Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartość przedsiębiorstwa. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ FIRMY - rozmiary udziałów w innych firmach - stan prawny firmy - zadłużenie - zdolność do spłacania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartość przedsiębiorstwa. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ FIRMY - rozmiary udziałów w innych firmach - stan prawny firmy - zadłużenie - zdolność do spłacania."— Zapis prezentacji:

1 Wartość przedsiębiorstwa

2 CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ FIRMY - rozmiary udziałów w innych firmach - stan prawny firmy - zadłużenie - zdolność do spłacania kredytów - lokalizacja - metoda wyceny

3 Podstawowe poj ę cia Zysk księgowy- jest różnicą między przychodami i kosztami, jest równy wynikowi obliczonemu z rachunku zysków i strat. Zysk ekonomiczny kwota, jaka pozostaje po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów, łącznie z kosztem alternatywnym i kosztem ryzyka. Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa zwany czasami rzeczywistą wartością dodaną- jest równy zyskowi księgowemu pomniejszonemu o wartość odsetek kapitałowych, które można by uzyskać wypożyczając równowartość kapitału wg przeciętnego oprocentowania kredytów w tym samym okresie.

4 Zysk kapitałowy - to wzrost wartości samego kapitału, np. w wyniku wzrostu cen posiadanych papierów wartościowych na giełdzie, różnic kursowych walut lub cen nieruchomości, maszyn i materiałów. Zysk rezydualny jest to różnica między stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału a kosztem tego kapitału, jest to suma zysków netto pomniejszonych o odsetki od kapitału ustalone według aktualnej stopy procentowej.

5 Normalny zysk przedsiębiorstwa - ma miejsce wtedy gdy zysk ekonomiczny jest równy 0. Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorstwo nie tworzy rzeczywistej wartości dodanej Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr; suma zysku zatrzymanego, dywidendy, podatków, odsetek, opłat leasingowych, amortyzacji, czynszów i płac.

6 Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości), ilość dobra, z którego produkcji należy zrezygnować, by zwiększyć produkcję innego dobra; występuje, gdy istnieją ograniczone (rzadkie) zasoby czynników produkcji. koszt ryzyka możliwa do przewidzenia strata związana z niepowodzeniem pewnej części przedsięwzięć firmy; stanowi składnik kosztów przedsiębiorstwa.

7 Zysk ekonomiczny= =Przychody – koszty ekonomiczne KOSZTY EKONOMICZNE dziel ą si ę na: - Jawne (koszty amortyzacji, wynagrodze ń, zu ż ycia materiałów), - Ukryte ( alternatywny koszt kapitału; odpowiada dochodowi jaki producent mógłby osi ą gn ąć gdyby zaanga ż ował ten kapitał w inn ą inwestycj ę )

8 Zysk księgowy = kosztom ekonomicznym wówczas wyst ę puje zysk normalny Je ś li zysk ksi ę gowy > kosztów ekonomicznych wówczas wyst ę puje zysk ekonomiczny, nazywany nieraz zyskiem czystym lub rezydualnym

9 Przyrost wartości przedsiębiorstwa zależy od oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych. Zysk netto niewiele mówi o przepływach i nie może być miernikiem tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Dlatego stworzono narzędzia oceny przedsiębiorstwa z punktu widzenia maksymalizacji jego wartości. Ekonomiczna warto ść dodana EVA (ekonomic value added) Rynkowa warto ść dodana MWA (market value added)

10 EVA to wartość różnicy między dochodem uzyskiwanym przez właściciela a dochodem przez niego oczekiwanym: dochód uzyskany = EBIT * (1-T) = NOPAT dochód oczekiwany = IC * WACC a wi ę c: EVA = EBIT * (1-T) – IC * WACC obja ś nienia: EBIT– zysk operacyjny przed opodatkowaniem; T – stopa podatku dochodowego IC – warto ść kapitału, która została zainwestowana przez wła ś cicieli oraz warto ść oprocentowanego kapitału wierzycieli (maj ą tek trwały + kapitał obrotowy ale bez oprocentowanych zobowi ą za ń bie żą cych)

11 Ekonomiczna wartość dodana EVA Miara ta informuje czy dana firma kreuje warto ść dla wła ś cicieli. Wła ś ciciel firmy (np. akcjonariusz spółki giełdowej) oczekuje wzrostu jej warto ś ci. Wzrost warto ś ci przedsi ę biorstwa nast ę puje gdy w toku bie żą cej działalno ś ci i działalno ś ci inwestycyjnej stopa zwrotu od zainwestowanego kapitału b ę dzie wy ż sza od kosztu pozyskania i dysponowania tym kapitałem.

12 EVA jest miernikiem wyników działalno ś ci przedsi ę biorstwa ró ż ni ą cym si ę od wi ę kszo ś ci innych tym, ż e potr ą ca z zysku koszty całego kapitału zainwestowanego przez firm ę. Stanowi szkielet kompleksowego zarz ą dzania finansami i stymuluj ą cego systemu wynagrodze ń, który mo ż e ukierunkowa ć ka ż d ą decyzj ę podejmowan ą w firmie, poczynaj ą c od gabinetu zarz ą du, a ko ń cz ą c na hali produkcyjnej: mo ż e przekształci ć kultur ę przedsi ę biorstwa, polepszy ć ż ycie zawodowe wszystkich członków organizacji, pozwalaj ą c im odnie ść wi ę kszy sukces, i pomóc pracownikom w pomno ż eniu bogactwa akcjonariuszy, klientów oraz ich samych.

13 W koncepcji EVA koszt kapitału to to, co ekonomi ś ci nazywaj ą kosztem utraconych korzy ś ci. Jest to stopa zwrotu, jakiej mogliby oczekiwa ć inwestorzy, lokuj ą c pieni ą dze w portfelu składaj ą cym si ę z akcji innych firm oraz obligacji o porównywalnym ryzyku, i z którego rezygnuj ą jako wła ś ciciele papierów warto ś ciowych danego przedsi ę biorstwa. Koszt kapitału wi ąż e si ę z fundamentaln ą zasad ą, pochodz ą ca jeszcze z czasów Adama Smitha, ż e firma musi osi ą gn ąć minimaln ą, konkurencyjn ą stop ę zwrotu z całego zainwestowanego w niej kapitału.

14 Tak jak po ż yczkobiorcy domagaj ą si ę nale ż nych im odsetek, tak akcjonariusze żą daj ą przynajmniej minimalnej akceptowalnej stopy zwrotu z pieni ę dzy, które ryzykuj ą. Z drugiej strony, ekonomiczna warto ść dodana to zysk obliczany z punktu widzenia akcjonariuszy. Je ż eli oczekuj ą minimalnej stopy zwrotu z inwestycji równej, powiedzmy 12 procent, nie zaczynaj ą zarabia ć pieni ę dzy, dopóki nie przekrocz ą tej granicy.

15 Ekonomiczna warto ść dodana opiera si ę na zasadzie, ż e to, co nazywamy zyskiem, pieni ą dze, które zostaj ą na obsług ę kapitału własnego, nie jest zazwyczaj ż adnym zyskiem. Dopóki przedsi ę biorstwo nie zarobi kwoty przewy ż szaj ą cej jej koszty kapitału, dopóty ponosi strat ę. Niewa ż ne, ż e płaci podatki, tak jakby osi ą gała prawdziwy zysk. Przedsi ę biorstwo wci ąż oddaje gospodarce mniej, ni ż od niej bierze w postaci zasobów. (...) Nie dodaje bogactwa, ale je niszczy.

16 Wielu dyrektorów przedsi ę biorstw zapomniało o tej prostej zasadzie, poniewa ż przyzwyczajano ich do koncentrowania si ę na tradycyjnych zyskach ksi ę gowych, od których potr ą ca si ę odsetki od zadłu ż enia, ale nie odejmuje wcale kosztu kapitału własnego. Co gorsza, wi ę kszo ść mened ż erów liniowych skupia si ę na zysku operacyjnym, który nie uwzgl ę dnia nawet opłat za kapitał obcy. Prawdziwe zyski zaczynaj ą si ę dopiero wtedy, gdy koszt kapitału zostaje pokryty tak jak wszystkie inne koszty.

17 Ekonomiczna warto ść dodana jest miernikiem tych prawdziwych zysków. Z matematycznego punktu widzenia równa si ę ró ż nicy pomi ę dzy zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu i odpowiednim kosztem kapitału zarówno obcego, jak i własnego. To, co pozostaje, to wyra ż ona kwota, o któr ą zyski w danym okresie s ą wy ż sze lub o któr ą s ą ni ż sze od kosztu całego kapitału, zainwestowanego dla ich osi ą gni ę cia. Wielko ść t ę ekonomi ś ci okre ś laj ą mianem dochodu rezydualnego, jest to reszta pozostała po pokryciu wszystkich kosztów. Ekonomi ś ci nazywaj ą j ą równie ż zyskiem ekonomicznym lub ekonomiczna rent ą lub EVA.

18 EVA- ekonomiczna wartość dodana (Oparta na wielko ś ciach zysku rezydualnego) EVA = NOPAT t – WACC t x K t-1 NOPATt –zysk operacyjny po opodatkowaniu w okresie t (skorygowany), WACC t – ś redni wa ż ony koszt kapitału w okresie t. K t-1 -Kapitał zainwestowany w okresie t-1 (skorygowany),

19 lub EVA = (ROICC t – WACC t ) x K t-1 gdzie ROICC t = NOPAT t /K t-1 ROICC t - stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału w okresie t Wzrost warto ś ci firmy wyst ę puje wówczas gdy rentowno ść zainwestowanego kapitału przekracza całkowity koszt jego pozyskania czyli je ś li jest wy ż sza od ś redniowa ż onego kosztu kapitału. gdy ROICC t > WACC t ( czyli EVA = (ROI – WACC) x K ; EVA >O je ś li ROI>WACC)

20 EVA (economic value added) Wzrost warto ś ci firmy nast ę puje wówczas gdy rentowno ść zainwestowanego kapitału przekracza koszt jego pozyskania, jest wy ż sza od ś redniowa ż onego kosztu tego kapitału. Jest to równocze ś nie wielko ść zysku, która pozostaje po odj ę ciu kosztu kapitału całkowitego, w tym równie ż kapitału własnego, który nie jest uwzgl ę dniany w wielko ś ci obliczonego zysku (A. Skowronek-Mielczrek, Z. Leszczy ń ski,Analiza działalno ś ci i rozwoju przedsi ę biorstwa, wyd. PWE, Warszawa 2008)

21 EVA (economic value added) Zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT) jest ujmowany jako zysk przed odj ę ciem (kosztów finansowania aktywów kapitałem obcym)odsetek, po odj ę ciu amortyzacji, podatku. NOPAT jest obliczany nast ę puj ą co: NOPAT = PS – KO –PD (T)= EBIT – PD(T) PS – przychody ze sprzeda ż y, KO – koszty działalno ś ci operacyjnej z amortyzacj ą EBIT – zysk ze sprzeda ż y przed opodatkowaniem i odsetkami, PD (T) – podatek dochodowy naliczony od EBIT

22 EVA Zysk operacyjny po opodatkowaniu jest skorygowany o zmian ę ekwiwalentu kapitału własnego i obcego. Warto ść kapitału jest skorygowana o zobowi ą zania nie- odsetkowe czyli zobowi ą zania wobec dostawców, publiczno – prawne, z tytułu wynagrodze ń, fundusze socjalne, rezerwy na ś wiadczenia emerytalne i podobne, rozliczenie mi ę dzyokresowe bierne.

23 EVA EVA wyra ż a efektywno ść działania przedsi ę biorstwa – okre ś la efekt jaki przyniosło zainwestowanie okre ś lonego kapitału na pocz ą tku okresu. Je ś li mamy ujemn ą warto ść EVA (strat ę ekonomiczn ą ) to oznacza, ż e podmiot skonsumował cz ęść powierzonego przez wła ś cicieli kapitału. Zmniejszyła si ę warto ść przedsi ę biorstwa. Dodatnia warto ść EVA oznacza, ż e przedsi ę biorstwo zwi ę kszyło bogactwo wła ś cicieli.

24 EVA Jest to wielko ść zysku jaka pozostaje po odj ę ciu kosztu kapitału całkowitego, w tym równie ż kapitału własnego, który nie jest uwzgl ę dniany w wielko ś ciach obliczonego zysku. Nale ż y pami ę ta ć, ż e w uproszczeniu zainwestowany kapitał otrzymuje si ę odejmuj ą c od warto ś ci aktywów zobowi ą zania bie żą ce a dokładniej sum ę aktywów pomniejsza si ę o nieoprocentowane pasywa i powi ę ksza o ekwiwalenty kapitału.

25 Formuła obliczeniowa zainwestowanego kapitału (dokonywana na podstawie obecnych sprawozdań finansowych) Aktywa -niematerialna warto ść firmy, +skapitalizowany leasing operacyjny, -nieoprocentowane zobowi ą zania -rozliczenia mi ę dzyokresowe bierne, -rezerwy na zobowi ą zania, - ś rodki trwałe w budowie ł ą cznie z zaliczkami.

26 EVA jest o wiele bardziej wymagaj ą cym kryterium efektywno ś ci funkcjonowania ni ż zysk netto poniewa ż w swej kalkulacji uwzgl ę dnia koszt kapitału własnego. EVA jest o wiele bardziej wymagaj ą cym kryterium efektywno ś ci funkcjonowania ni ż zysk netto poniewa ż w swej kalkulacji uwzgl ę dnia koszt kapitału własnego.

27 Zapewne zgodzicie si ę, i ż ekonomiczna warto ść dodana to rewolucja z prawdziwego zdarzenia, która w ka ż dym przedsi ę biorstwie mo ż e pomóc w osi ą gni ę ciu lepszych wyników dla akcjonariuszy, pracowników i klientów. Dotyczy to zarówno firm znajduj ą cych si ę w obrocie publicznym, jak i prywatnym, a tak ż e ka ż dej bran ż y.

28 Przykład 1. Jan Kowalski prowadzi własn ą działalno ść gospodarcz ą i osi ą ga zysk ksi ę gowy 4000 zł. Je ś li osoba o jego kwalifikacjach zarabia na stanowisku mened ż era w korporacji 3200 zł, to jest to dokładnie warto ść potencjalnie utraconych mo ż liwo ś ci. Panu Kowalskiemu opłaca si ę wi ę c praca na własny rachunek. Gdyby jednak korporacja oferowała pensj ę na poziomie np. 5200 zł, to mimo ż e pan Kowalski osi ą ga zysk ksi ę gowy, nie udaje mu si ę zrealizowa ć zysku ekonomicznego, poniewa ż z własnej działalno ś ci dostaje mniejsze wynagrodzenie, ni ż gdyby pracował w korporacji.

29 W przykładzie nie s ą uwzgl ę dniane niewymierne zmienne, takie jak swoboda podejmowania decyzji w prowadzeniu własnej działalno ś ci czy elastyczny czas pracy, jaki mo ż e by ć udziałem pana Kowalskiego prowadz ą cego własn ą działalno ść. Nale ż y jednak zaznaczy ć, ż e uj ę cie ksi ę gowe opiera si ę na twardych faktach i cyfrach, co umo ż liwia sporz ą dzanie zestawie ń finansowych, natomiast podej ś cie ekonomiczne jest znacznie szersze, ale obejmuje zjawiska trudne do zmierzenia.

30 Z ekonomicznego punktu widzenia funkcjonowanie przedsi ę biorstwa mo ż na uto ż samia ć z pewnym sposobem zagospodarowania kapitału stanowi ą cego zasób przedsi ę biorstwa. Zarz ą dzanie kapitałem przedsi ę biorstwa oznacza wybór najlepszego sposobu wykorzystania kapitału, przy jednoczesnym odrzuceniu gorszych, ale mo ż liwych rozwi ą za ń. Nie mo ż na pomin ąć faktu, ż e gdyby udało si ę w miar ę wiarygodny sposób oszacowa ć alternatywny koszt wykorzystania kapitału, pomogłoby to przy podejmowaniu najbardziej efektywnych czy zyskownych decyzji w przedsi ę biorstwie. Jak wiadomo, przedsi ę biorstwo ma za zadanie wygenerowanie jak najwi ę kszego zysku. W zwi ą zku z tym zarówno osoby podejmuj ą ce decyzje w firmie, jak i te, które przygotowuj ą zestawienia finansowe, powinny mie ć ś wiadomo ść, ż e mo ż na zmierzy ć ekonomiczn ą efektywno ść przedsi ę biorstwa.

31 Obliczanie ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA) EVA = zysk operacyjny netto po opodatkowaniu – koszt kapitału gdzie koszt kapitału obliczamy przy u ż yciu ś redniego wa ż onego kosztu kapitału pomno ż onego przez warto ść aktywów netto. Wtedy: EVA = zysk operacyjny netto po opodatkowaniu – WACC × aktywa netto gdzie: EVA – oznacza ekonomiczn ą warto ść dodan ą przedsi ę biorstwa,, WACC – oznacza ś redni wa ż ony koszt kapitału przedsi ę biorstwa,

32 Ekonomiczna warto ść dodana jest kreowana w przedsi ę biorstwie odnosz ą cym sukcesy na rynku powoduj ą ce dodatni wynik ksi ę gowy. Pokazuje to wysoko ść zysku operacyjnego netto po opodatkowaniu. Niemniej jednak kryterium dodatniego wyniku ksi ę gowego wynikaj ą cego z działalno ś ci operacyjnej przedsi ę biorstwa nie jest wystarczaj ą ce przy tworzeniu ekonomicznej warto ś ci dodanej przedsi ę biorstwa. Z przytoczonego wzoru ekonomicznej warto ś ci dodanej przedsi ę biorstwa (EVA) wynika, ż e głównym czynnikiem kreacji ekonomicznej warto ś ci dodanej przedsi ę biorstwa jest zysk operacyjny netto po opodatkowaniu, natomiast czynnikiem oddziałuj ą cym negatywnie na ekonomiczn ą warto ść dodan ą przedsi ę biorstwa jest koszt kapitału.

33 EVA to różnica między zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu a kosztem kapitału. Ekonomiczna warto ść dodana przedsi ę biorstwa pozostaje zatem w silnym zwi ą zku z czynnikami kreacji zysku z działalno ś ci operacyjnej przedsi ę biorstwa, takimi jak przychody ze sprzeda ż y oraz pozycje kosztów bezpo ś rednich, przypisanych kosztom prowadzenia działalno ś ci operacyjnej.

34 W pesymistycznych scenariuszach zmniejszenie przychodów ze sprzeda ż y powinno motywowa ć w pierwszej kolejno ś ci do redukcji kosztów prowadzenia działalno ś ci operacyjnej, a dopiero pó ź niej powinno wpłyn ąć na zmniejszenie kapitału. Umo ż liwi to zmniejszenie kosztów obsługi kapitału i najprawdopodobniej ocali ekonomiczn ą warto ść dodan ą przedsi ę biorstwa poprzez zrównowa ż enie wielko ś ci kapitału niezb ę dnego do obsługi przedsi ę biorstwa. W przeciwnym razie zaniechanie działa ń zmierzaj ą cych do zwi ę kszenia efektywno ś ci funkcjonowania przedsi ę biorstwa spowoduje, ż e koszt kapitału b ę dzie nieproporcjonalny w stosunku do osi ą ganego zysku z działalno ś ci operacyjnej netto po opodatkowaniu. Pesymistyczna wersja scenariusza rozwoju zdarze ń z EVA przytrafia si ę przedsi ę biorstwu, którego produkt znajduje si ę w schyłkowej fazie cyklu, tzn. jest wypierany z rynku albo jest zast ę powany substytutem.

35 W optymistycznej wersji zdarze ń, kiedy ekonomiczna warto ść dodana przedsi ę biorstwa ro ś nie wraz z zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu, nale ż y mie ć na uwadze, ż e przyczyn ą polepszenia zysku operacyjnego mo ż e by ć wzrost przychodów ze sprzeda ż y albo zmniejszenie kosztów bezpo ś rednich, przypisanych działalno ś ci operacyjnej. Na korzy ść EVA działa wtedy konkurencja cenowa, kiedy zmniejszaj ą ce si ę koszty bezpo ś rednie pozwalaj ą na obni ż enie ceny produktu i zwi ę kszenie udziału w rynku, potwierdzone wła ś nie rosn ą cymi przychodami ze sprzeda ż y. Takie umocnienie pozycji rynkowej przedsi ę biorstwa wi ąż e si ę zazwyczaj ze wzrostem ekonomicznej warto ś ci dodanej, je ś li tylko ta ekspansja rynkowa nie została okupiona drogim kapitałem. Dlatego celem funkcjonowania przedsi ę biorstwa ukierunkowanego na pozytywny rozwój ekonomicznej warto ś ci dodanej powinno by ć racjonalne operowanie kapitałem, aby zyski z działalno ś ci operacyjnej wystarczały przynajmniej na pokrycie kosztu kapitału.

36 Warto ść, jak ą przyjmuje EVA Interpretacja wynikuWnioski EVA>0Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu przewy ż sza warto ść kapitału Działalno ść operacyjna przedsi ę biorstwa generuje ekonomiczn ą warto ść dodan ą. Zysk operacyjny pozwala nie tylko pokry ć koszt kapitału, ale kreuje ekonomiczn ą warto ść dodan ą. EVA=0Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu zrównuje si ę z kosztem kapitału. Działalno ść operacyjna przedsi ę biorstwa nie generuje ekonomicznej warto ś ci dodanej, gdy ż zysk operacyjny wystarcza tylko na pokrycie kosztu kapitału. Działalno ść operacyjna jest przypisana obsłudze kapitału, a nie kreowaniu ekonomicznej warto ś ci dodanej. EVA<0Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu nie wystarcza na pokrycie kosztu kapitału. Przedsi ę biorstwo nie generuje ekonomicznej warto ś ci dodanej, gdy ż obsługa kapitału pochłania zysk ekonomiczny netto po opodatkowaniu. Ujemna warto ść EVA oznacza, ż e przedsi ę biorstwo obni ż a swoj ą ekonomiczn ą warto ść dodan ą.

37 Zalety EVA syntetyczny miernik, który informuje o sytuacji przedsi ę biorstwa, łatwy w interpretacji zarówno przez finansistów, jak i osoby nieposiadaj ą ce wiedzy finansowej, pozwala na porównanie efektów działalno ś ci przedsi ę biorstw niezale ż nie od struktury ich kapitałów, sprawia, ż e pracownicy przedsiebiorstw zachowuj ą si ę jak wła ś ciciele, stosowanie tego wska ź nika zapewnia wła ś ciw ą alokacj ę kapitału na ró ż nych poziomach agregacji i dezagregacji działano ś ci przedsi ę biorstwa.

38 Wady EVA EVA jest niedoszacowane w niedawno powstałych spółkach, wy ż szy wska ź nik maj ą te przedsi ę biorstwa, które opó ź niaj ą lub przej ś ciowo wstrzymuj ą realizacj ę planowanych inwestycji, wybór metody amortyzacji mo ż e zniekształca ć wielko ść EVA, ze wzgl ę du na liczne korekty oblicze ń, ich zastosowanie lub nie, czy te ż mo ż liwo ś ci przyj ę cia przez analityków odmiennych metod kalkulacji, mog ą pojawia ć si ę problemy z wykorzystaniem EVA do porówna ń mi ę dzy przedsi ę biorstwami i mi ę dzy sektorami, nie wykazuje zbyt wysokiej zgodno ś ci z warto ś ci ą rynkow ą przedsi ę biorstwa.

39 Rynkowa wartość dodana MVA (market value added) jest uzupełnieniem EVA Jest to nadwy ż ka rynkowej warto ś ci przedsi ę biorstwa (V) nad warto ś ci ą zainwestowanego w przedsi ę biorstwie kapitału (K). MVA = V-K Odzwierciedla wzrost bogactwa inwestorów anga ż uj ą cych swój kapitał w przedsi ę biorstwie, jest to wi ę c przyrost warto ś ci ponad zainwestowany kapitał. Okre ś la kondycj ę zewn ę trzn ą przedsi ę biorstwa. Jest miernikiem na dany moment, przedstawia efekt kreacji warto ś ci przedsi ę biorstwa od pocz ą tku jego istnienia.

40 Rynkowa wartość kapitału R=c x n c – cena akcji, n – liczba akcji czyli MVA = c x n – K K- kapitał skorygowany

41 MVA jest miarą chwilową, ponieważ jej wartość zmienia się z każdą zmianą rynkowej ceny akcji. Jest różnicą między sumą gotówki jaką właściciele spółki (w danym momencie) mogliby otrzymać ze sprzedaży swoich akcji a wielkością uprzednio zainwestowanego kapitału.

42 Wysoka i rosnąca wartość MVA świadczy o wysokiej, kreowanej przez przedsiębiorstwo wartości dla właścicieli. Rynkowa wartość kapitału akcyjnego zależy od oceny perspektyw rozwojowych jednostki, której dokonują inwestorzy.

43 Między EVA i MVA istnieje ścisły związek n MVA = EVA/(1+WACC) t=1 Na rynkow ą warto ść dodan ą składaj ą si ę zdyskontowane na dzisiaj przewidywane warto ś ci EVA z poszczególnych okresów. EVA jest miernikiem wewn ę trznym bie żą cych wyników działalno ś ci w ci ą gu roku. MVA jest miernikiem zewn ę trznym (rynkowym).

44 Wzrost MVA może towarzyszyć spadkowi EVA, czyli dodatnie MVA może towarzyszyć ujemnej EVA. Pomimo słabych wyników – uszczuplenia bogactwa właścicieli, inwestorzy korzystnie oceniają przyszłość przedsiębiorstwa.

45 EVA i MVA można wykorzystać do porównań wyników rożnych jednostek, do tworzenia różnego rodzaju zestawienia i rankingów. 1. Oblicza się wskaźnik standaryzowanej MVA MVA/K (skorygowany kapitał zainwestowany) Umożliwia on porównanie spółek o różnej wielkości kapitału zainwestowanego Jeśli np. otrzymamy wynik równy 32% możemy stwierdzić, iż rynkowa wartość kapitału własnego jest wyższa od skorygowanej wartości kapitału własnego o 32%.

46 2. Tworzy się standaryzowany wskaźnik EVA EVA/K informujący o względnej efektywności procesu kreacji wartości przedsiębiorstwa. Jest odpowiednikiem ROA

47 Standaryzowany EVA EVA/Przychodów ze sprzeda ż y Odpowiednik rotacji przychodów; Informuje o efektywno ś ci sprzeda ż y ( ile groszy z ekonomicznej warto ś ci dodanej przypada na 1 zł przychodów). Wyst ą pienie dodatniego wska ź nika rentowno ś ci opartego na zysku netto (bilansowym) i ujemnego wska ź nika opartego na warto ś ci dodanej oznacza, ż e spada efektywno ść działania. Przedsi ę biorstwo mo ż e osi ą gn ąć nawet znaczne zyski netto a co za tym idzie wysok ą rentowno ść jednocze ś nie marnotrawi ą c powierzony jemu kapitał- uszczuplaj ą c bogactwo wła ś cicieli.

48 Mierniki (wskaźniki) EVA i MVA obrazują przyrost wartości danej jednostki gospodarczej a więc wartość dodaną. Nie ustalają one wartości całego podmiotu. Wartość podmiotu można ustalić stosując odpowiednie metody wyceny przedsiębiorstw.

49 Przyczyny wyceny (całej) jednostki gospodarczej Transakcje kupna sprzeda ż y Notowania na giełdzie, Oferty publiczne, Systemy wynagradzania bazuj ą ce na tworzeniu warto ś ci, Decyzje strategiczne dotycz ą ce dalszego działania przedsi ę biorstw, Planowanie strategiczne (dotycz ą ce przyszło ś ci), Identyfikacja determinant warto ś ci (wycena pozwala zaobserwowa ć, które z determinant maj ą wpływ na bie żą c ą warto ść osi ą gan ą przez przedsi ę biorstwo).

50 Metody wyceny podmiotów maj ą tkoweporównawczemieszanedochodowe


Pobierz ppt "Wartość przedsiębiorstwa. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ FIRMY - rozmiary udziałów w innych firmach - stan prawny firmy - zadłużenie - zdolność do spłacania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google