Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku

2 PRIORYTETY W 2006 ROKU PODATKI KANALIZACJA DROGI ŚRODKI BEZZWROTNE

3 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI BUDYNKI MIESZKALNE 0,48 zł za 1 m² ( wg ustawy max. 0,56 zł) GRUNTY BUDOWLANE 0,28 zł za 1 m² (wg ustawy max. 0,33 zł) Stawki te nie uległy podwyższeniu od 2003 roku

4 ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ –BUDYNKI – 16,79 zł za 1 m² ( maksymalnie 18,43 zł) –GRUNTY – 0,60 zł za 1 m² (maksymalnie 0,68) Stawki te nie uległy podwyższeniu od 2003 roku Budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków – nowa stawka 0,1 % (maksymalnie 2%) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

5 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH stawki podatku obowiązujące w Rybniku od 2003 roku nie ulegają podwyższeniu - niewielkie korekty stawek wynikały ze zmian kursu euro maksymalne stawki ustawowe podatku na 2006 rok zostały podwyższone o 2,5%

6 OPŁATA TARGOWA Na 2006 rok OBNIŻA SIĘ OPŁATY za handel na targowiskach : w ŚRÓDMIEŚCIU z 3 zł na 2,50 zł za 1 m² w DZIELNICACH z 2,50 zł na 2 zł za 1 m² Stawki opłaty targowej obowiązują bez zmian od 1999 roku Stawki opłaty targowej obowiązują bez zmian od 1999 roku

7 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ zł P R I O R Y T E T

8 BUDOWA DRÓG I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA zł P R I O R Y T E T

9 PRIORYTET FUNDUSZ SPÓJNOŚCI ,00 EFRR (ZPORR) ,00 EFRR (SPO-T) ,00 EFS ,20 PROGRAM ŁAGODZENIA ,00 BUDŻET PAŃSTWA ,00 WFOŚiGW ,00 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH ,20 zł

10 EFRR (ZPORR) Modernizacja budynku RCK (!)Modernizacja budynku RCK (!) Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzebyBudowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (?) świetlicy środowiskowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (?) Przebudowa DK w Boguszowicach (?)Przebudowa DK w Boguszowicach (?) Likwidacja azbestu w budynkach na terenie miasta (?)Likwidacja azbestu w budynkach na terenie miasta (?) Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 1 (?)Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 1 (?) Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno – rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy (?)Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno – rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy (?) III etap przebudowy DK 78 (?)III etap przebudowy DK 78 (?) Przebudowa ulic Raciborska – Dworek (!)Przebudowa ulic Raciborska – Dworek (!) Elektroniczna karta miejska (!)Elektroniczna karta miejska (!) Wspólny projekt regionalny SEKAP (?)Wspólny projekt regionalny SEKAP (?) Środki własne złŚrodki własne zł ZPORR złZPORR zł Budżet państwa złBudżet państwa zł

11 DOCHODY BUDŻETOWE ,96 zł

12 DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA OGÓŁEM ,96 zł

13 ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,20 zł –Fundusz Spójności - dotacja na kanalizację ,00 –Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ,00 ( wydatki prefinansowane – przychody ) –Sektorowy Program Operacyjny - - TRANSPORT ,00 ( wydatki prefinansowane – przychody ) –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 –EQUAL (EFS) ,00 (ogółem dla całego projektu w 2006 roku będzie ) –Stypendia dla uczniów (EFS) ,20 DOCHODY BUDŻETOWE

14 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ,76 zł – –Biblioteka ,00 – –Powiatowy Urząd Pracy ,00 – –Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ,00 – –Obrona cywilna ,00 – –Lokalny transport drogowy ,00 – –Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ,00 – –Kanalizacja ,00 – –Administracja ,00 – –Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 – –Rodziny zastępcze ,00 – –Stypendia ,76

15 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJ. ŚLĄSKIEGO – PROGRAM ŁAGODZENIA zł – –Kontynuacja Obwodnicy Północnej IV etap – –Kanalizacja sanitarna - ul. Wodzisławska – –Zagospodarowanie terenu wokół hotelu Olimpia – –Kompostownia odpadów roślinnych – ZZM

16 WYDATKI BUDŻETOWE ,96 zł

17 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 431,8 OGÓŁEM 587,7 31,59 % 68,41 % 46,02 % 53,98 %

18 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM ,96 zł100% – –wydatki bieżące ,96 53,98% - wynagrodzenia ,42 - pochodne od wynagrodzeń ,81 - dotacje ,00 - dla oświatowych zakładów budżetowych ,00 - dla szkół niepublicznych ,00 - dla instytucji kultury ,00 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,00 - dotacje dla organizacji pozarządowych ,00 - inne ,00 - obsługa długu ,00 - poręczenia i gwarancje ,00 - pozostałe wydatki ,73 – –wydatki majątkowe ,00 46,02%

19 WYDATKI BUDŻETOWE WYDATKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI ZŁ CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI ZŁ Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej Inne wydatki ze środków własnych Inne wydatki ze środków własnych OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ ,96 zł w tym: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA zł w tym: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA zł Z INNYCH ŹRÓDEŁ ,96 zł Z INNYCH ŹRÓDEŁ ,96 zł OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854 OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854

20 Budowa kanalizacji sanitarnej budżet miasta Fundusz Spójności WFOŚiGW Gaszowice i Jejkowice Program Łagodzenia Budowa kanalizacji sanitarnej budżet miasta Fundusz Spójności WFOŚiGW Gaszowice i Jejkowice Program Łagodzenia Budowa kanalizacji deszczowej Budowa kanalizacji deszczowej Utrzymanie zieleni Utrzymanie zieleni Kompostownia Kompostownia Wodociągi Wodociągi Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie ulic, placów i dróg Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami Oczyszczanie miasta Oczyszczanie miasta Pozostałe Pozostałe WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) zł WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) zł

21 WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł Drogi publiczne gminne i powiatowe Obwodnica Północna Miasta modernizacja drogi krajowej nr przebudowa ulic Raciborska – Dworek wraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej remonty dróg bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne) Drogi publiczne gminne i powiatowe Obwodnica Północna Miasta modernizacja drogi krajowej nr przebudowa ulic Raciborska – Dworek wraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej remonty dróg bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne) Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) Komunikacja miejska (ZTZ) Komunikacja miejska (ZTZ) Budowa wiat przystankowych i kasy biletowej na Placu Wolności Budowa wiat przystankowych i kasy biletowej na Placu Wolności

22 WYDATKI BUDŻETOWE OPIEKA SPOŁECZNA zł Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki, usługi opiekuńcze Zasiłki, usługi opiekuńcze Rodziny zastępcze Rodziny zastępcze Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy Żłobki Żłobki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Pozostałe Pozostałe

23 WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA zł WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA zł Zwalczanie narkomanii Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny – w tym kontrakt z NFZ – zł Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny – w tym kontrakt z NFZ – zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Remonty przychodni Remonty przychodni Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej Pozostałe Pozostałe

24 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł Dotacje dla stowarzyszeń Dotacje dla stowarzyszeń Pozostałe Pozostałe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej

25 Dotacje dla instytucji kultury Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno- rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno- rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy Ochrona i konserwacja zabytków Ochrona i konserwacja zabytków Pozostałe Pozostałe WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł

26 OGÓŁEM NAKŁADY zł tj. 46,02 % wydatków ogółem w tym ze środków własnych zł tj. 29,46% wydatków inwestycyjnych i 13,56 % wydatków ogółem PLANOWANE INWESTYCJE W 2006 ROKU PLANOWANE INWESTYCJE W 2006 ROKU

27 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA BUDŻET MIASTA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WFOŚiGW GASZOWICE I JEJKOWICE

28 Kompleksowa modernizacja budynku RCK na potrzeby mieszkańców regionu zł w tym zł w tym -budżet miasta zł -budżet państwa zł -środki ZPORR zł Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych- przebudowa DK w Boguszowicach zł w tym -budżet miasta zł -Budżet państwa zł -środki ZPORR zł -GFOŚiGW zł

29 Modernizacja drogi nr 78 etapy I, II i III zł - budżet miasta zł - SPO – T zł - ZPORR zł

30 Budowa Obwodnicy Północnej zł - budżet miasta zł - Program Łagodzenia zł - GFOŚiGW zł III etap Budowlanych – Storczyków-Rudzka IV etap Gliwicka-Wielopolska

31 PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ – DWOREK ORAZ BUDOWA I ETAPU UL. ZBIORCZEJ - budżet miasta zł - środki ZPORR zł

32 INWESTYCJE I REMONTY W BUDYNKACH POMOCY SPOŁEC ZNEJ MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - Budżet miasta zł - WFOŚiGW pożyczka zł - WFOŚiGW dotacja zł - GFOŚiGW zł Adaptacja budynku ZSZ nr 5 dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu WTZ i PPP budżet miasta Budowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec – Piaski budżet miasta budżet państwa ZPORR

33 INWESTYCJE I REMONTY W OBIEKTACH KULTURY FIZYCZNEJ zł MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM zł BASEN KRYTY W DZ. BOGUSZOWICE zł ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW HOTELU OLIMPIA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ zł REMONTY zł

34 - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko – Nowiny - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko – Nowiny - budynki przy ul. Orzepowickiej 8d i Śląskiej 18 - budynki przy ul. Orzepowickiej 8d i Śląskiej 18 LIKWIDACJA AZBESTU W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA zł PFOŚiGW zł ZPORR zł BUDŻET PAŃSTWA zł

35 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

36 WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ zł BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŚLINNYCH ZZM LIKWIDACJA AZBESTÓW W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDOWA GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

37 WYDATKI INWESTYCYJNE 46,02% WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE WYDATKI OGÓŁEM

38 DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ zł DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH zł OGÓŁEM DOPŁATY zł WYDATKI BUDŻETOWE DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA

39 Budżet miasta Rybnika na 2006 r.

40 WSKAŹNIKI 2006 odpowiadające pełnemu zadłużeniu uwzględniające wyłączenia

41 Rating przyznany miastu [A- (pol)] Miasto Rybnik posiada długoterminowy rating na poziomie [A- (pol)] nadany przez Fitch Polska S.A. w 2002 roku i potwierdzony 19 lipca 2005 roku Rating krajowy: Długoterminowy:A- (pol), - krajowy rating na poziomie A oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii. Krótkoterminowy:nie posiada. Perspektywa Ratingu:stabilna. Krajowe ratingi długoterminowe - skala AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

42 BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google