Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia wprowadzenie Dr Robert Pater. Proces formowania gospodarki światowej System trwałych powiązań gospodarczych pomiędzy krajami obejmujący swoim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia wprowadzenie Dr Robert Pater. Proces formowania gospodarki światowej System trwałych powiązań gospodarczych pomiędzy krajami obejmujący swoim."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia wprowadzenie Dr Robert Pater

2 Proces formowania gospodarki światowej System trwałych powiązań gospodarczych pomiędzy krajami obejmujący swoim zasięgiem cały świat Starożytość, średniowiecze Odrodzenie Wielka rewolucja przemysłowa Rewolucja informatyczna

3 Przedmiot ekonomii Zajmuje się ustaleniem prawidłowości rządzących procesami gospodarczymi. Prawidłowości te nazywane są prawami ekonomicznymi Ekonomia – co, jak i dla kogo produkować? Ekonomia pozytywna – bezstronne wyjaśnianie prawidłowości społeczno gospodarczych Ekonomia normatywna – formułowanie zaleceń, sądów wartościujących

4 Zasoby Zasoby wolne – występują w przyrodzie i nie pochodzą z produkcji Zasób rzadki (ograniczony) – przy cenie równej zero popyt (zapotrzebowanie) przewyższa podaż (ilość dóbr tego typu w obiegu) Nieograniczone OgraniczoneAlokacja Potrzeby Zasoby(gospodarowanie) Po zaspokojeniuSpecjalizacja pojawiają się noweprodukcyjna kraju Dobro – produkt materialny, Usługa – działanie zaspokajające potrzeby konsumenta jedynie w trakcie ich wykonywania.

5 Dochód (produkt) narodowy/krajowy Wartość wszystkich sprzedanych dóbr i usług w gospodarce Suma dochodów mieszkańców 100=UE 27Dochód narodowy100=UE 27Dochód narodowy UE 27100,0Czechy82,5 UE 15110,9Bułgaria39,3 Wielka Brytania113,7Słowacja71,0 Niemcy111,7Polska54,9 Luksemburg274,8USA149,7 Norwegia181,3Japonia111,2

6 Wytwarzanie dóbr (strona podażowa gospodarki) Dotyczy możliwości produkcyjnych gospodarki. Przemysł (sektor produkcyjny) Usługi Rolnictwo Który sektor ma największe znaczenie? Sytuacja obecna Udział w produkcie narodowym w % Wielka BrytaniaUSAJaponiaPolska Rolnictwo1214 Przemysł27253325 Usługi72736671

7 Alokacja dóbr (strona popytowa gospodarki) Dotyczy decyzji o wydatkach podmiotów gospodarczych Podział dochodu – proporcje, w jakich dochód dzielony jest pomiędzy jednostki. Dane roczneKraje ubogie Kraje o średnim poziomie dochodu Kraje bogate Dochód narodowy na 1 mieszkańca (per capita) w funtach 285127517162 % ludności świata414415 % dochodu światowego41581

8 Podział zmiennych ekonomicznych Ze względu na okres pomiaru – Zasób – mierzona na dany moment – Strumień – dotyczy pewnego przedziału czasu Ze względu na wpływ cen – Nominalna (w cenach bieżących) – w cenach z okresu pomiaru zmiennej – Realna (w cenach stałych) – uwzględniający wpływ cen

9 Sposób prezentacji danych Szeregi czasowe – obrazuje zmiany danej wielkości w czasie (jej ewolucję) Dane przekrojowe – pokazuje wartość danej zmiennej w poszczególnych grupach (jej strukturę) Wartości i przyrosty bezwzględne Tempo zmian (przyrosty względne) i dynamika jednopodstawowa Tempo zmian (przyrosty względne) i dynamika roczna Tempo zmian (przyrosty względne) i dynamika w stosunku do okresu poprzedniego Średnie tempo wzrostu Wskaźnik struktury (udział, odsetek) Relacja (np. per capita) Średnie (arytmetyczna, ważona)

10 Gospodarka Sfera realna – Produkcja i konsumpcja dóbr – Rynek pracy (dochody, zatrudnienie i bezrobocie) Sfera monetarna Wymiana instrumentów pieniężnych Wymiana instrumentów finansowych

11 Rodzaje gospodarek Gospodarka centralnie planowana (nakazowa) – Zarządzanie informacją – Bodźce do efektywnego gospodarowania – Brak konkurencji Gospodarka wolnokonkurencyjna – Niewidzialna ręka rynku Gospodarka mieszana – Gospodarowanie podmiotów (zakres wolnej woli) – Kontrola państwa (podatki, transfery, dobra publiczne)

12 Czynniki produkcji Praca - ludzie Kapitał – środki finansowe oraz środki trwałe oraz surowce, zapasy produktów itp. Ziemia – zasoby naturalne Wiedza – licencje, patenty, wiedza produkcyjna.

13 Główne organy państwowe gospodarki Bank Centralny – polityka monetarna (pieniężna) to oddziaływanie na warunki panujące narynkach finansowych i ich powiązania z gospodarką realną (a przede wszystkim na stopy procentowe i kursy walutowe) Rząd – polityka fiskalna (budżetowa) dotyczy wydatków i podatków rządu

14 Gospodarka a rynek Mikroekonomia – badanie indywidualnych decyzji dotyczących rynków pojedynczych towarów Zawodność koordynacji przy analizie zdecentralizowanych rynków Makroekonomia – badanie wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości.

15 Główne nurty ekonomii Nurt główny (klasycy) Rynki samoczynnie potrafią zapewniać wyniki najlepsze z możliwych. Zawodność rynku wynika z decyzji politycznych i biurokracji Kierowanie zagregowanym popytem (keynesiści) Rynek jest niedoskonały. Oddziaływanie rządu na gospodarkę w celu uniknięcia recesji jest uzasadnione

16 Ważne źródła statystyki oficjalnej www.nbp.gov.pl www.stat.gov.pl www.mf.gov.pl ec.europa.eu/eurostat www.oecd.org

17 Model ekonomiczny Świadome uproszczenie rzeczywistości dla poznania wybranych zależności występujących w gospodarce » Pierwszy prosty model ekonomiczny…

18 Możliwości produkcyjne hipotetycznej gospodarki Każdy kolejny zatrudniony zwiększa produkcję w stopniu mniejszym niż jego poprzednik – prawo malejących przychodów Przy każdej wielkości jednego dobra maksymalną możliwą produkcję drugiego dobra obrazuje krzywa możliwości produkcyjnych Kosztem alternatywnym dobra A jest ilość dobra B, z której trzeba zrezygnować, żeby wyprodukować dodatkową jednostkę dobra A.

19 Krzywa możliwości produkcyjnych Zatrudnienie przy produkcji posiłków Produkcja posiłków Zatrudnienie przy produkcji filmów Produkcja filmów 42500 32219 2172 110324 00430


Pobierz ppt "Ekonomia wprowadzenie Dr Robert Pater. Proces formowania gospodarki światowej System trwałych powiązań gospodarczych pomiędzy krajami obejmujący swoim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google