Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem człowieka do człowieka Jan Paweł II Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem człowieka do człowieka Jan Paweł II Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem."— Zapis prezentacji:

1

2 Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem człowieka do człowieka Jan Paweł II Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem człowieka do człowieka Jan Paweł II

3 Publiczne Przedszkole w Lubichowie

4 Charakterystyka Placówki – W Gminie Lubichowo jest jedno przedszkole w skład którego wchodzą również oddziały przedszkolne w Mościskach i w Ocyplu. Charakterystyka Placówki – W Gminie Lubichowo jest jedno przedszkole w skład którego wchodzą również oddziały przedszkolne w Mościskach i w Ocyplu.

5 Do przedszkola i oddziałów uczęszcza ogółem 124 dzieci Nasi wychowankowie mją od 3-6 lat, wśród nich również są dzieci odroczone od obowiązku szkolnego w wieku 7 lat.

6 Do przedszkola uczęszczają dzieci z całej gminy - wyłączając dzieci 5i 6 letnie z rejonu Szkoły Podstawowej z Zelgoszczy. W przedszkolu w Lubichowie w dwóch grupach zapisanych jest 50 dzieci z tego 46 przebywa 9 godzin. Natomiast oddziały w Mościskach i Ocyplu czynne są 5 godzin, to typowe tzw. zerówki, gdzie od kilku lat w miarę posiadanych miejsc oprócz dzieci 6 letnich przyjmujemy dzieci 5 letnie. Oddział w Ocyplu to grupa mieszana od 3 -6lat do której oprócz dzieci z Ocypla są dowożone dzieci z Osowa Leśnego. Do Mościsk dowożone są dzieci z Lubichowa, Lipinek Królewskich, Zielonej Góry, Bietowa i Wilczych Błot. Rejon sołectw Wda, Mermet, Smolniki to obszar z którego nie chodzą do naszych placówek żadne dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci z całej gminy - wyłączając dzieci 5i 6 letnie z rejonu Szkoły Podstawowej z Zelgoszczy. W przedszkolu w Lubichowie w dwóch grupach zapisanych jest 50 dzieci z tego 46 przebywa 9 godzin. Natomiast oddziały w Mościskach i Ocyplu czynne są 5 godzin, to typowe tzw. zerówki, gdzie od kilku lat w miarę posiadanych miejsc oprócz dzieci 6 letnich przyjmujemy dzieci 5 letnie. Oddział w Ocyplu to grupa mieszana od 3 -6lat do której oprócz dzieci z Ocypla są dowożone dzieci z Osowa Leśnego. Do Mościsk dowożone są dzieci z Lubichowa, Lipinek Królewskich, Zielonej Góry, Bietowa i Wilczych Błot. Rejon sołectw Wda, Mermet, Smolniki to obszar z którego nie chodzą do naszych placówek żadne dzieci.

7 Rok 2008 został ogłoszony Rokiem Przedszkolaka. Więcej niż wcześniej mówi się o roli i znaczeniu wychowania przedszkolnego na rozwój dziecka i życie człowieka. Wiek przedszkolny to okres największych i najistotniejszych zmian rozwojowych w całym cyklu życiu człowieka. Doświadczenia zdobyte przez dziecko we wczesnych latach życia są bardzo ważne, wyznaczają późniejsze postawy wobec siebie i innych. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w naszym kraju ma dużo do życzenia.(miasta 36%,wieś 16.7% dzieci 3-5 lat). W naszych placówkach zwiększyła się liczba dzieci 5 letnich (64.4%) spowodowane jest to zapowiadanymi zmianami w systemie oświaty. Podstawą planowania procesu edukacyjnego oraz wczesnej interwencji specjalistycznej w przedszkolu jest diagnoza. Rok 2008 został ogłoszony Rokiem Przedszkolaka. Więcej niż wcześniej mówi się o roli i znaczeniu wychowania przedszkolnego na rozwój dziecka i życie człowieka. Wiek przedszkolny to okres największych i najistotniejszych zmian rozwojowych w całym cyklu życiu człowieka. Doświadczenia zdobyte przez dziecko we wczesnych latach życia są bardzo ważne, wyznaczają późniejsze postawy wobec siebie i innych. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w naszym kraju ma dużo do życzenia.(miasta 36%,wieś 16.7% dzieci 3-5 lat). W naszych placówkach zwiększyła się liczba dzieci 5 letnich (64.4%) spowodowane jest to zapowiadanymi zmianami w systemie oświaty. Podstawą planowania procesu edukacyjnego oraz wczesnej interwencji specjalistycznej w przedszkolu jest diagnoza.

8 Diagnoza przedszkolna Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać; 2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnoza przedszkolna Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać; 2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

9 Tok działań w celu ustalenia diagnozy dzieci

10 Trzeba o tym pamiętać że przedszkole nie jest nastawione na diagnozę negatywną tzn. nastawioną na wykryciu wad, luk, zakresu nieumiejętności, braku wiadomości. Przedszkole dążyć musi do trafnego i obiektywnego poznania. Zwraca uwagę na to co interesuje dziecko, stwarza możliwości wyboru zadań, czasu jej realizacji, zachęca do kreatywności, stwarza poczucie bezpieczeństwa. Trzeba o tym pamiętać że przedszkole nie jest nastawione na diagnozę negatywną tzn. nastawioną na wykryciu wad, luk, zakresu nieumiejętności, braku wiadomości. Przedszkole dążyć musi do trafnego i obiektywnego poznania. Zwraca uwagę na to co interesuje dziecko, stwarza możliwości wyboru zadań, czasu jej realizacji, zachęca do kreatywności, stwarza poczucie bezpieczeństwa.

11 Konieczność prowadzenia diagnozy wynika z potrzeby poznania dziecka w celu zaplanowania z nim pracy. Działania nauczyciela muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierun- kowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. Zadania wynikające z powyższego celu nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych.

12 Przedszkole prowadzi diagnozę i odpowiednio do potrzeb udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej. Przedszkole prowadzi diagnozę i odpowiednio do potrzeb udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

13 Pomoc ta polega na:

14 Formy organizowania pomocy w naszym przedszkolu to w szczególności:

15 W przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne-wyrównawcze. Zajęcia te organizuje nauczyciel w ramach zajęć dydaktycznych. Liczba uczestników zajęć wynosi w zależności od potrzeb dzieci od 2 do 6dzieci. Dzieci z dużymi problemami w uczeniu się kierujemy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne-wyrównawcze. Zajęcia te organizuje nauczyciel w ramach zajęć dydaktycznych. Liczba uczestników zajęć wynosi w zależności od potrzeb dzieci od 2 do 6dzieci. Dzieci z dużymi problemami w uczeniu się kierujemy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W roku szkolnym 2006/2007 skierowanych zostało 8 dzieci w tym 4 dzieci w celu określenia lateralizacji (leworęczności). Corocznie z wszystkich placówek kierujemy dzieci leworęczne na badania. Wczesna diagnoza pozwala nam na prawidłową pracę z dzieckiem. W roku szkolnym 2007/2008 skierowanych zostało 8 dzieci. Z badań skorzystało 7 dzieci w tym 4dzieci w celu ustalenia lateralizacji. Jedno dziecko skierowane do Poradni nie skorzystało z badań. (rodzic nie zgłosił się) W bieżącym roku szkolnym do tej pory skierowanych zostało 5 dzieci w tym 2 dzieci leworęcznych W roku szkolnym 2006/2007 skierowanych zostało 8 dzieci w tym 4 dzieci w celu określenia lateralizacji (leworęczności). Corocznie z wszystkich placówek kierujemy dzieci leworęczne na badania. Wczesna diagnoza pozwala nam na prawidłową pracę z dzieckiem. W roku szkolnym 2007/2008 skierowanych zostało 8 dzieci. Z badań skorzystało 7 dzieci w tym 4dzieci w celu ustalenia lateralizacji. Jedno dziecko skierowane do Poradni nie skorzystało z badań. (rodzic nie zgłosił się) W bieżącym roku szkolnym do tej pory skierowanych zostało 5 dzieci w tym 2 dzieci leworęcznych

16 W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel logopeda w wymiarze 4 godziny tygodniowo. W roku szkolnym 2006/2007 z zajęć z logopedii korzystało 17 dzieci w tym 14 sześciolatków i 3 pięciolatków. W roku szkolnym 2007/2008 r. 23 dzieci tj. 15 dzieci sześcioletnich i 8 dzieci pięcioletnich. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza na zajęcia 34 dzieci tj. 15 dzieci sześcioletnich i 19 dzieci pięcioletnich. Prowadzone są również zajęcia z zakresu rewalidacji. Nauczyciel ze specjalnością pedagogika rewalidacyjna prowadzi zajęcia dodatkowe w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzone są 5 rok.Uczestniczą w nich dzieci z deficytami rozwojowymi. Z zajęć tych korzysta od-1-3 dzieci w roku w zależności od orzeczeń pedagogicznych. W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel logopeda w wymiarze 4 godziny tygodniowo. W roku szkolnym 2006/2007 z zajęć z logopedii korzystało 17 dzieci w tym 14 sześciolatków i 3 pięciolatków. W roku szkolnym 2007/2008 r. 23 dzieci tj. 15 dzieci sześcioletnich i 8 dzieci pięcioletnich. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza na zajęcia 34 dzieci tj. 15 dzieci sześcioletnich i 19 dzieci pięcioletnich. Prowadzone są również zajęcia z zakresu rewalidacji. Nauczyciel ze specjalnością pedagogika rewalidacyjna prowadzi zajęcia dodatkowe w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzone są 5 rok.Uczestniczą w nich dzieci z deficytami rozwojowymi. Z zajęć tych korzysta od-1-3 dzieci w roku w zależności od orzeczeń pedagogicznych.

17 Problemy trudne kontakty z rodzicami(nie respektowanie zaleceń poradni, nie przedstawianie placówce wyników badań z Poradni) niska frekwencja dzieci z problemami Dobre praktyki co miesięczne konsultacje dyżurujących nauczycieli z rodzicami (rodzic ma prawo do rzetelnej informacji nt. postępów w rozwoju swojego dziecka) pogadanki logopedy o wadach wymowy referaty nauczycieli Zapobieganie agresji, Wpływ telewizji i gier komputerowych na dziecko itp. Problemy trudne kontakty z rodzicami(nie respektowanie zaleceń poradni, nie przedstawianie placówce wyników badań z Poradni) niska frekwencja dzieci z problemami Dobre praktyki co miesięczne konsultacje dyżurujących nauczycieli z rodzicami (rodzic ma prawo do rzetelnej informacji nt. postępów w rozwoju swojego dziecka) pogadanki logopedy o wadach wymowy referaty nauczycieli Zapobieganie agresji, Wpływ telewizji i gier komputerowych na dziecko itp.

18 Wnioski do dalszej pracy przedszkola upowszechnienie wychowania przedszkolnego poprzez poszerzenie bazy, wsparcie specjalistów (psycholog, logopeda)- bliżej miejsca zamieszkania dziecka, współpraca przedszkola z nauczycielami kształcenia zintegrowanego Wnioski do dalszej pracy przedszkola upowszechnienie wychowania przedszkolnego poprzez poszerzenie bazy, wsparcie specjalistów (psycholog, logopeda)- bliżej miejsca zamieszkania dziecka, współpraca przedszkola z nauczycielami kształcenia zintegrowanego

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem człowieka do człowieka Jan Paweł II Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google