Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie Diagnoza problemów dydaktycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie Diagnoza problemów dydaktycznych."— Zapis prezentacji:

1

2 Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie Diagnoza problemów dydaktycznych

3 Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie to : Nowoczesny kompleks trzech segmentów w których znajdują się: Nowoczesny kompleks trzech segmentów w których znajdują się: 1.Nowoczesna hala sportowa wraz z węzłem żywieniowym 2.Liceum Uzupełniające i Ponadgimnazjalne 3.Stowarzyszenie Obywatelskie Lubichowiak 4.Uczniowski Klub Sportowy Olimpik 5.Gminne Centrum Informacji (GCI) 6.Szkolny Ośrodek Kariery (Szok) 7.Punkt EURODESK oraz TELEPRACA 8.Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach

4 Ogólne informacje o szkole Jedyne samodzielne gimnazjum wiejskie w powiecie, Jedyne samodzielne gimnazjum wiejskie w powiecie, 27 nauczycieli -12 dyplomowanych, 11 mianowanych, 27 nauczycieli -12 dyplomowanych, 11 mianowanych, 4 kontraktowych, 4 kontraktowych, 4 egzaminatorów gimnazjalnych, 1 weryfikator, 4 egzaminatorów gimnazjalnych, 1 weryfikator, 4 egzaminatorów maturalnych, 4 egzaminatorów maturalnych, 266 uczniów/12 oddziałów/65% jest dowożonych – system dowozów połączony ze szkołą podstawową i przedszkolem, 266 uczniów/12 oddziałów/65% jest dowożonych – system dowozów połączony ze szkołą podstawową i przedszkolem, Kompleks dydaktyczny, stołówka, pełnowymiarowa sala gimnastyczna/ Kompleks dydaktyczny, stołówka, pełnowymiarowa sala gimnastyczna/ Szkoła przyjazna niepełnosprawnym – bez barier architektonicznych z przystosowanym węzłem sanitarno – gospodarczym. Szkoła przyjazna niepełnosprawnym – bez barier architektonicznych z przystosowanym węzłem sanitarno – gospodarczym.

5 Diagnoza edukacyjna w naszej placówce obejmuje cztery momenty kształcenia: 1. Diagnoza na wejściu– uzdolnienia, zainteresowania, aspiracje, wiadomości i umiejętności młodzieży przyniesione z niższego etapu edukacyjnego/ pomiar dydaktyczny klas pierwszych/. 2. Wdrażanie zaplanowanych działań po diagnozie – czynności uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły, które zmierzają do osiągnięcia celów kształcenia w gimnazjum. 3. Diagnoza na wyjściu – wiadomości i umiejętności, stosunek do nauki oraz wartości i cechy osobowości absolwentów naszej szkoły, także osiągnięcia metodyczno- organizacyjne nauczycieli i ich nowe kompetencje. 4. Kontekst diagnozy– okoliczności i czynniki niezależne od naszych działań, niezmienna baza szkoły, finansowanie i pozycja edukacji w gminie, przekonania rodziców, rynek pracy itp.

6 1. Diagnoza na wejściu 1. 1.Pomiar dydaktyczny dla klas pierwszych - testu na wejściu/testy z przedmiotów humanistycznych standaryzowane przez ekspertów wydawnictwa WSiP, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wydawnictwa GWO, 2. 2.badania ankietowe, 3. 3.wywiady, 4. 4.obserwacje, 5. 5.rozmowy z uczniami, 6. 6.analizy dokumentacji, 7. 7.kierowanie do poradni psychologiczno- pedagogicznych, 8. 8.dostosowanie wymagań edukacyjnych w planach wynikowych do możliwości uczniów.

7 1. Diagnoza wejścia - problemy KLASA KLASAŚredniaPunktów na 50 p. ŁatwośćtestuŁatwośćsprawdzianuOcenatestuOcenasprawdzianuDynamika I a 22,60,450,632,43,6-1,2 I b 20,10,40,511,93,0-1,1 I c 21,60,430,622,13,6-1,5 I d 18,60,370,561,83,3-1,5 Szkoła20,70,410,582,03,4-1,4 Kraj JĘZYK POLSKI –test na wejściu 18.09.2008

8 1. Diagnoza wejścia - problemy KLASA KLASAŚredniaPunktów na 21 p. ŁatwośćtestuŁatwośćsprawdzianuOcenatestuOcenasprawdzianuDynamika I a 6,860,330,631,83,6-1,8 I b 6,680,320,511,63,0-1,4 I c 8,050,380,622,03,6-1,6 I d 5,810,260,561,43,3-1,9 Szkoła6,850,320,581,73,4-1,7 Kraj9,200,44 MATEMATYKA –test na wejściu 11.09. 2008

9 1. Diagnoza wejścia - problemy KLASA KLASAŚredniaPunktów na 50 p. ŁatwośćtestuŁatwośćsprawdzianuOcenatestuOcena na świadectwie VI klasy Dynamika I a 160,32x1,44,1-2,7 I b 10,50,21x1,23,5-2,3 I c 10,50,21x1,34,0-2,7 I d 11,50,23x1,33,3-2,0 Szkoła120,24x1,33,7-2,4 Kraj JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY –test na wejściu 25.09.2008

10 1. Wnioski z diagnozy 1.Brak informacji o uczniach klas pierwszych na początku roku szkolnego. 2.Trudności w otrzymaniu od rodziców wyników badań poradni psychologiczno- pedagogicznych. 3.Zbyt późna diagnoza uczniów. 4.Słaba umiejętność rozumienia cicho czytanego tekstu. 5.Słabe rozumienie tego, co nauczyciel mówi na lekcji.

11 1. Wnioski z diagnozy 6.Braki w umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych. 7.Niska umiejętność zapamiętywania wiadomości. 8.Niska umiejętność rozwiązania zdań problemowych. 9.Niskie aspiracje własne dziecka do wykształcenia. 10.Niskie aspiracje do wykształcenia w rodzinie dziecka.

12 2. Wdrażanie zaplanowanych działań 1.Przygotowanie oferty edukacyjnej/koła zainteresowań/. 2.Uczestnictwo w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i krajowym. 3.Wyrównywanie szans edukacyjnych/zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze/. 4.Wprowadzenie działań (w porozumieniu z rodzicami) dyscyplinujących uczniów do udziału w/w zajęciach 5.Podnoszenie atrakcyjności kształcenia. 6.Wykorzystanie technik multimedialnych. 7.Systematyczna praca zespołów nauczycielskich przedmiotowych i problemowych. 8.Realizacja projektów edukacyjnych. 9.Szkolenie nauczycieli.

13 2. Wdrażanie zaplanowanych działań 10.Ustawiczna analiza wyników nauczania/testy osiągnięć klas I, II, III. 11.Monitoring programów nauczania. 12.Ćwiczenie wykonywania najprostszych działań na liczbach. 13.Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem. 14.Otoczenie opieką uczniów zdolnych i uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych. 15.Opracowanie programów przedmiotowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 16.Wprowadzenie ustaleń w sprawie zmiany podręczników wypracowanych w zespołach przedmiotowych/matematyka i sztuka w roku 2009/10. 17.Wypracowywanie wniosków i ewaluacja. 18.Przyjmowanie corocznego raportu o jakości edukacji.

14 2. Spostrzeżenia w trakcie działań edukacyjnych 1.Słaby kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi/. 2.Brak zainteresowania rodziców postępami w nauce ich dzieci. 3.Brak nawyków samodzielnej nauki i pracy z książką. 4.Niska frekwencja uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. 5.Niska znajomość lektur, uczniowie czytają tylko streszczenia. 6.Niskie zainteresowanie przedmiotami/ w tym szczególnie przedmiotami ścisłymi/. 7.Prace domowe niesamodzielne- źródło Internet. 8.Negatywna postawa społeczna.

15 3.Diagnoza na wyjściu 1.Analiza wyników testów próbnych na klas trzecich. 2.Badania orientacji zawodowej uczniów klas III. 3.Analiza wyników klasyfikacji w klasach trzecich. 4.Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych. 5.Badanie Edukacyjnej Wartości Dodanej, 6.Wypracowanie wniosków do dalszej pracy,

16 3.Diagnoza na wyjściu - wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008 Wynik części humanistycznej Wynik części matematyczno- przyrodniczej

17 3.Diagnoza na wyjściu - wyniki z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2008 3.Diagnoza na wyjściu - wyniki z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2008 Stanin Przedział punktowy 20022003200420052006 2007 2008 9. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0 39,3 - 46,8 8. bardzo wysoki 34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9 35,4 - 39,2 7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9 33,2 - 35,3 6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7 31,4 - 33,1 5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9 29,6 - 31,3 4. niżej średni 27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1 27,7 - 29,5 3. niski 25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4 25,3 - 27,6 2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4 18,5 - 25,2 1. najniższy8,5 - 22,8 10,3 - 24,1 8,9 - 18,9 11,1 - 24,4 0,0 - 22,06,0 - 19,44,0 - 18,4

18 3.Diagnoza na wyjściu - wyniki z części matematyczno- przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2008 3.Diagnoza na wyjściu - wyniki z części matematyczno- przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2008 Stanin Przedział punktowy 20022003200420052006 2007 2008 9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0 38,0 - 47,9 8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9 32,1 - 37,9 7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0 29,3 - 32,0 6. wyżej średni 28,9 - 31,6 26,4 - 29,0 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2 27,4 - 29,2 5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3 25,6 - 27,3 4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8 23,9 - 25,5 3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1 21,9 - 23,8 2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2 15,3 - 21,8 1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,27,3 - 15,05,0 - 14,50,0 - 13,69,3 - 15,17,0 - 15,2

19 4. Kontekst diagnozy – problemy 1.Brak informacji losach uczniów od przedszkola do gimnazjum. 2.Dokumenty diagnostyczne lub też działania w poprzednich latach nie trafiają do końcowego etapu edukacyjnego /gimnazjum/. 3.Nie wystarczająca diagnoza w okresie wczesnoszkolnym i szkolnym. 4.Brak pełnej współpracy wszystkich instytucji w gminie. 5.Niewystarczająca ilość środków na podniesienie atrakcyjności kształcenia. 6.Ograniczenia związane z systemem dowozów szkolnych. 7.Niskie wykorzystanie projektów edukacyjnych/ z udziałem środków gminny/.

20 5. Wnioski do działań szkolnych 1.Przeprowadzenie testów diagnostycznych dla klas I i II oraz egzaminów próbnych dla klas III. 2.Praca z uczniem zdolnym. 3.Organizowanie wycieczek dydaktycznych. 4.Stosowanie aktywnych metod pracy i wzbogacanie ich repertuaru, zastosowanie multimedialnych środków przekazu informacji. 5.Systematyczne i wielostronne ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami. 6.Prowadzenie kół zainteresowań dla klas I – III oraz zajęć przygotowujące do egzaminu dla klas III. 7.Stwarzanie na lekcji atmosfery zaangażowania uczniów w proces lekcyjny, zapobieganie znużeniu i monotonii, obserwowanie pracy i zachowań uczniów na lekcji. 8.Dokonywanie corocznej modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania i programów przedmiotowych – monitorować zmiany przepisów w tym zakresie.

21 5. Wnioski do działań szkolnych 9.Wprowadzenie zmian w PSO dostosowujących je do zmian zawartych w WSO, wdrażanie opracowanych zmian i przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu roku szkolnego. 10.Organizowanie i wdrażanie dodatkowych działań i projektów rozwojowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tym kontynuować wybrane działania realizowane w ramach projektu Za rękę z Einsteinem. 11.Zapewnienie priorytetu dla zajęć wyrównawczych, dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, zwłaszcza z fizyki poprzez umieszczenie w/wym w planie lekcyjnym. 12.Częstsze kontakty rodziców z nauczycielami. 13.Większa kontrola rodziców (prawnych opiekunów) dotyczących odrabiania prac domowych, przygotowania do zajęć, spędzania czasu wolnego. 14.Finansowanie wyjazdu uczniów do teatru. 15.Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki poprzez zorganizowanie różnych innowacyjnych form pozalekcyjnych (np. wycieczki, wyjazdy do teatru, na uczelnie itp.).

22 6. Propozycja konkretnych działań pozaszkolnych 1.Utworzenie Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej Poradni Pedagogicznej. Poradnia na miejscu umożliwiłaby szybką diagnozę uczniów i zapewniła ciągłość działań dydaktycznych i wychowawczych od przedszkola do ukończenia gimnazjum. 2.Utworzenie wspólnych zespołów nauczycielskich ze wszystkich szkół i placówek naszego terenu, w których znajdą się specjaliści, którzy umożliwią ciągłość diagnozowania ucznia. 3.Zainicjowanie współpracy instytucji i organizacji lokalnych ze szkołą na rzecz poprawy sytuacji wychowawczej – UG, Policja - wypracowanie procedury otrzymywania informacji zwrotnych.

23 Publiczne Gimnazjum w LubichowieWynik części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego Zobacz: wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego >> WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU 2008 WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU Stani n Przedział punktowy 20022003200420052006 2007 20089. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0 39,3 - 46,8 8. bardzo wysoki34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9 35,4 - 39,2 7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9 33,2 - 35,3 6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7 31,4 - 33,1 5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9 29,6 - 31,3 4. niżej średni27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1 27,7 - 29,5 3. niski25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4 25,3 - 27,6 2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4 18,5 - 25,2 1. najniższy8,5 - 22,810,3 - 24,1 8,9 - 18,911,1 - 24,4 0,0 - 22,06,0 - 19,44,0 - 18,4 Kontakt Kontakt © 2008 Centralna Komisja Egzaminacyjna i OSI CompuTrain SA © 2006-2007 OSI CompuTrain w Konsorcjum Scholaris i Centralna Komisja EgzaminacyjnaCentralna Komisja EgzaminacyjnaOSI CompuTrain SAOSI CompuTrainCentralna Komisja Egzaminacyjna 4.Zdobywanie funduszy przez zespół powołany z ramienia UG, w skład którego wchodzą przedstawiciele UG i placówek oświatowych, za pomocą tworzenia projektów oświatowych. 5.Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów ze specyficznymi potrzebami /zdolni, słabi/ (możliwość tworzenia świetlic popołudniowych w miejscach zamieszkania uczniów w celu pomocy w nauce i organizowania czasu wolnego). 6.Włączenie rodziców do powyższych działań. 6. Propozycja konkretnych działań pozaszkolnych


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie Diagnoza problemów dydaktycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google