Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Studium wykonalności projektu Oś IV – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom RPO Województwa Podkarpackiego dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

2 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Źródło: 1. Metodologia opracowania studium wykonalności projektu na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Fundusz Strukturalny – EFRR, Fundusz Spójności i ISPA) – 3. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Dokument roboczy 4, sierpień Opracowany przez KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, DYREKCJĘ GENERALNĄ ds. POLITYKI REGIONALNEJ - ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_pl.pdf – 4. Wytyczne MRR WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

3 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Plan prezentacji Miejsce i rola studium wykonalności w procesie inwestycyjnym. Podstawowe definicje. Podstawowe informacje prezentowane w studium wykonalności: Analiza otoczenia. Zidentyfikowane problemy. Definicja celów projektu. Identyfikacja projektu. Analiza potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy. Analiza rozwiązań alternatywnych. Analiza techniczna. Analizy specyficzne dla projektu. Analiza finansowa projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

4 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Plan prezentacji Analiza kosztów i korzyści. Analiza wrażliwości i ryzyka. Ramowa struktura studium wykonalności. Błędy najczęściej popełniane w studium. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

5 1. Miejsce i rola studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
Studium wykonalności (feasibility study) jest kompendium wiedzy na temat projektu inwestycyjnego oraz jego otoczenia. Celem realizacji feasibility study jest dostarczenie wszelkich danych istotnych do podjęcia decyzji inwestycyjnych, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która na jego podstawie przeprowadza ocenę inwestycji. W związku z tym studium obejmuje wszelkie aspekty handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne związane ze środowiskiem naturalnym, uwarunkowania projektu inwestycyjnego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

6 1. Miejsce i rola studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
Studium wykonalności jest dokumentem, który: dostarcza danych do podjęcia decyzji o realizacji bądź rezygnacji z projektu inwestycyjnego, pozwala zaplanować i zarządzać inwestycją z uwzględnieniem jej specyfiki. Przygotowanie studium wykonalności powinno poprzedzać rozpoczęcie realizacji każdej inwestycji podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na potrzebę racjonalizacji środków. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

7 1. Miejsce i rola studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
Rzetelne przygotowanie projektu i przeprowadzenie stosownych analiz daje inwestorowi możliwość podjęcia właściwych decyzji co do wszystkich kwestii związanych z planowaną inwestycją na wszystkich jej fazach. Studium Wykonalności, które wykazuje bezzasadność realizacji inwestycji, również posiada dużą wartość, gdyż zapobiega złej alokacji środków. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

8 2. Studium wykonalności - definicje
Cele ogólne/pośrednie – cele wskazują dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup. Cel bezpośredni – cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów. Działania – czynności wykonane w celu dostarczenia dobra lub usługi. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

9 2. Studium wykonalności - definicje
Produkt – bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty w trakcie „życia” projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a przez to celów bezpośrednich. Wskaźniki produktu - wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

10 2. Studium wykonalności - definicje
Rezultat – fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u bezpośrednich beneficjentów. Wskaźniki rezultatu - wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

11 2. Studium wykonalności - definicje
Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów. Wskaźniki oddziaływania - wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

12 2. Studium wykonalności - definicje
Analiza ekonomiczna: analiza posługująca się wartościami ekonomicznymi, które odzwierciedlają wartości, jakie społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za określone dobro lub usługę. Analiza ekonomiczna wycenia wszystkie czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla społeczeństwa. Analiza ekonomiczna jest szczególnym rodzajem analizy kosztów i korzyści – przeprowadzana jest w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz odchylenia cenowe (ceny rozrachunkowe). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

13 2. Studium wykonalności - definicje
Analiza finansowa: analiza mająca na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy właściciel i operator (np. infrastruktury) są odrębnymi podmiotami, można zastosować skonsolidowaną metodę analizy. W analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje się metodę zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (DCF). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

14 2. Studium wykonalności - definicje
Analiza kosztów i korzyści (ang. Cost-Benefit Analysis - CBA): schemat analityczny, mający na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia. Analiza kosztów i korzyści różni się od zwykłej oceny finansowej tym, że uwzględnia wszystkie zyski (korzyści) i straty (koszty), niezależnie od tego, kto je ponosi (również jako Analiza K/K). Analiza K/K przybiera często postać analizy ekonomicznej, w której koryguje się wyniki analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz odchylenia. Wyniki analizy K/K można wyrazić na wiele sposobów, w tym w postaci wewnętrznej stopy zwrotu, bieżącej wartości netto i współczynnika korzyści-koszty. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

15 2. Studium wykonalności - definicje
Efekty zewnętrzne: w analizie projektów efekt zewnętrzny jest to rezultat projektu odczuwany przez jego otoczenie i stąd nie uwzględniony w ewaluacji projektu jako takiego. Ogólnie rzecz biorąc, efekt zewnętrzny występuje wtedy, gdy fakt produkcji lub konsumpcji dobra lub usługi przez jedną jednostkę gospodarczą ma bezpośredni wpływ na poziom dobrobytu producentów lub konsumentów wchodzących w skład innej jednostki. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne lub negatywne. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

16 2. Studium wykonalności - definicje
Koszty operacyjne: całość kosztów poniesionych w związku z eksploatacją i utrzymaniem inwestycji, w tym koszty zwykłej i nadzwyczajnej eksploatacji, jednak z wyłączeniem amortyzacji i kosztów kapitałowych. Nakłady inwestycyjne: nakłady poniesione na realizację projektu (poniesione w okresie realizacji projektu – na poszczególnych jego etapach, obejmujące zarówno wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowane), do momentu oddania do użytkowania majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

17 2. Studium wykonalności - definicje
Nakłady odtworzeniowe: nakłady inwestycyjne ponoszone w fazie eksploatacji projektu (po zakończeniu jego realizacji), przeznaczone na odtworzenie bądź ulepszenie pewnych elementów projektu i powiększające wartość tych elementów majątku powstałego w wyniku realizacji projektu, którego dotyczą. Przychody operacyjne: oczekiwane, należne jednostce kwoty za sprzedane produkty, towary, materiały i inne rzeczowe oraz finansowe składniki zasobów majątkowych. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

18 2. Studium wykonalności - definicje
Projekt generujący dochód: w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

19 2. Studium wykonalności - definicje
Projektami generującymi dochody nie są projekty, które: podlegają zasadom pomocy publicznej, projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny oraz projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR. W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza powyższy próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

20 2. Studium wykonalności - definicje
W art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wyróżniono dwie kategorie projektów generujących dochód: - projekty infrastrukturalne oraz inne projekty, dla których istnieje możliwość obiektywnego oszacowania dochodu z wyprzedzeniem (art. 55 ust. 2). - projekty, dla których nie można obiektywnie oszacować dochodu z wyprzedzeniem (art. 55 ust 3). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

21 2. Studium wykonalności - definicje
- dla projektów, dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem - jest to różnica między wartością bieżącą przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz wartością bieżącą kosztów operacyjnych, spodziewanych w trakcie realizacji projektu oraz w późniejszym okresie funkcjonowania. Jeżeli różnica ta jest dodatnia zdyskontowany przychód netto należy powiększyć o zdyskontowaną wartość rezydualną. - dla projektów, dla których nie można obiektywnie oszacować dochodu z wyprzedzeniem – jest to różnica pomiędzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanym w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

22 2. Studium wykonalności - definicje
W art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wyróżniono dwie kategorie projektów generujących dochód: projekty infrastrukturalne oraz inne projekty, dla których istnieje możliwość obiektywnego oszacowania dochodu z wyprzedzeniem (art. 55 ust. 2) projekty, dla których nie można obiektywnie oszacować dochodu z wyprzedzeniem (art. 55 ust 3). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

23 2. Studium wykonalności - definicje Możliwość oszacowania dochodu
Taryfy Szacowany popyt Projekty art. 55 ust.2 – TAK Jasno określona i przewidywalna polityka taryfowa, Dostępność danych i modeli, na których opierają się opinie ekspertów Projekty art. 55 ust. 3 -NIE Brak danych, nowy popyt generowany przez podaż Brak danych, opinie ekspertów wysoce subiektywne WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

24 2. Studium wykonalności - definicje
Dochód generowany przez projekt: dla projektów, dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem - jest to różnica między wartością bieżącą przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz wartością bieżącą kosztów operacyjnych, spodziewanych w trakcie realizacji projektu oraz w późniejszym okresie funkcjonowania. Jeżeli różnica ta jest dodatnia zdyskontowany przychód netto należy powiększyć o zdyskontowaną wartość rezydualną, dla projektów, dla których nie można obiektywnie oszacować dochodu z wyprzedzeniem – jest to różnica pomiędzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanym w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

25 2. Studium wykonalności - definicje
Wartość rezydualna: wartość bieżąca netto majątku w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy, obliczana jako wartość bieżąca przewidywanych przepływów pieniężnych netto w tych latach gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza okres odniesienia. Wartość rezydualna występuje wtedy, gdy okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych jest dłuższy niż okres ich eksploatacji wynikający z przyjętego okresu odniesienia. W przypadku gruntów wartość rezydualna wynosi 100% wartości początkowej. W przypadku, w którym budynki użyteczności publicznej będące przedmiotem projektu (np. szpitale, muzea, uniwersytety) będą wykorzystywane w tym samym celu po zakończeniu okresu odniesienia i nie ma możliwości potencjalnego osiągnięcia korzyści finansowej w wyniku sprzedaży obiektu, można przyjąć, iż wartość rezydualna wynosi 0. Wnioskodawca powinien uzasadnić we wniosku o dofinansowanie przyjętą wartość rezydualną. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

26 2. Studium wykonalności - definicje
Wpływ: to każde zwiększenie stanu środków pieniężnych podmiotu (projektu). Oznacza to, że nie wszystkie wpływy są jednocześnie przychodami. Przy porównywaniu wpływów z przychodami istnieje możliwość rozbieżności czasowej pomiędzy nimi, która odzwierciedlona jest w postaci zmiany stanu należności i rozliczeń międzyokresowych np. wystawienie dowodu sprzedaży z odroczonym terminem płatności (powstanie przychodu i należności) poprzedza wpływ środków pieniężnych (uregulowanie należności). Przykładem wpływów, które nie prowadzą do powstania przychodów są np. zaciągnięcie kredytów, pożyczek itp. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

27 2. Studium wykonalności - definicje
Wydatek: to każde zmniejszenie stanu środków płatniczych podmiotu (projektu). Wynika z tego, że nie wszystkie wydatki są jednocześnie kosztami. Przykładem wydatków, które nie prowadzą do powstania kosztów są np. spłata kredytów bankowych, wypłaty z zysku itp.; natomiast wszystkie koszty w podmiocie połączone są z koniecznością ponoszenia wydatków. Przy porównywaniu wydatków z kosztami istnieje możliwość rozbieżności czasowej pomiędzy nimi, która odzwierciedlona jest w postaci zmiany stanu zapasów, zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych np. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników (koszty wynagrodzeń) poprzedza wypłatę wynagrodzeń (wydatek z tego tytułu). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

28 2. Studium wykonalności - definicje
Wskaźnik „luki w finansowaniu”: to ta część zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych pierwotnej inwestycji, która nie jest pokryta zdyskontowanym dochodem netto z projektu, generowanym w okresie referencyjnym. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

29 3. Podstawowe informacje prezentowane w studium wykonalności
W opracowaniu beneficjent powinien wykazać, że: projekt jest wykonalny, dane, na podstawie których oceniany jest projekt są wiarygodne (i - na ile to możliwe - porównywalne), planowana inwestycja jest spójna z założonymi celami, postulowany wariant jest najlepszy z punktu widzenia społeczeństwa, postulowana kwota dofinansowania jest niezbędna do osiągnięcia celów, zapewniona zostanie trwałość inwestycji po jej realizacji. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

30 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.1. Analiza otoczenia Prezentacja informacji związanych ze społeczno-gospodarczym kontekstem i przyczynami realizacji projektu. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na: społeczność objętą potencjalnym oddziaływaniem projektu, podstawowe dane demograficzne, podstawowe dane na temat rozwoju gospodarczego, jakie są potrzeby interesariuszy w zakresie projektu? jaki jest obecny stan infrastruktury? WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

31 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.1. Analiza otoczenia Prezentacja powinna zawierać najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszące się do zakresu i typu projektu oraz mogących mieć wpływ na jego przewidywane skutki w sferze społecznej i gospodarczej (zawsze należy, w przypadku danych statystycznych należy określić ich źródło; dane nie powinny być starsze niż 2 lata, zaś źródła danych finansowych nie starsze niż 1 rok). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

32 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.1. Analiza otoczenia Pytania pomocnicze, np.: Jaki jest obszar potencjalnego oddziaływania projektu? (liczba miejscowości, które obejmuje; mieszkańców; gęstość Zaludnienia; przeciętny dochód na głowę; stopa bezrobocia; poziom wykształcenia mieszkańców; wysokość wskaźnika wzrostu demograficznego itp.), Jaki jest profil obszaru (rolniczy, przemysłowy, turystyczny, miejski itp. Jaki jest stan techniczny i stopień rozwoju infrastruktury technicznej otoczenia projektu? (odsetek gospodarstw domowych/przedsiębiorstw posiadających komputer, dostęp do Internetu; podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej; przepustowość okolicznych oczyszczalni ścieków w przeliczeniu na jednego mieszkańca itp.), WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

33 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.1. Analiza otoczenia Jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie społeczeństwa informacyjnego? (poziom świadomości mieszkańców w tym zakresie; poziom rozwoju technologicznego danego obszaru), W jaki sposób obecnie mieszkańcy/podmioty gospodarcze (z obszaru projektu) korzystają z dostępu do Internetu i usług on-line? itp. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

34 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.1. Analiza otoczenia Niezbędne jest również przedstawienie informacji nt. obecnego stopnia wyposażenia gminy w podstawową infrastrukturę (sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną w zależności od typu projektu). Należy również umieścić informacje na temat dotychczasowych wielkości zanieczyszczeń ścieków surowych (BZT5 w g O2/m3 , ChZT w g O2/m3 , zawiesina ogólna w g/m3 , azot ogólny w g N/m3 , fosfor ogólny w g P/m3 ), a w przypadku projektów zaopatrzenia w wodę – charakterystykę fizykochemiczną pobieranej i dostarczanej wody. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

35 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.1. Analiza otoczenia Uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikające z: dokumentów na szczeblu unijnym dotyczących projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego; aktów prawnych i dokumentów strategicznych. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

36 3.2. Zidentyfikowane problemy
W tym miejscu należy wymienić oraz scharakteryzować grupy wszystkich beneficjentów projektu, m.in. grupy społeczne, instytucje oraz podmioty (np. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne), które będą korzystały z infrastruktury przewidzianej do realizacji w ramach projektu. Punkt ten powinien przede wszystkim zawierać: opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów (ale tylko w kontekście przedmiotu projektu), uzasadnienie powiązań pomiędzy problemami a badaną analizą otoczenia projektu oraz opis związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy problemami, selekcję problemów i wybór tych, które projekt rozwiąże lub przyczyni się do ich rozwiązania. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

37 3.2. Zidentyfikowane problemy
W tym punkcie studium wykonalności należy określić główny problem projektu, który będzie ściśle powiązany z głównym celem przedsięwzięcia. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

38 3.3. Definicja celów projektu
Identyfikacja celów powinna odpowiedzieć na pytanie: Jakie korzyści społeczno-ekonomiczne można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu? Analiza celów projektu polega na sprawdzeniu tego, czy: Występują społeczno-ekonomiczne zmienne, na które inwestycja będzie mieć wpływ. Projektodawca wskazał szczegółowe cele polityki regionalnej, polityki spójności UE, wzrostu konkurencyjności, które projekt miałby realizować, a zwłaszcza to, w jaki sposób udane wdrożenie projektu wpłynie na osiągnięcie tych celów. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

39 3.3. Definicja celów projektu
W odniesieniu do określenia celów socjoekonomicznych, projektodawca musi być w stanie odpowiedzieć na następujące kluczowe pytania: Czy można powiedzieć, że ogólny wzrost dobrobytu wynikający z realizacji projektu uzasadnia jego koszt? Czy wzięto pod uwagę wszystkie najważniejsze bezpośrednie i pośrednie społeczno-ekonomiczne skutki projektu? Jeśli brak stosownych danych uniemożliwia pomiar wszystkich bezpośrednich i pośrednich skutków społeczno-ekonomicznych, czy zidentyfikowano jakieś równoważne wskaźniki powiązane z danym celem? WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

40 3.3. Definicja celów projektu
Cel ogólny - wskaźnik oddziaływania Cel bezpośredni – wskaźnik rezultatu Cel Działania – wskaźnik produktu W tym miejscu istotna jest kwantyfikacja wskaźników! Ta część studium powinna być tożsama z wnioskiem aplikacyjnym w punkcie: Cele i wskaźniki. Cele projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w RPO WP. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

41 3.4. Identyfikacja projektu
Identyfikacja projektu powinna dostarczyć zwięzłej i jednoznacznej informacji na temat całościowej koncepcji i logicznych ram projektu. Obejmuje ona zatem następujące kwestie: a) zarys i ogólny charakter projektu (tj. prezentację projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z opisem, całkowitym kosztem inwestycji, lokalizacją, itd.), b) analizę projektu w kontekście całego układu infrastruktury, tj. funkcjonalne i rzeczowe powiązania między danym projektem a istniejącą infrastrukturą. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

42 3.4. Identyfikacja projektu
Identyfikacja projektu powinna jasno wskazywać, do którego z pojęć odnosi się analiza, mając na uwadze, że zdefiniowany projekt powinien stanowić samodzielną jednostkę analizy. Niekiedy dla celów analizy należy uznać kilka podprojektów za jeden duży projekt, szczególnie w przypadku, gdy któraś z faz realizacji nie może być uznana sama w sobie za operacyjną WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

43 3.4. Identyfikacja projektu
W szczególności projekt jest wyraźnie zdefiniowany gdy, przedmiot stanowi samowystarczalną jednostkę poddawaną analizie, efekty pośrednie i sieciowe są stosowanie uwzględnione, przyjęto prawidłową perspektywę społeczną pod kątem uwzględnienia właściwych partnerów („kto się kwalifikuje”?). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

44 3.4. Identyfikacja projektu
Identyfikacja projektu wymaga również ustalenia całkowitego kosztu projektu w celu określenia, czy analizowany projekt został uznany za projekt duży w myśl art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz czy podlega zasadom pomocy publicznej. Niezbędne jest także ustalenie - na podstawie wyników analizy finansowej oraz przy uwzględnieniu wszystkich przesłanek wskazanych w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ czy projekt należy do którejś z kategorii projektów generujących dochód. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

45 3.5. Analiza potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy
W tym miejscu studium wykonalności należy podać informacje służące do ustalenia i oceny czy Wnioskodawca jest gotowy do realizacji projektu oraz ma możliwości jego utrzymania w przyszłości – czy projekt ma trwałość organizacyjną i finansową?. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

46 3.5. Analiza potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy
Omawiając to zagadnienie należy w szczególności przedstawić: charakterystykę wnioskodawcy, partnerów i zasady partnerstwa (jeśli dotyczy), operatora projektu (podmiot odpowiedzialny za eksploatację projektu), doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów inwestycyjnych, uwarunkowania formalno-prawne projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

47 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
Celem analizy opcji jest doradzenie potencjalnemu beneficjentowi i zarządzającemu dotacjami, która opcja pozwala na uzyskanie efektu projektu przy najniższym koszcie dla całego społeczeństwa Analiza opcji jest decydująca dla właściwej identyfikacji zakresu inwestycji oraz wyboru najbardziej opłacalnego rozwiązania technicznego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

48 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
Analiza wariantów alternatywnych powinna być wykonana na wczesnym etapie przygotowania projektu, w miarę możliwości we wstępnym studium wykonalności. W sytuacji, gdy potencjalny beneficjent poniósł już znaczne koszty inwestycji (np. projekty techniczne), bardzo trudno jest nakłonić go do rozwiązania alternatywnego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

49 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
Analiza opcji powinna faktycznie przyczyniać się do określania zakresu projektu. W związku z tym beneficjent powinien skupić się na ograniczonej liczbie istotnych technicznie wykonalnych opcji. Analiza opcji ma celu zaprezentowanie rozwiązań technicznych osiągnięcia celu projektu i wybór optymalnego jego optymalnego rozwiązania Informacje uzyskane w wyniku tej analizy powinny jasno wskazywać i potwierdzać zasadność wyboru danego wariantu realizacji projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

50 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
Warianty mogą dotyczyć, np. w przypadku projektów z zakresu infrastruktury drogowej: lokalizacji, zakresu przedmiotowego projektu, rozmiaru (skali) projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

51 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
W wyniku przeprowadzenia analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych wnioskodawca powinien dokonać wyboru wariantu realizacji projektu oraz sformułować uzasadnienie wyboru danego wariantu realizacji projektu. Instrumentem oceny optymalności rozwiązania, w zależności od specyfiki projektu, może być: a) analiza ilościowa DGC – dynamiczny koszt jednostkowy (wod-kan, : WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

52 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
Konstrukcja wskaźnika DGC powinna być następująca: gdzie: KIt – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku; KEt – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku; EEt – wskaźnik rezultatu (efektu) w danym roku; r – stopa dyskontowa; t – kolejny rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem funkcjonowania projektu. W praktyce r=0 jest rokiem wykonania analizy.

53 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
Jako miarę rezultatu należy przyjąć: 1. Projekty dotyczące sieci kanalizacyjnej: ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w wyniku realizacji projektu w m3 /rok. 2. Projekty dotyczące oczyszczalni ścieków: ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji projektu w m3/rok. 3. Projekty dotyczące sieci wodociągowej: ilość wody doprowadzonej w wyniku realizacji 4. Projekty dotyczące stacji uzdatniania wody: projektu w m3 /rok. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

54 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
5. Monitoring środowiska: wielkość obszaru objętego monitoringiem [ha], 6. Projekty dot. jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych itp.: liczba ludności objęta ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony [osoby] 7. Zabezpieczenia przed wystąpieniem osuwisk wartość mienia zabezpieczonego przed zagrożeniem w postaci osuwisk [mln zł] WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

55 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
8. Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów, w tym składowisk odpadów niebezpiecznych oraz likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów: powierzchnia odzyskanych terenów zdegradowanych [ha] 9. Budowa lub rozbudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: ilość segregowanych odpadów, w tym ilość odpadów poddana recyclingowi [Mg/rok] 10. Budowa, rozbudowa lub przebudowa kompostowni odpadów: redukcja odpadów [Mg/rok] 11. Likwidacja mogilników: pojemność zlikwidowanych mogilników [tys. m3] WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

56 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
12. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych: Ilość unieszkodliwiona odpadów niebezpiecznych wg R14, R15 [Mg/rok] 13. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne: Ilość unieszkodliwiona odpadów [Mg/rok] Bezpośrednim efektem ekologicznym (EE) dla projektów z zakresu gospodarki odpadami będzie w większości przypadków redukcja ilości odpadów. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

57 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
b) analiza jakościowa – analiza wielokryterialna W analizie jakościowej metodą wielokryterialną należy wykorzystać kluczowe kryteria „miękkiej płaszczyzny” projektów. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

58 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
Projekty dot. zagospodarowania odpadów: wpływ na zmianę kategorii odpadów (procesy przekształcania odpadów przed składowaniem), objęcie większej liczby mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, wpływ na poprawę systemu ewidencji powstających odpadów, ich kontroli, nadzoru i stałego monitoringu, poprawa jakości składowania odpadów (np. reorganizacja systemu eksploatacji składowiska, modernizacja techniczna), zmniejszenie szkodliwego oddziaływania składowiska na środowisko naturalne. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

59 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
Projekty dot. zachowania oraz ochrony różności biologicznej i krajobrazowej - w analizie jakościowej należy wykorzystać kryteria, wpływu na ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub siedlisk: wpływ na ochronę najbardziej zagrożonych gatunków w regionie, liczbę gatunków objętych ochroną (istotność działań), zakres działań pielęgnacyjnych (w tym konserwacji, rekonstrukcji) gatunków lub siedlisk (kompleksowość działań), wpływ na poprawę warunków bytowych zwierząt (jakość działań). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

60 3.6. Analiza rozwiązań alternatywnych
c) metoda opisowa – analiza silnych i słabych stron każdego z wariantów. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

61 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.7. Analiza techniczna Analiza techniczna ma za zadanie określenie zasadności zaproponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w projekcie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

62 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.7. Analiza techniczna Powinna szczegółowo uzasadniać wybór rozwiązania technologicznego oraz proponowane zmiany, (które mają przynieść rezultaty zmierzające do osiągnięcia celów projektu) i wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest: wykonalne pod względem technicznym/technologicznym, zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, zgodne z obowiązującymi normami prawnymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony interesariuszy, najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

63 3.8. Analizy specyficzne dla sektora
Należy określić efektywność dotychczasowych działań inwestora oraz opisać jej poziom po zakończeniu projektu. Np. w przypadku projektów z zakresu infrastruktury drogowej należy opracować analizy ruchowe. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

64 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Analiza finansowa - ma na celu wykorzystanie danych o prognozowanych przepływach w ramach projektu w celu wyliczenia odpowiednich wskaźników rentowności (stóp zwrotu), w szczególności: Finansowej Wewnętrznej Stopy Zwrotu (FRR/C i FRR/K), Finansowej Zaktualizowanej Wartości Netto (FNPV/C i FNPV/K). Dla projektów np. z zakresu infrastruktury drogowej obowiązuje uproszczony model analizy finansowej. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

65 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Cele opracowania analizy finansowej: ocena finansowej rentowności inwestycji i kapitału własnego (krajowego) poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu; weryfikacja trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora; wykazanie potrzeb finansowych projektu (tj. że dla jego realizacji niezbędna jest dotacja ze środków publicznych) i ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

66 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Powinna ona obejmować: 1. Określenie założeń dla analizy finansowej. 2. Zestawienie przepływów pieniężnych projektu, w tym planu inwestycyjnego projektu. 3. Ocenę finansowej efektywności inwestycji oraz kapitału własnego. 4. Określenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania projektu z funduszy UE. 5. Weryfikację trwałości finansowej projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

67 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa 1. Okres odniesienia (okres referencyjny) należy jednoznacznie określić. Zgodnie z definicją pierwszym rokiem okresu referencyjnego jest rok, w którym poniesiono pierwszy wydatek inwestycyjny, w zależności od projektu składowa tego horyzontu czasowego może być różna. Dotyczy to długości okresu realizacji i eksploatacji. Wobec powyższego za okres projekcji finansowej / analizy finansowej i ekonomicznej należy przyjąć okres odniesienia/referencyjny liczony od roku złożenia wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze wskazaniem dla poszczególnych sektorów podanych poniżej. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

68 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Energetyka – lat, Gospodarka wodna i ochrona środowiska – 30 lat, Kolejnictwo – 30 lat, Porty morskie i lotnicze – 25 lat, Drogi – lat, Przemysł – 10 lat, Inne – 15 lat. Niezależnie od przypadku okres odniesienia nie może być krótszy od wymaganego deklarowanego okresu trwałości projektu . WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

69 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Projekty wod-kan – 30 lat, Projekty dot. zapobiegania zagrożeniom – 15 lat, Projekty dot. zagospodarowania odpadów – 30 lat, Projekty dot. zachowania oraz ochrony różności biologicznej i krajobrazowej – 15 lat. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

70 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Ceny stałe. Stopa dyskontowa – 5%. Podatek VAT? Wartość rezydualna nie powinna być niższa od wartości netto aktywów projektu dofinansowanego z funduszy UE i związanych z nim inwestycji odtworzeniowych na koniec ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. Nakłady inwestycyjne projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE mogą obejmować rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Analiza finansowa w pełnym zakresie powinna być sporządzona dla wszystkich projektów generujących dochód, niezależnie od wartości całkowitych kosztów. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

71 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Spójne prognozy makroekonomiczne zgodnie z informacjami, które będą aktualizowane na stronach MRR. Obejmuje także niekwalifikowane koszty finansowe projektu (odsetki od kredytu na współfinansowanie części inwestycji). Okres amortyzacji odpowiadający rzeczywistemu okresowi użytkowania. Dochód rozporządzalny. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

72 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Kategorie inwestycji: Wyróżnia się dwie kategorie inwestycji, które są przedmiotem różnych metod analizy finansowej. Kwalifikacji poszczególnej inwestycji do danej kategorii dokonuje się na podstawie odpowiedzi uzyskanych na następujące pytania: a) Czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów inwestycyjnych od ogólnego strumienia przychodów beneficjenta? b) Czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów związanych z inwestycją od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów beneficjenta? WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

73 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Kategoria 1 dotyczy inwestycji, dla których możliwe jest oddzielenie przepływów pieniężnych od ogólnych przepływów pieniężnych beneficjenta. W tej sytuacji możliwe jest zastosowanie metody standardowej. Kategoria 2 dotyczy inwestycji, dla których niemożliwe jest rozdzielenie przepływów pieniężnych, zarówno osobno dla kategorii przychodów oraz kosztów, jak i dla obydwu kategorii równocześnie. W tym przypadku niemożliwe jest zastosowanie metody standardowej, w związku z czym analiza finansowa przeprowadzana jest metodą złożoną, która opiera się na różnicowym modelu finansowym. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

74 3.9. Analiza finansowa

75 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Przepływy pieniężne nettot = wpływyt -wydatkit Prognoza przyszłych przepływów gotówkowych projektu musi zostać wykonana dla rocznych przedziałów czasowych dla całego horyzontu czasowego. W analizie efektywności finansowej pod uwagę bierze się wyłącznie przepływ środków pieniężnych, tj. rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną przez dany projekt. W rezultacie niepieniężne pozycje rachunkowe, jak np. amortyzacja, czy rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków nie mogą być uwzględniane w analizie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

76 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Finansowe wpływy gotówkowe zawierają: - Przychody ze sprzedaży produktów i usług. - Wartość rezydualną (zwykle dodawana na koniec roku prognozy). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

77 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Finansowe wydatki gotówkowe zawierają: - Nakłady inwestycyjne. Nakłady odtworzeniowe. Zmianę w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy. - Koszty operacyjne. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

78 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Wskaźniki oceny efektywności finansowej projektów: dyskontowe (NPV, IRR). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

79 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Zaktualizowana wartość netto (NPV) – suma bieżących wartości wszystkich przyszłych przepływów gotówkowych NCFt – różnica pomiędzy wpływami i wydatkami w okresie t , dt – współczynnik dyskontowy w okresie t. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

80 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) Maksymalna stopa dyskontowa przy której projekt będzie do zaakceptowania (opłacalny). Stopa przy której przepływy gotówkowe dają zerową wartość NPV NPV = 0 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

81 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej inwestycji (FNPV/C i FRR/C) stosuje się następujące kategorie strumieni pieniężnych: WPŁYWY Przychody operacyjne. Wartość rezydualna. WYDATKI Koszty operacyjne (bez amortyzacji). Nakłady inwestycyjne. Nakłady odtworzeniowe. Zmiana w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

82 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej z kapitału (FNPV/K i FRR/K) stosuje się następujące kategorie strumieni pieniężnych: WPŁYWY Przychody operacyjne. Wartość rezydualna. WYDATKI Koszty operacyjne (bez amortyzacji). Koszty finansowe Spłata kredytów. Kapitał własny prywatny. Krajowy wkład publiczny (na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym). Nie bierze się w tym przypadku nakładów w części refinansowanej dotacją z UE. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

83 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE, finansowe wskaźniki efektywności powinny przyjąć następujące zależności: Finansowa wartość bieżąca netto (FNPV/C i FNPV/K): powinna być mniejsza od zera. Finansowa stopa zwrotu (FRR/C i FRR/K): powinna być mniejsza niż finansowa stopa dyskontowa (5% dla cen stałych i 8% dla cen bieżących). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

84 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Finansowa trwałość – projekt posiada finansową trwałość, gdy skumulowane przepływy pieniężne w kolejnych latach horyzontu czasowego są dodatnie. Analiza trwałości projektu obejmuje następujące działania: Analizę zasobów finansowych Analizę sytuacji finansowej beneficjenta Określenie źródeł finansowani nakładów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy UE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

85 3.9. Analiza finansowa

86 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
3.9. Analiza finansowa Projekt jest trwały finansowo wtedy, kiedy skumulowane (niezdyskontowane) przepływy pieniężne netto są dodatnie w całym okresie referencyjnym. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

87 3.9. Analiza finansowa – poziom dofinansowania
Określenie poziomu pomocy wspólnotowej opiera się na stopie „luki w finansowaniu” w danym projekcie, czyli tej części zdyskontowanego nakładu inwestycji, która nie jest pokryta zdyskontowanym dochodem netto projektu. Artykuł 55 ust.2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. utrzymuje metodę luki w finansowaniu, jako podstawę obliczania dotacji UE dla wszystkich projektów (nie tylko dużych) generujących dochody. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

88 3.9. Analiza finansowa – poziom dofinansowania
Metodyka ta nie dotyczy projektów: z obszaru pomocy publicznej. Poziom dotacji w tym przypadku określa się w oparciu schemat wsparcia i procedury obliczania dopuszczalnej pomocy Państwa. generujących nadwyżkę kosztów operacyjnych nad przychodami. projektów o wartości poniżej 1 mln. EUR WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

89 3.9. Analiza finansowa – poziom dofinansowania
Etapy określania dotacji UE w okresie programowania Krok 1. Badanie dochodowości projektu Jeżeli (zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne) > 0 to wykonaj Krok 2 i następne WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

90 3.9. Analiza finansowa – poziom dofinansowania
Jeżeli (zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne) < 0 to R =1 i wykonaj Krok 4 i następne WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

91 3.9. Analiza finansowa – poziom dofinansowania
Etapy określania dotacji UE w okresie programowania Krok 2. Określenie wartości DNR DNR - zdyskontowany przychód (dochód) netto DNR = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

92 3.9. Analiza finansowa – poziom dofinansowania
Krok 3. Określenie wskaźnika luki finansowej R = Max EE / DIC Max EE - maksymalny kwalifikowany wydatek Max EE = DIC - DNR DIC - zdyskontowany nakład inwestycyjny, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

93 3.9. Analiza finansowa – poziom dofinansowania
Krok 4. Określenie „kwoty decyzji”, tzn. „kwoty, dla której ma zastosowanie stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej”: DA = EC * R gdzie: EC - koszty kwalifikowane niezdyskontowane Krok 5. Określenie maksymalnej wartości dotacji UE Dotacja UE = DA * Max CRpa Max CRpa - to maksymalna stopa współfinansowania określona dla osi priorytetowej. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

94 3.9. Analiza finansowa – poziom dofinansowania
Podsumowując: Beneficjent musi ponieść 15% wydatków kwalifikowanych (czyli luki finansowej) oraz 100% wydatków wykraczających poza lukę Przykład: Wartość projektu: 6 mln PLN Stopa luki finansowej 75% Wydatki kwalifikowane 5,2 mln PLN, wydatki niekwalifikowane 0,8 mln PLN Stopa dofinansowania priorytetu/działania: 85% DA = 5,2 mln PLN x 75% = 3,9 mln PLN Dotacja UE = 3,9 mln PLN x 85% = 3,32 mln PLN WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

95 3.10. Analiza kosztów i korzyści
Analiza kosztów i korzyści społecznych: przeprowadzona z punktu widzenia całego społeczeństwa, a nie beneficjenta, uwzględnia koszty i korzyści zewnętrzne, uwzględnia wszelkie zniekształcenia o charakterze np. podatkowym, które mają wpływ na rzeczywistą efektywność ekonomiczno-społeczną inwestycji. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

96 3.10. Analiza kosztów i korzyści

97 3.10. Analiza kosztów i korzyści
Korekty fiskalne: należy odliczyć podatki pośrednie (np. VAT), subwencje i wpłaty mające charakter wyłącznie przekazu pieniężnego (np. wpłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych). Jednakże ceny muszą być powiększone o podatki bezpośrednie. Również w przypadku, gdy konkretne podatki pośrednie/subwencje mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne, należy je uwzględnić w cenie. Korekta dotycząca efektów zewnętrznych: niektóre skutki projektu mogą oddziaływać na inne czynniki gospodarcze bez żadnego odszkodowania. Skutki te mogą być negatywne (np. nowa droga powodująca zwiększenie się poziomu zanieczyszczenia) lub pozytywne (np. nowa linia kolejowa powodująca zmniejszenie się korków w ruchu drogowym). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego odszkodowania, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

98 3.10. Analiza kosztów i korzyści
Przykłady korzyści społecznych: Projekty z zakresu infrastruktury ściekowej: - korzyści wynikające z dodatkowego zatrudnienia, - zmniejszenie ilości i stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska bez oczyszczenia, - zmiana wartości nieruchomości oraz przeznaczenia gruntów rolnych na cele inwestycyjne, - wzrost dochodów w wyniku działalności ubocznej (turystyka, rybołówstwo, działalność gospodarcza, które rozwiną się lub zostaną utrzymane, 2. Projekty z zakresu infrastruktury dostawy wody: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

99 3.10. Analiza kosztów i korzyści
- zmniejszenie ilości i stężeń zanieczyszczeń, na które narażeni są konsumenci nieoczyszczonej wody, - zmiana wartości nieruchomości oraz przeznaczenia gruntów rolnych na cele inwestycyjne, - wzrost dochodów w wyniku działalności ubocznej (turystyka, rybołówstwo, działalność gospodarcza), które rozwiną się lub zostaną utrzymane. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

100 3.10. Analiza kosztów i korzyści
Projekty z zakresu zapobiegania zagrożeniom: - zmniejszenie strat spowodowanych osuwaniem się ziemi; - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców (jakości życia); - wzrost cen działek i nieruchomości położonych na terenach zagrożonych (z powodu zmniejszenia ryzyka osuwania się ziemi); - przeznaczenie terenów o podwyższonym stopniu ryzyka m.in. na parki, boiska do gry, ścieżki rowerowe itp. - powstanie bezpośrednich miejsc pracy przy realizacji projektu ; - powstanie pośrednich miejsc pracy poprzez ulokowanie nowych przedsiębiorstw na terenach o podwyższonym stopniu ryzyka. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

101 3.10. Analiza kosztów i korzyści
Projekty z zakresu zagospodarowania odpadów: redukcja odorów, - skuteczniejsza ochrona wód podziemnych, - mniejsza emisja gazów cieplarnianych, - obniżenie opłat dla mieszkańców (i innych dostawców odpadów), - wzrost przychodów firm lokalnych współpracujących ze składowiskiem, powstanie nowych miejsc pracy. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

102 3.10. Analiza kosztów i korzyści
Projekty dot. zachowania oraz ochrony różności biologicznej i krajobrazowej: liczba gatunków i/lub siedlisk poddanych ochronie (uratowanych przed wyginięciem, zniszczeniem), liczba sztuk chronionych gatunków (roślin, zwierząt i grzybów) lub siedlisk, liczba sztuk pielęgnowanych roślin i zwierząt, w tym konserwowanych i/lub rekonstruowanych drzew, krzewów, bylin itp., liczba nasadzonych drzew, krzew, bylin itp. poprawa warunków bytowych zwierząt itp. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

103 3.10. Analiza kosztów i korzyści
Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte – shadow prices): oprócz zniekształceń spowodowanych czynnikami fiskalnymi i efektami zewnętrznymi również i inne czynniki mogą oderwać ceny od równowagi konkurencyjnego (tj. skutecznego) rynku: monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja, itp. We wszystkich tych przypadkach obserwowane ceny rynkowe (tj. finansowe) są mylące; należy zatem w ich miejsce stosować ceny rozrachunkowe (ukryte), odzwierciedlające koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy. Ceny rozrachunkowe oblicza się poprzez zastosowanie do cen finansowych czynników konwersji. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

104 3.10. Analiza kosztów i korzyści
Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C) Bierzemy pod uwagę sumę zdyskontowanych korzyści oraz koszty (w okresie projekcji) a nie absolutne wartości korzyści Bt - korzyści w okresie t, Ct - koszty w okresie t r - stopa dyskontowa WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

105 3.10. Analiza kosztów i korzyści
Dla projektu należy określić następujące ekonomiczne wskaźniki efektywności: Ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV): powinna być większa niż zero dla projektu potrzebnego z gospodarczego punktu widzenia. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR): powinna być wyższa niż społeczna stopa dyskontowa (5,5%). Stosunek korzyści do kosztów (B/C): powinien być większy niż 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

106 3.11. Analiza wrażliwości i ryzyka
Analiza ryzyka może być przeprowadzona w dwóch płaszczyznach: Analiza ryzyka czynników jakościowych, Analiza wrażliwości wskaźników efektywności finansowej przedsięwzięcia na zmianę kluczowych parametrów ilościowych. Analizowany poziom odchyleń winien znajdować się w przedziale +/- 20%, chyba, że uzasadnione będzie dokonanie analizy w innym przedziale wrażliwości. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

107 3.11. Analiza wrażliwości i ryzyka
Do jakościowych czynników ryzyka, które mogą być poddane analizie, można zaliczyć: Ryzyko formalno-instytucjonalne. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Ryzyko ekologiczne, techniczne i technologiczne. Ryzyko związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

108 3.11. Analiza wrażliwości i ryzyka
Analiza ryzyka może być przeprowadzona w dwóch płaszczyznach: Analiza ryzyka czynników jakościowych, Analiza wrażliwości wskaźników efektywności finansowej przedsięwzięcia na zmianę kluczowych parametrów ilościowych. Analizowany poziom odchyleń winien znajdować się w przedziale +/- 20%, chyba, że uzasadnione będzie dokonanie analizy w innym przedziale wrażliwości. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

109 3.11. Analiza wrażliwości i ryzyka
Ryzyko \ scenariusz makroekonomiczny Podst. Pesymist. 10% spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu 5% spadek taryf w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu 20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas wdrażania projektu 10% wzrost najbardziej istotnego kosztu eksploatacyjnego (np. cen paliwa w przypadku transportu miejskiego) Inne istotne czynniki WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

110 3.11. Analiza wrażliwości i ryzyka
Jakościowa analiza ryzyka trwałości finansowej Ryzyko/Zmiana parametru Prawdopodobieństwo Niskie Średni Wysokie Komentarz np. 10% wzrost nakładów inwestycyjnych 20% wydłużenie okresu realizacji projektu 15% wzrost największego kosztu eksploatacyjnego Zmiana innych istotnych czynników…. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

111 4. Ramowa struktura studium wykonalności
1. Streszczenie 2. Przyczyny realizacji projektu 2.1. Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu 2.2. Identyfikacja problemów beneficjentów projektu 3. Opis projektu 3.1. Przedmiot i produkty projektu 3.2. Lokalizacja 3.3. Wskaźniki rezultatu projektu 3.4. Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami 3.5. Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

112 4. Ramowa struktura studium wykonalności
4. Analiza techniczna/technologiczna projektu 4.1. Opis i ocena wariantów alternatywnych 4.2. Trwałość technologiczna 5. Uwarunkowania formalno-prawne 5.1. Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego 5.2. Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 5.3. Zgodność z prawem zamówień publicznych 5.4. Specyficzne uwarunkowania prawne WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

113 4. Ramowa struktura studium wykonalności
6. Analiza potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy 6.1. Charakterystyka wnioskodawcy 6.2. Partnerzy i opis zasad partnerstwa 6.3. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu 6.4. Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych 7. Analiza finansowa 7.1. Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe 7.2. Specyfikacja działań podejmowanych w ramach promocji projektu 7.3. Analiza popytu 7.4. Przychody WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

114 4. Ramowa struktura studium wykonalności
7.5. Koszty operacyjne 7.6. Analiza wyniku finansowego – wskaźników finansowych 7.7. Dochody netto generowane przez projekt – obliczanie luki w finansowaniu 7.8. Trwałość finansowa projektu 7.9. Źródła finansowania 8. Analiza ekonomiczna 8.1. Korzyści wynikające z realizacji projektu 8.2. Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu 8.3. Analiza wskaźników ekonomicznych 9. Analiza ryzyka i wrażliwości 10. Analiza oddziaływania na środowisko WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

115 5. Błędy w studium wykonalności
Studium wykonalności powinno ocenić dane przedsięwzięcie w trzech płaszczyznach: Zgodności z założeniami strategii rozwoju (lub innych dokumentów programowych), Sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, społecznej i możliwości funkcjonowania w niej przedsięwzięcia, Wykonalności projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

116 5. Błędy w studium wykonalności
Studium wykonalności dąży do tego by zapewnić że projekty które zostaną wybrane będą: Poprawne pod względem instytucjonalnym, Możliwe do wykonania z technicznego punktu widzenia, Rentowne pod względem finansowym, Ekonomicznie uzasadnione, Będą pasować do środowiska naturalnego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

117 5. Błędy w studium wykonalności
Błędy studiów wykonalności: Zachwiana struktura studium oraz błędy formalne. Nadmierna sztywność planu. Błędnie sformułowane cele. Brak realizmu. Tworzenie planu wyłącznie dla zewnętrznego odbiorcy. Nieprzestrzeganie konwencji studium wykonalności. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

118 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
… dziękuję za uwagę WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google