Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU"— Zapis prezentacji:

1 dr Piort Gradziuk piotr.gradziuk@up.lublin.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY W WARSZAWIE Perspektywy wykorzystania biomasy na cele energetyczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem słomy dr Piort Gradziuk

2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 23 czerwca 2011 r.
„Współna Polityka Rolna do 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” Dotychczas głównym zadaniem rolnictwa była produkcja surowców żywnościowych. Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna sprzyjać osiąganiu niezależności energetycznej gospodarstw rolnych poprzez zachęcanie do produkcji energii odnawialnej, zwłaszcza na bazie produktów ubocznych z rolnictwa. Jedna z propozycji zmian WPR po roku 2013 zmierza do traktowanie rolnika nie tylko jako konsumenta, ale również jako producenta energii.

3 Polityka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w zakresie bioenergii Mając na uwadze podstawowy cel rolnictwa jakim jest zabezpieczenie potrzeb żywnościowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi szczególną wagę kładzie na wykorzystanie do celów energetycznych w pierwszej kolejności: Produktów ubocznych i odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego; Płynnych i stałych odchodów zwierzęcych; Roślin energetycznych. Realizację zobowiązań międzynarodowych, określonych w przyjętych celach wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego, należy oprzeć o lokalnie dostępne surowce.

4 Realny potencjał ekonomiczny – energia końcowa
Potencjał OZE w Polsce Wyszczególnienie Realny potencjał ekonomiczny – energia końcowa Rodzaje odnawialnych zasobów energii [TJ] Energetyka słoneczna, w tym: 83 312,2 - termiczna, w tym: 83 152,9 przygotowanie cwu 36 491,9 ogrzewanie - co 46 661,0 - fotowoltaiczna 159,3 Energia geotermiczna, w tym: 12 367,0 - głęboka 4 200,0 -płytka 8 167,0 Biomasa ,w tym: ,8 - odpady stałe suche ,8 - biogaz (odpady mokre) 123 066,3 -drewno opałowe (lasy) 24 451,8 - uprawy energetyczne, w tym: 286 718,9 celulozowe ,0 cukrowo-skrobiowe-bioetanol 21 501,0 rzepak-biodiesel 37 980,0 kiszonki kukurydzy-biogaz 81 637,9 Energetyka wodna 17 974,4 Energetyka wiatrowa, w tym: ,6 - na lądzie ,5 - na morzu 67 405,0 Razem 1 158 469 Źródło: Ekspertyza wykonana w Instytucie Energetyki Odnawialnej przy współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, na zamówienie Ministra Gospodarki. Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, 2007, s. 44 i 46.

5 Biomasa - stale lub ciekle substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji oraz ziarna zbóż nic spełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. DE z 19 lipca 2008 r. L 192, sir. 20) i ziarna zbóż nie objętych zakupem interwencyjnym*. * Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 23 lutego 2010 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 182).

6 Polska postrzegana jest w UE jako kraj o dużych potencjalnych możliwościach produkcji biomasy na cele energetyczne, wynika to stąd, iż powierzchnia UR przypadająca na mieszkańca wynosi 0,41 ha, a w „starej” Unii 0,19 ha, Wyniki analiz i szacunków dokonanych przez niektórych specjalistów zagranicznych wskazują, że w Polsce pod produkcję na cele energetyczne można przeznaczyć od 1,0 do 2,0 mln ha UR.

7 Biomasa stała dla energetyki zawodowej
Największe zakłady energetyczne i ich strefy zainteresowania biomasą „agro” w promieniu 40 i 100 km. Źródło: R. Pudełko, A. Faber21, 2010

8 Biomasa stała dla elektroenergetyki i ciepłownictwa
Podstawowe źródła pokrycia zapotrzebowania na ten rodzaj biomasy to: drewno odpadowe, słoma, biomasa pozyskiwana z trwałych plantacji energetycznych.

9 Powierzchnie użytków rolnych potencjalnie przydatnych
pod uprawę roślin energetycznych (tys. ha) Województwo Kompleks przydatności rolniczej gleb* Razem 5 6 8 9 3z tys. ha % UR Dolnośląskie 29,7 40,5 15,7 0,4 2,0 88,3 6,8 Kujawsko-pomorskie 0,2 7,5 0,0 8,1 0,6 Lubelskie 16,2 26,9 25,7 68,8 3,1 Lubuskie 10,3 32,3 2,3 6,6 53,4 6,5 Łódzkie 25,0 42,8 1,4 11,0 80,2 4,9 Małopolskie 9,5 3,9 0,1 15,1 Mazowieckie 38,4 30,3 8,8 1,2 34,6 105,2 3,3 Opolskie 13,9 13,0 6,7 2,4 49,9 7,2 Podkarpackie 12,5 59,4 4,5 15,8 92,2 Podlaskie 24,1 13,7 0,5 1,1 16,8 56,2 3,6 Pomorskie 10,0 2,6 20,2 49,1 3,8 Śląskie 22,4 29,9 3,5 14,4 70,8 9,0 Świętokrzyskie 5,7 14,2 21,9 Warmińsko-mazurskie 6,4 10,8 18,5 42,6 Wielkopolskie 12,4 19,8 1,6 9,1 42,9 1,8 Zachodniopomorskie 28,5 27,3 1,5 49,7 109,4 Polska 265,0 385,0 57,1 17,7 229,3 954,1 4,6 * 5 - żytni dobry, 6 - żytni słaby, 8 - zbożowo-pastewny mocny, zbożowo-pastewny słaby, 3z - użytki zielone słabe i bardzo słabe. Źródło: Kuś J., Faber A. 2009: Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej Polski. W: I Kongres Nauk Rolniczych. Nauka – Praktyce. IUNG PIB Puławy, s. 70.

10 Studia i Raporty IUNG-PIB, 11: 55-65.
Potencjalne możliwości lokalizacji plantacji roślin energetycznych w gminach Jadczyszyn J., Faber A., Zaliwski A., Wyznaczanie obszarów potencjalnieprzydatnych do uprawy wierzby i ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 11:

11 Liczba założonych wniosków Zrealizowane płatności [PLN]
Liczba zgłoszonych wniosków, powierzchnia i kwoty płatności z tytułu prowadzenia plantacji roślin energetycznych: wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) za lata Województwo Liczba założonych wniosków Zrealizowane płatności [PLN] 2005 2006 ha PLN Dolnośląski 58 84 257,2 57 861,45 382,4 ,70 Kujawsko - pomorskie 24 31 79,5 17 878,93 185,5 51 261,06 Lubelskie 20 29 7,1 1 608,17 79,0 21 815,07 Lubuskie 43 46 345,0 77 624,20 593,5 ,90 Łódzkie 38 31,7 7 123,75 76,7 21 187,65 Małopolskie 19 22 17,1 3 855,26 62,7 17311,73 Mazowieckie 55 54 534,8 ,37 672,1 ,59 Opolskie 23 61,8 13 906,30 191,5 52 901,50 Podkarpackie 37 35 191,3 43 044,67 323,5 89 379,68 Podlaskie 12 395,4 88 972,26 533,8 ,99 Pomorskie 40 106,1 23 879,13 373,9 ,51 Śląskie 45 54,6 12 282,93 157,2 43 423,87 Świętokrzyskie 26 174,2 39 205,15 284,2 78 510,32 Warmińsko-mazurskie 52 50 86,3 19 415,25 612,3 ,29 Wielkopolskie 53 41 861,6 ,22 1223,6 ,52 Zachodniopomorskie 34 303,8 68 358,00 361,6 99 897,66 Razem 580 629 3507,6 ,04 6113,5 ,04 Źródło: ARiMR Warszawa

12 Plantacje roślin energetycznych

13 Wykorzystanie biomasy w systemie energetycznym Nowej Dęby (woj
Wykorzystanie biomasy w systemie energetycznym Nowej Dęby (woj. podkarpackie) c.d.

14 Zbiór miskanta

15 Proponowana lokalizacja elektrociepłowni oraz potencjał słomy do energetycznego wykorzystania w tych zakładach Źródło: Edwards R. A. H., Suri M., Huld M. A., Dallemand J. F., 2005: GIS-Based Assessment of Cereal Straw Energy Resource in the European Union. Proceedings of the 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, October 2005, Paris.

16 Potencjał możliwości wykorzystania słomy w elektrowniach w wybranych regionach
Źródło: Edwards R. A. H., Suri M., Huld M. A., Dallemand J. F., 2005: GIS-Based Assessment of Cereal Straw Energy Resource in the European Union. Proceedings of the 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, October 2005, Paris.

17 Nadwyżka słomy gdzie: N – nadwyżka słomy do alternatywnego (energetycznego) wykorzystania, P – produkcja słomy z zbóż podstawowych oraz rzepaku i rzepiku, Zs – zapotrzebowanie słomy na ściółkę, Zp – zapotrzebowanie słomy na pasze, Zn – zapotrzebowanie słomy na przeoranie.

18 Bilans słomy w Polsce Wyniki analizy przedstawiono w układzie dynamicznym w latach 1975 – 2009, oraz w układzie przestrzennym (wojewódzkim) w latach

19 Trendy produkcji, wykorzystania na cele rolnicze i potencjału
technicznego słomy do energetycznego wykorzystania w rolnictwie ogółem w Polsce w latach Źródło: Opracowanie własne. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – umowa nr FA /10 Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 Przestrzenne rozmieszczenie zasobów słomy
do energetycznego wykorzystania w latach Źródło: Opracowanie własne. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – umowa nr FA /10 Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21

22

23 Sprostanie wzrastającemu popytowi na biomasę wymaga przede wszystkim stworzenia skutecznego systemu, zapewniającego ciągłość dostaw, obejmującego skup, przetwórstwo, transport i magazynowanie.

24 właściwości fizycznych biomasy (wysoki przedział wilgotności utrudniający przechowywanie oraz niska gęstość wpływająca na koszty transportu, wymusza to konieczność przynajmniej jej wstępnego przetwórstwa), niekorzystnej struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce (dominują gospodarstwa małe, o powierzchni użytków rolnych do 5 ha, ogranicza to w zasadniczy sposób możliwości wykorzystania wysokowydajnych maszyn do zbioru i przetwórstwa) bardzo wysokich kosztów zakupu maszyn i urządzeń do zbioru i przetwórstwa.

25 Utrudnienia te można ograniczyć poprzez tworzenie organizacji i podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, skupem i przetwórstwem surowców energetycznych. Efektywnie działające instytucje prowadzą do obniżki kosztów transakcyjnych, zmniejszają niepewność działania podmiotów gospodarczych, wspomagają internalizację efektów zewnętrznych, pozwalają na osiąganie innych korzyści dzięki wspólnym działaniom.

26 skupowanie od producentów biomasy energetycznej,
przerabianie biomasy na paliwa energetyczne i ich magazynowanie, zaopatrywanie w paliwo biomasowe zainteresowanych zakładów energetycznych, bilansowanie zasobów biomasy w regionie oraz zapotrzebowania na biopaliwa, inicjowanie działań edukacyjnych w zakresie wykorzystania energetycznego biomasy, poszukiwanie inwestorów branżowych i zachęcanie ich do realizacji inwestycji w regionie,

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google