Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty realizacji polityki spójności w wymiarze lokalnym na przykładzie gminy Strzelce Opolskie Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty realizacji polityki spójności w wymiarze lokalnym na przykładzie gminy Strzelce Opolskie Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich."— Zapis prezentacji:

1 Efekty realizacji polityki spójności w wymiarze lokalnym na przykładzie gminy Strzelce Opolskie Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich

2 PODSTAWOWE INFORMACJE 27 w tym w mieście 5Ilość sołectw 163/km 2 Gęstość zaludnienia 33 043 w tym miasto 19 821 Ludność 60 km 2 Powierzchnia lasów 202 km 2 w tym miasto 30 km 2 Obszar gminy WielkośćCecha Gmina Strzelce Opolskie jest średnią gminą o charakterze miejsko- wiejskim, zamieszkałą przez 3,3% ogółu mieszkańców województwa opolskiego

3 POLAND Autostrada A4 STRZELCE OPOLSKIE LOKALIZACJA Strzelec Opolskich

4 Kadłub Kadłub Piec OsiekGrodzisko Jędrynie Rozmierka Rozmierz Sucha Szymiszów Osiedle Szymiszów Wieś Ligota Górna Ligota Dolna Niwki Kalinowice Kalinów Roźniątów Brzeziny Szczepanek Dziewkowice Warmątowice Błotnica Strzelecka Płużnica Wielka STRZELCE OPOLSKIE Miasto i gmina STRZELCE OPOLSKIE

5 KRAJOWE ŚRODKI POMOCOWE -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu -Narodowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Kontakt dla Województwa Opolskiego 2004- 2006 -Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej POLITYKA STRUKTURALNA UE FUNDUSZE STRUKTURALNE EFRR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE -SAPARD 3 zadania Fundusze pomocowe wdrażane w Gminie Strzelce Opolskie w latach 2002-2007

6 W latach 2002-2007 gmina Strzelce Opolskie zrealizowała ŁĄCZNA WARTOŚĆ UZYSKANEGO WSPRACIA 7 869 737 ZŁ 16 DUZYCH INWESTYCJI FINASOWANIE ZEWNĘTRZNE 33% ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI 23 926 730 Z Ł

7 FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE SAPARD 2003-2004 SAPARD – Budowa wodociągu Brzezina -Warmątowice SAPARD – Budowa kanalizacji w miejscowości Szczepanek SAPARD- Budowa kanalizacji we wsi Warmątowice Dotacja 239 tys. zł Dotacja 283 tys. zł Dotacja 938 tys. zł ŁĄCZNIE INWESTYCJE 3 024 737 ZŁ SAPARD 1 461 058 ZŁ 48% DOFINANSOWANIA

8 WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO -ZPORR przez Gminę Strzelce Opolskie w latach 2004-2006 PRIORYTET 1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW DZIAŁANIE 1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODOWISKA Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie PRIORYTET 3 ROZWÓJ LOKALNY DZIAŁANIE 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Op- etap I DZIAŁANIE 3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE, POPRZEMYSLOWE I POWOJSKOWE Przebudowa stołówki hotelu robotniczego na stołówkę OPS w Strzelcach Op. na stołówkę OPS w Strzelcach Op. DZIAŁANIE 1.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny

9 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie STWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SUKCESY: OCHRONA ŚRODOWISKA NATRURALNEGO POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OGRANICZENIE ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ PRZEDOSTAJĄCYCH SIĘ DO WÓD

10 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie FINANSOWANIE PROJEKTU: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 3 303 763,93zł (75%) BUDŻET GMINY 1 101 254,66 (25%) WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 4 405 018,59 zł

11 SUCHE ŁANY z lotu ptaka

12 MAPA REALIZACJI INWESTYCJI NA SUCHYCH ŁANACH Development priorities Improving the competitiveness of the Opolskie voivodeship. Improving the competitiveness of the Opolskie voivodeship. Equalising the chances for development in the region. Equalising the chances for development in the region.

13 ETAP I-ul.KOZIELSKA Stan chodników na ul. Kozielskiej Stan chodników przed realizacją – kwiecień 2005 r Stan chodników po realizacji – wrzesień 2005 r

14 Przebieg prac budowlanych – ETAP I

15 PRZEPOMPOWNIA NA UL.POPRZECZNEJ

16 ETAP II UL.MOSTOWA ETAP II UL.MOSTOWA

17 ETAP III UL.MICKIEWICZA ETAP III UL.MICKIEWICZA

18 SUKCESY: PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCEJ I INWESTYCYJNEJ OBSZARU OCHRONA ŚRODOWISKA NATRURALNEGO POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARU TECHNICZNEJ OBSZARU ZPORR 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI

19 FINANSOWANIE PROJEKTU: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 967 152,44zł (50%) BUDŻET PAŃSTWA 393 430,49 zł (10%) WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 3 934 304,88zł PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie BUDŻET GMINY 1 573 721,96 zł (40%) ZPORR 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI

20 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie ZPORR 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI Ul.Ujazdowska –ETAP I

21 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie ZPORR 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI ul.Graniczna i Celna –ETAP II

22 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w mieście Strzelce Opolskie ZPORR 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI ul.Stawowa- ETAP I

23 CEL PROJEKTU: OŻYWIENIE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU WYKLUCZENIA SPOLECZNEGO WYKLUCZENIA SPOLECZNEGO REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH ZPORR 3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Przebudowa stołówki hotelu robotniczego na stołówkę OPS w Strzelcach Op. na stołówkę OPS w Strzelcach Op.

24 ZPORR 3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE LOKALIZACJA INWESTYCJI STRZELCE OP, UL.K.WYSZYŃSKIEGO Stołówka OPS

25 FINANSOWANIE PROJEKTU: WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 568 343,04 zł ponad 280 tyś zł - z Rządowego Programu Podziel się posiłkiem ZPORR 3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Przebudowa stołówki hotelu robotniczego na stołówkę OPS w Strzelcach Op. na stołówkę OPS w Strzelcach Op.

26 Inwestycje zrealizowane w LATACH 2002-2007 Inwestycje zrealizowane w LATACH 2002-2007 Dotacje 39 tys. zł Odmulenie i remont zbiornika retencyjnego SPAŁEK- WFOSIGW w Opolu 2003-2004r Modernizacja sanitariatów w PSP w Błotnicy Strzeleckiej – Kontrakt Wojewódzki 2006r Szlakiem Hrabiego Renarda ścieżka edukacyjno –turystyczna Kontrakt Wojewódzki 2006r Rewaloryzacja małego parku w Strzelcach Opolskich- WFOSIGW w Opolu 2002r Budowa drogi obsługującej Strzelecki Obszar Gospodarczy Kontrakt Wojewódzki 2004 Dotacja 60 tys. zł Dotacja 20 tys. zł Dotacja 77 tys. zł Dotacja 316 tys. zł Budowa sali sportowej przy PSP w Kadłubie – Ministerstwo Edukacji Narodowej 2004r Dotacje 561 tys. zł

27 NOWE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W LATACH 2007-2013 Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

28 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROGRAM OPEARACYJNY Infrastruktura i Ś rodowisko Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie 26 maja br. ZŁOŻONO WNIOSEK o dotację w I naborze WARTOŚĆ INWESTYCJI netto. 126 MLN ZŁ Wartość wnioskowanej dotacji 76 mln zł (60%) Projekt obejmować będzie m.in. budowę kanalizacji w sołectwach: DZIEWKOWICE SUCHAGRODZISKO ROZMIERZ BŁOTNICA STRZ. ROZMIERKA KADŁUB SZYMISZÓW Gmina Jemielnica

29 Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Partnerstwo Publiczno-Prywatne

30 Modernizacja składowiska odpadów w Szymiszowie o zakład segregacji odpadów i kompostownię Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego WFOŚ i GW w Opolu

31 Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego WFOŚ i GW w Opolu, NFOŚiGW w Warszawie

32 Remont zabytkowego ratusza w Strzelcach Opolskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

33 Projekty inwestycyjne przygotowywane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w latach 2008-2013 Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Błotnicy Strzeleckiej (organizacja szkoły, zagospodarowanie zabytkowego parku i przystosowanie zabytkowego obiektu) TERMOMODERNIZACJA budynków szkół Publicznego Gimnazjium nr 1 oraz PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich BUDOWA DRÓG: 1. Budowa ulicy Ogólnomiejskiej - przedłużenie ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Op. 2. Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Byt. z ul. Opolską w Strzelcach Op

34 Strzeleckie obszary aktywno ś ci W roku 2000 powołano Strzelecki Obszar Gospodarczy, na terenie po upadłej fabryce maszyn rolniczych Agromet. Obecnie funkcjonuje tu 30 firm, zatrudniając 500 osób. Wciąż otwierane są nowe zakłady

35 W 2007 roku obszar 64 hektarów po byłej cementowni Strzelce Opolskie został włączony do gliwickiej podstrefy Katowickiej Specjalny Strefy Ekonomicznej. Pozwolenie na działalność w strefie uzyskały dwie firmy koncernu Kronospan, które łącznie zainwestują minimum 112 mln euro i zatrudnią co najmniej 300 osób. Specjalna Strefa Ekonomiczna

36 MAMY POTENCJAŁ, INCJATYWĘ, POTRZEBY ! Nasze plany s ą jeszcze wi ę ksze

37 Dziękuję za uwagę Tadeusz Goc Burmistrz Strzelec Opolskich pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie tel. +48 77 404 93 80, fax. +48 77 461 22 88 e-mail: t.goc@strzelceopolskie.pl www.strzelceopolskie.pl


Pobierz ppt "Efekty realizacji polityki spójności w wymiarze lokalnym na przykładzie gminy Strzelce Opolskie Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google