Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strateg Mining Services Wielowymiarowa ocena ryzyka w obszarze poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce Poznań, Listopad 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strateg Mining Services Wielowymiarowa ocena ryzyka w obszarze poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce Poznań, Listopad 2012."— Zapis prezentacji:

1 Strateg Mining Services Wielowymiarowa ocena ryzyka w obszarze poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce Poznań, Listopad 2012

2 Czym jest ocena ryzyka? Rodzaje definicji : prawne (zawarte w przepisach prawa) branżowe ( zawarte np. w polskich normach ), naukowe potoczne (używane w praktyce życia codziennego) Wielowymiarowa ocena ryzyka to wypadkowa wielu rodzajów definicji 2

3 Dlaczego musimy zajmować się oceną ryzyka ? prawo, bezpieczeństwo ludzi i majątku, ekonomia, etyka, środowisko, natura. 3

4 Wnioski wynikające ze stosowania oceny ryzyk w procesie inwestycyjnym Właściwa ocena ryzyk określiła główne problemy i zagrożenia inwestycji, którymi były: problemy środowiskowe i konflikty społeczne. Zdefiniowane i wdrożone zostały rozwiązania potencjalnych problemów : odbudowa nieczynnej linii kolejowej, innowacyjne, przyjazne środowisku rozwiązania produkcyjne, monitoring środowiskowy. 4

5 5 Relokacja traszki grzebieniastej Ochrona przyrody i środowiska była priorytetem !

6 Różne opinie na temat zagrożeń związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu z łupków. Zachodzi ryzyko występowania niekontrolowanych wycieków zanieczyszczonego płynu (mieszanina chemikaliów, gazu, metanu) wykorzystywanego w procesie szczelinowania przez sztuczne lub naturalne pęknięcia i szczeliny… Same prace wydobywcze wiążą się z szeregiem negatywnych skutków dla środowiska (obszary chronione w tym Natura 2000) i społeczności lokalnych, takich jak: lokalne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i gruntów paliwami, środkami myjącymi…., emisja do atmosfery zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw, emisja hałasu z urządzeń wiertniczych, zniszczenie dróg lokalnych itp. Źródło: Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu z łupków oraz miejsca tego gazu w polityce energetycznej i klimatycznej Polski.

7 Różne opinie na temat zagrożeń związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu z łupków. Awarie i niedbałość na terenie wiertni stanowią bardziej prawdopodobne czynniki zagrożenia środowiskowego w otoczeniu wiertni niż większość innych zagrożeń dyskutowanych w europejskich debatach publicznych. Z tego powodu kodeksy najlepszych praktyk, jak również monitoring i kontrole administracji publicznej na terenach czynnych wiertni są kluczowe dla wyeliminowania tych zagrożeń. Źródło: Środowiskowe aspekty poszukiwań i produkcji gazu ziemnego łupkowego i ropy naftowej łupkowej Ministerstwo Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

8 Ocena ryzyka według AEA/R/ED57281 Raport wykonany na zlecenie dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska przez AEA Technology.

9 Ryzyko i zagrożenia są realne (dane w oparciu o bazę danych incydentów na odwiertach - opracowanie Uniwersytet Texas

10 Uzyskanie Decyzji Środowiskowej Koncesja Uzyskanie koncesji Wykonanie badań sejsmicznych Przygotowanie pola odwiertu (+wymagane pozwolenia) Wykonanie odwiertu Wykonanie projektu i zabiegu szczelinowania Przygotowanie infrastruktury do eksploatacji gaz Uzyskanie parametrów gazu PN-C-04752:2002 Przesył gazu do odbiorcy Rekultywacja terenu WIELOWYMIAROWA OCENA RYZYKA Gospodarka wodna i odpadowa Uzyskanie Decyzji Środowiskowej Odwiert / Pad Obszar badania ryzyk Wykonywana ocena obejmuje cały proces poszukiwania i wydobycia gazu z łupków !

11 ZNACZENIE INTEGRACJI PROCESU

12 . Wielowymiarowa ocena ryzyka to platforma porozumienia pomiędzy wszystkimi interesariuszami procesu poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków Ocena ryzyka Lokalna społeczność Inwestor Organizacje ekologiczne Właściciele gruntów Firmy wiertnicze Firmy szczelinujące Organizacje społeczne Administracja publiczna Firmy serwisowe …

13 Oddziaływanie oceny ryzyka na poszczególne obszary WIELOWYMIAROWA OCENA RYZYKA ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRAWNO ORGNIZACYJNYMI ZARZĄDZANIE RELACJAMI SPOŁECZNYMI ZARZĄDZANIE PROCESAMI TECHNICZNYMI ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Obszary wspólne

14 Ocena ryzyka – podstawą komunikacji z lokalną społecznością. Pełna i prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka pozwala rozmawiać o faktach a nie o bezpodstawnych zarzutach Umożliwia też: konstruktywny udział obywateli w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego- od planowania do monitoringu zrealizowanej inwestycji, uwzględnienie potrzeb społeczności lokalnej, stałą i systematyczną edukację społeczeństwa, rzetelność i przejrzystość przekazywanych informacji, uniknięcie jednostronnego przekazu informacji.

15 Ocena ryzyka środowiskowego Ocena ryzyka prawnego Ocena ryzyka technicznego Ocena ryzyka konfliktów społecznych Główne składniki oceny. WIELOWYMIAROWA OCENA RYZYKA w tym: - scoping środowiska przyrodniczego, - scoping uwarunkowań sozologicznych, - screening, - inwentaryzacja przyrodnicza, - raport oddziaływania na środowisko. w tym: - ocena wymagań prawnych, - ocena procedur uzyskania poszczególnych decyzji, w tym: - ocena wpływu decyzji lokalizacyjnych na społeczeństwo, - ocena wpływu inwestycji na interesy lokalnej społeczności, -ocena stopnia i rodzaju uczestnictwa lokalnej społeczności w procesie inwestycyjnym, -możliwość współpracy z organizacjami społecznymi, w tym: - ocena technologii, - ocena urządzeń, - ocena materiałów, - ocena zasobów ludzkich, - ocena zasobów procesów i organizacji. ZASTOSOWANIE NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK (BAT)

16 Ocena ryzyka środowiskowego Ocena ryzyka prawnego Ocena ryzyka technicznego Ocena ryzyka konfliktów społecznych Struktura oceny WIELOWYMIAROWA OCENA RYZYKA w tym: - scoping środowiska przyrodniczego - scoping uwarunkowań sozologicznych - sreening - inwentaryzacja przyrodnicza w tym: - ocena wymagań prawnych - ocena procedur uzyskania poszczególnych decyzji w tym: - ocena nastrojów społecznych - ocena wpływu inwestycji na interesy lokalnej społeczności - ocena stopnia i rodzaju uczestnictwa lokalnej społeczności w procesie inwestycyjnym w tym: - ocena technologii, - ocena urządzeń, - ocena materiałów, - ocena zasobów ludzkich, - ocena zasobów procesów i organizacji.

17 Monitoring permanentny Monitoring permanentny to kolejny etap zarządzania ryzykiem umożliwiający weryfikację przyjętych rozwiązań i bieżące sterowanie procesem. Obejmuje: monitoring stanu powietrza, monitoring wód gruntowych, monitoring sejsmiczny.

18 Pobranie próbek ziemi i wody w miejscu przewidzianym pod lokalizację pola wiertniczego. Rozpoznanie miejsc poboru wód podziemnych, oznaczenie, pomiar, pobór próbek. Rozpoznanie miejsc lokalizacji stacji monitoringu WIOŚ. MONITORING PRZED REALIZACYJNY – WSTĘPNE ROZPOZNANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Rozpoznanie obszarow chronionych akustycznie

19 MONITORING WÓD GRUNTOWYCH I ZIEMI Wykonanie piezometrów P1, P2, P3, Stały monitoring wód gruntowych pobór próbek wody i ziemi po każdorazowym procesie szczelinowania P1 P2 P3 Kontrola wód w zlokalizowanych studniach głębinowych po każdym procesie szczelinowania ZWIĄZKI ZANIECZYSZCZAJĄCE WODĘ NH 4, PO 4, WWA, BTEX, C 6 H 6, METALE CIĘŻKIE, CHLORKI, DETERGENTY, SO X,

20 Dziękujemy za uwagę. Zespół Strateg Mining Services. www.strateg-mining.pl


Pobierz ppt "Strateg Mining Services Wielowymiarowa ocena ryzyka w obszarze poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce Poznań, Listopad 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google