Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 (część 1) Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PROKSEN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 (część 1) Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PROKSEN."— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 (część 1) Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PROKSEN / PBS DGA Raport powstał w okresie 16.01.2007 – 06.06.2007 w oparciu o badania społeczne i informacje z baz danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Bazy danych zawierały informacje aktualne na dzień 31 czerwca 2006 r.

2 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 2 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA PODNIESIENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA W PODREGIONACH OBSZAR OBJĘTY BADANIEM CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A CELE POSTAWIONE W NARODOWYM PLANIE ROZWOJU/PODSTAWACH WSPARCIA WSPÓLNOTY NA LATA 2004–2006 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A CELE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ WPŁYW CZYNNIKÓW SYSTEMOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW NA RODZAJ PROJEKTÓW PRZYJMOWANYCH DO REALIZACJI WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA WZMOCNIENIE ENDOGENICZNEGO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PODREGIONÓW EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI

3 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 3 OBSZAR OBJĘTY BADANIEM - PODREGIONY NUTS 3: ciechanowsko-płocki, chełmsko-zamojski, gorzowski, poznański ciechanowsko-płocki - podregion wiejski, dobrze rozwijający się, chełmsko-zamojski - podregion wiejski ściany wschodniej, najsłabiej rozwinięty, który dodatkowo w latach 1998-2003 odnotował spadek PKB, gorzowski – podregion nadgraniczny, charakteryzujący się strukturą gospodarki zbliżoną do średniej dla Polski, poznański (wraz z miastem Poznań) – jako podregion metropolitarny, charakteryzujący się wysoką dynamiką PKB.

4 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 4 OBSZAR OBJĘTY BADANIEM - PODREGIONY NUTS 3: ciechanowsko-płocki, chełmsko-zamojski, gorzowski, poznański Tabela: Podstawowe dane makroekonomiczne dotyczące wytypowanych podregionów Obszar PKB struktura wart. dodanejPKB per capita stopa bezrob ocia* Pols ka =100 lokata rok poprz edni =100 rolnict wo przemysł i budownict wo usługiw zł. Polska =100 lokata rok poprz edni =100 Polska100-104,52,930,266,821366100-104,215,7 ciechanowsko- płocki 1,529109,68,139,252,71980092,714109,821,3 chełmsko- zamojski 136104,27,822,569,7128276045104,717,5 gorzowski0,941100,62,23067,81874887,718100,618,3 poznański2,88109,863855,92009694,113109,212,2

5 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 5 OBSZAR OBJĘTY BADANIEM - PODREGIONY NUTS 3: ciechanowsko-płocki, chełmsko-zamojski, gorzowski, poznański Wykres. Liczba gmin oraz liczba mieszkańców w podregionach objętych badaniem. Liczba gmin: ciechanowsko – płocki: 65; chełmsko – zamojski: 77; gorzowski: 29; poznański: 84. Liczba mieszkańców: ciechanowsko – płocki: 632 tys.; chełmsko – zamojski: 671 tys.; gorzowski: 383 tys.; poznański: 1 704 tys.

6 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 6 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Region Wartość projektów Wartość udzielonego wsparcia Ilość zrealizowa nych projektów Średnie wsparcie na 1 projekt Średnie dofinansowa nie % Podregion ciechanowsko-płocki 583 765 080322 678 3301276252 882,755,3 Podregion chełmsko-zamojski 505 261 885287 553 7431287223 429,556,9 Podregion gorzowski 511 893 176278 885 850523533 242,554,5 Podregion poznański 2 882 414 8251 478 680 6692503590 763,351,3 Suma końcowa 4 483 334 9672 367 798 5945589423 653,352,8 Wykres. Charakterystyka realizowanych projektów w podregionach objętych badaniem.

7 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 7 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Mapa. Przestrzenny rozkład wsparcia w poszczególnych podregionach w podziale na powiaty

8 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 8 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Struktura wartości otrzymanego wsparcia Struktura ilości projektów

9 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 9 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Wykres: Struktura wartości uzyskanego wsparcia wg głównych typów beneficjentów

10 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 10 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Mapa: Podstawowe informacje o projektach realizowanych w poszczególnych gminach podregionu chełmsko-zamojskiego Zaznaczono obszary (gminy), w których nie realizowano projektów (poza rolnikami) i w których kwoty pomocy uzyskanej przez rolników były znaczące, na poziomie 1-2 mln zł na gminę!

11 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 11 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – JST Wykres: Charakterystyka projektów zrealizowanych przez JST JST Całkowita wartość projektów [%] Wartość wsparcia [%] Ilość zrealizowanych projektów [%][ JST gmina 72,269,250,9 JST powiat 10,812,140,0 JST województwo 12,813,67,4 Inne 4,25,11,7

12 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 12 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – JST Wykres: Struktura ilości zrealizowanych projektów oraz wielkości otrzymanego wsparcia przez JST Struktura ilości projektówStruktura wielkości otrzymanego wsparcia

13 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 13 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – JST Wykres: Charakterystyka projektów w przeliczeniu na 1 powiat i gminę Wielkość wsparcia w mln zł / 1 gminę i powiatLiczba projektów / 1 gminę i powiat

14 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 14 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – JST Wykres: Struktura zrealizowanych projektów w podregionach według obszaru realizacji. Struktura wielkości otrzymanego wsparciaStruktura ilości projektów

15 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 15 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – MSP Wykres. Charakterystyka wsparcia dla przedsiębiorstw w analizowanych podregionach. Przedsiębiorstwo Całkowita wartość projektów [%] Wartość wsparcia [%] Ilość zrealizowanych projektów [%] Mikroprzedsiębiorstwo 7,411,927,9 Małe przedsiębiorstwo 10,811,825,8 Średnie przedsiębiorstwo 29,326,727,3 Duże przedsiębiorstwo 43,138,41,3 Inne 9,511,217,6 Razem MSP 47,550,481,1

16 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY PODREGIONÓW

17 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 17 Główne potrzeby rozwojowe podregionów (problemy badawcze): Chełmsko-zamojski: W opracowaniach odnoszących się do regionu chełmsko - zamojskiego zidentyfikowano ponad 300 różnych czynników wpływających na rozwój w danym obszarze (ograniczająco lub stymulująco) oraz blisko 200 kategorii działań zaplanowanych dla osiągnięcia celów określonych tylko na poziomie województwa i powiatów. Ciechanowsko-płocki: W regionie ciechanowsko - płockim zidentyfikowano ponad 540 różnych czynników wpływających na rozwój w danym obszarze (ograniczająco lub stymulująco) oraz blisko 300 kategorii działań zaplanowanych dla osiągnięcia celów określonych tylko na poziomie województwa i powiatów. Gorzowski: W regionie gorzowskim zidentyfikowano ponad 430 różnych czynników wpływających na rozwój w danym obszarze (ograniczająco lub stymulująco) oraz blisko 250 kategorii działań zaplanowanych dla osiągnięcia celów określonych tylko na poziomie województwa i powiatów. Poznański: W opracowaniach strategicznych odnoszących się do regionu poznańskiego zidentyfikowano ponad 460 różnych czynników wpływających na rozwój w danym obszarze (ograniczająco lub stymulująco) oraz blisko 300 kategorii działań zaplanowanych dla osiągnięcia celów określonych tylko na poziomie województwa i powiatów. PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW

18 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 18 Główne potrzeby rozwojowe podregionów (wyniki badań społecznych +analiza dokumentów strategicznych): Chełmsko-zamojski: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Poprawa systemu komunikacyjnego, Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Edukacja społeczeństwa, Ochrona środowiska; Ochrona i zachowanie posiadanego dziedzictwa kulturowego, Walka z bezrobociem. Ciechanowsko-płocki: Poprawa stanu infrastruktury komunalnej i społecznej; Doskonalenie i dalszy rozwój systemu transportowego; Wysoki poziom bezrobocia; Różnice w rozwoju społeczno – gospodarczym wewnątrz podregionu; Niska świadomość społeczeństwa nt. możliwości rozwojowych; Niski poziom wykształcenia mieszkańców; Rozwój specjalistycznej produkcji rolnej opartej o sadownictwo i warzywnictwo. Gorzowski: Poprawa stanu infrastruktury zwiększająca spójność przestrzenną podregionu; Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój komunikacji, Wykorzystanie korzystnego położenia przygranicznego oraz w pobliżu dwóch dużych aglomeracji: Berlina i Poznania; Walka z bezrobociem. Poznański: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej; Poprawa warunków życia mieszkańców; Zwiększanie konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości; Poprawa infrastruktury komunikacyjnej; Wykorzystanie szlaków transportowych jako czynnika rozwoju; Poprawa stanu infrastruktury komunalnej; Walka z bezrobociem. PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW

19 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 19 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW Tabela: Wielkość udzielonego wsparcia (w tys. zł). Podregion infrastrukt ura drogowa i kolejowa Infrastruktura środowiskowa Społeczeńst wo informacyj ne Zasoby ludzkie Infrastruktu ra społeczna Bezpośredni e wsparcie dla przedsiębior stw Sektor rolny i rybacki ciechanowsko - płocki 103 956,827 755,1-30 910,824 274,460 234,661 544, 0 chełmsko- zamojski 103 128,924 403,32 157,631 902,442 499,918 858,663 916, 3 gorzowski 95 887,717 928,6-23 182,336 114,831 444,549 322, 0 poznański 625 175,2130 702,38 835,751 608,5116 195,8154 493,1150 566,9

20 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 20 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A CELE POSTAWIONE W NARODOWYM PLANIE ROZWOJU/PODSTAWACH WSPARCIA WSPÓLNOTY NA LATA 2004–2006 Cele NPR na lata 2004–2006: 1)Wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB; 2)Zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia; 3)Włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej; 4)Intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego; 5)Wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce. Analiza osiągnięcia celów wykazała w dużej części zgodności celów programów realizowanych w podregionach z celami NPR i PWW. Najskuteczniej realizowano cele: (1) Wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB; i (2) Zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia, w ramach NPR. Najsłabiej realizowanym celem był cel (4) Intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego.

21 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 21 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A CELE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ Cele Strategii Lizbońskiej w latach 2004–2006: innowacyjność (gospodarka oparta o wiedzę), liberalizacja (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych), przedsiębiorczość (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej), spójność społeczna (kształtowanie nowego aktywnego państwa socjalnego). Badania społeczne wykazują powszechne przekonanie o tym, że strategie wojewódzkie są ukierunkowane na cele zapisane w Strategii Lizbońskiej. Dopiero na poziomie województwa widać konkretne odniesienia do Strategii Lizbońskiej (analiza dokumentów strategicznych). Zrealizowane projekty, ich efekty bezpośrednie i oddziaływanie wskazują na dużą ich zgodność z obszarami wytyczonymi przez Strategię Lizbońską – jednak wydaje się to dość przypadkowe.

22 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 22 WPŁYW CZYNNIKÓW SYSTEMOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW NA RODZAJ PROJEKTÓW PRZYJMOWANYCH DO REALIZACJI Potrzeby rozwojowe gminy Tego rodzaju czynniki wskazało większość respondentów, a w tym duża część przyznała im rangę najważniejszego kryterium. Oczekiwania mieszkańców 1/3 przedstawicieli badanych gmin uznała te potrzeby za czynnik najważniejszy Założenia wynikające z dokumentów strategicznych W planowaniu przedsięwzięć uwzględniano zapisy zawarte w dokumentach strategicznych na poziomie gmin (były to głównie lokalne plany i strategie rozwoju). Dużo rzadziej uwzględniano strategiczne dokumenty na poziomie powiatów czy województw NPR zwykle był uwzględniany Strategia Lizbońska – nie Wpływ uwarunkowań formalno-prawnych Ograniczenia finansowe oraz brak doświadczeń w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć Często czynniki te stanowiły barierę dla realizacji projektów kluczowych z punktu widzenia potrzeb rozwojowych. Ich wpływ jest szczególnie mocno odczuwalny w podregionie chełmsko-zamojskim – najsłabiej rozwiniętym z badanych. Niewielkie znaczenie przypisywano czynnikom politycznym, społecznym oraz ogólnym trendom makro- i mikroekonomicznym.

23 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 23 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA WZMOCNIENIE ENDOGENICZNEGO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PODREGIONÓW Ciechanowsko-płocki podregion wiejski, dobrze rozwijający się; Chełmsko-zamojski podregion wiejski ściany wschodniej, najsłabiej rozwinięty, który dodatkowo w latach 1998-2003 odnotował spadek PKB; Gorzowski podregion nadgraniczny, charakteryzujący się strukturą gospodarki zbliżoną do średniej dla polski; Poznański (wraz z Poznaniem) podregion metropolitarny, charakteryzujący się wysoką dynamiką PKB.

24 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 24 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA WZMOCNIENIE ENDOGENICZNEGO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PODREGIONÓW PODREGION/ NAZWA CZYNNIKA ENDOGENICZNEGO ILOŚĆ PROJEKTÓW WARTOŚĆ PROJEKTÓW WARTOŚĆ WSPARCIA Podregion 18 – ciechanowsko-płocki Rozwój intensywnej produkcji rolnej ukierunkowanej na produkcję zwierzęcą (mleko, trzoda chlewna) oraz sadownictwa 562127 311 21339 424 856 Rozwój połączeń drogowych z najbliższymi metropoliami: Warszawą, Łodzią27148 438 192 103 956 793 Poprawa warunków kształcenia zawodowego związanego z sektorem MSP, w szczególności rozwój rzemiosła oraz przetwórstwa spożywczego. 1770 158 19945 255 314 Podregion 8 - chełmsko-zamojski Rozwój rolnictwa ekologicznego, w szczególności na Roztoczu i Wyżynie Lubelskiej 53823 830 87315 249 720 Rozwój sektora MSP w oparciu o przetwórstwo warzyw i owoców117 009 5672 284 057 Edukacja osób z terenów wiejskich, w tym kształcenia zawodowego83 791 7332 787 049 Rozwój turystyki w rejonach o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych 5552 837 24335 816 541 Rozwój kontaktów gospodarczych z Ukrainą 512 357 2209 219 973

25 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 25 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA WZMOCNIENIE ENDOGENICZNEGO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PODREGIONÓW PODREGION/ NAZWA CZYNNIKA ENDOGENICZNEGO ILOŚĆ PROJEKTÓW WARTOŚĆ PROJEKTÓW WARTOŚĆ WSPARCIA Podregion 10 – gorzowski Poprawa warunków kształcenia zawodowego1212 340 6859 261 641 Rozwój połączeń drogowych z silnymi sąsiednimi ośrodkami metropolitalnymi 973 977 16555 433 369 Rozwój MSP w oparciu o produkcję dóbr wysoko przetworzonych i zaawansowanych technologicznie 55 080 6162 582 837 Rozwój turystyki w rejonach o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych 3538 570 05524 950 505 Podregion 39 + 42 – poznański Poprawa warunków kształcenia wyższego2932 940 91024 251 433 Rozwój sektora badawczo-rozwojowego – wyspecjalizowane usługi laboratoryjne, w tym inżynieria materiałowa, tworzenie innowacji. 1968 037 43543 446 751 Produkcja dóbr wysoko przetworzonych i zaawansowanych technologicznie. 290683 100 863148 407 609 Rozwój turystyki w rejonach o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych. 2447 200 80235 020 224

26 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 26 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Mapa: ilość projektów przypadających na gminę W podregionie chełmsko-zamojskim jest 29 gmin, a w ciechanowsko-płockim 19 gmin, które nie zrealizowały żadnego projektu. W chełmsko-zamojskim jest 19 gmin, a w ciechanowsko-płockim 12 gmin, które zrealizowały po jednym projekcie. W chełmsko-zamojskim jest 66 gmin (86% wszystkich gmin), które zrealizowały mniej niż 5 projektów. W ciechanowsko-płockim jest takich gmin 53 (79% wszystkich), w podregionie poznańskim jest ich 46 (55% wszystkich). W podregionie gorzowskim, nie było gminy, która by nie zrealizowała żadnego projektu, niecałe 50% gmin zrealizowało mniej niż 5 projektów

27 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 27 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Tabela: ilość projektów wg obszarów interwencji Podregion Infrastrukt ura drogowa i kolejowa Infrastrukt ura środowisko wa Społeczeńs two informacyj ne Zasoby ludzkie Infrastrukt ura społeczna Bezpośredni e wsparcie dla przedsiębio rstw chełmsko-zamojski22126712069 ciechanowsko- płocki 272101061662 gorzowski221601161655 poznański + Poznań3430313527362

28 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 28 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Wskazanie obszarów gdzie wystąpiły działania komplementarne: Infrastruktura transportowa i komunalna Działania prospołeczne – walka z bezrobociem Infrastruktura społeczna Zasoby ludzkie Przedsiębiorczość Wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorczości

29 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 29 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Działania prospołeczne – walka z bezrobociem SPO-RZL, (2 do 8% ogółu funduszy) RZL 1.2: Perspektywy dla młodzieży i RZL 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, które skierowane były do grup największego ryzyka ZPORR był szczególnie nakierowany na aktywne zmiany w strukturze zatrudnienia: ZPORR 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ZPORR 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi w gorzowskim z całego SOP-RZL pochodziło tylko 2% środków, ale działania były mocno wsparte projektami ze ZPORR (56 projektów) działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w pozostałych podregionach ze ZPORR realizowano mniej niż 16 projektów

30 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 30 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Przedsiębiorczość SPO-WKP (7–19% środków) projekty dotyczące inwestycji materialnych i doradztwa w przedsiębiorstwach (390 projektów, ponad 14% pozyskanych fundusz) ZPORR 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, 130 projektów i mniej niż 1% pozyskanych funduszy ROLNICY 1.5: Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych łącznie tylko 6 projektów, w gorzowskim nie zrealizowano żadnego projektu, choć było to najważniejsze działanie dla wsparcia przetwórstwa rolnego.

31 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 31 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorczości SOP-WKP działanie 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw najwięcej w chełmsko-zamojskim - 12 projektów, w gorzowskim nie było żadnego projektu. SPO-WKP 1.2: Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, 9 projektów zrealizowano w poznańskim, 4 w ciechanowsko-płockim, w pozostałych podregionach nie zrealizowano żadnego projektu w ramach tego działania. ZPORR 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (3 projekty w poznańskim i 6 w chełmsko-zamojskim), ZPORR 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (1 projekt w gorzowskim i 6 w poznańskim).

32 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 32 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Przykład: podregion poznański 362 projekty w zakresie bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw - 6-krotnie większa niż w innych podregionach kompleksowe działania realizowane w ramach różnych programów. W ramach ZPORR: działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości, działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (3 projekty) działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (6 projektów). W ramach SPO-WKP: działanie 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (5 projektów) działanie 1.2: Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (9 projektów), działanie 1.3: Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (6 projektów) działanie SPO-WKP 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką (6 projektów).

33 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 33 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Uzyskane efekty - czy wystąpił efekt synergii?! Przykład: podregion poznański Ogólna liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła o 3% (w kraju wzrost o 1%) Wzrosła liczba nowo rejestrowanych podmiotów o 9,3% (w kraju wzrost o 5,5%) Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wzrosły o 10% (w kraju wzrost o 21%) W powiecie poznańskim odnotowano spadek nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach o - 4,5%, W powiecie grodzkim Poznania spadek nakładów inwestycyjnych wyniósł -33% (spadek głównie w przemyśle i budownictwie o 57%). W powiatach poznańskim i grodzkim Poznania, zrealizowano najwięcej projektów w zakresie wsparcia dla przedsiębiorczości.

34 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 34 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Uzyskane efekty - czy wystąpił efekt synergii?! Przykład: podregion ciechanowsko – płocki Zmiany na rynku pracy: liczba bezrobotnych spadła o 12,4%, (wyniki tylko na poziomie średniej w kraju) najlepiej wypadł powiat mławski (spadek o 35%), wszystkie pozostałe powiaty uzyskały wskaźnik poniżej średniej krajowej. Zmiany w sektorze ROLNYM: liczba podmiotów zarejestrowanych w sekcji A (Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo) zmalała o 35%! (w powiecie ciechanowskim o prawie 57% i mławskim o ponad 39%). najwięcej projektów na rzecz rolnictwa realizowano w powiatach ciechanowskim, płockim i płońskim, gdzie wykorzystano najwięcej możliwości zarówno z SPO- ROL, jak i ZPORR, a tam właśnie wskaźniki gospodarcze były najgorsze. nakłady inwestycyjne w całym podregionie w rolnictwie wzrosły o 83%, (najwięcej w powiecie mławskim o ponad 420%). C

35 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 35 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Uzyskane efekty - czy wystąpił efekt synergii?! Przykład: podregion ciechanowsko – płocki Zmiany w sektorze przedsiębiorstw: wartość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach spadła o 8%. w usługach rynkowych spadek o ponad 20% (w kraju wzrost o 21%), w przemyśle i budownictwie spadek wyniósł blisko 8% (w kraju wzrost o 20%) największe spadki odnotowano w powiatach ciechanowskim (o 38%) i płockim (o 24%). największy wzrost odnotowano w powiecie gostynińskim, który zrealizował najmniej projektów. liczba podmiotów w podregionie spadła o prawie 6% (w kraju wzrosła o 1%), liczba nowo rejestrowanych podmiotów, spadła o 3,4% (w kraju wzrosła o 5,5%).

36 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 36 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Jakie elementy wpływały na podejmowanie (bądź nie) działań komplementarnych? Brak współpracy pomiędzy instytucjami realizującymi strategie rozwoju regionalnego każda z jednostek robi tylko swoje, nie bardzo interesuje się innymi działaniami. Cele strategiczne regionu i inne realizowane projekty, (które mogłyby uzupełniać się) nie są brane pod uwagę uwzględniane są przypadkowo. Brak jasnej koncepcji realizacji działań w ramach wspólnych strategii regionalnych (wojewódzkich, powiatowych, czy międzygminnych) w dokumentach strategicznych praktycznie, każdy z obszarów ma odrębne cele, a powiązania pomiędzy celami i zakres współpracy w różnych obszarach społeczno- gospodarczych są bardzo ogólnikowo formowane. Brak wiedzy o celach i efektach realizowanych projektów zarówno swoich jak i innych przez co trudno uwzględniać je przy projektowaniu zadań.

37 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 37 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Jakie elementy wpływały na podejmowanie (bądź nie) działań komplementarnych? – c.d. Złe nastawienie w instytucjach wrażających i nadzorujących do zbierania informacji o efektach ukrywanie wielu szczegółów odnośnie realizowanych projektów. Często działano na zasadzie pospolitego ruszenia na co można te środki pozyskać, na to będziemy składać Wiele działań wymuszonych było przez procedury składania wniosków i tryb oceny i przyznawania dotacji. Głównie wpływały na to miały bardzo krótkie terminy składnia wniosku, które nie pozwalały dobrze zaplanować wszystkich działań oraz duża przypadkowość w ocenie projektów, co powodowało ogromną niepewność wśród beneficjentów. Potrzeby beneficjentów są bardzo duże, a listy projektów czekających w kolejce ogromne, w związku z tym, co by nie zrobić, to i tak będzie to w zgodzie z planami, a także zawsze będzie dobrze służyć lokalnym społecznościom.

38 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 38 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Badania społeczne W ramach wywiadów indywidualnych (IDI), praktycznie nie uzyskano bezpośrednich odpowiedzi. W śród badanych, komplementarność (a raczej współdziałanie czy uzupełnianie się projektów) jest powszechnie traktowana jako rzecz oczywista - badani twierdzili, iż projekty powinny tworzyć jakąś wspólną całość. W żadnej z badanych instytucji (PUP, WUP, urzędy powiatowe i marszałkowskie, itp.) nie uzyskano jasnych i precyzyjnych odpowiedzi na czym polegały działania komplementarne (współdziałanie) - nie potrafiono podać żadnych przykładów w odniesieniu do konkretnych projektów. Na pytanie czym się kierowano przy składaniu wniosku najczęściej odpowiadano, iż projekty realizowane były wg zasady: na co można te środki pozyskać, na to będziemy składać. Oznacza to, że cele strategiczne regionu, a tym bardziej inne projekty, (które mogłyby uzupełniać się) nie są brane pod uwagę, a raczej są uwzględniane przypadkowo. Przedstawiciel JST podsumował sposób składania wniosku i jednocześnie zasadę tworzenia planów rozwoju: …strategie i plany rozwoju lokalnego powstały później, na tej bazie rzeczywiście jest dużo prościej wyselekcjonować projekty i powiązać je ze sobą.

39 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 39 PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI projekty prokonsumpcyjne – brak efektywności, projekty, nie tworzyły bezpośrednio nowych miejsc pracy, a także nie przyczyniały się do powstania kolejnych projektów, działań, czy inwestycji. projekty nisko efektywne, projekty, które nie tworzyły bezpośrednio nowych miejsc pracy lub tworzyły pojedyncze miejsca pracy i tylko pośrednio przyczyniały się do powstania kolejnych projektów, działań, czy inwestycji, głównie projekty szkoleniowe i promocyjne, w dużej części programy skierowane do rolników. średnio efektywne projekty, projekty, które pośrednio przyczyniały się do powstania kolejnych projektów, działań, czy inwestycji, projekty związane z infrastrukturą turystyczną, kulturalną, odnową zabytków, a także ochroną środowiska, także projekty związane z doradztwem i pomocą dla rozwoju przedsiębiorczości. wysokoefektywne projekty. projekty, które w sposób znaczący wpływają na ogólny potencjał podregionu, ich wartość jest duża, tworzą bezpośrednio miejsca pracy lub przyczyniają się do powstania kolejnych projektów, działań, czy inwestycji, głównie projekty infrastruktury drogowej i komunalnej oraz bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa, w tym w sektorze rolnym.

40 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 40 PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI

41 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 41 PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI Badania społeczne – czy system doboru wniosków gwarantował wybór projektów najbardziej efektywnych? Większość badanych w wywiadach indywidualnych (IDI) nie była w stanie udzielić odpowiedzi. Wskazywano na potrzeby (nie cele) i podkreślano, iż zbyt często sprawy bieżące są pomijane na rzecz działań długofalowych, których skutki są bardzo niepewne – brak możliwości oceny efektów. W badaniach ankietowych (CATI) większość respondentów oceniła pozytywnie system oceny wniosków. Spośród 115 osób, 80% oceniło pozytywnie system oceny wniosków o dofinansowanie. Jednakże większość z nich (66 osób) odpowiedziało raczej tak, a 26 respondentów uznało, że system raczej nie gwarantuje takiego wyboru Najczęściej stawianym zarzutem procedurze selekcji wniosków były: nadmierna biurokracja, nadmierny formalizm w procesie oceny wniosków (np. odrzucenie wniosku z powodu nieprawidłowego sposobu podpisania formularza), duży poziom trudności w procesie przygotowania wniosków, ocena wniosku nie opierała się na merytorycznej ocenie wniosku, wynikała ze złej interpretacji przepisów.

42 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 42 PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI Jakie elementy wpływały na podejmowanie (bądź nie) działań prokonsumpcyjnych?! Przy doborze projektów na etapie składania wniosków dominowały bardziej potrzeby bieżące niż rachunek ekonomiczny określający efektywność lub wielkość wartości dodanej. Brak precyzyjnego zdefiniowania koncepcji rozwoju podregionu oraz konsekwencji w realizacji założeń programowych, Brak definicji działań, prokonsumpcyjnych czy działań efektywnych.

43 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 43 REKOMENDACJE W procesie planowania wskazane jest szersze stosowanie analizy czynników endogenicznych oraz analiz przedstawiających scenariusze rozwoju oparte o planowanie wymiernych efektów (szacowanie wyników w odniesieniu do możliwości generowanych przez określony czynnik). Wskazana jest szeroka popularyzacja tego rodzaju działań. Konieczne jest dobre planowanie rozwoju w oparciu o kluczowe czynniki rozwoju oraz scenariusze przewidujące wymierne efekty (szacowanie wyników w odniesieniu do możliwości generowanych przez określony czynnik) - endogeniczny potencjał rozwojowy nie jest wykazany w żadnych dokumentach planistycznych. Konieczne są porównywalne dane statystyczne (dobre narzędzia planistyczne), bez których nie można uzyskać właściwego obrazu sytuacji, a tym bardziej zaplanować zmian. Konieczne jest ujednolicenie zarówno sytemu zbierania danych gospodarczych, jak i danych o realizowanych projektach. Adresat: GUS, MRR, Urząd Marszałkowski, samorządy gmin i powiatów z podregionów

44 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 44 REKOMENDACJE Konieczne jest dużo większe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych na rzecz wszelkich form wspierania sektora MSP Prowadząc działania w innych obszarach (bezrobocie, turystyka, infrastruktura komunalna i społeczna, itp.) koniecznie należy uwzględniać interes przedsiębiorczości i koordynować projekty w ramach wszystkich obszarów tematycznych. Adresat: Urząd Marszałkowski, samorządy gmin i powiatów w podregionie

45 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 45 REKOMENDACJE Uzyskanie komplementarności wymaga szerszej skali działania oraz dokładnego planowania. Uzyskanie w przyszłym okresie lepszych efektów w zakresie komplementarności oraz synergii finansowanych działań wymaga przede wszystkim zmian w sposobie podejścia do planowania strategicznego za równo na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i centralnym. Istnieje potrzeba wykazywania przez jednostki sporządzające plany rozwoju powiązań pomiędzy projektami i planami rozwoju. Istnieje potrzeba określenia spodziewanych efektów skumulowanych (efektu synergii) zarówno w granicach planu własnego jak i pozostałych planów funkcjonujących w danym regionie. Istnieje potrzeba, aby MRR określiło, rengę i hierarchię ważności dla dokumentów strategicznych opracowywanych w regionach oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi dokumentami (np. Ustawa o planowaniu przestrzennym) Adresat: MRR, samorządy gmin i powiatów w podregionie

46 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 46 REKOMENDACJE Istnieje potrzeba zdefiniowania pojęcia projekty prokonsumpcyjne oraz skutecznych mechanizmów oznaczania projektu wg jego prokonsumpcyjności lub stopnia efektywności. Istnieje potrzeba zdefiniowania pojęcia dużej wartości dodanej- spójnego dla wszystkich programów - Był to jeden z najczęściej stosowanych argumentów dla odrzucenia wniosku. Warto w tej materii wykorzystać Ministerstwo Finansów i GUS, które powinny udostępnić dane o tym, jakie sektory i jakie branże dostarczają najwięcej VAT, który jest bezpośrednim odzwierciedleniem wartości dodanej! Adresat: MRR, PARP, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, GUS, Urząd Marszałkowski Dla uzyskania jasnej wiedzy o efektach z działań komplementarnych niezbędna jest pełna informacja o projektach Każdy projekt powinien mieć ogólnie dostępną fiszkę (np. w Internecie) z pełnym opisem jego przebiegu. Pełna informacja o procesie oceniania projektów, (kto decyduje, na co i ile przeznacza się pieniędzy publicznych) oraz o procesie realizacji, czyli jakie cele i jakie efekty zakładano a jakie osiągnięto. Stosowanie procedury naboru wniosków w sposób ciągły. Adresat: Instytucje Zarządzające i Pośredniczące we wdrażaniu programów

47 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 47 REKOMENDACJE Konieczna jest dużo większa przejrzystość celów (NPR, SL) i programów na szczeblu krajowym. Konieczne jest uświadomienie wszystkich uczestników procesu realizacji NPR (obecnie NSRO) o ich roli i znaczeniu. Konieczne jest też szerokie działanie promocyjne, pokazujące zasady działania i związki pomiędzy programami. Szczególnie ważne jest przeszkolenie wszystkich uczestników działających w łańcuchu dystrybucji i pozyskiwania środków. Adresat: Rząd RP, MRR, Urząd Marszałkowski

48 PYTANIA I ODPOWIEDZI


Pobierz ppt "Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 (część 1) Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PROKSEN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google