Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przebieg procesu negocjacji dokumentów programowych na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przebieg procesu negocjacji dokumentów programowych na lata"— Zapis prezentacji:

1 Przebieg procesu negocjacji dokumentów programowych na lata 2007-2013
Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Warszawa, 3 sierpnia 2007

2 Kalendarium wydarzeń NSRO
14 marca 2007 r. - oficjalne spotkanie negocjacyjne z Komisją Europejską dotyczące NSRO 7 maja 2007 r. - NSRO poprawione w oparciu o ustalenia ze spotkania negocjacyjnego zatwierdzone decyzją KE 23 maja 2007 r. – przekazanie przez Ministra Rozwoju Regionalnego zaakceptowanych NSRO Radzie Ministrów PO listopad 2006 r. – marzec 2007 r. – zatwierdzenie programów przez Radę Ministrów grudzień 2006 r. – marzec 2007 r. – przesłanie programów do KE 21 marca 2007 r. – 20 czerwca 2007 r. - spotkania negocjacyjne z KE: bilateralne (21 marca – 19 czerwca) horyzontalne (21 – 22 czerwca) polityczne (3 – 4, 6 lipca)

3 Kalendarium wydarzeń KWALIFIKOWALNOŚĆ
okres kwalifikowalności dla większości PO - 1 stycznia 2007 r. Dla 2 programów operacyjnych okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się przed 1 stycznia 2007 r., tj.: PO KL - 12 grudnia 2006 r. PO PT – 22 grudnia 2006

4 Przygotowanie negocjacji PO i RPO - wyzwanie logistyczne
Założenia: ułożenie terminarza spotkań tak, by zakończenie pierwszej rundy spotkań negocjacyjnych nastąpiło do końca czerwca 2007 r. łącznie odbyło się 45 spotkań ostateczne uzgodnienia ws. programów, przygotowanie i przesłanie do Komisji poprawionych programów - do końca lipca 2007 r. uzyskanie decyzji zatwierdzających programy we wrześniu 2007r. przeniesienie dyskusji na poziom roboczych spotkań z KE w celu wyjaśnienia uwag pisemnych Komisji - szybsza finalizacja pierwszej rundy negocjacji odbyło się 21 spotkań na poziomie roboczym oddzielne spotkanie z IZ dla kwestii o charakterze horyzontalnym (system instytucjonalny, przepływy finansowe, wskaźniki) - lepsze skoordynowanie dyskusji nad uwzględnieniem stanowiska strony Komisji

5 Przygotowanie negocjacji PO i RPO
Podział uwag KE na punkty A, B, C celem umożliwienia przygotowania stanowiska przez stronę polską: A - kwestie niemożliwe do zaakceptowania, wymagające dalszej dyskusji na oficjalnych spotkaniach negocjacyjnych i decyzji politycznej, B - kwestie, co do zasady możliwe do zaakceptowania, ale wymagające dyskusji podczas spotkań roboczych, C - kwestie akceptowane, które zostaną automatycznie zmienione w tekście programu i nie wymagające dalszej dyskusji (te uwagi nie były omawiane podczas spotkań negocjacyjnych). EFEKT: przyspieszenie znalezienia punktów spornych i wyeliminowanie dyskusji nad kwestiami o mniejszym znaczeniu

6 Uwagi do PO Kapitał Ludzki
Statystyka kategorii komentarzy W przypadku PO Kapitał Ludzki nie stosowano metody podziału uwag KE na „grupy A, B, C” przesłanie do KE przez SFC 2007 – spotkania negocjacyjne – 21.03, 23.05, przesłanie do KE po negocjacjach – PO KL jest obecnie przedmiotem negocjacji wewnątrz-komisyjnych - termin zgłaszania uwag do programu upływa 13 sierpnia br. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej przewiduje się w I połowie września br.

7 Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu PO KL po uwagach KE
zakres wsparcia związany z ochroną zdrowia pracowników przeniesiono, wraz z całą alokacją, do Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, rozdzielenie na dwa oddzielne Priorytety obszary zatrudnienia oraz integracji społecznej (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich i VII Promocja integracji społecznej), przeniesienie działań związanych z programami rozwojowymi szkół z Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty do Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, rozdzielenie alokacji oraz zakresu wsparcia związanych z inicjatywami lokalnymi mieszkańców obszarów wiejskich pomiędzy Priorytety VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII Promocja integracji społecznej oraz IX Regionalne kadry gospodarki, Priorytet V Dobre rządzenie – koordynacja działań w tym zakresie przez MRR.

8 Uwagi do PO Infrastruktura i Środowisko
Statystyka kategorii komentarzy Kat.: Liczba komentarzy % udział całości A 8 4% B 49 25% C 141 71% Razem 198 100% przesłanie do KE przez SFC 2007 – spotkanie negocjacyjne – 14/ przesłanie do KE po negocjacjach – Poprawiona o uwagi KE wersja PO IiŚ została przesłana do KE, jest obecnie przedmiotem negocjacji wewnątrz-komisyjnych

9 Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu PO IiŚ po uwagach KE
likwidacja osi priorytetowej XVII Konkurencyjność regionów – linia demarkacyjna, likwidacja osi priorytetowej IX Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej i włączenie jej zakresu do osi priorytetowej VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, uzupełnienie części diagnostycznej i strategicznej, uzupełnienie wykazu wskaźników produktu i rezultatu, ujednolicenie zapisów osi priorytetowych dotyczących pomocy technicznej, wprowadzenie nowego rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju, wskazanie, jak podczas realizacji programu będzie respektowana zasada równości szans, m.in. w zakresie dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

10 Uwagi do PO Innowacyjna Gospodarka
Statystyka kategorii komentarzy Kat.: Liczba komentarzy % udział całości A 2 2,9% B 26 38,2% C 40 58,8% Razem 68 100% przesłanie do KE przez SFC 2007 – spotkanie negocjacyjne – przesłanie do KE po negocjacjach – Poprawiona o uwagi KE wersja PO IG została przesłana do KE, gdzie została poddana konsultacjom wewnętrznym 

11 Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu PO IG po uwagach KE
ustalenie poziomu wsparcia bezpośrednie na poziomie PO IG dla małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 65% środków PO IG, wypracowanie tekst klauzuli „delokalizacyjnej” umieszczonego w priorytecie IV PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w brzmieniu: W przypadku pomocy udzielonej z Funduszy Strukturalnych dużemu przedsiębiorcy, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do uzyskania zapewnienia od tego przedsiębiorcy, że udzielona pomoc nie będzie wykorzystana na wsparcie inwestycji dotyczącej jedynie przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej podzielenie priorytetu VII PO IG Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego, dotyczący społeczeństwa informacyjnego na dwa osobne: 1) wsparcie projektów administracji publicznej (VII), 2) projekty związanych z zagadnieniami e-biznesu i e-integracji (VIII). dokonanie realokacji w wysokości 50 mln euro z alokacji nowego priorytetu VIII na rzecz priorytetu IV

12 Uwagi do PO Pomoc Techniczna
Statystyka kategorii komentarzy Kat.: Liczba komentarzy % udział całości A 5 5,2% B 54 56,25% C 37 38,55% Razem 96 100% przesłanie do KE przez SFC 2007 – spotkania negocjacyjne – 2.04, przesłanie do KE po negocjacjach – W dniu 23 lipca br. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Operacyjny Pomoc Techniczna

13 Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu PO PT po uwagach KE
podzielenie pierwszej osi priorytetowej na trzy bardziej szczegółowe: zasoby ludzkie, wsparcia techniczne niezbędne dla realizacji NSRO, wsparcie procesu zarządzania NSRO, poprawienie analizy SWOT, uzgodnienie z KE i poprawienie listy wskaźników do Programu, uzupełnienie listy beneficjentów PO PT, doprecyzowanie i uszczegółowienie zagadnień dotyczących finansowania systemu informatycznego ds. monitoringu i kontroli funduszy strukturalnych (SIMIK), uzgodnienie w zakresie zakupu powierzchni biurowych, że w ramach PO PT zostanie stworzona możliwość zakupu powierzchni biurowej, biorąc pod uwagę czas realizacji programu oraz efektywność ekonomiczną takiego przedsięwzięcia.

14 Uwagi do PO Rozwój Polski Wschodniej
Statystyka kategorii komentarzy Kat.: Liczba komentarzy % udział całości A 14 15,7% B 27 30,3% C 48 54% Razem 89 100% przesłanie do KE przez SFC 2007 – spotkanie negocjacyjne – przesłanie do KE po negocjacjach – Poprawiona wersja PO RPW została przesłana do KE – obecnie jest przedmiotem konsultacji wewnątrz-komisyjnych

15 Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu PO RPW po uwagach KE
podział osi priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka na dwie oddzielne osie priorytetowe: 1) B+R/ innowacje/ przedsiębiorcy, 2) Społeczeństwo Informacyjne, ustanowienie oddzielnej osi priorytetowej obejmującej zrównoważoną turystykę opartą na walorach naturalnych, włączenie tras rowerowych do nowej osi priorytetowej, dotyczącej zrównoważonej turystyki, włączenie Inicjatywy JEREMIE – w której ramach realizowany będzie projekt dotyczący funduszu ‘seed capital’.

16 Uwagi do RPO Statystyka kategorii komentarzy Kat.: liczba komentarzy
% udział całości A 76 3,4% B 1295 57,9% C 867 38,7% Razem 2238 100% przesłanie do KE przez SFC 2007 – – spotkania negocjacyjne – – przesłanie do KE po negocjacjach – – Obecnie 15 RPO znajduje się w drugiej turze konsultacji między dyrekcjami KE RPO Województwa Zachodniopomorskiego powinien zostać wysłany do konsultacji między dyrekcjami KE na początku sierpnia

17 Ustalenia ze spotkań negocjacyjnych RPO (1)
Spotkania negocjacyjne RPO: otwierające ( ) bilateralne (23.05 – ) Najważniejsze ustalenia ze spotkania otwierającego: opis koordynacji PO (komplementarność, demarkacja, cross financing), warunki wsparcia dla przedsiębiorczości (projekty poniżej 2 mln euro, duże przedsiębiorstwa tylko w wyjątkowych przypadkach), zapis dopuszczający możliwość stosowania Inicjatywy JEREMIE w całym okresie realizacji programu, infrastruktura energetyczna – odniesienie do Narodowej Strategii Energetycznej do r., koncentracja na OZE i infrastrukturze służącej prowadzeniu działalności gospodarczej, ochrona środowiska – zapisy nt. zapobiegania zmianom klimatycznym oraz odnoszące się do zrównoważonego rozwoju,

18 Ustalenia ze spotkań negocjacyjnych RPO (2)
Najważniejsze ustalenia ze spotkania otwierającego c.d.: mieszkalnictwo - wymiar miejski w RPO, możliwość wykorzystania Inicjatywy JESSICA, brak listy miast, przestrzeganie zasad kwalifikowania mieszkalnictwa społecznego, rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwo – wskaźniki, ogólny opis mechanizmów koordynacji, kultura i turystyka – koncentracja na wykorzystaniu naturalnego potencjału regionów oraz przyczynianie się do rozwoju ekonomicznego i społecznego województw, infrastruktura społeczna – projekty wpływające na rozwój gospodarczy regionów, Inicjatywa Regiony na rzecz zmian gospodarczych – zapisy w programach o możliwości przystąpienia do Inicjatywy.

19 Ustalenia ze spotkań negocjacyjnych RPO (3)
Najważniejsze ustalenia ze spotkań bilateralnych: RPO uwzględnią informacje wynikające z dyrektywy SEA, układ analizy SWOT w ramach RPO ma korespondować z celami RPO - bloki tematyczne analizy SWOT odpowiadają logicznie konstrukcji strategii, uzupełnienie analiz SWOT w RPO tak, aby z ich elementów bezpośrednio wynikał sposób ich oddziaływania na konstrukcję priorytetów, RPO będą zawierały uzasadnienia celów szczegółowych i wskazania ich relacji z osiami priorytetowymi, w opisach osi priorytetowych będą informacje wskazujące listę przykładowych beneficjentów, RPO będą zawierały opisy mechanizmów, zapewniających odpowiednie zasady stosowania cross-financing’u wraz ze wskazaniem działań planowanych do wsparcia w ramach mechanizmu, RPO będą zwierały zapisy dotyczące kluczowych elementów planu działań komunikacyjnych.

20 Kwestie horyzontalne W dniach czerwca br. zorganizowano spotkanie horyzontalne, w wyniku którego ustalono jednolite zapisy do PO/RPO, wiążące dla wszystkich IZ system instytucjonalny – wpisanie do programów nazw IZ, IP, IP II, IC, uzupełnienie o schematy organizacyjne oraz schematy prezentujące funkcjonalne zależności pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów, procedura wyboru projektów – zapisy o wyborze najlepszych projektów w oparciu o procedurę wyboru właściwą dla danej osi priorytetowej PO/RPO oraz o stosowane tryby wyboru projektów, wzory opisów: systemu informatycznego, systemu ewaluacji, systemu komunikacji i promocji, przepływów finansowych, wzór opisu komplementarności działań w PO/RPO w ramach NSRO pomiędzy programami finansowanymi ze środków polityki spójności oraz z programami finansowanymi z EFRROW i EFR, wskaźniki – źródła danych, okres oraz dezagregacja czasowa monitorowania, uwzględnienie w każdym PO/RPO „core indicators”, rekomendowane wskaźniki z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

21 Kwestie o charakterze politycznym
W toku negocjacji powstała potrzeba wyjaśnienia kwestii spornych i nierozstrzygniętych na poziomie politycznym: spotkania w dniach 3-4 lipca br. na poziomie podsekretarzy stanu, w dniu 6 lipca br. spotkanie Pani Minister Grażyny Gęsickiej z Panią Komisarz Danutą Hubner. Osiągnięto porozumienie dotyczące: realizacji przez Polskę linii kolejowej Rail Baltica, budowy w ramach PO IiŚ drogi ekspresowej S19, ostatecznego zapisu w PO IG klauzuli delokalizacyjnej, włączenia do realizacji w ramach PO RPW inicjatywy JEREMIE, zapisów w programach operacyjnych dot. obszarów NATURA 2000, w zakresie budowy lotnisk regionalnych ze środków RPO.

22 Kwestie o charakterze politycznym
NATURA 2000 zaproponowany przez Ministra Środowiska zapis, zakwestionowała DG Environment, zastosowany zostanie zapis ustalony przez Panią Minister Grażynę Gęsicką i Panią Komisarz Hübner. Lotniska regionalne pozostała kwestia umieszczenia w projekcie RPO Województwa Świętokrzyskiego projektu budowy lotniska regionalnego w Obicach. Strona polska oczekuje na zgodę DG Transport & Energy na sfinansowanie projektu, Linia demarkacyjna na podstawie dokonanych przez stronę polską dodatkowych ustaleń z KE zaktualizowana została linia demarkacyjna, która uwzględnia uwagi zgłaszane w toku negocjacji.

23 Harmonogram dalszych prac (1)
ustalono, iż nie będzie konieczności organizowania II rundy spotkań negocjacyjnych dla programów krajowych, Terminy spotkań dla programów regionalnych zaproponowane przez KE: Dolnośląskie, Pomorskie – 9 sierpnia br Małopolskie – 10 sierpnia br. Wielkopolskie- 13 sierpnia br. Śląskie – 14 sierpnia br. Kujawsko Pomorskie – 16 sierpnia br. harmonogram pozostałych, zaplanowanych na wrzesień spotkań zostanie przygotowany w późniejszym terminie konsultacje wewnątrz-komisyjne dla programów wysłanych po 18 lipca br. mogą przedłużyć się do 31 sierpnia br. Bruksela Berlaymont

24 Harmonogram dalszych prac (2)
lipiec – wrzesień – finalizacja prac nad szczegółowymi opisami osi priorytetowych programów operacyjnych, wrzesień/październik uzyskanie decyzji zatwierdzających programy operacyjne, w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji zatwierdzającej program operacyjny, zostaną powołane w porozumieniu z IZ, Komitety Monitorujące (dla określonego PO/RPO) - pierwsze posiedzenia tzw. pre-komitetów odbyły się już dla PO PT, PO KL, PO IiŚ, PO IG i RPO Woj. Śląskiego, przyjęcie kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych, ostatni kwartał 2007 r. - uruchomienie programów operacyjnych, w ciągu 12 miesięcy od zatwierdzenia programów przeprowadzony zostanie audyt zgodności (do 9 m-cy przygotowanie i przekazania KE strategii audytu).

25 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej


Pobierz ppt "Przebieg procesu negocjacji dokumentów programowych na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google