Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Procedury oceny zgodności w odniesieniu do grup wyrobów objętych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Procedury oceny zgodności w odniesieniu do grup wyrobów objętych."— Zapis prezentacji:

1 1 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Procedury oceny zgodności w odniesieniu do grup wyrobów objętych dyrektywą maszynową 98/37/WE Prezentacja rodzajów norm zharmonizowanych do 98/37/WE Podstawowe informacje o dyrektywie 2006/42/WE Alicja Gach, 24 październik 2006 r.

2 2 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Procedury oceny zgodności w odniesieniu do grup wyrobów objętych dyrektywą maszynową 98/37/WE

3 3 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, przed umieszczeniem wyrobu na rynku, powinien zastosować odpowiednią procedurę oceny zgodności. Procedury oceny zgodności określone w MD były przyjęte przed podjęciem decyzji 90/683/EWG, zmienionej decyzją 93/465/EWG, dotyczącej procedur oceny zgodności (modułów), zatem nie są identyczne z opisanymi w modułach.

4 4 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa W dyrektywie podano trzy zasadnicze możliwości wyboru procedury oceny zgodności dla maszyny, gdy: nie jest wymieniona w załączniku IV; jest wymieniona w załączniku IV i jej wytwórca nie spełnia lub spełnia jedynie częściowo wymagania norm zharmonizowanych lub nie ma takich norm; jest wymieniona w załączniku IV i jest produkowana zgodnie z normami zharmonizowanymi.

5 5 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV A. Maszyny Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do drewna i podobnych materiałów lub do mięsa i podobnych materiałów. o z piłą pozostającą podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stół z ręcznym posuwem lub dostawnym mechanizmem posuwowym, o z piłą pozostającą podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w poruszany ręcznie stół przesuwany, o z piłą pozostającą podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem, o z piłą przemieszczającą się podczas obróbki, z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem. Strugarki-wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem. Jednostronne strugarki grubiarki do drewna z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem.

6 6 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV (cd.) A. Maszyny Pilarki taśmowe do drewna i podobnych materiałów oraz do mięsa i podobnych materiałów, wyposażone w stały lub ruchomy stół lub wózek, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem. Maszyny złożone, stanowiące kombinację maszyn do drewna i podobnych materiałów, wymienionych w pkt i pkt 7. Wielowrzecionowe czopiarki do drewna z ręcznym posuwem. Frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym, do drewna i podobnych materiałów. Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna. Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s.

7 7 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV (cd.) A. Maszyny Wtryskarki lub prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem. Wtryskarki lub prasy do gumy, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem. Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów: o maszyny szynowe: lokomotywy i wózki hamulcowe, o hydrauliczne obudowy zmechanizowane, o silniki spalinowe przeznaczone do instalowania w maszynach do robót podziemnych. Ręcznie ładowane pojazdy asenizacyjne do odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w mechanizm prasujący. Osłony i odłączalne wały pędne z przegubami uniwersalnymi (odpowiednio do MD). Urządzenia do podnoszenia osób stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry. Podnośniki do obsługi pojazdów. Maszyny do produkcji materiałów pirotechnicznych.

8 8 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV (cd.) B. Elementy bezpieczeństwa Elektroczułe urządzenia zaprojektowane specjalnie do wykrywania osób w celu zapewnienia im bezpieczeństwa (bariery niematerialne, maty czułe na nacisk, detektory elektromagnetyczne itp.). Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa przy oburęcznym sterowaniu. Automatyczne ochronne osłony ruchome do pras (jak w pkt 9, 10 i 11 powyżej). Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS). Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

9 9 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Maszyna nie jest wymieniona w załączniku IV, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel): sporządza dokumentację techniczno-konstrukcyjną określoną w załączniku V dyrektywy i podejmuje kroki gwarantujące, że będzie ona dostępna w jego siedzibie do celów kontrolnych; sporządza dla każdej wyprodukowanej maszyny odpowiednią deklarację zgodności WE, w celu potwierdzenia zgodności maszyny z wymaganiami określonymi w dyrektywie; podpisanie deklaracji zgodności WE uprawnia wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie do umieszczenia na maszynie oznakowania CE (moduł A).

10 10 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Maszyna jest wymieniona w załączniku IV, a jej wytwórca nie spełnia lub spełnia jedynie częściowo wymagania norm zharmonizowanych lub nie ma takich norm, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel): składa w jednej jednostce notyfikowanej wniosek o badanie typu WE (moduł B) w odniesieniu do przykładowego egzemplarza maszyny, zawierający: o nazwę i adres wytwórcy oraz miejsce wytworzenia maszyny, o dokumentację techniczną, według załącznika VI dyrektywy ; dołącza do wniosku egzemplarz maszyny reprezentatywnej dla planowanej produkcji lub oświadczenie dotyczące miejsca, w którym maszynę tę można zbadać.

11 11 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Maszyna jest wymieniona w załączniku IV a jej wytwórca nie spełnia lub spełnia jedynie częściowo wymagania norm zharmonizowanych lub nie ma takich norm, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel) (cd.): Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE: o sprawdza dokumentację techniczną jw., o bada maszynę: -upewnia się, czy maszynę wyprodukowano zgodnie z dokumentacją i może być bezpiecznie użytkowana w przewidywanych dla niej warunkach pracy; - sprawdza, czy wskazane specyfikacje techniczne zastosowano w sposób właściwy; - przeprowadza odpowiednie badania i próby, w celu sprawdzenia czy maszyna spełnia zasadnicze wymagania mające do niej zastosowanie; Jednostka notyfikowana sporządza świadectwo badania typu WE.

12 12 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Maszyna jest wymieniona w załączniku IV a jej wytwórca nie spełnia lub spełnia jedynie częściowo wymagania norm zharmonizowanych lub nie ma takich norm, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel) (cd.): wystawia deklarację zgodności WE z typem objętym badaniu typu WE (moduł C) ; oznakowuje maszynę znakiem CE.

13 13 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Maszyna (lub element bezpieczeństwa) jest wymieniona w załączniku IV i jest produkowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel): 1) sporządza dokumentację techniczną według załącznika 6 dyrektywy i przekazuje ją jednostce notyfikowanej, która niezwłocznie potwierdza otrzymanie dokumentacji i ją przechowuje lub 2) przekazuje dokumentację techniczną jw. jednostce notyfikowanej, która jedynie sprawdza, czy normy zharmonizowane zostały właściwie zastosowane i wystawa świadectwo odpowiedniości dla tej dokumentacji lub 3) przedkłada egzemplarz maszyny (elementu bezpieczeństwa) do badania typu WE (moduł B); w przypadku elementu bezpieczeństwa jednostka sprawdza, czy jest on odpowiedni do realizowania funkcji bezpieczeństwa zadeklarowanych przez wytwórcę.

14 14 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Maszyna (lub element bezpieczeństwa) jest wymieniona w załączniku IV i jest produkowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel) (cd.): wystawia deklarację zgodności WE stwierdzając zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy – gdy wybrał ścieżkę oceny zgodności według pkt 1 i 2 powyżej (moduł A) lub wystawia deklarację zgodności WE z typem objętym badaniu typu WE, gdy wybrał ścieżkę oceny zgodności według pkt 3 powyżej (moduł C); oznakowuje maszynę znakiem CE. Elementów bezpieczeństwa nie oznakowuje się znakiem CE.

15 15 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Zawartość dokumentacji techniczno- konstrukcyjnej określono w dyrektywie. Dokumentacja powinna umożliwić wykazanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami MD. Dokumentacja powinna być możliwa do skompletowania i udostępnienia w czasie odpowiednim do stopnia jej złożoności.

16 16 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Szczegółowe rysunki lub inne szczegółowe informacje o podzespołach maszyny nie są wymagane, o ile informacje takie nie są niezbędne przy weryfikacji zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Dokumentację należy przechowywać i udostępniać do wglądu organów sprawujących nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu co najmniej przez 10 lat od daty produkcji maszyny albo w przypadku produkcji seryjnej maszyny od daty produkcji jej ostatniego egzemplarza.

17 17 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Dyrektywa Maszynowa Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna zawiera: rysunek zestawieniowy maszyny i schematy obwodów sterowania, rysunki szczegółowe (oraz obliczenia, wyniki badań itp., niezbędne do sprawdzenia zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami), wykaz: zasadniczych wymagań MD, zastosowanych norm oraz innych zastosowanych specyfikacji technicznych, opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez maszynę, raporty techniczne lub świadectwa uzyskane od kompetentnych jednostek ( wg uznania wytwórcy), sprawozdania techniczne wraz z wynikami przeprowadzonych badań (odpowiednio do wymagań); egzemplarz instrukcji obsługi maszyny oraz w przypadku maszyn produkowanych seryjnie, opis działań wytwórcy mających zapewnić, że maszyny będą zgodne z wymaganiami dyrektywy.

18 18 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe MASZYNY I ELEMENTY BEZPIECZE Ń STWA NIE FIGURUJĄCE W ZAŁĄCZNIKU IV MASZYNY I ELEMENTY BEZPIECZE Ń STWA FIGURUJ Ą CE W ZA ŁĄ CZNIKU IV, KTÓRE: SPEŁNIAJĄ w całości normy zharmonizowane: NIE SPEŁNIAJĄ wszystkich norm zharmonizowanych albo odpowiednie normy zharmonizowane nie istnieją Wytwórca przesyła dokumentację wg Załącznika VI do jednostki notyfikowanej, która potwierdza jej otrzymanie. Wytwórca przesyła dokumentację wg Załącznika VI do jednostki notyfikowanej w celu sprawdzenia prawidłowości zastosowania norm; jednostka wydaje świadectwo odpowiedniości dla dokumentacji. Wytwórca przedstawia prototyp wraz z dokumentacją jednostce notyfikowanej w celu przeprowadzenia badania typu WE wg Załącznika VI. Osoba odpowiedzialna przygotowuje dokumentację określoną w Załączniku V. Osoba odpowiedzialna wystawia deklarację zgodności WE : dla maszyn i elementów bezpieczeństwa poddanych badaniu typu WE - deklarację zgodności ze zbadanym i zatwierdzonym prototypem dla pozostałych maszyn i elementów bezpieczeństwa - deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy dla maszyn umieszczanych na rynku oddzielnie - jest to deklaracja zgodności WE wg Załącznika II A - obowiązuje oznaczenie znakiem CE dla maszyn i elementów bezpieczeństwa do wbudowania - jest to deklaracja zgodności WE wg Załącznika II B - nie stosuje się oznaczenia znakiem CE dla elementów bezpieczeństwa umieszczanych na rynku oddzielnie - jest to deklaracja zgodności WE wg Załącznika II C - nie stosuje się oznaczenia znakiem CE Procedury oceny zgodności

19 19 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe

20 20 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane Opracowane przez europejskie jednostki normalizacyjne (CEN, CENELEC i ETSI) na podstawie upoważnienia udzielonego przez Komisję Europejską. Przyjęte przez europejskie jednostki normalizacyjne zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Przekazane Komisji Europejskiej i zaakceptowane przez nią. Numery opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) Przyjęte przez przynajmniej jedno państwo członkowskie.

21 21 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane Normy zharmonizowane (są wyjątki) cieszą się szczególnym przywilejem domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Z tego względu numery norm krajowych wdrażających normy zharmonizowane, wraz z wyraźnym zaznaczeniem związku z odpowiednimi przepisami prawa (dyrektywami), muszą być oficjalnie publikowane przez państwo członkowskie, gdyż stanowi to element prawa. Domniemanie zgodności powzięte na podstawie zadeklarowania zastosowania normy zharmonizowanej może być obalone jedynie przez wykazanie niezgodności.

22 22 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane Domniemanie zgodności Wytwórca może, projektując i wytwarzając, wybrać dla swojego wyrobu dowolne rozwiązanie techniczne. Wybierając stosowanie normy zharmonizowanej z daną dyrektywą korzysta z przywileju domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami objętymi normą, którą zastosował i nie ma obowiązku tej zgodności dowodzić.

23 23 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane Domniemanie zgodności Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie odniesień do norm i zobowiązanie dla państw członkowskich publikowania odpowiednich informacji zawartych w tych decyzjach. Opinie Komisji Europejskiej zgłaszane w ramach procedury klauzuli ochronnej.

24 24 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 98/37/WE (MD) dotyczącą maszyn Wykaz przedstawiony przez Wydział ds. Maszyn w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej, publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) Nr C 336 z r.: newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html Wykaz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Monitor Polski strony internetowe UDT –

25 25 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane Uwagi: Komunikat Komisji Europejskiej nr 2005/C 336/05 opublikowany w Dz. Urz. UE nr C 336 z r. zawiera pełny wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą MD i zastępuje wszystkie dotychczasowe wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Integralną częścią wykazu są zawarte w nim ostrzeżenia i uwagi.2005/C 336/05 W przypadku następujących norm mają zastosowanie poniżej podane ostrzeżenia.

26 26 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane EN 692:1996 Norma EN 692:1996 nie dotyczy pras ze sprzęgłami pełnoobrotowymi, o których mowa w rozdziałach 5.2.3, 5.3.2, i 5.5.2, tablicach 2, 3, 4 i 5 oraz w załącznikach A i B1 tej normy, w odniesieniu do których nie daje ona domniemania zgodności z postanowieniami dyrektywy 98/37/WE. EN 1459:1998 Informuje się stosujących normę EN 1459, że nie obejmuje ona ryzyka, na które jest narażony operator przy przypadkowym wywróceniu się wózka. Zastosowanie tej normy nie daje domniemania zgodności w tym zakresie.

27 27 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane EN 1495:1997 Spełnienie wymagań: pkt , ostatniego akapitu pkt , tablicy 8 i rys. 9 normy EN 1495:1997 nie daje domniemania zgodności z postanowieniami dyrektywy 98/37/WE (na podstawie decyzji Komisji 2003/224/WE z dn. 21 marca 2003 r. (Dz. Urz. UE Nr L 83, z ).decyzji Komisji 2003/224/WE z dn. 21 marca 2003 r EN :1999 Informuje się stosujących normę EN , że nie obejmuje ona ryzyka, na które jest narażony operator przy przypadkowym wywróceniu się wózka. Zastosowanie tej normy nie daje domniemania zgodności w tym zakresie.

28 28 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane EN :1998, EN :2002, EN :1994, EN :2002, EN :2003, EN :2000 Zgodność wyrobu przyjmuje się na podstawie zgodności z wymaganiami części 1 i odpowiedniej części 2, jeżeli dana część 2 jest również wymieniona w Dzienniku Urzędowym UE w ramach dyrektywy 98/37/WE.

29 29 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane Wykaz PKN:

30 30 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane Wykaz na stronach KE:

31 31 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane Wykaz na stronach KE:

32 32 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Prezentacja rodzajów norm zharmonizowanych do 98/37/WE Alicja Gach, 24 październik 2006 r.

33 33 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe TYPY NORM Podział norm na typy: A, B, C (na podstawie propozycji Grupy Roboczej – Maszyny, wspieranej przez KE. Komentarz dotyczący domniemania zgodności dotyczy norm zharmonizowanych) Normy typu A Normy podstawowe dotyczące bezpieczeństwa określające główną koncepcję i ogólne zasady projektowania oraz ogólne aspekty odnoszące się do wszystkich rodzajów maszyn. Zastosowanie tych norm, chociaż daje podstawowe wskazówki odnośnie prawidłowego stosowania wymagań dyrektywy maszynowej, nie daje domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

34 34 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy typu B Normy odnoszące się do konkretnych aspektów (lub jednego aspektu) bezpieczeństwa lub rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dla szerokiej, grupy maszyn. Zgodność z wymaganiami tych norm daje domniemanie zgodności z tymi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy, których norma dotyczy. Normy te są stosowanie jako dające domniemanie zgodności jeśli norma typu C i/lub analiza ryzyka producenta wskazują, że rozwiązanie techniczne zawarte w normie jest odpowiednie dla danej maszyny. TYPY NORM

35 35 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy typu B Normy typu B1 Normy omawiające szczególne aspekty bezpieczeństwa jak np. bezpieczne odległości, temperatury powierzchni, poziom hałasu. Normy typu B2 Normy omawiające sposoby ochrony, zabezpieczenia np. oburęczne urządzenia sterujące, osłony, czujniki ciśnienia. TYPY NORM

36 36 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy typu C Normy te formułują szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla konkretnego rodzaju maszyny lub grupy maszyn (podobne zastosowania, podobne ryzyka). Normy typu C mogą odnosić się do wymagań norm typu A lub B, stosowanych dla danego typu maszyn. TYPY NORM

37 37 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy typu C Jeśli wymagania normy typu C są inne niż wymagania norm typu A lub B, priorytet mają wymagania normy typu C. Zastosowanie normy typu C w oparciu o analizę ryzyka producenta daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy, których norma dotyczy. TYPY NORM

38 38 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe PRZYKŁADY TYPÓW NORM Przykłady norm typu A: EN ISO :2003 (zast. EN 292-1) Maszyny-Bezpieczeństwo - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Podstawowa terminologia, metodologia PN-EN 1050:1999 Maszyny – Bezpieczeństwo- -Zasady oceny ryzyka.

39 39 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane EN 292 (EN 12100) – NORMA TYPU A BEZPIECZEŃSTWO MASZYN I URZĄDZEŃ PODSTAWOWE KONCEPCJE, OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA Głównym celem normy EN 292 jest dostarczenie projektantom, producentom itp. ogólnych wskazówek oraz zaleceń, które umożliwią im wytwarzanie bezpiecznych maszyn nadających się do przewidzianego celu. Norma ta podaje ponadto strategię postępowania dla organów opracowujących normy typu C. Ponadto norma ta może również dawać istotne wskazówki projektantom i producentom maszyn w przypadkach, gdy nie ma odpowiadającej normy C. Może ona również pomagać projektantom w posługiwaniu się normami typu B.

40 40 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Normy zharmonizowane EN 1050 EN 1050 MASZYNY – BEZPIECZEŃSTWO – ZASADY OCENIANIA RYZYKA W normie podano ogólne zasady przy ocenianiu ryzyka, oparte na wiedzy i doświadczeniu z zakresu projektowania, użytkowania, zdarzeń niebezpiecznych, wypadków i strat związanych z obsługiwaniem maszyn, dla celów oceniania ryzyka we wszystkich fazach życia maszyny. W normie zawarto wskazania dotyczące informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny ryzyka. Opisano sposoby identyfikowania zagrożeń, szacowania i oceniania ryzyka. Norma zawiera załącznik, w którym podano krótkie opisy informacyjne dotyczące różnych metod analizy zagrożeń i szacowania ryzyka.

41 41 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Przykłady norm typu B: PN-EN :2001 Bezpieczeństwo maszyn -Wyposażenie elektryczne maszyn PN-EN 954-1:2001 Maszyny – Bezpieczeństwo - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem PRZYKŁADY TYPÓW NORM

42 42 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Przykłady norm typu C: PN-EN 859:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem PN-EN :2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. PRZYKŁADY TYPÓW NORM

43 43 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe NORMY ZHARMONIZOWANE A AKTUALNY POZIOM TECHNIKI Korzystanie z norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową przy ocenie spełnienia wymagań 89/655/EWG Normy zharmonizowane typu C uwzględniają typowe rodzaje ryzyka dla określonych maszyn i podają rozwiązania techniczne związane z eliminacją tych zagrożeń W przypadku zagrożeń nietypowych dla danej grupy maszyn Omówienie innych zagrożeń i sposobów ich eliminacji można znaleźć w normach typu B (ewentualnie A)

44 44 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe NORMY ZHARMONIZOWANE A AKTUALNY POZIOM TECHNIKI Korzystanie z norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową przy ocenie spełnienia wymagań 89/655/EWG Należy pamiętać, że normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową zawierać mogą wymagania wyższe niż te wymagane przez dyrektywę 89/655/EWG – należy porównywać minimalne według 89/655/EWG z wymaganiami norm zharmonizowanych

45 45 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe NORMY OGÓLNE DOTYCZĄCE MASZYN maszyny – pojęcia podstawowe – zasady proj. PN-EN ISO 12100:2005 (U) cz. 1 i 2 zasady oceny ryzyka PN-EN 1050:1999 minimalne odstępy i odległości bezpieczeństwa PN-EN 294:1994 PN-EN 349:1999 PN-EN 547 cz. 1-3 PN-EN 811:1999 zatrzymywanie awaryjne PN-EN 418:1999

46 46 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe NORMY OGÓLNE DOTYCZĄCE MASZYN niespodziewane uruchomienie PN-EN 1037:2001 sygnały związane z bezpieczeństwem PN-EN 457:1998 PN-EN 842:2002 PN-EN 981:2002 PN-EN :2000

47 47 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe temperatury powierzchni PN-EN 563:2001 oburęczne urządzenia sterujące PN-EN 574:1999 elementy sterownicze PN-EN 894 cz. 1 – 3 PN-EN 954-1:2001 PN-EN :2002 osłony PN-EN 953:1999 PN-EN 1088:2001 oświetlenie PN-EN 1837:2002 (U) NORMY OGÓLNE DOTYCZĄCE MASZYN

48 48 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe wyposażenie elektryczne PN-EN :2001 PN-EN 60990:2002 oznakowanie PN-EN :2002 (U) PN-EN 60446:2004 PN-EN :2001 układy hydrauliczne i pneumatyczne PN-EN 982:1998 PN-EN 983:1999 ochrona przez obudowy – kod IP PN-EN 60529:2003 NORMY OGÓLNE DOTYCZĄCE MASZYN

49 49 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Przykładowy podział norm na grupy pod kątem rodzajów maszyn MASZYNY DO OBRÓBKI METALU Tokarki (7) Wiertarki (1) Frezarki (2) Szlifierki (3) Maszyny do przecinania metalu (2) MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Frezarki (5) Wiertarki (1) Strugarki (3) Pilarki (5) Obrabiarki kombinowane (1)

50 50 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe PRASY ( 5) PRZENOŚNIKI Schody, chodniki ruchome, platformy (4) MASZYNY DROGOWE 47 norm w tym 11 części normy PN-EN 474 dla poszczególnych maszyn do robót ziemnych URZĄDZENIA I INSTA-LACJE ELEKTRYCZNE PN-EN :2001 Wyposażenie elektr. maszyn ZBIORNIKI (21) DŹWIGI, DŹWIGNICE (62) SPAWARKI 12 części normy PN-EN Przykładowy podział norm na grupy pod kątem rodzajów maszyn

51 51 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe PN-EN :2001 Norma podaje wymagania dotyczące m.in.: obwodów sterowniczych - obwodów sterowniczych - uruchamiania i zatrzymywania maszyn (w tym awaryjnego) - zabezpieczenia przed defektami, przegrzaniem - ochrony przed porażeniem - Oznakowania oświetlenia - oświetlenia

52 52 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Obwody sterownicze, uruchamianie i zatrzymywanie (norma PN-EN :2001) Kategorie funkcji zatrzymywania: - kategoria 0 – zatrzymanie przez bezzwłoczne odłączenie zasilania od napędów maszyny (zatrzymanie niekontrolowane) - kategoria 1 – zatrzymanie kontrolowane, zasilanie napędów maszyny do jej zatrzymania, następnie odłączenie zasilania po zatrzymaniu

53 53 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Obwody sterownicze, uruchamianie i zatrzymywanie (norma PN-EN :2001) Kategorie funkcji zatrzymywania: - kategoria 2 – zatrzymanie kontrolowane przy pozostawieniu zasilania napędów maszyny Rodzaj kategorii – zależy od wyników analizy ryzyka i sposobu funkcjonowania maszyny. Funkcje zatrzymania powinny mieć pierwszeństwo przed funkcjami uruchomienia.

54 54 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe Obwody sterownicze, uruchamianie i zatrzymywanie (norma PN-EN :2001) Zatrzymanie przy sterowaniu bezprzewodowym: gdy odebrany sygnał zatrzymania, gdy wykryte uszkodzenie, gdy nie został wykryty ważny sygnał. Zatrzymanie awaryjne: - pierwszeństwo przed innymi funkcjami i działaniami - odcięcie zasilania napędów mogących powodować stany zagrożenia - reset nie powinien powodować ponownego uruchomienia - powinno być kategorii 0 lub 1

55 55 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Podstawowe informacje o dyrektywie 2006/42/WE Alicja Gach, 24 październik 2006 r.

56 56 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Wiążące przepisy Państw Członkowskich regulujące konstrukcję dźwigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów, które są często uzupełniane przez faktycznie obowiązkowe specyfikacje techniczne lub nieobowiązkowe normy, niekoniecznie prowadzą do nierówności w poziomie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jednakże niejednolitość tych przepisów powoduje powstawanie barier w handlu w ramach Wspólnoty. Krajowe systemy oceny zgodności i certyfikacji tych maszyn różnią się w znacznym stopniu. Wskazane jest nie wyłączanie dźwigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów z zakresu niniejszej dyrektywy.

57 57 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Dyrektywa nie ma zastosowania do podnoszenia osób za pomocą maszyn nieprzeznaczonych do podnoszenia osób. Jednakże nie narusza to prawa Państw Członkowskich do podjęcia w odniesieniu do takich maszyn środków krajowych, zgodnie z Traktatem, mając na celu realizację dyrektywy Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy

58 58 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W kontekście nadzoru rynku powinno zostać ustanowione wyraźne rozgraniczenie pomiędzy kwestionowaniem normy zharmonizowanej przyznającej maszynie domniemanie zgodności a klauzulą ochronną odnoszącą się do maszyny. Oddanie maszyny do użytku w rozumieniu niniejszej dyrektywy może odnosić się jedynie do używania samej maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem lub zastosowania, które można w uzasadniony sposób przewidzieć. Nie wyklucza to możliwości ustanawiania warunków użytkowania niedotyczących samej maszyny, pod warunkiem że nie pociągają one za sobą modyfikacji maszyny w sposób, który nie został określony w niniejszej dyrektywie

59 59 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Zakres 1.Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących produktów: a) maszyn; b) wyposażenia wymiennego; c) elementów bezpieczeństwa; d) osprzętu do podnoszenia; e) łańcuchów, lin i pasów; f) odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu; g) maszyn nieukończonych.

60 60 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Zastosowanie mają następujące definicje: maszyna oznacza: zespół,wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie, zespół określony w tiret pierwsze, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,

61 61 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO maszyna oznacza, cd.: zespół określony w tiret pierwsze i drugie, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji, zespoły maszyn określone w tiret pierwsze, drugie i trzecie lub maszyny nieukończone określone w lit. g), które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,

62 62 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO maszyna oznacza, cd.: zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni,

63 63 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO wyposażenie wymienne - oznacza urządzenie, które po oddaniu do użytku maszyny lub ciągnika jest zamontowane do tej maszyny lub ciągnika przez samego operatora, w celu zmiany funkcji maszyny lub ciągnika lub przyporządkowania nowej funkcji, o ile wyposażenie to nie jest narzędziem;

64 64 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO element bezpieczeństwa oznacza element, który: służy do spełnienia funkcji bezpieczeństwa, oraz jest wprowadzany do obrotu niezależnie, oraz gdy jest uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób, oraz nie jest niezbędny do działania maszyny lub który można zastąpić zwykłymi elementami tak, aby maszyna mogła działać. Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa jest zawarty w załączniku V, który może być uaktualniany zgodnie z art. 8 ust.1 lit a);

65 65 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO osprzęt do podnoszenia - oznacza element lub wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą, umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczone pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku lub mogące stanowić integralną część ładunku i które jest wprowadzane do obrotu niezależnie; zawiesia i ich elementy również są uznawane za osprzęt do podnoszenia;

66 66 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO łańcuchy, liny i pasy - oznaczają łańcuchy, liny i pasy zaprojektowane i wykonane do podnoszenia jako część maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia; odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu - oznacza odłączalny element do przenoszenia mocy pomiędzy maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami poprzez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku. W przypadku gdy urządzenie zostało wprowadzone do obrotu z osłoną, należy je traktować jako jeden produkt;

67 67 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO maszyna nieukończona - oznacza zespół, który jest prawie maszyną, ale nie może samodzielnie służyć do konkretnego zastosowania. Układ napędowy jest maszyną nieukończoną. Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do lub połączenie z inną maszyną lub inną maszyną nieukończoną lub wyposażeniem, tworząc w ten sposób maszynę, do której ma zastosowanie niniejsza dyrektywa;

68 68 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV i nie została wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, lub została wyprodukowana jedynie częściowo zgodnie z takimi normami, lub jeżeli normy zharmonizowane nie obejmują wszystkich istotnych zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, lub gdy nie istnieją normy zharmonizowane dla danej maszyny, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje np.: procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

69 69 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV i nie została wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, lub została wyprodukowana jedynie częściowo zgodnie z takimi normami, lub jeżeli normy zharmonizowane nie obejmują wszystkich istotnych zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, lub gdy nie istnieją normy zharmonizowane dla danej maszyny, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje np.: procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

70 70 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV i nie została wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, o których mowa w art. 7 ust. 2, lub została wyprodukowana jedynie częściowo zgodnie z takimi normami, lub jeżeli normy zharmonizowane nie obejmują wszystkich istotnych zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, lub gdy nie istnieją normy zharmonizowane dla danej maszyny, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z następujących procedur: procedurę badania typu WE przewidzianą w załączniku IX wraz z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII punkt 3; procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

71 71 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Procedura dotycząca maszyny nieukończonej Przed wprowadzeniem do obrotu maszyny nieukończonej jej producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewniają: opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej opisanej w załączniku VII część B; opracowanie instrukcji montażu opisanej w załączniku VI; sporządzenie deklaracji włączenia opisanej w załączniku II część 1 sekcja B. Instrukcja montażu i deklaracja włączenia pozostają dołączone do maszyny nieukończonej do momentu jej włączenia do maszyny finalnej, a następnie stanowią część dokumentacji technicznej tej maszyny.

72 72 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Uchylenie Dyrektywa 98/37/WE niniejszym traci moc. Odniesienia do uchylonej dyrektywy interpretowane są jako odniesienia do niniejszej dyrektywy i powinny być odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku XII.

73 73 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Wprowadzenie w życie Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy niezbędne do przestrzegania niniejszej dyrektywy nie później niż dnia 29 czerwca 2008 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie informują o tym Komisję. Państwa Członkowskie stosują te przepisy ze skutkiem od dnia 29 grudnia 2009 r. W przypadku przyjęcia przez Państwa Członkowskie tych przepisów zawierają one odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie zamieszcza się w ich urzędowej publikacji. Metody sporządzania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.


Pobierz ppt "1 Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie ©Materiały szkoleniowe URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Procedury oceny zgodności w odniesieniu do grup wyrobów objętych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google