Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASPEKTY PRAWNE 6 PR Agnieszka Krochmal prawnik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASPEKTY PRAWNE 6 PR Agnieszka Krochmal prawnik"— Zapis prezentacji:

1 ASPEKTY PRAWNE 6 PR Agnieszka Krochmal prawnik
specjalista ds. umów międzynarodowych

2 Program wykładu ZASADY OGÓLNE KONTRAKT UMOWA KONSORCJUM
JĘZYK POLSKI, WYBÓR PRAWA PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3 ZASADY OGÓLNE

4 KONTRAKT MODELOWY TRAKTAT ustanawiający WE ZASADY UDZIAŁU RAMY I
tytuł „badania i rozwój” UMOWY MIĘDZYNARODOWE ZASADY UDZIAŁU I ROZPOWSZECHNIANIA RAMY PROGRAMU 6 PR INNE RELEWANTNE REGULACJE UE np. dotyczące finansów POSZCZEGÓLNE PROGRAMY KONTRAKT MODELOWY

5 INTERNATIONAL AGREEMENTS PARTICIPATION AND DISSEMINATION RULES
Legal Framework INTERNATIONAL AGREEMENTS EC TREATY PARTICIPATION AND DISSEMINATION RULES FRAMEWORK PROGRAMME MODEL CONTRACT SPECIFIC PROGRAMMES Other relevant EC Regulations FINANCIAL REGULATION GUIDELINES ON EVALUATION AND SELECTION PROCEDURES WORK PROGRAMMES

6 Umowa konsorcjum - podstawa prawna
ZASADY UDZIAŁU I ROZPOWSZECHNIANIA KONTRAKT MODELOWY PROJEKTY SIECI ZINTEGROWANE DOSKONAŁOŚCI UMOWA KONSORCJUM

7 Relacje między podmiotami
KOMISJA EUROPEJSKA KONTRAKT NIE WIĄZĄ KOMISJI !!! SPOJNOŚĆ ART. PRZEWODNICZĄCY KONSORCJUM KONSORCJUM UMOWA KONSORCJUM

8 Podstawa prawna DECISION No 1/2002 OF THE EU-POLAND ASSOCIATION COUNCIL OF 28 FEBRUARY 2002 ADOPTING THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PARICIPATION OF TEH REPUBLIC OF POLAND IN COMMUNITY PROGRAMMES (2002/258/EC) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF POLAND ON POLAND’S ASSOCIATION WITH THE SIX FRAMEWORK PROGRAMME OF THE EUROPEAN COMMUNITY FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMNSTRATION ACTIVITIES, CONTRIBUTING TO THE CREATION OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA AND TO INNOVATION ( ) REGULATIONS (EC) No 2321/2002 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 16 DECEMBER 2002 CONCERNING THE RULES FOR THE PARTICIPATION OF UNDERTAKINGS, RESEARCH CENTRES

9 Pomoc DODATKOWE, NIEWIĄŻĄCE INFORMACJE: PRZEWODNIK DOTYCZACY FINANSÓW
PRZEWODNIK DOTYCZACY NEGOCJACJI PRZEWODNIK DOTYCZACY UMOWY KONSORCJUM PRZEWODNIK DOTYCZĄCY ZARZĄDZANIE PROJEKTEM PRZEWODNIK DOTYCZĄCY PROCEDURY SELEKCJI I OCEN

10 KONTRAKT

11 Struktura kontaktu KONTRAKT WŁAŚCIWY „CORE CONTRACT”(+ KLAUZULE);
ZAŁĄCZNIKI: ANNEX I - OPIS PROJEKTU – DANE TECHNICZNE ANNEX II -OGÓLNE POSTANOWIENIA ANNEX III - INSTRUMENTY FINANSOWE ANNEX IV FORM A – PRZYSTĄPIENIE DO KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCÓW ANNEX V FORM B – PRZYSTĄPIENIE DO KONTRAKTU W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU ANNEX VI FORM C – OŚWIADCZENIA FINANSOWE MOŻNA DOŁĄCZYĆ: PROCEDURY NEGOCJACYJNE UMOWĘ KONSORCJUM

12 Core-Contract 1/5 Art.1. - PRZEDMIOT Art.2. – USTANOWIENIE KONSORCJUM
Art.3. – ROZWÓJ KONSORCJUM Art.4. – WEJŚCIE W ŻYCIE KONTRAKTU I CZAS TRWANIA PROJEKTU Art.5. – UDZIAŁ FINANSOWY WSPÓLNOTY Art.6. – OKRES RAPORTÓW Art RAPORTY Art.8. – ZMIANY PŁATNOŚCI Art.9. – KLAUZULE Art.10. – WPROWADZANIE ZMIAN Art.11. – PRZEPŁYW INFORMACJI Art.12. – WYBÓR PRAWA Art.13. – SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW Art.14. – ANEKSY JĘZYK

13 Core-Contract 2/5 PODPISY I WEJŚIE W ŻYCIE KONTRAKTU
KONTRAKT WIĄŻE WSZYSTKICH WYKONAWCÓW („CONTRACTORS”) Z KOMISJĄ; WCHODZI W ŻYCIE PO PODPISANIU PRZEZ KOORDYNATORA I KOMISJĘ (WYKONAWCY NABYWAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI); KOORDYNATOR JEST ZOOBOWIĄZANY DOPILNOWAĆ ABY POZOSTALI WYKONAWCY PODPISALI FORMĘ A BEZ OPÓŹNIEŃ; PROJEKT ROZPOCZYNA SIĘ ZGODNIE Z DATĄ OKREŚLONĄ W KONTRAKCIE (NIE KONIECZNIE Z DNIEM PODPISANIA KONTRAKTU PRZEZ KOORDYNATORA).

14 Core-Contract 3/5 WSZYSCY WYKONAWCY („CONTRACTORS”) SĄ WYMIENIENI (ZIDENTYFIKOWANI) W CORE-CONTARCT (ART.1.2); POWSTAŁA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN W STRUKTURZE KONSORCJUM ART.2 KIEDY JEDEN LUB WIĘCEJ WYKONAWCÓW NIE PODPISZE FORMY A; ART. 3 KIEDY POJAWIAJĄ SIĘ NOWI WYKONAWCY; KOMISJA OKREŚLIŁA MAKSYMALNĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA PROJEKTU (ART.5)

15 Core-Contract 4/5 OKRESY SPRAWOZDAWCZOŚCI ZOSTAŁY DOKŁADNIE OKREŚLONE (ART.6); PONIŻSZE RAPORTY (KAŻDY Z NICH) MUSZĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE DO KOMISJI W TERMINIE 45 DNI OD DATY KOŃCZĄCEJ KAŻDY Z OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH (ART.7 + ANNEKS II ART. 7.2): OKRESOWY RAPORT DOTYCZĄCY AKTYWNOŚCI (ROZPOWSZECHNIANIA „KNOWLEDGE”) OKRESOWY RAPORT DOTYCZĄCY ZARZĄDZANIA (TAKŻE FINANSE) OKRESOWY RAPORT DOTYCZĄCY PODZIAŁU FINANSÓW (KOORDYNATOR - WYKONAWCY) KAŻDY DODATKOWY RAPORT WYMAGANY ANEKSAMI DO KONTRAKTU OBOWIĄZEK AUDYTU

16 Core-Contract 5/5 CORE-CONTRAKT MOŻE ZAWIERAĆ KLAUZULE (POSTANOWIENIA WYJĄTKOWE); MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN * NA PISEMNĄ PROŚBĘ – KOMISJA MA 45 DNI NA ROZPATRZENIE WNIOSKU * TYLKO W FORMIE PISEMNEJ PRAWO RZĄDZĄCE UMOWĄ – BELGII LUB LUKSEMBURGA.

17 Aneks II 1/9 STRUKTURA ANEKSU II: DEFINICJE
CZĘŚĆ A – IMPLEMENTACJA PROJEKTU CZĘŚĆ B – POSTANOWIENIA FINANSOWE CZĘŚĆ C – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

18 Aneks II 2/9 CZĘŚĆ A – IMPLEMENTACJA PROJEKTU SEKCJA 1
ART. II.2. - DZIAŁANIA ART. II.3. – WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ ART. II.4. – SIŁA WYŻSZA ART. II.5. – ZAWIESZENIE/PRZEDŁUŻENIE PROJEKTU ART. II.6. – PODWYKONAWSTWO ART. II.7. – RAPORTY ART. II.8. – ZATWIERDZANIE RAPORTÓW ART. II.9. – POUFNOŚĆ ART. II.10. – WYMIANA INFORMACJI ART. II.11. – KRAJE STOWARZYSZONE I CZŁONKOWSKIE ART. II.12. – UPUBLICZNIENIE PROJEKTÓW ART. II.13. – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ART. II.14. – PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI SEKCJA 2 ART. II.15. – ROZWIĄZANIE KONTRAKTU I ODPOWIEDZ. ART. II.16. – NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROJEKTU ART. II.17. – ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHNICZNA ART. II.18. – ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

19 Aneks II 3/9 CZĘŚĆ B – POSTANOWIENIA FINANSOWE SEKCJA 1
ART. II.19. – ELIGIBLE COSTS ART. II.20. – DIRECT COSTS ART. II.21. – INDIRECT COSTS ART. II.22. – COST REPORTING MODELS ART. II.23. – RECEIPTS OF THE PROJECT ART. II.24. – COMMUNITY FINANCIAL CONTRIBUTION ART. II.25. – REIMBURSEMENT RATES ART. II.26. – AUDIT CERTIFICATES ART. II.27. – INTEREST... ART. II.28. – PAYMENT MODALITIES SEKCJA 2 ART. II.29. – KONTROLA I AUDYT ART. II.30. – LIKWIDACJA SZKÓD ART. II.31. – ZWROT WKŁADU KOMISJI

20 Aneks II 4/9 CZĘŚĆ C – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
ART. II.22. – WŁASNOŚĆ WIEDZY „KNOWLEDGE” ART. II.33. – OCHRONA WIEDZY ART. II.34. – UŻYCIE I ROZPOWSZECHNIANIE ART. II.35. – PRAWA DOSTĘPU ART. II.36. – OGRANICZAJĄCE I NIEDOPOGODZENIA ZOBOWIĄZANIA

21 Aneks II 5/9 PODWYKONAWSTWO („SUBCONTRACTING”)
PRACE OKREŚLONE W ANEKSIE I POWINNY BYĆ WYKONANE PRZEZ WYKONAWCÓW („CONTRACTORS” – ZIDENTYFIKOWANI W KONTRAKCIE). ZLECONE MOGĄ ZOSTAĆ TYLKO W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH – ZLECENIE TAKIE JEST KONIECZNYM ELEMENTEM WYKONANIA PROJEKTU ORAZ KONIECZNOŚĆ ZLECENIA ZOSTAŁA NADMIENIONA W ANEKSIE TECHNICZNYM (ANEKS I). W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU WYKONAWCY MOGĄ ZLECIĆ WYKONANIE CZĘŚCI USŁUG, NIE BĘDĄCYCH PODSTAWOWYM ELEMENTEM PROJEKTU, A KTÓRYCH OSOBIŚCIE NIE MOGĄ WYKONAĆ. WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZED KOMISJĄ ZA PRACĘ ZLECENIOBIORCY.

22 Aneks II 6/9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHNICZNA
PYTANIE O IMPLEMENTACJĘ PROJEKTU; PONOSZONA PROPORCJONALNIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE, MAKSYMALNIE DO CAŁEJ SUMY KTÓRĄ WYKONAWCA OTRZYMAŁ W RAZIE BRAKU IMPLEMENTACJI KOMISJA PRZECHODZI DO PRZEPISÓW Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ ART RULES OF PARTICIPATIONS

23 Aneks II 7/9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA
UŻYWANA TYLKO W RAZIE KONIECZNOŚCI („OSTATNIA DESKA RATUNKU”); POWSTAŁY DŁUG (WYKONAWCY KTÓRY BYŁ PRZYCZYNĄ NIEDOTRZYMANIA POSTANOWIEŃ KONTRAKTU) KOMISJA ROZDZIELA MIĘDZY POZOSTAŁYCH WYKONAWCÓW; PROPORCJONALNIE DO UDZIAŁU WYKONAWCÓW W PROJEKCIE, MAKSYMALNIE DO WYSOKOŚCI PEŁNEJ KWOTY DO KTÓREJ ZOSTALI UPRAWNIENI (TO THE TOTAL AMOUNT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE); OGÓLNIE ZASADĄ JEST ZWROT PRZEZ KONSORCJUM (WYKONAWCY CZASAMI OKREŚLAJĄ ZADADY W UMOWIE KONSORCJUM) WSKAZANEJ PRZEZ KOMISJĘ KWOTY (DŁUG).

24 Aneks II 8/9 WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA – WYJĄTKI:
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, ORGANY PUBLICZNE, I INNE PODMIOTY PORĘCZONE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE LUB PAŃSTWA STOWARZYSZONE, ODPOWIADAJĄ SAMODZIELNIE ZA WŁASNE DŁUGI I NIE ODPOWIADAJA ZA DŁUGI INNYCH WYKONAWCÓW; PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ NIE STOSUJE SIĘ DO: SZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ MŚP (MSP) HUMAN RESOURCES AND MOBILITY UZASADNIONYCH JAKO KONIECZNE SPECYFICZNYCH DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH (SSA).

25 Aneks II 9/9 NEW! KILKA PODMIOTÓW PRAWNYCH MOŻE DZIAŁAĆ WSPÓLNIE JAKO JEDEN PODMIOT PRAWNY, ZGODNIE Z ZAPISEM ART RULES OF PARTICIPATIONS, WÓWCZAS KWESTIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WEWNĘTRZNEJ MIĘDZY PODMIOTAMI POWINNY BYĆ OKREŚLONE ZGODNIE Z PRAWEM NA PODSTAWIE KTÓREGO TEN PODMIOT PRAWNY ZOSTAŁ USTANOWIONY.

26 UMOWA KONSORCJUM

27 Zasady ogólne ZASADY: UMOWA KONSORCJUM JEST OBOWIĄZKOWA DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW PROJEKTÓW FINANSOWANYCH NA PODSTAWIE 6 PR, Z WYJĄTKIEM TYCH PROJEKTÓW DLA KTÓRYCH W Call for Proposal NA KTÓRY APLIKUJEMY PRZEWIDZIANO ZWOLNIENIE OD POWYŻSZEGO OBOWIĄZKU. KOMISJA NIE JEST STRONĄ UMOWY KONSORCJUM. UMOWA KONSORCJUM MUSI BYĆ ZGODNA Z RULES I EC CONTRACT. ANI KOMISJA ANI ŻADNA OSOBA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU KOMISJI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UZYCIE INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W CHECKLIST FOR A CA.

28 Definicje - kto podpisuje CA
1. CONSORTIUM AGREMENT: ZDEFINIOWANA W RULES ORAZ W EC CONTRACT „AN AGREEMENT THAT PARTICIPANTS IN AN INDIRECT ACTIONS CONCLUDE AMONG THEMSELVES FOR ITS IMPLEMENTATION...” TAKA UMOWA NIE MOŻE MIEĆ WPŁYWU NA OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WZGLĘDEM KOMISJI POWSTAŁE NA PODSTAWIE KONTRAKTU LUB RULES. 2. PARTICIPANTS PODMIOT PRAWNY .... 3. PODMIOT PRAWNY OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA, POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ I BEDĄCA UMOCOWANĄ DO POSIADANIA PRAW I OBOWIĄZKÓW WE WŁASNYM IMIENIU (ART. 2.8 RULES OF PARICIPATIONS)

29 Umowa konsorcjum NEW! „UCZESTNICY AKCJI POŚREDNICH ZAWIERAJĄ UMOWĘ KONSORCJUM, CHYBA ŻE TEKST OGŁOSZENIA KONKURSU TZW. CALL FOR PROPOSALS, STANOWI INACZEJ. KOMISJA OPUBLIKUJE, NIE WIĄŻĄCY, PRZEWODNIK DOTYCZĄCY PRZYGOTOWYWANIA UMOWY KONSORCJUM, KTÓRY BĘDZIE OBEJMOWAŁ TAKIE ZAGADNIENIA JAK: WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA KONSORCJUM; PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ; ROZSTRZYGANIE SPORÓW WEWNĘTRZNYCH KONSORCJUM. ” ART REGULACJI 2321/02.

30 Umowa konsorcjum - modele dla 6 PR
IP (PROJEKTY ZINTEGROWANE): IPCA PRZEMYSŁ I JEDNOSTKI BADAWCZE1/2 EU_CA = IPCA + IPR **** ANRT (FRANCUZI) IPR NIEPEŁNE ZAPISY FRO (FRANCUZI) ZAWIERA NOE HELMHOLTZ (NIEMCY) MNIEJ KORZYSTNA DLA PRZEMYSŁU CSIC (?) PODSTAWA JEDNOSTEK BADAWCZYCH NOE (SIECI DOSKONAŁOŚCI): UNECA STANDARDOWA W PRZYSZŁOŚCI ? UWAGA: NIE BĘDZIE JEDNEGO MODELU!!!

31 FRANCJA

32 Francuska procedura podpisania umowy konsorcjum
Wycofanie się uczestnika? Wycofanie się uczestnika? 3 Kontrakt UE podpisywany przez koordynatora 1 Negocjacje i podpisanie umowy przedwstępnej (lub umowy konsorcjum) 2 podpisanie umowy konsorcjum (lub zmiany) Negocjacje umowy konsorcjum Od momentu opublikowania the call for proposal (CP) do momentu odpowiedzi Kontrakt UE podpisywany przez uczestników (forma A) Ocena odpowiedzi na CP dokonywana przez Komisję i udzielenie odpowiedzi przez Komisję. Wycofanie się uczestnika?

33 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU WYKONAWCZEGO
Zarządzanie KOMITET NAUKOWY RADA ZARZĄDZAJĄCA PROJEKTY ZINTEGROWANE - RADA KOMITET WYKONAWCZY PRZEWODNICZĄCY KOMITETU WYKONAWCZEGO U.E GRUPA ZARZĄDZAJĄCA KOORDYNATOR KOMITET ds. Podprojektów „Subproject” KOMITET ds. Podprojektów „Subproject” KOMITET ds. Podprojektów „Subproject” KOMITET ds. Podprojektów „Subproject” Sub project 1 Sub project 2 Sub project 3 Sub project 4

34 Organy ORGANY PODEJMUJĄCE DECYZJĘ:  RADA ZARZĄDZAJĄCA
 KOMITET WYKONAWCZY KOMITET DS. PODPROJEKTÓW  CIAŁO DORADCZE - KOMITET DS. NAUKI I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORGANY OPERACYJNE: KOORDYNATOR PRZEWODNICZĄCY KOMITETU WYKONAWCZEGO GRUPA ZARZĄDZAJĄCA

35 Negocjacje z Komisją - kontrakt
KOORDYNATOR JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEDŁOŻENIE WNIOSKU I NEGOCJACJE Z KOMISJĄ. KAŻDY WYKONAWCA PODEJMUJE SIĘ WSPIERAĆ KOORDYNATORA. WNIOSEK JEST PRAWNIE WIĄŻĄCY W STOSUNKU DO WYKONAWCÓW. KOORDYNATOR MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NA BIEŻĄCO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW. KOORDYNATOR NIE MOŻE, BEZ POROZUMIENIA Z WYKONAWCAMI, AKCEPTOWAĆ ANI PRZEDSTAWIAĆ PROPOZYCJI, JAKICHKOLWIEK ODSTĘPSTW OD ZAKRESU LUB WARUNKÓW ICH „Work Package” !!! KOORDYNATOR NIE PODPISZE KONTRAKTU Z KOMISJĄ, DOPÓKI POZOSTALI WYKONAWCY NIE PODPISZĄ UMOWY KONSORCJUM !!!

36 Obowiązki związane z wdrażaniem kontraktu
KAŻDY WYKONAWCA WYKAŻE SIĘ AKTYWNOŚCIĄ, W ODPOWIEDNIM CZASIE, PRZEDSTAWI KOORDYNATOROWI LUB OSOBIE PROWADZĄCEJ PODPROJEKT WSZYSTKIE INFORMACJE KONIECZNE DO WYKONANIA PROJEKTU. KAŻDY WYKONAWCA POWINIEN DZIAŁAĆ W DOBREJ WIERZE, UCZCIWIE: WYKAZUJĄC WSPÓŁPRACĘ PODCZAS SPOTKAŃ; NIEWYKORZYSTUJĄC PRAWA WETA NADMIERNIE; NIE KORZYSTAJĄC Z WIEDZY BEZ UPRZEDNIEGO UZYSKANEGO DO NIEJ PRAWA; ZAPEWNIAJĄC WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI I MATERIAŁÓW, KTÓRE DOSTARCZA INNYM WYKONAWCOM.

37 IP Ogólne Zgromadzenie / Rada Wszyscy uczestnicy STREP
Komitet naukowy lub panel techniczny (opcjonalnie) Eksperci naukowi projektu lub zewnętrzni eksperci (jeśli odpowiednio uzasadnione Komitet Wykonawczy (opcjonalnie) Głownie końcowi użytkownicy projektu Doradcy, nie podejmują decyzji Rada Wykonawcza Przewodniczy Koordynator Przewodniczący Podprojektów „Sub-project” / Inicjatorzy Grupa Zarządzająca Projektem Przewodniczy Koordynator Specific internal assistance (zarządzanie, prawo, finanse, rozpowszechnianie, szkolenia, aktywność...) zarząd dnia codziennego Sub-project 1 do 8 (PROPONOWANA) WYBÓR LIDERA PRZEZ ZAINTERESOWANYCH UCZESTNIKÓW WORK PACKAGE Grupa Zarządzająca Podprojektem przewodniczący + inni członkowie podprojektu  Zarząd podprojektem dnia codziennego STREP Opcjonalne w zależności od wielkości Projektu IP Work package 1 to 8 per SP WYBÓR LIDERA Grupa Zarządzająca WP (opcjonalnie) Przewodniczący WP + inni uczestnicy WP Zarząd WP dnia codziennego ZWIĄZANI ZE SPRAWAMI NAUKI Zadania Nieograniczone

38 Organizacja projektu (1/2)
ZGROMADZENIE OGÓLNE : GŁÓWNE DECYZJE I OGÓLNY KIERUNEK PRZEWODNICZY KOORDYNATOR 1 UCZESTNIK = 1 REPREZENTANT = 1 GŁOS DECYZJE WYMAGAJĄCE GŁOSOWANIA MUSZĄ BYĆ UPRZEDNIO PRZEDSTAWIONE UCZESTNIKOM W ZAWIADOMIENIU O ZEBRANIU. WIEKSZOŚĆ 75% GŁOSÓW [2/3 CZŁONKÓW UPRAWNIONYCH] DLA DECYZJI ZWYKŁYCH I JEDNOGŁOŚNOŚĆ DLA DECYZJI GŁÓWNYCH [WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH]. KAŻDY UCZESTNIK MA PRAWO WETA, O ILE JEST TO ODPOWIENIO UZASANIONE. DECYZJE SĄ PODEJMOWANE WG OKREŚLONEJ PROCEDURY.

39 Organizacja projektu (2/2)
ZGROMADZENIE OGÓLNE W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIADA ZA: ROZDYSPONOWANIE BUDŻETU NA PODPROJEKTY / ZMIANY W Work Package. WPROWADZANIE ZMIAN NA LIŚCIE OSÓB ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM MAJĄCYCH PRAWO DOSTĘPU „access rights” DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROJEKTU. PROPOZYCJE ZMIAN (POPRAWEK) KONTRAKTU LUB UMOWY KONSORCJUM. DECYZJE O ZAWIESZENIU LUB WYPOWIEDZENIU CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI KONTRAKTU. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW (WLICZAJĄC KOORDYNATORA), DZIAŁANIA, KTÓRE POWINNY BYĆ PODJĘTE / NOMINACJA NOWEGO KOORDYNATORA. DECYZJE DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DO KONTRAKTU PRZEZ NOWEGO WYKONAWCĘ. DECYZJE DOTYCZĄCE WYCOFANIA WNIOSKU.

40 Organizacja projektu - koordynator
KOORDYNATOR JEST JEDYNYM POŚREDNIKIEM POMIĘDZY WYKONAWCAMI A KOMISJĄ. GŁÓWNE ZADANIA KOORDYNATORA TO: DOSTARCZANIE RAPORTÓW I INNYCH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO KOMISJI; PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ORAZ RADY WYKONAWCZEJ; ZAPEWNIENIE PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY UCZESTNIKAMI PROJEKTU A PRZEWODNICZĄCYM I PODPROJEKTÓW; WSTRZYMANIE ZALICZKI Z KOMISJI, PRZELEWANIE KWOT ROZLOKOWANYCH POMIĘDZY WYKONAWCAMI (TAK JAK USTALONO W BUDŻECIE PRZYJĘTYM PRZEZ OGÓLNE ZGROMADZENIE). KOORDYNATOR NIE JEST UPRAWNIONY ANI DO DZIAŁANIA LUB PODEJMOWANIA PRAWNIE WIĄŻĄCYCH DEKLARACJI W IMIENIU INNYCH WYKONAWCÓW, ANI DO ROZSZERZANIA SWOICH KOMPETENCJI.

41 Organizacja projektu - Rada Wykonawcza (1/2)
SKŁADA SIĘ Z KOORDYNATORA I MAKSYMALNIE 8 PRZEWODNICZĄCYCH PODPROJEKTÓW; 1 CZŁONEK = 1 GŁOS; WEWNĘTRZNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY SĄ TAKIE SAME JAK ZASADY ZGROMADZENIA OGÓLNEGO.

42 Organizacja projektu - Rada Wykonawcza (2/2)
GŁÓWNE DECYZJE -PRZEDKŁADANIE PROJEKTÓW NA ZGROMADZENIE OGÓLNE W ZAKRESIE : PRZYDZIELANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU NA POSZCZEGÓLNE Work Packages; ZMIANY WARUNKÓW KONTRAKTU; ZAWIESZENIA LUB WYPOWIEDZENIA CAŁEGO LUB CZĘŚCI PROJEKTU; DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SYTUACJI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ (TAKŻE PRZEZ KOORDYNATORA); ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI OTRZYMANYMI Z KOMISJI; SELEKCJI NOWYCH WYKONAWCÓW I DODATKOWYCH PODWYKONAWCÓW; WYRAŻANIA ZGODY NA PUBLIKACJE; WSPIERANIA KOORDYNATORA W PRZYGOTOWYWANIU SPOTKAŃ.

43 Organizacja projektu - Grupa Zarządzająca (1/3)
GRUPA ZARZĄDZAJĄCA PROJEKTEM: O ILE ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOORDYNATORA; RAPORTOWANIE KOORDYNATOROWI; POMOC W CODZIENNYCH ZADANIACH KOORDYNATORA; PODPROJEKTY: GRUPA ZARZĄDZAJĄCA PODPROJEKTEM WYBIERA PRZEWODNICZĄCEGO. ADMINISTRACJA ZADAŃ, PRZYGOTOWYWANIE PROTOKOŁÓW, OCENA UPRZEDNIO PODEJMOWANYCH DECYZJI GRUPY ZARZĄDZAJĄCEJ PODPROJEKTEM, PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI I INFORMACJI. CODZIENNA KOORDYNACJA POSTĘPÓW W PRACACH PODPROJEKTÓW; DORADZTWO (DLA KOORDYNATORA) W SYTUACJACH OPÓŹNIEŃ I ROZBIEŻNOŚCI.

44 Organizacja projektu - Grupa Zarządzająca (2/3)
GRUPA ZARZĄDZAJĄCA PODPROJEKTEM: 1 REPREZENTANT NA UCZESTNIKA Work Package PODPROJEKTU; PRZEWODNICZĄCY PODPRJEKTU JEST PRZEWODNICZĄCYM NA ZEBRANIACH GRUPY ZARZĄDZAJĄCEJ PODPROJEKTEM; 1 REPREZENTANT = 1 GŁOS / WAŻNY TYLKO O ILE WSZYSCY SĄ OBECNI; WEWNĘTRZNE ZASADY FUNKCJONOWANIA TAKIE SAME JAK W ORGANACH NA TYM SAMYM POZIOMIE ORGANIZACJI.

45 Organizacja projektu - Grupa Zarządzająca(3/3)
ODPOWIEDZIALNA ZA: DECYZJE PODEJMOWANE W ZWIAZKU Z ROZDYSPONOWANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH W BUDŻECIE PODPROJEKTU (ZGODNIE Z TYM CO USTALONO NA ZGROMADZENIU OGÓLNYM); PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW DLA RADY WYKONAWCZEJ DOTYCZĄCYCH PRZYSTĄPIENA DO KONTRAKTU PRZEZ NOWEGO WYKONAWCĘ DO PODPROJEKTU; NATYCHMIASTOWE INFORMOWANIE RADY WYKONAWCZEJ I KOORDYNATORA W PRZYPADKU OPÓŹNIEŃ W WYKONYWANIU PROJEKTU I DOSTARCZANIU RAPORTÓW; ANALIZA I PROWADZENIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE NIEWYKONYWANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONYWANIA OBOWIAZKÓW PRZEZ WYKONAWÓW I PRZYGOTOWYWANIE PLANU DZIAŁAŃ DLA RADY WYKONAWCZEJ; PODEJMOWANIE DYCYZJI DOTYCZĄCYCH WYMIANY Work packages POMIĘDZY WYKONAWCAMI W RAMACH PODPROJEKTU.

46 Budżet i finanse KAŻDY Z WYKONAWCÓW PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PROJEKTU, WLICZAJĄC W TO POZOSTAŁE KOSZTY KOORDYNACJI, KTÓRE NIE SĄ POKRYWANE; KOSZTY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA POWINNY BYĆ PODZIELONE NA BUDŻET ZARZĄDZANIA OGÓLNEGO I BUDŻET ZARZĄDZANIA KOORDYNACJĄ (POD KONTROLĄ KOORDYNATORA) BUDŻET ZARZĄDZANIA JEST W 100% POKRYWANY PRZEZ KOMISJĘ (W ZAKRESIE OGRANICZONYM DO 7% WKŁADU KOMISJI DO PROJEKTU) KOORDYNATOR OTRZYMUJE WSZYSTKIE ŚRODKI FINANSOWE Z KOMISJI I JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEKAZANIA ODPOWIEDNICH KWOT NA RZECZ WYKONAWCÓW ZGODNIE Z DECYZJAMI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO. KOORDYNATOR OTWIERA RACHUNEK BANKOWY ODDZIELNY OD RACHUNKÓW BANKOWYCH NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI PŁATNOSCI SĄ ZAWIESZANE W RAZIE OPÓŻNIENIA W WYKONANIU ZAŁOŻEŃ.

47 Odpowiedzialność wykonawców (1/2)
WSZELKIE INFORMACJE I MATERIAŁY SĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZY UCZESTNIKAMI BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI CO DO ICH PRAWDZIWOŚCI. WYKONAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, KTÓRE MOGŁY POWSTAĆ POMIĘDZY NIMI. WYKONAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSZYSCY RAZEM I KAŻDY Z OSOBNA WOBEC KOMISJI NA WYPADEK SZKÓD JAKIE PONIOSŁA KOMISJA, BĘDĄCYCH WYNIKIEM JAKIEGOKOLWIEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z KONTRAKTU.

48 Odpowiedzialność wykonawców (2/2)
WYKONAWCA NIEWYKONUJĄCY LUB NIENALEŻYCIE WYKONUJĄCY SWOJE OBOWIĄZKI ZABEZPIECZY KAŻDEGO Z POZOSTAŁYCH WYKONAWCÓW W ZAKRESIE DO MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI DWUKROTNOŚCI KWOTY OTRZYMANEJ Z KOMISJI (ODSZKODOWANIE); JEŻELI POZOSTANĄ JAKIEKOLWIEK ŚRODKI FINANSOWE, KAŻDA NADWYŻKA POWINNA BYĆ ROZDZIELONA MIĘDZY UCZESTNIKÓW PROPORCJONALNIE DO ICH UDZIAŁU W PROJEKCIE. JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE PRZYPISANIE WINY ŻADNEJ ZE STRON, KWOTA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM ROSZCZEŃ KOMISJI JEST DZIELONA PROPORCJONALNIE POMIĘDZY WYKONAWCÓW. KAŻDY Z WYKONAWCÓW JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH BĘDĄCE WYNIKIEM WYKONYWANIA JEGO Work package (TYLKO ZA TEN ZAKRES). KAŻDY Z WYKONAWCÓW PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE SWOICH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK Z PODWYKONAWCÓW (POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ WYKONAWCZĄ I NIE MAJĄCYCH ŻADNYCH PRAW DOSTĘPU BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY).

49 Niedotrzymanie zobowiązań (1/2)
NIEDOTRZYMANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ (SYTUACJA WYNIKAJĄCA Z OWEGO NIEWYKONANIA NIE MOŻE BYĆ NAPRAWIONA LUB NIE ZOSTANIE NAPRAWIONA W TERMINIE 60 DNI) SKUTKUJE PODJĘCIEM PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE DECYZJI O WYŁĄCZENIU TAKIEGO PODMIOTU Z KONSORCJUM (ZA UPRZEDNIM 30 DNIOWYM POINFORMOWANIEM) PRZYZNANE PRAWA DOSTĘPU SĄ NATYCHMIAST WYPOWIEDZIANE (RÓWNIEŻ OSOBOM ZWIĄZANYM Z PODMIOTEM WYŁĄCZONYM) PRAWA DOSTĘPU KTÓRE BYŁY PRZYZNANE PRZEZ PODMIOT WYŁĄCZONY POZOSTAJĄ W MOCY I NADAL SĄ SKUTECZNE WORK PACKAGES TEGO PODMIOTU ZOSTANIE PRZYDZIELONY INNYM PODMIOTOM WYBRANYM PRZEZ WYKONAWCÓW I AKCEPTOWALNYCH PRZEZ KOMISJĘ, JEDNAK PREFEROWANE JEST PRZEJĘCIE WORK PACKAGES PODMIOTU WYŁĄCZONEGO PRZEZ POZOSTAŁYCH WYKONAWCÓW WYŁĄCZONY WYKONAWCA PONOSI WSZELKIE DODATKOWE KOSZTY BEZPOŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z JEGO WYŁĄCZENIA I ZASTĄPIENIA GO.

50 Niedotrzymanie zobowiązań (2/2)
KOMISJA MOŻE ZAKOŃCZYĆ KONTRAKT Z JEDNYM Z WYKONAWCÓW BEZ SZKODY DLA JAKICHKOLWIEK INNYCH PRAW POZOSTAŁYCH WYKONAWCÓW (ANNEKS II); JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU BANKRUCTWA LUB LIKWIDACJI (ZA ZGODĄ KOMISJI) WYKONAWCA JEST UPRAWNIONY DO WYCOFANIA SIĘ Z PROJEKTU PO UPRZEDNIM UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY POZOSTAŁYCH WYKONAWCÓW ORAZ KOMISJI (ZGODA TA NIE MOŻE BYĆ NIEUDZIELONA BEZ UZASADNIENIA)

51 Wypowiedzenie kontraktu (1/2)
UMOWA KONSORCJUM WCHODZI W ŻYCIE Z DATĄ W NIEJ WSKAZANĄ. UMOWA KONSORCJUM JEST WAŻNA DOPÓKI: KONTRAKT NIE WYGAŚNIE LUB NIE ZOSTANIE WYPOWIEDZIANY (DECYZJĄ KOMISJI). WCZEŚNIEJSZE WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU NASTĄPI W PRZYPADKU, GDY: KOMISJA PRZYZNA KONTRAKT INNYM PODMIOTOM; W PRZECIĄGU 18 MIESIĘCY OD DATY WEJŚCIA W ŻYCIE, REALIZACJA PROJEKTU NIE ZOSTANIE PODJĘTA; UNIEWAŻNIENIE PROJEKTU PRZEZ KOMISJĘ; WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ KOMISJĘ; W PRZYPADKU GDY KOMISJA WYŁĄCZY WYKONAWCĘ A POZOSTALI NIE MOGĄ LUB NIE CHCĄ KONTYNUOWAĆ ICH WSPÓŁPRACY PRZEJMUJĄC Work package WYŁĄCZONEGO WYKONAWCY; W PRZYPADKU BANKRUCTWA WYKONAWCY, POZOSTALI WYKONAWCY ZDECYDUJĄ WYPOWIEDZIEĆ PROJEKT (DECYZJA PODDANA POD ZATWIERDZENIE PRZEZ KOMISJĘ);

52 Odpowiedzialność NEW! ZASADA:
PRZEPISY PRZEWIDUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOLEKTYWNĄ, POLEGAJĄCĄ NA TYM, ŻE KAŻDY Z UCZESTNIKÓW JEST ODPOWIEDZIALNY, WOBEC KOMISJI, ZA UŻYWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH KOMISJI (OTRZYMANEGO GRANTU), PROPORCJONALNIE DO WŁASNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE, MAKSYMALNIE DO KWOTY, DO KTÓREJ OTRZYMANIA JEST UPRAWNIONY. WYJĄTKI: MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE, ORGANY PUBLICZNE ODPOWIADAJĄ TYLKO ZA WŁASNE DŁUGI I NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI INNYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU. PODOBNA SYTUACJA DOTYCZY MSP W ZAKRESIE „SPECIFIC RESEARCH PROJECT” ART REGULACJI 2321/02. ART I 3 REGULACJI 2321/02.

53 Wypowiedzenie kontraktu (2/2)
INNE KONSEKWENCJE WYPOWIEDZENIA LUB ZAKOŃCZENIA PROJEKTU: WYPOWIEDZENIE PROJEKTU LUB WYCOFANIE SIĘ NIE MA WPŁYWU NA PRAWA I OBOWIĄZKI POWSTAŁE PRZED DATĄ WYPOWIEDZENIA.

54 Poufność (1/2) W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU I PRZEZ 5 LAT PO JEGO ZAKOŃCZENIU, WYKONAWCY SĄ ZOBOWIAZANI DO PRZESTRZEGANIA POUFNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI KTÓRE ZOSTAŁY UZNANE ZA POUFNE. ZASADA « WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY » POWINNA BYĆ STOSOWANA DO KOMUNIKACI I DALSZEGO PRZEKAZYWANIA (OSOBOM TRZECIM) INFORMACJI POUFNYCH / DOKUMENTÓW; UWAGA!!! WYKONAWCA NAKŁADA TE SAME OBOWIĄZKI NA SWOICH PRACOWNIKÓW.

55 Poufność (2/2) ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI NIE JEST STOSOWANE W PRZYPADKU GDY: INFORMACJĘ PRZEKAZYWANO (REGULARNIE) DO PUBLICZNEGO ODBIORU; OTRZYMANE INFORMACJE BYŁY UPRZEDNIO ZNANE WYKONAWCY INFORMOWANEMU; INFORMACJE BYŁY PUBLIKOWANE BEZ NARUSZENIA UMOWY KONSORCJUM; INFORMACJE OPRACOWANE NIEZALEŻNIE PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY INFORMOWANEGO, KTÓRZY NIE MIELI DOSTĘPU DO INFORMACJI POUFNYCH; INFORMACJE KTÓRE NIE ZOSTAŁY UZNANE ZA POUFNE;

56 H I S Z P A N I A

57 Expression of Interest
Procedura hiszpańska Expression of Interest Call for proposals Umowa o poufności lub List intencyjny Przygotowanie wniosku Umowa o współpracy Umowa konsorcjum NEGOCJACJE & IMPLEMENTACJA Kontrakt

58 Umowa o poufności / list intencyjny
JEJ GŁÓWNYM CELEM JEST OCHRONA WSZELKICH INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU POPRZEZ ZACHOWANIE W POUFNOŚCI INFORMACJI OTRZYMANYCH OD STRONY UJAWNIAJĄCEJ; LIST INTENCYJNY: NIEKTÓRE Z CELÓW TO: ZOBOWIĄZANIE STRON UMOWY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE OGŁOSZONYM PRZEZ KOMISJĘ („CALL FOR PROPOSALS”) POMOC W PRZYGOTOWYWANIU WNIOSKU PRZEZ KOORDYNATORA ZOBOWIĄZANIE STRON DO NIEUCZESTNICZENIA W PODOBNYCH WNIOSKACH KONKURSOWYCH

59 Umowa o współpracy SZERSZE PODEJŚCIE NIŻ W PRZYPADKU UMOWY O POUFNOŚCI LUB LISTU INTENCYJNEGO: USTANOWIENIE KONSORCJUM W CELU UCZESTNICZENIA W KONKURSIE - CALL FOR PROPOSALS. USTANOWIENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ I ZASAD GŁOSOWANIA. UŁATWIENIE WEWNETRZNEJ WYMIANY INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU USTANOWIENIE MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH UTRZYMANIE INFORMACJI W POUFNOŚCI PRZYJĘCIE W NALEŻYTYM CZASIE OSTATECZNEJ WERSJI WNIOSKU CELEM WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE (ODPOWIEDZI NA CALL)

60 Cel podpisania umowy o współpracy
UMOWA O WSPÓŁPRACY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYDATNA W PRZYPADKACH KIEDY: CZŁONKOWIE NIE SĄ W PEŁNI ZIDENTYFIKOWANI PLAN IMPLEMENTACJI / PROGRAM WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NIE JEST W PEŁNI ZDEFINIOWANY; ZAPEWNIENIE WYŁACZNOŚCI GŁÓWNYCH CZŁONKÓW WNIOSKU (ZAKAZ UCZESTNICTWA TYCH PODMIOTÓW W PRZYGOTOWYWANIU PODOBNYCH PROJEKTÓW) UMOWA O WSPÓŁPRACY PODPISYWANA PODCZAS OKRESU EXPRESSION OF INTEREST JEST W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYDATNA PO OGŁOSZENIU KONKURSU THE CALL FOR PROPOSALS, PONIEWAŻ: POZWALA NA PŁYNNE PRZEJŚCIE DO PRZYGOTOWYWANIA UMOWY KONSORCJUM I JEJ OSTATECZNE PODPISANIE.

61 struktura organizacyjna (1/3)
Umowa o współpracy - struktura organizacyjna (1/3) KOMITET WYKONAWCZY (KW) (KOORDYNATOR + PRZEWODNICZĄCY PODPROJEKTU) (KOORDYNATOR + PRZEWODNICZĄCY WSPÓLNEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ) KOMITET DS. PROJEKTU (KP) (WSZYSCY UCZESTNICY) PROSTSZA ORGANIZACJA, ŁATWIEJSZE POROZUMIENIE

62 struktura organizacyjna (2/3)
Umowa o współpracy - struktura organizacyjna (2/3) KOMITET WYKONAWCZY (KW) KP JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU CAŁEGO KONSORCJUM, W SZCZEGÓLNOŚCI DO TAKICH DZIAŁAŃ JAK: ZARZADZANIE KONSORCJUM; PRZYSTĘPOWANIE NOWYCH PARTNERÓW; TREŚCI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ PRZYSZŁOŚCI KONSORCJUM I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ZATWIERDZENIA OSTATECZNEGO WNIOSKU.

63 struktura organizacyjna (3/3)
Umowa o współpracy - struktura organizacyjna (3/3) KOMITET DS. PROJEKTU OSTATECZNY WNIOSEK POWINIEN BYĆ ZATWIERDZONY PRZEZ KP I KW W DRODZE WSPÓLNYCH KONSULTACJI

64 Aneksy do umowy konsorcjum
WKŁAD TECHNICZNY ZASOBY ZASOBY LUDZKIE SPRZĘT I WYPOSAŻENIE PRE-EXISTING KNOW-HOW: WŁĄCZONY WYŁĄCZONY PLAN FINANSOWY BUDŻET KRYTERIA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW Z KOMISJI PLAN ROZPOWSZECHNIANIA I EKSPLOATACJI INNE

65 Zmiany strony umowy konsorcjum
NEW! NA PROŚBĘ KOORDYNATORA, DOMNIEMUJE SIĘ ŻE DZIAŁA ON W IMIENIU KONSORCJUM; DOMNIEMUJE SIĘ ZGODĘ KOMISJI PO UPŁYWIE 6 TYGODNIOWEGO OKRESU; W PROJEKTACH ZINTEGROWANYCH I SIECIACH DOSKONAŁOŚCI, ROZSZERZENIE KONSORCJUM O NOWYCH CZŁONKÓW JEST MOŻLIWE, O ILE JEST WCZEŚNIEJ PRZEWIDZIANE. ART. 15 REGULACJI 2321/02.

66 JĘZYK

67 Ustawa o języku polskim
„ART. 7 JĘZYKA POLSKIEGO UŻYWA SIĘ W OBROCIE PRAWNYM NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POMIĘDZY PODMIOTAMI POLSKIMI ORAZ GDY JEDNĄ ZE STRON JEST PODMIOT POLSKI. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI NAZEWNICTWA TOWARÓW I USŁUG, OFERT, REKLAMY, INSTRUKCJI OBSŁUGI, INFORMACJI O WŁAŚCIWOŚCIACH TOWARÓW I USŁUG, WARUNKÓW GWARANCJI, FAKTUR, RACHUNKÓW I POKWITOWAŃ.” ART. NAKŁADA OBOWIĄZEK UŻYWANIA JĘZYKA POLSKIEGO W OBROCIE PRAWNYM NA TERYTORIUM POLSKI MIĘDZY PODMIOTAMI POLSKIMI ORAZ GDY JEDNĄ ZE STRON JEST PODMIOT POLSKI. ZAKAZANE JEST POSŁUGIWANIE SIĘ W OBROCIE PRAWNYM NA TERYTORIUM POLSKI WYŁĄCZNIE OBCOJĘZYCZNYMI OKREŚLENIAMI, NIE DOTYCZY TO JEDNAK NAZW WŁASNYCH.

68 Art. 8. Podmiot polski 1. JEŻELI STRONĄ UMOWY, KTÓREJ WYKONANIE MA NASTĄPIĆ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JEST PODMIOT POLSKI, UMOWĘ SPORZĄDZA SIĘ W JĘZYKU POLSKIM. 2. UMOWA SPORZĄDZONA W JĘZYKU POLSKIM MOŻE MIEĆ WERSJĘ LUB WERSJE OBCOJĘZYCZNE. JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIŁY INACZEJ, PODSTAWĄ WYKŁADNI TAKIEJ UMOWY JEST JEJ WERSJA POLSKOJĘZYCZNA. 3. DO UMÓW ZAWARTYCH Z NARUSZENIEM UST. 1 I 2 STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO ART. 74 § 1 ZDANIE PIERWSZE ORAZ ART. 74 § 2 KODEKSU CYWILNEGO; UMOWA SPORZĄDZONA W JĘZYKU OBCYM NIE STANOWI UPRAWDOPODOBNIENIA FAKTU DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 74 § 2 KODEKSU CYWILNEGO, CHYBA ŻE JEST TO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. NR 144, POZ. 1204), ZAWARTA Z USŁUGODAWCĄ NIEBĘDĄCYM PODMIOTEM POLSKIM.

69 Podmiot polski OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA UMOWY W JĘZYKU POLSKIM DOTYCZY SYTUACJI, GDY PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ ZE STRON UMOWY JEST PODMIOT POLSKI. PODMIOTEM POLSKIM W ROZUMIENIU USTAWY JEST: 1) OSOBA FIZYCZNA MAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2) OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KRYTERIUM PRZYJĘTE W USTAWIE POWODUJE UZNANIE ZA PODMIOTY POLSKIE TAKŻE OSÓB PRAWNYCH Z SIEDZIBĄ ZA GRANICĄ, O ILE TYLKO PROWADZĄ ONE DZIAŁALNOŚĆ NA TERYTORIUM POLSKI. PONIEWAŻ KRYTERIUM TO JEST BARDZO SZEROKIE TRUDNO JEST W PRAKTYCE STWIERDZIĆ KOGO USTAWA DOTYCZY. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERYTORIUM OKREŚLONEGO PAŃSTWA OZNACZA DOKONYWANIE NA TYM OBSZARZE CZYNNOŚCI, KTÓRE CECHUJE STAŁOŚĆ I ZORGANIZOWANY CHARAKTER.

70 Język obcy USTAWA O JĘZYKU POLSKIM NIE ZNAJDZIE ZASTOSOWANIA PRZEDE WSZYSTKIM W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: * GDY STRONY WYŁĄCZĄ PRAWO POLSKIE JAKO PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMOWY W DRODZE DOKONANIA WYBORU PRAWA OBCEGO STOSOWNIE DO ART. 25 P.P.M.(„STRONY MOGĄ PODDAĆ SWE STOSUNKI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZĄŃ WYBRANEMU PRZEZ SIEBIE PRAWU, JEŻELI POZOSTAJE ONO W ZWIĄZKU Z ZOBOWIĄZANIEM”) * GDY BRAK JEST DOKONANIA WYBORU PRAWA, A PRAWO OBCE JEST STATUTEM KONTRAKTOWYM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART P.P.M.(„JEŻELI STRONY NIE DOKONAŁY WYBORU PRAWA, ZOBOWIĄZANIE PODLEGA PRAWU PAŃSTWA, W KTÓRYM STRONY W CHWILI ZAWARCIA UMOWY MAJĄ SIEDZIBĘ..” „JEŻELI NIE MAJĄ SIEDZIBY W TYM SAMYM PAŃSTWIE STOSUJE SIĘ ..” WG P.P.M. NAJCZĘŚCIEJ SIEDZIBA ZOBOWIĄZANEGO JEST WYZNACZNIKIEM) * GDY ZAWARCIE UMOWY PODLEGAJĄCEJ PRAWU POLSKIEMU NASTĄPIŁO POZA GRANICAMI POLSKI, JEŚLI NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE WYMOGI FORMALNE PRAWA POLSKIEGO, ALE FORMA UMOWY ODPOWIADAŁA PRAWU MIEJSCA JEJ ZAWARCIA.

71 Wybory ... OPRÓCZ WYBORU JĘZYKA
(POLSKA WERSJA JĘZYKOWA, W PRZYPADKU POWSTANIA SPORÓW INTERPRETACYJNYCH, WERSJA TA STANOWIĆ BĘDZIE PODSTAWĘ WYKŁADNI, CHYBA ŻE CO INNEGO STANOWIĄ PRZEPISY) STRONY DOKONUJĄ WYBORU PRAWA, KTÓRE BĘDZIE RZĄDZIŁO UMOWĄ (PRAWO PAŃSTWA W KTÓRYM PODPISYWANA JEST UMOWA, PRAWO JEDNEJ ZE STRON, PRAWO „NEUTRALNE”) ORAZ POSTANAWIAJĄ O SPOSOBIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW (POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE, ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY, WYBÓR SĄDU)

72 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

73 Ochrona "pomysłów" 6PR NASTAWIONY JEST NA INNOWACJE, BADANIA ...
PRAWIE WSZYSTKIE POMYSŁY PODLEGAJĄ OCHRONIE PRZED NIELEGALNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY INNEGO PODMIOTU. REGULACJE W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ SPOSOBY PRZEKAZYWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTULANEJ ZAPEWNIAJĄ: 1. SYSTEM PRAWA – przepisy UE i krajowe (patenty, znaki przemysłowe, znaki towarowe,wzory użytkowe, wzory przemysłowe, licencje), 2. UMOWY MIĘDZYNARODOWE, 3. POSTANOWIENIA INDYWIDUALNYCH UMÓW.

74 Definicja ogólna POWSZECHNIE ROZUMIANA JAKO KATEGORIA PRAW, KTÓRE CHRONIĄ PRODUKT LUDZKIEGO INTELEKTU. OCHRONĄ ZAJMJĄ SIĘ TAKIE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE JAK: WIPO – WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION WTO – WORLD TRADE ORGANISATION ... OCHRONA OBJĘTA JEST OCZYWIŚCIE PRZEPISAMI O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ: KONWENCJA PARYSKA KONWENCJA BERNEŃSKA TRIPS AGREEMENT

75 Harmonizacja Z UWAGI NA FAKT IŻ ISTNIEJĄ RÓŻNE POLA ODDZIAŁYWANIA PRAWA (prawo krajowe, prawo międzynarodowe, dorobek wspólnot – acquis communaire) UE ZMIERZA DO HARMONIZACJI PRAW IP. UE POCZYNIŁA JUŻ PEWNE KROKI CELEM OKREŚLENIA WARUNKÓW OTRZYMANIA: PATENTU WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO WSPÓLNOTOWEGO PONADTO OCHRONY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (PROJEKTY UMOŻLIWIENIA OPATENTOWYWANIA PROGRAMÓW A RACZEJ „ALGORYTMÓW”), BAZ DANYCH ...

76 Przepisy krajowe W POLSCE PRZEPISY, KTÓRE OBEJMUJĄ W/W ZAKRES TO W SZCZEGÓLNOŚCI: USTAWA – PRAWO AUTORSKIE ORAZ USTAWA – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ.

77 Prawo autorskie PRAWO AUTORSKIE CHRONI SZEROKI KRĄG KREATYWNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z PRACĄ LITERACKĄ, DZIENNIKARSTWEM, NAUKĄ, MUZYKĄ, TEATREM, PANTOMIMĄ, FOTOGRAFIĄ, PROGRAMAMI KOMPUTEROWYMI ITP. TEN AKT PRAWNY NIE PRZEWIDUJE OCHRONY PATENTOWEJ ANI CERTYFIKACYJNEJ. TO ZADANIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. UWZGLĘDNIA NATOMIAST SZEROKĄ GAMĘ LICENCJI, BOWIEM MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE MOGĄ STANOWIĆ PRZEDMIOT OBROTU CYWILNOPRAWNEGO (ROZDZ. V – PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH).

78 Licencje - komputery TZW. UMOWY ROZPORZĄDZAJĄCE, PRZENOSZĄCE PRAWA W OKREŚLONYM ZAKRESIE NA INNY PODMIOT; UMOWY LICENCYJNE SKUTKUJĄ UDOSTĘPNIENIEM PRAW CHRONIONYCH; MOGĄ DOTYCZYĆ ZARÓWNO DOBRA JUŻ ISTNIEJĄCEGO JAK I DOBRA KTÓRE JEDNA ZE STRON CHCE DOPIERO ZAMÓWIĆ (CZĘSTO TRAKTOWANE JAKO UMOWY O DZIEŁO); WYJĄTKI - UMOWY O PRACĘ; FORMA ZLECENIA - MAMY DO CZYNIENIA WSZCZEGÓLNOŚCI GDY PODMIOTY CHCĄ NAWIĄZAĆ MIĘDZY SOBA DŁUŻSZĄ WSPÓŁPRACĘ ZWIĄZANĄ Z REALIZOWANIEM PRZEZ JEDNEGO Z NIECH NA RZECZ DRUGIEGO KONKRETNYCH TWÓRCZYCH ZAMÓWIEŃ, NIE CHCĄC OGRANICZAĆ SIĘ DO UMOWY O DZIEŁO NA KONKRETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, ALE OD RAZU USTALIĆ ZASADY I WARUNKI NA JAKICH WSPÓŁDZIAŁANIE TO BĘDZIE REALIZOWANE.

79 Prawo własności przemysłowej
NORMUJE STOSUNKI W ZAKRESIE: WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH, WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, OZNACZEŃ GRAFICZNYCH, TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH, ZWALCZAJĄC JEDNOCZEŚNIE NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĘ I UWZGLĘDNIAJĄC POSTANOWIENIA KONWENCJI PARYSKIEJ. UWAGA! POSTANOWIENIA ZAWARTE W UMOWACH MIĘDZYNARODOWYCH (RZĄD) MAJĄ PIERWSZEŃSTWO.

80 ... praktyczniej ... FIRMA TWORZY PRODUKT TEN PRODUKT JEST WYJĄTKOWY:
MA WŁASNY WZÓR/DESEŃ, POSIADA FIRMOWĄ NAZWĘ, BĘDZIE REKLAMOWANY NA STRONACH INTERNETOWYCH FIRMY ORAZ W PRASIE – ZOSTANIE ROZPOWSZECHNIONY.

81 Instrumenty ochrony NOWE CECHY PRZEZ PATENT (URZĄD PATENTOWY),
WZÓR / DESEŃ PRZEZ REJESTRACJĘ WZORU PRZEMYSŁOWEGO, NAZWA FIRMOWA PRZEZ REJESTRACJĘ ZNAKU TOWAROWEGO,

82 Czas ochrony W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU OCHRONY RÓŻNY JEST CZAS JEJ TRWANIA: OCHRONA PATENTOWA? - PATENT TRWA W POLSCE 20 LAT PRAWO OCHRONNE? - 10 LAT PRAWO Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO? LAT PRAWO Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO? - 10 LAT Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻANIA OCHRONY NA DALSZE OKRESY DZIESIĘCIOLETNIE.

83 Patent CO TO JEST PATENT?
JEST TO PRAWO DO KORZYSTANIA Z WYNALAZKU W SPOSÓB ZAROBKOWY LUB ZAWODOWY NA CAŁYM OBSZARZE PAŃSTWA CO PODLEGA OCHRONIE PATENTOWEJ? NOWE ROZWIĄZANIE POSIADAJĄCE POZIOM WYNALAZCZY I NADAJĄCE SIĘ DO PRZEMYSŁOWEGO STOSOWANIA. JAKIE SĄ RODZAJE PATENTÓW? – ZASIĘG TERYTORIALNY PATENT KRAJOWY - (KRAJOWY ZASIĘG, KRAJOWY URZĄD PATENTOWY) PATENT EUROPEJSKI – (EUROPEJSKI LUB KRAJOWY URZĄD PATENTOWY) PATENT WSPÓLNOTOWY - (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE) PATENT AMERYKAŃSKI – (ZASIĘG KRAJOWY) JAK UZYSKAĆ PATENT? SPRAWDZIĆ ISTNIENIE W URZĘDZIE PATENTOWYM, WYPEŁNIĆ WNIOSEK, DOKONAĆ OPŁAT

84 Zalety patentu PANTENT DAJE WŁAŚCICIELOWI JEDYNE PRAWO DO EKSPLOATOWANIA WYNALAZKU, ZARÓWNO PRZEZ SIEBIE SAMEGO JAK RÓWNIEŻ W DRODZE LICENCJI PRZEZ OSOBY TRZECIE.

85 Klasyfikacje INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION (IPC). WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) EUROPEAN PATENT CLASSIFICATION (ECLA) USPTO CLASSIFICATIONES PATENT AND TRADEMARK FFICE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO)

86 Znak towarowy CO TO JEST ZNAK TOWAROWY (FIRMOWY, USŁUGOWY)?
ZNAKIEM TOWAROWYM (FIRMOWYM, USŁUGOWYM) MOŻE BYĆ KAŻDE OZNACZENIE PRZEDSTAWIONE W SPOSÓB GRAFICZNY LUB TAKIE, KTÓRE DA SIĘ W SPOSÓB GRAFICZNY WYRAZIĆ, JEŻELI OZNACZENIE TAKIE NADAJE SIĘ DO ODRÓŻNIANIA W OBROCIE TOWARÓW LUB USŁUG OKREŚLONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OD TOWARÓW LUB USŁUG TEGO SAMEGO RODZAJU INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. ZNAKIEM TOWAROWYM (FIRMOWYM, USŁUGOWYM) MOŻE BYĆ W SZCZEGÓLNOŚCI WYRAZ, RYSUNEK, ORNAMENT, KOMPOZYCJA KOLORYSTYCZNA, FORMA PRZESTRZENNA, W TYM TOWARU LUB OPAKOWANIA, MELODIA LUB INNY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY BĄDŹ ZESTAWIENIE TYCH ELEMENTÓW.

87 Znak towarowy W ZGŁOSZENIU NALEŻY OKREŚLIĆ ZNAK TOWAROWY ORAZ WSKAZAĆ DLA KTÓRYCH ZNAK TEN JEST PRZEZNACZONY. JEDNO ZGŁOSZENIE MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO JEDNEGO ZNAKU. WYDANIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY NASTĘPUJE PO SPRAWDZENIU PRZEZ URZĄD PATENTOWY CZY SĄ SPEŁNIONE USTAWOWE WARUNKI WYMAGANE DLA UZYSKANIA PRAWA (DATY PIERWSZEŃSTWA PRZY REJESTRACJI). CZAS TRWANIA PRAWA OCHRONNEGO WYNOSI 10 LAT OD DATY ZGŁOSZENIA W UP. PRAWO OCHRONNE JEST ZBYWALNE ( NP. LICENCJA) I PODLEGA DZIEDZICZENIU.

88 Różnorodność licencji
CO TO JEST LICENCJA? JEST TO UPOWAŻNIENIE DO KORZYSTANIA Z WYNALAZKU, WZORU UŻYTKOWEGO CZY PRZEMYSŁOWEGO, LUB ZNAKU TOWAROWEGO. LICENCJA OGRANICZONA – ograniczenie korzystania z wynalazku LICENCJA PEŁNA – brak takiego ograniczenia LICENCJA NIEWYŁĄCZNA – nie zastrzega wyłącznego korzystania przez 1 os SUBLICENCJA – uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji LICENCJA OTWARTA – oświadczenie o gotowości udzielenia licencji (UP) LICENCJA DOROZUMIANA – brak zastrzeżenia w umowie o licencji (badania) LICENCJA PRZYMUSOWA – udzielona przez UP w razie zagrożenia ...

89 IPR w 6PR POSTANOWIENIA DOTYCZĄ: PRZYZNANIA PRAWA WŁASNOŚCI,
TRANSWERU PRAW, ROZPOWSZECHNIANIA, UŻYWANIA REZULTATÓW PROWADZONYCH BADAŃ, PUBLIKACJI... POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ MATERII ZNAJDUJĄ SIĘ ZARÓWNO W KONTRAKCIE (ANEKS II) JAK RÓWNIEŻ W UMOWIE KONSORCJUM.

90 Istotne momenty PRZYGOTOWANIE WNIOSKU - TREŚĆ PATENTU CELEM OKREŚLENIA ZAKRESU PODMIOTOWEGO I PRZEDMIOTOWEGO KOŻYSTANIA Z NIEGO, 2. NEGOCJACJE – ZAPISY W UMOWIE KONSORCJUM ORAZ ZARZĄDANIE PRAWAMI, 3. IMPLEMANTACJA PROJEKTU – OCHRONA REZULTATÓW, ZARZĄDZANIE REZULTATAMI, PRAWA DOSTĘPU... 4. PO PROJEKCIE – ROZPOWSZECHNIANIE I DALSZE UZYCIE...

91 Zasada CO PODLEGA OCHRONIE?
WIEDZA KTÓRA JEST WŁAŚCIWA DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE I HANDLU; 2. PRZEZ KOGO? WŁAŚCICIELA „WIEDZY”; WYJĄTKOWO – KOMISJA EUROPEJSKA, JEŻELI UCZESTNIK PROGRAMU TEGO NIE UCZYNIŁ; 3. W JAKI SPOSÓB? ODPOWIEDNIO DO PRZEPISÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH; PRZEZ ODPOWIEDNIE POSTANOWIENIA KONTRAKTÓW.

92 KEY WORDS KNOWLEDGE (wiedza) PRE-EXISTING KNOW HOW USE (użycie)
(commercial exploitation, utilization in further research activities) DISSEMINATION (rozpowszechnienie) ACCESS RIGHTS (prawa dostępu) LEGITIMATE INTEREST (uzasadniony interes)

93 Dostępne adresy LEGAL FRAMEWORK WITHIN FP6
PARTICIPATION AND DISSEMINATION RULES : MODEL CONTRACT : IPR-HELPDESK IPR-RELATED LINKS AND REPORTS GENERAL INFORMATION ON FP6

94 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "ASPEKTY PRAWNE 6 PR Agnieszka Krochmal prawnik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google