Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 (część 2) Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PROKSEN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 (część 2) Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PROKSEN."— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 (część 2) Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PROKSEN / PBS DGA Raport powstał w okresie 16.01.2007 – 06.06.2007 w oparciu o badania społeczne i informacje z baz danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Bazy danych zawierały informacje aktualne na dzień 31 czerwca 2006 r.

2 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 2 Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA PODNIESIENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA W PODREGIONACH WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO EDUKACJI ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ROZWÓJ MSP

3 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 3 WPŁYW INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, LOKALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ORAZ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONU WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ROZWÓJ SFERY B+R DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ICH WPŁYW NA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE PODREGIONÓW WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA DOSTĘPNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNĄ PODREGIONÓW WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZMOCNIENIE WYMIARÓW WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIĘDZYREGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ

4 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 4 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA PODNIESIENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA W PODREGIONACH

5 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 5 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA PODNIESIENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA W PODREGIONACH Jednostka terytorialna PracującyBezrobotni 20032005zmiana20032005zmiana Podregion 18 - ciechanowsko-płocki167 328172 5763,1%71 25962 429-12,4% Podregion 8 - chełmsko-zamojski187 165189 4731,2%59 93253 131-11,3% Podregion 10 - gorzowski83 95887 4634,2%39 55131 936-19,3% Podregion 39 - poznański290 272302 5924,2%75 98964 608-15,0% Podregion 42 - m. Poznań215 963224 5314,0%21 89019 625-10,3% Tabela: Wpływ funduszy unijnych na rynek pracy

6 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 6 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA PODNIESIENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA W PODREGIONACH Rodzaj działania/ programu Chełmsko- Zamojski Ciechanowsko- Płocki GorzowskiPoznański SPO RZL Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów instytucji rynku pracy 1100 SPO RZL Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży 147521 SPO RZL Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia 1415523 SPO RZL Działanie 1.4. Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych 4115 SPO RZL Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 1423 SPO RZL Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 0145 ZPORR Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy 25116 ZPORR Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2421 ZPORR Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 0021 ZPORR Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości 3433 ZPORR Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 0016 INT PL- BB 5.1 Kształcenie i dokształcanie w celu przystosowania do wymogów rynku pracy 0020 RAZEM 41423874

7 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 7 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA PODNIESIENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA W PODREGIONACH PRZYKŁAD Przeciw wykluczeniu - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie Cel projektu: ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 50 osób długotrwale bezrobotnych z trenu gminy Słupno Projekt skierowany był do osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 36 miesięcy lub bezdomnych, nie posiadających dochodów z tytułu świadczeń społecznych. Centrum zapewnia kompleksowe wsparcie w odzyskaniu lub nabyciu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych. Umożliwia nawiązanie kontaktu z pracodawcami oraz przygotowuje do podjęcia samozatrudnienia. Zajęcia w ramach grup praktycznego przygotowania zawodowego: kierowca wózków jezdniowych, fryzjer z elementami stylizacji fryzjer, sprzedawca - fakturzysta, opiekun osób starszych i dzieci. Oprócz zajęć podwyższających kwalifikacje zawodowe odbywają się warsztaty i szkolenia mające na celu reintegrację społeczną oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy. SPO RZL, działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka; wartość projektu 1 196 249 zł; wartość dofinansowania 956 999 zł (80%)

8 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 8 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA PODNIESIENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA W PODREGIONACH PRZYKŁAD Chełmsko-zamojski Największy projekt pt.: Start w przyszłość o wartości 1 945 343 zł i wartości wsparcia 1 412 319 zł (75%). Projekt jest ciągle realizowany przez PUP w Zamościu, SPO RZL Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży. Ciechanowsko-płocki Projekt pt.: Powrót do aktywności, wartość całkowita projektu: 3 239 925 zł., wartość wsparcia: 2 389 120 zł. (75%) o, realizowany jest przez PUP w Płocku i w powiecie płockim. SPO RZL Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Gorzowski Projekt pt.: Wsparcie metodą outplacement pracowników restrukturyzowanej służby zdrowia w regionie lubuskim, wartość ponad 4,8 mln zł., wartość wsparcia 3 600 145 zł. (75%), realizowany przez NSZZ Solidarność przy SPSzW w Gorzowie Wlkp.,. ZPORR Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Poznański Projekt pt.: Integracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Barki im. Ch. Kofoeda- Centrum Integracji Społecznej, wartość projektu 3 999 990 zł, wsparcie 3 166 792 zł. (75%)

9 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 9 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO EDUKACJI ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI RODZAJ DZIAŁAŃ Liczba projektów Wartość projektów Wartość wsparciaWsparcie % Podregion chełmsko-zamojski2415 718 86710 982 847 Stypendia2111 601 4957 894 81772% Inne - kształcenie zawodowe2492 013369 0093% Infrastruktura oświatowa13 625 3592 719 02025% Podregion ciechanowsko-płocki4826 944 79618 984 316 Stypendia4011 399 9587 426 04139% Inne - kształcenie zawodowe51 535 6921 151 7696% Infrastruktura oświatowa314 009 14610 406 50655% Podregion gorzowski4629 058 56717 053 676 Stypendia305 537 5234 570 26026% Inne - kształcenie zawodowe127 379 5405 303 60128% Infrastruktura oświatowa416 141 5057 938 87146% Podregion poznański7462 774 56043 828 210 Stypendia6015 047 11012 210 62625% Inne – kształcenie zawodowe63 036 8952 277 6715% Infrastruktura oświatowa844 690 55531 163 37670%

10 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 10 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO EDUKACJI ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI RODZAJ DZIAŁAŃWartość wsparciaWsparcie w % Podregion chełmsko-zamojski10 982 847 Obszar wiejski7 943 36072% Obszar miejski2 741 87325% Obszar wiejsko-miejski297 6143% Podregion ciechanowsko-płocki18 984 316 Obszar wiejski12 672 81867% Obszar miejski1 740 5999% Obszar wiejsko-miejski4 570 89924% Podregion gorzowski17 053 676 Obszar wiejski7 286 86343% Obszar miejski5 068 42430% Obszar wiejsko-miejski4 698 38928% Podregion poznański43 828 210 Obszar wiejski8 751 76020% Obszar miejski22 720 93152% Obszar wiejsko-miejski12 355 51828%

11 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 11 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO EDUKACJI ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI PRZYKŁADY Chełmsko-zamojski: projekt pt.: Poliglota, wartość wsparcia 284 035, (75% wartości projektu), projekt pt.: Szkolenia w zakresie IT dla dorosłych osób pracujących, wartość wsparcia 84 975 zł., (75%); Ciechanowsko-płocki: projekt pt.: Zwiększ swoje umiejętności komputerowe i poznaj Angielski w biurze, wartość wsparcia 145544,62 zł., (75%), projekt pt.: Profesjonalni pracownicy starostw powiatowych województwa mazowieckiego, wartość wsparcia 222 324,07 zł., (75%); Gorzowski: projekt pt.: Podnoszenie kwalifikacji językowych osób pracujących w województwie lubuskim, wartość wsparcia 1 376 586 zł., (75%), projekt pt.: Ustawiczne kształcenie gwarantem rozwoju zawodowego pielęgniarki i położnej, wartość wsparcia 722 662,5 zł., (75%), oraz Agroturystyka szansą dla rozwoju wsi i rolnika, wartość wsparcia 48 579,07zł., (75%); 3 projekty dotyczące analizy rynku pracy: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy, Obserwator gospodarczy-diagnoza popytu i podaży na lubuskim rynku pracy i Analiza kierunków zmian na rynku pracy w sektorze rolnym województwa lubuskiego, łączna wartość wsparcia 790 990,73 zł., (75%); Poznański: projekt pt.: Największy atut regionu - wykwalifikowani pracownicy, wartość wsparcia 268188,99 zł., (75%) oraz projekt pt.: Agroturystyka szansą rozwoju usług turystycznych na terenach wiejskich gmin położonych przy Szlaku Piastowskim, wartość wsparcia 243 607,87zł. (75%);

12 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 12 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ROZWÓJ MSP WskaźnikiPolska Chełmsko- Zamojski Ciechanowsko- Płocki GorzowskiPoznański Liczba podmiotów (w tys.)3 58142,84437,7206 Liczba zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. mieszkańców 9386467069891210 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. mieszkańców 6651637267 Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca (w zł) 1 708516,12849,21479,13510,2 Tabela: Podstawowe wskaźniki przedsiębiorczości

13 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 13 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ROZWÓJ MSP Tabela: Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa Wskaźnik ciechanowsk o-płocki chełmsko- zamojski gorzowskipoznański Ilość projektów797566409 Wartości projektu138 760 64275 622 364123 818 274734 049 131 Wartość wsparcia57 894 97423 649 51832 563 523154 309 919 Średnia wartość wsparcia na przypadająca na jeden zrealizowany projekt 732 848315 327493 387377 286

14 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 14 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ROZWÓJ MSP Wskaźnik ciechanowsko -płocki chełmsko- zamojski gorzowskipoznański Ilość projektów635650341 Wartości projektu 69 703 33444 108 76865 906 505329 282 419 Wartość wsparcia 19 468 27511 979 15115 407 27188 548 483 Średnia wielkość wsparcia na 1 przedsiębiorstwo 465452 377415 Średnia wartość wsparcia na przypadająca na jeden zrealizowany projekt 309 020213 913308 145259 673 Tabela: Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa - sektor MSP

15 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 15 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ROZWÓJ MSP Rodzaj działania/ programu Chełmsko- Zamojski Ciechanowsko- Płocki GorzowskiPoznański WKP Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo 7176136 WKP Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 1114 WKP Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje 213121139 WKP Działanie 2.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 1121 WKP Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 3000 WKP Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 0000 WKP Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 0103 ZORR Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa 27142269 SPO ROL Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 107 50 SPO ROL Działanie 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych 2301 SPO ROL Działanie 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów 2132 SPO ROL Działanie 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem 0012 SPO Przetwórstwo i rynek rybny Działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny 1200 RAZEM 757866409

16 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 16 Dane GUS - poziom rozwoju infrastruktury medycznej, kulturowej i sportowo-rekreacyjnej: Podregion poznański i gorzowski: WYŻSZY od średniej dla kraju Podregion chełmsko-zamojski: ZBLIŻONY do średniej krajowej Podregion ciechanowsko-płocki: NIŻSZY od średniej dla kraju STAN ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ A WYSOKOŚĆ PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Środki na rozwój infrastruktury społecznej na jednego mieszkańca: WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

17 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 17 WPŁYW INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY KULTUROWEJ, OCHRONY ZDROWIA I SPORTOWO REKREACYJNEJ NA WZROST ATRAKCYJNOŚCI ORAZ POPRAWĘ WALORÓW MIESZKANIOWYCH WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

18 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 18 WPŁYW INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA POPRAWĘ JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH Dokumenty strategiczne: Konieczności tworzenia bazy nowoczesnej obsługi w zakresie ochrony zdrowia Środki na rozwój infrastruktury ochrony zdrowia a ogół środków na rozwój infrastruktury społecznej: Realizowane przedsięwzięcia: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizacja obiektów połączoną z zakupem sprzętu, modernizacja systemu informatycznego placówek medycznych. Badania społeczne: Największe braki w zakresie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia występowały w placówkach lokalnych Ze wsparcia skorzystały w głównej mierze ośrodki medyczne o znaczeniu regionalnym zlokalizowane w miastach powiatowych!!! WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

19 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 19 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW INWESTYCJE Z ZAKRESU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ Nasycenie lokalną infrastrukturą drogową w roku 2003 (GUS) STAN ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W PODREGIONIE A WYSOKOŚĆ PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Środki na rozwój lokalnej infrastruktury transportowej (drogi gminne) na jednego mieszkańca

20 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 20 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW INWESTYCJE Z ZAKRESU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ STAN ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH A ROZKŁAD PRZESTRZENNY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Lokalizacja projektów w gminach w których występowały największe potrzeby w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury transportowej Szczególnie dobre dopasowanie do potrzeb: podregion gorzowski, jak również ciechanowsko-płocki i zamojskim - większość projektów w gminach o współczynniku gęstości dróg poniżej 20 km/100 km 2.

21 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 21 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW INWESTYCJE Z ZAKRESU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO Projekty z zakresu rozwoju transportu publicznego: podregion poznański i gorzowski PODREGION GORZOWSKI: Badania społeczne: Lokalne rozwiązania komunikacyjne w Gorzowie Wielkopolskim nie są dostosowane do potrzeb zwiększającego się ruchu, którego znaczną część stanowi ruch osobowy Realizowany projekt: Budowa zintegrowanego systemu transportu publicznego w Gorzowie Wlkp. (ZPORR, działanie 1.1, Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, wartość projektu 3 998 728 zł, wartość dofinansowania 2 999 046 zł (75%) Oddziaływanie: Zwiększenie atrakcyjność alternatywnego środka transportu - zwiększenie zainteresowania transportem publicznym - spodziewany wpływ na zmniejszenia ruchu osobowego

22 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 22 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW INWESTYCJE Z ZAKRESU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ STAN ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W PODREGIONACH A WYSOKOŚĆ PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Ludność (%) korzystająca z infrastruktury wodno- ściekowej w roku 2003 (GUS) Środki na rozwój infrastruktury ściekowej na mieszkańca

23 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 23 PODREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI Infrastruktura komunalna: 12 projektów - trudno mówić o efekcie skali (7 - oczyszczalnie ścieków i kanalizacja; 4 – wodociągi; 1 – gospodarka odpadami) SKUMULOWANE EFEKTY PROJEKTÓW Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnym Zwierzyńcu (podregion chełmsko-zamojski) Projekt zakłada dozbrojenie w kanalizację sanitarną terenów leżących na trasie zalewowej rzeki Wieprz. Przeprowadzone w 2003 roku badania wód rzeki Wieprz wykazały, że rzeka prowadziła wody pozaklasowe na całej długości z wyjątkiem odcinka na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Sytuacja taka jest rezultatem systematycznego procesu rozbudowy zbiorczych systemów kanalizacji oraz oczyszczania ścieków. ZPORR, działanie 3.1 Obszary wiejskie; wartość projektu 902 490 zł; wartość dofinansowania 676867 zł (75%) Korzystna lokalizacja przedsięwzięć Większość projektów zlokalizowana była na terenach szczególnie zagrożonych – dolina rzeki Wieprz o wysokich walorach przyrodniczych (Zwierzyniec, Krasnobród, Krasnystaw), główny zbiornik wód podziemnych (Biłgoraj). Kompleksowość podejmowanych działań Gminy: Biłgoraj (rozbudowa systemu kanalizacji; rozbudowa oczyszczalni ścieków – budowa obiektów umożliwiających zagospodarowanie osadów ściekowych), Szczebrzeszyn (rozbudowa systemu kanalizacji, rekultywacja składowiska odpadów, kompleksowa gospodarka odpadami w gminie) WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY PODREGIONÓW INWESTYCJE Z ZAKRESU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

24 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 24 Infrastruktura społeczna 1)Dostępność środków unijnych w największym stopniu warunkowała realizację projektów z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia i sportowo-rekreacyjnej. 2)W mniejszym stopniu środki unijne warunkowały realizację projektów z zakresu infrastruktury kulturowej Lokalna infrastruktura transportowa 1)Tylko nieliczni przedstawiciele gmin, w których realizowano przedsięwzięcia drogowe wskazywali, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia środków unijnych. Lokalna infrastruktura komunalna 1)Podregion chełmsko-zamojski i ciechanowsko-płocki - ponad połowa przedstawicieli gmin, w których realizowano projekty dotyczące rozwoju infrastruktury komunalnej, wskazało, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia środków unijnych 2)Podregion poznański i gorzowski większość wskazywała, że bez udziału środków unijnych projekty zostałyby zrealizowane, ale w skromniejszym zakresie. MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTÓW BEZ WSPARCIA ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, LOKALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I KOMUNALNEJ - PODSUMOWANIE

25 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 25 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ROZWÓJ SFERY B+R SPECYFICZNE POTRZEBY W ZAKRESIE ROZWOJU SFERY B+R W PODREGIONACH A REALIZOWANE PROJEKTY (1) POTRZEBY Podregion poznański: unowocześnienie specjalistycznej infrastruktury badawczo-naukowej Podregion gorzowski, chełmsko-zamojski i ciechanowsko-płocki - konieczność pracy u podstaw: wsparcia rozwoju jednostek naukowych promocji innowacji wśród przedsiębiorców Wszystkie podregiony: stymulowania współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Liczba jednostek badawczo – rozwojowych w roku 2003 (GUS)

26 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 26 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ROZWÓJ SFERY B+R Realizowane projekty Podregion poznański: 17 projektów Rozwój parków naukowo-technologicznych (80% środków); modernizacja, rozbudowa lub wyposażenie specjalistycznych laboratoriów (12,4%); wsparcie transferu technologii i innowacji (5,8%) oraz wsparcie rozwoju kadry naukowej (1,8%). Podregion gorzowski: 4 projekty Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej szkół wyższych działających (90% środków). Budowa informatycznej platformy biznesu i nauki na rzecz transferu wiedzy i innowacji oraz tworzenia partnerstwa pomiędzy podmiotami (10%) Podregion ciechanowsko-płocki: 2 projekty Rozbudowa bazy dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie; budowa Parku Przemysłowo- Technologicznego w Płocku) Podregion chełmsko-zamojski: 2 projekty Pośredni wpływ na rozwój kontaktów pomiędzy placówkami naukowymi oraz usprawnienie przepływu informacji nt. nowoczesnych technologii w podregionie chełmsko-zamojskim) SPECYFICZNE POTRZEBY W ZAKRESIE ROZWOJU SFERY B+R W PODREGIONACH A REALIZOWANE PROJEKTY (2)

27 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 27 Badania społeczne: 1)Największe oddziaływanie na rozwój sferę badawczo-rozwojową miały programy wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwach. 2)Podstawowa bariera dla rozwoju sfery B+R: słaba współpraca pomiędzy nauką a gospodarką oraz brak zainteresowania przedsiębiorstw wynikami prac badawczo-rozwojowych Obecność tego typu działań w podregionie poznańskim (6 projektów) i gorzowskim (2 projekty) 3) Stan obecny: Przedsiębiorcy oczekują zwykle gotowego produktu 4) Stan porządny: Przedsiębiorstwa powinny inicjować badania i brać w nich aktywny udział WPŁYW NA WZMOCNIENIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY NAUKĄ A GOSPODARKĄ Platforma biznesu i nauki na rzecz transferu wiedzy i innowacji (podregion gorzowski) Projekt ma na celu integrację środowisk naukowych i gospodarczych, komercjalizację wyników badań naukowych oraz przepływ informacji pomiędzy jednostkami badawczymi i podmiotami gospodarczymi regionu. Dzięki projektowi powstanie, działająca w oparciu o teorię klastra, struktura - sieć innowacji łącząca przedsiębiorstwa i jednostki naukowo-badawcze Gorzowa Wlkp. Projekt obejmie ponad 100 firm różnych branż i ponad 350 naukowców różnych dziedzin. W projekcie zaplanowano konferencje i seminaria promujące transfer wiedzy i innowacji. Ponadto, zostaną przeprowadzone badania podaży, popytu i nasycenia innowacji w regionie. Ich efekty zostaną upublicznione jako 3 bazy danych. W ramach projektu powstała witryna www, która pełni rolę forum internetowego służącego wymianie poglądów i dyskusji na temat innowacji. ZPORR, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; wartość dofinansowania 714 938 zł WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW NA ROZWÓJ SFERY B+R

28 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 28 Należy zwrócić większą uwagę w zapisach regionalnego programu operacyjnego, na potrzebę większego wsparcia rozwoju lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Adresat: Urzędy marszałkowskie – osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie regionalnych programów operacyjnych 1) SZCZEGÓLNE WSPARCIE ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA Regionalne programy operacyjne powinny kłaść duży nacisk na rozbudowę infrastruktury wodno- ściekowej, a w szczególności na budowę oczyszczalni ścieków w gminach, w których tego rodzaju obiekty dotychczas nie funkcjonują. Adresat: Urzędy marszałkowskie – osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie regionalnych programów operacyjnych, samorządy gmin i powiatów 2) UKIERUNKOWANIE NA USUWANIE NAJISTOTNIEJSZYCH BARIER REKOMENDACJE

29 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 29 Wskazane jest ścisłe powiązanie finansowania rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Adresat: Urzędy marszałkowskie – osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie regionalnych programów operacyjnych, samorządy gmin i powiatów 3) SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA – RAZEM, CZY OSOBNO? Regionalne programy operacyjne powinny w większym stopniu uwzględniać przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami. Adresat: Urzędy marszałkowskie – osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie regionalnych programów operacyjnych, samorządy gmin i powiatów 4) WSPARCIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMINACH W odniesieniu do sfery B+R oraz MSP w każdym z podregionów powinno być stosowane wąskie podejście, ukierunkowanie na wybrane obszary tematyczne, które w największym stopniu uwzględniają stan rozwoju i potrzeby sektora B+R i MSP. Adresat: MRR, Ministerstwo Gospodarki, urzędy marszałkowskie – osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz regionalnych programów operacyjnych 5) UWZGLĘDNIENIE ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA B+R REKOMENDACJE

30 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 30 DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ICH WPŁYW NA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE PODREGIONÓW Wyniki badań społecznych: Ponad 80% respondentów odpowiedziało, że inwestycje infrastrukturalne finansowane z funduszy unijnych wymagają ponoszenia przez gminę wydatków na utrzymanie powstałej dzięki nim infrastruktury. W większości przypadków respondenci również oszacowali, jaka jest wysokość środków potrzebnych na utrzymanie powstałej infrastruktury w stosunku do wartości projektu - wskazywana była wartość z przedziału od 1 do 11% Charakterystyczne w badaniach było to, że respondenci nie potrafią podać konkretnej informacji, na podstawie czego szacują taką czy inną wartość potrzebnych środków finansowych. Tym niemniej, w świetle uzyskanych wyników, wydaje się, że koszty utrzymania powstałej infrastruktury, choć stanowią pewne obciążenie dla budżetu wielu gmin, mają jedynie niewielki wpływ na możliwości rozwoju podregionu.

31 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 31 Podregion Ilość projektów Wartość projektów Kwota dodatkowych środków (zł) Chełmsko-zamojski1131 429 8721 127 283 Ciechanowsko-płocki1939 917 8751 527 225 Gorzowski1525 624 191930 679 Poznański29492 470 40916 785 144 W jej wyniku oparto się o najczęściej realizowane projekty wodociągowe i kanalizacyjne. Przyjęto średnie obciążenie: 5% wartości inwestycji dla wodociągów 3,4% dla kanalizacji. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ICH WPŁYW NA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE PODREGIONÓW

32 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA DOSTĘPNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNĄ PODREGIONÓW

33 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 33 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI PODREGIONÓW PODEJŚCIE DO POLITYKI TRANSPORTOWEJ W PODREGIONACH A WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE DROŻNOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH (1) Stan w roku 2003 Wszystkie podregiony leżą w strefie ważnych krajowych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych Duży wpływ na sprawność systemu komunikacyjnego wewnątrz podregionu Ruch tranzytowy - zmniejszenie drożności sytemu komunikacyjnego oraz przyczyna uszkodzenia dróg Cztery podregiony – cztery przykłady różnego podejścia do realizacji polityki transportowej Podobne potrzeby Zbliżony poziom środków (transport drogowy) Skrajnie odmienne efekty realizacji projektów i ich odbiór społeczny

34 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 34 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI PODREGIONÓW PODEJŚCIE DO POLITYKI TRANSPORTOWEJ W PODREGIONACH A WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE DROŻNOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH (3) PODREGION POZNAŃSKI 1)Zrównoważony i kompleksowy charakter realizowanych przedsięwzięć 2)Większość projektów - modernizację systemu dróg oraz budowę obwodnic w miastach powiatowych, które pełnią rolę węzłów komunikacyjnych 3)Uzupełnienie powyższych działań - projekty dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich łączących miasta powiatowe podregionu 4)Rozwój infrastruktury kolejowej 5)Odczuwalny wpływ realizowanych przedsięwzięć na zwiększenie drożności sytemu komunikacyjnego Odbiór społeczny: (1) Realizowane projekty dotyczą odcinków dróg, które stanowiły tzw. wąskie gardła i częściowo rozwiązują problemy komunikacyjne podregionu. (2) W okresie przedakcesyjnym zakres oraz rozmiar realizowanych zadań był znacznie mniejszy niż obecnie. (3) Wysoka jakość oraz kompleksowość wykonywanych dzięki środkom unijnym zadań, co w przyszłości powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów utrzymania dróg; (4) Wpływ realizowanych projektów na poprawę dostępu do rynków Unii Europejskiej

35 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 35 WPŁYW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI PODREGIONÓW PODEJŚCIE DO POLITYKI TRANSPORTOWEJ W PODREGIONACH A WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE DROŻNOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH (4) Podregion ciechanowsko-płocki 1.Większość środków zostało przeznaczonych na realizację jednej inwestycji - pierwszego etapu budowy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku 2.Efekty po zrealizowaniu następnych inwestycji 3.Niewielki wpływ funduszy unijnych na poprawę drożności układu transportowego – mimo porównywalnej z innymi podregionami wysokości przekazanych środków Odbiór społeczny: 1) Sytuacja w zakresie komunikacji w podregionie i województwie od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej nie zmieniła się znacząco; 2) Ogromna skala potrzeb. Zapóźnienia, które występowały w podregionie powodują, że realizowane przedsięwzięcia, nie mogą w znaczący sposób wpłynąć na zwiększenie drożności ciągów komunikacyjnych – zakres oraz skala podejmowanych działań jest zbyt mała.

36 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 36 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY ORAZ PARTNERSTWA MIĘDZY OŚRODKAMI MIEJSKIMI, STREFAMI OKOŁOMIEJSKIMI I OBSZARAMI WIEJSKIMI Kluczowe znaczenie: projekty zrealizowane w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Budowa partnerstw, przygotowanie oraz wdrażanie wspólnych strategii działania w zakresie pełniejszego wykorzystania walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych i gospodarczych regionów Liczba zrealizowanych projektów i udział gmin objętych programem: ROLA PROGRAMU LEADER+ (1)

37 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 37 Region Kozła inny niż wszystkie Projekt jest przykładem oddolnej inicjatywy, której realizacja została oparta na analizie mocnych stron regionu o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych. Przedsięwzięcie obejmuje dość szeroki zakres działań. Należą do nich: (1) Mobilizacja mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w procesie planowania i realizacji działań na rzecz rozwoju obszaru, który zamieszkują; (2) Kompleksowe zebranie i zarchiwizowanie w grupach tematycznych informacji historycznych, turystycznych, agroturystycznych; (3) Inwentaryzacja produktów lokalnych wytwarzanych przez mieszkańców gmin; (4) Stworzenie wspólnego wizerunku gmin Regionu Kozła; (5) Prezentacja dobrych wzorców aktywności społecznej i gospodarczej na obszarach wiejskich w kraju i za granica; (7) Określenie problemów, które hamują rozwój gospodarczy i społeczno - kulturalny Regionu, a także wskazanie mocnych stron i szans jego rozwoju; (8) Utworzenie Lokalnej Grupy Działania LGD reprezentującej mieszkańców Regionu i ich interesy, która połączy wysiłki sektora publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju obszaru; (9) Opracowanie wspólnej strategii - planu rozwoju 7 gmin Regionu Kozła ROLNICY, działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+; wartość projektu 56 000 zł; wartość dofinansowania 44 800 zł (80%) ROLA PROGRAMU LEADER+ (2) Opinie uczestników badania: Fundusze unijne, niejako determinują i wymuszają w wielu przypadkach współpracę, zwłaszcza między jednostkami sąsiednimi WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY ORAZ PARTNERSTWA MIĘDZY OŚRODKAMI MIEJSKIMI, STREFAMI OKOŁOMIEJSKIMI I OBSZARAMI WIEJSKIMI

38 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 38 MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z DOSTĘPNOŚCIĄ ŚRODKÓW UNIJNYCH A REALIZOWANE PROJEKTY WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ZWIĘKSZENIE ROLI MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST Cel wzrostu znaczenia miast - bardzo słabo uwidoczniony w dokumentach programowych dotyczących pomocy strukturalnej. Wyjątek: działanie 3.2. ZPORR Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, gdzie zwrócono uwagę na poprawę atrakcyjności samych miast i przestrzeni miejskiej.

39 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 39 UDZIAŁ, CHARAKTER I ZNACZENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENACH MIEJSKICH WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ZWIĘKSZENIE ROLI MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST Zrealizowane projekty: 585 - 10,6% wszystkich zrealizowanych Poziom wsparcia - 1 237 863 034 zł - 44,7% całej pozyskanej w podregionach pomocy Dominują projekty realizowane na obszarach miast średniej wielkości (20 – 500 tys. mieszkańców) - ponad 60% wszystkich projektów, jak i całkowitej wielkości wsparcia na obszarach miejskich Zakres tematyczny realizowanych projektów: infrastruktura transportowa - 47,2% wsparcia infrastruktura społecznej - 22,6%; projekty realizowane przez przedsiębiorców – 18,8%. Realizowane projekty mimo słabego odniesienia się w dokumentach programowych do kwestii wsparcia roli miast w sieci osadniczej podregionów wpływają - poprzez ilość i charakter realizowanych projektów - na wzrost roli miast w sieci osadniczej. Opinie uczestników badania: Projekty inwestycyjne w dużej mierze przyczyniały się do uaktywnienia mieszkańców obszarów miejskich, pobudzając ich kreatywność, potrzebę dokształcania się, wymiany informacji, co pośrednio przekłada się na rozwój miast i regionów.

40 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 40 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ZWIĘKSZENIE ROLI MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości - I Etap (Gorzów Wielkopolski) Miejsce realizacji projektu: Rejon Zawarcia. Dzielnica ta jest obszarem strukturalnego bezrobocia, podlegającym restrukturyzacji. Na terenie tym zlokalizowane były duże, w tym momencie upadłe, zakłady przemysłowe (Silwana, Ursus, Zremb). Cele projektu: (1) Rozbudowa instytucji związanych z promocją działalności gospodarczej; (2) Udzielenie wszechstronnej pomocy doradczej oraz szkoleniowej osobom inicjującym własną działalność gospodarczą (potrzeba realizacji tych działań wynika również z faktu utrzymywania się w mieście i regionie wysokiej stopy bezrobocia) Zakres podejmowanych działań: (1) Rozwój infrastruktury, która ma stymulować podejmowanie działalności gospodarczej (Firmy działające w inkubatorze przedsiębiorczości będą korzystały z nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej w tym z szerokopasmowego dostępu do Internetu); (2) Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru zagrożonego marginalizacją - projekt obejmuje organizację szkoleń i konferencji (50 do 2008 r. włącznie) oraz świadczenie porad prawnych i gospodarczych (2200 do 2008r. włącznie). Oczekiwane rezultaty: Przewiduje się, że z usług szkoleniowych skorzysta łącznie 1400 osób, a z usług doradczych 1270 osób. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie utworzenie nowych małych firm – beneficjentów pomocy świadczonej przez Inkubator Przedsiębiorczości (40 do 2009r. włącznie), co skutkować będzie tworzeniem nowych miejsc pracy w firmach sektora MŚP (80 do 2009 r. włącznie). Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności oraz znaczenia Gorzowa Wielkopolskiego jako regionalnego centrum rozwoju gospodarczego. ZPORR, działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji; wartość projektu 2 164 562 zł; wartość dofinansowania 707 731 zł (33%) W pozostałych podregionach wśród realizowanych projektów, mimo potrzeb i możliwościom w tym zakresie, które otworzyły fundusze unijne, zabrakło projektów dotyczących rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH

41 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 41 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ZMNIEJSZANIA ISTNIEJĄCYCH ZRÓŻNICOWAŃ ROZWOJOWYCH WEWNĄTRZ PODREGIONÓW ORAZ POMIĘDZY PODREGIONAMI WYPOSAŻENIE GMIN W INFRASTRUKTURĘ KOMUNALNĄ A PRZESTRZENNA ALOKACJA ŚRODKÓW Wyposażenie gmin w infrastrukturę komunalną: duże różnice w obrębie każdego podregionu Miejsce realizacji projektów: gminy, w których infrastruktura komunalna była dość dobrze rozwinięta Jaka część środków trafiła do gmin, w których infrastruktura komunalna była słabo rozwinięta?

42 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 42 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ZMNIEJSZANIA ISTNIEJĄCYCH ZRÓŻNICOWAŃ ROZWOJOWYCH WEWNĄTRZ PODREGIONÓW ORAZ POMIĘDZY PODREGIONAMI WYPOSAŻENIE GMIN W INFRASTRUKTURĘ KULTUROWĄ A PRZESTRZENNA ALOKACJA ŚRODKÓW Wyposażenie gmin w infrastrukturę kulturową: duże różnice w obrębie każdego podregionu Miejsce realizacji projektów: gminy, w których nasycenie infrastrukturą kulturową było niewystarczające (brak obiektów, lub wysoka liczba ludności przypadających na jedną placówkę kulturalną). Jaka część środków trafiła do gmin, w których infrastruktura kulturowa była słabo rozwinięta?

43 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 43 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ZMNIEJSZANIA ISTNIEJĄCYCH ZRÓŻNICOWAŃ ROZWOJOWYCH WEWNĄTRZ PODREGIONÓW ORAZ POMIĘDZY PODREGIONAMI WYPOSAŻENIE GMIN W INFRASTRUKTURĘ KOMUNALNĄ I KULTUROWĄ A PRZESTRZENNA ALOKACJA ŚRODKÓW - PODSUMOWANIE 1) Istnieją obszary, m.in. rozwój infrastruktury komunalnej, gdzie wsparcie w ogóle nie trafiło do gmin, w których występowały największe braki, a większość projektów realizowana była w gminach, w których infrastruktura jest dość dobrze rozwinięta 2) Występuje niebezpieczeństwo dalszego zwiększania dystansu rozwojowego pomiędzy gminami i powiatami lepiej rozwiniętymi, które dzięki zasobom finansowym i doświadczeniu w przygotowaniu i realizacji projektów pozyskują środki na dalszy rozwój, a gminami i powiatami gorzej rozwiniętymi, które ze względu na brak wystarczających środków finansowych i doświadczenia nie są w stanie wygenerować projektów kluczowych dla niwelowania różnic rozwojowych. Badania społeczne: Paradoksalne zjawisko powstawania zróżnicowań rozwojowych pomiędzy gminami, które startowały z podobnego poziomu, jednak, ze względu na dużą aktywność w pozyskiwaniu środków i racjonalne ich wykorzystanie charakteryzują się obecnie wyższym potencjałem rozwojowym. Zjawisko to oceniano jednak jako pozytywne, gdyż tego rodzaju gminy stają się lokalnymi centrami rozwoju, stymulującymi rozwój obszarów sąsiednich.

44 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZMOCNIENIE WYMIARÓW WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIĘDZYREGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ

45 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 45 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZMOCNIENIE WYMIARÓW WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIĘDZYREGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ AKTYWNOŚĆ BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYREGIONALNYCH W TYM TRANSGRANICZNYCH NA GRANICZY Z NIEMCAMI I UKRAINĄ Podregion GORZOWSKI: Duża aktywność beneficjentów: 17 projektów Duże zróżnicowanie tematyczne projektów Podregion gorzowski i chełmsko-zamojski: Duża ilość projektów dotyczących współpracy transgranicznej (INTERREG) Nieliczne projekty w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy sąsiednimi podregionami (w obrębie kraju)

46 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 46 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZMOCNIENIE WYMIARÓW WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIĘDZYREGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ AKTYWNOŚĆ BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYREGIONALNYCH W TYM TRANSGRANICZNYCH NA GRANICZY Z NIEMCAMI I UKRAINĄ Podregion CHEŁMSKO-ZAMOJSKI: Mniejsza aktywność w wykorzystaniu środków INTERREG - 11 projektów Niewielkie zróżnicowanie tematyczne projektów Przyczyny zróżnicowań: Różny zakres tematyczny programów operacyjnych Bariery w nawiązywaniu współpracy Różne doświadczenie w realizacji wspólnych przedsięwzięć

47 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 47 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZMOCNIENIE WYMIARÓW WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIĘDZYREGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ WPŁYW REALIZOWANYCH PROJEKTÓW NA ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ OBSZARÓW POGRANICZA Podstawowe linie oddziaływania: PODREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI I GORZOWSKI: 1)Tworzenie warunków dla intensyfikacji kontaktów osób mieszkających po dwóch stronach granicy - realizacja projektów dotyczących rozbudowy infrastruktury społecznej 2)Stymulowanie współpracy gospodarczej – tworzenie warunków dla intensyfikacja kontaktów gospodarczych PODREGION GORZOWSKI: 3)Zwiększanie jakości kształcenia młodzieży z terenów przygranicznych 4)Intensyfikacja współpracy policji i służb ratowniczych

48 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 48 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZMOCNIENIE WYMIARÓW WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIĘDZYREGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ WPŁYW NA INTENSYFIKACJĘ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Utworzenie w Chełmie Polsko-Ukraińskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarczego (podregion chełmsko-zamojski) W ramach projektu oprócz utworzenia centrum podjęte zostały liczne działania mające na celu intensyfikację kontaktów gospodarczych, m.in.: (1) Seminaria nt. wymiany handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą; (2) Szkolenia nt. dopuszczalnych przez prawo ukraińskie form działalności gospodarcze; (3) Doradztwo w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie oraz wymiany handlowej; (4) Działania informacyjne i promocyjne realizowane za pośrednictwem środków masowego przekazu. INTERREG PUB, działanie 2.1 Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego; wartość projektu 428 536 zł; wartość dofinansowania 321 402 zł (75%); Euroregion Pro Europa Viadrina jako region gospodarczy (podregion gorzowski) W projekcie zostały określone następujące zadania jako punkt wyjściowy do podejmowania decyzji w przyszłości: (1) Zebranie istotnych danych odnoszących się do sytuacji gospodarczej w Euroregionie; (2) Utworzenie bazy przedsiębiorstw różnych branż i instytucji około biznesowych, które poprzez swój przedmiot działalności, ofertę produktów i motywację personelu posiadają możliwość współpracy z różnorodnymi partnerami gospodarczymi; (3) Oszacowanie możliwości wyboru i rozbudowy potencjalnych branż, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego regionu; (4) Sporządzenie zwartej, długoterminowej koncepcji planowania gospodarczego Euroregionu z podziałem na części i ustaleniem odpowiedzialności za osiągnięcie poszczególnych etapów. INTERREG PL-BB, działanie 1.1 Wspieranie transgranicznych stosunków gospodarczych; wartość projektu 405 210 zł; wartość dofinansowania 303 908 zł (75%)

49 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 49 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZMOCNIENIE WYMIARÓW WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIĘDZYREGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ Brak wyraźnego wpływu przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na wzmocnienie współpracy między sąsiednimi regionami (w obrębie kraju) Kluczowe znaczenie: Program Leader+ WPŁYW NA INTENSYFIKACJĘ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ W OBRĘBIE KRAJU

50 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 50 REKOMENDACJE Kryteria wyboru projektów formułowane na poziomie podregionu powinny w większym stopniu stymulować tworzenie partnerstw oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty liniowe oraz przedsięwzięcia związane z ochroną lub poprawą stanu środowiska Adresat: Urzędy marszałkowskie – osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie regionalnych programów operacyjnych, samorządy gmin i powiatów 1) POTRZEBA ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI NIEKTÓRYCH TYPÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ Wskazane jest opracowanie na poziomie regionów strategii rozwoju obszarów najsłabiej rozwiniętych Adresat: MRR, urzędy marszałkowskie – osoby odpowiedzialne za planowanie strategiczne 2) STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW NAJSŁABIEJ ROZWINIĘTYCH Należy zwrócić większą uwagę w zapisach programów operacyjnych realizowanych na poziomie centralnym na potrzebę umacniania współpracy międzyregionalnej Adresat: MRR – osoby odpowiedzialne za koordynację tworzenia i wdrażania programów operacyjnych 3) UMACNIANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ

51 PROKSEN - PBS DGAKonferencja: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 lipiec 2007 51 REKOMENDACJE Istniej potrzeba dalszej modyfikacji i doprecyzowania aktów prawnych, które warunkują realizację projektów oraz opracowania ich jednoznacznej wykładni. Adresat: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, samorządy gmin i powiatów 4) MODYFIKACJA AKTÓW PRAWNYCH ORAZ OPRACOWANIE ICH JEDNOZNACZNEJ WYKŁADNI W niektórych obszarach (m.in. gospodarka wodno-ściekowa - ochrona środowiska) należy dążyć do stopniowego zawężania zakresu finansowanych działań. Na etapie programowania lub modyfikacji regionalnego programu operacyjnego wskazane jest stopniowe koncentrowanie działań na wybranych obszarach tematycznych lub terytorialnych. Adresat: Urząd Marszałkowski – osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 5) MODEL WYDATKOWANIA ŚRODKÓW – PODEJŚCIE SZEROKIE CZY WĄSKIE? Wydaje się wskazane prowadzenie stałego monitorowania popytu na środki na poziomie regionalnym. Adresat: Urząd Marszałkowski – osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 6) MONITORING POPYTU NA ŚRODKI

52 PYTANIA I ODPOWIEDZI


Pobierz ppt "Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 (część 2) Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PROKSEN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google