Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania realizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lipiec 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania realizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lipiec 2006 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Badania realizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lipiec 2006 r.

3 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ZADANIA CKE opracowywanie propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów oraz egzaminów, we współpracy w szczególności z zainteresowanymi ministrami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pracodawców i samorządami zawodowymi przygotowywanie pytań, zadań i testów oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów opracowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminów zawodowych również z ministrami właściwymi dla zawodów, oraz ogłaszanie informatorów zawierających w szczególności opis zakresu sprawdzianu i egzaminów, przykładowe pytania, zadania i testy oraz kryteria ich oceniania dokonywanie analizy wyników sprawdzianów i egzaminów, oraz składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań o poziomie osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia przygotowywanie i upowszechnianie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania inspirowanie badań naukowych i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania koordynowanie działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac związanych z opracowywaniem propozycji zestawów zadań, pytań i testów do sprawdzianu i egzaminów, a także nadzorowanie prac związanych z ich przeprowadzaniem, w tym ocenianiem przez okręgowe komisje egzaminacyjne prac egzaminacyjnych, w celu zapewnienia jednolitości i jakości działań wykonywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz porównywalności wyników sprawdzianu i egzaminów

4 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ZADANIA CKE prowadzenie i zlecanie badań oraz upowszechnianie ich wyników diagnoza edukacyjna monitoring działań ewaluacja procesu badania praktyczne związane z implementacją systemu egzaminowaniainspirowanie badań zewnętrznych udział w międzynarodowych projektach projektachbadawczych współpraca z instytucjami badawczymi, szkołami wyższymi, ministerstwami, kuratoriami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, itp.

5 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ZADANIA CKE prowadzenie i zlecanie badań inspirowanie badań zewnętrznych 1999 Trafność propozycji standardów wymagań egzaminacyjnych. Oprac. Wydział Badań, Analiz i Ewaluacji CKE Sprawność i użyteczność systemu przetwarzania danych egzaminacyjnych. Oprac. WBAiE CKE Użyteczność procedur egzaminacyjnych testowanych w badaniach eksperymentalnych szkół podstawowych w latach 1997-1999 dla nowo powstałego systemu egzaminowania zewnętrznego. Oprac. WBAiE CKE 2000 Upowszechnianie informacji o tworzonym systemie oceniania zewnętrznego. Oprac. WBAiE CKE Potrzeby przedstawicieli samorządów terytorialnych w zakresie informacji na temat wyników egzaminów zewnętrznych. Oprac. WBAiE CKE Trafność projektu standardów wymagań egzaminacyjnych – konsultacja społeczna. Oprac. WBAiE CKE Jakość szkolenia pierwszych kandydatów na egzaminatorów. Oprac. WBAiE CKE 2001 Przygotowanie egzaminatorów do porównywalnego sprawdzania i oceniania arkuszy egzaminacyjnych. Oprac. WBAiE CKE Organizacja i przebieg egzaminów próbnych 2001 r. Oprac. WBAiE CKE 2002 Skuteczność upowszechniania informacji o tworzonym systemie oceniania zewnętrznego. Oprac. WBAiE CKE Standardy po pierwszej próbie. Oprac. Jan Herczyński, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojciech Małecki, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Wrocław Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r. Oprac. Jerzy Bański, Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk Organizacja i przebieg zewnętrznych egzaminów maturalnych w sesji wiosennej 2002 r. Oprac. WBAiE CKE Organizacja i przebieg sprawdzianu i egzaminów w sesji letniej 2002 r. Oprac. WBAiE CKE udział w międzynarodowych projektach badawczych

6 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ZADANIA CKE prowadzenie i zlecanie badań inspirowanie badań zewnętrznych 2003 Trafność i użyteczność standardów wymagań egzaminacyjnych. Oprac. Pracownia Ewaluacji CKE Wykorzystanie przez szkoły wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2002. Oprac. PE CKE Organizacja i przebieg procesu sprawdzania i oceniania arkuszy egzaminacyjnych sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2003. Oprac. PE CKE Organizacja i przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2003. Oprac. PE CKE Porównywalność wyników sprawdzianu 2003 i 2002. Oprac. Bolesław Niemierko, UG oraz Henryk Szaleniec, OKE Kraków Maturzyści 2005-2006. Badanie diagnostyczne osiągnięć edukacyjnych uczniów II klas liceum i technikum, którzy przystapią do nowej matury. Oprac. PE CKE Analiza materiałów egzaminacyjnych zastosowanych w latach 2001-2003 podczas sprawdzianu powszechnego. Oprac. Klemens Stróżyński Stan badań nad trafnością i użytecznością standardów będących podstawą egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Oprac. Grażyna Szyling Czy standardy mogą być kluczową wartością systemu oceniania zewnętrznego? Oprac. Jerzy Chodnicki 2004 Organizacja i przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2004. Oprac. PE CKE Organizacja i przebieg procesu sprawdzania i oceniania arkuszy egzaminacyjnych sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2004. Oprac. PE CKE Użyteczność informatorów dla uczniów przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2004 roku. Oprac. PE CKE Sposoby postępowania z materiałami egzaminacyjnymi i wynikami egzaminów próbnych prowadzonych w roku szkolnym 2003/2004. Oprac. Wioletta Kozak, ODN Lublin i Małgorzata Latoch-Zielińska, UMCS Lublin Organizacja i przebieg części pisemnej i etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2004. Oprac. PE CKE Potrzeby i działania szkół w zakresie wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. Oprac. PE CKE Analiza porównawcza wyników standaryzacji zadań otwartych z przedmiotów humanistycznych z oceną sędziów kompetentnych. Oprac. Wydział Matur CKE Porównywalność wyników sprawdzianu 2004 i 2003. Oprac. Bolesław Niemierko, Uniwersytet Gdański oraz Henryk Szaleniec, OKE w Krakowie udział w międzynarodowych projektach badawczych

7 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ZADANIA CKE prowadzenie i zlecanie badań inspirowanie badań zewnętrznych 2005 Przygotowanie kandydatów na przewodniczących zespołów egzaminatorów oraz weryfikatorów do porównywalnego oceniania prac maturalnych w 2005 r. Oprac. Wydział Badań i Ewaluacji CKE Porównywalność punktowania zadań przez kandydatów na przewodniczących zespołów egzaminatorów oraz weryfikatorów egzaminu maturalnego 2005. Oprac. WBiE CKE Organizacja i przebieg procesu sprawdzania i oceniania arkuszy egzaminacyjnych sprawdzianu 2005. Oprac. WBiE CKE Organizacja i przebieg procesu sprawdzania i oceniania arkuszy egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego 2005. Oprac. WBiE CKE Organizacja i przebieg procesu sprawdzania i oceniania arkuszy egzaminacyjnych matury 2005. Oprac. WBiE CKE Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2005. Oprac. WBiE CKE Użyteczność informatorów dla uczniów przystępujących w r. 2005 do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Oprac. WBiE CKE Porównywalność wyników sprawdzianu 2004 i 2005. Oprac. Henryk Szaleniec, OKE w Krakowie oraz Wydział Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych CKE Efektywność nauczania w gimnazjach: analiza edukacyjnej wartości dodanej. Oprac. Roman Dolata, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Analiza wyników punktowych zadań matury 2005 w poszczególnych województwach. Oprac. WBiE CKE 2006 Porównywalności sprawdzania i oceniania zadań egzaminacyjnych przez egzaminatorów sprawdzianu i egzaminów. Oprac. WBiE CKE Prawne i organizacyjne aspekty zapewniania obiektywizmu egzaminowania zewnętrznego. Oprac. WBiE CKE Uczciwość edukacyjna w opinii przyszłych maturzystów. Oprac. WBiE CKE Przebieg etapu pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach w sesji letniej 2006. Oprac. WBiE CKE coroczne badania poziomu osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia udział w międzynarodowych projektach badawczych

8 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ZADANIA CKE upowszechnianie wyników badań inspirowanie badań zewnętrznych udział w międzynarodowych projektach badawczych www.cke.edu.pl / Badania Ponadto: konferencje, seminaria, warsztaty strona internetowa www.cke.edu.pl

9

10 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ZADANIA CKE prowadzenie i zlecanie badań inspirowanie badań zewnętrznych udział w międzynarodowych projektach badawczych Porównanie wymagań egzaminu maturalnego z języków obcych do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Opinie uczniów klas maturalnych na temat egzaminowania i oceniania poziomu znajomości języków obcych Realizacja: międzynarodowy zespół badawczy, którego członkiniami są przedstawicielki CKE: Barbara Czarnecka-Cicha i Beata Trzcińska.Termin realizacji: 2005 – 2006 r. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

11 PIRLS to międzynarodowe badanie osiągnięć w rozumieniu czytanego tekstu, przeprowadzane od 1991 roku na reprezentatywnych próbkach dziesięciolatków. W projekcie PIRLS 2006 bierze udział 40 krajów. Badanie koordynuje IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Oceny Osiągnięć Szkolnych z siedzibą w Amsterdamie i centrum obliczeniowym w Hamburgu. Przedmiotem pomiaru jest czytanie dla doświadczenia literackiego (teksty literackie) oraz w celu uzyskania informacji (teksty użytkowe). Polska przystąpiła do projektu PIRLS 2006 na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 stycznia 2004 r. Wykonanie zadania zlecono Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Koordynatorem krajowym projektu jest prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski (Instytut Psychologii PAN), zaś jego kierownikiem Adam Brożek (CKE) PIRLS Progress in International Reading Literacy Study Międzynarodowe Badanie Postępów Czytania ze Zrozumieniem CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

12 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ZADANIA CKE prowadzenie i zlecanie badań udział w międzynarodowych projektach badawczych inspirowaniebadań prace magisterskie doktoraty opracowania naukowe referaty na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (np. na corocznych konferencjach z cyklu Diagnostyka edukacyjna)

13 ZADANIA CKE prowadzenie i zlecanie badań udział w międzynarodowych projektach badawczych inspirowanie badań badania współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2005-2006

14 BADANIA UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH UCZNIÓW TRZECICH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja językowa Edukacja matematyczna Czytanie ze zrozumieniem Kontekst społeczny procesu uczenia się 150 szkół badania ilościowe badania jakościowe w szkołach wiejskich Realizacja: Zespół kierowany przez dr. Mirosława Dąbrowskiego

15 badaniametodologiczne ZESPÓŁ dr. Szaleńca porównywanie i skalowanie wyników ZESPÓŁ dr. Dolaty prognozowanie i komunikowanie wyników badaniapraktyczne BADANIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH zlecane podmiotom zewnętrznym w drodze zamówienia publicznego

16 badania metodologiczne ZESPÓŁ dr. Szaleńca porównywanie i skalowanie wyników ZESPÓŁ dr. Dolaty prognozowanie i komunikowanie wyników BADANIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH opracowanie metodologii sprawdzenie trafności metod sprawdzenie trafności metod, m.in. poprzez badania terenowe: próba badawcza: 150 gimnazjów 50 gimnazjów, 40 liceów 2x3750 uczniów 6000 uczniów, 90 wizytatorów wykonawca: Pracownia Badań Społecznych w Sopocie Polskie Towarzystwo Socjologiczne upowszechnianie metodologii oraz wyników badań

17 badania praktyczne realizowane przez wykonawców zewnętrznych Polityczno-ekonomiczne Społeczne uwarunkowania zróżnicowania Psychologiczne wyników egzaminów zewnętrznych. Pedagogiczne Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych w procesie podnoszenia efektywności pracy szkoły ponadgimnazjalnej. Osiągnięcia polskich uczniów badane w programach międzynarodowych a wyniki egzaminów zewnętrznych. BADANIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH Public Profits IFiS PAN do negocjacji PENTOR

18 upowszechnianie wyników badań publikacje w Biuletynie Badawczym CKE Egzamin: 8/2006 – Edukacyjna wartość dodana 9/2006 – Zrównywanie wyników egzaminów strona www.cke.edu.pl / badaniawww.cke.edu.pl letnia szkoła dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli seminaria dla dyrektorów gimnazjów konferencja naukowa CKE publikacja raportów

19 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Dziękujemy za uwagę zofia.lisiecka@cke.edu.pl badania@cke.edu.pl efs@cke.edu.pl


Pobierz ppt "Badania realizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lipiec 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google