Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skok pokoleniowy??? Nowe role dziadków. W tradycji rodziny monogamicznej dziećmi opiekują się i ponoszą za nie odpowiedzialność rodzice. Rodzice wprowadzali.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skok pokoleniowy??? Nowe role dziadków. W tradycji rodziny monogamicznej dziećmi opiekują się i ponoszą za nie odpowiedzialność rodzice. Rodzice wprowadzali."— Zapis prezentacji:

1 Skok pokoleniowy??? Nowe role dziadków

2 W tradycji rodziny monogamicznej dziećmi opiekują się i ponoszą za nie odpowiedzialność rodzice. Rodzice wprowadzali dzieci w życie społeczne po to, by w dorosłym życiu przejęły odpowiedzialność zwalniając rodziców. Rodzice z radością obserwują, doradzają stopniowo wycofując się z aktywnego życia. W tradycji rodziny monogamicznej dziećmi opiekują się i ponoszą za nie odpowiedzialność rodzice. Rodzice wprowadzają dzieci w życie społeczne po to, by w dorosłym życiu przejęły odpowiedzialność zwalniając rodziców. Rodzice z radością obserwują, doradzają stopniowo wycofując się z aktywnego życia.

3 Przy obecnym wieku zak ł adania rodziny ludzie staj ą si ę dziadkami maj ą c 45 55 lat. Gdy nawi ą zuj ą pierwsze kontakty z wnukami, s ą jeszcze w pe ł ni si ł fizycznych i duchowych. Bior ą c pod uwag ę przeci ę tne trwanie ż ycia, cho ć by dla Polski, maj ą jeszcze sporo czasu na rado ść z wnuków, ale i prawnuków.

4 Dziadkowie to osoby, które patrz ą na wnuki z perspektywy wychowania swoich dzieci, z perspektywy swojego ż ycia, ze ś wiadomo ś ci ą pope ł nionych b łę dów i niedoci ą gni ęć wychowawczych jakie pope ł nili, z refleksj ą i nadziej ą. W pe ł ni akceptuj ą swoje wnucz ę ta, a w zamian staj ą si ę dla nich idea ł ami. Wprowadzaj ą wnuków w histori ę rodziny, bo kto jak nie dziadkowie znaj ą histori ę rodziców.

5 Dziadkowie wreszcie maj ą czas i co najwa ż niejsze ch ę tnie po ś wi ę caj ą go wnukom, chc ą patrze ć na ich rozwój, odpowiada ć na trudne pytania, dogadza ć, dopieszcza ć, spe ł nia ć marzenia. Dzieci wreszcie maj ą kogo ś kto w pe ł ni zaspokaja ich potrzeb ę mi ł o ś ci. Dziadkowie s ą od tego ż eby rozpieszcza ć, a rodzice od tego ż eby wychowywa ć !

6 Mo ż liwo ś ci oddzia ł ywania dziadków na rozwój m ł odego pokolenia s ą zale ż ne od cz ę stotliwo ś ci przebywania razem.

7 Polscy dziadkowie bardziej anga ż uj ą si ę w funkcjonowanie rodzin ich dzieci i uczestnicz ą w prowadzeniu gospodarstw domowych oraz w opiece nad i w wychowaniu wnuków. Chocia ż spada liczba gospodarstw wielorodzin- nych oraz rodzin wielopokoleniowych w Polsce – wg spisu z 2002 roku nie przekracza ł a 5% - to prawie 1 z 2 bab ć lub dziadków pozostaje w codziennym kontakcie ze swoimi dzie ć mi i wnukami. Z bada ń GUS-u 90% rodziców poszukuj ą cych pomocy w opiece nad dzie ć mi znalaz ł o j ą od rodziców.

8 Badania pokazuj ą, ż e dziadkowie zachowuj ą si ę zgodnie z tradycj ą. Prawie 90% rodziców przypisywa ł o dziadkom win ę za niepoprawne zachowanie si ę ich dzieci. Rodzice wyra ż ali opinie, i ż skuteczne ich karanie jest niemo ż liwe, gdy ż dziadkowie broni ą je przed odpowiedzialno ś ci ą za przewinienia, rozpieszczaj ą i pozwalaj ą im wchodzi ć sobie na g ł ow ę.

9 Ameryka ń scy dziadkowie cz ęś ciej mówi ą ja ju ż si ę napracowa ł am, ciebie wychowa ł am dystansuj ą c si ę od obowi ą zków sta ł ej opieki nad wnukami. Badania na próbie cz ł onków Ameryka ń skiego Stowarzyszenia Seniorów wykaza ł y, ż e 4 z 5 dziadków ma przynajmniej raz w miesi ą cu kontakt z wnukami, a ponad po ł owa przynajmniej raz w tygodniu.

10 Dziadkowie s ą przekonani o swoim oddzia ł ywaniu na wnuki i wnuki równie ż takie przekonanie maj ą. Relacja dziadek/ babcia – wnuk jest ź ród ł em satysfakcji dla obu stron.

11 Od zawsze babcie rozpieszcza ł y wnuki smako ł ykami, a dziadkowie wzbudzali podziw opowiadanymi historiami, w których byli w ś ród bohaterów. Dzi ś podniebienia wnuków pieszcz ą fast foody, a entuzjazm wzbudzaj ą bohaterowie z Matrixa.

12 Jakie nowe role? 1. Sytuacje, gdy dziadkowie sami przejmuj ą albo nie chc ą odda ć odpowiedzialno ś ci za wnuki 2. Sytuacje, gdy dziadkowie zostaj ą zmuszeni do przej ę cia odpowiedzialno ś ci za wnuki.

13 Mówi si ę o konieczno ś ci drugiego przeci ę cia p ę powiny łą cz ą cej z rodzin ą, gdy dzieci dorastaj ą. To zerwanie ma charakter dwustronny: uniezale ż nia si ę m ł ody, ale i na inny plan schodzi rodzic. Niestety, nie zawsze rodzice s ą dostatecznie doro ś li, aby to przyj ąć.

14 Babcia p ł atnikiem alimentów na wnuki. Doro ś li synowie pozostaj ą na garnuszku u mamusi, rencistki, emerytki skutecznie unikaj ą c pracy, a mamusia, by uchroni ć syna przed pobytem w odosobnieniu z renty/ emerytury op ł aca jego zobowi ą zania. zobowi ą zania.

15 Babcia samozwa ń czy rodzic. Babcie zajmuj ą si ę wychowaniem wnuków zamiast ich rodziców, czasem wbrew woli rodziców.

16 Babcia-surogatka Babcia-surogatka Kobieta urodzi ł a swoje Kobieta urodzi ł a swoje wnucz ę ta. wnucz ę ta.

17 Dziadkowie – rodzice zast ę pczy Wobec takiego zadania s ą stawiani z konieczno ś ci, gdy ich dzieci nie podejmuj ą obowi ą zków rodzicielskich albo wybieraj ą inne rozwi ą zania. Konieczno ść stanowienia rodziny zast ę pczej wynika z potrzeby uporz ą dkowania sytuacji dziecka pozostawionego przez nieodpowiedzialnych rodziców.

18 Dziadkowie – rodzice eurosierot Z bada ń wynika, ż e jedna czwarta eurosierot mieszka z dziadkami.

19 Mój najlepszy kolega zosta ł bez taty i mamy. Wyjechali do pracy za granic ę. Nie wracaj ą ju ż 4 rok. Ada ś jest w domu dziecka, bo babcia nie da rady si ę nim opiekowa ć. Mój najlepszy kolega zosta ł bez taty i mamy. Wyjechali do pracy za granic ę. Nie wracaj ą ju ż 4 rok. Ada ś jest w domu dziecka, bo babcia nie da rady si ę nim opiekowa ć.

20 Dziadkowie – rodzice dla zysku Czasem dziadkowie staj ą si ę rodzicami zast ę pczymi dla korzy ś ci. Problem ten sygnalizuj ą pracownicy instytucji pomocy spo ł ecznej. W ich opinii - narasta.

21 Babcia na zamówienie Dziadkowie b ę d ą pracowa ć do 67 lat, a mo ż e i d ł u ż ej. Coraz wi ę cej wnuków wychowuje si ę bez cz ę stego kontaktu z dziadkami. Jest to us ł uga gotowych do pracy seniorów dla rodzin zainteresowanych opiek ą nad najm ł odszym pokoleniem.

22 Czy dziadkowie mog ą by ć odpowiedzialni za swoje wnuki? Nie mog ą i nie powinni. Jest wiele czynników, które za tym przemawiaj ą. Nie czas je analizowa ć. Jest nienaturalnym zjawiskiem, gdy dziadkowie musz ą si ę wciela ć w role rodziców. St ą d znak zapytania – czy jeste ś my ś wiadkami skoku pokoleniowego.

23 Dzi ę kuj ę za uwag ę Dzi ę kuj ę za uwag ę Mirona Ogryzko-Wiewiórowska Mirona Ogryzko-Wiewiórowska


Pobierz ppt "Skok pokoleniowy??? Nowe role dziadków. W tradycji rodziny monogamicznej dziećmi opiekują się i ponoszą za nie odpowiedzialność rodzice. Rodzice wprowadzali."

Podobne prezentacje


Reklamy Google