innowacji lipiec 2010 Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A Projekty inwestycyjne grudzień 2009 Schemat B Projekty pozainwestycyjne styczeń 2010

36 36 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości dwp@podkarpackie.pl Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości dwp@podkarpackie.pl


Pobierz ppt "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 26 listopada 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google