Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Goc Magdalena Rosiak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Goc Magdalena Rosiak"— Zapis prezentacji:

1 Anna Goc Magdalena Rosiak
POLITYKA HANDLOWA UE Anna Goc Magdalena Rosiak

2 POJĘCIE WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ
WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA - ogół uregulowań i działań dotyczących wymiany towarowej między państwami Unii a państwami trzecimi.

3 Catherine Ashton – komisarz UE ds. Handlu

4 Peter Mandelson

5 Catherine Ashton Przemówienie: Waszyngton, 18 marca 2009
Wiele się teraz słyszy o tym, jak duże znaczenie w walce z kryzysem mają zarówno bodźce fiskalne, jak i regulacja rynków finansowych. Chociaż przyczyniają się one w dużym stopniu do ustabilizowania sytuacji i zapobieżenia jej wystąpieniu w przyszłości, trzecim, równie ważnym czynnikiem jest utrzymanie swobodnego handlu i jego rozwój. To swobodny handel jest motorem umożliwiającym wypracowanie dobrobytu koniecznego do przezwyciężenia obecnej recesji.

6 Podstawy prawne, zakres i cele WPH
Traktat Rzymski 1957 r. (utworzenie EWG) – art. 113 Okres przejściowy do końca 1969 r. Wprowadzenie Unii Celnej –1968 r. Inne środki WPH (ochrona przed dumpingiem, nadmiernym subsydiowaniem, instrumenty dot. eksportu) – początek 1970 r.

7 Zasady WPH zgodnie z art. 113
zmiana stawek celnych zawieranie umów celnych i handlowych ujednolicenie środków liberalizacyjnych jednolita polityka eksportowa podejmowanie środków ochronnych w przypadku dumpingu i subsydiów

8 Zasada wyłączności kompetencji WE
Wspólnota ma kompetencję wyłączną państwa członkowskie nie mają prawa wydawania żadnych regulacji prawnych, zaś wszelkie działania prawotwórcze podejmowane są przez instytucje Wspólnoty, chyba że udzielą one państwom członkowskim uprawnienia do działania w ściśle określonym zakresie

9 WSPÓLNA POLITKA HANDLOWA
Dwa warianty WPH WSPÓLNA POLITKA HANDLOWA polityka autonomiczna polityka traktatowa

10 Polityka autonomiczna
obejmuje wszystkie środki i narzędzia, które Wspólnota stosuje w stosunku do eksportu i importu, a które nie wynikają z ustaleń traktatowych ochrona przed szkodami wywołanymi przez import z państw trzecich Może przybierać charakter: - dyskryminacyjny - preferencyjny

11 Polityka traktatowa kształtowana na podstawie umów i porozumień międzynarodowych zawieranych przez UE z krajami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi Negocjacje są prowadzone przez Komisję, która porozumiewa się ze specjalnym komitetem („Komitet Artykułu 133”), tj. powołanym przez Rade zespołem ekspertów z państw członkowskich do oceny postępowań prowadzonych w ramach WPH

12 Instrumenty WPH Unia Celna i Zewnętrzna Taryfa Celna
Ochrona Rynku UE – antydumping, antysubwencja, postępowanie ochronne Embargo Handlowe

13 Unia Celna i Zewnętrzna Taryfa Celna
Wprowadzone 1 lipca 1968 r. Wysokość stawek celnych ustalono na podstawie średnich arytmetycznych stawek stosowanych przez kraje członkowskie w dniu 1 stycznia 1957 r. Jednolity Dokument Administracyjny (SAD) - podstawowy dokument celny w handlu (styczeń 1988 r.)

14 Unia Celna i Zewnętrzna Taryfa Celna
WSPÓLNOTOWA TARYFA CELNA stawki konwencyjne stawki autonomiczne - stosowane w imporcie z krajów należących do WTO lub którym została przyznana KNU - stosowane są względnie rzadko wobec państw, którym Wspólnota nie przyznała KNU.

15 Unia Celna i Zewnętrzna Taryfa Celna
Rodzaje ceł: ze względu na kierunek ruchu towarów: eksportowe, importowe, tranzytowe ze względu na sposób obliczania: ad valorem (stawka procentowa od wartości), specyficzne (w zależności od liczby, objętości lub wagi), kombinowane (połączenie różnych kryteriów, np. 500 euro od sztuki samochodu + 5% podatku, jeżeli wartość samochodu przekracza określoną kwotę) antydumpingowe: stosowane w przypadku, gdy towary importowane do Unii są sprzedawane przez kraj eksportujący po cenach niższych od krajowych cen rynkowych lub poniżej kosztów własnych produkcji

16 Unia Celna i Zewnętrzna Taryfa Celna
Nomenklatura Wspólnej Taryfy Celnej – nomenklatura scalona (CN, Combine Nomeclature) instrument naliczania i ściągania opłat celnych służy opracowywaniu statystyk w handlu zagranicznym oraz stosowaniu środków polityki handlowej, rolnej, podatkowej i pieniężnej

17 Unia Celna i Zewnętrzna Taryfa Celna
Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich (TARIC, Integrated Tariff of the European Communities) zinformatyzowana baza danych o warunkach eksportu i importu danego towaru zawiera informacje o wysokości stawek, o preferencjach celnych, kontyngentach taryfowych, zawieszeniu stawek, stosowanych cłach anty-dumpingowych lub wyrównawczych

18 Unia Celna i Zewnętrzna Taryfa Celna
Generalny System Preferencji Celnych (GSP) instrument polityki handlowej o charakterze autonomicznym, preferencje celne w ramach tego środka nie są wzajemne stosowany w ramach udzielania pomocy krajom rozwijającym się i najmniej rozwiniętym przyznaje produktom importowanym z krajów najmniej rozwiniętych bezcłowy dostęp do rynków UE dla wszystkich towarów z wyjątkiem broni, amunicji, bananów, cukru i ryżu, oraz obniżki stawek celnych, opierając się na tzw. wrażliwości produktów

19 Ochrona Rynku UE Postępowania antydumpingowe
stosowane wówczas, gdy zagraniczny producent sprzedaje na obszarze UE towar poniżej porównywalnej ceny podobnego towaru na swoim rynku krajowym lub poniżej kosztów produkcji może zostać zastąpione tzw. zobowiązaniem cenowym do przestrzegania przez eksportera minimalnego poziomu cen eksportowych cła antydumpingowe i zobowiązania cenowe ustalane sa na 5 lat i w wyniku postępowania weryfikacyjnego mogą być przedłużone o kolejne 5 lat

20 Ochrona Rynku UE Postępowania antysubwencyjne
stosowane wówczas, gdy rząd lub instytucja publiczna kraju eksportera (kraju pochodzenia) bezpośrednio lub pośrednio udziela eksporterowi subsydiów do produkcji, eksportu lub przewozu subsydia: dotacje, pożyczki na warunkach preferencyjnych, gwarancje kredytowe, zwolnienia z podatków postępowanie antysubwencyjne: nakładanie środków wyrównawczych (cła tymczasowe, zobowiązania cenowe, cła wyrównawcze)

21 Ochrona Rynku UE Ochrona przed nadmiernym importem
stosowane wówczas, gdy towar jest importowany na obszar UE w tak zwiększonych ilościach i/lub na takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę producentom Wspólnoty lub grozić jej wyrządzeniem środki ochronne - ograniczenie okresu ważności dokumentów importowych, zmianę zasad importu kwestionowanego towaru, kontyngenty skarga wnoszona przez państwa członkowskie

22 Ochrona Rynku UE Przeciwdziałanie barierom w handlu
niezgodnym z porozumieniami międzynarodowymi stosowane w wypadku stwierdzenia stosowania wobec producentów unijnych niezgodnych z porozumieniami międzynarodowymi barier w dostępie do rynków państw trzecich umożliwia wsparcie przemysłu Unii Europejskiej

23 Embargo Handlowe sankcja polityczna wobec państwa trzeciego
cel - zmuszenie danego państwa do zmiany jego zachowań sprzecznych z prawem międzynarodowym poprzez zastosowanie instrumentów polityki handlowej

24 Od GATT do WTO Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i
Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) r. –

25 GATT – KLUCZOWE ZASADY:
zasada niedyskryminacji i równego traktowania stosowanie tzw. klauzuli najwyższego uprzywilejowania i klauzuli narodowej zasada wzajemności; zasada możliwości interwencji handlowej

26 WTO Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, WTO)
stanowi kontynuację GATT powołana w 1994 w Marrakeszu (Maroko), w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT zadania: liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej

27 PASCAL LAMY

28 GATT – I z III filarów WTO:
GATT GATS TRIPs Towary Usługi Własność Intelektualna

29 Pozostałe elementy WTO:
DSB TPRM PTA Rozstrzyganie Raporty o polityce Porozumienia sporów handlowej kilkustronne

30 Handel z krajami trzecimi - Import
Towary przemysłowe: - większość importu odbywa się na warunkach bezcłowych ze względu na rozbudowany system preferencji oraz system zawieszeń celnych - Import towarów przemysłowych jest w znacznie większym stopniu zliberalizowany niż import towarów rolnych

31 Handel z krajami trzecimi - Import
Towary rolne: RYNEK TOWARÓW ROLNYCH – chroniony systemem regulacji pozacelnych, określających wymagania wobec produktów rolnych wprowadzanych na rynek UE Rynek unijny – chroniony przed nadmiernym importem owoców i warzyw z krajów trzecich: system cen minimalnych system cen wyjścia nakładanie dodatkowych opłat celnych (klauzula SGG - Specjal Safeguard) normy handlowe ustalające minimalne wymagania jakościowe (dla klas ekstra, I i II), oraz wymagania dotyczące opakowania i oznakowania produktów

32 Regulacje pozataryfowe – POZWOLENIA:
Pozwolenia przywozu - wydawane są przez właściwe instytucje w państwach członkowskich Polska- Agencja Rynku Rolnego, która jest odpowiedzialna za administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi, zgodnie z zasadami prawodawstwa Unii Europejskiej ARR:

33 Regulacje pozataryfowe – POZWOLENIA:
Grupy towarów rolnych podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na import: Czosnek Banany Grzyby zakonserwowane Zboża i ryż Cukier  Oleje i tłuszcze Mleko i produkty mleczne Wołowina i cielęcina  Mięso baranie i kozie Wieprzowina Mięso drobiowe Jaja Nasiona Wino Owoce i warzywa Przetwory owocowe i warzywne Alkohol Len i konopie

34 Regulacje pozataryfowe – POZWOLENIA:
Kontyngenty taryfowe (tariff quotas) ustanawiane są tylko w ujęciu ilościowym nie ograniczają importu a wprowadzają możliwość zakupu określonej ilości towaru za granicą przy niższej, od ogólnie stosowanej, stawce celnej obejmują - surowce, półprodukty i komponenty

35 Value (millions of euro)
UE, IMPORT ŚWIAT SITC Codes SITC Sections Value (millions of euro) SITC T TOTAL SITC 3 Paliwa mineralne, smary, oleje i pokrewne SITC 7 Maszyny i sprzęt transportowy SITC 8 Różne półprodukty SITC 6 Półprodukty sklasyfikowane ze względu na materiał SITC 5 Chemikalia SITC 0 Jedzenie i żywe zwierzęta 72 597 SITC 2 Surowe, niejadalne towary 67 625 SITC 9 Inne towary 36 205 SITC 4 Oleje zwierzęce i roślinne 7 938 SITC 1 Alkohol i papierosy 6 299

36 HANDEL Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ – EKSPORT:
brak barier ilościowych ograniczenia wywozu: zakazu eksportu, pozwolenia wywozu (authorisations) i licencje wywozowe, nadzór statystyczny przedsiębiorcy (w tym również przewoźnicy, spedytorzy lub agenci celni), posiadający świadectwa

37 Value (millions of euro)
UE, EKSPORT ŚWIAT SITC Codes SITC Sections Value (millions of euro) SITC T TOTAL SITC 7 Maszyny i sprzęt transportowy SITC 5 Chemikalia SITC 6 Półprodukty sklasyfikowane ze względu na materiał SITC 8 Różne półprodukty SITC 3 Paliwa mineralne, smary, oleje i pokrewne 81 056 SITC 0 Jedzenie i żywe zwierzęta 46 659 SITC 9 Inne towary 36 593 SITC 2 Surowe, niejadalne towary 29 217 SITC 1 Alkohol i papierosy 19 453 SITC 4 Oleje zwierzęce i roślinne 3 055

38 2008, excluding intra-EU trade
Leading Client and Supplier Countries of the EU27 in Merchandise Trade (value %) 2008, excluding intra-EU trade The Major EU Import Partners The Major EU Export Partners The Major EU Trader Partners Rank EU Imports from Mio euro % world Rank. EU Exports to Imports+Exports Source: Eurostat (Statistical regime 4) World 100 100,0 1 China 15,9 USA 19,1 15,2 2 12,0 Russia 8,0 11,4 3 11,2 Switzerland 97 991 7,5 9,8 4 Norway 95 559 6,1 78 474 6,0 6,2 5 80 091 5,1 Turkey 54 256 4,1 4,9 6 Japan 75 156 4,8 43 711 3,3 7 45 888 2,9 42 410 3,2 3,5 8 South Korea 39 410 2,5 U.A.Emirates 31 688 2,4 65 070 2,3 9 Brazil 35 824 India 31 542 62 178 2,2 10 Libyan Arab Jamahiriya 34 233 26 354 2,0 60 979 2,1 11 29 438 1,9 Canada 26 111 49 935 1,7 12 Algeria 28 362 1,8 25 660 43 675 1,5 13 Taiwan 24 006 Australia 25 187 South Africa 42 612 14 23 824 Ukraine 25 150 Saudi Arabia 42 328 15 22 373 1,4 Singapore 22 011 39 974

39 Stosunki handlowe UE z państwami trzecimi:
Do najważniejszych partnerów handlowych Unii Europejskiej należą przede wszystkim : USA Japonia Chiny Korea Południowa

40 Stosunki handlowe UE z państwami trzecimi

41 Stosunki handlowe UE z państwami trzecimi - artykuł z dnia 20. 10
Stosunki handlowe UE z państwami trzecimi - artykuł z dnia , portal mojeopinie.pl, KOREA Historyczna umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Koreą Pd. : Na kilka tygodni przed końcem kadencji pani Catherine Ashton - komisarz ds. handlu - może pochwalić się ogromnym sukcesem na swoim koncie, gdyż udało się jej parafować umowę o wolnym handlu z Republiką Korei Południowej. Chociaż dokument nie został jeszcze podpisany (musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Radę UE i Parlament Europejski) już teraz możemy powiedzieć, że jest to największa negocjowana umowa w historii kontaktów Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Jest to również wielka szansa na zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Koreą a UE.

42 Stosunki handlowe UE z państwami trzecimi - KOREA
Korea jako partner handlowy UE i Polski: Korea Południowa jest czwartym pozaeuropejskim partnerem handlowym dla krajów Unii Europejskiej. Unia z kolei jest drugim największym odbiorcą koreańskiego eksportu. W ciągu ostatnich pięciu lat bilateralna wymiana handlowa wzrastała w średnim tempie 7,5% by w 2008 roku osiągnąć wartość 65 miliardów euro. Od 1962 roku Unia Europejska jest również największym inwestorem na koreańskim rynku (w 2006 roku miała udział w 46 % inwestycji).

43 Stosunki handlowe UE z państwami trzecimi - KOREA
W ramach Unii Europejskiej Korea największe obroty gospodarcze notuje z Niemcami (25,3 mld USD). Kolejnymi partnerami są „Holandia (9,6 mld USD), Wielka Brytania (9,5 mld USD), Francja (8,4 mld USD) i Włochy (7,6 mld USD)”. Polska – obok Słowacji i Holandii – notuje największy deficyt w handlu z Koreą.

44 Stosunki handlowe UE z państwami trzecimi:
Stosunki handlowe z państwami EFTA: - Islandia - Liechtenstein - Norwegia - Szwajcaria

45 Stosunki handlowe UE z państwami trzecimi:
Stosunki handlowe z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) Stosunki handlowe z państwami basenu Morza Śródziemnego Stosunki handlowe z państwami bałkańskimi Stosunki handlowe z państwami Europy Wschodniej i Azji Środkowej Stosunki handlowe z innymi Państwami azjatyckimi Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) Rada Współpracy Zatoki Perskiej (GCC)

46 Stosunki handlowe UE z państwami trzecimi:
UE zawarła umowy bilateralne z: Chinami Koreą Indiami Stosunki handlowe z państwami Ameryki Południowej i Środkowej

47 Handel zagraniczny Polski a UE:
Udział Polski w światowym eksporcie =1,3 %. Poziom wydajności polskich firm jest niższy od unijnego od 2,5 - 4 razy 60% importu i 70% eksportu Polski przypada na UE. Polska - czwarty rynek eksportowy UE Niemcy - pierwszy partner handlowy Polski Silna integracja handlowa Polski z UE W ostatnich 6 latach eksport Polski do UE wzrastał proporcjonalnie do całkowitego eksportu Polski, natomiast import z UE wzrastał w mniejszym stopniu niż całkowity import towarów do Polski. W roku 2000 ujemny deficyt handlowy Polski wyniósł 18,7 miliardów euro.

48 Znaczenie Wspólnej Polityki Handlowej
ogólnoświatowy wzrost gospodarczy szeroka gama produktów obniżenie cen i wzrost jakości pomoc krajom rozwijającym się zniknięcie barier utrudniających handel

49 HANDEL: Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz.
przysłowie fińskie Żaden naród nie został nigdy zrujnowany przez handel. Benjamin Franklin

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Anna Goc Magdalena Rosiak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google