Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Nauk Medycznych Katedra Pielęgniarstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Nauk Medycznych Katedra Pielęgniarstwa"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin egzaminu dyplomowego licencjackiego studia stacjonarne Kierunek :Pielęgniarstwo
Wydział Nauk Medycznych Katedra Pielęgniarstwa Rok akademicki 2009/20010 Opracowała :mgr piel. Olga Bielan

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 15 kwietnia 2002r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych ( Dz.U.nr.55,poz.498) Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z dn.5 lipca 1996r.(Dz. U. z2001r.Nr.57,poz.602 z późniejszymi zmianami) Ustawa o szkolnictwie wyższym z dn r.( Dz.U.Nr.91,poz.410 z póź. zm.)

3 Dopuszczenie do egzaminu - warunki
Co najmniej dostateczne oceny końcowe ze wszystkich przedmiotów objętych planem i programem nauczania studiów licencjackich pielęgniarskich, Złożenie nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu pracy licencjackiej.

4 Termin odbywania egzaminu
Egzamin dyplomowy powinien odbywać się w terminie nie przekraczającym 3 miesiące od daty złożenia pracy dyplomowej. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, egzamin powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów o ,których była mowa. ( Regulamin Studiów pt.8,§45)

5 Cel egzaminu Jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studenta wiedzy i umiejętności ,w zakresie określonym charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych

6 Charakterystyka kwalifikacyjna absolwenta kierunku Pielęgniarstwo -absolwent studiów powinien posiadać: Wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych, Umiejętność pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania. Umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka. Umiejętność inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.

7 Egzamin Dyplomowy składa się z :
1.Części teoretycznej – stanowiącej udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytanie z dziedziny pielęgniarstwa: Podstawy Pielęgniarstwa, Piel. internistyczne, Piel. chirurgiczne, Piel. Pediatryczne, oraz odpowiedź na pytanie z zakresu pracy licencjackiej zadane przez promotora lub recenzenta pracy. 2.Części praktycznej – zwanej dalej egzaminem z przygotowania zawodowego

8 Część praktyczna egzaminu
odbywa się w podstawowych oddziałach szpitalnych: Oddział internistyczny Oddział chirurgiczny Oddział pediatryczny Wybór oddziału jest losowy. Egzamin w tej części przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Radę Wydziały w składzie: Przewodnicząca Egzaminatorzy ( 2) W charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć tu także ,przedstawiciele Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz Opiekun roku. Egzamin w tej części jest przeprowadzany w grupie studentów (6) przy czym ocenie podlega indywidualna praca studenta z odbiorcą usług lub jego bliskimi wg. określonych kryteriów.

9 Kryteria oceny w części praktycznej egzaminu zawodowego:
Objęcie profesjonalną opieką jednego odbiorcy usług i /lub jego bliskich zgodnie z rozpoznana sytuacją w oparciu o wylosowane w oddziale zadanie, Podjęcie działań na wszystkich etapach procesu pielęgnowania – sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w czasie 315 minutowego dyżuru ( 7 godz. dydaktycznych w godzinach ), Złożenie ustnego i pisemnego sprawozdania ze sprawowanej opieki na arkuszach dostarczonych przez komisje i opatrzonych pieczęcią uczelni.

10 Część praktyczna W dniu poprzedzającym egzamin odbywa się w Katedrze Pielęgniarstwa – losowanie terminu i oddziałów. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu 15 min. przed godz. rozpoczęcia egzaminu z wylosowaną kartką i aktualna kartą zdrowia, W czasie egzaminu obowiązuje studenta ubiór zgodny z regulaminem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz identyfikator, Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów BHP, W czasie egzaminu student ma prawo do 15 min. przerwy na posiłek w obecności Komisji Egzaminacyjnej

11 Część praktyczna Podczas egzaminu student nie może opuszczać samowolnie oddziału; jeżeli zaistnieje sytuacja wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką nad pacjentem ,towarzyszy mu wówczas członek Komisji, W trakcie egzaminu student może korzystać z dokumentacji pacjenta i oddziału w zakresie niezbędnym do rozwiązania zadania egzaminacyjnego. Zadanie egzaminacyjne jest losowane przez studenta w dniu egzaminu w wylosowanym oddziale,

12 Część praktyczna Zadanie egzaminacyjne zawiera nazwisko i imię pacjenta, wiek, nr. sali, rozpoznanie lekarskie, problemy do rozwiązania. W czasie egzaminu student sprawuje opiekę nad jednym pacjentem, Ocena z części praktycznej stanowi ocenę cząstkową z egzaminu dyplomowego i podaje się ją do wiadomości studenta na zakończenie dyżuru egzaminacyjnego. Jeżeli w trakcie egzaminu student popełni pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta –jest to równoznaczne wówczas z nie zdaniem egzaminu licencjackiego, Zadania egzaminacyjne są objęte tajemnicą zawodową i służbową.

13 Część praktyczna - Oceniana jest w skali punktowej i przeliczana na ocenę wg. kryteriów zatwierdzonych przez Radę Wydziału,- max. ilość punktów 50 Poziom wykonania zadania w odniesieniu do wzoru – max. 10 pt. Komunikowanie się z pacjentem osobami dla niego znaczącymi ,zespołem terapeutycznym. – max. 10 pt. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, sprawność i trafność działań –max. 10 pt. Poprawność dokumentowania przebiegu procesu pielęgnowania –max.10 pt. Umiejętność samooceny własnego działania – max. 10.pt.

14 Część teoretyczna Warunkiem do jej dopuszczenia jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z części praktycznej. Jest przeprowadzana przez Komisję Egzaminacyjną w składzie: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej( Dziekan lub Prodziekan) Promotor pracy licencjackiej Recenzent pracy licencjackiej Nauczyciel akademicki z kierunkowym wykształceniem zawodowym w dziedzinie pielęgniarstwa

15 Część teoretyczna Oceniana jest wg kryteriów przyjętych przez Radę Wydziału i określonych Regulaminem Studiów.

16 Ukończenie studiów ( Regulamin Studiów pt.8,§ 47)
Następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmiej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku; orginał dyplomu wystawiany jest wyłącznie w języku polskim ,odpis , na wniosek studenta może być wystawiony w językach: angielskim, francuskim ,hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim.

17 Ostateczny wynik studiów – podstawą jego obliczenia jest:
Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, Ostateczna ocena pracy dyplomowej, Ostateczna ocena egzaminu dyplomowego ( dla kierunku piel. ostateczna ocena egzaminu dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z części teoretycznej oraz praktycznej egzaminu)

18 Ostateczny wynik studiów stanowi:
Sumę: 0,7 średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów ,zaliczeń uzyskanych w toku studiów, 0,2 oceny ostatecznej z pracy dyplomowej, 0,1 ostatecznej oceny uzyskanej z egzaminu dyplomowego (dla kierunku pielęgniarstwo ostateczna ocena egzaminu dyplomowego stanowi średnia arytmetyczną ocen uzyskanych z części teoretycznej oraz praktycznej egzaminu.)

19 Ostateczny wynik studiów
Wyrównuje się do pełnej oceny zgodnie z zasadą: Do 3,66- dostateczny(3,0) Od 3,67 do 4,33 – dobry (4,0) Powyżej 4,33 – bardzo dobry ( 5,0)

20 Ocena niedostateczna z egzaminu dyplomowego ( Regulamin Studiów pt
Lub nieusprawiedliwione nie przystąpienie do tego egzaminu w ustalonym terminie,- Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny!!! Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. W przypadku nie zdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie- Dziekan wydaje decyzję o: Zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku lub semestru studiów ( o ile student w okresie studiów nie powtarzał żadnego semestru) lub Skreśleniu z listy studentów.

21 Życzymy powodzenia


Pobierz ppt "Wydział Nauk Medycznych Katedra Pielęgniarstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google