Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjologiczne aspekty pracy. Zmiany w systemie pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjologiczne aspekty pracy. Zmiany w systemie pracy."— Zapis prezentacji:

1 Socjologiczne aspekty pracy. Zmiany w systemie pracy.

2 Definicja Praca to zespó ł ró ż nego typu czynno ś ci maj ą cych na celu wytworzenie jakich ś dóbr lub ś wiadczenie us ł ug. Wytworzone dobra lub us ł ugi mog ą by ć przeznaczone dla innych lub do w ł asnej konsumpcji. Praca zazwyczaj wi ąż e si ę z uzyskiwaniem wynagrodzenia, b ę d ą cego podstaw ą utrzymania.

3 Aspekty pracy zawodowej Pieni ą dze Poziom aktywno ś ci Urozmaicenie Struktura czasu Kontakty spo ł eczne Poczucie w ł asnej to ż samo ś ci Brak pracy mo ż e zachwia ć wiar ą jednostki w jej spo ł eczn ą warto ść.

4 Motywy sk ł aniaj ą ce ludzi do podj ę cia pracy: typologia S. Ossowskiego Czynno ś ci autoteliczne (samocelowe) Czynno ś ci wykonywane z motywów spo ł ecznych Praca przymusowa

5 Rodzaje motywacji pracy Motywacja ekonomiczna Motywacja pozaekonomiczna (produkcyjna) Motywacja spo ł eczno-osobista

6 Satysfakcja z wykonywanej pracy zale ż y od: Czynników autotelicznych Wysoko ść wynagrodzenia Charakter relacji w miejscu pracy Fizyczne warunki pracy (ergonomia)

7 Z ł o ż ono ść pracy Wymiar substantywny – stopie ń skomplikowania wykonywanych czynno ś ci: –praca z lud ź mi –praca z symbolami (ideami) –praca z przedmiotami Wymiar organizacyjny – wi ąż e si ę z konieczno ś ci ą kooperacji z innymi pracownikami, grupami lub instytucjami

8 Uj ę cie makrostrukturalne pracy Przedmiot analizy: zbiorowe stosunki pracy (relacje wyst ę puj ą ce mi ę dzy g ł ównymi aktorami ż ycia spo ł eczno-gospodarczego) relacje mi ę dzy rz ą dem, organizacjami pracowniczymi i organizacjami pracodawców. Charakter tych relacji okre ś la zasadnicze cechy ustroju spo ł eczno-gospodarczego w danym kraju model korporatystyczny.

9 Typy zbiorowych stosunków pracy Model ameryka ń ski Model japo ń ski Model europejski

10 Model ameryka ń ski USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia Relacje w sferze pracy s ą ustalane na poziomie przedsi ę biorstw Du ż a elastyczno ść zatrudnienia i p ł ac Zaleta: Szybkie reagowanie na zmiany sytuacji rynkowej Wada: Mniejszy stopie ń ochrony zatrudnionych

11 Model europejski Pa ń stwo w wi ę kszym stopniu gwarantuje bezpiecze ń stwo zatrudnionych Odmiana polaryzacyjna i integracyjna G ł ówna wada: Wi ę ksze zagro ż enie wzrostem stopy bezrobocia

12 Model japo ń ski Porozumienia dotycz ą ce problemów w sferze pracy zawierane s ą na poziomie zak ł adu Gwarantuje du ż e bezpiecze ń stwo socjalne pracownikom. Model po ś redni

13 Polska: Trójstronna Komisja do Spraw Spo ł eczno-Gospodarczych Przedstawiciele rz ą du (MPiPS), samorz ą du, administracji publicznej, NBP, GUS Przedstawiciele zwi ą zków zawodowych (NSZZ Solidarno ść, Forum Zwi ą zków Zawodowych, OPZZ) Przedstawiciele pracodawców (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Zwi ą zek Rzemios ł a Polskiego)

14 Polska: Trójstronna Komisja do Spraw Spo ł eczno-Gospodarczych Przedmiot ustale ń : –wzrost poziomu przeci ę tnego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych –wysoko ść ś rodków na wynagrodzenia w sferze bud ż etowej –problemy ubezpiecze ń emerytalnych –zakres prywatyzacji –tworzenie nowych miejsc pracy –i inne

15 Klasyczne problemy socjologii pracy: poziom funkcjonowania przedsi ę biorstwa Kszta ł towanie si ę stosunków mi ę dzyludzkich w przedsi ę biorstwie Style zarz ą dzania Stabilizacja i fluktuacja kadr Motywacja pracy Spo ł eczne uwarunkowania wydajno ś ci pracy Humanizacja pracy

16 Wybrane aspekty Fluktuacja – p ł ynno ść kadr, stopie ń zmienno ś ci sk ł adu osobowego firmy Wypalenie zawodowe – zespó ł wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obni ż onego poczucia dokona ń osobistych, które mo ż e wyst ą pi ć u osób, pracuj ą cych z innymi lud ź mi. Dotyczy ono g ł ównie zawodów polegaj ą cych na pracy z lud ź mi, zwi ą zanych z pomaganiem im (lekarz, nauczyciel, pracownik socjalny, duchowni, psycholog, psychiatra, piel ę gniarka, itp.) Pracoholizm – uzale ż nienie od pracy.

17 Zmiany w systemie pracy Spo ł ecze ń stwo przemys ł owe: –1900 r. – niebieskie ko ł nierzyki stanowi ą ok. ¾ wszystkich zatrudnionych (28% pracownicy wykwalifikowani, 35% z niepe ł nymi kwalifikacjami, 10% niewykwalifikowanych) –Od 1971 r od 1981 r w Wielkiej Brytanii odsetek niebieskich ko ł nierzyków spad ł z 62% do 56% (m ęż czy ź ni) –1998 – w przemy ś le wytwórczym zatrudnionych by ł o 25% m ęż czyzn i 10% kobiet –2003 – Polska: rolnictwo – 17,2%, przemys ł – 29%, us ł ugi – 53,7%

18 Struktura zatrudnienia w Polsce [%] Dzia ł gospodarki 1950197019881997 przemys ł 19282923,6 rolnictwo57372827,4 budownictwo4785,9 komunikacja4665,4 handel56912,9 o ś wiata2565,7 s ł u ż ba zdrowia1356,5 inne88912,6

19 Trendy zwi ą zanych z prac ą w nowej gospodarce (G8) stopniowe odchodzenie od zatrudnienia w rolnictwie i sta ł y spadek miejsc pracy w przemy ś le wytwórczym; powi ę kszanie si ę i zró ż nicowanie sektora us ł ugowego, który staje si ę najwa ż niejszym ź ród ł em zatrudnienia; rozszerzanie si ę wy ż szych ni ż szych poziomów w strukturze zawodów

20 Gospodarka oparta na wiedzy Rozwój i wzrost gospodarczy zale ż y od innowacji, informacji i wiedzy; Wi ę kszo ść zatrudnionych nie pracuje przy produkcji i dystrybucji dóbr materialnych, ale zajmuje si ę projektowaniem, opracowywaniem strategii rozwoju, marketingiem sprzeda żą i ś wiadczeniem us ł ug (ogólnie przetwarzaniem informacji) Wysoce z ł o ż ony podzia ł pracy Wired workers – cz ł onkowie klasy ś redniej zatrudnieni w sektorze technik informacyjnych (graficy komputerowi, projektanci stron, analitycy danych, programi ś ci, analitycy systemowi, spec. Od z spraw reklamy i handlu on-line). Prognozy: specjali ś ci od komputerów i specjali ś ci od ludzi.

21 Zmiany w formach zatrudnienia i destandaryzacji pracy: praca w niepe ł nym wymiarze godzin (part-time work) i praca czasowa (temporary work); samozatrudnienie (self-employment); praca na kontrakt, w projektach, consulting i praca jako wolny strzelec; czasowa i przestrzenna dyslokacja pracy – –czas pracy staje si ę elastyczny i jest zale ż ny od zapotrzebowania, –nast ę puje przestrzenne przemieszczanie pracy: praca w domu, w call-center, telepraca (z wykorzystaniem komputera i sieci) czy telecommuting (praca prowadzona okresowo z domu, przy pomocy komputera, ale umiejscowiona na sta ł ym stanowisku pracy). zmierzch kariery w ramach jednego zawodu lub firmy; nacisk na tzw. uczenie si ę przez ca ł e ż ycie.

22 Telepraca Praca ś wiadczona zdalnie przez media elektroniczne, takie jak Internet, telefon, wideofon, etc. Miejsce pracy: mieszkanie prywatne, lokal pracodawcy, telecentrum. Elastyczne biuro, ruchome biuro. Czas pracy: okazjonalna, w niepe ł nym i pe ł nym wymiarze. Stopie ń sformalizowania: nieformalna, formalna.

23 Praca w Polsce Podej ś cia do pracy PRL – praca jako obowi ą zek, ideologizacja pracy Encyklika Laborem Exercens Jana Paw łą II (1981): (…)jest cz ł owiek przez to samo od pocz ą tku powo ł any do pracy. Praca wyró ż nia go w ś ród reszty stworze ń, których dzia ł alno ś ci zwi ą zanej z utrzymaniem ż ycia nie mo ż na nazywa ć prac ą tylko cz ł owiek jest do niej zdolny i tylko cz ł owiek j ą wykonuje, wype ł niaj ą c równocze ś nie prac ą swoje bytowanie na ziemi. W latach 1988-1989 13,6% badanych postrzega ł o prac ę jako warto ść ż yciow ą. Pocz ą tek lat 90. – ambiwalentne postawy wobec pracy.

24 Szok roku 1998

25 Praca w Polsce dzi ś 61% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy (CBOS, stycze ń 2009)

26 CBOS, 2006

27 Kobiety i praca zawodowa Spo ł ecze ń stwo przedindustrialne – praca w domu Spo ł ecze ń stwo przemys ł owe – w fabrykach kobiety m ł ode, panny; 2/3 pracuje jako pokojówki i s ł u żą ce, m ęż atki zajmuj ą si ę domem; Spo ł ecze ń stwo postprzemys ł owe – po I wojnie ś wiatowej ekspansja kobiet na rynek pracy.

28 Przyczyny wzrostu udzia ł u kobiet w rynku pracy: niski przyrost naturalny podwy ż szony ś redni wiek reprodukcji mechanizacja prac domowych zanikanie podzia ł u obowi ą zków domowych przyczyny ekonomiczne wzrost bezrobocia m ęż czyzn aspiracje i ambicje osobiste emancypacja

29 Dyskryminacja kobiet w sferze pracy s ą gorzej op ł acane ni ż m ęż czy ź ni, s ą cz ęś ciej zatrudniane w niepe ł nym wymiarze godzin, w zawodach, w których pracuj ą, zajmuj ą gorsze pozycje, pracuj ą najcz ęś ciej w zawodach o niskim presti ż u spo ł ecznym.

30 Wzrost o 12,95% Wzrost o 10,95%

31 Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych

32 Praca a rodzina Praca a obowi ą zki domowe: –wyd ł u ż anie czasu pracy Liczba przepracowanych godzin tygodniowo 20042007 Polacy41,3342,9 Amerykanie38,33bd Grecy37,8344,1 Brytyjczycy34,8543,1 Holendrzy24,4840,8 Ś rednia UE32,341,9

33 Praca a rodzina –wp ł yw pracy rodziców na rozwój dzieci mi ę dzy wynikami w nauce dzieci a prac ą ich rodziców Wp ł yw pracy zawodowej rodziców na szanse ż yciowe dzieci Wp ł yw pracy rodziców na radzenie sobie i samodzielno ść dzieci

34 Prorodzinne rozwi ą zania elastyczny czas pracy wspólne etaty praca w domu urlopy wychowawcze

35 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Socjologiczne aspekty pracy. Zmiany w systemie pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google