Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjologiczne aspekty pracy. Zmiany w systemie pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjologiczne aspekty pracy. Zmiany w systemie pracy."— Zapis prezentacji:

1 Socjologiczne aspekty pracy. Zmiany w systemie pracy.

2 Definicja Praca to zespół różnego typu czynności mających na celu wytworzenie jakichś dóbr lub świadczenie usług. Wytworzone dobra lub usługi mogą być przeznaczone dla innych lub do własnej konsumpcji. Praca zazwyczaj wiąże się z uzyskiwaniem wynagrodzenia, będącego podstawą utrzymania.

3 Aspekty pracy zawodowej
Pieniądze Poziom aktywności Urozmaicenie Struktura czasu Kontakty społeczne Poczucie własnej tożsamości Brak pracy może zachwiać wiarą jednostki w jej społeczną wartość.

4 Motywy skłaniające ludzi do podjęcia pracy: typologia S. Ossowskiego
Czynności autoteliczne (samocelowe) Czynności wykonywane z motywów społecznych Praca przymusowa

5 Rodzaje motywacji pracy
Motywacja ekonomiczna Motywacja pozaekonomiczna (produkcyjna) Motywacja społeczno-osobista

6 Satysfakcja z wykonywanej pracy zależy od:
Czynników autotelicznych Wysokość wynagrodzenia Charakter relacji w miejscu pracy Fizyczne warunki pracy (ergonomia)

7 Złożoność pracy Wymiar substantywny – stopień skomplikowania wykonywanych czynności: praca z ludźmi praca z symbolami (ideami) praca z przedmiotami Wymiar organizacyjny – wiąże się z koniecznością kooperacji z innymi pracownikami, grupami lub instytucjami

8 Ujęcie makrostrukturalne pracy
Przedmiot analizy: zbiorowe stosunki pracy (relacje występujące między głównymi aktorami życia społeczno-gospodarczego)  relacje między rządem, organizacjami pracowniczymi i organizacjami pracodawców. Charakter tych relacji określa zasadnicze cechy ustroju społeczno-gospodarczego w danym kraju  model korporatystyczny.

9 Typy zbiorowych stosunków pracy
Model amerykański Model japoński Model europejski

10 Model amerykański USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia Relacje w sferze pracy są ustalane na poziomie przedsiębiorstw Duża elastyczność zatrudnienia i płac Zaleta: Szybkie reagowanie na zmiany sytuacji rynkowej Wada: Mniejszy stopień ochrony zatrudnionych

11 Większe zagrożenie wzrostem stopy bezrobocia
Model europejski Państwo w większym stopniu gwarantuje bezpieczeństwo zatrudnionych Odmiana polaryzacyjna i integracyjna Główna wada: Większe zagrożenie wzrostem stopy bezrobocia

12 Model japoński Porozumienia dotyczące problemów w sferze pracy zawierane są na poziomie zakładu Gwarantuje duże bezpieczeństwo socjalne pracownikom. Model pośredni

13 Polska: Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
Przedstawiciele rządu (MPiPS), samorządu, administracji publicznej, NBP, GUS Przedstawiciele związków zawodowych (NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, OPZZ) Przedstawiciele pracodawców (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego)

14 Polska: Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
Przedmiot ustaleń: wzrost poziomu przeciętnego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych wysokość środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej problemy ubezpieczeń emerytalnych zakres prywatyzacji tworzenie nowych miejsc pracy i inne

15 Klasyczne problemy socjologii pracy: poziom funkcjonowania przedsiębiorstwa
Kształtowanie się stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie Style zarządzania Stabilizacja i fluktuacja kadr Motywacja pracy Społeczne uwarunkowania wydajności pracy Humanizacja pracy

16 Wybrane aspekty Fluktuacja – płynność kadr, stopień zmienności składu osobowego firmy Wypalenie zawodowe – zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, które może wystąpić u osób, pracujących z innymi ludźmi. Dotyczy ono głównie zawodów polegających na pracy z ludźmi, związanych z pomaganiem im (lekarz, nauczyciel, pracownik socjalny, duchowni, psycholog, psychiatra, pielęgniarka, itp.) Pracoholizm – uzależnienie od pracy.

17 Zmiany w systemie pracy
Społeczeństwo przemysłowe: 1900 r. – niebieskie kołnierzyki stanowią ok. ¾ wszystkich zatrudnionych (28% pracownicy wykwalifikowani, 35% z niepełnymi kwalifikacjami, 10% niewykwalifikowanych) Od 1971 r od 1981 r w Wielkiej Brytanii odsetek niebieskich kołnierzyków spadł z 62% do 56% (mężczyźni) 1998 – w przemyśle wytwórczym zatrudnionych było 25% mężczyzn i 10% kobiet 2003 – Polska: rolnictwo – 17,2%, przemysł – 29%, usługi – 53,7%

18 Struktura zatrudnienia w Polsce [%]
Dział gospodarki 1950 1970 1988 1997 przemysł 19 28 29 23,6 rolnictwo 57 37 27,4 budownictwo 4 7 8 5,9 komunikacja 6 5,4 handel 5 9 12,9 oświata 2 5,7 służba zdrowia 1 3 6,5 inne 12,6

19 Trendy związanych z pracą w nowej gospodarce (G8)
stopniowe odchodzenie od zatrudnienia w rolnictwie i stały spadek miejsc pracy w przemyśle wytwórczym; powiększanie się i zróżnicowanie sektora usługowego, który staje się najważniejszym źródłem zatrudnienia; rozszerzanie się wyższych niższych poziomów w strukturze zawodów

20 Gospodarka oparta na wiedzy
Rozwój i wzrost gospodarczy zależy od innowacji, informacji i wiedzy; Większość zatrudnionych nie pracuje przy produkcji i dystrybucji dóbr materialnych, ale zajmuje się projektowaniem, opracowywaniem strategii rozwoju, marketingiem sprzedażą i świadczeniem usług (ogólnie przetwarzaniem informacji) Wysoce złożony podział pracy Wired workers – członkowie klasy średniej zatrudnieni w sektorze technik informacyjnych (graficy komputerowi, projektanci stron, analitycy danych, programiści, analitycy systemowi, spec. Od z spraw reklamy i handlu on-line). Prognozy: specjaliści „od komputerów” i specjaliści „od ludzi”.

21 Zmiany w formach zatrudnienia i destandaryzacji pracy:
praca w niepełnym wymiarze godzin (part-time work) i praca czasowa (temporary work); samozatrudnienie (self-employment); praca na kontrakt, w projektach, consulting i praca jako „wolny strzelec”; czasowa i przestrzenna dyslokacja pracy – czas pracy staje się elastyczny i jest zależny od zapotrzebowania, następuje przestrzenne przemieszczanie pracy: praca w domu, w call-center, telepraca (z wykorzystaniem komputera i sieci) czy telecommuting (praca prowadzona okresowo z domu, przy pomocy komputera, ale umiejscowiona na stałym stanowisku pracy). zmierzch kariery w ramach jednego zawodu lub firmy; nacisk na tzw. uczenie się przez całe życie.

22 Telepraca Praca świadczona zdalnie przez media elektroniczne, takie jak Internet, telefon, wideofon, etc. Miejsce pracy: mieszkanie prywatne, lokal pracodawcy, telecentrum. Elastyczne biuro, ruchome biuro. Czas pracy: okazjonalna, w niepełnym i pełnym wymiarze. Stopień sformalizowania: nieformalna, formalna.

23 Praca w Polsce Podejścia do pracy
PRL – praca jako obowiązek, ideologizacja pracy Encyklika Laborem Exercens Jana Pawłą II (1981): „(…)jest człowiek przez to samo od początku powołany do pracy. Praca wyróżnia go wśród reszty stworzeń, których działalności związanej z utrzymaniem życia nie można nazywać pracą — tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi.” W latach ,6% badanych postrzegało pracę jako wartość życiową. Początek lat 90. – ambiwalentne postawy wobec pracy.

24 Szok roku 1998

25 Praca w Polsce dziś 61% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy (CBOS, styczeń 2009)

26 CBOS, 2006

27 Kobiety i praca zawodowa
Społeczeństwo przedindustrialne – praca w domu Społeczeństwo przemysłowe – w fabrykach kobiety młode, panny; 2/3 pracuje jako pokojówki i służące, mężatki zajmują się domem; Społeczeństwo postprzemysłowe – po I wojnie światowej „ekspansja” kobiet na rynek pracy.

28 Przyczyny wzrostu udziału kobiet w rynku pracy:
niski przyrost naturalny podwyższony średni wiek reprodukcji mechanizacja prac domowych zanikanie podziału obowiązków domowych przyczyny ekonomiczne wzrost bezrobocia mężczyzn aspiracje i ambicje osobiste emancypacja

29 Dyskryminacja kobiet w sferze pracy
są gorzej opłacane niż mężczyźni, są częściej zatrudniane w niepełnym wymiarze godzin, w zawodach, w których pracują, zajmują gorsze pozycje, pracują najczęściej w zawodach o niskim prestiżu społecznym.

30 Wzrost o 12,95% Wzrost o 10,95%

31 Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych

32 Liczba przepracowanych godzin tygodniowo
Praca a rodzina Praca a obowiązki domowe: wydłużanie czasu pracy Liczba przepracowanych godzin tygodniowo 2004 2007 Polacy 41,33 42,9 Amerykanie 38,33 bd Grecy 37,83 44,1 Brytyjczycy 34,85 43,1 Holendrzy 24,48 40,8 Średnia UE 32,3 41,9

33 Praca a rodzina wpływ pracy rodziców na rozwój dzieci
między wynikami w nauce dzieci a pracą ich rodziców Wpływ pracy zawodowej rodziców na szanse życiowe dzieci Wpływ pracy rodziców na radzenie sobie i samodzielność dzieci

34 „Prorodzinne” rozwiązania
elastyczny czas pracy wspólne etaty praca w domu urlopy wychowawcze

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Socjologiczne aspekty pracy. Zmiany w systemie pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google