Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

50+ na rynku pracy – dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 5 lutego 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "50+ na rynku pracy – dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 5 lutego 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 50+ na rynku pracy – dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 5 lutego 2008 r. Donata Malińska Barbara Halska

2 PARTNERSTWO POLSKIE I PONADNARODOWE Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim North Devon College z Anglii RPIC VIP z Republiki Czeskiej Syntra West z Belgii Pomysł na sukces z Polski

3 Wypracowane w ramach realizacji zadań projektu produkty z zakresu e-learningu, metodyki e-learningu i działalności szkoleniowej 1. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu, 2. Poradnik funkcjonalności platformy zdalnego nauczania Moodle dla beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, 3. Poradnik funkcjonalności platformy zdalnego nauczania Moodle dla nauczycieli uzupełniony o wskazówki metodyczne dotyczące wykorzystania narzędzi platformy, 4. Programy nauczania poszczególnych szkoleń wprowadzających do nauczania metodą e-learningu, 5. Programy nauczania kursów realizowanych metodą e-learningu dla 50+. 1. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu, 2. Poradnik funkcjonalności platformy zdalnego nauczania Moodle dla beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, 3. Poradnik funkcjonalności platformy zdalnego nauczania Moodle dla nauczycieli uzupełniony o wskazówki metodyczne dotyczące wykorzystania narzędzi platformy, 4. Programy nauczania poszczególnych szkoleń wprowadzających do nauczania metodą e-learningu, 5. Programy nauczania kursów realizowanych metodą e-learningu dla 50+.

4 Podręczniki

5

6 W stworzonych w projekcie, autorskich programach nauczania uwzględniono dostosowanie treści dydaktycznych dla osób powyżej 50 lat. Programy zawierają opis sylwetki absolwenta kursu, założone cele programu, treści programowe, uwagi o realizacji programu, wykorzystane w pracy dydaktycznej metody, formy i środki dydaktyczne oraz literaturę Programy powstały z myślą o przetworzeniu na potrzeby e-learningu. Podczas tworzenia programów z autorami współpracowali eksperci i metodycy z zakresu e-learningu, metodycy przedmiotów kierunkowych oraz specjaliści z zakresu prowadzenia szkoleń i informatyki. W stworzonych w projekcie, autorskich programach nauczania uwzględniono dostosowanie treści dydaktycznych dla osób powyżej 50 lat. Programy zawierają opis sylwetki absolwenta kursu, założone cele programu, treści programowe, uwagi o realizacji programu, wykorzystane w pracy dydaktycznej metody, formy i środki dydaktyczne oraz literaturę Programy powstały z myślą o przetworzeniu na potrzeby e-learningu. Podczas tworzenia programów z autorami współpracowali eksperci i metodycy z zakresu e-learningu, metodycy przedmiotów kierunkowych oraz specjaliści z zakresu prowadzenia szkoleń i informatyki. Autorskie programy nauczania 50 + Programy E-learning Eksperci, Metodycy, Specjaliści

7 Programy szkoleń beneficjentów i kadry zarządzającej dla pracowników 50+ Metodą e-learning lub blended learning Metodą tradycyjną Metodą e-learning lub blended learning Metodą tradycyjną

8 Publikacje

9

10 Filmy upowszechniające

11 Organizatorzy szkoleń e-learningowych dokonali wyboru platformy edukacyjnej. Skorzystano z oprogramowania darmowego Moodle. Platforma e-learningowa projektu Program WBTExpress – używany do tworzenia kursów jest kompatybilny ze standardem SCORM wykorzystywanym przez platformę Moodle.

12 UDZIAŁ BENEFICJENTÓW W KURSACH E-LEARNINGOWYCH Rodzaj kursuLiczba uczestników* 1. Język angielski podstawowy23 2. Język angielski zaawansowany4 3. Język niemiecki podstawowy15 4. Kurs komputerowy podstawowy22 5. Kurs komputerowy - arkusz MS Excel12 6. Obsługa wózka widłowego7 7. HACCP4 8. BHP14 RAZEM101 W kursach realizowanych metodą e-learningu biorą udział pracownicy w wieku 50+ oraz pracodawcy. Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie wynosi 70 osób. Niektórzy beneficjenci biorą udział w kilku kursach jednocześnie.

13 Rodzaj kursuLiczba uczestników* 1. Jak przygotować projekt finansowany ze środk ó w Unii Europejskiej11 2. System Zarządzania Jakością6 RAZEM17 UDZIAŁ BENEFICJENTÓW W KURSACH TRADYCYJNYCH Kursy, które wybrali do zrealizowania pracodawcy odbyły się na zakończenie szkoleń realizowanych w ramach projektu, pod koniec maja 2007r. * - Niektórzy beneficjenci biorą udział w obu kursach.

14 EFEKTY PROJEKTU (1) Przykładowe wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na zakończenie szkoleń

15 EFEKTY PROJEKTU (2)

16 Uczestnicy szkoleń i seminariów Województwa: Śląskie Opolskie Dolnośląskie Województwa: Śląskie Opolskie Dolnośląskie Instytucje: CKU Starostwo Powiatowe PUP Fundacja Zakład Szkolenia Zawodowego Zespół Szkół Izba Gospodarcza Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych Instytucje: CKU Starostwo Powiatowe PUP Fundacja Zakład Szkolenia Zawodowego Zespół Szkół Izba Gospodarcza Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

17 Seminaria upowszechniające i szkolenia dla trenerów blended – learning. POWIAT WODZISŁAWSKI Powiat Kłodzki Powiat Dzierżoniowski Powiat Raciborski Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Powiat Będziński Powiat Cieszyński Powiat Będzińsko – Lędziński Powiat Nyski Powiat Wałbrzyski Powiat Prudnicki

18 Umiejętności uniwersalne nabyte przez beneficjentów Umiejętność pracy zespołowej Umiejętność pracy zespołowej Umiejętności komunikacyjne Umiejętności komunikacyjne Umiejętność określania własnego potencjału (mocne i słabe strony) Umiejętność określania własnego potencjału (mocne i słabe strony) Umiejętność podejmowania decyzji Umiejętność podejmowania decyzji Umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji (elastyczność) Umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji (elastyczność) Wytrwałość w dążeniu do celu Wytrwałość w dążeniu do celu Umiejętność pracy zespołowej Umiejętność pracy zespołowej Umiejętności komunikacyjne Umiejętności komunikacyjne Umiejętność określania własnego potencjału (mocne i słabe strony) Umiejętność określania własnego potencjału (mocne i słabe strony) Umiejętność podejmowania decyzji Umiejętność podejmowania decyzji Umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji (elastyczność) Umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji (elastyczność) Wytrwałość w dążeniu do celu Wytrwałość w dążeniu do celu

19 Potencjalnymi odbiorcami rezultatów projektu mogą być: osoby poszukujące pracy, nauczyciele pragnący podnieś kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć metodą e-learningu, osoby niepełnosprawne, kobiety opiekujące się dziećmi, słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku, osoby pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe Potencjalnymi odbiorcami rezultatów projektu mogą być: osoby poszukujące pracy, nauczyciele pragnący podnieś kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć metodą e-learningu, osoby niepełnosprawne, kobiety opiekujące się dziećmi, słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku, osoby pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe Wykorzystanie rezultatu projektu przez przyszłych odbiorców

20 PRZYDATNOŚĆ DLA PRAKTYKI SPOŁECZNEJ (1) Obniżenie kosztów podnoszenia kwalifikacji Utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone zwolnieniem poprzez zastosowanie kursów e-learningowych i blended-learningowych do podnoszenia kwalifikacji Korzyści ekonomiczne dla pracodawców Obniżenie kosztów podnoszenia kwalifikacji Utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone zwolnieniem poprzez zastosowanie kursów e-learningowych i blended-learningowych do podnoszenia kwalifikacji Korzyści ekonomiczne dla pracodawców

21 PRZYDATNOŚĆ DLA PRAKTYKI SPOŁECZNEJ (2) Możliwość swobodnego dysponowania czasem przeznaczonym na szkolenia, zarówno w trakcie pracy, jak i po pracy Oszczędność czasu i funduszy jakie należałoby przeznaczyć na dojazdy do miejsc szkoleń stacjonarnych Możliwość nabycia nowych umiejętności związanych z praktycznym wykorzystaniem nowatorskich technologii informatycznych przez użycie ich jako narzędzi w procesie nauczania Możliwość kontaktu online z lektorem poprzez platformę oraz udział w spotkaniach warsztatowych Możliwość swobodnego dysponowania czasem przeznaczonym na szkolenia, zarówno w trakcie pracy, jak i po pracy Oszczędność czasu i funduszy jakie należałoby przeznaczyć na dojazdy do miejsc szkoleń stacjonarnych Możliwość nabycia nowych umiejętności związanych z praktycznym wykorzystaniem nowatorskich technologii informatycznych przez użycie ich jako narzędzi w procesie nauczania Możliwość kontaktu online z lektorem poprzez platformę oraz udział w spotkaniach warsztatowych

22 (1) Kształcenie na odległość: ZDALNE KSZTAŁCENIE i E-KSZTAŁCENIE a PRAWO …przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów tego kształcenia odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności: poczty, poczty głosowej, poczty elektronicznej, telewizji lub Internetu, bez stałego i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, Dz. U. Nr 31, poz. 216. E-KSZTAŁCENIE W PRAWODAWSTWIE

23 (2) Formy i metody szkoleń: w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 Jeżeli okazałoby się, iż w praktyce działania jednostek administracji rządowej, samorządowej, nadzoru pedagogicznego i innych instytucji decydujących o akredytowaniu, zatwierdzaniu form szkoleń lub przydzielaniu środków finansowych na szkolenia, powszechnie stosuje się błędną, zawężającą interpretację omawianych uregulowań, polegającą na rugowaniu nowoczesnych form szkoleń e-learningowych zdalnych i hybrydowych (z uzasadnieniem braku wskazania w ustawodawstwie takich form jako dopuszczalnych), celowe stałoby się rozważenie modyfikacji zapisu ustawowego poprzez wskazanie przedmiotowych form szkoleń jako dopuszczalnych - wymienionych explicite przykładów spośród katalogu otwartego. ZDALNE KSZTAŁCENIE i E-KSZTAŁCENIE a PRAWO W tamtejszej definicji szkolenia brak odniesienia do organizacji szkoleń oraz stosowanych form i metod pracy. Zatem pośrednio dopuszcza się użycie wszelkich form i metod pracy, w tym kształcenia na odległość i e-kształcenia. E-KSZTAŁCENIE W PRAWODAWSTWIE

24 (3) Podmioty prowadzące szkolenia, formy kształcenia: w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Wskazane jest ujednolicenie podstaw prawnych i zasad działalności różnego typu instytucji szkoleniowych działających w oparciu o Ustawę o systemie oświaty oraz w oparciu o Ustawę o działalności gospodarczej. Analogiczny postulat dotyczy uregulowań dotyczących uzyskiwania akredytacji przez instytucje szkoleniowe oraz uzyskiwania i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Art. 3. pkt 16 i 17 precyzyjnie definiuje pozaszkolne formy kształcenia oraz kształcenie ustawiczne, określa podmioty, które mogą je prowadzić, nie uwzględniając jednak rozwijającego się w szybkim tempie prywatnego sektora rynku usług szkoleniowych realizowanych przez firmy szkoleniowe działające w oparciu o Ustawę o działalności gospodarczej. ZDALNE KSZTAŁCENIE i E-KSZTAŁCENIE a PRAWO E-KSZTAŁCENIE W PRAWODAWSTWIE

25 (…) w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej (…), programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii. Jednak i tu obowiązek akredytacji nie dotyczy firm szkoleniowych działających w oparciu o Ustawę o działalności gospodarczej. (4) Akredytacja wymusza stosowanie nowych technologii. Cytaty: w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Wskazane jest ujednolicenie podstaw prawnych i zasad działalności różnego typu instytucji szkoleniowych działających w oparciu o Ustawę o systemie oświaty oraz w oparciu o Ustawę o działalności gospodarczej. Analogiczny postulat dotyczy uregulowań dotyczących uzyskiwania akredytacji przez instytucje szkoleniowe oraz uzyskiwania i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. E-KSZTAŁCENIE W PRAWODAWSTWIE ZDALNE KSZTAŁCENIE i E-KSZTAŁCENIE a PRAWO

26 SZKOLENIOWCY udzielanie uczestnikom kształcenia pomocy w realizacji programu nauczania, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości; wspomaganie uczestników kształcenia w stosowaniu technik komunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów i środków dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych; prowadzenie, w miarę potrzeby, konsultacji zbiorowych i indywidualnych, w tym udzielanie porad przy użyciu technik komunikacyjnych określonych w programie nauczania danej formy kształcenia; systematyczne sprawdzanie i ocenianie postępów w nauce; prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy uczestników kształcenia. udzielanie uczestnikom kształcenia pomocy w realizacji programu nauczania, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości; wspomaganie uczestników kształcenia w stosowaniu technik komunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów i środków dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych; prowadzenie, w miarę potrzeby, konsultacji zbiorowych i indywidualnych, w tym udzielanie porad przy użyciu technik komunikacyjnych określonych w programie nauczania danej formy kształcenia; systematyczne sprawdzanie i ocenianie postępów w nauce; prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy uczestników kształcenia. (5) Zadania konsultanta. Do zadań konsultanta należy: w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, Dz. U. Nr 31, poz. 216. SZKOLENIOWIEC a PRAWO Powyższy wykaz skupia kompetencje kilku specjalistów. Spotykane w e-kształceniu role, to m. in. autor szkolenia, twórca treści, mentor, tutor, moderator, konsultant TI, metodyk kształcenia zdalnego, konsultant merytoryczny. Rozporządzenie powinno objąć poza konsultantem także role mentora, tutora, metodyka kształcenia zdalnego.

27 PRAWO NIE JEST ZŁE Polskie prawodawstwo uwzględnia nowoczesne, europejskie tendencje kształcenia ustawicznego dorosłych, z włączeniem osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem, a także osób niepełnosprawnych. Przyjęte rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego pozwalają na podejmowanie i realizację innowacyjnych rozwiązań w zakresie form i metod e-kształcenia w pozaszkolnym systemie kształcenia ustawicznego. Polskie prawodawstwo uwzględnia nowoczesne, europejskie tendencje kształcenia ustawicznego dorosłych, z włączeniem osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem, a także osób niepełnosprawnych. Przyjęte rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego pozwalają na podejmowanie i realizację innowacyjnych rozwiązań w zakresie form i metod e-kształcenia w pozaszkolnym systemie kształcenia ustawicznego. WNIOSKI - PRAWO

28 NIEJEDNOLITOŚĆ PRAWNA Ujednolicenie uregulowań (jeden spójny akt prawny): miejsce szkoleń i usług szkoleniowych w polskim systemie oświaty oraz w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), tryb, zasady i warunki tworzenia oraz funkcjonowania organizacji szkoleniowych, umiejscowienie profesji szkoleniowca (trenera) w obowiązującej w Polsce Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, wymagania odnośnie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w branży szkoleniowej. Ponadto: rozwiązanie problemu uznawalności kompetencji nabytych w kształceniu nieformalnym (w tym w samo-e-kształceniu) np. w oparciu o kształcenie modułowe. POSTULAT

29 Dziękujemy za uwagę Biuro PIW EQUAL Pomysł na sukces ul. Pszowska 1a 44-300 Wodzisław Śląski tel./fax.: 032 4552198 Donata Malińska dm.media@wp.pl Kontakt: Koordynator Projektu: Donata Malińska Kierownik ds. IT: Barbara Halska


Pobierz ppt "50+ na rynku pracy – dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 5 lutego 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google