Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Działania lokalne i wspieranie włączenia społecznego oraz rozwijanie standardu jakości usług pomocy i integracji społecznej 14 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Działania lokalne i wspieranie włączenia społecznego oraz rozwijanie standardu jakości usług pomocy i integracji społecznej 14 października."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Działania lokalne i wspieranie włączenia społecznego oraz rozwijanie standardu jakości usług pomocy i integracji społecznej 14 października 2013r.

2 Wsparcie mieszkańców gminy w formie finansowej i rzeczowej Rok Liczba mieszkańców gminy Śrem (dane z Urzędu Miejskiego w Śremie) Liczba środowisk objętych pomocą Liczba osób w środowiskach objętych pomocą % mieszkańców gminy Śrem objętych wsparciem 200640.1011.0913.3088,25% 200740.1841.0533.0737,65% 200840.1899372.6436,58% 200941.1309282.4635,99% 201040.3331.0222.6706,62% 201142.7989622.4375,69% 201243.0611.0222.5715,97%

3 Powody trudnej sytuacji życiowej klientów Powody trudnej sytuacji życiowej klientów Liczba rodzin 20102011 2012 Ubóstwo446443457 Niepełnosprawność470404450 Bezrobocie467386403 Długotrwała lub ciężka choroba382311333 Alkoholizm169201157 Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 188183145

4 Kryterium dochodowe dodatki mieszkaniowe Dochód w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury - 1454,51 zł Dochód w gospodarstwie wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury - 1038,94 zł Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966)

5 Zasiłek rodzinny oraz dodatki Kryterium dochodowe: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 539,00 zł lub 623,00 zł w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

6 Fundusz alimentacyjny Przysługuje, jeżeli jego egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Osobom uprawnionym: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia; bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

7 Fundusz alimentacyjny Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje: w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł netto. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2013r. poz. 1228)

8 Gmina Śrem w rozwiązywaniu lokalnych kwestii społecznych Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego między podmiotami ( samorząd, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, instytucje rynku pracy i integracji społecznej ) działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Stworzenie zintegrowanego systemu współpracy lokalnego samorządu i jego partnerów oraz włączenie w system wzajemnych relacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Dokumenty programowe STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚREM 2013 – 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚREM NA LATA 2008 – 2015

9 Kierunki działań Strategii CEL GŁÓWNY 1: Wsparcie rodzin w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży CEL GŁÓWNY 2: Poprawa systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży CEL GŁÓWNY 3: Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych Cele operacyjne: 3.1. Zwiększenie dostępności do usług społecznych 3.2. Wsparcie kompleksowe seniorów 3.3. Działania zmierzające do promowania zdrowego i higienicznego trybu życia i podtrzymywania sprawności fizycznej CEL GŁÓWNY 4: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców gminy

10 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Walka z ubóstwem i wykluczeniem musi opierać się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu oraz na nowoczesnej i skutecznej ochronie socjalnej. Interwencja innowacyjnej ochrony socjalnej musi być połączona z szerokim zestawem polityk społecznych, łącznie z ukierunkowaną edukacją, pomocą społeczną, mieszkalnictwem, zdrowiem, godzeniem życia prywatnego i zawodowego oraz polityk rodzinnych.

11 Usługi pomocy i integracji społecznej Cel i zadania mobilizowanie do zmiany sytuacji, poinformowanie o uprawnieniach, zasobach, możliwościach, poinformowanie o działalności instytucji wspierających, wspólne określenie trudności i wynikających z nich skutków, monitorowanie oraz wzmacnianie osoby, pokazywanie negatywnych konsekwencji działań i podejmowanie interwencji

12 Wartości i zasady w pracy socjalnej Zasadę prawa do samostanowienia Zasadę współodpowiedzialności Zasadę dobra rodziny i poszczególnych jej członków – jeśli w ocenie pracownika socjalnego dobro dziecka jest zagrożone podejmuje interwencje w zakresie zabezpieczenia opieki dziecku

13

14 PRZESTRZEŃ NA OTWARTOŚĆ Osoby chore lub po zakończonym leczeniu onkologicznym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Poniedziałek: pokazy filmów, nordic walking Wtorek: dyżury specjalistów ( psycholog, psychiatra, onkolog) Środa: zajęcia ruchowe- rehabilitacja z fizjoterapeutą Czwartek - zajęcia plastyczne, fotografik, zajęcia z fizjoterapeutą, nordic walking, dyżur specjalisty ds. uzależnień Sobota: fryzjerka, wizażystka / nordic walking, zajęcia z psychologiem, zajęcia ruchowe z elementami jogi /

15 Tęczowi Wielkopolanie Blok szkoleniowy: psychoonkologia, opieka paliatywna, zaburzenia psychiczne w przebiegu schorzeń onkologicznych, wsparcie fizjoterapeutyczne, pielęgnacja i opieka, Grupy Balinta z zakresu trudnych sytuacji w opiece, porozumiewaniu się z chorym, rodziną w różnych fazach choroby. Kolejne szkolenie z zakresu otępień, szczególnie w chorobie Alzheimera, z psychoonkologii- nakierowane na wsparcie w kryzysie, najtrudniejsze sytuacje z praktyki, umieranie, żałoba.

16 Dziękuję za uwagę Maria Świdurska Ośrodek Pomocy Społecznej 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 40 tel. 61 28 36 107 e-mail: ops@ops.srem.pl http://www.ops.srem.pl


Pobierz ppt "Seminarium Działania lokalne i wspieranie włączenia społecznego oraz rozwijanie standardu jakości usług pomocy i integracji społecznej 14 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google