Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Competing for growth Przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce: wzrost w warunkach zaostrzającej się konkurencji Jacek Hryniuk 19 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Competing for growth Przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce: wzrost w warunkach zaostrzającej się konkurencji Jacek Hryniuk 19 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 Competing for growth Przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce: wzrost w warunkach zaostrzającej się konkurencji Jacek Hryniuk 19 stycznia 2011 rok Purpose of this slide: Welcome your audience and thank them for their attendance. Presenters to introduce themselves and briefly explain their role in Competing for growth 26 March 2017

2 Competing for growth Wprowadzenie
Od września do października 2010 Ernst & Young przeprowadziło rozmowy z menedżerami wyższego szczebla reprezentującymi firmy z całego świata oraz wszelkie możliwe branże. W Polsce w badaniu wzięły udział 22 przedsiębiorstwa. Celem badania była odpowiedź na pytanie o warunki powrotu na ścieżkę wzrostu w nowych warunkach rynkowych w świecie po kryzysie finansowym. Wyniki ankiety wskazują na dynamicznie wzrastającą w przeciągu najbliższych 2 lat konkurencyjność rynku, na którym będą działały te spółki. Tendencja ta nie omija również spółek operujących na rynku polskim. Purpose of this slide: Explain what Competing for growth is.... Competing for growth is Ernst & Young’s new EMEIA-wide client program launching on Monday 8 November 2010 It provides account teams with new market insights to help clients and targets explore how they can best achieve growth in the highly-competitive post-crisis economy 26 March 2017

3 Competing for growth Wprowadzenie
Badanie zostało przeprowadzone przez Ernst & Young we współpracy z Economist Intelligence Unit (EIU) w okresie od 1 września do 15 października 2010 roku. Purpose of this slide: Explain what Competing for growth is.... Competing for growth is Ernst & Young’s new EMEIA-wide client program launching on Monday 8 November 2010 It provides account teams with new market insights to help clients and targets explore how they can best achieve growth in the highly-competitive post-crisis economy 26 March 2017

4 Competing for growth Rynek konkurencyjny
Spółki operujące na różnych rynkach i w różnych sektorach spodziewają się: o wiele bardziej konkurencyjnych warunków rynkowych, niż to miało miejsce w przeszłości. wzrostu konkurencyjności w związku z wzmożoną ekspansją spółek z rynków rozwiniętych, jak i wzmożoną aktywnością lokalnych graczy. Konkurencyjność w warunkach nowej gospodarki jest dynamiczna i jest kształtowana przez cztery makroekonomiczne czynniki: dostęp do klientów, elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby rynku, konkurencyjność kosztów, zaufanie inwestorów, udziałowców i interesariuszy. Purpose of this slide: Explain what Competing for growth is.... Competing for growth is Ernst & Young’s new EMEIA-wide client program launching on Monday 8 November 2010 It provides account teams with new market insights to help clients and targets explore how they can best achieve growth in the highly-competitive post-crisis economy 26 March 2017

5 Competing for growth Rynek konkurencyjny
Prognoza wzrostu PKB

6 Competing for growth Cztery wyznaczniki nowego konkurencyjnego rynku
Rynek, na którym operuje dana spółka wyznacza jej możliwości Dostęp do klientów Nowa rzeczywistość Rozwój spółki jest uzależniony od jej umiejętności na szybkie reagowanie na nowe potrzeby klientów Elastyczność Konkurencyjność cenowa Dochodowość spółki jest uzależniona od oferowanych cen za produkty lub usługi oraz konkurencyjności kosztów After the ‘great recession’, today many companies are looking once again to grow But with continued volatility and uncertainty, growth opportunities are limited There is therefore a competition for profitable growth To win this competition, companies must focus on both top and bottom lines Actions should be taken around four key areas -Pricing, Costs, Cash and Capital -Thinking about all four will ensure a holistic approach to cost competitiveness -Cost Competitiveness is about looking at the entire value chain -This is about cost – cost of sales, and of capital -And its about price, how much you charge and protecting this Zaufanie inwestorów Wartości, jakimi kieruje się spółka oraz jej zdolność do wzrostu jest w dużej mierze uzależniona od zaufania, jakim obdarzają ją inwestorzy, udziałowcy i interesariusze 26 March 2017

7 Competing for growth High performers – wyniki ankiety
Spółki zaliczane do tzw. spółek „high performers” skupiają się na działaniach w czterech obszarach: umiejętność identyfikowania i maksymalizowanie potencjału rynkowego; umiejętność zarządzania kosztami poprzez zmianę procesów, a nie tylko jednorazowego obniżenia kosztów; umiejętność natychmiastowego przystosowania się do szybko zmieniających się warunków rynkowych; budowanie silnych relacji ze wszystkimi interesariuszami, w szczególności przewidując i dostosowując się do zmian na rynku regulacyjnym. Purpose of this slide: Explain what Competing for growth is.... Competing for growth is Ernst & Young’s new EMEIA-wide client program launching on Monday 8 November 2010 It provides account teams with new market insights to help clients and targets explore how they can best achieve growth in the highly-competitive post-crisis economy 26 March 2017

8 Competing for growth Nowa rzeczywistość – rynek wymagającego konsumenta
Które z elementów kształtujących Twoją działalność biznesową będą miały wpływ na zwiększającą się konkurencję rynkową w najbliższych dwóch latach? Czynniki charakteryzujące rynek: wymagający konsument, nadwyżka podaży, wrażliwość cenowa, koncentracja na wzroście przychodów, wahający się rynek, krótki cykl życia produktu. Purpose of this slide: Explain what Competing for growth is.... Competing for growth is Ernst & Young’s new EMEIA-wide client program launching on Monday 8 November 2010 It provides account teams with new market insights to help clients and targets explore how they can best achieve growth in the highly-competitive post-crisis economy % respondentów 26 March 2017

9 Competing for growth Czynniki kształtujące konkurencyjność rynkową w najbliższych 2 latach
Który z czynników wpływa najmocniej na konkurencyjność spółek w perspektywie najbliższych dwóch lat? Polska i świat: siła i rozpoznawalność marki, reputacja, innowacyjność produktów i usług, przeorganizowanie firmy w celu zwiększenia możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby rynku. Purpose of this slide: Explain what Competing for growth is.... Competing for growth is Ernst & Young’s new EMEIA-wide client program launching on Monday 8 November 2010 It provides account teams with new market insights to help clients and targets explore how they can best achieve growth in the highly-competitive post-crisis economy % respondentów 26 March 2017

10 Competing for growth Rynek klienta

11 Competing for growth Rynek klienta
Maksymalizacja potencjalnych możliwości rynkowych dla produktów i usług Skupienie się na najbardziej dochodowych segmentach rynku Rozszerzenie oferty usług związanych z oferowanymi przez spółki produktami dla obecnych klientów Ustalenie hierarchii rynków, na których spółka chce konkurować Wzmocnienie marki i działań marketingowych celem zwiększenia rozpoznawalności marki i złagodzenia presji cenowej Purpose of this slide: This is an example slide from the client deck focusing on customer reach – explain how you would use it with a client Read from slide to emphasize key points 26 March 2017

12 Competing for growth Rynek klienta
Wyzwania Jakie kroki podejmują spółki w celu zwiększenia sprzedaży? Globalizacja rynków oraz zorientowanie na szybki wzrost rynkowy Rynki globalne charakteryzuje złożona konstrukcja, wysokie koszty wejścia oraz wzrastająca lokalna konkurencja Kryzys wywarł wpływ na klientów oraz zmienił ich przyzwyczajenia zakupowe Klienci stali się bardziej wymagający Segmentacja rynku zmieniła się i stała się bardziej złożona Rynek charakteryzuje nadwyżka podaży i wrażliwość na ceny Wzrasta innowacyjność, a spółki poszerzają swoje oferty produktów i usług, aby konkurować z innymi podmiotami Wzrasta rola marketingu i jego znaczenie w procesie wsparcia sprzedaży Marka wyróżnia przedsiębiorstwo oraz buduje lojalność klientów % respondentów

13 Competing for growth Rynek klienta
W celu wzrostu przychodów polscy przedsiębiorcy podejmują następujące działania: 68% z nich zaczyna współpracować z innymi, by wejść na nowe rynki. 41% wprowadza innowacyjne metody wchodzenia na nowe rynki, tyle samo przejmuje swoich konkurentów – wszystko to w celu poszerzenia rynków zbytu. Nie doceniamy siły marketingu – tylko 23% firm podejmuje takie działania. Pytania, na które musi odpowiedzieć każdy przedsiębiorca: Jaka jest aktualna wiedza na temat rynku klienta oraz jaki wpływ kryzys wywarł na sytuację ekonomiczną klientów? Które ze sprzedawanych produktów/ usług są najbardziej opłacalne bądź też jaką rolę klienci odgrywają w strategii innowacyjnej spółki? Jaka jest wiedza przedsiębiorstwa o możliwościach rynkowych; jak przedsiębiorstwo zamierza do nich podejść oraz jak zamierza odnieść sukces na rynku? Jaka jest wartość propozycji rynkowej skierowana do klientów? Jak silna jest marka przedsiębiorstwa? -Leading performers wish to increase prices more than lower performers -To achieve this without hurting volumes is a difficult task -Understanding the market is key to success 26 March 2017

14 Competing for growth Rynek klienta
Polscy przedsiębiorcy zapytani, które ich zdaniem taktyki mają najbardziej efektywne przełożenie na wzrost przychodów odpowiedzieli, że: poprzez sprzedaż obecnych produktów i usług na nowych rynkach; poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług na obecne rynki. Które z przedstawionych taktyk najefektywniej wpływają na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa? -Leading performers wish to increase prices more than lower performers -To achieve this without hurting volumes is a difficult task -Understanding the market is key to success % respondentów 26 March 2017

15 Competing for growth Rynek klienta
Spółki tzw. high performers są optymistyczne odnośnie potencjalnego wzrostu Chin, Indii i pozostałej części Azji. Wejście na nowe rynki geograficzne staje się znowu priorytetem, ale rentowność tych działań dla większości z nich będzie odczuwalna dopiero po 12 miesiącach działalności na nowym rynku. -Leading performers wish to increase prices more than lower performers -To achieve this without hurting volumes is a difficult task -Understanding the market is key to success % respondentów 26 March 2017

16 Competing for growth Sprawność organizacyjna pozwalająca na szybkie reagowanie na potrzeby rynku

17 Competing for growth Sprawność organizacyjna - szybkie reagowanie na potrzeby rynku
Elastyczność Poprawa zdolności efektywnego reagowania na potrzeby szybko zmieniającego się rynku Zwiększenie zdolności do szybkiego reagowania na potrzeby rynku Poprawienie elastyczności łańcucha dostaw w celu umożliwienia szybkiej reakcji na mniejsze, ale dochodowe możliwości rynkowe Nacisk na innowacyjność Purpose of this slide: This is an example slide from the client deck focusing on customer reach – explain how you would use it with a client Read from slide to emphasize key points 26 March 2017

18 Competing for growth Sprawność organizacyjna - szybkie reagowanie na potrzeby rynku
Wyzwania Czas odpowiedzi na potrzeby rynku Centralizacja i standaryzacja – jako czynniki wpływające z jednej strony na szybkość reakcji, natomiast z drugiej strony ograniczające elastyczność działań Dostęp do informacji oraz lepsze wykorzystywanie systemów typu business intelligence Pytania, na które musi odpowiedzieć każdy przedsiębiorca: W jaki sposób spółki identyfikują oraz eliminują nieefektywne procesy? W jaki sposób przedsiębiorcy oceniają sieć dostawców? Czy przedsiębiorcy wykorzystują w efektywny sposób swoje systemy baz danych? Jak dobrze zintegrowane są w systemach informatycznych przedsiębiorców dane dostawców oraz klientów? Ile czasu potrzeba na zmianę procesów wspierających podstawową działalność firmy?

19 Competing for growth Sprawność organizacyjna - szybkie reagowanie na potrzeby rynku
Jak szybko spółki są w stanie odpowiedzieć na 25% wzrost popytu? % respondentów

20 Competing for growth Sprawność organizacyjna - szybkie reagowanie na potrzeby rynku
Te same przedsiębiorstwa również oceniają, w jakim czasie są zdolne do zapewnienia rentowności przy potencjalnym spadku popytu o 25%. % respondentów

21 Competing for growth Sprawność organizacyjna - szybkie reagowanie na potrzeby rynku
Jak szybko przedsiębiorstwa są w stanie wrócić do zyskowności w następstwie zmniejszenia poziomu cen o 25%? % respondentów

22 Competing for growth Sprawność organizacyjna - szybkie reagowanie na potrzeby rynku
Jakie zmiany zostały wprowadzone w modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa w ostatnich dwóch latach? % respondentów

23 Konkurencyjność kosztowa
Competing for growth Konkurencyjność kosztowa

24 Competing for growth Konkurencyjność kosztowa
Przemyślane decyzje cenowe oparte o pełną informację dotyczącą kosztów Przekładanie presji kosztowych na pozostałych uczestników rynku Dalsza redukcja kosztów poprzez zmianę procesów w odróżnieniu do jednorazowych redukcji kosztów Optymalizacja kosztów kapitału Purpose of this slide: This is an example slide from the client deck focusing on customer reach – explain how you would use it with a client Read from slide to emphasize key points 26 March 2017

25 Competing for growth Konkurencyjność kosztowa
Które czynniki wpływają na zarządzanie polityką kosztową spółki? Zdaniem polskich przedsiębiorców największy wpływ na poziom osiąganej marży będzie miał wzrost kosztów pracy Spółki high performers uważają, że na marżę największy wpływ będą miały: Spadek cen sprzedaży Zmniejszający się popyt Wzrost kosztów surowców % respondentów

26 Competing for growth Konkurencyjność kosztowa
Jakie stawiamy sobie cele, jeżeli chodzi o redukcję kosztów? Większość przedsiębiorstw liczy na obniżkę w granicach 5-10%. % respondentów

27 Competing for growth Konkurencyjność kosztowa
Źródła finansowania: zasoby pieniężne dług finansowy podwyższenie kapitału % respondentów

28 Competing for growth Konkurencyjność kosztowa
Pytania, na które musi odpowiedzieć każdy przedsiębiorca: Czy Spółka posiada strategiczną politykę zarządzania cenami? W jaki sposób mierzone są wyniki finansowe? Czy istnieją odpowiednie modele służące do mierzenia wyników finansowych? Czy zjawisko redukcji kosztów jest zarządzane na bieżąco oraz czy jest uwzględnione w strategii spółki? Czy Spółka prowadzi proces mający na celu mierzenie i monitorowanie postępów w zarządzaniu kosztami? Jakie są dostępne źródła finansowania? -Maximizing cash across the entire value chain is critical -This can be achieved by make support functions more efficient and improving the supply chain 26 March 2017

29 Zaufanie inwestorów, udziałowców i interesariuszy
Competing for growth Zaufanie inwestorów, udziałowców i interesariuszy 26 March 2017

30 Competing for growth Zaufanie inwestorów, udziałowców i interesariuszy
Zbudowanie silniejszych relacji z inwestorami, udziałowcami i interesariuszami: Zidentyfikowanie i wyjaśnienie obszarów ryzyka Przewidywanie zmian przepisów prawnych Poprawienie systemu raportowania Zabezpieczenie i rozwój najlepszych pracowników Purpose of this slide: This is an example slide from the client deck focusing on customer reach – explain how you would use it with a client Read from slide to emphasize key points 26 March 2017

31 Competing for growth Zaufanie inwestorów, udziałowców i interesariuszy
Spadek zaufania Identyfikacja ryzyk Złożone raportowanie Efektywność ładu korporacyjnego Kierunki strategii Nieprzewidywalne zdarzenia Kompetencje zarządu Wzrastające zapotrzebowanie Przejrzystość Regularne raportowanie Główne wskaźniki działalności Planowanie Warunki rynkowe Ocena ryzyk As a result of the economic storms of the last 2 years, stakeholder confidence is fragile. Unforeseen catastrophic weakness in the financial services sector, plummeting consumer demands, volatile market prices, and views on recovery that vary month on month have created a permanent erosion of confidence. This has lead to an increase in demand in corporate reporting. Historical financial performance is no longer a strong enough indicator of future performance. Stakeholders are demanding more information about the underlying metrics on how businesses are run, and the assessments and forecasts it makes for the future Management need to prove their competence – and continuously reassure, that their focus on risk and regulatory change remains. NOTE: you can customize this slide by adding more relevant quotes or focusing on reporting issues your clients are currently addressing. 26 March 2017

32 Competing for growth Zaufanie inwestorów, udziałowców i interesariuszy
Wyzwania Jakość i transparentność informacji. 68% polskich przedsiębiorców zamierza poprawić transparentność w relacjach z interesariuszami Utrzymywanie relacji z najważniejszymi interesariuszami 50% polskich przedsiębiorców widzi potrzebę poprawy polityki ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz zgodności z regulacjami 55% polskich menedżerów poświęca najwięcej czasu na kontakty z władzami podatkowymi

33 Competing for growth Zaufanie inwestorów, udziałowców i interesariuszy
Którym z inwestorów, udziałowców i interesariuszy władze spółki poświęciły najwięcej czasu w ostatnich dwóch latach? In addition to regulatory change, investors are demanding more information Research shows they want a more “joined up” story. performing companies are increasing coverage of KPIs, being more transparent on risk, and including environment and sustainability reporting in their corporate communications. Sustainability and Climate change [more background] Europe has always taken the lead in CR reporting - Some of the first reports were produced in Europe nearly 20 years ago Two thirds of the Fortune Global 500 publish a sustainability or corporate responsibility report In 2009 –over 700 first time sustainability reports, over 3700 reports registered Fully integrated reporting is still some way away – only 180 integrated reports published in 2009 Follow on: There may be an opportunity additional communications advisory from FAAS or sustainability and climate change reporting and assurance from CCASS. % respondentów 26 March 2017

34 Competing for growth Zaufanie inwestorów, udziałowców i interesariuszy
Które z praktyk zostały wprowadzone w celu zwiększenia zaufania inwestorów, udziałowców i interesariuszy w ostatnich dwóch latach? % respondentów 26 March 2017

35 Competing for growth Kto osiągnie sukces
Rozpowszechniona praktyka Najlepsze przedsiębiorstwa Rynek klienta Szerokie /nieukierunkowane podejście do rynku Skupienie się na mało zróżnicowanej ofercie produktów i usług Rozproszona i nieukierunkowana działalność rynkowa Konkurowanie ceną Jasna segmentacja rynku oraz zorientowanie na klienta Bogata oferta produktów i usług skierowana do aktualnego klienta Silna i bazująca na priorytetach obecność na rynku Silna marka Sprawność organizacyjna pozwalająca na szybkie reagowanie na potrzeby rynku Scentralizowany proces decyzyjny i kontrola Tradycyjny model organizacji pracy Zorientowanie na organizację Proces innowacyjny ad-hoc Szybkie procesy decyzyjne oraz zróżnicowany system kontroli procesów Elastyczny model organizacji pracy Zorientowanie na sieć dostawców Zaawansowana strategia zarządzania procesami innowacyjnymi Konkurencyjność kosztowa Standardowa polityka cenowa Zorientowanie na jednorazowe obniżanie kosztów Zorientowanie na bezpośrednią kontrolę kosztów Mało elastyczne podejście do źródeł finansowania oraz alokacji kapitału Przemyślane decyzje cenowe oparte o pełną informację Zorientowanie na dalszą redukcję kosztów poprzez zmianę procesów w odróżnieniu do jednorazowej redukcji kosztów Jednolite podejście do polityki kosztowej w ramach całego łańcucha dostawców Jasna strategia optymalizacji kapitału Zaufanie inwestorów, udziałowców i interesariuszy Rozproszone funkcje zajmujące się identyfikowaniem i kontrolą ryzyk Reagowanie na kwestie regulacyjne w odpowiedzi na wprowadzane zmiany Zgodność z wymaganiami sprawozdawczymi Tradycyjna struktura pracowników Koncentracja na identyfikowaniu i wyjaśnianiu obszarów ryzyka Przewidywanie zmian przepisów prawnych Poprawa częstotliwości i jakości raportowania Zabezpieczenie i rozwój najlepszych pracowników


Pobierz ppt "Competing for growth Przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce: wzrost w warunkach zaostrzającej się konkurencji Jacek Hryniuk 19 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google