Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć i prowadzić własną firmę?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć i prowadzić własną firmę?"— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć i prowadzić własną firmę?
Projekt edukacyjny Jak założyć i prowadzić własną firmę?

2 Opiekun projektu – mgr Renata Krawczyk
Projekt edukacyjny Zespół uczniowski: Urszula Machaj Michał Kupczak Kamil Pyrkosz Opiekun projektu – mgr Renata Krawczyk

3 Cele projektu poznanie procedur zakładania i prowadzenia własnej firmy; tworzenie biznesplanu; poznanie form działalności gospodarczej; przewidywanie korzyści i zagrożeń związanych z prowadzeniem własnej firmy; poznanie zasad marketingu i zarządzania firmą; księgowanie operacji gospodarczych i rozchodów, zestawienie przychodów i kosztów, obliczanie progu rentowności; poznanie zasad etycznych, które powinny funkcjonować w życiu gospodarczym; wyjaśnienie na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu; kształcenie umiejętności pracy w grupie; doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i prowadzenia działalności gospodarczej.

4 Ważne pojęcia Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa lub usługowa. Przedsiębiorca to osoba fizyczna , prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Spółka cywilna – tworzą ją osoby fizyczne (co najmniej dwie), z których każda oddzielnie zarejestrowała działalność gospodarczą . Spółki prawa handlowego - osobowe: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna; - kapitałowe : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , spółka akcyjna Przedsiębiorstwa państwowe – zakłada je minister lub wojewoda

5 MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY
Realizując projekt założyliśmy i prowadziliśmy wirtualną firmę, jednak w oparciu o zasady funkcjonujące w realnym świecie gospodarki rynkowej. Projekt był realizowany w ramach programu „Młodzi Przedsiębiorczy” skierowanego do młodzieży gimnazjalnej. Program ten ma zasięg ogólnopolski i jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

6 W ramach projektu wykonywaliśmy zadania w poszczególnych etapach:
Etap 1. Zakładamy firmę Etap 2. Badanie rynku Etap 3. Strategia marketingowa firmy Etap 4. Rentowność i rachunkowość firmy Etap 5. Podsumowanie

7 Etap I – rejestracja działalności gospodarczej
Postanowiliśmy założyć firmę zajmującą się sprzedażą i montażem kotłów c.o. Wspólnie wybraliśmy nazwę naszej firmy, formę działalności, siedzibę oraz dokonaliśmy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta. Jednocześnie dokonaliśmy podziału obowiązków między wspólnikami.

8 Nowoczesne kotły c.o.

9 Zalety i wady kotłów c.o Najważniejsza zaleta kotłów c.o., to przede wszystkim ich funkcjonalność. Wykorzystuje się je nie tylko do ogrzewania mieszkań, ale także do ogrzewania wody. Ich niewielki rozmiar również jest ich zaletą. Coraz częściej używa się małych, lecz równie funkcjonalnych kotłów c.o. Kotły c.o. mają jednak pewne wady. Częstej awarii ulegają dmuchawy oraz sterowniki.

10 Monter-Spaw Urszula i Wspólnicy sp.j.
1. Nazwa firmy „Monter-Spaw Urszula i Wspólnicy sp.j.” 2. Forma działalności – spółka jawna Jest to spółką prawa handlowego, zawarta na mocy umowy pisemnej, działająca na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych z 2000 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W praktyce oznacza to, że każdy z członków firmy odpowiada za zobowiązania spółki. Spółka taka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawo własności nieruchomości (np. kupić grunt), zaciągać zobowiązania (np. wziąć kredyt), pozwać lub być pozwanym (np. złożyć pozew do sądu przeciwko przedsiębiorstwom, które nie zapłaciły za sprzedane towary lub usługi). 3. Siedziba naszej firmy znajduje się w Częstochowie przy ul. Pułaskiego Podział obowiązków: - Urszula Machaj - prezes firmy i dyrektor działu produkcji, - Michał Kupczak - dyrektor działu marketingu i działu sprzedaży, - Kamil Pyrkosz - dyrektor działu finansowo – księgowego oraz działu administracji i kadr.

11 Umowa spółki jawnej UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ
zawarta dnia w Częstochowie pomiędzy: 1. Urszula Machaj zam. w Częstochowie, ul Szymanowskiego 44, nr legitymacji szkolnej 228/2010 2. Michał Kupczak, zam. w Częstochowie, ul. Strażacka 56, nr legitymacji szkolnej 45/2010 3. Kamil Pyrkosz, zam. w Częstochowie, ul Kocia 23, nr legitymacji szkolnej 48/2010 zwanymi dalej Wspólnikami. §1 Strony, jednomyślnie oświadczają, że niniejszym powołują spółkę jawną. §2 1.Spółka działać będzie pod firmą Monter-Spaw Urszula i Wspólnicy sp.j., spółka może używać skrótu: „Monter-spaw” 2. Siedziba spółki jest Częstochowa, ul. Pułaskiego 72 3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa będą następujące czynności: a) naprawa kotłów c.o. b) montaż kotłów c.o. c) montaż wyposażenia dodatkowego kotłów c.o. 4. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Jednakże każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. 5. Spółka może zakładać oddziały i filie o czym muszą zadecydować wspólnicy uchwałą podjętą jednogłośnie. 6. Obszarem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. §5 1. Łączny wkład wspólników do spółki wynosi zł. (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Przy czym: a) Urszula Machaj wnosi w gotówce do kasy spółki 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych), b) Kamil Pyrkosz. wnosi w gotówce do kasy spółki 15 000 zł

12 c) Michał Kupczak wnosi w gotówce do kasy spółki zł (słownie złotych: piętnaści tysięcy złotych), 2. Udziały Wspólników w majątku Spółki jak również w jej zyskach i stratach są proporcjonalne do wniesionych wkładów. §6 1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentowania Spółki. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki umocowany jest każdy wspólnik samodzielnie. 2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników, ale odwołać prokurę może każdy ze wspólników jednoosobowo. 3. Wszyscy wspólnicy łącznie zatrudniają pracowników w spółce, jak i ustalają dla nich warunki pracy i płacy. Natomiast każdy ze wspólników jednoosobowo może wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy. §7 Za zaniechanie czynności odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy. Natomiast za czynności dokonane ponoszą odpowiedzialność tylko ci wspólnicy, którzy brali w nich udział. §8 Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. §9 Udziały wspólników w majątku spółki są równe, podobnie jak i ich udziały w zyskach i stratach spółki. §10 Wszyscy wspólnicy zobowiązani są do świadczenia pracy na rzecz spółki, ze starannością wymaganą w sprawach danego rodzaju oraz do niepodejmowania innej pracy zarobkowej. Za świadczoną na rzecz spółki pracę wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie. §11 Wspólnikom nie wolno zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnikowi lub członkowi jej władz - pod rygorem wydania pozostałym wspólnikom na rzecz spółki korzyści z działalności konkurencyjnej i odszkodowania. Wspólnicy mogą również zażądać ustąpienia wspólnika przekraczającego zakaz konkurencji. §12

13 Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne wspólnicy regulują zgodnie z podjętymi jednomyślnie uchwałami. W braku jednomyślności lub udziału w głosowaniu chociaż jednego ze wspólników - powzięta uchwała nie wiąże ani wspólnika, który nie brał udziału w głosowaniu lub głosował przeciw, ani spółki. §13 Proporcjonalnie do posiadanych udziałów wspólnicy zobowiązani są do dopłat w gotówce, jeżeli okaże się, że jest to niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, ewentualnie podjęcia działań zmierzających do pozyskania kredytu bankowego dla spółki. §14 Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązanie spółki wobec osób trzecich, całym majątkiem i spółki. §15 1. Rozwiązanie spółki następuje: a) w przypadku i w sposób przewidziany niniejszą umową, a w szczególności: - gdy wspólnik skorzysta z prawa wypowiedzenia umowy spółki, na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, - gdy z ważnych powodów wspólnik zażąda rozwiązania spółki. Do ważnych powodów zalicza się przede wszystkim okoliczność wszczęcia przeciwko jednemu ze wspólników egzekucji na sumę powyżej 1/4 jego udziału, b) wskutek zgodnej woli wszystkich wspólników, c) w przypadku ogłoszenia upadłości spółki, d) gdy rozwiązanie spółki orzeknie sąd w wyroku, e) w przypadku ogłoszenia upadłości wspólnika. 2. Mimo upadłości wspólnika albo wypowiedzenia wspólnika lub jego wierzyciela osobistego - spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli zawrą oni układ bezzwłocznie po śmierci lub ogłoszeniu upadłości, zaś w przypadku wypowiedzenia przed jego upływem. §16 W razie śmierci Wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce zmarłego Wspólnika wchodzą jego spadkobiercy §17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych o spółce jawnej. §18 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14

15 Etap II – Badanie rynku Wykonaliśmy badanie rynku, by poznać naszych potencjalnych klientów oraz konkurencje w naszej branży. Badanie rynku możemy podzielić na kilka części.

16 Segmentacja rynku Jest to podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grypy klientów. Kryteria przyjmowane przy segmentacji rynku mogą mieć charakter : -geograficzny (region, klimat, gęstość zaludnienia); -demograficzny (płeć, wiek, dochód, zawód); -psychograficzny (klasa społeczna, styl życia, osobowość); -behawioralny (postawa wobec produktu/usługi, stopień lojalności, status użytkownika, intensywność użytkowania). Nasza firma „Monter-Spaw Urszula i Wspólnicy sp.j.” dokonując segmentacji rynku wybrała następujące kryteria: -wiek -miejsce zamieszkania Biorąc pod uwagę te czynniki ustaliliśmy, że naszymi potencjalnymi klientami są mężczyźni i kobiety w wieku od 20 lat wzwyż, mieszkający w domach jednorodzinnych ogrzewanych kotłami c.o.

17 Badanie pierwotne i wtórne
Badanie pierwotne obejmuje obserwacje oraz eksperymenty powstałe w wyniku samodzielnego zbierania informacji, natomiast badanie wtórne polegają na analizowaniu i poszukiwaniu informacji, które zostały już zebrane przez inne instytucje lub firmy i opublikowane w formie danych, statystyk, raportów i sprawozdań.

18 Wyniki badań Przygotowaliśmy ankietę opartą na badaniach wtórnych. Po przeprowadzeniu jej wśród 30 anonimowych potencjalnych klientów opracowaliśmy wyniki badań. Rezultaty były dla nas zaskakujące. Okazało się, że rynek w Częstochowie jest pełen firm zajmujących się montażem i sprzedażą, co zmusza nas do zmiany działań na ulepszanie, montaż i naprawę kotłów c.o., ponieważ na rynku istnieje nisza na takie działania.

19 Badanie rynku cd. Oferta firmy Monter-Spaw jest konkurencyjna w stosunku do innych firm, ponieważ obejmuje większy zakres usług oraz większy obszar działania.

20 Etap III – Marketing W trakcie pracy nad tym etapem zajmowaliśmy się promocją i strategią marketingową. Na strategię marketingową składają się cztery elementy tzw. 4 x P: - produkt (czyli jego nazwa, jakość, cechy szczególne, usługi z nim związane) - cena (jej wysokość, upusty, rabaty) - miejsce (sieć dystrybucji, sprzedaż hurtowa i detaliczna, transport) - promocja (działanie promocyjne, reklama, public relations, wszelkie formy kontaktu z klientem zwiększające jego skłonność do nabycia danego dobra).

21 Elementy działań marketingowych
Źródło: T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 15

22 Elementy działań marketingowych
Cenę naszej usługi ustaliliśmy na podstawie cen usług konkurencyjnych, to znaczy że nasza usługa nie jest droższa od podobnych usług. Nasza cena pokrywa wszystkie koszty produkcji, a nawet przynosi zysk. Utrzymujemy dobre kontakty z klientami, staramy się zwracać ich uwagę na oferowane przez nas usługi poprzez reklamy oraz promocje.

23 Gadżety reklamowe

24 Firmowe auto

25

26 Etap IV – rentowność i rachunkowość firmy
Zadania w tym etapie poległy na obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu, obliczaniu progu rentowności oraz straty lub zysku. Kosztami stałymi nazywamy wydatki, które są związane z funkcjonowaniem firmy, a nie zależne od wielkości produkcji, czy świadczonych usług. Do kosztów stałych należą: -wynagrodzenie pracowników; -wydatki na zakup potrzebnych urządzeń; -koszta administracyjne. Koszty zmienne, czyli wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług. Koszty jednostkowe zmienne to wydatki jakie ponosi firma wykonując pojedynczą usługę. Suma kosztów stałych i zmiennych daje nam koszy całkowite przedsiębiorstwa.

27 Próg rentowności Próg rentowności (BEP-break even point), czyli wyliczenie na podstawie wzorów momentu, w którym nasza firma zacznie przynosić zysk. Znamy dwa takie wzory: BEP – metoda ilościowa: Koszty stałe / (Cena produktu – koszty jednostkowe zmienne)   BEP – metoda wartościowa Cena produktu x [Koszty stałe / (Cena produktu – koszty jednostkowe zmienne)]

28 Obliczanie progu rentowności naszej firmy
Koszty stałe : 4700,00 zł – pensje pracowników i koszty utrzymania siedziby firmy Koszty zmienne : 707,00 zł – koszty transportu i surowce Koszt jednostkowy : zł – koszt jednej usługi BEP - metoda ilościowa 6,71 zł BEP - metoda wartościowa 5368 zł

29 Etap V – podsumowanie pracy
Praca w tym projekcie dała nam wiele korzyści. Przede wszystkim poznaliśmy zasady zakładania i prowadzenia własnej firmy. Wiedzę tę z pewnością wykorzystamy w niedalekiej przyszłości, bowiem każdy z nas chciałby prowadzić własną działalność gospodarczą. Dzięki temu będziemy mogli robić to o czym marzymy, będziemy mogli realizować swoje pasje, będziemy niezależnymi osobami. Oczywiście prowadzenie firmy wiąże się z wielką odpowiedzialnością i ryzykiem, koniecznością śledzenia zmian zachodzących na rynku i w przepisach prawnych.

30 Praca metodą projektu nauczyła nas również umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, współpracy w grupie, systematyczności, twórczego podejścia do rozwiązywania problemów. Doskonaliliśmy umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt pozwolił nam zauważyć, że nauka może być fajną zabawą. Ta praca wymagała od nas poświęcenia dużego nakładu czasu i wysiłku, ale jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z powodu wykonania trudnego zadania.

31 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Jak założyć i prowadzić własną firmę?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google