Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów stypendialnych na terenie Stalowej Woli 18 grudnia 2007r. Rzeszów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów stypendialnych na terenie Stalowej Woli 18 grudnia 2007r. Rzeszów."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów stypendialnych na terenie Stalowej Woli 18 grudnia 2007r. Rzeszów

2 Program stypendialny – Wiatr w Żagle edycja I edycja II edycja II

3 Źródła dofinansowania projektu Projekty Program stypendialny – Wiatr w Żagle edycja I,II,III były realizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 –Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

4 Beneficjent GMINA STALOWA WOLA Okres realizacji projektów Edycja I:1 listopada 2004 – 31 grudnia 2005 Edycja II:1 września 2005 – 31 grudnia 2006 Edycja III:1 września 2006 – 29 listopada 2007 Budżety projektów Edycja I:16 050,00 zł (EFS- 68,05%, BP-31,95%) Edycja II:18 928,21 zł (EFS- 68,04%, BP-31,96%) Edycja III:29 207,95 zł (EFS- 68,05%, BP-31,95%)

5 Beneficjenci ostateczni Uczniowie, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzący z obszarów wiejskich i uczęszczający do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, dla którego Gmina Stalowa Wola jest organem prowadzącym. Cel projektów Pomoc uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zdaniu matury i przygotowaniu się do podjęcia studiów.

6 Nasi beneficjenci

7 Realizacja projektów Zgodna z: -Informacjami zawartymi we wniosku beneficjenta o dofinansowanie projektu -Ramowym Planem Realizacji Działania 2.2 ZPORR -Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE -Regulaminem Przyznawania Stypendium przyjętym każdorazowo uchwałą Rady Miejskiej

8 Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektów: pomoc materialna – stypendia dla uczniów utworzenie strony internetowej projektu pomoc pedagogiczna – indywidualne sesje doradcze z pedagogami dotyczące planowania kariery zawodowej, przygotowanie młodych ludzi do dokonywania świadomych wyborów związanych ze zdobywaniem wykształcenia - warsztaty, kształtowanie postaw asertywności - warsztaty, wielokierunkowa aktywizacja młodzieży poprzez uczestnictwo w akcjach liderskich i wolontariatu, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

9 Liczba Liczba stypendystów Max. poziom dochodu złożonych wniosków na 1 os. w rodzinie Edycja I: 23 18 235,61zł Edycja II: 40 38494,40zł Edycja III: 60 34264,00zł Maksymalny poziom dochodu na 1 członka rodziny, przy którym beneficjenci otrzymali wsparcie w ramach projektu Maksymalna i minimalna miesięczna wartość stypendium dla poszczególnych edycji projektu: Edycja I: 91zł – 100zł (wypłacane przez 8 miesięcy) Edycja II: 50zł – 52 zł (wypłacane przez 8 miesięcy) Edycja III:100zł – 112zł (wypłacane przez 8 miesięcy)

10 Wydatki na stypendia dla trzech edycji projektu Edycja I: 13 234,53 zł(82,46% wartości projektu) Edycja II: 17 109,83 zł (90,39% wartości projektu) Edycja III: 28 016,00 zł (95,92% wartości projektu) RAZEM: 58360,36 zł

11 Utworzenie strony internetowej projektu www.stypendia.stalowawola.pl

12 Pomoc pedagogiczna – indywidualne sesje doradcze dla stypendystów W ramach projektów były prowadzone sesje doradcze dla stypendystów. Uczniowie mogli skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, przy rozwiązywaniu problemów społecznych oraz problemów dotyczących planowania kariery zawodowej.

13 Rozwój osobowości młodego człowieka Oprócz rezultatów w postaci wypłat stypendiów, założono również rezultaty miękkie, którymi są: rozwijanie osobowości młodego człowieka, który jest świadomy swoich wyborów, zdobywanie umiejętności z zakresu asertywności i walki ze stresem. W ramach 3 edycji projektu zorganizowano następujące warsztaty: Stres pod kontrolą Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Autoprezentacja – kreowanie własnego wizerunku podczas ustnych wypowiedzi Nie samym chlebem człowiek żyje

14 Akcje liderskie i wolontariatu Stypendyści uczestniczyli aktywnie w akcjach liderskich i wolontariacie na terenie szkoły i miasta zdobywając doświadczenie, które będzie mogło być wykorzystane przy wyborze dalszego kierunku kształcenia. Aktywna działalność stypendystów w Młodzieżowym Centrum Wolontariatu Współorganizacja akcji charytatywnej MAGICZNY KRAM Uczestniczenie w akcji charytatywnej na rzecz ucznia naszego liceum, który zachorował na białaczkę Zorganizowanie i przeprowadzenie debat klasowych na temat samorządności

15 Akcje liderskie i wolontariatu cd. Zorganizowanie i przeprowadzenie debat klasowych na temat: Narkotykom mówimy NIE Przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Stalowa Wola Zorganizowanie w szkole DNIA WALKI ZE STRESEM Uczestnictwo w akcji STARSZY BRAT STARSZA SIOSTRA

16 Zajęcia pozalekcyjne dla stypendystów Stypendyści mieli również możliwość skorzystania z alternatywnych form spędzania wolnego czasu w wymiarze 22 godzin tygodniowo, w zajęciach sportowo rekreacyjnych organizowanych przez szkołę na sali gimnastycznej i na ściance wspinaczkowej.

17 Analizy przygotowane w ramach projektów zbadanie średniej ocen stypendystów (średnia ocen stypendystów: I ed. – nie uległa zmianie, II ed. – wzrosła, II ed. – nieznacznie się zmniejszyła) analiza sytuacji materialnej (Na podstawie analizy przeprowadzonej przez pedagoga szkolnego stwierdzono, iż sytuacja materialna rodzin stypendystów, którzy wzięli udział w 3 edycjach projektu, uległa nieznacznej poprawie) zbadanie losów stypendystów, którzy zakończyli edukację w szkole (kontynuacja nauki ed. I – 3os./4, ed. II – 9os./10, ed. III – 8 osób/10)

18 Monitorowanie przebiegu realizacji projektów - Zorganizowanie spotkań ze stypendystami, ich rodzicami oraz nauczycielami w czasie realizacji 3 edycji projektu, - Przeprowadzenie ankiet wśród stypendystów i ich rodziców dotyczących odczuć związanych z realizowanym projektem oraz jego rezultatów.

19 Promocja projektów Bieżące konsultacje Zespołu Realizacyjnego, który nadzorował przebieg realizacji projektu pod względem merytorycznym i finansowym. Bieżące konsultacje z Dyrektorem Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego oraz pedagogiem szkolnym. Wydanie ulotki promującej projekt. Zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej miasta Stalowa Wola www.stalowawola.pl oraz na stronie internetowej Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli www.zso.interblock.pl Przygotowanie strony internetowej projektu www.stypendia.stalowawola.pl, która zawiera szczegółowe informacje na temat realizacji projektów. Promocja w radiu i prasie

20 Promocja projektów Umieszczenie informacji wskazujących Lokalizację Punktu Informacyjnego projektu, mieszczącego się w Urzędzie Miasta Stalowa Wola ul. Narutowicza 14, pok. Nr 13 Przekazanie informacji o źródłach finansowania projektu w czasie spotkań i warsztatów organizowanych w ramach projektu Przygotowanie tablic informacyjnych o projektach na budynku szkoły Oznakowanie dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi programu

21 Kontakt w sprawie projektów Program stypendialny – Wiatr w Żagle ed. I, II, III Koordynator projektu: Arleta Siwek – e-mail: asiwek@stalowawola.pl Informacje o projekcie: Gmina Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7 tel.: (015) 643 34 43 www.stalowawola.pl www.stypendia.stalowawola.pl


Pobierz ppt "Realizacja projektów stypendialnych na terenie Stalowej Woli 18 grudnia 2007r. Rzeszów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google