Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych"— Zapis prezentacji:

1 Lokalne Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
KONFERENCJA POD PATRONATEM BURMISTRZA ŚREMU poświęcona tematyce wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie Śrem 2 grudnia 2006 r.

2 PROGRAM KONFERENCJI – SŁOWO WSTĘPNE I POWITANIE GOŚCI – BURMISTRZ ŚREMU – – NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Maria Świdurska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie – – INSTYTUCJONALNY SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH Małgorzata Łucka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie – – MEDYCZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Barbara Marciniec – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie – – FORMY AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE ŚREM Agnieszka Juskowiak – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie – – ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Maria Pękala – Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Koło w Śremie – – przerwa na kawę – – PREZENTACJA PROGRAMÓW „Inwestuję w aktywność” i „Jesienne popołudnia” współfinansowanych ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i PFRON – – DYSKUSJA – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

3 FORMY AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE ŚREM
Agnieszka Juskowiak

4 Prawa osób niepełnosprawnych
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 2 KWIETNIA 1997R. Art.32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

5 Prawa osób niepełnosprawnych
Jednym z podstawowych dokumentów dotyczących osób niepełnosprawnych jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997r. W Karcie stwierdza się, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz wypełnianie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

6 Prawa osób niepełnosprawnych
Dalej w Karcie wymienione są prawa osób niepełnosprawnych m.in. dostęp do opieki medycznej i rehabilitacji, nauki w szkołach wspólnie z osobami sprawnymi oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

7 Śrem jest stolicą Powiatu Śremskiego i siedzibą władz samorządowych gminy liczącej ponad 40 tysięcy mieszkańców. Osoby niepełnosprawne stanowią 14,3% ogółu mieszkańców gminy Śrem i są aktywnymi członkami lokalnej społeczności.

8 Charakterystyka świadczeniobiorców gminy Śrem
Krąg osób korzystających z różnorodnych form wsparcia jest szeroki i jest wynikiem aktualnych problemów związanych z zatrudnieniem, sytuacją zdrowotną oraz zabezpieczeniem społecznym. W gminie Śrem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało: w 2002r. łącznie osób ( 1 372 rodziny ) co stanowi 12,5 % mieszkańców gminy Śrem, w tym osoby niepełnosprawne – osób w 2003r. łącznie 5 113 osób ( 1 413 rodziny ) co stanowi 13,1 % mieszkańców gminy Śrem, w tym osoby niepełnosprawne – osób w 2004r. łącznie osób ( 1 138 rodzin ) co stanowi 9,1 % mieszkańców gminy Śrem, w tym osoby niepełnosprawne – osób w 2005r. łącznie osób ( 1 198 rodzin ) co stanowi 5,7 % mieszkańców gminy Śrem, w tym osoby niepełnosprawne – 988 osób

9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina Śrem realizuje nowatorskie rozwiązania w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Nadrzędną przesłanką udzielania wsparcia w formie usług opiekuńczych jest potrzeba opieki osoby drugiej ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność. Realizowany jest szeroki zakres i wymiar pomocy usługowej, dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

10 Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności i schorzenia. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym tj. psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego, pedagoga, fizykoterapeutę, rehabilitanta, pielęgniarkę.

11 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób chorych psychicznie, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych.

12 Formy pomocy 2002 2003 2004 2005 I - VI 2006 Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach w rodzinach Liczba osób Usługi opiekuńcze – ogółem 88 126 119 221 111 198 124 244 147 300 w tym: - usługi opiekuńcze 80 107 98 143 78 120 82 136 92 169 - specjalistyczne usługi opiekuńcze x 12 38 32 81 w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8 19 21 33 42 108 55 131

13 Na realizację zadań z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych gmina pozyskuje środki:
środki finansowe pochodzące ze środków Wojewody Wielkopolskiego; środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, środki finansowe pochodzące z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; pozostałe środki finansowe, to środki własne oraz pozyskane od Urzędu Miejskiego w Śremie, lokalnych instytucji, firm oraz osób prywatnych.

14 Gmina Śrem bierze czynny udział w tworzeniu i realizacji programów i przedsięwzięć służących rozszerzeniu oferty świadczeń i usług na rzecz osób niepełnosprawnych

15 Lokalne programy wsparcia w latach 2003 - 2006
Asystent osoby niepełnosprawnej - zapobieganie marginalizacji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet oraz osób niepełnosprawnych; Jesienne ogrody – poprawa funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz promocja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku;

16 2004r. Zwiększamy szanse – Konik polski przeciwdziałanie izolacji społecznej i poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych; Sport dla wszystkich - przerwanie kręgu izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych, usprawnienie ruchowe i rehabilitacja dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności oraz zwiększenie kompetencji rodziców we wspomaganiu rozwoju dzieci; Aktywny senior – poprawa funkcjonowania i jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Śrem poprzez rehabilitację i aktywne formy wypoczynku; Barwy jesieni – aktywny wypoczynek i wspomaganie rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych i starszych;

17 2005r. Woda i ruch – Sport dla wszystkich – programy aktywizacji społecznej i usprawnianie psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych;

18 2005r. Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Filmowego „KLAPS” – wspieranie rozwoju społecznego dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, umożliwienie dzieciom zdobycia wiedzy na temat kinematografii i historii filmu; Bliżej Świata – środowiskowy program wsparcia dla osób chorych na schizofrenię, poprawa funkcjonowania i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Pomóż sobie i innym – kontynuacja programu w 2006r. – aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych kobiet, wsparcie osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania.

19 2006r. Wakacje w siodle – Konik Polski 2006 – usprawnienie psychoruchowe dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Śrem, a także zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa wydolności fizycznej.

20 Przedszkole nr 5 Mali Przyrodnicy z oddziałami integracyjnymi
Uczęszczają do placówki dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Celem działań jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnienia im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach: poznawczej, emocjonalnej , fizycznej, społecznej. Grupy wsparcia dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych. Celem zajęć jest przede wszystkim zachęcenie rodziców do podejmowania wspólnych działań z dzieckiem nie tylko w czynnościach codziennych ale także w zabawie, która ma charakter rozwojowy i dydaktyczny. Sala Doświadczania Świata Przeznaczona do wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci zarówno niepełnosprawnych jaki i zdrowych. Wyposażona jest w ścianę dotykową, kulę lustrzaną, suche akwarium, wiszący fotel- hamak, bulgoczące kolumny, próbki zapachowe.

21

22 Szkoła Podstawowa nr 1 z klasami integracyjnymi Zajęcia „Bawmy się i ćwiczmy razem” Przeznaczone dla dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością oraz z wadami postawy i otyłością prowadzone na sali rehabilitacyjnej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt – bieżnia, rower rehabilitacyjny, stół do masażu, taśmy THERA BAND, piłki, jeżyki.

23 Szkoła Podstawowa nr 1 z klasami integracyjnymi Warsztaty artystyczne dla dzieci z klas integracyjnych i ich rodziców Rodzice wraz ze swoimi dziećmi z wielkim zaangażowaniem wykonują różnego rodzaju prace plastyczno-techniczne, wykazując się przy tym mistrzowską precyzją i dużą cierpliwością.

24 Środowiskowy Dom Samopomocy
w Śremie Działalności Domu ma na celu skierowanie oferty usług specjalistycznych do osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Głównym celem jest umożliwienie korzystania z specjalistycznych usług świadczonych przez placówkę osobom z chorobą psychiczną i zaburzeniami psychotycznymi. Dom przeznaczony jest dla 50 osób niepełnosprawnych.


Pobierz ppt "Lokalne Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google