Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ RPO WP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ RPO WP"— Zapis prezentacji:

1 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ RPO WP
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ RPO WP

2 Zastosowanie mają: Zatwierdzone przez KM RPO WP kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata (załącznik do uchwały nr 3/I/08 KM RPO WP z dnia 3 stycznia 2008 r.) Kryteria określone w przepisach dotyczących pomocy publicznej – w odniesieniu do działań i projektów, których to dotyczy

3 Rodzaje kryteriów kryteria formalne a) kryteria dopuszczające
b) kryteria administracyjne kryteria merytoryczno – techniczne b) kryteria jakościowe kryterium strategiczne

4 Weryfikacja formalna - kryteria dopuszczające
Kwalifikowalność wnioskodawcy, Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu, Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu, Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wniosku pod względem co najmniej jednego z ww. kryteriów dopuszczających wnioskodawca nie będzie miał możliwości, z wyjątkiem określonych przypadków (np. konieczności korekty wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o dofinansowanie), dokonywania korekty w tym względzie. Brak możliwości zmiany zakresu rzeczowego wniosku w stosunku do pierwszej wersji złożonej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

5 Kwalifikowalność wnioskodawcy
zgodność wnioskodawcy z dopuszczonymi dla danej osi priorytetowej/działania typami beneficjentów. niewykluczenie wnioskodawcy z prawa ubiegania się o uzyskanie środków funduszy strukturalnych w kontekście art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Sprawdzeniu podlega, czy wobec wnioskodawcy nie wydano decyzji o zwrocie środków w związku ze stwierdzeniem wykorzystanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych i dotacji krajowej niezgodnie z przeznaczeniem, co wyklucza prawo ubiegania się takiego beneficjenta o uzyskanie środków na realizację innego projektu przez okres 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków. (stosowne oświadczenie przedstawia beneficjent). Wykluczenia tego nie stosuje się w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego. zgodność z zapisami odpowiednich rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych. W rozporządzeniach tych określone są bowiem podmioty, do których adresowana jest pomoc publiczna. - czy w kontekście powyższych rozporządzeń wnioskodawca nie jest wykluczony z pomocy publicznej ze względu na: - sektor działalności - inne wykluczenia, w tym trudną sytuacje ekonomiczną - czy wnioskodawca prawidłowo zaliczył się do mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa,

6 Beneficjenci działań I osi priorytetowej
1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 1.1.A Wsparcie kapitałowe funduszy MŚP Wykluczenia: MSP które prowadza działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 1 rok; podmioty które mogą ubiegać sie o wsparcie w ramach innych programów operacyjnych – zgodnie z linią demarkacyjną regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze mikropożyczkowe, fundusze pożyczkowe instytucje otoczenia biznesu, prowadzące działalność w ww. zakresie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji - instytucje otoczenia biznesu, - szkoły wyższe. - przedsiębiorcy, - szkoły wyższe, - jednostki naukowe, - organizacje pozarządowe, - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym j.s.t.), - stowarzyszenia j.s.t., - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawna, - wskazane wyżej podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 1.4 A Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu - projekty inwestycyjne 1.4 B Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu -projekty pozainwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki, instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jst), stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.

7 Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu
1. zgodność zakresu rzeczowego wniosku o dofinansowanie z: celem odpowiedniego działania / osi priorytetowej RPO, czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w programie uzasadnieniem działania / osi priorytetowej przedstawionym w punkcie nr Szczegółowego Opisu Priorytetów dla poszczególnych działań/osi priorytetowych, czy działania określone we wniosku pokrywają się z przewidzianym w Szczegółowym Opisie Priorytetów zakresie wsparcia przykładowymi rodzajami projektów wymienionymi w punkcie nr 14 Szczegółowego Opisu Priorytetów dla poszczególnych działań/osi priorytetowych, szczegółowymi zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu dla danego naboru wniosków, dodatkowymi wytycznymi i wyjaśnieniami Instytucji Zarządzającej, Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. 2. zgodność z zapisami odpowiednich rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

8 Przykładowe rodzaje projektów I osi priorytetowej
1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 1.1.A Wsparcie kapitałowe funduszy bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności MŚP m.in. na: (...) a także: usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów m.in. poprzez wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz innych instrumentów finansowego wsparcia przedsiębiorstw, 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji Działanie realizowane będzie m.in. poprzez następujące typy projektów: - wsparcie w zakresie poprawy jakości istniejącej oferty usługowej, przygotowania i wdrożenia pakietu nowych usług, - wsparcie w zakresie udziału w lokalnych i regionalnych, sieciach współpracy, - wsparcie inwestycyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, lub sieci instytucji świadczących wyspecjalizowane usługi na rzecz przedsiębiorców, a w szczególności wprowadzania innowacji do sektora MSP, - promocja instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, kampanii promocyjnych i działań informacyjnych. przedsięwzięcia z zakresu regionalnej i lokalnej infrastruktury wsparcia innowacji oraz tworzenia i rozwoju procesów innowacyjnych - parków naukowo – technologicznych, parków przemysłowych, inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, centrów innowacji, centrów transferu wiedzy, centrów transferu nowoczesnych technologii wytwarzania, innowacyjnych klastrów przemysłowych, laboratoriów świadczących usługi innowacyjne dla przedsiębiorstw itp. - zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie przedsięwzięć zgodnych z RSI, - budowania sieci komunikacji miedzy gospodarką i nauką w regionie, - wsparcie tworzenia sieci instytucji świadczących specjalistyczne usługi proinnowacyjne i systemów informacji dotyczących innowacyjnych potrzeb i ofert przedsiębiorców, - dotacje na prowadzenie badan na potrzeby innowacyjności gospodarki regionu (z wyłączeniem projektów wspieranych w ramach poddziałania „Regionalne Strategie Innowacji” PO KL). 1.4 A Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu - projekty inwestycyjne 1.4 B Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu -projekty pozainwestycyjne kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych - przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych, - organizacja i realizacja przedsięwzięć promocyjnych, w tym targów, imprez wystawienniczych, lub udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, - opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych oraz planów marketingowych, - tworzenie nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodarczej, - promocja markowych produktów województwa, a także szkoleń i doradztwa w powiązaniu z ww. typami projektów (dotyczy także projektów wskazanych w schemacie A).

9 Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu
zgodność zakresu finansowego wniosku o dofinansowanie z kryteriami brzegowymi dotyczącymi: minimalnych i/lub maksymalnych wartości kosztów kwalifikowanych projektów, minimalnych i/lub maksymalnych wartości wnioskowanego dofinansowania maksymalnej wartości wydatków w zakresie finansowania krzyżowego, określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla części działań RPO oraz ewentualnie w Regulaminie Konkursu dla danego naboru wniosków.

10 Minimalne lub maksymalne wartości kosztów kwalifikowanych projektów
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych Maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych projektu określono dla działania 1.3 Regionalny system innowacji 1. Projekty w zakresie zakupu środków trwałych do prowadzenia prac badawczo rozwojowych – 400 tys. PLN. 2. Projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczo rozwojowej – 4 mln PLN - nie dotyczy projektów wymienionych w IPI. 3. Projekty w zakresie wsparcia parków technologicznych mln PLN. IZ może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wartości projektów w ramach poszczególnych konkursów Minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych nie określono.

11 Maksymalna i minimalna kwota wsparcia
Maksymalna kwota wsparcia 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 1.1.A Wsparcie kapitałowe funduszy Mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN, Średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN w przypadku projektów wykazujących wyższy poziom innowacyjności: projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata - 2 mln PLN, projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata do 5,6 mln PLN. W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców maksymalna kwota wsparcia wynosi do 5,6 mln PLN, a w przypadku średnich przedsiębiorców do 4,8 mln PLN. 10 mln PLN 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji 2 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia 30 mln PLN - nie dotyczy projektów wymienionych w IPI IZ może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów. 1.4 A Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu - projekty inwestycyjne 1.4 B Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu -projekty pozainwestycyjne Maksymalna kwota wsparcia 30 mln PLN. IZ może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów. Maksymalna kwota wsparcia 500 tys PLN. IŻ może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów

12 Maksymalna i minimalna kwota wsparcia – cd.
Minimalną kwotę wsparcia określono dla działań: 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 1.1.A Wsparcie kapitałowe funduszy 10 tys. PLN 500 tys. PLN Maksymalna wartość wydatków w zakresie finansowania krzyżowego 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 1.1.A Wsparcie kapitałowe funduszy Nie może przekroczyć 5% finansowania wspólnotowego danego projektu 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji Zasady ogólne 1.4 A Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu - projekty inwestycyjne 1.4 B Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu -projekty pozainwestycyjne Nie może przekroczyć 10% finansowania wspólnotowego danego projektu

13 Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku
Sprawdzenie czy dostarczenie wniosku o dofinansowanie nastąpiło: w terminie określonym w Regulaminie Konkursu, w miejscu określonym w Regulaminie Konkursu, w sposób określony w Regulaminie Konkursu, tj: osobiście / przez posłańca / pocztą – w zależności od Regulaminu Konkursu.

14 Weryfikacja formalna – kryteria administracyjne
Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku Liczba złożonych wniosków – jeśli ustanowiono limit Sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w tym względzie we: wzorze wniosku o dofinansowanie, instrukcja do wniosku o dofinansowanie odrębnych wytycznych, np. w zakresie studiów wykonalności. W przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodności złożonego przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie i załączników z obowiązującymi wymogami możliwe jest ich skorygowanie na zasadach określonych szczegółowymi procedurami ujętymi m. in. w Regulaminie Konkursu. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek im podległych: wniesienie wkładu ze środków własnych lub pożyczek w wysokości nie mniej niż 5% kosztów całkowitych projektu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną - kryteria uwzględnione w treści odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej.

15 KRYTERIA MERYTORYCZNO – TECHNICZNE - kryteria dopuszczające
Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy finansowej, Spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych (FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta) oraz zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat (lub 3 lata w przypadku MSP) od zakonczenia jego realizacji, Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy ekonomicznej, Spełnienie kryteriów analizy ekonomicznej (np. ENPV > 0; ERR > społeczna stopa dyskonta; B/C > 1; przewaga korzyści społecznych nad kosztami społecznymi), Utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat (lub 3 lata w przypadku MSP) od zakończenia jego realizacji, Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy, Wykonalność instytucjonalna projektu, Wykonalność techniczna projektu, Wykonalność technologiczna projektu, Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie: ochrony środowiska, równości szans, budowy społeczeństwa informacyjnego

16 KRYTERIA MERYTORYCZNO – TECHNICZNE - kryteria dopuszczające w przypadku projektów (dot. I osi priorytetowej) gdzie załącznikiem będzie biznes plan Kryteria dotyczące także studiów wykonalności Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznes planu Uwaga JS: częścią biznes planu powinna być analiza finansowa stąd należy dokonać także oceny prawidłowości metodologicznej i rachunkowej analizy finansowej Wykonalność instytucjonalna projektu Wykonalność techniczna projektu Wykonalność technologiczna projektu (jeśli ma zastosowanie) Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE zakresie: ochrony środowiska, równości szans, budowy społeczeństwa informacyjnego Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji Kryteria nie dotyczące studiów wykonalności Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporządzeń pomocy publicznej Kryteria dotyczące studiów wykonalności, a nie wykazane dla biznes planów Spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych (FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta) Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy ekonomicznej, Spełnienie kryteriów analizy ekonomicznej (np. ENPV > 0; ERR > społeczna stopa dyskonta; B/C > 1; przewaga korzyści społecznych nad kosztami społecznymi), Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy. Uwaga JS – nieuwzględnianie przy ocenie kryterium FNPV < 0 nie oznacza braku potrzeby przedstawienia rachunku efektywności finansowej, a także ekonomicznej

17 Weryfikacja analizy finansowej oraz analizy ekonomicznej
Analizy te wraz z opisem metodologii ich sporządzenia winny być zawarte w studium wykonalności weryfikacja analizy finansowej (ekonomicznej) pod kątem zgodności z metodologią weryfikacja analizy finansowej (ekonomicznej) pod katem prawidłowości rachunkowej (rzetelne dane, prawidłowe obliczenia) weryfikacja wskaźników efektywności finansowej projektów udzielenie odpowiedzi – na podstawie analizy ekonomicznej – czy dane przedsięwzięcie jest uzasadnione z gospodarczego punktu widzenia (czy korzyści społeczne przekraczają koszty społeczne inwestycji) Warunek powyższy wg zatwierdzonych Kryteriów wyboru przez KM RPO WP „nie dotyczy inwestycji podlegających regułom pomocy publicznej.” Uwaga JS – każdy projekt dofinansowany z funduszy strukturalnych powinien mieć zapewnioną społeczna korzystność.

18 Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy
Metodologia sporządzania analizy potencjału instytucjonalnego zawarta będzie w wytycznych do studiów wykonalności. Poprawna analiza powinna zawierać w szczególności informacje na temat: Formy prawnej wnioskodawcy, Ewentualnych partnerów i zasad partnerstwa, Podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu, Doświadczenia wnioskodawcy w realizacji inwestycji, Zdolności do zapewnienia środków finansowych koniecznych do pokrycia kosztów eksploatacji inwestycji.

19 Wykonalność instytucjonalna projektu
odpowiedź na poniższe pytania: czy wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu i czy przygotowano odpowiedni sposób wdrażania projektu (dokumentacja, zapewnienie środków, zasoby ludzkie, rzeczowe, przygotowanie organizacyjne niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, doświadczenie przy realizacji podobnych projeków itp.)? czy projektodawca jest zdolny do utrzymania rezultatów projektu (przez minimum 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP od zakończenia jego realizacji), zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym? Sprawdzenie, czy wnioskodawca opisał posiadane zasoby, które jego zdaniem są niezbędne dla realizacji projektu oraz czy zasoby te są wystarczające dla realizacji projektu (z uwzględnieniem zasobów, które przedsiębiorca zamierza zakupić w ramach projektu).

20 Weryfikacja czy projekt ma zapewnione środki finansowe na realizację
Wnioskodawca powinien dysponować środkami finansowym wystarczającymi przynajmniej na realizację projektu, przy uwzględnieniu wsparcia wypłacanego w formie refundacji. Należy dokonać sprawdzenia zasadności i adekwatności zakresu rzeczowego projektu. Czy jego rozmiar nie przekracza możliwości beneficjenta. Ocenie podlega czy udokumentował on posiadanie środków na finansowanie całości projektu z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania (kredytu, funduszu inwestycyjnego lub leasingu). Suma dostępnych źródeł finansowania (w tym własne środki pieniężne na koniec okresu poprzedniego, środki z kredytu) musi pokrywać, co najmniej wartość projektu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przy ocenie ich zdolności finansowej do realizacji projektu w momencie składania wniosków wystarczy deklaracja o posiadaniu środków finansowych zawarta w Biznes Planie. Dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsiębiorca będzie przedstawiać wiarygodny dowód (np. wyciąg z rachunku bankowego), że posiada środki pieniężne w wysokości odpowiadającej sumie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu. Ocenę należy opierać w szczególności na informacjach podanych we Wniosku o dofinansowanie, sekcji finansowej Biznes Planu oraz dokumentach potwierdzających finansowanie zewnętrzne (promesy kredytowe, leasingowe itp.).

21 Wykonalność techniczna i technologiczna projektu
Wykonalność techniczna projektu czy wybrano optymalny wariant projektu? czy wybrano poprawnie miejsce realizacji projektu? czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia? czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług wystarczą do osiągnięcia produktów projektu? Wykonalność technologiczna projektu czy opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji jest poprawny? czy zaproponowano optymalne rozwiązanie technologiczne? Sprawdzenie zadeklarowanych przez wnioskodawcę wydatków kwalifikowanych pod kątem niezbędności każdego wydatku dla realizacji projektu oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów.

22 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi
Każde przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych musi wykazać się wpływem pozytywnym lub brakiem wpływu na zagadnienia związane z: ochroną środowiska, równością szans; budową społeczeństwa informacyjnego. Innymi słowy, co do zasady, dofinansowania nie może uzyskać przedsięwzięcie, które oddziałuje negatywnie na którąkolwiek z ww. sfer.

23 Polityki Wspólnotowe Traktat WE, dyrektywy, rozporządzenia oraz wytyczne i inne dokumenty odpowiednich organów WE wskazują liczne polityki oraz zasady wspólnotowe, którymi powinny kierować się państwa członkowskie. W art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 określono, że „Operacje finansowane z funduszy są zgodne z postanowieniami Traktatu i aktów przyjętych na jego podstawie.” Art. 17 Zrównoważony rozwój Cele funduszy osiągane są w ramach zrównoważonego rozwoju oraz propagowania na poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego określonego w art. 6 Traktatu. Art. 52 Wkład funduszy może być kształtowany w świetle: c) ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przede wszystkim poprzez stosowanie zasady ostrożności, zasady działania zapobiegawczego oraz zasady „zanieczyszczający płaci”; Art. 16 Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniania problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy. Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. W szczególności dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których należy przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z funduszy oraz które należy uwzględniać na poszczególnych etapach wdrażania.

24 Zadania wynikające ze Strategii Lizbońskiej w funduszach strukturalnych
Art. 9 ust. 3. rozp. 1083/2006: „ Pomoc współfinansowana z funduszy jest ukierunkowana na priorytety Unii Europejskiej obejmujące promowanie konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy, w tym osiąganie celów wyznaczonych w pakiecie Wzrost i zatrudnienie – zintegrowane wytyczne na lata 2005–2008 określonych decyzją Rady 2005/600/WE (1). W tym celu, zgodnie ze swoim zakresem obowiązków, Komisja i państwa członkowskie zapewniają, że 60 % wydatków na cel konwergencja oraz 75 % wydatków na cel konkurencyjność regionalna i zatrudnienie dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzących w jej skład przed dniem 1 maja 2004 r. zostaje przeznaczone na określone wyżej priorytety. Powyższe wartości docelowe, oparte na kategoriach wydatków określonych w załączniku IV, mają zastosowanie jako średnia w całym okresie programowania.”

25 Podstawowe dokumenty unijne związane z polityką wspólnotową w zakresie społeczeństwa informacyjnego
Odnowiona Strategia Lizbońska - przyjęcie w marcu 2005 r. na szczycie Rady Europejskiej dokumentu "Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej". Kładzie ona większy nacisk na innowacyjność i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Inicjatywa „i Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” przyjęta przez Komisję Europejską w czerwcu 2005 r”. (pierwszą inicjatywa podjęta w ramach nowej Strategii Lizbońskiej), Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE). Główne przesłanki wynikające z powyższych dokumentów w odniesieniu do rozwoju technologii ICT w gospodarce: Jednym z istotnych czynników stymulującym wzrost gospodarczy jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji, dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies – ICT). Wdrażanie i umiejętne stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) to jeden z najważniejszych czynników zwiększających produktywność i stymulujących wzrost całej gospodarki. Wg badań ICT w ostatnich latach odpowiadają za około jedną czwartą wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu .produktywności w Unii Europejskiej. Maja one szczególną rolę w rozwoju innowacyjności. Szerokiemu stosowaniu ICT, w tym w dziedzinie e-biznesu, w której szczególną uwagę należy poświęcić się małym i średnim, powinno służyć wsparcie w ramach funduszy strukturalnych

26 Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce
W rządowym dokumencie „Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” wyznaczone zostały następujące strategiczne kierunki w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013” ►przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych ► wzrost efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz ułatwienie komunikacji i współpracy między firmami dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych ► wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług Dziedziny interwencji w funduszach strukturalnych dotyczące społeczeństwa informacyjnego: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 11 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 12 Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-ICT) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-rząd, e-kształcenie, e-integracja itp.) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do ICT i ich wydajne wykorzystanie

27 Dodatkowe kryteria dla projektów I osi priorytetowej
Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznes planu weryfikacja biznes planu pod kątem zgodności metodologicznej oraz prawidłowości rachunkowej. Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporządzeń pomocy publicznej wykluczenie podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz podmiotów, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy.

28 KRYTERIA MERYTORYCZNO – TECHNICZNE - kryteria jakościowe
przyznawaniu punktacji projektowi w zależności od stopnia oddziaływania projektu na istotne problemy zidentyfikowane w RPO. Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny tych kryteriów wynosi 100. Poszczególne kryteria mają zróżnicowaną wagę, tj. maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów. Przy ustalaniu kryteriów jakościowych fundamentalne znaczenie mają następujące kwestie: 1) powiązanie kryteriów z zapisami programu operacyjnego 2) powiązanie kryteriów ze wskaźnikami programu operacyjnego Przedstawione wskaźniki dla projektu powinny być prawidłowo sformułowane, uwzględniają katalog wskaźników obligatoryjnych zawarty w Instrukcji wypełniania wniosku oraz możliwe do zweryfikowania, zgodne z założonymi celami projektu oraz być adekwatne dla danego rodzaju projektu.

29 KRYTERIUM STRATEGICZNE
Kryterium strategiczne: zgodność projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa Zarząd Województwa może przyznać w ramach ww. kryterium maksymalnie 20 punktów. Każda zmiana kolejności projektów na ww. liście wymagać będzie uzasadnienia

30 Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WP zawiera uszczegółowienie RPO WP
Przedstawia on opis trzech możliwych trybów wyboru projektów: 1. trybu konkursowego (standardowego z preselekcją) 2. trybu projektów indywidualnych Opis zawarty w Uszczegółowieniu RPO WP opiera się na Wytycznych MRR z dnia 4 stycznia 2008 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych. Aktualnie obowiązują w tym zakresie wytyczne w wersji z 12 sierpnia 2008r. 3. trybu systemowego Opis zawarty w Uszczegółowieniu RPO WP dotyczy specyficznych warunków wdrażania pomocy technicznej w RPO i opiera się na Wytycznych MRR z dnia r. w zakresie korzystania z pomocy technicznej. Aktualnie obowiązują w tym zakresie wytyczne w wersji z 2 lipca 2008r.

31 Tryb konkursowy - fazy procedury standardowej:
1. Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków 2. Ocena wniosków (ocena pod względem kryteriów formalnych, merytoryczno – technicznych, kryterium strategicznego) 3. Decyzje o przyznaniu dofinansowania 4. Ogłoszenie wyników konkursu 5. Procedura odwoławcza 6. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów.

32 Tryb konkursowy - fazy procedury naboru wniosków z preselekcja:
Nabór wniosków - wniosek o dofinansowanie wg standardowego wzoru, z ograniczoną liczbą załączników, ale z obliczeniami dochodów generowanych przez projekt Wstępna ocena formalna Ocena jakościowa (punktowa) - w efekcie dokonanej oceny ustalany jest ranking wniosków, który przekazywany jest Zarządowi Województwa celem dokonania oceny strategicznej. Ocena strategiczna, warunkowe przyznanie dofinansowania przez Zarząd Województwa - przyznanie dofinansowania uzależnione jest od dostarczenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów w terminie ustalonym dla danego naboru wniosków Weryfikacja końcowa - po złożeniu przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów formalna weryfikacja końcowa - ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny formalnej techniczna i technologiczna oraz finansowa i ekonomiczna w oparciu o kryteria dopuszczające oceny merytoryczno-technicznej W przypadku stwierdzenia, iż zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze złożonego kompletu wymaganych dokumentów odbiega od zakresu przedstawionego we wniosku będącego przedmiotem preselekcji – wniosek podlega odrzuceniu. Podpisanie umowy o dofinansowanie - w stosunku do pozytywnie ocenionych w trakcie weryfikacji

33 Wybór projektów - Stosowanie przepisów k. p. a. oraz przepisów dot
Wybór projektów - Stosowanie przepisów k.p.a. oraz przepisów dot. Postępowania sądowo administracyjnego Art. 37 ustawy „Do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania dofinansowania na podstawie niniejszej ustawy ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków zagranicznych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.6)) oraz przepisów dotyczących postępowania sądowo administracyjnego.” Wg projektu nowelizacji ustawy: „Do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków zagranicznych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.”

34 Art. 29 ust 4 ustawy ”Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia protestu, instytucja ogłaszająca konkurs: 1) nie może spowodować pogorszenia warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków; 2) nie może dokonać zmian w zasadach konkursu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 5, 6, 8 i 9; Czyli może zmienić: 2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie; 3) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów; 4) poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7; 7) termin rozstrzygnięcia konkursu; 10) wzór umowy o dofinansowanie projektu.

35 Wg projektu zmian ustawy:
4. Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych przewidzianych w ustawie, instytucja ogłaszająca konkurs nie może spowodować pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków.” „4a. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność zmiany wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów innych ustaw.”


Pobierz ppt "KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ RPO WP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google