Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielone zamówienia publiczne Justyna Pożarowska Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych Ministerstwo Gospodarki – Warszawa, 21.11.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielone zamówienia publiczne Justyna Pożarowska Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych Ministerstwo Gospodarki – Warszawa, 21.11.2007."— Zapis prezentacji:

1 Zielone zamówienia publiczne Justyna Pożarowska Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych Ministerstwo Gospodarki – Warszawa,

2 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 2 Plan prezentacji 1.Definicja zielonych zamówień publicznych 2.Związek zielonych zamówień publicznych z innymi dziedzinami 3.Aspekty środowiskowe w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych (2004/18/WE i 2004/17/WE) 4.Aspekty środowiskowe w ustawie Prawo zamówień publicznych 5.Badanie dot. uwzględniania aspektów środowiskowych na unijnym i polskim rynku zamówień publicznych

3 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 3 Definicja (wg KE) Zielone zamówienia publiczne (green public procurement) oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.

4 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 4 Związek zielonych zamówień publicznych z innymi dziedzinami Zintegrowana polityka produktowa (LCC, LCA) Technologie środowiskowe (Plan Działań w dziedzinie Technologii Środowiskowych - ETAP) Zrównoważona konsumpcja i produkcja Zrównoważone zamówienia publiczne (sustainable procurement) Polityka w zakresie innowacyjności (ekoinnowacje) CSR (corporate social responsibility)

5 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 5 Dokumenty odnoszące się do ZZP Strategia Lizbońska Strategia Zrównoważonego Rozwoju Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji Krajowy Program Reform na lata Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata

6 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 6 Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dziennik Urzędowy L 134) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dziennik Urzędowy L 134)

7 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 7 Aspekty środowiskowe w dyrektywie 2004/18 Opis przedmiotu zamówienia Kwalifikacja wykonawców Kryteria oceny ofert Sposób realizacji zamówienia

8 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 8 Opis przedmiotu zamówienia Artykuł 23 Specyfikacje techniczne Specyfikacje techniczne są określane m.in. w kategoriach charakterystyki lub wymagań w zakresie funkcjonalności: przy czym wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. Parametry takie muszą być jednak dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a instytucjom zamawiającym udzielenie zamówienia (możliwość korzystania z ekoetykiet lub ich części). Dyrektywa 2004/18

9 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 9 Opis przedmiotu zamówienia Dyrektywy stawiają 4 warunki ekoetykietom: specyfikacje zawarte w ekoetykietach umożliwiają odpowiednie zdefiniowanie dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia (precyzja), wymagania dotyczące ekoetykiet sporządzone zostały na podstawie informacji naukowych, ekoetykiety przyjmowane są zgodnie z procedurą, w której mogą brać udział wszystkie zainteresowane strony, takie jak instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje związane z ochroną środowiska, są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron (dla wszystkich zainteresowanych ich otrzymaniem - dostęp do nich nie może być ograniczony). Dyrektywa 2004/18

10 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 10 Kwalifikacja wykonawców Artykuł 48 Środki zarządzania środowiskiem Kwalifikacje techniczne, zawodowe wykonawców Techniczne i/lub zawodowe kwalifikacje wykonawców są oceniane i weryfikowane w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i na usługi oraz wyłącznie w stosownych przypadkach, poprzez wskazanie środków zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie mógł zastosować podczas realizacji zamówienia. Dyrektywa 2004/18

11 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 11 Kwalifikacja wykonawców Artykuł 50 Normy zarządzania środowiskiem, EMAS W przypadku gdy instytucje zamawiające, (w sytuacjach stosowania środków zarządzania środowiskiem), wymagają przedstawienia zaświadczeń sporządzonych przez niezależne instytucje zajmujące się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z niektórymi wspólnotowymi normami zarządzania środowiskiem, odwołują się one do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez organy działające zgodnie z prawem wspólnotowym lub europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Dyrektywa 2004/18

12 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 12 Kryteria udzielenia zamówienia Artykuł 53 wyłącznie najniższa cena oferty najkorzystniejszej ekonomicznie - różne kryteria odnoszące się do danego zamówienia publicznego, przykładowo jakość, cena, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia lub czas dostarczenia lub realizacji Dyrektywa 2004/18

13 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 13 Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria takie są stosowane pod warunkiem, że: dotyczą przedmiotu zamówienia, nie mogą przyznawać instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru, są wyraźnie określone, wskazane w ogłoszeniu i dokumentacji przetargowej, zgodne z prawem wspólnotowym / podstawowymi zasadami traktatowymi Dyrektywa 2004/18

14 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 14 Sposób realizacji zamówienia Artykuł 26 Instytucje zamawiające mogą określić warunki szczególne związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem że są one zgodne z przepisami prawnymi Wspólnoty oraz zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacjach. Warunki realizacji zamówienia mogą, w szczególności, dotyczyć względów społecznych i środowiskowych. Dyrektywa 2004/18

15 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 15 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Kwestie środowiskowe w ustawie PZP: art. 30 ust. 6 - dopuszcza możliwość odstąpienia przez zamawiającego od opisu przedmiotu zamówienia za pośrednictwem polskich, europejskich lub międzynarodowych norm, jeżeli zapewni on dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. art. 91 ust. 2 - kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Wśród tych innych kryteriów ustawa wymienia m.in. zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko.

16 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 16 Dla potwierdzenia, że zamawiane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać m.in.: zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeśli zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem UE, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Zamiast wymienionych zaświadczeń wykonawca może złożyć zaświadczenia równoważne. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605)

17 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 17 Inicjatywa odnośnie uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych należy do zamawiających. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

18 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 18 Badanie przeprowadzone przez KE Zielone zamówienia w Państwach Członkowskich UE Wybrany przez KE zewnętrzny wykonawca dokonał analizy: ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE (bazie TED) ankiet wypełnianych przez zamawiających z państw UE specyfikacji technicznych konkretnych zamówień

19 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 19 Źródło: Green Public Procurement in Europe, Take-5, 2005

20 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 20 Z fragmentu analizy dotyczącego Polski wynika, że: 68 % przebadanych specyfikacji nie zawiera wymagań o charakterze środowiskowym, 25 % to specyfikacje jasno zielone czyli specyfikacje stawiające od 1 do 3 wymagań środowiskowych, 7 % to zielone specyfikacje zawierające ponad 3 wymagania ekologiczno-środowiskowe. Badanie dot. polskich specyfikacji było jedynym, w którym nie stwierdzono występowania specyfikacji szarych, w których wymagania ekologiczne ujęte są w taki sposób, że nie muszą prowadzić do dokonania ekologicznych zakupów. Badanie przeprowadzone przez KE

21 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 21 Informacje dot. aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych UZP Zielone zamówienia publiczne KE, DG Środowisko Policies Industry & Technologies ETAP, Ecolabel, IPP, EMAS, GPP

22 Warszawa Zielone zamówienia publiczne Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych 22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zielone zamówienia publiczne Justyna Pożarowska Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych Ministerstwo Gospodarki – Warszawa, 21.11.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google