Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMPLEMENTACJA PRAWA UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMPLEMENTACJA PRAWA UE"— Zapis prezentacji:

1 IMPLEMENTACJA PRAWA UE
AGNIESZKA KROCHMAL-WĘGRZYN

2 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
SKUTECZNOŚĆ PRAWA UE ZOBOWIĄZANIE DO: IMPLEMANTACJI PRZEPISÓW UE; ZAPEWNIENIA SKUTECZNOŚCI I SPÓJNOŚCI. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

3 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
SKUTEK BEZPOŚREDNI PRAWO PIERWOTNE WYWOŁUJE SKUTEK BEZPOŚREDNI OZNACZA TO ŻE ZARÓWNO OSOBY FIZYCZNE JAK I PRAWNE MOGĄ POWOŁYWAĆ SIĘ NA NORMY PRAWA PIERWOTNEGO W POSTĘPOWANIU PRZED KRAJOWYMI SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI; W PRZYPADKU KONFLIKTU PRAWA KRAJOWEGO Z PRAWEM UE PIERWSZEŃSTWO MA TO DRUGIE; PRAWO PIERWOTNE TO TRAKTATY USTANAWIAJĄCY UE REWIZYJNY O PRZYSTAPIENIU I OGÓLNE ZASADY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

4 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
PRAWO POCHODNE PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UE; NIE PODLEGA DODATKOWEJ PUBLIKACJI W DZ.U. DYREKTYWY – NAKAZUJE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO REZULTATU POPRZEZ ZASTOSOWANIAE ODPOWIEDNICH ŚRDOKÓW KRAJOWEGO SYSYTEMU (NP. USTAWA) ROZPORZĄDZENIA PRZEPISY STOSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, NIE PODLEGAJĄ ŻADNEMU DODATKOWEMU DOPRECYZOWANIU PRZEZ PRAWO KRAJOWE, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NIE MOGĄ DOKONYWAĆ WIĄŻĄCEJ WYKŁDNI; ZAKAZ POWTARZANIA TREŚCI W PRZEPISACH PRAWA KRAJOWEGO DECYZJA ADRESOWANA DO KONKRETNEGO PODMIOTU Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

5 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
SAMODZIELNOŚĆ WOBEC POWYŻSZEGO PROPONUJĘ ODWIEDZANIE STRONY: (EUR-LEX) A DOKLADNIEJ WYSZUKIWARKA en/search/search_lif.html Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

6 NOWE TECHNOLOGIE W 6 PR

7 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
ZAKRES WYKŁADU Prawne aspekty tworzenia stron internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących framingu, linkingu i deep linkingu, ochrony danych osobowych; Wskazanie na problemy spamingu. 1. ochrona danych osobowych 2. używanie poczty elektronicznej 3. nieuczciwe zachowania w cyberprzestrzeni Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

8 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
OCHRONA WWW Brak szczególnych regulacji chroniących strony internetowe; Ochrona: Z mocy prawa (prawa autorskie, bazy danych); Na podstawie wniosku (rejestracja domeny). Ochrona wielu aspektów: Jako bazy danych; Jako utwór muzyczny, tekst; Jako wizerunek, logo; Jako software; Jako domena, znak towarowy; Ochrona w punktu widzenia: Pracodawcy; Pracownika; Strony trzeciej. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
CEL KAŻDY MA PRAWO DO PRYWATNOŚCI; Obawa, że rozwój komputerowych baz danych narazi na niebezpieczeństwo prywatność podmiotów, zatem zapewniono jednostkom dostęp do znajdujących się w komputerach danych oraz stworzono szeroki zakres środków na wypadek gdyby były one błędne; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

11 ZASADA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SAMO W SOBIE JEST NARUSZENIEM PRAW JEDNOSTEK; ZATEM CO DO ZASADY MUSI ZOSTAĆ PODDANE LEGITYMIZACJI POPRZEZ: UZYSKANIE APROBATY ZAINTERESOWANEJ OSOBY; WYRAŹNĄ ZGODĘ USTAWOWĄ. Każdy ma prawo do: informacji o przetwarzaniu, skorygowania; sprzeciwienia się. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

12 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
PODSTAWA Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.833) „Ustawa”; Przepisy wykonawcze do Ustawy; Konwencja Rady Europy nr 108 z 1981r. w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu 28 stycznia 1981 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25); r.: Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europy i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (O.J. L 281, ) (ochrona w zbiorze danych) Dyrektywa 2002/58/WE z 12 lipca 2001 roku dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (ochrona poza zbiorem danych). Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

13 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
KONWENCJA Państwa związały się: Zasadami ograniczonego zakresu zbierania danych; Celowości; Jakości; Bezpieczeństwa danych; Indywidualnego nadzoru nad dokumentacją; Obowiązkami administratowa danych. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

14 USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Art zasady ochrony danych osobowych; Stosowane bez względu na sposób zbierania danych, o ile następuje w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną definicje: „świadczenia usług drogą elektroniczną”; „usługi społeczeństwa informacyjnego” (Dyr 2000/31) „usługi komunikacji elektronicznej” (Dyr 2002/58) „commercial communication” (Dyr 2002/58) szersze niż „informacja handlowa”; Regulacja dalej idąca niż zawarta w Ustawie o ochronie danych osobowych (art.5) Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

15 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
RODZAJE DANYCH Wysoce drażliwe (np. pochodzenie rasowe, etniczne – przetwarzanie dozwolone tylko w sytuacjach wyjątkowych) Inne dane osobowe (ich przetwarzanie musi wynikać z przepsiu prawa lub zgody podmiotu) Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

16 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza członkowskimi UE) jest możliwe tylko wtedy gdy zostanie zapewniony ADEKWATNY poziom ochrony; „zasady bezpiecznej przystani” (dialog UE a USA): Pawo jednostki do uzyskania info o celu prztwarzania; Prawo wycofania się; Ograniczone możliwości przetwarzania; Zapewnienie bezpieczeństwa; Środki dotyczące egzekwowania prawa. UE - „standardowe klauzule umowne” dla porozumień dwustronnych; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

17 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
OBOWIĄZKI Przetwarzanie danych i ochrona prywatności w sektorze telekomunikacyjnym: Zapewnienie prywatności – stawek, identyfikacji numerów telefonicznych, identyfikacji połączeń, prawo zapobieżenia przetwarzania danych w celach marketingowych. CZEGO NIE REGULUJE 2002/58 TO REGULUJE 95/46 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

18 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
DEFINICJE 3 przesłanki łącznie: występowanie INFORMACJI dotyczące OSOBY FIZYCZNEJ, która to osoba jest lub może zostać na podstawie tych informacji ZIDENTYFIKOWANA. „Dane osobowe” a „informacje o osobie” - NSA 2000 rok: Dane osobowe – imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL; Informacje o osobie – pozostałe. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

19 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
Ustawa – wszelkie informacje odnoszące się do osoby mogą stanowić dane osobowe; WSZELKIE a więc każdy , nie tylko który zawiera imię i nazwisko, o ile możliwe jest dokonanie IDENTYFIKACJI: przez providera (podmiot utrzymujący skrzynkę); lub na podstawie innych posiadanych już informacji o osobie. Dysponowanie wyłącznie adresem trudnym do zidentyfikowania może zostać poddane sprawdzeniu w zależności od przypadku. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Art 18 - za dane osobowe zostały uznane adresy elektroniczne usługobiorcy. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

20 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
PRZETWARZANIE Jakakolwiek operacja wykonywana na danych osobowych (np. gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie ), szczególnie przy pomocy systemu informatycznego; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

21 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
ZGODA zgoda osoby, której dane dotyczą: konkretne i świadome, dobrowolne wskazanie przez osobę, której dane dotyczą na to, że wyraża przyzwolenie na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

22 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
DEFINICJE ADMINISTRATOR DANYCH; ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA DANYCH; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

23 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
LEGALNOŚĆ Zgoda osoby, której dane dotyczą (nie domniemana); Zezwolenie w przepisie prawa; Konieczność realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy; Realizacja określonych prawem zadań dla dobra publicznego; Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dany dotyczą (tylko na własne potrzeby). Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

24 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
INFORMOWANIE Należy poinformować osobę której dane dotyczą: Kim jest administrator (nazwa, adres); Jaki jest cel przetwarzania danych oraz odbiorcy danych; O prawie wglądu i poprawiania danych; Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne; Skąd dane pochodzą (tylko jeśli dane pochodzą od osoby trzeciej); o prawie sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

25 SPAMING

26 UŻYCIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych – spamming: USA; UE; RP. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

27 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
SPAMMING Spaming; Unsolicited commercial communication; Zwyczajowo używany w odniesieniu do każdego listu elektronicznego, który nie jest spodziewany przez adresata, niekoniecznie posiadający komercyjny charakter; Nie tylko działalność gospodarcza, także kulturowa i polityczna Mailing; Dotyczy przesyłania materiałów reklamowych za pomocą poczty elektronicznej, lecz za zgodą adresata poczty. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

28 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
SPAMMING Opt-in; Marketing za zezwoleniem klienta; Uprzednia zgoda; Zakaz domniemania; Ciężar dowodu na wysyłającym; Opt-out; Marketing przerywający; Opcja wycofania się; Instrukcje; Bezpłatność; Możliwa pełna automatyzacja ze strony odbiorcy; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

29 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
SPAMMING - USA Dnia 1 stycznia 2004 roku weszła w życie amerykańska ustawa CAN-SPAM uprawniająca wszystkie amerykańskie firmy do wysyłania spamu pod warunkiem spełnienia pewnych zasad; Ustawa CAN-SPAM wprowadza jako nielegalne używanie tzw.„open proxes” (otwartych baz danych) i innych form sprzeniewierzania zasobów podobnie jak używanie fałszywych nagłówków (odmienny temat korespondencji wobec faktycznej jej zawartości); legislacja Stanów Zjednoczonych stanęła niemalże w opozycji nie tylko do wyżej wzmiankowanej Ustawy kalifornijskie, ale także do poniżej określonej legislacji Unii Europejskiej (a co za tym idzie legislacji wewnętrznej państw członkowskich Unii Europejskiej); Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

30 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
SPAMMING - UE Cel: zapewnienie jasności i przejrzystości informacji, uczciwej konkurencji oraz ochrona przed ingerencją w prywatność. Dyrektywy 2002/58 z dnia 12 czerwca 2002 roku dotyczącej prywatności i komunikacji elektronicznej, która zawiera postanowienia zakazujące i/lub ograniczające spam Directive 2002/58/EC Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector, 2002 O.J. (L 201) 37 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

31 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
2 GRUPY OCHRONY KONSUMENT: Dyr. 97/7 w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość; Dyr. 02/65 o usługach finansowych na odległość. POZOSTALI: Dyr. 00/31 o handlu elektronicznym; Dyr. 02/58 o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

32 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
2 GRUPY OCHRONY Regulują sytuacje zawierania umów z konsumentami w pewnych szczególnych warunkach tj. przy braku jednoczesnej obecności stron; Regulują zakazy przesyłania niezamówionej informacji handlowej, ale tylko za pośrednictwem wybranych środków porozumiewania się na odległość i tylko w stosunku do konsumentów. Dotyczą przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, a ich zakres zastosowania nie został ograniczony wyłącznie do konsumentów; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

33 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
Art. 7 dyr. h.e. („opt-out”) Przekaz trafiający do użytkownika końcowego ma być wyrażenie oznaczony jako zawierający informacje handlową; Umożliwienie identyfikacji osoby na mocy upoważnienia której opracowano reklamę; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

34 Art. 13 dyr. kom. el.(„opt-in”)
Marketing tylko wobec użytkowników którzy udzielili uprzedniej zgody; Prawo powtórnego użycia adresu elektronicznego wcześniej otrzymanego; Zapewnienie prawa do sprzeciwu; Zakaz ukrywania adresu nadawcy; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

35 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
SPAMMING - RP niezamówiona (zgoda wyraźna a nie dorozumiana) informacja handlowa (Dyr 2002/58 – implementacja w przyszłości – – szersze znaczenie z uwagi na „commercial communication” – także kwestie reklamy nie tylko informacji handlowej) indywidualne żądanie (indywidualizacja kręgu adresatów) Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

36 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
SPAMMING - RP Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabrania w art. 10 przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; Otwarty katalog środków komunikacji – np. także SMS, MMS….. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

37 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
INFORMACJA HANDLOWA Każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód; Reklama, propozycja zawarcia umowy, oferta, zaproszenie do składanie ofert, zaproszenie do rokowań; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

38 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
INFORMACJA HANDLOWA Informacja powinna być wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości co do jej charakteru jako informacji handlowej (nagłówek listu); Powinna zawierać: oznaczenie podmiotu na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana wraz z jego adresem elektronicznym, wyraźny opis form działalności promocyjnej, których dotyczy informacja; jednoznaczne określenie warunków pozwalających na skorzystanie z oferty; wszelkie informacje które mogą mieć znaczenie dla zakresu odpowiedzialności stron. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

39 NIEUCZCIWE ZACHOWANIA W CYBERPRZESTRZENI
Odnośniki: Linking; Deep linking; Framing; Inlinking; Spidering; Metadane; Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

40 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn


Pobierz ppt "IMPLEMENTACJA PRAWA UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google