Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport ewaluacyjny Badanie projektów pilotażowych PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport ewaluacyjny Badanie projektów pilotażowych PO KL."— Zapis prezentacji:

1 Raport ewaluacyjny Badanie projektów pilotażowych PO KL

2 Zakres badania Konkursy pilotażowe: 6.1.1, 8.1.1, 9.5 Województwa: kujawsko – pomorskie, mazowieckie, śląskie Termin realizacji: 16 czerwca – 1 września 2008

3 Cele ewaluacji Przeanalizowanie konkursów pilotażowych pod kątem 4 obszary: 1. Umiejętności projektodawców z zakresu zarządzania projektowego 2. Spójność formularza wniosku z zasadami zarządzania projektowego 3. Spójności i przejrzystości systemu wyboru projektów 4. Przydatność Punktów Informacyjno - Promocyjnych

4 Metodologia badania Obszar 1 Analiza ekspercka wybranych 18 wniosków Obszar 2 Analiza ekspercka formularza wniosku, wywiady z projektodawcami, doradcami ROEFS, członkami KOP Obszar 3 Analiza ekspercka dokumentów, wywiady z pracownikami IZ, IP, IP2 Obszar 4 Wywiady z pracownikami PIP, wywiady z projektodawcami

5 Badane podmioty: Instytucja Zarządzająca (1 pracownik) Instytucje Pośredniczące (3 pracowników) Instytucje Ogłaszające Konkurs (6 pracowników) Punkty Informacyjne przy IOK (3 pracowników) Regionalne Ośrodki EFS (3 pracowników) Wnioskodawcy w konkursach pilotażowych (30 osób) Wnioski zatwierdzone do realizacji (18 wniosków) W sumie w ramach: 16 wywiadów indywidualnych 9 wywiadów grupowych Badaniem objęto 46 osób. Metodologia badania

6 Obszar I – Konstrukcja wniosków Pytanie kluczowe: W jakim stopniu wnioski złożone w ramach konkursów pilotażowych są spójne z kryteriami zarządzania projektowego obowiązującymi w metodologii PCM? Kryterium ewaluacji: Spójność konstrukcji wniosków z zasadami zarządzania projektowego. Metodologia: Ocena 18 wniosków przez eksperta wg arkusza spójnego z metodologią PCM

7 Porównanie punktacji przyznanej przez Komisje Oceny Projektów oraz punktacji z zastosowaniem kryteriów PCM pokazuje, że w: 4 przypadkach obie oceny są zbieżne (różnica do 5 punktów), 3 przypadkach ocena wg arkusza PCM jest wyższa, 10 przypadkach projekty uzyskały punktacje niższe przy zastosowaniu arkusza oceny PCM[1]. Największa różnica wynosiła 29,5 punktu.[1] 5 projektów nie przeszłoby pozytywnie oceny merytorycznej (przy wykorzystaniu do oceny Arkusza PCM uzyskały poniżej 60 punktów. 9 projektów badanych Arkuszem PCM było bardzo dobrze opracowanych koncepcyjnie, spełniały kryteria metodologiczne zarządzania projektowego. [1][1] W jednym przypadku nie można dokonać takiego porównania, gdyż nie dysponowano pełnym zapisem karty merytorycznej KOP i nie można było stwierdzić ile wynosiła punktacja uzyskana za kryteria strategiczne. Obszar I – Konstrukcja wniosków

8 Ocena poprawności we wnioskach poszczególnych elementów metodologii PCM (od najlepiej przygotowanego do najsłabiej ) 2. ANALIZA PROBLEMU 1. PLAN BUDŻETOWY 3. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 4. ANALIZA STRATEGII 5. WEWNĘTRZNA SPÓJNOŚĆ PROJEKTU 6. ANALIZA INTERESARIUSZY 7. ANALIZA CELÓW 8. METODOLOGIA WDRAŻANIA

9 Wnioski i rekomendacje: Nastawienie na realizację działań, a nie osiąganie celów i rezultatów (produkty a nie zmiana społeczna) Brak logiki przyczynowo – skutkowej - brak uzasadnienia wyboru strategii i metod Nie przygotowywanie projektów tylko od razu pisanie wniosku – nie używanie narzędzi projektowych Brak świadomości na temat roli zasad horyzontalnych – nie rozumienie ich wartości wypromowanie Przewodnika po kryteriach wyboru projektów PO KL wśród projektodawców, przeszkolenie projektodawców i członków KOP w zakresie metodologii zarządzania projektami, w szczególności z analizy środowiska, problemu, strategii, zagrożeń, upowszechnienie szczegółowych zasad oceny projektów pod kątem wdrażania zasad horyzontalnych m.in. rozwój lokalny czy równość szans kobiet i mężczyzn Obszar I – Konstrukcja wniosków

10 Obszar II – Formularz wniosku Pytania kluczowe: W jakim stopniu budowa formularza aplikacyjnego umożliwia opisanie projektu zgodnie z modelem zarządzania projektowego? Jakie trudności pojawiają się przy przygotowywaniu projektu i wpisaniu go w Generator Wniosku Aplikacyjnego? Kryteria ewaluacyjne: Skuteczność, spójność, użyteczność

11 Obszar II – Formularz wniosku Analizowano formularz Wniosku Aplikacyjnego pod kątem spójności z trzema metodologiami zarządzania: PCM, PRINCE 2 i PMI BOOK. Konstrukcja formularza (kolejność pytań, nazewnictwo) jest dla projektodawców przejrzysta i przez ekspertów uznana w dużym stopniu za spójną z metodologią zarządzania PCM. Największymi brakami w stosunku do metodyki PCM są: brak analizy ryzyka brak analizy adekwatności metodologii bardzo zróżnicowane podejście do rezultatów projektu brak bezpośredniego odniesienia do ewaluacji projektu.

12 Obszar II – Formularz wniosku Projektodawcy deklarowali największą trudność przy wypełnianiu wniosków z opisem budżetu. (koszty bezpośrednie/pośrednie; cross- financing). Wskazywana przez nich trudność nie jest związana z konstrukcją formularza, a jedynie z umiejętnościami planowania finansowego. Bardzo wysoko przez projektodawców i doradców został oceniony Przewodnik po kryteriach wyboru projektów PO KL pod względem jego przydatności przy przygotowywaniu wniosków (podczas konkursów pilotażowych jeszcze go nie było). Istnieje niespójność pomiędzy zapisami w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, a Instrukcją wypełniania wniosku, Przewodnikiem po kryteriach i Kartą Oceny Merytorycznej, m.in.w Karcie pod uwagę jest brane więcej elementów niż wskazane w Instrukcji, różny opis rezultatów. Newralgicznym zagadnieniem jest ilość znaków. Projektodawcy, zgłaszali konieczność zwiększenia ilości znaków, pracownicy IZ, IP, IP2 konieczność utrzymania obecnej ilości.

13 Kluczowe rekomendacje: Zmiana kolejności pól we Wniosku, ich nazewnictwa i zawartości Uspójnienie dokumentów Umożliwienie pełniejszego przedstawienia projektu Wprowadzenie m.in. analizy ryzyka, analizy strategii, analizy interesariuszy M.in. usunięcie podziału na rezultaty twarde i miękkie, a wprowadzenie pojęcia Wskaźników, wprowadzenie Zadań do punktu Działania, zmiana nazwy punktu Rezultaty na Efekty i wprowadzenie oddziaływania M.in. rozszerzenie zapisów w Instrukcji i Generatorze zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej Zwiększenie liczby znaków w Generatorze lub umożliwienie dołączenia załączników przy dużych, partnerskich projektach Obszar II – Formularz wniosku Dodanie we Wniosku pól związanych z brakami w stosunku do metodologii PCM

14 Obszar III – System wyboru projektów Pytania kluczowe: W jakim stopniu system wyboru projektów jest wewnętrznie spójny? Czy system prowadzi do wyboru najlepszych projektów? Kryteria ewaluacji: Spójność, Skuteczność

15 Obszar III – System wyboru projektów Elementy systemu są opisane spójnie i szczegółowo w Systemie Realizacji PO KL, a poszczególne dokumentacje konkursowe zawierają podstawowe i konieczne informacje niezbędne dla instytucji składających wnioski. System pozwala na wybór projektów, które najlepiej spełniają kryteria wyboru projektów. Sprzyja zachowaniu rzetelności i bezstronności oceny. System wymaga doprecyzowania i niewielkich zmian w dokumentach, aby był w pełni spójny i pozwalał na w pełni skuteczny wybór najlepszych projektów.

16 Obszar III – System wyboru projektów Rekomendacje Jednoznaczne sprecyzowanie terminów Zmiany w kryteriach oceny wniosków Załączniki Procedura odwoławcza Asesorzy Zmiany w Zasadach wyboru projektów

17 Obszar III – System wyboru projektów Rekomendacje Sprecyzowanie i ujednolicenie załączników Doprecyzowanie pojęć (np. wartość dodana) Doprecyzowanie uchybień formalnych możliwych do poprawienia Ujednolicenie zapisów dokumentacji z Zasadami Zwiększenie liczby punktów za Działania Rozbicie punktu Działania na podpunkty Zmiany w dokumentacjach konkursowych Zmiany w karcie oceny merytorycznej

18 Obszar IV – PIP Pytania kluczowe: Czy działania powadzone w ramach punktów odpowiadały potrzebom wnioskodawców zgłaszających się po informacje? W jaki sposób można usprawnić pracę Punktów, aby lepiej odpowiadała ona potrzebom wnioskodawców? Kryteria ewaluacji: Trafność (adekwatność do potrzeb)

19 Obszar IV – PIP Działania PIP w niewielkim stopniu odpowiadały potrzebom badanych wnioskodawców. Problemy: –Linia telefoniczna zazwyczaj zajęta –Niespójne, niejasne informacje –Brak osoby kompetentnej do udzielenia odpowiedzi –Spotkania informacyjne zbyt ogólne –Nie zawsze aktualne informacje na stronach www

20 Obszar IV – PIP Rekomendacje: Ułatwienie dostępu telefonicznego do Punktu Przekazywanie pewnych, rzetelnych informacji Więcej spotkań specjalistycznych Stałe monitorowanie aktualności stron www Zwiększenie liczby linii Praca w systemie zmianowym Odpowiedzi e-mailowe Warsztaty dla pracowników Platforma wymiany doświadczeń Zadbanie o stabilność kadry Organizacja spotkań Specjalistycznych dla osób, które mają większą wiedzę Nacisk na uaktualnianie Informacji na wszystkich podstronach

21 Dziękujemy za uwagę! www.ewaluacja.org.pl


Pobierz ppt "Raport ewaluacyjny Badanie projektów pilotażowych PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google