Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich"— Zapis prezentacji:

1 Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
Efekty realizacji polityki spójności w wymiarze lokalnym na przykładzie gminy Strzelce Opolskie Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich

2 PODSTAWOWE INFORMACJE
Gmina Strzelce Opolskie jest średnią gminą o charakterze miejsko- wiejskim, zamieszkałą przez 3,3% ogółu mieszkańców województwa opolskiego 27 w tym w mieście 5 Ilość sołectw 163/km2 Gęstość zaludnienia 33 043 w tym miasto 19 821 Ludność 60 km2 Powierzchnia lasów 202 km2 30 km2 Obszar gminy Wielkość Cecha

3 LOKALIZACJA Strzelec Opolskich
POLAND Autostrada A4 STRZELCE OPOLSKIE

4 Miasto i gmina STRZELCE OPOLSKIE
Kadłub Kadłub Piec Grodzisko Osiek Jędrynie Rozmierz Sucha Rozmierka Szczepanek Szymiszów Osiedle Szymiszów Wieś STRZELCE OPOLSKIE Dziewkowice Kalinowice Niwki Roźniątów Warmątowice Błotnica Strzelecka Ligota Górna Kalinów Brzeziny Ligota Dolna Płużnica Wielka

5 Fundusze pomocowe wdrażane
w Gminie Strzelce Opolskie w latach KRAJOWE ŚRODKI POMOCOWE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Narodowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kontakt dla Województwa Opolskiego Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej POLITYKA STRUKTURALNA UE FUNDUSZE STRUKTURALNE EFRR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE SAPARD 3 zadania

6 16 DUZYCH INWESTYCJI W latach 2002-2007
gmina Strzelce Opolskie zrealizowała 16 DUZYCH INWESTYCJI ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI Z Ł ŁĄCZNA WARTOŚĆ UZYSKANEGO WSPRACIA ZŁ FINASOWANIE ZEWNĘTRZNE 33%

7 FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE
SAPARD SAPARD – Budowa wodociągu Brzezina -Warmątowice Dotacja 239 tys. zł SAPARD – Budowa kanalizacji w miejscowości Szczepanek Dotacja 283 tys. zł SAPARD- Budowa kanalizacji we wsi Warmątowice Dotacja 938 tys. zł ŁĄCZNIE INWESTYCJE SAPARD 48% DOFINANSOWANIA

8 ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO -ZPORR
WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO -ZPORR przez Gminę Strzelce Opolskie w latach PRIORYTET 1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW PRIORYTET 3 ROZWÓJ LOKALNY DZIAŁANIE 1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie” DZIAŁANIE 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Op- etap I” DZIAŁANIE 1.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO „E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” DZIAŁANIE 3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE, POPRZEMYSLOWE I POWOJSKOWE „Przebudowa stołówki hotelu robotniczego na stołówkę OPS w Strzelcach Op.”

9 SUKCESY: PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:
„Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie” SUKCESY: OGRANICZENIE ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ PRZEDOSTAJĄCYCH SIĘ DO WÓD OCHRONA ŚRODOWISKA NATRURALNEGO POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW STWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10 FINANSOWANIE PROJEKTU: WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie” FINANSOWANIE PROJEKTU: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ,93zł (75%) BUDŻET GMINY ,66 (25%) WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: ,59 zł

11 SUCHE ŁANY z lotu ptaka

12 MAPA REALIZACJI INWESTYCJI NA SUCHYCH ŁANACH
Development priorities Improving the competitiveness of the Opolskie voivodeship. Equalising the chances for development in the region.

13 ETAP I-ul.KOZIELSKA Stan chodników na ul. Kozielskiej
przed realizacją – kwiecień 2005 r Stan chodników po realizacji – wrzesień 2005 r

14 Przebieg prac budowlanych – ETAP I

15 Przebieg prac budowlanych – ETAP I
PRZEPOMPOWNIA NA UL.POPRZECZNEJ

16 ETAP II UL.MOSTOWA

17 ETAP III UL.MICKIEWICZA

18 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie” SUKCESY: OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI ZPORR 3.2 ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCEJ I INWESTYCYJNEJ OBSZARU OCHRONA ŚRODOWISKA NATRURALNEGO POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARU

19 FINANSOWANIE PROJEKTU: WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie” FINANSOWANIE PROJEKTU: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ,44zł (50%) OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI ZPORR 3.2 BUDŻET PAŃSTWA ,49 zł (10%) BUDŻET GMINY ,96 zł (40%) WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: ,88zł

20 Ul.Ujazdowska –ETAP I OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI ZPORR 3.2
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie” Ul.Ujazdowska –ETAP I OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI ZPORR 3.2

21 ul.Graniczna i Celna –ETAP II
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie” ul.Graniczna i Celna –ETAP II OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI ZPORR 3.2

22 ul.Stawowa- ETAP I OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI ZPORR 3.2
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie” ul.Stawowa- ETAP I OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI ZPORR 3.2

23 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Przebudowa stołówki hotelu robotniczego na stołówkę OPS w Strzelcach Op.” CEL PROJEKTU: ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE ZPORR 3.3 OŻYWIENIE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU WYKLUCZENIA SPOLECZNEGO REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

24 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE
LOKALIZACJA INWESTYCJI STRZELCE OP, UL.K.WYSZYŃSKIEGO ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE ZPORR 3.3 Stołówka OPS

25 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Przebudowa stołówki hotelu robotniczego na stołówkę OPS w Strzelcach Op.” FINANSOWANIE PROJEKTU: ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE ZPORR 3.3 WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: ,04 zł ponad 280 tyś zł - z Rządowego Programu „Podziel się posiłkiem”

26 Inwestycje zrealizowane w LATACH 2002-2007
Odmulenie i remont zbiornika retencyjnego SPAŁEK- WFOSIGW w Opolu r Dotacje 39 tys. zł Modernizacja sanitariatów w PSP w Błotnicy Strzeleckiej – Kontrakt Wojewódzki 2006r Dotacja 60 tys. zł „Szlakiem Hrabiego Renarda” ścieżka edukacyjno –turystyczna Kontrakt Wojewódzki 2006r Dotacja 20 tys. zł Rewaloryzacja małego parku w Strzelcach Opolskich-WFOSIGW w Opolu 2002r Dotacja 77 tys. zł Dotacja 316 tys. zł Budowa drogi obsługującej Strzelecki Obszar Gospodarczy Kontrakt Wojewódzki 2004 Dotacje 561 tys. zł Budowa sali sportowej przy PSP w Kadłubie – Ministerstwo Edukacji Narodowej 2004r

27 NOWE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
W LATACH Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego PO Infrastruktura i środowisko Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Rozwój obszarów wiejskich PO Pomoc Techniczna

28 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROGRAM OPEARACYJNY Infrastruktura i Środowisko
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” 26 maja br. ZŁOŻONO WNIOSEK o dotację w I naborze WARTOŚĆ INWESTYCJI netto. 126 MLN ZŁ Wartość wnioskowanej dotacji 76 mln zł (60%) Projekt obejmować będzie m.in. budowę kanalizacji w sołectwach: DZIEWKOWICE KADŁUB ROZMIERKA BŁOTNICA STRZ. ROZMIERZ SZYMISZÓW GRODZISKO SUCHA Gmina Jemielnica

29 Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w
Strzelcach Opolskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Partnerstwo Publiczno-Prywatne

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Modernizacja składowiska odpadów w Szymiszowie o zakład segregacji odpadów i kompostownię Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego WFOŚ i GW w Opolu

31 Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego WFOŚ i GW w Opolu, NFOŚiGW w Warszawie

32 Remont zabytkowego ratusza w Strzelcach Opolskich
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

33 Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Błotnicy Strzeleckiej
Projekty inwestycyjne przygotowywane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w latach Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Błotnicy Strzeleckiej (organizacja szkoły, zagospodarowanie zabytkowego parku i przystosowanie zabytkowego obiektu) BUDOWA DRÓG: 1. Budowa ulicy Ogólnomiejskiej -przedłużenie ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Op. 2. Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Byt. z ul. Opolską w Strzelcach Op TERMOMODERNIZACJA budynków szkół Publicznego Gimnazjium nr 1 oraz PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich

34 Strzeleckie obszary aktywności
W roku 2000 powołano Strzelecki Obszar Gospodarczy, na terenie po upadłej fabryce maszyn rolniczych Agromet. Obecnie funkcjonuje tu 30 firm, zatrudniając 500 osób. Wciąż otwierane są nowe zakłady

35 Specjalna Strefa Ekonomiczna
W 2007 roku obszar 64 hektarów po byłej cementowni Strzelce Opolskie został włączony do gliwickiej podstrefy Katowickiej Specjalny Strefy Ekonomicznej. Pozwolenie na działalność w strefie uzyskały dwie firmy koncernu Kronospan, które łącznie zainwestują minimum 112 mln euro i zatrudnią co najmniej 300 osób.

36 Nasze plany są jeszcze większe
MAMY POTENCJAŁ , INCJATYWĘ, POTRZEBY !

37 Dziękuję za uwagę www.strzelceopolskie.pl Tadeusz Goc
Burmistrz Strzelec Opolskich pl. Myśliwca 1, Strzelce Opolskie tel , fax


Pobierz ppt "Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google