Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przesłanki nowej perspektywy strategicznej Polska 2008 - 2030 Warszawa, 24 kwietnia 2008r. Dr Michał Boni ZESPÓŁ DORADCÓW STRATEGICZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przesłanki nowej perspektywy strategicznej Polska 2008 - 2030 Warszawa, 24 kwietnia 2008r. Dr Michał Boni ZESPÓŁ DORADCÓW STRATEGICZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Przesłanki nowej perspektywy strategicznej Polska 2008 - 2030 Warszawa, 24 kwietnia 2008r. Dr Michał Boni ZESPÓŁ DORADCÓW STRATEGICZNYCH

2 2 STRATEGICZNY PLAN RZĄDZENIA Budowa dobrobytu Sprawny rynek pracy Stabilność makro Wzrost produktywności Dynamiczny Rozwój Uwolnienie energii przedsiębiorczości Rozwój regionalny i lokalny Polityka równych szans Synergia projektu EURO 2012 Bezpieczeństwo – człowiek, rodzina, kraj Wzrost bezpieczeństwa indywidualnego człowieka Wzrost bezpieczeństwa zbiorowego Zaufanie i duma Edukacja obywatelska Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Poprawa wiarygodności instytucji publicznych Budowa wizerunku Polski

3 3 Budowa dobrobytu Wzrost produktywności 1 z 3 Kapitał intelektualny Wzmocnienie konkurencji w nauce Zmiana systemu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego Udział Polski w EIT Upowszechnianie dobrych praktyk promowania jakości na polskich i zagranicznych uczelniach Nowy, proefektywnościowy model zatrudniania i wynagradzania w nauce i szkolnictwie wyższym (kontraktowanie zatrudnienia) Wzmocnienie mechanizmów stymulujących partnerstwo publiczno-prywatne w badaniach Promocja i rozwój uczelni flagowych – wiodących Wyjazdy zagraniczne, jako etap w karierze młodych naukowców Zmiany systemu finansowania wyższych uczelni (program stypendialny, mądra odpłatność) Nowy system kredytów studenckich Efektywny system stypendialny Odpłatność powszechna Wzrost jakości edukacji Pozytywna selekcja w zawodach nauczycielskich (zmiana Karty Nauczyciela) Nowe moduły programowe Rozwój kształcenia na kierunkach ścisłych i technicznych Ułatwienie uczelniom niepublicznym wyjście z taniego sektora Wsparcie finansowe dla kierunków technicznych na uczelniach publicznych i niepublicznych Zmiana systemu akredytacji

4 4 Budowa dobrobytu Wzrost produktywności 2 z 3 Innowacyjność Inwestycje w B+R Wzmocnienie powiązań nauki i biznesu Konkurencyjność Zdefiniowanie polskich przewag konkurencyjnych Likwidacja przywilejów branżowych Prywatyzacja Poprawa konkurencyjności w rolnictwie i przetwórstwie Infrastruktura Inwestycje w sieć transportową Dostępność internetu Organizacja EURO 2012 synergia rozwoju różnych dziedzin Inwestycje prywatne Preferencje dla firm inwestujących Zniesienie opodatkowania zysków reinwestowanych Niskie opodatkowanie zysku z kapitału

5 5 Budowa dobrobytu Wzrost produktywności 3 z 3 Sprawne państwo Wprowadzenie planowania strategicznego Zwiększenie koordynacji polityk resortowych Resortowe wyznaczanie zadań i ocena ich realizacji Poprawa procesu tworzenia prawa Większa kontrola wprowadzania nowych regulacji Reforma OSR Większa transparentność procesu tworzenia prawa Dokończenie procesu decentralizacji Kompetencje samorządu terytorialnego, a Wojewody Wzmocnienie samorządu powiatowego Zmniejszenie liczby powiatów (wokółgrodzkie) Finansowanie edukacji publicznej, a Karta Nauczyciela Rozwiązanie konfliktu kompetencji w zarządzaniu drogami Finansowanie JST Walka z biurokracją Modernizacja administracji – zarządzanie przez cele Ład przestrzenny Przyspieszenie wypracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008 – 2033 (prace w toku) Poprawianie jakości kadry urzędniczej Przywrócenie konkursów na wysokie stanowiska urzędnicze Systemy motywacyjne w administracji publicznej Informatyzacja e-państwo koordynacja i synergia efektów informatyzacji Mądre i efektywne zarządzanie środkami UE Przygotowanie programu zarządzania środkami UE na lata 2014-2020

6 6 WYZWANIA 2030 Trendy globalne (poza znanym paradygmatem) Perspektywa europejska (szanse i ograniczenia) Krajowe siły rozwoju/zmian (duchowe – materialne!!!) Demokratyzacja/elitaryzacja potransformacyjna Modernizacja wzorców kulturowych (miasto – wieś, religijność – laicyzacja) Przedsiębiorczość/zachowawczość w gospodarce Wymiana pokoleń: solidarność/konflikt Indywidualizm/wspólnotowość Wzorce konsumpcyjne/wzorce postmaterialne Efekty cyfryzacji Wyzwania gospodarcze, wyzwania technologiczne, a potrzeba wzrostu kapitału społecznego (dobrobyt materialny wspólnot) Podmioty realizacji: scena polityczna Scenariusze Perspektywa 4 – 5 pokoleń

7 7 JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM Konkurencyjność gospodarcza i jej wyznaczniki Przedsiębiorczość Innowacyjność Koszty pracy Kapitał intelektualny a rozwój Adaptacyjność zasobów ludzkich Edukacja Elastyczność Cykl życia a cykl kariery Kapitał ludzki Sieci wymiany/dostępność gospodarowania Infrastruktura transportu Sieci teleinformatyczne Infrastruktura energetyczna Zdolność do współpracy Spójność społeczna Decentralizacja państwa, społeczeństwo obywatelskie Otwartość, tolerancja Kapitał społeczny

8 8 GLOBALIZACJA Od konkurencyjności do odpowiedzialności Od rywalizacji do współpracy stara i nowa globalizacja

9 9 WYZWANIA (1) Skala wzrostu (świat, Europa, Chindia, PKB per capita) Równowaga i dyscyplina zadaniowa finansów publicznych Poziom inwestycji (20% + ?) Deficyt, dług, wydatki publiczne – relacja do PKB (30 – 40%) Czynniki konkurencyjności gospodarki (w której grupie państw) Swoboda przedsiębiorczości Struktura PKB – dekompozycja (od 2008 do 2030: hipotezy) WARUNKI DLA STABILNEGO, WYSOKIEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKA 2030

10 10 KONKURENCYJNOŚĆ

11 11 KONKURENCYJNOŚĆ

12 12 STRUKTURA TWORZENIA PKB

13 13 STRUKTURA ZATRUDNIENIA (SEKTORY)

14 14 WYZWANIA (2) Solidarność pokoleń (orientacja na politykę 4 pokoleń) Generacja seniorów a silver economy (portfele 60/65+ w 2030, 2 mln osób 80+) Model rodziny (deinstytucjonalizacja) a dzietność (Prognozy dzietności do 2030 (warianty: 1,45 – 1,6)) Problem spójności etnicznej (?) Długość kariery zawodowej a bezpieczny system emerytalny (65 – 67 lat wspólny wiek emerytalny) Oczekiwana długość życia – 80 (w tym – w zdrowiu) Liczba osób w wieku produkcyjnym a na emeryturach Charakterystyka grupy kluczowej (aktywnej: 30 – 50 lat), czyli tych, którzy dzisiaj są między: zaczynającymi szkołę, a kończącymi studia) WARUNKI DLA RÓWNOWAGI DEMOGRAFICZNEJ POLSKA 2030

15 15 NASZA SZANSA SOLIDARNOŚĆ CZTERECH POKOLEŃ Stworzenie dzieciom ery cyfrowej warunków dla ich szansy rozwojowej – udział w gospodarce opartej na wiedzy Wsparcie dla generacji drugiego powojennego wyżu demograficznego (start zawodowy, migracje-powroty, dzietność) Program 50+ (pierwszy powojenny wyż demograficzny) Budowanie zrębów silver economy Aktywność życiowa seniorów Bezpieczny system emerytalny Opieka pielęgnacyjna

16 16 PIRAMIDA WIEKU I PŁCI LUDNOŚCI POLSKI w latach 2008 i 2030 Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy KE. kobietymężczyźni kobiety

17 17 STRUKTURA ZATRUDNIENIA wg wieku 2008 i 2030 (w proc.) Grupa wiekowaŁącznieMężczyźniKobiety 200820302008203020082030 15-2924,514,625,115,323,813,9 30-4439,740,039,4 40,140,8 45-5932,740,031,638,834,141,4 60_642,33,93,04,81,42,8 65+0,81,40,91,70,61,1 łącznie 100,0 Źródło: Obliczenia własne na podstawie prognozy KE.

18 18 Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy KE.

19 19 Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy KE.

20 20 LUDNOŚĆ W STARSZYM WIEKU WEDŁUG 5-LETNICH GRUP WIEKU (w tys. osób) LataLudność Ogółem Razem 60 lat i więcej 60 – 6465 – 6970 – 7475 – 7980 – 8485 lat i więcej 2005 2010 2015 2020 2025 2030 38 157,1 37 899,2 37 625,9 37 228,8 36 598,0 35 693,0 6 559,8 7 517,4 8 753,2 9 834,6 10 341,4 10 646,2 1 484,0 2 352,9 2 747,1 2 719,5 2 242,3 2 137,1 1 541,9 1 371,2 2 190,6 2 574,4 2 562,3 2 123,6 1 394,2 1 360,0 1 222,9 1 972,0 2334,4 2 339,3 1 108,8 1 333,9 1 121,5 1 020,5 1 666,6 1 993,5 676,8 791,2 822,2 823,7 763,4 1 273,0 354,0 508,3 649,1 724,4 772,4 779,6 Źródło: GUS za: Wilmowska – Pietruszyńska A., Błędowski P., Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne – idea i propozycje rozwiązań

21 21 Źródło: Mukesh Chawla, Gordon Betcherman, Arup Banerji, From red to gray, The Third Transition of Aging Populations in Eastern Europe and Former Soviet Union, Bank Światowy, Waszyngton, 2007. ZMIANY W WIELKOŚCI POPULACJI PRACUJĄCYCH

22 22 Źródło: Mukesh Chawla, Gordon Betcherman, Arup Banerji, From red to gray, The Third Transition of Aging Populations in Eastern Europe and Former Soviet Union, Bank Światowy, Waszyngton, 2007. PROJEKTOWANE ZMIANY W POPULACJI PRACUJĄCYCH Europa Wsch. i kraje byłego ZSRR 2005-2020

23 23 Źródło: Mukesh Chawla, Gordon Betcherman, Arup Banerji, From red to gray, The Third Transition of Aging Populations in Eastern Europe and Former Soviet Union, Bank Światowy, Waszyngton, 2007. AKTYWA FINANSOWE INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH jako % PKB w wybranych krajach Europy Wschodniej i krajów byłego ZSRR

24 24 Źródło: Mukesh Chawla, Gordon Betcherman, Arup Banerji, From red to gray, The Third Transition of Aging Populations in Eastern Europe and Former Soviet Union, Bank Światowy, Waszyngton, 2007. FUNDUSZE EMERYTALNE JAKO % AKTYWÓW FINANSOWYCH W POSIADANIU INWESTRÓW INSTYTUCJONALNYCH w krajach Europy wschodniej i wybranych krajów

25 25 WSPÓŁCZYNNIK DZIETNOŚCI OGÓLNEJ w latach 2000 – 2006 (Polska) Źródło: I. E. Kotowska, Analiza płodności oraz założenia prognostyczne, Warszawa, styczeń 2008r.

26 26 LataWspółczynniki dzietności GUS wariant średni 2 2007 rok Prognoza Eurostatu 2004 - 2050 GUS 2003- 2030 20051,24*1,19. 20101,321,191,10 20201,371,421,20 20301,391,581,20 Źródło: I. E. Kotowska, Analiza płodności oraz założenia prognostyczne, Warszawa, styczeń 2008r. WSPÓŁCZYNNIK DZIETNOŚCI OGÓLNEJ w latach 2000 – 2006 (Polska)

27 27 WYZWANIA (3) Wskaźniki zatrudnienia w grupach wiekowych (w tym: młodzi do 24, oraz 55+) Elastyczność a bezpieczeństwo (flexicurity): formy zatrudnienia, dynamizm, mobilność, migracje Zmiany w strukturze zatrudnienia (sektory, grupy zawodów, klastry) Rozwój uczenia się przez całe życie (LLL): GENERACJE UCZĄCE SIĘ – prognozy popytu Edukacja a rynek pracy (dopasowanie) – kwalifikacje, kompetencje, skolaryzacja APRP (efektywność) – przewidywania cykli bezrobocia i charakterystyki Cykl życia a cykl kariery zawodowej (charakterystyka K/M) WARUNKI DLA WYSOKIEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ORAZ ADAPTACYJNOŚCI ZASOBÓW PRACY POLSKA 2030

28 28 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W KLASTRACH Źródło: Bukowski M., Zatrudnienie w Polsce 2006

29 29 NAJWIĘKSZE OBSZARY POWSTAWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY Sektory Przyrost zatrudnienia 2001-2025 w tys. osób % całego przyrostu zatrudnienia - usługi komputerowe70028,1 - służba zdrowia62024,9 - gastronomia i bary34513,9 - doradztwo w zarządzaniu2208,4 - przemysły wysokiej techniki2007,7 - nauka i B+R1706,8 - hotele1606,4 - szkolnictwo dla dorosłych1506,0 - reklama i marketing1255,0 Dane za: prof. A Karpiński, Rynek pracy, ewolucja popytu na kwalifikacje, Warszawa 2006

30 30 ABSOLWENCI 2005/2006 Źródło: GUS

31 31 LICZBA STUDENTÓW W POLSCE W TYSIĄCACH W LATACH 1990 - 2006 Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks

32 32 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

33 33 TRENDY W ZATRUDNIENIU WG GRUP W % EU 25 Źródło: Prospects for changing skill needs in Europe, European Centre for the Development of Vocational Training, Luxemburg 2008r.

34 34 UE 2006UE 2025Polska 2006Polska 2025 Legislators8,710,86,78,0 Professionals13,016,215,718,0 Tech. and associate professionals 16,118,411,516,5 Clerks11,16,87,67,00 Service workers 14,015,49,613,0 Skilled agricultural 3,72,015,95,9 Craft13,78,515,910,9 Plant and machine 8,27,19,28,7 Elementary occupations 10,614,87,512,0 TRENDY W ZATRUDNIENIU WG GRUP ZAWODOWYCH

35 35 Źródło: Prospects for changing skill needs in Europe, European Centre for the Development of Vocational Training, Luxemburg 2008r. POPYT NA KWALIFIKACJE (porównanie scenariuszy)

36 36 Źródło: Edukacja dla pracy, Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, pod kier. U. Sztanderskiej, UNDP, Bank Światowy, Warszawa 2007r. ZMIANY W STRUKTURZE RYNKU PRACY A WSPÓŁCZESNE TRENDY

37 37 Źródło: Edukacja dla pracy, Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, pod kier. U. Sztanderskiej, UNDP, Bank Światowy, Warszawa 2007r. PROJEKCJA ZATRUDNIENIA WG GRUP DO ROKU 2013 I 2025

38 38 WYZWANIA (4) Dostępność transportowa/komunikacyjna: sieć a sieć wymiany gospodarczej (prędkość handlowa kolei – 23km/h) Teleinformatyka, cyfryzacja: nowe funkcjonalności (edukacja, styl życia, usługi, model pracy, czas wolny) Nowe technologie a kreatywność gospodarcza (nowe dziedziny – struktura gospodarki, nowe przemysły, self service) ODPOWIEDNI POTENCJAŁ INFRASTRUKTURY (technicznej, transportowej, cyfrowej, teleinformatycznej) POLSKA 2030

39 39 AUTOSTRADY – STAN PRAC Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012.

40 40 DROGI EKSPRESOWE – STAN PRAC Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012.

41 41 ODNOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJE DRÓG Wzmocnienia i przebudowy (2008 - 2012 ) Km1 560 Kwota (mln zł)4 808,7 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012.

42 42 KORZYSTANIE Z INTERNETU WG WOJEWÓDZTW Źródło: Diagnoza Społeczna 2007.

43 43 KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW WG WOJEWÓDZTWA Źródło: Diagnoza Społeczna 2007.

44 44 Źródło: prezentacja mgr Adama Płoszaja z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na UW, z 2006 roku w %

45 45 Information Society performance by ESPON 123 IS Index Źródło: Spatial aspects of the Information Society, ESPON Project 1.2.3

46 46 WYZWANIA (5) Zapewnienie potrzeb energetycznych (wzrost popytu do 2020r. o ok. 3% rocznie, czyli 40%; 70% do 2030(?) – przy obecnej strukturze gospodarki) Ceny energii (paliwa – a energia elektryczna: 100% - 2020) Koszty równowagi energetycznej (od 1,24% PKB do ok. 3% PKB 2020 czyli 0,25% PKB rocznie) OZE (15 – 20% w 2030) a koszty, a INNOWACJE (R&D) Inwestycje modernizacyjne (CC&S + zgazowanie węgla – realny start?) + energia jądrowa + nowe MW (plan do 2015 – 1200MW a potrzeby 1200 MW rocznie) Postawy i nawyki ekologiczne Struktura polskich zanieczyszczeń Wrażliwość różnych sektorów gospodarki na pakiet klimatyczny (KPMG) WARUNKI DLA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNO - KLIMATYCZNEGO POLSKA 2030

47 47 Źródło: KPMG, Warszawa 2008 Sector map: Perceived risks versus preparedness

48 48 MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA WĘGLA

49 49 WYZWANIA (6) Stały monitoring KI (relacyjny, strukturalny, społeczny, ludzki): rekomendacje Unowocześnienie systemu edukacji (kreatywność, kompetencje cyfrowe, komunikacyjne, ścieżki rozwoju technicznego, PISA – science) Wysoki poziom skolaryzacji (struktura wykształcenia społeczeństwa) Orientacja na talenty Konkurencyjność w nauce i szkolnictwie wyższym (kadra, motywacja, jakość, efektywność, umiędzynarodowienie) B+R (nakłady publiczne – powyżej 0,6% PKB; ok. 1% - 1/3 całości oraz 70% na badania, a 30% na statutowe działania) Mechanizmy wzrostu innowacyjności (nauka – biznes; dziedziny?) Wkład do eksportu (produkty wyższego przetworzenia) WARUNKI DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I ROZWOJU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO (nowy potencjał rozwojowy Polski, nowe przewagi konkurencyjne) POLSKA 2030

50 50 INNOWACYJNOŚĆ – POLSKA A EUROPA European Innovation Scorboard 2005 TrendChart

51 51 STRUKTURA NAKŁADÓW NA NAUKĘ W POLSCE I INNYCH KRAJACH

52 52 ZNAJOMOŚĆ J. ANGIELSKIEGO (%) First European Quality of Life Survey: Participation in civil Society, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006

53 53 Polska: Poziom 6: 0,7% Poziom 5: 6,1% Polska: Poniżej poziomu 1: 3,2% Poziom 1: 13,8% Nauki przyrodnicze: Uczniowie najlepsi Uczniowie najsłabsi

54 54 ILOŚCIOWA OCENA JAKOŚCI NAUKI – indeksy cytowań 1995 - 2005 Fizyka13 Matematyka15 Badania przestrzeni kosmicznej17 Chemia17 Nauki inżynierskie20 Materiałoznawstwo22 Biologia i biochemia23 Informatyka26 Biologia molekularna i genetyka26 Zoologia i nauki o roślinach28 Badania multidyscyplinarne28 Medycyna kliniczna30 Ekologia30 Psychologia i psychiatria36 Ekonomia39 Nauki społeczne44 źródło: Essential Science Indicators, 2006

55 55 POLSKA A EUROPA – FINANSOWANIE NAUKI EURO per capita źródło: Simona Frank, EUROSTAT, EC 2006 PL - 17 Średni poziom finansowania z budżetów państw 15 wynosi 167 EURO na mieszkańca (2004 r.)

56 56 * dane dla roku 2006 ** na czerwono - wyniki 100% średniej dla UE lub CEE Źródło: Czy warto inwestować w Polsce, raport KPMG, Warszawa 2008r.

57 57 NAKŁADY NA B+R WG WOJEWÓDZTW WojewództwoNakłady na B+R w mln PLN w 2006 roku% Polska5892,8100,00% Dolnośląskie298,25,06% Kujawsko-pomorskie175,32,97% Lubelskie180,83,07% Lubuskie23,80,40% Łódzkie355,16,03% Małopolskie726,812,33% Mazowieckie2462,641,79% Opolskie36,30,62% Podkarpackie157,32,67% Podlaskie61,01,04% Pomorskie307,15,21% Śląskie495,68,41% Świętokrzyskie21,50,36% Warmińsko-mazurskie55,10,94% Wielkopolskie454,77,72% Zachodnio-pomorskie81,71,39% Źródło: Czy warto inwestować w Polsce, raport KPMG, Warszawa 2008r.

58 58 łączne nakłady na B+R wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce Źródło: European Commission, JRC/DG RTD, The 2007 EU industrial R&D Investment Scoreboard, European Communities 2007 Źródło: Czy warto inwestować w Polsce, raport KPMG, Warszawa 2008r.

59 59 Źródło: Czy warto inwestować w Polsce, raport KPMG, Warszawa 2008r. PROBLEMY ZWIĄZANE Z B+R W POLSCE

60 60 Czysta strategia imitacji Strategia imitacji z elementami innowacji Strategia innowacji z elementami imitacji Czysta strategia innowacji 14,78%10,27%13,78%24,57% Źródło: Czy warto inwestować w Polsce, raport KPMG, Warszawa 2008r. STOPA ZWROTU INWESTYCJI INNOWACYJNYCH

61 61 WYZWANIA (7) Model rozwoju metropolitarnego Rozwój aglomeracji a suburbia (kooperacja): kompensacja wielkości miast poprzez dostęp z terenów szerokich suburbiów do infrastruktury miejskiej Miejski i wiejski styl życia (dyfuzje, różnice): laicyzacja, konsumeryzacja, postmaterializm Prognoza urbanizacji a prognoza spójności terytorialnej Model wyrównywania szans (regiony): własny, specyficzny potencjał, infrastruktura – dostęp, kapitał ludzki i społeczny (dystanse międzyregionalne) Co z rolnictwem? Wydajność, zatrudnienie (struktura zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich – pracujący poza gospodarstwami rolnymi dziś około 2,4mln na ok. 6mln pracujących), nowe typy miejsc pracy na obszarach wiejskich (program dla wsi) Dywergencja (od 0,25 – do 0,35): czy i kiedy konwergencja WARUNKI DLA SOLIDARNOŚCI I KONWERGNECJI REGIONALNEJ (Miasto – wieś; Polska A – Polska B; spójność – niespójność terytorialna) POLSKA 2030

62 62 DYNAMICZNY ROZWÓJ CELE 2015 ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY (PKB per capita)

63 63 DYNAMICZNY ROZWÓJ CELE 2015 ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY (PKB per capita)

64 64 SELEKTYWNOŚĆ MIGRACJI POAKCESYJNYCH – REGION ODPŁYWU Źródło: Okólski M., Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, 23.04.2008r.

65 65 Źródło: Okólski M., Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, 23.04.2008r.

66 66 Źródło: Okólski M., Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, 23.04.2008r.

67 67 WSM DLA WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO (Niemcy i Wielka Brytania) Źródło: Okólski M., Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, 23.04.2008r.

68 68 WYZWANIA (8) Wymiar terytorialny (wieś – miasto, regiony) Zagrożenia wykluczeniem (zdefiniować obszary i grupy potencjalnego wykluczenia: dzieci, niepełnosprawni, starsi 80+, imigranci, wieś) Czynniki sprzyjające wykluczeniu: deficyty: edukacji, zdrowia, pracy, dysfunkcjonalność rodzin, niskich dochodów Polityka integracji społecznej (model): welfare state workfare state welfare society Zdefiniować zasadę pomocniczości i zakresy odpowiedzialności (przemiany do 2030): państwo, samorząd, rodzina, firma (CSR), człowiek Stan zdrowotności a grupy ryzyka (otyłość, choroby krążenia, nowotwory – a programy zdrowotne (ich zasoby – nakłady, kadra, dostęp)) Przyczyny niespójności (ubóstwo z tytułu niskich dochodów: transfery – working poor) WARUNKI DLA POPRAWY SPÓJNOŚĆI SPOŁECZNEJ POLSKA 2030

69 69 STOPA UBÓSTWA WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W UE (2004) źródło: EU-SILC 2005

70 70 WYZWANIA (9) Jakość i dostęp usług publicznych (edukacja, zdrowie, usługi opiekuńcze, rynku pracy, socjalne, etc.) Orientacja na klienta Sprawna administracja (MBO, efektywność, mierniki, e- państwo, minimum obciążeń dla obywatela) Dobre rządzenie (indeks efektywności funkcji państwa: Transparentność decyzji Niska korupcja Sprawność stanowienia prawa – dobrego Efektywność decentralizacji Skala e-państwa Zarządzanie przez cele w administracji Usługi publiczne – proklienckość Obywatelska partycypacja WARUNKI DLA SPRAWNEGO PAŃSTWA I EFEKTYWNEGO RZĄDZENIA POLSKA 2030

71 71 WYZWANIA (10) Tożsamość polska (wokół jakich wartości: naród, UE, wartości postmaterialne, religia) – wybór pokolenia dzisiejszych 18-latków? Zaufanie społeczne, otwartość, tolerancja, więzi społeczne (jakie czynniki je budują) Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego (solidarność społeczna, compassion) Formy demokracji – model deliberatywny, partycypacja, interesariusze dialogu (biała księga dialogu społecznego anno 2008) Społeczeństwo informacyjne (internet, kanały komunikacji, media, cyfryzacja) Generacja kluczowa w 2030 (dzisiejsi – od startujących w szkole do kończących studia) WZROST KAPITAŁU SPOŁECZNEGO (ZAUFANIE I DUMA) POLSKA 2030

72 72 ODSETEK OSÓB UFAJĄCYCH LUDZIOM Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks

73 73 INDEKS AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W 20 KRAJACH Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks

74 74 Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks WARTOŚĆ WSKAŹNIKA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

75 75 ODSETEK OSÓB UFAJĄCYCH INNYM LUDZIOM W POLSCE W LATACH 1992-2007 Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks


Pobierz ppt "Przesłanki nowej perspektywy strategicznej Polska 2008 - 2030 Warszawa, 24 kwietnia 2008r. Dr Michał Boni ZESPÓŁ DORADCÓW STRATEGICZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google