Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© SMWI, 2007 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszów, 19 lipca 2007 Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI Inwentaryzacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© SMWI, 2007 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszów, 19 lipca 2007 Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI Inwentaryzacja."— Zapis prezentacji:

1 © SMWI, 2007 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca 2007 Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim Mapa potencjału e-Rozwoju Podkarpacia

2 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Koncepcja metodyczna dokumentu proponowane i rekomendowane działania i projekty będą powiązane ściśle z zasadą przestrzegania wymogów Komisji Europejskiej określonych w Przewodniku w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej - m.in. w sprawie neutralności technologicznej czy otwartego dostępu do infrastruktury teleinformatycznej zostaną zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne – cele i priorytety Województwa Podkarpackiego zostaną określone na podstawie analizy dokumentów strategicznych dla regionu oraz analizy SWOT zostaną wskazane projekty główne – odpowiednio zdefiniowanie i zwymiarowane projekty główne do realizacji w Województwie Podkarpackim do 2013 roku zostaną określone źródła finansowania – nastąpi wskazanie możliwych źródeł finansowania w ramach funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych i innych narzędzi oraz instrumentów finansowych rekomendowane zostanie partnerstwo – nastąpi wskazanie podmiotów, które powinny być zaangażowane w realizację celów i priorytetów Strategii. W ramach opracowanej Strategii: przedstawiona zostanie diagnoza sytuacji stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim w oparciu o analizę informacji o sytuacji w regionie, analizę danych statystycznych oraz badania ankietowe

3 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Diagnoza stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1.Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego w samorządach podkarpackich 2.Analiza ogólnodostępnych danych statystycznych z zakresu społeczeństwa informacyjnego 3.Analiza dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 4.Analiza SWOT/TOWS 5.Mapa potencjału e-rozwoju województwa podkarpackiego Podstawowe elementy diagnozy stanu rozwoju SI:

4 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Ankieta inwentaryzacyjna - inspiracje Badanie inwentaryzacyjne przeprowadzone zostało w ciągu dwóch miesięcy w oparciu o ankietę, która skonstruowana została w oparciu o doświadczenia ekspertów Stowarzyszenia Miasta w Internecie wyniesione z prac nad opracowaniem takich dokumentów jak: e-Strategia Województwa Mazowieckiego na lata Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Wielkopolskim na lata , Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim na lata , Raporty pn. Stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwach w latach realizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Cele badania inwentaryzacyjnego Dane zebrane w procesie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego posłużyć mają w kompletnej, dogłębnej diagnozie stanu obecnego, która stanowić ma punkt wyjścia do zdefiniowania celów, priorytetów i projektów głównych w zakresie społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim Inwentaryzacja stanowi również punkt odniesienia dla projektu Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej w Województwie Podkarpackim, będącego kolejnym elementem realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską projektu Strategia informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej

6 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Opracowanie ankiety 2.Konsultacja ankiety z Politechniką Rzeszowską i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 3.Dystrybucja ankiet (pocztą tradycyjną i elektroniczną) do samorządów podkarpackich 4.Uruchomienie punktu konsultacyjnego (tel, mail), wspomagającego samorządy w przygotowaniu ankiet 5.Analiza i rewizja danych ankietowych 6.Zestawienie wyników badania ankietowego Ankieta inwentaryzacyjna - metodyka Na ankietę odpowiedziało 98% jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Kolejne kroki:

7 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Obszary badań inwentaryzacyjnych podstawowe wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego sprzęt i infrastruktura teleinformatyczna w urzędach kompetencje pracowników typy projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego realizowanych przez samorządy podkarpackie już zrealizowanych będących w trakcie realizacji planowanych do realizacji inwestycje w działania z zakresu społeczeństwa informacyjnego zakup oprogramowania, aplikacji, systemów teleinformatycznych, zakup sprzętu informatycznego koszty podłączenia i utrzymania sieci Internet działanie sieci lokalnych źródła finansowania

8 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca ,17 54,55 99,31 83,33 89,03 90,59 98,68 72,68 100,00 88,44 81,92 71,05 79,30 60,22 86,43 74,68 87,68 94,76 96,77 88,98 75,00 92,04 100,00 88,24 88,85 Udział procentowy komputerów w urzędach JST z dostępem do Internetu

9 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego [1] niemal wszystkie urzędy posiadają własną stronę internetową (przeszło 97% gmin i ponad 95% powiatów) w około 30% badanych urzędów realizowane były projekty związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej zdecydowana większość gmin (86%) i powiatów (80%) nie posiada i nie korzysta elektronicznego obiegu dokumentów poza nielicznymi wyjątkami podkarpackie gminy (blisko w 96%) i powiaty (90%) nie posiadają dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Podstawowe zbieżności pomiędzy gminami i powiatami:

10 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego [2] odsetek osób odpowiedzialnych za obsługę infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego zatrudnionych na stałe – prawie wszystkie starostwa (97,70%) zatrudniają takie osoby, wobec zaledwie 61,59% gmin średnia liczba osób w urzędzie zajmująca się obsługą infrastruktury i sprzętem teleinformatycznym – w powiecie zatrudnia się średnio prawie 2 takich pracowników, a w gminie – 1,16 osoby odsetek komputerów z dostępem do Internetu – zdecydowana większość (87,63%) komputerów w urzędach gmin ma dostęp do Internetu, z kolei w starostwach jest to raptem 56,82% projekty realizowane i planowane do realizacji – w obu kategoriach znacznie lepsze wskaźniki osiągają starostwa powiatowe średnia wartość projektów obecnie realizowanych i planowanych do realizacji – również jest znacznie wyższa w przypadku powiatów aniżeli gmin odsetek osób zajmujących się tematyką społeczeństwa informacyjnego, wysyłanych na szkolenia, kursy – w znacznie większym stopniu korzystali z tego elementu pracownicy starostw powiatowych. Podstawowe różnice pomiędzy gminami i powiatami:

11 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Typy projektów SI realizowanych na Podkarpaciu projekty zrealizowane 1.zakup komputerów i oprogramowania 2.budowa telecentrów 3.budowa sieci wewnętrznej i wdrożenie obiegu dokumentów 4.stworzenie portalu informacyjnego gminy/powiatu projekty w trakcie realizacji 1.budowa sieci wewnętrznej i wdrożenie obiegu dokumentów 2.wdrożenie podpisu elektronicznego 3.stworzenie portalu informacyjnego gminy/powiatu projekty planowane 1.budowa sieci wewnętrznej i wdrożenie obiegu dokumentów 2.wdrożenie podpisu elektronicznego 3.szkolenia dla pracowników samorządowych i jednostek podległych UWAGA !!! Żaden z typów projektów nie uzyskał więcej niż 20% wskazań w żadnej z kategorii !!! Dane takie wskazują na istotny deficyt wiedzy i brak lokalnych programów rozwoju SI.

12 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wielkość inwestycji zaplanowanych przez samorządy na rok budżetowy 2007 [1] Średnie nakłady powiatów na SI w roku ,40 zł Średnie nakłady gmin na SI w roku ,42 zł

13 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Średni udział inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej w rocznym budżecie jednostek samorządu terytorialnego gminypowiaty Zakup komputerów 0,370,25 Sieć teleinformatyczna 0,180,11 Urządzenia sieciowe 0,090,10 Wielkość inwestycji zaplanowanych przez samorządy na rok budżetowy 2007 [2] Średni udział wydatków związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w budżetach podkarpackich samorządów wynosi zaledwie 0,64% (gminy) i 0,46% (powiaty). Tymczasem w RPO WP nakłady na społeczeństwo informacyjne stanowią aż 8,36% ogólnych nakładów.

14 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Planowane nakłady samorządów na inwestycje z zakresu SI w latach Średnie potrzeby inwestycyjne w urzędach na lata gminypowiaty Oprogramowanie, aplikacje, systemy , ,36 Sprzęt informatyczny (komputery, serwery, drukarki, etc.) , ,36 Sieć Internet (koszty podłączenia, koszty utrzymania) , ,09 Sieć lokalna (kable, routery, switche, przełączniki, usługi, etc.) , ,00 Łączne nakłady na SI planowane przez samorządy na lata wynoszą ,36 zł (gminy) i ,81 zł (powiaty). Czyli w sumie ,17 zł. Podczas gdy planowane w RPO WP nakłady na projekty społeczeństwa informacyjnego w perspektywie 7-letniej to: ,00 …euro!

15 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [1] Dla uzyskania obrazu faktycznego zróżnicowania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie łódzkim zaproponowano pomiar z wykorzystaniem tzw. wskaźnika potencjału e-Rozwoju, mierzonego na poziomie jednostek samorządu powiatowego. Do jego skonstruowania użyto 3 wskaźników cząstkowych: Wskaźnik edukacyjny Wskaźnik gospodarczy Wskaźnik innowacyjności W ramach każdego wskaźnika uzyskanym wartościom przyznano punkty w skali 0-4.

16 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [2] Każdemu z wyżej wymienionych wskaźników przypisano wagi w następujący sposób: Wskaźnik edukacyjny – 0,3 Wskaźnik gospodarczy – 0,3 Wskaźnik innowacyjności – 0,4 przeciętny stopień e-Rozwoju bardzo niski stopień e-Rozwoju niski stopień e-Rozwojuwysoki stopień e-Rozwoju bardzo wysoki stopień e-Rozwoju Wskutek powyższych działań podzielono powiaty wg następujących kategorii

17 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Mapa potencjału e-Rozwoju [1] Brak powiatów o najwyższym wskaźniku potencjału e-Rozwoju 2,61+ 2,01 – 2,60 1,51 – 2,00 0,76 – 1,50 0 – 0,75 Wskaźnik edukacyjny=0,3*(e 1 )+0,3*(e 2 )+0,2*(e 3 ) + 0,2*(e 4 ) Wr=0,4*Wi + 0,3*Wg + 0,3*We Wskaźnik innowacyjności=0,3*i 1 +0,2*i 2 +0,5*i 3 Wskaźnik gospodarczy=[(g 1 )+(g 2 )+(g 3 )]/3

18 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźnik potencjału edukacyjnego Powiaty o najniższym wskaźniku edukacyjnym Powiaty o najwyższym wskaźniku edukacyjnym rzeszowskisanocki krośnieńskidębicki lubaczowskiPrzemyśl jarosławskiRzeszów strzyżowskiKrosno (e 1 ) – liczba uczniów przypadających na 1 komputer (e 2 ) – odsetek szkół posiadających stronę www (e 3 ) – liczba uczniów szkół średnich w stosunku do liczby mieszkańców ( e 4 ) – liczba uczniów/studentów/ szkół policealnych w stosunku do liczby mieszkańców We=0,3*(e 1 )+0,3*(e 2 )+0,2*(e 3 )+0,2(e 4 )

19 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [3]

20 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźnik potencjału gospodarczego niżańskiRzeszów strzyżowskiPrzemyśl przemyskistalowowolski lubaczowskiTarnobrzeg brzozowskiKrosno Powiaty o najniższym wskaźniku gospodarczym Powiaty o najwyższym wskaźniku gospodarczym Wg=[(g 1 )+(g 2 )+(g 3 )]/3 (g 1 ) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PLN na 1 mieszkańca (g 2 ) – liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców (g 3 ) – stopa bezrobocia

21 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [4]

22 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźnik potencjału innowacyjnego Powiaty o najniższym wskaźniku innowacyjnym Powiaty o najwyższym wskaźniku innowacyjnym lubaczowskiLeski, leżajski krośnieńskiTarnobrzeg rzeszowskiRzeszów jarosławskiKrosno kolbuszowskiPrzemyśl Wi=0,3*i 1 +0,2*i 2 +0,5*i 3 (i 1 )– ilość bankomatów na mieszkańców (i 2 )– odsetek jednostek samorządu terytorialnego posiadających stronę www (i 3 )– ilość firm sektora ICT na mieszkańców

23 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [5]

24 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Mapa potencjału e-Rozwoju [2] miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg powiaty podregionu rzeszowsko – tarnobrzeskiego: tarnobrzeski, mielecki, dębicki powiaty podregionu przemysko – krośnieńskiego: sanocki, leski powiaty podregionu rzeszowsko - tarnobrzeskiego: rzeszowski, łańcucki, leżajski, stalowowolski, ropczycko-sędziszowski, niżański, kolbuszowski powiaty podregionu przemysko - krośnieńskiego: bieszczadzki, jasielski, brzozowski, przemyski, jarosławski, przeworski, strzyżowski brak III grupa Przeciętny poziom e-rozwoju II grupa wysoki poziom e-rozwoju I grupa b.wysoki poziom e-rozwoju IV grupa Niski poziom e-rozwoju V grupa b.niski poziom e-rozwoju– białe plamy powiaty podregionu przemysko - krośnieńskiego: krośnieński, lubaczowski

25 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rzeszów, 19 lipca Dziękuję za uwagę Kontakt w sprawie Strategii: Krzysztof Głomb kom.: Stowarzyszenie Miasta w Internecie ul. Krakowska 11a Tarnów tel.:


Pobierz ppt "© SMWI, 2007 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszów, 19 lipca 2007 Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI Inwentaryzacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google