Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku

2 PRIORYTETY W 2006 ROKU PODATKI KANALIZACJA DROGI ŚRODKI BEZZWROTNE

3 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI BUDYNKI MIESZKALNE 0,48 zł za 1 m² ( wg ustawy max. 0,56 zł) GRUNTY BUDOWLANE 0,28 zł za 1 m² (wg ustawy max. 0,33 zł) Stawki te nie uległy podwyższeniu od 2003 roku

4 ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ –BUDYNKI – 16,79 zł za 1 m² ( maksymalnie 18,43 zł) –GRUNTY – 0,60 zł za 1 m² (maksymalnie 0,68) Stawki te nie uległy podwyższeniu od 2003 roku Budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków – nowa stawka 0,1 % (maksymalnie 2%) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

5 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH stawki podatku obowiązujące w Rybniku od 2003 roku nie ulegają podwyższeniu - niewielkie korekty stawek wynikały ze zmian kursu euro maksymalne stawki ustawowe podatku na 2006 rok zostały podwyższone o 2,5%

6 OPŁATA TARGOWA Na 2006 rok OBNIŻA SIĘ OPŁATY za handel na targowiskach : w ŚRÓDMIEŚCIU z 3 zł na 2,50 zł za 1 m² w DZIELNICACH z 2,50 zł na 2 zł za 1 m² Stawki opłaty targowej obowiązują bez zmian od 1999 roku Stawki opłaty targowej obowiązują bez zmian od 1999 roku

7 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 168.942.873 zł P R I O R Y T E T

8 BUDOWA DRÓG I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA 49.322.019 zł P R I O R Y T E T

9 PRIORYTET FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 102.397.504,00 EFRR (ZPORR) 20.881.308,00 EFRR (SPO-T) 26.777.550,00 EFS 224.001,20 PROGRAM ŁAGODZENIA 7.451.510,00 BUDŻET PAŃSTWA 1.715.112,00 WFOŚiGW 807.885,00 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH 160.254.870,20 zł

10 EFRR (ZPORR) Modernizacja budynku RCK (!)Modernizacja budynku RCK (!) Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzebyBudowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (?) świetlicy środowiskowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (?) Przebudowa DK w Boguszowicach (?)Przebudowa DK w Boguszowicach (?) Likwidacja azbestu w budynkach na terenie miasta (?)Likwidacja azbestu w budynkach na terenie miasta (?) Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 1 (?)Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 1 (?) Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno – rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy (?)Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno – rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy (?) III etap przebudowy DK 78 (?)III etap przebudowy DK 78 (?) Przebudowa ulic Raciborska – Dworek (!)Przebudowa ulic Raciborska – Dworek (!) Elektroniczna karta miejska (!)Elektroniczna karta miejska (!) Wspólny projekt regionalny SEKAP (?)Wspólny projekt regionalny SEKAP (?) Środki własne 3.936.660 złŚrodki własne 3.936.660 zł ZPORR20.881.308 złZPORR20.881.308 zł Budżet państwa 1.715.112 złBudżet państwa 1.715.112 zł

11 DOCHODY BUDŻETOWE 470.577.007,96 zł

12 DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA OGÓŁEM 470.577.007,96 zł

13 ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 123.275.477,20 zł –Fundusz Spójności - dotacja na kanalizację 102.397.504,00 –Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 10.562.450,00 ( wydatki prefinansowane – przychody 10.318.858) –Sektorowy Program Operacyjny - - TRANSPORT 8.937.550,00 ( wydatki prefinansowane – przychody 17.840.000 ) –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej807.885,00 –EQUAL (EFS) 90.000,00 (ogółem dla całego projektu w 2006 roku będzie 3.600.000) –Stypendia dla uczniów (EFS)134.001,20 DOCHODY BUDŻETOWE

14 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 5.310.101,76 zł – –Biblioteka 68.675,00 – –Powiatowy Urząd Pracy 400.000,00 – –Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 10.296,00 – –Obrona cywilna 30.000,00 – –Lokalny transport drogowy 504.700,00 – –Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 172.180,00 – –Kanalizacja 3.332.851,00 – –Administracja 50.000,00 – –Placówki opiekuńczo-wychowawcze 576.524,00 – –Rodziny zastępcze 101.960,00 – –Stypendia 62.915,76

15 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJ. ŚLĄSKIEGO – PROGRAM ŁAGODZENIA 7.451.510 zł – –Kontynuacja Obwodnicy Północnej IV etap3.681.897 – –Kanalizacja sanitarna - ul. Wodzisławska1.866.105 – –Zagospodarowanie terenu wokół hotelu Olimpia1.056.312 – –Kompostownia odpadów roślinnych – ZZM 847.196

16 WYDATKI BUDŻETOWE 587.737.824,96 zł

17 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 431,8 OGÓŁEM 587,7 31,59 % 68,41 % 46,02 % 53,98 %

18 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 587.737.824,96 zł100% – –wydatki bieżące317.281.290,96 53,98% - wynagrodzenia 43.017.811,42 - pochodne od wynagrodzeń 7.620.232,81 - dotacje145.984.719,00 - dla oświatowych zakładów budżetowych 126.807.134,00 - dla szkół niepublicznych 4.723.400,00 - dla instytucji kultury 8.513.000,00 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 1.750.000,00 - dotacje dla organizacji pozarządowych 2.570.050,00 - inne 1.563.135,00 - obsługa długu 5.950.000,00 - poręczenia i gwarancje 6.321.200,00 - pozostałe wydatki 108.387.327,73 – –wydatki majątkowe270.456.534,00 46,02%

19 WYDATKI BUDŻETOWE WYDATKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 91.570.140 ZŁ CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 91.570.140 ZŁ Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej24.940.116 Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej24.940.116 Inne wydatki ze środków własnych 25.446.502 Inne wydatki ze środków własnych 25.446.502 OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ 144.122.397,96 zł w tym: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA 50.410.544 zł w tym: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA 50.410.544 zł Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2.141.713,96 zł Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2.141.713,96 zł OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854 OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854

20 Budowa kanalizacji sanitarnej168.942.873 - budżet miasta 35.305.252 - Fundusz Spójności 102.397.504 - WFOŚiGW 26.041.161 - Gaszowice i Jejkowice 3.332.851 - Program Łagodzenia 1.866.105 Budowa kanalizacji sanitarnej168.942.873 - budżet miasta 35.305.252 - Fundusz Spójności 102.397.504 - WFOŚiGW 26.041.161 - Gaszowice i Jejkowice 3.332.851 - Program Łagodzenia 1.866.105 Budowa kanalizacji deszczowej 2.298.000 Budowa kanalizacji deszczowej 2.298.000 Utrzymanie zieleni 4.725.034 Utrzymanie zieleni 4.725.034 Kompostownia 1.547.196 Kompostownia 1.547.196 Wodociągi 593.000 Wodociągi 593.000 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.861.000 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.861.000 Gospodarka odpadami 1.191.000 Gospodarka odpadami 1.191.000 Oczyszczanie miasta 133.500 Oczyszczanie miasta 133.500 Pozostałe 637.212 Pozostałe 637.212 WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) 183.928.815 zł WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) 183.928.815 zł

21 WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 83.608.643 zł WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 83.608.643 zł Drogi publiczne gminne i powiatowe59.386.319 Obwodnica Północna Miasta 9.403.373 modernizacja drogi krajowej nr 78 36.221.918 przebudowa ulic Raciborska – Dworek wraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej 1.439.002 remonty dróg 2.257.726 bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne) 10.064.300Drogi publiczne gminne i powiatowe59.386.319 Obwodnica Północna Miasta 9.403.373 modernizacja drogi krajowej nr 78 36.221.918 przebudowa ulic Raciborska – Dworek wraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej 1.439.002 remonty dróg 2.257.726 bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne) 10.064.300 Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) 1.447.800Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) 1.447.800 Komunikacja miejska (ZTZ) 22.004.500Komunikacja miejska (ZTZ) 22.004.500 Budowa wiat przystankowych i kasy biletowej na Placu Wolności 770.024Budowa wiat przystankowych i kasy biletowej na Placu Wolności 770.024

22 WYDATKI BUDŻETOWE OPIEKA SPOŁECZNA 64.639.956 zł Świadczenia rodzinne25.511.548 Świadczenia rodzinne25.511.548 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej12.824.363 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej12.824.363 Dodatki mieszkaniowe 6.500.000 Dodatki mieszkaniowe 6.500.000 Zasiłki, usługi opiekuńcze 3.965.548 Zasiłki, usługi opiekuńcze 3.965.548 Rodziny zastępcze 2.276.524 Rodziny zastępcze 2.276.524 Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach 1.804.135 Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach 1.804.135 Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej 6.975.929 Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej 6.975.929 Powiatowy Urząd Pracy 1.604.787 Powiatowy Urząd Pracy 1.604.787 Żłobki 720.000 Żłobki 720.000 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 909.180 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 909.180 Pozostałe 1.552.942 Pozostałe 1.552.942

23 WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA 6.987.252 zł WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA 6.987.252 zł Zwalczanie narkomanii 550.000 Zwalczanie narkomanii 550.000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.150.000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.150.000 Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny 1.421.900 – w tym kontrakt z NFZ – 170.000 zł Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny 1.421.900 – w tym kontrakt z NFZ – 170.000 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.824.903 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.824.903 Remonty przychodni 300.000 Remonty przychodni 300.000 Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej 508.449 Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej 508.449 Pozostałe 232.000 Pozostałe 232.000

24 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT 12.087.852 zł WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT 12.087.852 zł Dotacje dla stowarzyszeń 1.137.000 Dotacje dla stowarzyszeń 1.137.000 Pozostałe 484.400 Pozostałe 484.400 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4.122.540 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4.122.540 Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO 720.600 Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO 720.600 Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej 5.623.312 Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej 5.623.312

25 Dotacje dla instytucji kultury 8.513.000 Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek 215.000 Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek 215.000 Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury10.825.119 Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury10.825.119 Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno- rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy 450.000 Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno- rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy 450.000 Ochrona i konserwacja zabytków 110.000 Ochrona i konserwacja zabytków 110.000 Pozostałe 138.300 Pozostałe 138.300 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20.252.094 zł

26 OGÓŁEM NAKŁADY 270.456.534 zł tj. 46,02 % wydatków ogółem w tym ze środków własnych 79.670.136 zł tj. 29,46% wydatków inwestycyjnych i 13,56 % wydatków ogółem PLANOWANE INWESTYCJE W 2006 ROKU PLANOWANE INWESTYCJE W 2006 ROKU

27 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA BUDŻET MIASTA35.305.252 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 102.397.504 WFOŚiGW26.041.161 GASZOWICE I JEJKOWICE 3.332.851 168.942.873

28 Kompleksowa modernizacja budynku RCK na potrzeby mieszkańców regionu 9.055.000 zł w tym 9.055.000 zł w tym -budżet miasta 1.523.156 zł -budżet państwa 886.099 zł -środki ZPORR6.645.745 zł Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych- przebudowa DK w Boguszowicach 1.631.719 zł w tym -budżet miasta 37.287 zł -Budżet państwa 164.051 zł -środki ZPORR 1.230.381 zł -GFOŚiGW 200.000 zł

29 Modernizacja drogi nr 78 etapy I, II i III 36.221.918 zł - budżet miasta 6.575.386 zł - SPO – T 26.777.550 zł - ZPORR 2.868.982 zł

30 Budowa Obwodnicy Północnej 10.483.828 zł - budżet miasta 5.721.476 zł - Program Łagodzenia 3.681.897 zł - GFOŚiGW 1.080.455 zł III etap Budowlanych – Storczyków-Rudzka IV etap Gliwicka-Wielopolska

31 PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ – DWOREK ORAZ BUDOWA I ETAPU UL. ZBIORCZEJ - budżet miasta 359.752 zł - środki ZPORR1.079.250 zł

32 INWESTYCJE I REMONTY W BUDYNKACH POMOCY SPOŁEC ZNEJ MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - Budżet miasta 1.014.666 zł - WFOŚiGW pożyczka 1.381.517 zł - WFOŚiGW dotacja 807.885 zł - GFOŚiGW 530.000 zł Adaptacja budynku ZSZ nr 5 dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu WTZ i PPP budżet miasta1.496.000 Budowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec – Piaski budżet miasta 336.630 budżet państwa 226.084 ZPORR 1.663.147

33 INWESTYCJE I REMONTY W OBIEKTACH KULTURY FIZYCZNEJ 5.623.312 zł MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM 1.732.000 zł BASEN KRYTY W DZ. BOGUSZOWICE 1.240.000 zł ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW HOTELU OLIMPIA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 2.606.312 zł REMONTY 45.000 zł

34 - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko – Nowiny - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko – Nowiny - budynki przy ul. Orzepowickiej 8d i Śląskiej 18 - budynki przy ul. Orzepowickiej 8d i Śląskiej 18 LIKWIDACJA AZBESTU W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA 2.856.976 zł PFOŚiGW 427.726 zł ZPORR 2.143.455 zł BUDŻET PAŃSTWA 285.795 zł

35 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

36 WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 11.538.800 zł BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ5.117.000 LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA2.396.000 ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM2.230.800 KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŚLINNYCH ZZM 668.000 LIKWIDACJA AZBESTÓW W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ1.005.000 BUDOWA GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 122.000

37 WYDATKI INWESTYCYJNE 46,02% WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE WYDATKI OGÓŁEM

38 DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ 24.940.116 zł DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2.495.824 zł OGÓŁEM DOPŁATY 27.435.940 zł WYDATKI BUDŻETOWE DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA

39 Budżet miasta Rybnika na 2006 r.

40 WSKAŹNIKI 2006 odpowiadające pełnemu zadłużeniu uwzględniające wyłączenia

41 Rating przyznany miastu [A- (pol)] Miasto Rybnik posiada długoterminowy rating na poziomie [A- (pol)] nadany przez Fitch Polska S.A. w 2002 roku i potwierdzony 19 lipca 2005 roku Rating krajowy: Długoterminowy:A- (pol), - krajowy rating na poziomie A oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii. Krótkoterminowy:nie posiada. Perspektywa Ratingu:stabilna. Krajowe ratingi długoterminowe - skala AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

42 BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika 21 grudnia 2005 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google