Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PERSPEKTYWA STRATEGICZNA – POLSKA 2030 (wybrane elementy) Warszawa, 18 lipca 2008r. Dr Michał Boni Szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PERSPEKTYWA STRATEGICZNA – POLSKA 2030 (wybrane elementy) Warszawa, 18 lipca 2008r. Dr Michał Boni Szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów."— Zapis prezentacji:

1 PERSPEKTYWA STRATEGICZNA – POLSKA 2030 (wybrane elementy) Warszawa, 18 lipca 2008r. Dr Michał Boni Szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

2 2 WZROST I ROZWÓJ

3 3 WARUNKI DOBROBYTU Cyt. za: dr Ch. Ketels, Competitiveness: The New Learning, Warszawa 2008r.

4 4 WARUNKI DLA WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI Orientacja na rynki globalne i eksport Zaufanie do mechanizmów rynkowych (brak obaw związanych z prywatyzacją/zdolność do ryzyka) Długookresowy wzrost (prymat przyszłości nad teraźniejszością – solidarność pokoleń) – stabilne 5% Inwestycje w infrastrukturę (2 – 3% PKB 5%-8%PKB) Skala inwestycji (20% PKB długoterminowo, corocznie, z udziałem oszczędności prywatnych i publicznych oraz importem oszczędności - FDI) Transfer technologii a FDI Zmiana modelu polityki społecznej (Aktywna Polityka Społeczna Równych Szans – zapobiegliwość/praca przed transferami i konsumpcją)

5 5 KONKURENCYJNOŚĆ

6 6

7 7 OTWARTOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI

8 8 PORTFOLIO - EKSPORT Cyt. za: dr Ch. Ketels, Competitiveness: The New Learning, Warszawa 2008r.

9 9 Share of total trade(Imp+Exp) in GDP

10 10 INTENSYWNOŚĆ INWESTYCJI Cyt. za: dr Ch. Ketels, Competitiveness: The New Learning, Warszawa 2008r.

11 11 ROZWÓJ A INFRASTRUKTURA POLSKIE AUTOSTRADY: 2015 (90% potrzebnych autostrad, 70% dróg ekspresowych) Koleje – stan infrastruktury SIEĆ ENERGETYCZNA SIEĆ INTERNETOWA

12 12 ZMIANA STRUKTURY PRZEWOZÓW TOWAROWYCH W POLSKIM TRANSPORCIE LĄDOWYM W LATACH 1980 – 2005 (tkm) Źródło: Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce, zespół pod kier. J. Piechocińskiego, Warszawa 2008r.

13 13 DOPUSZCZALNE PRĘDKOŚCI JAZDY POCIĄGÓW NA SIECI LINII ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP PLK Źródło: Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce, zespół pod kier. J. Piechocińskiego, Warszawa 2008r.

14 14 ZALEŻNOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI OD WĘGLA JEST NAJWYŻSZA W UE Fuel mix of power sector (%) No other large country in the EU is so dependent on coal for its power generation Source: Eurostat *Bituminous shale EU-25 average ~30%

15 15 POLSKA PILNIE POTRZEBUJE NOWYCH MOCY, BY UCHRONIĆ SIĘ OD KRYZYSU ENERGETYCZNEGO Capacity deficit risk* (GW) *Comparison of peak electricity demand and net peak capacity of system power plants and CHP units Reserve margin in the national energy system Reserve below safe margin Capacity deficit 6-7 GW

16 16 MAJOR POLLUTANTS UNIT EMISSIONS HAVE BEEN ALREADY SIGNIFICIANTLY REDUCED NO x emissions reduction by 46% Ash emissions reduction by 94% SO 2 emission reduction by 62% Unit emissions from Polish power sector CO 2 emissions reduction by 16% SO 2, NO x, Ash (kg / MWh) CO 2 (t / MWh) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO - KLIMATYCZNE

17 Information Society performance by ESPON 123 IS Index Źródło: Spatial aspects of the Information Society, ESPON Project INFRASTRUKTURA ICT Indeks SI składa się z trzech indeksów składowych. Polska lepiej wypada na indeksie intensywności SI (mierzącym dostępność internetu w gosp. domowych i przedsiębiorstwach) oraz indeksie oddziaływania SI (mierzącym zatrudnienie w sektorach IT i liczbę patentów) – a gorzej w indeksie gotowości (mierzącym dochody rozporządzalne, dostępność telefonów oraz zasoby ludzkie w nauce i technologii). Zróżnicowanie wskaźnika SI pomiędzy regionami jest w Polsce zbliżone do średniej europejskiej.

18 Gospodarstwa domowe z dostępem do internetu (według podregionów NUTS) Źródło: Adam Płoszaj (2008), Przestrzenne aspekty dostępności i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce na tle europejskim. INFRASTRUKTURA ICT Gospodarstwa domowe z komputerem (według podregionów NUTS) Wymiar regionalny nierówności: nieco gorszy dostęp na ścianie wschodniej – jednak kluczowy podział przebiega między mieszkańcami miast i wsi.

19 INFRASTRUKTURA Indeks eEurope 2005 (wykorzystanie internetu + e-usługi publiczne + e- biznes + bezpieczeństwo infrastruktury IT + zasięg internetu szerokopasmowego) Polska jest w grupie krajów wyrównujących poziom wykorzystania ICT w porównaniu z EU15. Wskaźniki ICT są nadal niskie, jednak należy odnotować wzrost, który miał miejsce w ostatnich latach.

20 20 WYZWANIA KLIMATYCZNE Harmonizacja polityki na rzecz ochrony klimatu z prorozwojową polityką bezpieczeństwa energetycznego Inwestycje w energetykę: skala – tempo – źródła finansowania (znaczenie prywatyzacji) Rozwój technologii czystego węgla (relatywnie długi proces inkubacji technologicznej) Alternatywne źródła energii a efektywność

21 21 WARUNKI DLA RÓWNOWAGI DEMOGRAFICZNEJ Generacja seniorów a silver economy (portfele 60/65+ w 2030, 2 mln osób 80+) Model rodziny (deinstytucjonalizacja) a dzietność (Prognozy dzietności do 2030 (warianty: 1,45 – 1,6)) Problem spójności etnicznej (?) Długość kariery zawodowej a bezpieczny system emerytalny (65 – 67 lat wspólny wiek emerytalny) Oczekiwana długość życia – 80 (w tym – w zdrowiu) Liczba osób w wieku produkcyjnym a na emeryturach Charakterystyka grupy kluczowej (aktywnej: 30 – 50 lat), czyli tych, którzy dzisiaj są między: zaczynającymi szkołę, a kończącymi studia)

22 22 OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ ŻYCIA (wg płci w Polsce ) Źródło: Sytuacja demograficzna Polski, raport 2006 – 2007, Warszawa 2007

23 23 PIRAMIDA WIEKU I PŁCI LUDNOŚCI POLSKI w latach 2008 i 2030 Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy KE. kobietymężczyźni kobiety

24 24 Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy KE.

25 25 WSPÓŁCZYNNIK DZIETNOŚCI OGÓLNEJ w latach 2000 – 2006 (Polska) Źródło: I. E. Kotowska, Analiza płodności oraz założenia prognostyczne, Warszawa, styczeń 2008r.

26 26 ŚREDNI WIEK MATEK W CHWILI RODZENIA DZIECI W POLSCE (w latach 1980 – 2006) Źródło: Sytuacja demograficzna Polski, raport 2006 – 2007, Warszawa 2007

27 27 URODZENIA ŻYWE NA 1000 KOBIET, wg grup wieku, ZMIANY WSPÓŁCZYNNIKA PIERWSZYCH MAŁŻEŃSTW NA 1000 KOBIET WG WIEKU, Źródło: GUS

28 28 PRACA ZAROBKOWA KOBIET A DZIETNOŚĆ - POSTAWY

29 29 ZMIANY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I DZIETNOŚCI Źródło: DAddio A.C., dErcole M.M., (2005), Trends and Determinants of Fertility Rates in OECD Countries: The Role of Policies, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, no.27. s. 34

30 30 URODZENIA POZAMAŁŻEŃSKIE W POLSCE (w latach 1980 – 2006) Źródło: Sytuacja demograficzna Polski, raport 2006 – 2007, Warszawa 2007

31 31 LICZBA GODZIN PRZEZNACZANYCH NA PRACE DOMOWE – ŚREDNIA TYGODNIOWA Ramey V.A., Francis N., A century of work and leisure, Cambridge 2006

32 32 WZROST A RYNEK PRACY Propodażowe czynniki wzrostu (zatrudnienie) Wzrost zatrudnienia Wydajność pracy

33 33 WSKAŹNIKI ZATRUDNIENIA W GRUPACH WIEKU (2006)

34 34 WSKAŹNIKI ZATRUDNIENIA OSÓB w wieku 55 – 64 lata w Polsce i w UE w latach 1997 – 2006 Źródło: CIOP, PIB, Określenie możliwości aktywności zawodowej w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze, prezentacja 2008.

35 35 EMERYTURY POMOSTOWE – PORÓWNANIE KOSZTÓW

36 36 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU EMERYTALNEGO Skala problemu – warto przyjrzeć się proporcjom pomiędzy poziomem konsumpcji i dochodów w różnych grupach wiekowych. Rosnące wydatki na edukację w wieku wczesnym i na zdrowie w wieku podeszłym. Kluczowe wydłużenie czasu trwania aktywności zawodowej (production span) Mason, 2006

37 37 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU EMERYTALNEGO Jaka powinna być strategia Polski? Mason, 2006 Polska dziś?

38 38 PRODUKTYWNOŚĆ W UE

39 39 WYDAJNOŚĆ I PŁACE Źródło: Dynamika przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wydajności pracy (dynamika realna) dane GUS Zmiany wydajności pracy pracownika i płacy realnej

40 40 WYNAGRODZENIA A NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE Źródło: Rybiński K., Opala P., Hołda M., Gordian knots of the 21st century, Warszawa 2008 (abstract)

41 41 WZROST A KAPITAŁ INTELEKTUALNY Rozwój wczesnej edukacji Jakość wykształcenia Boom edukacyjny a deficyt edukacji dorosłych Mobilność i pracowitość

42 42 WCZESNA EDUKACJA DZIECI W Polsce dostęp do edukacji przedszkolnej ma tylko 42% dzieci w wieku 3 – 5 lat. Źródła danych: ¹ EUROSTAT; 2 Fundacja Komeńskiego na podstawie danych GUS, ³ GUS. Udział polskich dzieci w edukacji jest najniższy w Europie¹ (% 3-5-latków w instytucjach edukacyjnych)

43 43 Wczesne uczenie się Heckmann, J Invest in the very young, University of Chicago, 2006

44 44 JAKOŚĆ WYKSZTAŁCENIA Cyt. za: dr Ch. Ketels, Competitiveness: The New Learning, Warszawa 2008r.

45 45 LICZBA STUDENTÓW W POLSCE W TYSIĄCACH W LATACH Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks

46 46 LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Ramey V.A., Francis N., A century of work and leisure, Cambridge 2006

47 47 LICZBA GODZIN SPĘDZONYCH W SZKOŁACH Ramey V.A., Francis N., A century of work and leisure, Cambridge 2006

48 48 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

49 49 ŚREDNIA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH W ROKU w krajach OECD, 2005 Źródło: OECD, Going for Growth 2008

50 Liczba badaczy na 1000 osób zatrudnionych Liczba doktorantów (% danej kohorty) Dyplomy z nauk ścisłych i inżynierii jako % wszystkich dyplomów uniwersyteckich Polskie uczelnie produkują małą liczbę doktorantów; niewystarczający procent studentów kończy kierunki ścisłe i inżynieryjne. Polska ma również niski wskaźnik liczby badaczy.

51 Liczba artykułów naukowych na milion mieszkańców Liczba obcokrajowców pracujących w USA jako naukowcy Polscy naukowcy tworzą relatywnie mało prac naukowych. Duża ilość naukowców polskich zatrudnionych w USA może być dowodem odpływu kadr naukowych z Polski.

52 Polskie przedsiębiorstwa nie są chętne do finansowania nauki więc budżet pełni nadmierną rolę w jej finansowaniu….. …a ponieważ w sumie nie wydaje na nią wiele… Średnio w UE 167 EURO per capita Polska, 17 EUR per capita …więc ogólny poziom wydatków na B+R jest u nas na jednym z najniższych poziomów w Europie. Polska

53 Nakłady na B+R w Polsce są skoncentrowane w kilku większych miastach. W sumie ponad 50% nakładów ulokowane jest w województwach Mazowieckim i Wielkopolskim. 13,5%Pozostałe 7,72%Wielkopolskie 8,41%Śląskie 5,21%Pomorskie 41,79%Mazowieckie 12,33%Małopolskie 6,03%Łódzkie 5,06%Dolnośląskie 100,00%Polska %Województwo Całość wydadków na naukę można porównać do średniej europejskiej firmy….

54 54 MOBILNOŚĆ ZAWODOWA Tylko 29% Polaków uważa, że zmiana pracy co kilka lat jest dobra dla człowieka. To znacznie poniżej średniej europejskiej (40%) i dużo poniżej krajów wiodących, jak Szwecja, czy Dania, gdzie ponad 70% obywateli uważa tam, że zmiana pracy służy człowiekowi. Polacy nie widzą korzyści w zmianie pracy i rzadko decydują się na jej zmianę. Nawet wśród wysoko wykwalifikowanych pracowników nauki i techniki – tylko 4,7% z nich zdecydowało się zmienić pracę w latach Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie. Źródło: Raport o kapitale intelektualnym, Diagnoza – wersja robocza, Zespół doradców strategicznych Premiera, pod kier. P. Bochaniarza, Warszawa 2008r.

55 55 WZROST A LOKOMOTYWY ROZWOJU Regiony – konwergencja/dywergencja Drenaż kapitału intelektualnego Metropolie a klasa kreatywna Liderzy rozwoju: 3T (technologie, talenty, tolerancja)

56 56 ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY (PKB per capita)

57 57 WSM DLA WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO (Niemcy i Wielka Brytania) Źródło: Okólski M., Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, r.

58 58 POTENCJAŁ METROPOLII Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań Szczecin Gdańsk Gdynia Sopot Katowice (z innymi) Bydgoszcz Lublin Białystok Toruń Rzeszów Nowy ustrój metropolitarny 36% PKB 22% ludności 25% pracujących 40% pracujących w usługach 16% hoteli 65% studentów 13,3% PKB metropolii

59 59 Dodatnie saldo migracji, tylko: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk Wynagrodzenie wyższe znacznie (10% ) od regionalnego: Katowice, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Lublin Studenci: powyżej 500 na 10 tys. mieszkańców: Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań Znajomość języka angielskiego (powyżej 40%): Gdańsk, Poznań, Wrocław Dodatni przyrost naturalny: Poznań, Lublin, Białystok, Toruń POTENCJAŁ METROPOLII c.d.

60 60 Problemy rolnictwa Po wejściu Polski do UE wyraźnie poprawiła się sytuacja dochodowa rolników. Jednak tylko ok. 14% gospodarstw (pow. 1ha) osiągało dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na pełnozatrudnionego zbliżone do przeciętnych wynagrodzeń netto w gospodarce narodowej. Pod względem wielkości ekonomicznej większość gospodarstw (pow. 1 ha) to gospodarstwa małe i bardzo małe (poniżej 8 ESU, czyli takie, których nadwyżka bezpośrednia to mniej niż ok. 37 tys. zł rocznie). Takich gospodarstw jest w Polsce ok. 1,5 mln czyli ponad 86% gospodarstw rolnych (pow. 1 ha). Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstwa indywidualnego o powierzchni pow. 1 ha UR to 4,4 ESU, podczas gdy w UE ok. 10 ESU. Udział pracujących w rolnictwie wśród ogółu pracującej ludności Polski spada systematycznie od ponad 20% w połowie lat 1990-tych do poniżej 15% w 2007 r. Zwiększa się udział osób starszych wśród pracujących w rolnictwie co wskazuje na utrzymanie trendu spadku znaczenia rolnictwa w zatrudnieniu ogółem. Większość (58%) osób pełnozatrudnionych w rolnictwie odnotowano w gospodarstwach najsłabszych ekonomicznie (do 4 ESU). Według ekspertów IERiGŻ gospodarstwa o wielkości 2-4 ESU i 4-8 ESU prawdopodobnie nie podejmą próby modernizowania i będą tracić szansę na utrzymanie zdolności konkurencyjnej. Najwięcej rodzin wiejskich utrzymuje się głównie z własnego gospodarstwa rolnego w woj.: kujawsko- pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim. Najmniej w woj.: dolnośląskim, lubuskim śląskim, i zachodniopomorskie. Relacja dochodów rozporządzalnych rolników do dochodów pracowników wzrosła z 65% w 2003 r. do 83% w 2006 r. W 2006 r. ok. 50% dochodów rolnych pochodziło ze wsparcia środkami publicznymi (głównie unijnymi). Żródło: GUS

61 61 Przemiany polskiej wsi Polską wieś cechuje relatywnie szybki proces dezagraryzacji. Obszary wiejskie są coraz mniej zależne od rolnictwa i coraz lepiej zintegrowane z krajowym rynkiem pracy. W dziedzinie infrastruktury technicznej obszary wiejskie w Polsce dokonały w ostatnich latach skoku cywilizacyjnego. Dzięki wysiłkowi inwestycyjnemu gmin w ciągu dekady długość sieci wodociągowej na wsi wzrosła o blisko 60%, a długość sieci kanalizacyjnej – sześciokrotnie. Obecnie prawie 90% gospodarstw domowych na wsi jest podłączone do wodociągu, a 75% posiada łazienkę. Prawie 2/3 posiada centralne ogrzewanie. Dzięki własnym inwestycjom gmin, a także wielu programom pomocowym, poprawia się dostęp wsi do ICT. Co trzecie gospodarstwo jest wyposażone w stacjonarny komputer, skomputeryzowana jest także większość szkół. W dalszym ciągu jednak mniej niż 20% gospodarstw wiejskich korzysta z internetu. Obszary wiejskie przechodzą powoli z etapu nadrabiania cywilizacyjnych zaległości, do tworzenia atrakcyjnego miejsca do życia. Od 2000 r. saldo migracji z miasta na wieś jest dodatnie (w latach wyniosło ok tys., podczas gdy w latach było to –480 tys.). Wynika to głównie z procesu suburbanizacji. Ponad 50% gospodarstw domowych na wsi to gospodarstwa bezrolne. Ok. 38% dochodów ludności wiejskiej jest pozyskiwanych z pracy najemnej, ok. 8% z dochodów z pracy na własny rachunek poza rolnictwem a ok. 40% ze świadczeń społecznych. Młodzi ludzie co raz częściej wybierają pracę poza rolnictwem. Według BAEL w latach udział rolników wśród młodych (15-34 lata) osób mieszkających na wsi spadł z 19% do 13%. Rósł w tym czasie udział młodzieży pracującej poza rolnictwem – z 34% do 39% oraz podejmującej naukę - z 25% do 29%. Osoby młode coraz rzadziej są też bezrobotne – udział bezrobotnych w tej kategorii wiekowej wyniósł 7% w roku 2007 w porównaniu do 13% w

62 62 WZROST A KAPITAŁ SPOŁECZNY Zaufanie społeczne – polskim problemem Kapitał społeczny, spójność społeczna a transfery społeczne Czy polityka społeczna jest właściwie zaadresowana? Solidarność pokoleń

63 63 KAPITAŁ SPOŁECZNY A DOBROBYT MATERIALNY (w przekroju 19 miast) Źródło: Diagnoza społeczna 2007, Warunki życia Polaków, pod red. Czapiński J., Panek T., Warszawa 2007r.

64 64 ZAUFANIE INTERPERSONALNE A DOCHÓD NA MIESZKAŃCA (w USD wg parytetu siły nabywczej) Źródło: Diagnoza społeczna 2007, Warunki życia Polaków, pod red. Czapiński J., Panek T., Warszawa 2007r.

65 65 ZAUFANIE INTERPERSONALNE A ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Źródło: Diagnoza społeczna 2007, Warunki życia Polaków, pod red. Czapiński J., Panek T., Warszawa 2007r.

66 66 ODSETEK OSÓB UFAJĄCYCH LUDZIOM Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks

67 67 Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks, Warszawa WARTOŚĆ WSKAŹNIKA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

68 68 TRANSFERY SOCJALNE A ADRESACI Źródło: The Social Situation in the European Union 2007, European Commission, kwiecień 2008

69 69 STOPA UBÓSTWA WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W UE (2004) źródło: EU-SILC 2005

70 70 NASZA SZANSA SOLIDARNOŚĆ CZTERECH POKOLEŃ Stworzenie dzieciom ery cyfrowej warunków dla ich szansy rozwojowej – udział w gospodarce opartej na wiedzy Wsparcie dla generacji drugiego powojennego wyżu demograficznego (start zawodowy, migracje-powroty, dzietność) Program 50+ (pierwszy powojenny wyż demograficzny) Budowanie zrębów silver economy Aktywność życiowa seniorów Bezpieczny system emerytalny Opieka pielęgnacyjna

71 71 EFEKTYWNOŚĆ RZĄDZENIA Skuteczna, mądra deregulacja Jakość debaty publicznej (od nieefektywnego dialogu społecznego do platformy uzgodnień dla interesariuszy) Zmiana horyzontu rządzenia (perspektywa strategiczna/długoterminowa) Od welfare state do workfare state i welfare society przywództwo

72 72 KLUCZOWE WYZWANIA STABILNY, WYSOKI WZROST GOSPODARCZY RÓWNOWAGA DEMOGRAFICZNA WYSOKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA ORAZ ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY ODPOWIEDNI POTENCJAŁ INFRASTRUKTURY (technicznej, transportowej, cyfrowej, teleinformatycznej) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO – KLIMATYCZNE GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY I ROZWÓJ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO (nowy potencjał rozwojowy Polski, nowe przewagi konkurencyjne) SOLIDARNOŚĆ I KONWERGNECJA REGIONALNA (miasto – wieś; Polska A – Polska B; spójność – niespójność terytorialna) POPRAWA SPÓJNOŚĆI SPOŁECZNEJ SPRAWNE PAŃSTWO I EFEKTYWNE RZĄDZENIE WZROST KAPITAŁU SPOŁECZNEGO (ZAUFANIE I DUMA)


Pobierz ppt "PERSPEKTYWA STRATEGICZNA – POLSKA 2030 (wybrane elementy) Warszawa, 18 lipca 2008r. Dr Michał Boni Szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google