Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 (część 1)
Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PROKSEN / PBS DGA Raport powstał w okresie – w oparciu o badania społeczne i informacje z baz danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Bazy danych zawierały informacje aktualne na dzień 31 czerwca 2006 r.

2 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA PODNIESIENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA W PODREGIONACH OBSZAR OBJĘTY BADANIEM CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A CELE POSTAWIONE W NARODOWYM PLANIE ROZWOJU/PODSTAWACH WSPARCIA WSPÓLNOTY NA LATA 2004–2006 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A CELE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ WPŁYW CZYNNIKÓW SYSTEMOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW NA RODZAJ PROJEKTÓW PRZYJMOWANYCH DO REALIZACJI WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA WZMOCNIENIE ENDOGENICZNEGO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PODREGIONÓW EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

3 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
OBSZAR OBJĘTY BADANIEM - PODREGIONY NUTS 3: ciechanowsko-płocki, chełmsko-zamojski, gorzowski, poznański ciechanowsko-płocki - podregion wiejski, dobrze rozwijający się, chełmsko-zamojski - podregion wiejski ściany wschodniej, najsłabiej rozwinięty, który dodatkowo w latach odnotował spadek PKB, gorzowski – podregion nadgraniczny, charakteryzujący się strukturą gospodarki zbliżoną do średniej dla Polski, poznański (wraz z miastem Poznań) – jako podregion metropolitarny, charakteryzujący się wysoką dynamiką PKB. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

4 struktura wart. dodanej przemysł i budownictwo
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 OBSZAR OBJĘTY BADANIEM - PODREGIONY NUTS 3: ciechanowsko-płocki, chełmsko-zamojski, gorzowski, poznański Tabela: Podstawowe dane makroekonomiczne dotyczące wytypowanych podregionów  Obszar PKB struktura wart. dodanej PKB per capita stopa bezrobocia* Polska =100 lokata rok poprzedni =100 rolnictwo przemysł i budownictwo usługi w zł. Polska 100 - 104,5 2,9 30,2 66,8 21366 104,2 15,7 ciechanowsko-płocki 1,5 29 109,6 8,1 39,2 52,7 19800 92,7 14 109,8 21,3 chełmsko-zamojski 1 36 7,8 22,5 69,7 12827 60 45 104,7 17,5 gorzowski 0,9 41 100,6 2,2 30 67,8 18748 87,7 18 18,3 poznański 2,8 8 6 38 55,9 20096 94,1 13 109,2 12,2 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

5 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
OBSZAR OBJĘTY BADANIEM - PODREGIONY NUTS 3: ciechanowsko-płocki, chełmsko-zamojski, gorzowski, poznański Wykres. Liczba gmin oraz liczba mieszkańców w podregionach objętych badaniem. Liczba gmin: ciechanowsko – płocki: 65; chełmsko – zamojski: 77; gorzowski: 29; poznański: 84. Liczba mieszkańców: ciechanowsko – płocki: 632 tys.; chełmsko – zamojski: 671 tys.; gorzowski: 383 tys.; poznański: tys. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

6 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Region Wartość projektów Wartość udzielonego wsparcia Ilość zrealizowanych projektów Średnie wsparcie na 1 projekt Średnie dofinansowanie % Podregion ciechanowsko-płocki 1276 ,7 55,3 Podregion chełmsko-zamojski 1287 ,5 56,9 Podregion gorzowski 523 ,5 54,5 Podregion poznański 2503 ,3 51,3 Suma końcowa 5589 ,3 52,8 Wykres. Charakterystyka realizowanych projektów w podregionach objętych badaniem. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

7 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Mapa. Przestrzenny rozkład wsparcia w poszczególnych podregionach w podziale na powiaty Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

8 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Struktura wartości otrzymanego wsparcia Struktura ilości projektów Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

9 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Wykres: Struktura wartości uzyskanego wsparcia wg głównych typów beneficjentów Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

10 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH Mapa: Podstawowe informacje o projektach realizowanych w poszczególnych gminach podregionu chełmsko-zamojskiego Zaznaczono obszary (gminy), w których nie realizowano projektów (poza rolnikami) i w których kwoty pomocy uzyskanej przez rolników były znaczące, na poziomie 1-2 mln zł na gminę! Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

11 Całkowita wartość projektów [%] Ilość zrealizowanych projektów [%][
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – JST Wykres: Charakterystyka projektów zrealizowanych przez JST JST Całkowita wartość projektów [%] Wartość wsparcia [%] Ilość zrealizowanych projektów [%][ JST gmina 72,2 69,2 50,9 JST powiat 10,8 12,1 40,0 JST województwo 12,8 13,6 7,4 Inne 4,2 5,1 1,7 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

12 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – JST Wykres: Struktura ilości zrealizowanych projektów oraz wielkości otrzymanego wsparcia przez JST Struktura ilości projektów Struktura wielkości otrzymanego wsparcia Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

13 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – JST Wykres: Charakterystyka projektów w przeliczeniu na 1 powiat i gminę Wielkość wsparcia w mln zł / 1 gminę i powiat Liczba projektów / 1 gminę i powiat Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

14 Struktura ilości projektów
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – JST Wykres: Struktura zrealizowanych projektów w podregionach według obszaru realizacji. Struktura wielkości otrzymanego wsparcia Struktura ilości projektów Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

15 Całkowita wartość projektów [%] Ilość zrealizowanych projektów [%]
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I TENDENCJI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH W PODREGIONACH – MSP Wykres. Charakterystyka wsparcia dla przedsiębiorstw w analizowanych podregionach. Przedsiębiorstwo Całkowita wartość projektów [%] Wartość wsparcia [%] Ilość zrealizowanych projektów [%] Mikroprzedsiębiorstwo 7,4 11,9 27,9 Małe przedsiębiorstwo 10,8 11,8 25,8 Średnie przedsiębiorstwo 29,3 26,7 27,3 Duże przedsiębiorstwo 43,1 38,4 1,3 Inne 9,5 11,2 17,6 Razem MSP 47,5 50,4 81,1 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

16 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW

17 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW Główne potrzeby rozwojowe podregionów (problemy badawcze): Chełmsko-zamojski: W opracowaniach odnoszących się do regionu chełmsko - zamojskiego zidentyfikowano ponad 300 różnych czynników wpływających na rozwój w danym obszarze (ograniczająco lub stymulująco) oraz blisko 200 kategorii działań zaplanowanych dla osiągnięcia celów określonych tylko na poziomie województwa i powiatów. Ciechanowsko-płocki: W regionie ciechanowsko - płockim zidentyfikowano ponad 540 różnych czynników wpływających na rozwój w danym obszarze (ograniczająco lub stymulująco) oraz blisko 300 kategorii działań zaplanowanych dla osiągnięcia celów określonych tylko na poziomie województwa i powiatów. Gorzowski: W regionie gorzowskim zidentyfikowano ponad 430 różnych czynników wpływających na rozwój w danym obszarze (ograniczająco lub stymulująco) oraz blisko 250 kategorii działań zaplanowanych dla osiągnięcia celów określonych tylko na poziomie województwa i powiatów. Poznański: W opracowaniach strategicznych odnoszących się do regionu poznańskiego zidentyfikowano ponad 460 różnych czynników wpływających na rozwój w danym obszarze (ograniczająco lub stymulująco) oraz blisko 300 kategorii działań zaplanowanych dla osiągnięcia celów określonych tylko na poziomie województwa i powiatów. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

18 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW Główne potrzeby rozwojowe podregionów (wyniki badań społecznych +analiza dokumentów strategicznych): Chełmsko-zamojski: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Poprawa systemu komunikacyjnego, Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Edukacja społeczeństwa, Ochrona środowiska; Ochrona i zachowanie posiadanego dziedzictwa kulturowego, Walka z bezrobociem. Ciechanowsko-płocki: Poprawa stanu infrastruktury komunalnej i społecznej; Doskonalenie i dalszy rozwój systemu transportowego; Wysoki poziom bezrobocia; Różnice w rozwoju społeczno – gospodarczym wewnątrz podregionu; Niska świadomość społeczeństwa nt. możliwości rozwojowych; Niski poziom wykształcenia mieszkańców; Rozwój specjalistycznej produkcji rolnej opartej o sadownictwo i warzywnictwo. Gorzowski: Poprawa stanu infrastruktury zwiększająca spójność przestrzenną podregionu; Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój komunikacji, Wykorzystanie korzystnego położenia przygranicznego oraz w pobliżu dwóch dużych aglomeracji: Berlina i Poznania; Walka z bezrobociem. Poznański: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej; Poprawa warunków życia mieszkańców; Zwiększanie konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości; Poprawa infrastruktury komunikacyjnej; Wykorzystanie szlaków transportowych jako czynnika rozwoju; Poprawa stanu infrastruktury komunalnej; Walka z bezrobociem. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

19 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A POTRZEBY ROZWOJOWE PODREGIONÓW Tabela: Wielkość udzielonego wsparcia (w tys. zł). Podregion infrastruktura drogowa i kolejowa Infrastruktura środowiskowa Społeczeństwo informacyjne Zasoby ludzkie Infrastruktura społeczna Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw Sektor rolny i rybacki ciechanowsko- płocki ,8 27 755,1 - 30 910,8 24 274,4 60 234,6 61 544, 0 chełmsko-zamojski ,9 24 403,3 2 157,6 31 902,4 42 499,9 18 858,6 63 916, 3 gorzowski 95 887,7 17 928,6 23 182,3 36 114,8 31 444,5 49 322, 0 poznański ,2 ,3 8 835,7 51 608,5 ,8 ,1 ,9 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

20 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A CELE POSTAWIONE W NARODOWYM PLANIE ROZWOJU/PODSTAWACH WSPARCIA WSPÓLNOTY NA LATA 2004–2006 Cele NPR na lata 2004–2006: Wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB; Zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia; Włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej; Intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego; Wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce. Analiza osiągnięcia celów wykazała w dużej części zgodności celów programów realizowanych w podregionach z celami NPR i PWW. Najskuteczniej realizowano cele: (1) Wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB; i (2) Zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia, w ramach NPR. Najsłabiej realizowanym celem był cel (4) Intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

21 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A CELE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PRZYJĘTE DO REALIZACJI PROJEKTY A CELE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ Cele Strategii Lizbońskiej w latach 2004–2006: innowacyjność (gospodarka oparta o wiedzę), liberalizacja (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych), przedsiębiorczość (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej), spójność społeczna (kształtowanie nowego aktywnego państwa socjalnego). Badania społeczne wykazują powszechne przekonanie o tym, że strategie wojewódzkie są ukierunkowane na cele zapisane w Strategii Lizbońskiej. Dopiero na poziomie województwa widać konkretne odniesienia do Strategii Lizbońskiej (analiza dokumentów strategicznych). Zrealizowane projekty, ich efekty bezpośrednie i oddziaływanie wskazują na dużą ich zgodność z obszarami wytyczonymi przez Strategię Lizbońską – jednak wydaje się to dość przypadkowe. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

22 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
WPŁYW CZYNNIKÓW SYSTEMOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW NA RODZAJ PROJEKTÓW PRZYJMOWANYCH DO REALIZACJI Potrzeby rozwojowe gminy Tego rodzaju czynniki wskazało większość respondentów, a w tym duża część przyznała im rangę najważniejszego kryterium. Oczekiwania mieszkańców 1/3 przedstawicieli badanych gmin uznała te potrzeby za czynnik najważniejszy Założenia wynikające z dokumentów strategicznych W planowaniu przedsięwzięć uwzględniano zapisy zawarte w dokumentach strategicznych na poziomie gmin (były to głównie lokalne plany i strategie rozwoju). Dużo rzadziej uwzględniano strategiczne dokumenty na poziomie powiatów czy województw NPR zwykle był uwzględniany Strategia Lizbońska – nie Wpływ uwarunkowań formalno-prawnych Ograniczenia finansowe oraz brak doświadczeń w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć Często czynniki te stanowiły barierę dla realizacji projektów kluczowych z punktu widzenia potrzeb rozwojowych. Ich wpływ jest szczególnie mocno odczuwalny w podregionie chełmsko-zamojskim – najsłabiej rozwiniętym z badanych. Niewielkie znaczenie przypisywano czynnikom politycznym, społecznym oraz ogólnym trendom makro- i mikroekonomicznym. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

23 Poznański (wraz z Poznaniem)
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA WZMOCNIENIE ENDOGENICZNEGO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PODREGIONÓW Ciechanowsko-płocki podregion wiejski, dobrze rozwijający się; Chełmsko-zamojski podregion wiejski ściany wschodniej, najsłabiej rozwinięty, który dodatkowo w latach odnotował spadek PKB; Gorzowski podregion nadgraniczny, charakteryzujący się strukturą gospodarki zbliżoną do średniej dla polski; Poznański (wraz z Poznaniem) podregion metropolitarny, charakteryzujący się wysoką dynamiką PKB. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

24 PODREGION/ NAZWA CZYNNIKA ENDOGENICZNEGO
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA WZMOCNIENIE ENDOGENICZNEGO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PODREGIONÓW PODREGION/ NAZWA CZYNNIKA ENDOGENICZNEGO ILOŚĆ PROJEKTÓW WARTOŚĆ PROJEKTÓW WARTOŚĆ WSPARCIA Podregion 18 – ciechanowsko-płocki Rozwój intensywnej produkcji rolnej ukierunkowanej na produkcję zwierzęcą (mleko, trzoda chlewna) oraz sadownictwa 562 Rozwój połączeń drogowych z najbliższymi metropoliami: Warszawą, Łodzią 27 Poprawa warunków kształcenia zawodowego związanego z sektorem MSP, w szczególności rozwój rzemiosła oraz przetwórstwa spożywczego. 17 Podregion 8 - chełmsko-zamojski Rozwój rolnictwa ekologicznego, w szczególności na Roztoczu i Wyżynie Lubelskiej 538 Rozwój sektora MSP w oparciu o przetwórstwo warzyw i owoców 11 Edukacja osób z terenów wiejskich, w tym kształcenia zawodowego 8 Rozwój turystyki w rejonach o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych 55 Rozwój kontaktów gospodarczych z Ukrainą  5 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

25 PODREGION/ NAZWA CZYNNIKA ENDOGENICZNEGO
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA WZMOCNIENIE ENDOGENICZNEGO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PODREGIONÓW PODREGION/ NAZWA CZYNNIKA ENDOGENICZNEGO ILOŚĆ PROJEKTÓW WARTOŚĆ PROJEKTÓW WARTOŚĆ WSPARCIA Podregion 10 – gorzowski Poprawa warunków kształcenia zawodowego 12 Rozwój połączeń drogowych z silnymi sąsiednimi ośrodkami metropolitalnymi 9 Rozwój MSP w oparciu o produkcję dóbr wysoko przetworzonych i zaawansowanych technologicznie 5 Rozwój turystyki w rejonach o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych 35 Podregion – poznański Poprawa warunków kształcenia wyższego 29 Rozwój sektora badawczo-rozwojowego – wyspecjalizowane usługi laboratoryjne, w tym inżynieria materiałowa, tworzenie innowacji. 19 Produkcja dóbr wysoko przetworzonych i zaawansowanych technologicznie. 290 Rozwój turystyki w rejonach o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych. 24 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

26 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Mapa: ilość projektów przypadających na gminę W podregionie chełmsko-zamojskim jest 29 gmin, a w ciechanowsko-płockim 19 gmin, które nie zrealizowały żadnego projektu. W chełmsko-zamojskim jest 19 gmin, a w ciechanowsko-płockim 12 gmin, które zrealizowały po jednym projekcie. W chełmsko-zamojskim jest 66 gmin (86% wszystkich gmin), które zrealizowały mniej niż 5 projektów. W ciechanowsko-płockim jest takich gmin 53 (79% wszystkich), w podregionie poznańskim jest ich 46 (55% wszystkich). W podregionie gorzowskim, nie było gminy, która by nie zrealizowała żadnego projektu, niecałe 50% gmin zrealizowało mniej niż 5 projektów Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

27 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Tabela: ilość projektów wg obszarów interwencji Podregion Infrastruktura drogowa i kolejowa Infrastruktura środowiskowa Społeczeństwo informacyjne Zasoby ludzkie Infrastruktura społeczna Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw chełmsko-zamojski 22 12 6 71 20 69 ciechanowsko-płocki 27 21 106 16 62 gorzowski 116 55 poznański + Poznań 34 30 3 135 362 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

28 Wskazanie obszarów gdzie wystąpiły działania komplementarne:
Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Wskazanie obszarów gdzie wystąpiły działania komplementarne: Infrastruktura transportowa i komunalna Działania prospołeczne – walka z bezrobociem Infrastruktura społeczna Zasoby ludzkie Przedsiębiorczość Wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorczości Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

29 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Działania prospołeczne – walka z bezrobociem SPO-RZL, (2 do 8% ogółu funduszy) RZL 1.2: Perspektywy dla młodzieży i RZL 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, które skierowane były do grup największego ryzyka ZPORR był szczególnie nakierowany na aktywne zmiany w strukturze zatrudnienia: ZPORR 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ZPORR 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi w gorzowskim z całego SOP-RZL pochodziło tylko 2% środków, ale działania były mocno wsparte projektami ze ZPORR (56 projektów) działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w pozostałych podregionach ze ZPORR realizowano mniej niż 16 projektów Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

30 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Przedsiębiorczość SPO-WKP (7–19% środków) projekty dotyczące inwestycji materialnych i doradztwa w przedsiębiorstwach (390 projektów, ponad 14% pozyskanych fundusz) ZPORR 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, 130 projektów i mniej niż 1% pozyskanych funduszy ROLNICY 1.5: Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych łącznie tylko 6 projektów, w gorzowskim nie zrealizowano żadnego projektu, choć było to najważniejsze działanie dla wsparcia przetwórstwa rolnego. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

31 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorczości SOP-WKP działanie 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw najwięcej w chełmsko-zamojskim - 12 projektów, w gorzowskim nie było żadnego projektu. SPO-WKP 1.2: Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, 9 projektów zrealizowano w poznańskim, 4 w ciechanowsko-płockim, w pozostałych podregionach nie zrealizowano żadnego projektu w ramach tego działania. ZPORR 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (3 projekty w poznańskim i 6 w chełmsko-zamojskim), ZPORR 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (1 projekt w gorzowskim i 6 w poznańskim). Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

32 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Przykład: podregion poznański 362 projekty w zakresie bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw - 6-krotnie większa niż w innych podregionach kompleksowe działania realizowane w ramach różnych programów. W ramach ZPORR: działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości, działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (3 projekty) działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (6 projektów). W ramach SPO-WKP: działanie 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (5 projektów) działanie 1.2: Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (9 projektów), działanie 1.3: Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (6 projektów) działanie SPO-WKP 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (6 projektów). Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

33 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Uzyskane efekty - czy wystąpił efekt synergii?! Przykład: podregion poznański Ogólna liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła o 3% (w kraju wzrost o 1%) Wzrosła liczba nowo rejestrowanych podmiotów o 9,3% (w kraju wzrost o 5,5%) Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wzrosły o 10% (w kraju wzrost o 21%) W powiecie poznańskim odnotowano spadek nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach o - 4,5%, W powiecie grodzkim Poznania spadek nakładów inwestycyjnych wyniósł -33% (spadek głównie w przemyśle i budownictwie o 57%). W powiatach poznańskim i grodzkim Poznania, zrealizowano najwięcej projektów w zakresie wsparcia dla przedsiębiorczości. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

34 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Uzyskane efekty - czy wystąpił efekt synergii?! Przykład: podregion ciechanowsko – płocki Zmiany na rynku pracy: liczba bezrobotnych spadła o 12,4%, (wyniki tylko na poziomie średniej w kraju) najlepiej wypadł powiat mławski (spadek o 35%), wszystkie pozostałe powiaty uzyskały wskaźnik poniżej średniej krajowej. Zmiany w sektorze ROLNYM: liczba podmiotów zarejestrowanych w sekcji A (Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo) zmalała o 35%! (w powiecie ciechanowskim o prawie 57% i mławskim o ponad 39%). najwięcej projektów na rzecz rolnictwa realizowano w powiatach ciechanowskim, płockim i płońskim, gdzie wykorzystano najwięcej możliwości zarówno z SPO-ROL, jak i ZPORR, a tam właśnie wskaźniki gospodarcze były najgorsze. nakłady inwestycyjne w całym podregionie w rolnictwie wzrosły o 83%, (najwięcej w powiecie mławskim o ponad 420%). C Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

35 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Uzyskane efekty - czy wystąpił efekt synergii?! Przykład: podregion ciechanowsko – płocki Zmiany w sektorze przedsiębiorstw: wartość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach spadła o 8%. w usługach rynkowych spadek o ponad 20% (w kraju wzrost o 21%), w przemyśle i budownictwie spadek wyniósł blisko 8% (w kraju wzrost o 20%) największe spadki odnotowano w powiatach ciechanowskim (o 38%) i płockim (o 24%). największy wzrost odnotowano w powiecie gostynińskim, który zrealizował najmniej projektów. liczba podmiotów w podregionie spadła o prawie 6% (w kraju wzrosła o 1%), liczba nowo rejestrowanych podmiotów, spadła o 3,4% (w kraju wzrosła o 5,5%). Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

36 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Jakie elementy wpływały na podejmowanie (bądź nie) działań komplementarnych? Brak współpracy pomiędzy instytucjami realizującymi strategie rozwoju regionalnego każda z jednostek robi tylko „swoje”, nie bardzo interesuje się innymi działaniami. Cele strategiczne regionu i inne realizowane projekty, (które mogłyby uzupełniać się) nie są brane pod uwagę uwzględniane są przypadkowo. Brak jasnej koncepcji realizacji działań w ramach wspólnych strategii regionalnych (wojewódzkich, powiatowych, czy międzygminnych) w dokumentach strategicznych praktycznie, każdy z obszarów ma odrębne cele, a powiązania pomiędzy celami i zakres współpracy w różnych obszarach społeczno-gospodarczych są bardzo ogólnikowo formowane. Brak wiedzy o celach i efektach realizowanych projektów zarówno swoich jak i innych przez co trudno uwzględniać je przy projektowaniu zadań. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

37 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Jakie elementy wpływały na podejmowanie (bądź nie) działań komplementarnych? – c.d. Złe nastawienie w instytucjach wrażających i nadzorujących do zbierania informacji o efektach ukrywanie wielu szczegółów odnośnie realizowanych projektów. Często działano na zasadzie „pospolitego ruszenia” „na co można te środki pozyskać, na to będziemy składać” Wiele działań wymuszonych było przez procedury składania wniosków i tryb oceny i przyznawania dotacji. Głównie wpływały na to miały bardzo krótkie terminy składnia wniosku, które nie pozwalały dobrze zaplanować wszystkich działań oraz duża przypadkowość w ocenie projektów, co powodowało ogromną niepewność wśród beneficjentów. Potrzeby beneficjentów są bardzo duże, a listy projektów czekających w kolejce ogromne, w związku z tym, co by nie zrobić, to i tak będzie to w zgodzie z planami, a także „zawsze” będzie dobrze służyć lokalnym społecznościom. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

38 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
EFEKT SYNERGII ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Badania społeczne W ramach wywiadów indywidualnych (IDI), praktycznie nie uzyskano bezpośrednich odpowiedzi. W śród badanych, komplementarność (a raczej współdziałanie czy uzupełnianie się projektów) jest powszechnie traktowana jako rzecz oczywista - badani twierdzili, iż projekty powinny tworzyć „jakąś” wspólną całość. W żadnej z badanych instytucji (PUP, WUP, urzędy powiatowe i marszałkowskie, itp.) nie uzyskano jasnych i precyzyjnych odpowiedzi na czym polegały działania komplementarne (współdziałanie) - nie potrafiono podać żadnych przykładów w odniesieniu do konkretnych projektów. Na pytanie czym się kierowano przy składaniu wniosku najczęściej odpowiadano, iż projekty realizowane były wg zasady: „na co można te środki pozyskać, na to będziemy składać”. Oznacza to, że cele strategiczne regionu, a tym bardziej inne projekty, (które mogłyby uzupełniać się) nie są brane pod uwagę, a raczej są uwzględniane przypadkowo. Przedstawiciel JST podsumował sposób składania wniosku i jednocześnie zasadę tworzenia planów rozwoju: „…strategie i plany rozwoju lokalnego powstały później, na tej bazie rzeczywiście jest dużo prościej wyselekcjonować projekty i powiązać je ze sobą”. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

39 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI projekty prokonsumpcyjne – brak efektywności, projekty, nie tworzyły bezpośrednio nowych miejsc pracy, a także nie przyczyniały się do powstania kolejnych projektów, działań, czy inwestycji. projekty nisko efektywne, projekty, które nie tworzyły bezpośrednio nowych miejsc pracy lub tworzyły pojedyncze miejsca pracy i tylko pośrednio przyczyniały się do powstania kolejnych projektów, działań, czy inwestycji, głównie projekty szkoleniowe i promocyjne, w dużej części programy skierowane do rolników. średnio efektywne projekty, projekty, które pośrednio przyczyniały się do powstania kolejnych projektów, działań, czy inwestycji, projekty związane z infrastrukturą turystyczną, kulturalną, odnową zabytków, a także ochroną środowiska, także projekty związane z doradztwem i pomocą dla rozwoju przedsiębiorczości. wysokoefektywne projekty. projekty, które w sposób znaczący wpływają na ogólny potencjał podregionu, ich wartość jest duża, tworzą bezpośrednio miejsca pracy lub przyczyniają się do powstania kolejnych projektów, działań, czy inwestycji, głównie projekty infrastruktury drogowej i komunalnej oraz bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa, w tym w sektorze rolnym. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

40 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

41 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI Badania społeczne – czy system doboru wniosków gwarantował wybór projektów najbardziej efektywnych? Większość badanych w wywiadach indywidualnych (IDI) nie była w stanie udzielić odpowiedzi. Wskazywano na potrzeby (nie cele) i podkreślano, iż zbyt często sprawy bieżące są pomijane na rzecz działań długofalowych, których skutki są bardzo niepewne – brak możliwości oceny efektów. W badaniach ankietowych (CATI) większość respondentów oceniła pozytywnie system oceny wniosków. Spośród 115 osób, 80% oceniło pozytywnie system oceny wniosków o dofinansowanie. Jednakże większość z nich (66 osób) odpowiedziało „raczej tak”, a 26 respondentów uznało, że system „raczej nie” gwarantuje takiego wyboru Najczęściej stawianym zarzutem procedurze selekcji wniosków były: nadmierna biurokracja, nadmierny formalizm w procesie oceny wniosków (np. odrzucenie wniosku z powodu nieprawidłowego sposobu podpisania formularza), duży poziom trudności w procesie przygotowania wniosków, ocena wniosku nie opierała się na merytorycznej ocenie wniosku, wynikała ze złej interpretacji przepisów. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

42 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
PROPORCJE POMIĘDZY PROJEKTAMI UKIERUNKOWANYMI NA WSPIERANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH I SKUTECZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ A INWESTYCJAMI PROKONSUMPCYJNYMI Jakie elementy wpływały na podejmowanie (bądź nie) działań prokonsumpcyjnych?! Przy doborze projektów na etapie składania wniosków dominowały bardziej potrzeby bieżące niż rachunek ekonomiczny określający efektywność lub wielkość wartości dodanej. Brak precyzyjnego zdefiniowania koncepcji rozwoju podregionu oraz konsekwencji w realizacji założeń programowych, Brak definicji działań, prokonsumpcyjnych czy działań efektywnych. Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

43 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
REKOMENDACJE W procesie planowania wskazane jest szersze stosowanie analizy czynników endogenicznych oraz analiz przedstawiających scenariusze rozwoju oparte o planowanie wymiernych efektów (szacowanie wyników w odniesieniu do możliwości generowanych przez określony czynnik). Wskazana jest szeroka popularyzacja tego rodzaju działań. Konieczne jest „dobre” planowanie rozwoju w oparciu o kluczowe czynniki rozwoju oraz scenariusze przewidujące wymierne efekty (szacowanie wyników w odniesieniu do możliwości generowanych przez określony czynnik) - endogeniczny potencjał rozwojowy nie jest wykazany w żadnych dokumentach planistycznych. Konieczne są porównywalne dane statystyczne (dobre narzędzia planistyczne), bez których nie można uzyskać właściwego obrazu sytuacji, a tym bardziej zaplanować zmian. Konieczne jest ujednolicenie zarówno sytemu zbierania danych gospodarczych, jak i danych o realizowanych projektach. Adresat: GUS, MRR, Urząd Marszałkowski, samorządy gmin i powiatów z podregionów Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

44 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
REKOMENDACJE Konieczne jest dużo większe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych na rzecz wszelkich form wspierania sektora MSP Prowadząc działania w innych obszarach (bezrobocie, turystyka, infrastruktura komunalna i społeczna, itp.) koniecznie należy uwzględniać interes przedsiębiorczości i koordynować projekty w ramach wszystkich obszarów tematycznych. Adresat: Urząd Marszałkowski, samorządy gmin i powiatów w podregionie Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

45 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
REKOMENDACJE Uzyskanie komplementarności wymaga szerszej skali działania oraz dokładnego planowania. Uzyskanie w przyszłym okresie lepszych efektów w zakresie komplementarności oraz synergii finansowanych działań wymaga przede wszystkim zmian w sposobie podejścia do planowania strategicznego za równo na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i centralnym. Istnieje potrzeba wykazywania przez jednostki sporządzające plany rozwoju powiązań pomiędzy projektami i planami rozwoju. Istnieje potrzeba określenia spodziewanych efektów skumulowanych (efektu synergii) zarówno w granicach planu własnego jak i pozostałych planów funkcjonujących w danym regionie. Istnieje potrzeba, aby MRR określiło, rengę i hierarchię ważności dla dokumentów strategicznych opracowywanych w regionach oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi dokumentami (np. Ustawa o planowaniu przestrzennym) Adresat: MRR, samorządy gmin i powiatów w podregionie Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

46 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
REKOMENDACJE Istnieje potrzeba zdefiniowania pojęcia „projekty prokonsumpcyjne” oraz skutecznych mechanizmów oznaczania projektu wg jego „prokonsumpcyjności” lub „stopnia efektywności”. Istnieje potrzeba zdefiniowania pojęcia „dużej wartości dodanej”- spójnego dla wszystkich programów - Był to jeden z najczęściej stosowanych argumentów dla odrzucenia wniosku. Warto w tej materii wykorzystać Ministerstwo Finansów i GUS, które powinny udostępnić dane o tym, jakie sektory i jakie branże dostarczają najwięcej VAT, który jest bezpośrednim odzwierciedleniem wartości dodanej! Adresat: MRR, PARP, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, GUS, Urząd Marszałkowski Dla uzyskania jasnej wiedzy o efektach z działań komplementarnych niezbędna jest pełna informacja o projektach Każdy projekt powinien mieć ogólnie dostępną fiszkę (np. w Internecie) z pełnym opisem jego przebiegu. Pełna informacja o procesie oceniania projektów, (kto decyduje, na co i ile przeznacza się pieniędzy publicznych) oraz o procesie realizacji, czyli jakie cele i jakie efekty zakładano a jakie osiągnięto. Stosowanie procedury naboru wniosków w sposób ciągły. Adresat: Instytucje Zarządzające i Pośredniczące we wdrażaniu programów Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

47 Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007
REKOMENDACJE Konieczna jest dużo większa przejrzystość celów (NPR, SL) i programów na szczeblu krajowym. Konieczne jest uświadomienie wszystkich uczestników procesu realizacji NPR (obecnie NSRO) o ich roli i znaczeniu. Konieczne jest też szerokie działanie promocyjne, pokazujące zasady działania i związki pomiędzy programami. Szczególnie ważne jest przeszkolenie wszystkich uczestników działających w łańcuchu dystrybucji i pozyskiwania środków. Adresat: Rząd RP, MRR, Urząd Marszałkowski Konferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 PROKSEN - PBS DGA PROKSEN - PBS DGA

48 PYTANIA I ODPOWIEDZI


Pobierz ppt "Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google