Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Brokerzy technologii potrzeby i uwarunkowania Dr inż. Karol Lityński XXII Konferencja SOOIPP – Gliwice 19-21.05.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Brokerzy technologii potrzeby i uwarunkowania Dr inż. Karol Lityński XXII Konferencja SOOIPP – Gliwice 19-21.05.2011."— Zapis prezentacji:

1 Brokerzy technologii potrzeby i uwarunkowania Dr inż. Karol Lityński XXII Konferencja SOOIPP – Gliwice 19-21.05.2011

2 Definicje Broker - niezależny podmiot świadczący określone usługi (z reguły pośrednictwa) działający na rachunek zleceniodawcy Broker technologii - niezależny podmiot świadczący usługi pośrednictwa w zakresie transferu technologii działający na rachunek zleceniodawcy broker agent Karol Lityński

3 Definicje cd. Brokering technologii to transfer technologii z wykorzystaniem elementów mediacji (negocjowanie zakupu i sprzedaży technologii). Brokerskie podejście do transferu technologii posiada znaczący potencjał wpływu na socjoekonomicze aspekty rozwoju kraju. Zaraz po rozwoju lokalnych technologii ma służyć zapewnieniu efektywnej absorpcji i właściwej adaptacji importowanych technologii zgodnie z narodowymi priorytetami i zasobami. Technology Development and Transfer Centre University of Dar es Salaam Tanzania http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=2673&cf=18

4 Definicje cd. The Technology Broker is dedicated to bringing you the very best leading edge technology to help your organization save money and improve efficiency. /Misją Brokera Technologii jest dostarczanie organizacji przodującej, najlepszej technologii w celu zaoszczędzenia środków i poprawy jej efektywności/ The Technology Broker – Wlk. Brytania http://www.gotothebroker.com/index.html

5 Interesariusze działalności brokerskiej Instytucje naukowe - udrożnienie procesu komercjalizacji wyników B+R Przedsiębiorcy - poszukiwanie klientów/partnerów głównie w sferze B2B Indywidualni wynalazcy - poszukiwanie źródeł finansowania i partnerów Instytucje otoczenia biznesu - kompleksowa obsługa przedsiębiorców – one stop shop Wybrane agencje rządowe - tworzenie systemowych warunków transferu i komercjalizacji technologii

6 Brokerzy w procesie komercjalizacji wyników prac badawczych Projekt komercyjny NAUKA GOSPODARKA Wyniki prac n-b o dużym potencjale rynkowym ETAP I ETAP II ETAP III komercjalizacja brokerzy

7 Brokerzy w procesie poszukiwania wykonawców prac B+R na potrzeby grup przedsiębiorców BUDŻET FUNDUSZU Transferu Technologii IOB Jednostka finansująca Komisja Kwalifikacyjna STOP tak nie Komitet Sterujący Placówki badawcze Brokerzy Technologii Grupy przedsiębiorców (ocena projektu) Zamawiane projekty badawcze finansowanie Dr inż. K. Lityński © -CI FIRE tak projekty Konsorcjum projekty

8 Działalność brokerów technologii w warunkach zamkniętego rynku krajowego Oferta nauki polskiej Zapotrzebowanie przemysłu krajowego Brokerzy technologii Dr inż. K. Lityński © -CI FIRE

9 Dlaczego brokering międzynarodowy? Zbyt mały rynek lokalny nie pozwala na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu– country capture Zbyt niska podaż od dostawców krajowych Globalizacja gospodarki - rosnąca konkurencja firm zagranicznych na polskim rynku (lokalnym i krajowym )

10 Brokerzy technologii w warunkach otwartego rynku Oferta nauki polskiej Brokerzy technologii Nauka światowa Gospodarka światowa Dr inż. K. Lityński © -CI FIRE Potrzeby przemysłu krajowego

11 Instytucje Otoczenia Biznesu jako broker w międzynarodowej kooperacji przedsiębiorców ARR, IPH, CTT, EEN, itp. ARR, IPH, CTT, EEN, itp. przedsiębiorcy kraj Akraj B

12 Jak brokering wygląda za granicą? CCI oferuje możliwość publikacji w krótkiej formie i za darmo ofert sprzedaży i poszukiwanych informacji z adresem korespondencyjnym (IHK Darmstadt - Niemcy) Global Technology Brokers oferuje możliwość darmowego wykorzystania narzędzi marketingowych w celu znalezienia lokalnego klienta (Dallas USA) I.T.B. s.r.o. Innovation- & Technology Brokerage oferuje używany sprzęt technologiczny (Czechy) MetaSus współpracuje z instytucjami sektora publicznego i prywatnego koncentrując się na rykach hiszpańsko i anglojęzycznych. MetaSus dąży do zajęcia czołowej pozycji w działaniach na rzecz rozwoju firm i ich klientów na całym świecie działając jako broker między europejskimi dostawcami produktów, usług i doradztwa w zakresie czystych technologii (Weep, Holandia)

13 Organizacje brokerskie związane z instytucjami naukowymi - przykłady AUTM (The Association of University Technology Managers) w USA (1974) ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals) w Europie (1999) IP Management Polska, które powstało przy współpracy m.in. sześciu liczących się uczelni w Polsce oraz organizacji pracodawców, przedsiębiorców i wspierających idee transferu technologii i gospodarki opartej na wiedzy (2009) Źródło - Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86203.asp?soid=C0953F1D404A463A92561714C4E8D1D2 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86203.asp?soid=C0953F1D404A463A92561714C4E8D1D2

14 Przykład 1 - Szkolenie Broker Technologii WSzB we Wrocławiu 2010 BIO, INFO, TECHNO Wpływ rozwoju wiedzy z zakresu biotechnologii na rynek innowacyjnych produktów Wpływ rozwoju wiedzy z zakresu nanotechnologii na rynek innowacyjnych produktów Wpływ rozwoju wiedzy z zakresu ICT na rynek innowacyjnych produktów Ochrona patentowa własności intelektualnej Ocena jakościowa i ilościowa wartości rynkowej własności intelektualnej Modele komercjalizacji własności intelektualnej Zarządzanie projektami badawczymi Planowanie badań naukowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób: pracujących w instytucjach naukowych lub pracujących w firmach wdrażających innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne Osoby bezrobotne oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie mogą brać udziału w projekcie.

15 Przykład 2 - Szkolenie dla brokerów technologii Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej - Koszalin Projekt systemowy Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2010 Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu: Metod kreatywnego rozwiązywania problemów biznesowych. Narzędzi walki rynkowej dla małych i średnich firm. Innowacyjności modelu biznesowego firmy. Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w procesy wspierania innowacji, transferu wiedzy, zatrudnionych w instytucjach otoczenia biznesu, uczelniach, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego.

16 Przykład 3 – Bro-Tech (NCBiR) Dofinansowanie usług doradczych może sięgnąć 75% kosztów kwalifikowanych brutto, ale nie więcej niż 30 tys. zł. BroTech pokrywa koszty: usług związanych z transferem technologii, doradztwa w zakresie praw ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami, doradztwa w zakresie umów licencyjnych. Usługi doradcze muszą być prowadzone przez brokerów technologii, czyli osoby, które od co najmniej dwóch lat oferują usługi doradcze oraz zrealizowały co najmniej dwa przedsięwzięcia z obszaru komercjalizacji wiedzy. Broker musi też posiadać niezbędne kompetencje w zakresie objętym konkursem. Regulamin konkursu uwzględnia możliwość uzyskania dofinansowania na trzy różne przedsięwzięcia. Warunkiem jest doprowadzenie do zawarcia odrębnej umowy transferu pomiędzy odbiorcą i dostawcą technologii.

17 Przykład 4 – oficerowie technologiczni przy ambasadach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wyspecjalizowani pracownicy ambasad -poszukują za granicą rynku na polskie produkty technologiczne -penetrują rynki i trendy rynkowe oraz raportują -nawiązują kontakty z potencjalnymi nabywcami -promują polskie rozwiązania za granicą -pomagają w nawiązywaniu kontaktów biznesowych

18 Brokerzy technologii Podmioty świadczące usługi brokerskie Instytucje otoczenia biznesu (CTT, inkubatory technologiczne, fundacje i stowarzyszenia wspierające przedsiębiorczość), np. –NCBiR –Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE –Fundacja Centrum Innowacji FIRE –Inne IOB Spółki konsultingowe Kancelarie prawne Osoby fizyczne

19 Brokerzy technologii cd. Wymagania Doświadczenie zawodowe lub przeszkolenie Krajowe i zagraniczne doświadczenie w kontaktach ze środowiskiem –wynalazców –naukowców –przedsiębiorców –konsultantów –ekspertów Predyspozycje –umiejętności analityczne –łatwość nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy –wzbudzanie zaufania –rzetelność –dyspozycyjność

20 ….. międzynarodowym brokerem technologii może się stać tylko ta osoba, która nie ogranicza się do kontaktów z krajowymi przedsiębiorcami lub inwestorami, ale która wykorzystując swoją wiedzę potrafi skutecznie zidentyfikować i przyciągnąć kontrahentów z zagranicy. Źródło –Ł.Kutrzeba, Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86203.asp?soid=C0953F1D404A463A92561714C4E8D1D2 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86203.asp?soid=C0953F1D404A463A92561714C4E8D1D2 Kompetencje brokera

21 Kompetencje brokera cd. 1.Broker technologii to przede wszystkim specjalista w danej dziedzinie naukowej. Nie można być dobrym we wszystkim, dlatego uważam, iż solidne podstawy naukowe w danej branży to podstawa. 2. … bardzo istotnym elementem wchodzącym w skład kompetencji brokera technologii są kontakty osobiste i tzw. networking.... Zaufanie, jakie broker buduje w relacji z naukowcem, jest kluczem do sukcesu wyłonienia pewnych wynalazków na światło dzienne. Źródło –Ł.Kutrzeba, Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86203.asp?soid=C0953F1D404A463A92561714C4E8D1D2 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86203.asp?soid=C0953F1D404A463A92561714C4E8D1D2

22 3.… weryfikacja potencjału danego projektu czy wynalazku odbywa się przy pomocy specjalistów z tej samej dziedziny. Broker technologii powinien umieć poruszać się w tym środowisku, identyfikując najlepszych specjalistów, którzy są mu w stanie doradzić i ocenić projekt. 4.… niesłychanie istotnym czynnikiem jest wyczucie biznesowe, niekoniecznie w postaci wykształcenia kierunkowego, które jest kluczowe w prawidłowym rozpoznaniu tych projektów naukowych, które mają przełożenie na biznes. Kompetencje brokera cd. Źródło –Ł.Kutrzeba, Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86203.asp?soid=C0953F1D404A463A92561714C4E8D1D2 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86203.asp?soid=C0953F1D404A463A92561714C4E8D1D2

23 Brokerzy technologii cd. Potrzeby Biuro usług brokerskich z wyposażeniem Koszty prowadzenia działalności brokerskiej –koszty osobowe –koszty obsługi projektów (usługi zewnętrzne) –koszty ekspertyz –koszty promocji –koszty pośrednie (sprzęt biurowy, środki łączności, środki transportu itp.)

24 Finansowanie działalności brokerskiej czas BEP wydatki przychody Dr inż. K. Lityński © -CI FIRE zapotrzebowanie na środki finansowe przepływy

25 Czy warto zostać międzynarodowym brokerem technologii? Zalety Wysokie prowizje*) –sektor nieruchomości – prowizja 3%-6% –sektor brokerów technologii – prowizja w zakresie 15%-50% umowy Wolny zawód Wady Potrzeba kapitału na rozpoczęcie działalności Brak prostej zależności między kosztami własnymi a przychodami Możliwość utraty płynności finansowej Wymagana duża dyspozycyjność Brak gwarancji zatrudnienia *) International Technology Brokers - www.technologybrokersinternational.comwww.technologybrokersinternational.com

26 Źródła finansowania działalności brokerskiej Źródła finansowania -Programy finansowane ze środków publicznych (Krajowa Sieć Innowacji – PARP, BROTECH - NCBiR) -Projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych -Programy międzynarodowe -Środki prywatne

27 Ul. Glogera 1/27 02-051 Warszawa tel./faks: (22) 658 22 00 www.innowacje.org.pl kontakt@innowacje.org.pl www.innowacje.org.pl kontakt@innowacje.org.pl


Pobierz ppt "Brokerzy technologii potrzeby i uwarunkowania Dr inż. Karol Lityński XXII Konferencja SOOIPP – Gliwice 19-21.05.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google