Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPIS TREŚCI : I.MAŁE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Definicja MSP Kryteria podziału Ogólna liczba MSP w latach 2001-2004 MSP na świecie – USA, Wielka Brytania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPIS TREŚCI : I.MAŁE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Definicja MSP Kryteria podziału Ogólna liczba MSP w latach 2001-2004 MSP na świecie – USA, Wielka Brytania,"— Zapis prezentacji:

1

2 SPIS TREŚCI : I.MAŁE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Definicja MSP Kryteria podziału Ogólna liczba MSP w latach 2001-2004 MSP na świecie – USA, Wielka Brytania, Czechy Główne cele i podstawy unijnej polityki wobec MSP EKMP- kierunki działania EKMP Program Wieloletni i jego cele II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW POLITYKI WOBEC MSP Instrumenty finansowe Film pt. Finansowanie inwestycji małych i średnich firm Instrumenty prawno-administracyjne Instrumenty instytucjonalne Pomoc publiczna Bariery rozwoju MSP w Polsce III. POLITYKA PO WSTĄPIENIU DO UE Konkurencyjność MSP Venture capital Instrumenty wsparcia MSP Ciekawostki Film na zakończenie Pytania

3 MAŁE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

4 Definicja MSP obowiązuje na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dn. 25 lutego 2004 musi być stale dostosowywana niezwykle istotna kategorie MSP muszą być definiowane uczciwie i prawnie bezpiecznie dla przedsiębiorstw

5 Kryteria podziału przedsiębiorstw na mikro-, małe i średnie Klasy przedsiębiorstw Liczba zatrudniony ch Roczny obrót (lub/i) Całkowity bilans roczny (lub/i) Mikroprzedsiębiorstwamniej niż 10mniej niż 2 mln euro Małe przedsiębiorstwamniej niż 50mniej niż 10 mln euro Średnie przedsiębiorstwamniej niż 250mniej niż 50mln euromniej niż 43 mln euro

6 Ogólna liczba MSP w latach 2001-2004 RokLiczba MSP (tyś) 20013 272 20023 279 20033 518 20043 460

7 MSP na świecie MSP w USA 1. Podmioty zatrudniające mniej niż 500 pracowników 2. Small Business Administration 3. Ustawy: The Small Business Job Protection Act The Small Business Lending Enhancement Act The Small Business Regulatory Enforcement Act The Health Insurance Portability and Accountability Act 4. Programy: Small Business Technology Transfer Program The Small Inovation Research Program

8 MSP na świecie - cd. MSP w USA Tab.1. Liczba przedsiębiorstw wg wielkości zatrudnienia Liczba zatrudnionych< 2020-99100-499 Liczba przedsiębiorstw5843741138

9 MSP na świecie - cd. MSP w USA Tab.2. Udział MSP wg poszczególnych działów gospodarki Dział gospodarkiLiczba przedsiębiorstw Rolnictwo113 Górnictwo27 Budownictwo658 Przemysł wytwórczy393 Transport295 Handel hurtowy531 Handel detaliczny1579 Finanse i ubezpieczenia650 Usługi2461

10 MSP na świecie - cd. Wielka Brytania Brak oficjalnej definicji MSP Ministerstwo Handlu i Przemysłu- kwestie związane z MSP Liczbę przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii na początku 1996 roku szacowano na przeszło 3,7 mln, z czego MSP stanowiły przeszło 99,8% Łączny obrót przedsiębiorstw klasyfikowanych jako małe i średnie, z wyłączeniem sektora usług finansowych, wyniósł w 1995 roku 56,3% obrotu wszystkich przedsiębiorstw. Na początku 1996 roku w MSP zatrudnienie znajdowało 12,2 mln osób, co stanowiło blisko 1/3 wszystkich zatrudnionych oraz 58,2% osób zatrudnionych poza sektorem publicznym.

11 MSP na świecie - cd. Wielka Brytania Tab. 3 Struktura MSP wg ich wielkości na początku 1996r. Wielkość przedsiębiorstwa Przedsiębiorstw a bez zatrudnionych pracowników Mikro- (1-9 ) Małe (10-49 ) Średnie (50-249) Liczba przedsiębiorstw 2 516 8201 010 104165 12825 731

12 MSP na świecie - cd. Wielka Brytania Tab.4. Struktura brytyjskich MSP na początku 1996 roku według wybranych działów gospodarki Dział gospodarkiUdział w ogólnej liczbie MSP (%) Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo5,7 Górnictwo0,16 Przemysł8,99 Energetyka, gazownictwo0,01 Budownictwo22,5 Handel15,25 Hotelarstwo i gastronomia3,99 Pośrednictwo nieruchomości i usługi dla biznesu 18,5 Inne usługi9,4

13 MSP na świecie - cd. Czechy klasyfikacja wielkościowa Komisji Europejskiej Ministerstwo Przemysłu i Handlu- urząd odpowiedzialny za sprawy MSP Czesko- Morawski Bank Gwarancyjno- Rozwojowy

14 MSP na świecie - cd. Czechy Tab.5. Struktura czeskich przedsiębiorstw według sektorów gospodarki w 1995 roku Dział gospodarkiUdział MSP (%) Budownictwo15 Handel29 Hotelarstwo i gastronomia5 Przemysł16 Transport5 Inne usługi30

15 Główne cele i podstawy prawne unijnej polityki wobec MSP Art. 157 Traktatu z Maastricht- konkurencyjność przemysłu wspólnotowego Art.163 ust.2 Początek polityki wobec MSP-1986r. 1989r. – powstanie dyrekcja generalna ds. działalności na rzecz MSP 1994r. – zintegrowany program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw

16 Główne cele i podstawy prawne unijnej polityki wobec MSP- cd. Komunikat Komisji – główne wytyczne polityki UE na lata 2007 – 2013 : zwiększenie atrakcyjności państw członkowskich poprzez poprawę dostępności (infrastruktura) wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki tworzenie większej liczby miejsc pracy poprzez zainteresowanie większej ilości osób zdobyciem zatrudnienia

17 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw Santa Maria de Feira 19-20 czerwca 2000r dokument wskazujący obszary, w których państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące powinny podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju małej przedsiębiorczości. 34 państwa w procesie wyznaczonym przez EKMP

18 Kierunki działania EKMP : 1. Kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości 2. Zmniejszanie kosztów i usprawnienie procesu rozpoczęcie działalności 3. Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy. 4. Dostępność umiejętności 5. Usprawnienie dostępu w trybie on-line (rozszerzenie komunikacji elektronicznej władz publicznych z sektorem małych przedsiębiorstw) 6. Szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek 7. Uregulowanie kwestii podatkowych i finansowych 8. Zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw 9. Wprowadzenie skutecznych modeli handlu elektronicznego 10. Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów

19 Program Wieloletni rodzaj planowania strategicznego jest tworzony na okres kilku lat Parlament- organ, który rozpatruje plany wieloletnie Plany wieloletnie w Polsce: Przed II wojną światową- plan 4-letni Od 1938r.- plan 3-letni W latach pięćdziesiątych- plan 5-letni

20 Cele programu Cele programu można podzielić na 3 obszary: Najlepsza procedura Instrumenty finansujące Usługi dla przedsiębiorstw

21 OgÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW POLITYKI WOBEC MSP

22 Instrumenty omawianej polityki można podzielić na trzy główne kategorie: Finansowe Prawno-administracyjne Instytucjonalne

23 Instrumenty finansowe Obejmują z jednej strony pomoc państwa dotyczącą inwestycji materialnych, z drugiej zaś inwestycji niematerialnych (tzw. transfer wiedzy).

24

25 Instrumenty prawno-administracyjnego Skierowane są na generalną poprawę prawnego i administracyjnego otoczenia, w jakim działają przedsiębiorstwa, a w szczególności uproszczenia procedur administracyjnych i prawnych w stosunku do MSP.

26 Instrumenty instytucjonalne Obejmują tworzenie sieci informacji i doradztwa dla MSP.

27 Centra Euro Info BC-NET (Business Cooperation Network) BRE (Bureau de Rapprochement des CRAFT Enterprises) CORDIX Należy do nich zaliczyć:

28 Pomoc publiczna Zgodnie z Traktatem o UE, pomoc świadczona przez państwo lub ze źródeł państwowych, bez względu na jej formę, jest niedopuszczalna, jeżeli zakłóca lub zagraża zakłóceniem konkurencji, poprzez faworyzowanie pewnych przedsiębiorstw lub produkcji pewnych towarów, jeżeli wywiera to wpływ na handel między krajami członkowskimi.

29 Lista zakazanych środków, sporządzona przez KE: bezpośrednie subsydia zwolnienie od podatków i ceł zwolnienie od innych opłat preferencyjne korzyści oddanie do użytku ziemi lub budynków bez opłat bądź na szczególnie korzystnych warunkach zwrot kosztów w przypadku sukcesu przedsiębiorstwa

30 Lista możliwych środków, sporządzona przez KE: zakaz nie dotyczy pomocy regionalnej dla najuboższych regionów Wspólnoty dopuszcza się dofinansowanie niektórych, wyznaczonych przez Wspólnotę celów dopuszcza się pomoc sektorową dla konkretnych branż, zaliczanych do tzw. sektorów wrażliwych

31 BARIERY ROZWOJU MSP W POLSCE

32 Bariera związana z pozapłacowymi kosztami pracy Bariery podatkowe Bariery zatrudnienia Szara strefa Bariery administracyjne Konkurencja ze strony uprzywilejowanych przedsiębiorstw Inne bariery Można wyróżnić siedem typów barier:

33

34 POLITYKA MSP PO WSTĄPIENIU DO UE - Zwiększenie konkurencji - Polska zajmuję 7 miejsce na liście światowych dostawców towarów do UE - Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze wspólnotowych instrumentów wsparcia eksportu na rynki krajów trzecich - Szczyt w Lizbonie

35 KONKURENCYJNOŚĆ MSP -Pojęcie konkurencyjności - Siła konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw - Bariery wzrostu konkurencyjności MSP w Polsce

36 Programy Venture Capital realizowane w ramach polityki UE 1. Speed Capital 2. Eurotech Capital 3. Innovation and Technology Equity Capital

37 INSTRUMENTY WSPARCIA MSP PROGRAM PHARE RIF : - Program na rzecz jakości - Program innowacje i technologie dla rozwoju firm - Program wstęp do eksportu - Program dotacji inwestycyjnych dla MSP

38 CIEKAWOSTKI Gazeta MSP Tydzień MSP Europejska Nagroda Przedsiębiorczości

39

40

41 PYTANIA 1. Co to jest konkurencyjność 2. Jakie programy pomagają polityce MSP 3. Skutki przystąpienia do UE dla MSP

42 Bibliografia: 1. www.europa.eu www.europa.eu 2. www.eurasy.pl 3. Sulima Elżbieta, Obszary integracji UE. Wybrane zagadnienia, wyd. UB, Białystok 2007 4. Skowronek - Milczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005

43


Pobierz ppt "SPIS TREŚCI : I.MAŁE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Definicja MSP Kryteria podziału Ogólna liczba MSP w latach 2001-2004 MSP na świecie – USA, Wielka Brytania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google