Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Informacja nt. przeprowadzonych kontroli i wykrytych nieprawidłowości w ramach osi priorytetowych II – VII RPO WP Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Zastosowane skróty IK NSRO - Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia IK RPO - Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne IZ - Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym IA - Instytucja Audytowa IC - Instytucja Certyfikująca IPOC - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji KZK - Kierownik Zespołu Kontrolującego MRR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MF - Ministerstwo Finansów PO - Program Operacyjny RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ZK - Zespół Kontrolujący

3 Podstawy prawne kontroli projektów w ramach RPO WP
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (...) oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami i innymi nieprawidłowościami.

4 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, Wytyczne MRR w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej PO. Źródło: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” - tzw. Taryfikator. „Nowy Taryfikator” – zaktualizowany przez MRR obowiązuje dla kontroli rozpoczętych po dniu 12 maja br. Źródło:

5 „Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” – MRR – 29 luty 2008r. - dot. postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Źródło: Wytyczne IZ RPO WP dla beneficjentów dotyczące: kontroli projektów na miejscu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych - obowiązują od 31 marca 2008 r.; prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata , zawierania umów/porozumień o partnerstwie, informacji i promocji. Źródło: - stanowią załączniki do umowy o dofinansowanie lub są wymienione w umowie o dofinansowanie; -

6 Plan prezentacji Kontrola projektów w ramach osi priorytetowych II – VII RPO WP Nieprawidłowości wykryte w ramach osi priorytetowych II – VII i zgłoszone w formie raportów/zestawień nieprawidłowości – stan na koniec do końca I kwartału 2010r.

7 projektów w ramach osi priorytetowych II – VII RPO WP
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE projektów w ramach osi priorytetowych II – VII RPO WP

8 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Założenia  W ramach przewidzianych w IW IZ RPO WP - kontroli na miejscu wyodrębnić można: KONTROLE PLANOWE - przeprowadzane zgodnie z RPK (dotychczas przeprowadzono 35 tego typu kontroli) - w tym: kontrole w trakcie realizacji projektu (kontrola pośrednia) - dopuszczalne są w przypadku, gdy projekt osiągną wystarczający poziom zaawansowania w realizacji – optymalny stan zaawansowania pod względem finansowym/rzeczowym projektu to poświadczenie przez IZ RPO WP wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej EFRR w wysokości min. 40% w stosunku do łącznej kwoty dofinansowania EFRR. Dotychczas przeprowadzono 9 kontroli tego typu.

9 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - kontrolę na zakończenie realizacji projektu - w przypadku, gdy projekt został zakończony (złożono wniosek o płatność końcową). Dotychczas przeprowadzono 26 kontroli tego typu. KONTROLE DORAŹNE - nie są ujęta w RPK. W trakcie kontroli weryfikacji podlegają dokumenty ściśle związane z charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidłowości. Marszałek Województwa ma prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnych w przypadku: uzasadnionego podejrzenia wystąpienia w danym projekcie nieprawidłowości lub otrzymania informacji z instytucji zewnętrznych o wystąpieniu nieprawidłowości, wystąpienia opóźnień powyżej 3 miesięcy w przygotowaniu indywidualnych projektów kluczowych, konieczności sprawdzenia wdrożenia przez beneficjenta zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzająca). Dotychczas przeprowadzono 2 kontrole tego typu.

10 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Kontrola projektów na miejscu w ramach osi priorytetowych II – VII RPO WP w 2010 r. jest przeprowadzana na próbie (dot. kontroli pośrednich i kontroli na zakończenie realizacji projektów). Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu oparta jest na analizie ryzyka i przeprowadzana jest w dwóch etapach – tj.: ETAP I – OCENA RYZYKA W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk przeprowadza się analizę ryzyka, której efektem końcowym jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Projekty umieszczone są na liście od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do momentu sporządzenia opinii po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu.

11 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Czynniki ryzyka uwzględniane w 2010r. podczas przeprowadzania analizy ryzyka: a) czynniki podmiotowe - forma prawna beneficjenta, - poprzednio przeprowadzone kontrole na miejscu przez IZ RPO WP u danego beneficjenta, - odnotowane uprzednio w przypadku danego beneficjenta nieprawidłowości,

12 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE b) czynniki przedmiotowe kwota dofinansowania ze środków EFRR, ilość zamówień przewidzianych do udzielenie w ramach projektu, występowanie w ramach udzielania zamówień przez Beneficjenta na realizację zadań inwestycyjnych trybów nieprzetargowych, generowanie przez projekt dochodu, występowanie w projekcie VAT, jako wydatku kwalifikowanego, wykrycie w ramach osi/działania/schematu nieprawidłowości.

13 ETAP II – DOBÓR PROJEKTÓW DO PRÓBY
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ETAP II – DOBÓR PROJEKTÓW DO PRÓBY kontrole pośrednie - wielkość próby: 12 projektów rocznie zlokalizowanych na najwyższych miejscach listy. Optymalny stan zaawansowania pod względem finansowym/rzeczowym to osiągnięcie minimum 40 % postępu finansowego. kontrole na zakończenie realizacji projektu – wielkość próby: 12 projektów rocznie zlokalizowanych na najwyższych miejscach listy, w przypadku których w danym kwartale wpłynie wniosek o płatność końcową.

14 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Kontrola indywidualnych projektów kluczowych w ramach osi priorytetowych II – VII RPO WP Ze względu na dużą wartość ww. projektów, a co z tym związane znacznie większe ryzyko - powinny one być poddane minimum jednokrotnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz kontroli na zakończenie. Ponieważ w przypadku ww. projektów zakłada się przeprowadzenie obligatoryjnej kontroli na miejscu (kontrola 100% projektów) w związku z powyższym nie są one poddawane analizie ryzyka.

15 Ramy czasowe procesu kontroli
kontrola na koniec realizacji kontrola pośrednia kontrola doraźna Wniosek o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Wnioski o płatność Zakończenie realizacji projektu Zakończenie okresu trwałości projektu weryfikacja dokumentów, wykrywanie nieprawidłowości

16 Instytucje wspólnotowe
Instytucje uczestniczące w kontroli realizacji projektów w ramach osi priorytetowych II – VII RPO WP Instytucje krajowe  IZ RPO WP  IC/IPOC (wizyty sprawdzające) * Instytucje wspólnotowe  KE  OLAF  ETO GIKS/UKS NIK Prezes UZP RIO * w szczególnych przypadkach m.in. w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia kontroli wydatków w IZ

17 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Nieprawidłowości wykryte w ramach osi priorytetowych II – VII i zgłoszone w formie raportów/zestawień nieprawidłowości – stan na koniec do końca I kwartału 2010r.

18 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Liczba i wartość nieprawidłowości wykrytych i zgłoszonych od początku realizacji RPO WP w ramach osi II - VII Do końca I kwartału 2010r. zgłoszonych zostało 12 nieprawidłowości w formie zestawienia kwartalnego oraz 2 nieprawidłowości w formie raportu kwartalnego podlegającego zgłoszeniu do KE. Całkowita wartość nieprawidłowości: euro; w tym zestawienia kwartalne – euro oraz raporty o nieprawidłowościach – euro.

19 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” – tzw. Taryfikator W przeprowadzonych i zakończonych do końca kwietnia 2010r. kontrolach projektów na miejscu w ramach osi priorytetowych II – VII RPO WP wymierzono 7 korekt finansowych przy użyciu „Taryfikatora” na łączną kwotę ok. 350 000 zł. W 6 z nich zastosowano wskaźniki procentowe zawarte w Taryfikatorze.

20 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zawiadomienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu czynów noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych Od początku wdrażania RPO WP w ramach osi priorytetowych II – VII RPO WP w 4 przypadkach zgłoszono zawiadomienie do RDFP o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zaś w kolejnym 1 przypadku zostanie ono przekazane po dopełnieniu niezbędnych procedur. Główne przyczyny: naruszenia art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym w szczególności:

21 Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:
 1)   wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 2)   z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących: a)  przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b)  obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, c)  obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 3)   którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji;  4)   z innym, niż wymienione w pkt 1-3, naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:  1)   bez zachowania formy pisemnej;  2)   na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych; 3)   (uchylony); 4)   przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. 3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania. 4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych. 5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. 7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

22 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

23 Naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE – podstawy prawne Przepisy krajowe dot. zamówień publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Od początku okresu kwalifikowalności wydatków dla bieżącej perspektywy finansowej tj. od 1 stycznia 2007r. – ustawa Prawo zamówień publicznych była zmieniana już 15 razy); Przepisy wykonawcze do ustawy Pzp (ok. 40 Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów dot. zróżnicowanych stanów prawnych); Przepisy powiązane – np. Kodeks cywilny, ustawa prawo budowlane, ustawa o finansach publicznych;

24 II. Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych
a. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Traktat ustanawia szereg fundamentalnych zasad leżących u podstaw Unii Europejskiej, które odnoszą się także do zamówień publicznych. W dziedzinie zamówień publicznych do najważniejszych spośród owych fundamentalnych zasad należą: - zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE), - swobodny przepływ towarów oraz zakaz ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie, oraz wszelkich środków o skutku równoważnym (art. 28 i n. TFUE), - swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (art. 49 i n. TFUE), - swoboda świadczenia usług (art. 56 i n. TFUE).

25 b. Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych
Obecnie obowiązującymi dyrektywami harmonizującymi prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej są: dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane, dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji, dyrektywa Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych;

26 c. Rozporządzenia Komisji (WE) dot. zamówień publicznych
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1177/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień; Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

27 d. Decyzje Komisji Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2005 r. dotyczącą szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie wykazów podmiotów zamawiających i instytucji zamawiających;

28 e. Pozostałe dyrektywy Dyrektywa 92/13/EWG - dyrektywa odwoławcza; Dyrektywa 92/13/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. - dyrektywa odwoławcza; Dyrektywa 89/665/EWG - dyrektywa odwoławcza; Dyrektywa 89/665/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. - dyrektywa odwoławcza; Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.

29 Ww. zalecenia dot. następujących bloków tematycznych:
f. Zalecenia wynikające z raportu z misji audytowej służb KE nr 2007/PL/REGIO/I4/556/1 w zakresie interpretacji niektórych przepisów Pzp w związku z zidentyfikowanymi przez KE uchybieniami w zakresie stosowania Pzp Ww. zalecenia dot. następujących bloków tematycznych: zastosowanie trybu innego niż przetargowy w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, brak w ogłoszeniach informacji dla zagranicznych oferentów, wymóg posiadania  określonego potencjału technicznego  i osobowego, podwykonawstwo, konsorcja, zmiany informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu.

30 Brak w ogłoszeniach informacji dla zagranicznych oferentów listopad 2009 r. informacja w tym zakresie została upubliczniona na stronie: Zgodnie z ww. zaleceniami Zamawiający powinien przestrzegać, aby w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w treści SIWZ zawarta była informacja dot. równoważnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w przetargu od potencjalnych wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. Na podstawie delegacji wskazanej w art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W § 2 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia zostały określone zasady składania dokumentów, w sytuacji gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniając powyższe, w celu wypełnienia zaleceń Komisji Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać przywołanie regulacji zawartych w ww. rozporządzeniu (minimum niezbędnych informacji to: podanie nazwy aktu prawnego i ewentualne odniesienie się do odpowiedniej jednostki redakcyjnej tekstu – np. § 4).

31 Naruszony przepis ustawy Pzp
Przykładowe naruszenia przepisów ustawy Pzp stwierdzone w trakcie przeprowadzonych kontroli projektów Lp. Naruszony przepis ustawy Pzp Opis naruszenia 1. Art. 7, art. 22 ust. 2 - określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; - w sytuacji wykonawców występujących wspólnie, żądanie od każdego z członków konsorcjum złożenia wszystkich oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 2. Art. 22 ust. 1 - nieprecyzyjne określenie warunków udziału w postępowaniu W postępowaniu o udzielenie zam. publ. Mogą się ubiegać tylko wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Pzp, dot. m.in..: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

32 c.d. posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunki te są w Pzp przedstawione ogólnie. Obowiązkiem zamawiającego jest ich doprecyzowanie. Zamawiający musi określić konkretne warunki możliwe do weryfikacji. Określając warunki, zamawiający musi mieć na uwadze, że warunki te nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji oraz muszą być adekwatne do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może żądać złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia jakiegoś warunku, jeżeli dokument ten nie został wymieniony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 3. Art. 24 ust. 2 pkt 3 niewykluczenie z postępowania wykonawcy, który złożył dokumenty niespełniające wymogów określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

33 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 4. Art. 25 ust. 1 - niewskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – odesłanie w przedmiotowym zakresie do SIWZ, żądanie od Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczeń i dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania i wykraczają poza zapisy określone w rozporządzeniu. 5. Art. 26 ust. 3 niewezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w sytuacji wystąpienia przesłanek określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

34 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 6. Art. 29 opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty (żądanie dokonania wizji lokalnej jako warunku udziału w postępowaniu, zakładanie w pozycjach przedmiarowych tzw. „rezerw” na roboty nieprzewidziane), opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez wskazanie znaków towarowych, bez określenia warunków równoważności. UWAGA – dopuszczalne jest wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przy opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli spełnione są łącznie 3 warunki: uzasadnione jest to specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku dopuszczenie składania ofert równoważnych należy pamiętać, że musi temu towarzyszyć precyzyjne określenie parametrów technicznych i wymogów jakościowych dot. ofert równoważnych.

35 7. Art. 31 ust. 1 w związku z art. 36 - opisywanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej jedynie za pomocą przedmiaru robót bez załączenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 8. Art. 32 ust. 3 nieuwzględnienie przy ustalaniu wartości zamówienia wartości przewidywanych zamówień uzupełniających Ogłoszenie dot. Zamówień publicznych przekazuje się UOPWE jeżeli wartość zamówień (tzw. progi unijne) : udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publ. (bez uczelni publ., państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, JST oraz ich związków, jednostek sektora finansów publ., dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest JST, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami org. nie posiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 125 tys. euro – dla dostaw lub usług 4 845 tys. euro – dla robót budowlanych

36 c.d. udzielanych przez innych zamawiających (m.in. JST), z wyjątkiem zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 193 tys. euro – dla dostaw lub usług 4 845 tys. euro – dla robót budowlanych sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 387 tys. euro – dla dostaw lub usług 4 845 tys. euro – dla robót budowlanych. Od 1 stycznia 2010r. Średni kurs złotego do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zam. publ., wynosi 3,839. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie należne wykonawcy, bez VAT, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Gdy zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, przy ustalaniu wartości zamówienia powinien również uwzględniać wartość zamówień uzupełniających. Także gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość jego poszczególnych części.

37 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 9. Art. 35 ust. 1 ustalenie wartości zamówienia wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania W przypadku gdy terminy te nie zostaną zachowane, zamawiający powinien zaktualizować wartość zamówienia. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia, zamawiający ma obowiązek dokonać aktualizacji wartości zamówienia. 10. Art. 36 ust. 5 ograniczenie wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców bez względu na specyfikę zamówienia 11. Art. 40 ust. 6 zamieszczanie ogłoszeń, odpowiednio w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz stronie internetowej o treści różniącej się od treści ogłoszeń zamieszczanych w BZP Ogłoszenie o zamówieniu odpowiednio zamieszczone lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej lub w inny sposób:

38 c.d. nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w BZP lub przed dniem przekazania UOPWE; nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w BZP bądź przekazanych do UOPWE; zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w BZP bądź o dniu jego przekazania UOPWE. 12. Art. 41 niezamieszczenie w treści ogłoszeń wszystkich informacji określonych w art. 41 stanowiących minimalny zakres informacji 13. Art. 42 ust. 1 nieudostępnienie SIWZ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu

39 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 14. Art. 94 ust. 1 zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie środka ochrony prawnej 15. Art. 89 w związku z art. 91 odrzucenie oferty niższej niż cena wybranej oferty w sytuacji braku uzasadnionych przesłanek do odrzucenia (jedyne kryterium oceny ofert określone w SIWZ – cena) 16. Art. 144 dokonywanie zmian w umowach o zamówienie publiczne w sytuacji nieprzewidzenia możliwości dokonania tych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ - stan prawny mający zastosowanie od dnia 24 października 2008 r. dokonywanie zmian w umowach o zamówienie publiczne w sytuacji niewykazania dopuszczalności takich zmian ze względu na okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć lub braku korzystności takich zmian dla zamawiającego – stan prawny przed 24 października 2008 r. Uwaga – w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie o zamówienie publiczne niezbędne jest sporządzenie aneksu.

40 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE tzw. Taryfikator a) metoda dyferencyjna - wysokość korekt finansowych powinna, co do zasady, odpowiadać wysokości szkody. W celu ustalenia istnienia oraz wielkości szkody z wykorzystaniem metody dyferencyjnej trzeba porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych (lub zakontraktowanych) środków na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie.

41 b) metoda wskaźnikowa - niekiedy jednak skutki finansowe określonego naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania. Gdy obliczenie konkretnego rozmiaru szkody wywołanej naruszeniem jest trudne, czy wręcz niemożliwe, dla ustalenia wysokości korekty posłużyć się należy metodą wskaźnikową. Wk = W% x Wkw. x Wś Wk – wysokość korekty finansowej; Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia; Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE; W% - wskaźnik procentowy nałożonej korekty.

42

43

44

45 Pozostałe uchybienia związane z realizacja projektów
rozliczanie wydatków , których poniesienie nie były niezbędne dla realizacji projektu, lub które nie były związane z projektem; brak skutecznego nadzoru inwestorskiego, naruszenia dotyczące braku wyodrębnionej ewidencji księgowej lub odpowiedniego kodu oraz nie ponoszenia wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego; naruszenia w zakresie informacji i promocji (nieterminowe ustawianie tablic informacyjnych/pamiątkowych, działania promocyjne niezgodne z zapisami we wniosku o dofinansowanie); ponoszenie wydatków bez zastosowania Wytycznych IZ RPO WP dot. udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych lub liczne odstępstwa w tym zakresie; „Opis przedmiotu zamówienia” powinien być dostępny w momencie rozpoczynania kontroli na miejscu; naruszenia w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentów dot. realizowanych projektów (dokumenty rozproszone w teczkach o charakterze zadaniowym; brak dostatecznych rozwiązań systemowych w danej jednostce, że będą one przechowywane w terminie określonym w umowie o dofinansowanie – tj. co do zasady do końca 2020r.); nieracjonalny i nieprzemyślany wybór wskaźników dot. realizacji projektu oraz brak dostatecznego monitoringu w tym zakresie.

46 Jak przygotować się do kontroli?
zgromadzić w jednym miejscu oryginały dokumentów dot. realizacji projektu, zapewnić pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją projektu, dostarczyć dokumenty potwierdzających osiągnięcie wskaźników, wyznaczyć oraz upoważnić do składania oświadczeń i wyjaśnień osoby bardzo dobrze zorientowane w projekcie, która będą w każdej chwili dostępne dla ZK, stworzyć warunki organizacyjno – technicznych umożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli, zapewnić pełny dostęp do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu.

47 Niezbędne linki - Vademecum wnioskodawcy/ beneficjenta RPO WP oś II – VII - Serwis informacyjny Urząd Zamówień Publicznych; - Portal funduszy europejskich

48 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google