Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA MSP 19.11.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA MSP 19.11.2009."— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA MSP

2 SPIS TREŚCI : I. MAŁE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Definicja MSP
Kryteria podziału Ogólna liczba MSP w latach MSP na świecie – USA, Wielka Brytania, Czechy Główne cele i podstawy unijnej polityki wobec MSP EKMP- kierunki działania EKMP Program Wieloletni i jego cele II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW POLITYKI WOBEC MSP Instrumenty finansowe Film pt. „Finansowanie inwestycji małych i średnich firm „ Instrumenty prawno-administracyjne Instrumenty instytucjonalne Pomoc publiczna Bariery rozwoju MSP w Polsce III. POLITYKA PO WSTĄPIENIU DO UE Konkurencyjność MSP Venture capital Instrumenty wsparcia MSP Ciekawostki Film na zakończenie Pytania

3 MAŁE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

4 Definicja MSP obowiązuje na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dn. 25 lutego 2004 musi być stale dostosowywana niezwykle istotna kategorie MSP muszą być definiowane uczciwie i prawnie bezpiecznie dla przedsiębiorstw

5 Kryteria podziału przedsiębiorstw na mikro-, małe i średnie
Klasy przedsiębiorstw Liczba zatrudnionych Roczny obrót (lub/i) Całkowity bilans roczny (lub/i) Mikroprzedsiębiorstwa mniej niż 10 mniej niż 2 mln euro Małe przedsiębiorstwa mniej niż 50 mniej niż 10 mln euro Średnie przedsiębiorstwa mniej niż 250 mniej niż 50mln euro mniej niż 43 mln euro

6 Ogólna liczba MSP w latach 2001-2004
Rok Liczba MSP (tyś) 2001 3 272 2002 3 279 2003 3 518 2004 3 460

7 MSP na świecie MSP w USA Podmioty zatrudniające mniej niż 500 pracowników Small Business Administration Ustawy: The Small Business Job Protection Act The Small Business Lending Enhancement Act The Small Business Regulatory Enforcement Act The Health Insurance Portability and Accountability Act Programy: Small Business Technology Transfer Program The Small Inovation Research Program

8 MSP w USA Tab.1. Liczba przedsiębiorstw wg wielkości zatrudnienia
MSP na świecie - cd. MSP w USA Tab.1. Liczba przedsiębiorstw wg wielkości zatrudnienia Liczba zatrudnionych < 20 20-99 Liczba przedsiębiorstw 5843 741 138

9 MSP w USA Tab.2. Udział MSP wg poszczególnych działów gospodarki
MSP na świecie - cd. MSP w USA Tab.2. Udział MSP wg poszczególnych działów gospodarki Dział gospodarki Liczba przedsiębiorstw Rolnictwo 113 Górnictwo 27 Budownictwo 658 Przemysł wytwórczy 393 Transport 295 Handel hurtowy 531 Handel detaliczny 1579 Finanse i ubezpieczenia 650 Usługi 2461

10 MSP na świecie - cd. Wielka Brytania Brak oficjalnej definicji MSP
Ministerstwo Handlu i Przemysłu- kwestie związane z MSP Liczbę przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii na początku 1996 roku szacowano na przeszło 3,7 mln, z czego MSP stanowiły przeszło 99,8% Łączny obrót przedsiębiorstw klasyfikowanych jako małe i średnie, z wyłączeniem sektora usług finansowych, wyniósł w 1995 roku 56,3% obrotu wszystkich przedsiębiorstw. Na początku 1996 roku w MSP zatrudnienie znajdowało 12,2 mln osób, co stanowiło blisko 1/3 wszystkich zatrudnionych oraz 58,2% osób zatrudnionych poza sektorem publicznym.

11 MSP na świecie - cd. Wielka Brytania
Tab. 3 Struktura MSP wg ich wielkości na początku 1996r. Wielkość przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa bez zatrudnionych pracowników Mikro- (1-9 ) Małe (10-49 ) Średnie (50-249) Liczba przedsiębiorstw 25 731

12 Udział w ogólnej liczbie MSP (%)
MSP na świecie - cd. Wielka Brytania Tab.4. Struktura brytyjskich MSP na początku 1996 roku według wybranych działów gospodarki Dział gospodarki Udział w ogólnej liczbie MSP (%) Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 5,7 Górnictwo 0,16 Przemysł 8,99 Energetyka, gazownictwo 0,01 Budownictwo 22,5 Handel 15,25 Hotelarstwo i gastronomia 3,99 Pośrednictwo nieruchomości i usługi dla biznesu 18,5 Inne usługi 9,4

13 MSP na świecie - cd. Czechy
klasyfikacja wielkościowa Komisji Europejskiej Ministerstwo Przemysłu i Handlu- urząd odpowiedzialny za sprawy MSP Czesko- Morawski Bank Gwarancyjno- Rozwojowy

14 MSP na świecie - cd. Czechy
Tab.5. Struktura czeskich przedsiębiorstw według sektorów gospodarki w 1995 roku Dział gospodarki Udział MSP (%) Budownictwo 15 Handel 29 Hotelarstwo i gastronomia 5 Przemysł 16 Transport Inne usługi 30

15 Główne cele i podstawy prawne unijnej polityki wobec MSP
Art Traktatu z Maastricht- konkurencyjność przemysłu wspólnotowego Art.163 ust.2 Początek polityki wobec MSP-1986r. 1989r. – powstanie dyrekcja generalna ds. działalności na rzecz MSP 1994r. – zintegrowany program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw

16 Główne cele i podstawy prawne unijnej polityki wobec MSP- cd.
Komunikat Komisji – główne wytyczne polityki UE na lata 2007 – 2013 : zwiększenie atrakcyjności państw członkowskich poprzez poprawę dostępności (infrastruktura) wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki tworzenie większej liczby miejsc pracy poprzez zainteresowanie większej ilości osób zdobyciem zatrudnienia

17 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw
Santa Maria de Feira czerwca 2000r dokument wskazujący obszary, w których państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące powinny podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju małej przedsiębiorczości. 34 państwa w procesie wyznaczonym przez EKMP

18 Kierunki działania EKMP :
Kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości Zmniejszanie kosztów i usprawnienie procesu rozpoczęcie działalności Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy. Dostępność umiejętności Usprawnienie dostępu w trybie on-line (rozszerzenie komunikacji elektronicznej władz publicznych z sektorem małych przedsiębiorstw) Szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek Uregulowanie kwestii podatkowych i finansowych Zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw Wprowadzenie skutecznych modeli handlu elektronicznego Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów

19 Program Wieloletni Plany wieloletnie w Polsce:
rodzaj planowania strategicznego jest tworzony na okres kilku lat Parlament- organ, który rozpatruje plany wieloletnie Plany wieloletnie w Polsce: Przed II wojną światową- plan 4-letni Od 1938r.- plan 3-letni W latach pięćdziesiątych- plan 5-letni

20 Cele programu Cele programu można podzielić na 3 obszary:
Najlepsza procedura Instrumenty finansujące Usługi dla przedsiębiorstw

21 OgÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW POLITYKI WOBEC MSP

22 Instrumenty omawianej polityki można podzielić na trzy główne kategorie:
Finansowe Prawno-administracyjne Instytucjonalne

23 Instrumenty finansowe
Obejmują z jednej strony pomoc państwa dotyczącą inwestycji materialnych, z drugiej zaś inwestycji niematerialnych (tzw. transfer wiedzy).

24

25 Instrumenty prawno-administracyjnego
Skierowane są na generalną poprawę prawnego i administracyjnego otoczenia, w jakim działają przedsiębiorstwa, a w szczególności uproszczenia procedur administracyjnych i prawnych w stosunku do MSP.

26 Instrumenty instytucjonalne
Obejmują tworzenie sieci informacji i doradztwa dla MSP.

27 Należy do nich zaliczyć:
Centra Euro Info BC-NET (Business Cooperation Network) BRE (Bureau de Rapprochement des Enterprises) CRAFT CORDIX

28 Pomoc publiczna Zgodnie z Traktatem o UE, pomoc świadczona przez państwo lub ze źródeł państwowych, bez względu na jej formę, jest niedopuszczalna, jeżeli zakłóca lub zagraża zakłóceniem konkurencji, poprzez faworyzowanie pewnych przedsiębiorstw lub produkcji pewnych towarów, jeżeli wywiera to wpływ na handel między krajami członkowskimi.

29 Lista zakazanych środków, sporządzona przez KE:
bezpośrednie subsydia zwolnienie od podatków i ceł zwolnienie od innych opłat preferencyjne korzyści oddanie do użytku ziemi lub budynków bez opłat bądź na szczególnie korzystnych warunkach zwrot kosztów w przypadku sukcesu przedsiębiorstwa

30 Lista możliwych środków, sporządzona przez KE:
zakaz nie dotyczy pomocy regionalnej dla najuboższych regionów Wspólnoty dopuszcza się dofinansowanie niektórych, wyznaczonych przez Wspólnotę celów dopuszcza się pomoc sektorową dla konkretnych branż, zaliczanych do tzw. sektorów wrażliwych

31 BARIERY ROZWOJU MSP W POLSCE

32 Można wyróżnić siedem typów barier:
Bariera związana z pozapłacowymi kosztami pracy Bariery podatkowe Bariery zatrudnienia Szara strefa Bariery administracyjne Konkurencja ze strony uprzywilejowanych przedsiębiorstw Inne bariery

33

34 POLITYKA MSP PO WSTĄPIENIU DO UE
Zwiększenie konkurencji Polska zajmuję 7 miejsce na liście światowych dostawców towarów do UE Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze wspólnotowych instrumentów wsparcia eksportu na rynki krajów trzecich Szczyt w Lizbonie

35 KONKURENCYJNOŚĆ MSP -Pojęcie konkurencyjności
Siła konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw Bariery wzrostu konkurencyjności MSP w Polsce

36 Programy Venture Capital realizowane w ramach polityki UE
Speed Capital Eurotech Capital Innovation and Technology Equity Capital

37 INSTRUMENTY WSPARCIA MSP
PROGRAM PHARE RIF : Program na rzecz jakości Program innowacje i technologie dla rozwoju firm Program wstęp do eksportu Program dotacji inwestycyjnych dla MSP

38 Gazeta MSP Tydzień MSP Europejska Nagroda Przedsiębiorczości
CIEKAWOSTKI Gazeta MSP Tydzień MSP Europejska Nagroda Przedsiębiorczości

39

40

41 PYTANIA Co to jest konkurencyjność
Jakie programy pomagają polityce MSP Skutki przystąpienia do UE dla MSP

42 Bibliografia: www.eurasy.pl www.europa.eu
Sulima Elżbieta, Obszary integracji UE. Wybrane zagadnienia, wyd. UB, Białystok 2007 Skowronek - Milczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005

43 Prezentację przygotowały
Anita niedbała Kinga gozdek Katarzyna laskowska


Pobierz ppt "POLITYKA MSP 19.11.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google