Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali."— Zapis prezentacji:

1

2 R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali

3 WYKONANIE BUDŻETU 2006 ROKU ZBIORCZO dane w zł PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE DOCHODY 470.577.008455.680.062456.252.387 WYDATKI 587.737.825513.609.143 466.537.192 DEFICYT -117.160.817-57.929.081-10.284.805 SKUMULOWANY NIEDOBÓR -187.381.865 -128.150.129 -79.779.625

4 ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2006 ROKU I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2006 ROKU ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2006 ROKU I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2006 ROKU w kwotach bezwzględnych i % dochodów budżetowych ogółem 121.767 tys. zł 273.751 tys. zł 24.510 tys. zł 68.438 tys. zł po wyłączeniach 105.187 tys. zł Wolne środki 41.348 tys. zł po wyłączeniach 10.107 tys. zł

5 Rozliczenie wyniku budżetowego 1. Skumulowany niedobór na 31.12.2005 r. -70.221.048 zł 2. Deficyt budżetowy 2006 r. -10.284.805 zł 3. Dodatnie różnice kursowe 488.983 zł 4. Umorzenia kredytów preferencyjnych z BGK dla gmin górniczych 237.245 zł dla gmin górniczych 237.245 zł 5. Skumulowany niedobór na 31.12.2006 r. -79.779.625 zł 6. Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r.: ogółem 121.766.704 zł a. obligacje komunalne 70.500.000 zł b. pożyczki z WFOŚiGW 27.894.154 zł - kanalizacja 25.874.523 zł - MDPS 1.263.889 zł - kompostownia 755. 742 zł c. pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych 16.579.945 zł d. kredyty preferencyjne z BGK 6.153.474 zł e. zobowiązania wymagalne (ZGM) 639.131 zł 7. Wolne środki na dzień 31.12.2006 r. 41.347.948 zł (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)

6 a) dochody bieżące 376.570.107 zł dochody ogółem 456.252.387 zł zewnętrzne środki na inwestycje - 74.880.553 zł dochody ze sprzedaży mienia - 4.801.727 zł b) wydatki bieżące 306.233.841 zł Nadwyżka operacyjna są to środki finansowe, które miasto - po zaspokojeniu potrzeb bieżących - może przeznaczyć na częściową spłatę zadłużenia i na inwestycje RYBNIK uzyskuje jedną z najwyższych - w przeliczeniu na mieszkańca – nadwyżek operacyjnych w grupie miast na prawach powiatu i miast wojewódzkich Nadwyżka operacyjna w 2006 roku (a-b) 70.336.266 zł

7 Największa nadwyżka operacyjna w 2005 roku Miasta na Prawach Powiatu – Ranking WSPÓLNOTY nr 15/813 w zł na osobę

8 Miasta wojewódzkie

9 DOCHODY wg GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

10 WYDATKI WG DZIAŁÓW

11 GŁÓWNE DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA DO SUBWENCJI I DOTACJI PAŃSTWOWYCH SUBWENCJA OŚWIATOWA (miasto i powiat) – 91.363.225 zł, DOPŁATA ZE ŚRODKÓW MIASTA – 25.759.424 zł (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe) ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (wojewódzkiej) – 1.528.046 zł OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNEJ – 152.852 zł ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ – 129.289 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie, dz. Niedobczyce) KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 266.000 zł (samochód bojowy, w tym wpłaty sponsorów – 12.000 zł) OGÓŁEM DOPŁATY:27.835.611 zł

12 DOPŁATA Z BUDŻETU MIASTA DO ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY

13 SPRZEDAŻ MIENIA PLAN ROCZNY 4.500.000 zł PLAN ROCZNY 4.500.000 zł WYKONANIE 4.801.727 zł WYKONANIE 4.801.727 zł REALIZACJA 106,71 % REALIZACJA 106,71 % nieruchomość zabudowana przy ul. Rybnickiego 7

14 WYDATKI INWESTYCYJNE – 160.303 tys. zł (34,36 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych) PO UWZGLĘDNIENIU WYDATKÓW Z GFOŚiGW (4.786 tys. zł) i PFOŚiGW (2.387 tys. zł) ORAZ NAKŁADÓW PWiK (5.227 tys. zł) WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA WYNIOSŁY 172.703 tys.zł Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (101.020 tys. zł, w tym PWiK 5.227 tys. zł oraz GiPFOŚiGW 7.173 tys. zł) gospodarka komunalna i ochrona środowiska (101.020 tys. zł, w tym PWiK 5.227 tys. zł oraz GiPFOŚiGW 7.173 tys. zł) transport (33.910 tys. zł) transport (33.910 tys. zł) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11.093 tys. zł) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11.093 tys. zł) oświata i wychowanie (6.558 tys. zł) oświata i wychowanie (6.558 tys. zł) administracja publiczna (6.131 tys. zł) administracja publiczna (6.131 tys. zł) pomoc społeczna (4.444 tys. zł) pomoc społeczna (4.444 tys. zł) kultura fizyczna i sport (4.265 tys. zł) kultura fizyczna i sport (4.265 tys. zł) gospodarka mieszkaniowa (2.685 tys. zł) gospodarka mieszkaniowa (2.685 tys. zł) ochrona zdrowia (1.626 tys. zł) ochrona zdrowia (1.626 tys. zł)

15 Wydatki inwestycyjne ogółem172.703.606 zł w tym: środki zewnętrzne w budżecie95.763.705 zł Fundusz Spójności 49.835.591 zł (28,85%) ZPORR 21.900.233 zł (12,68%) w tym prefinansowanie z b. m. 10.213.221 zł SPO – T 17.454.653 zł (10,10%) w tym prefinansowanie z b. m. 14.873.339 zł Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 1.067.775 zł (0,62%) - Marszałek Województwa (szpital) 600.000 zł - Kanalizacja (Gaszowice i Jejkowice) 467.775 zł Fundusz Dopłat finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych 1.467.142 zł (0,84%) Subwencja z budżetu państwa 3.300.000 zł (1,91%) Dotacja z WFOŚiGW 738.311 zł (0,42%) Środki własne 64.539.645 zł (37,37%) w tym: - pożyczki z WFOŚiGW 14.498.193 zł - kredyty preferencyjne z BGK 6.390.719 zł PWiK 4.158.782 zł (2,41%) Kredyt EBOR (PWiK) 1.067.844 zł (0,65%) GFOŚiGW4.786.456 zł (2,77%) PFOŚiGW2.387.174 zł (1,38%) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

16 ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Wyszczególnienie 2002 r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r. liczba ludności 142.167141.374140.420139.873139.040 pozyskane środki unijne na inwestycje (w zł) 606.2871.836.96321.118.71525.921.23756.780.993 środki unijne w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) 4,2612,99150,40185,32408,38

17 Środki unijne na inwestycje w budżecie miasta 2002 r. – 606.287 zł (PHARE,,Inicjatywa II: CUTI) 2003 r. – 1.836.963 zł (ISPA) 2004 r. – 21.118.715 zł (ISPA) 2005 r. – 25.921.187 zł (ISPA/FS - 25.899.227 zł, ZPORR - 21.960 zł) 2006 r. – 56.780.993 zł (FS - 42.512.667 zł, ZPORR - 11.687.012 zł, SPO-T - 2.581.314 zł) Pozostałe środki unijne pozyskane w 2006 r. (projekty miękkie): 2.628.495 zł w tym: Leonardo da Vinci – Handlowiec Systemów Informatycznych - RCEZ (9.396 zł) Comenius/Socrates (412.047 zł) EQUAL – Odziedzicz pracę (1.161.660 zł) EFS – stypendia (372.652 zł) – uczniowie (167.428 zł), studenci (205.224 zł) OPS Kobieta aktywna – Kobietą jutra (149.600 zł) SPO Reintegracja zawodowa przepustką do pracy – PUP (92.760 zł) PUP -,,Kobieta z inicjatywą (262.505 zł) ZPORR-,,Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych (2.211 zł) Phare 2003 – wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej – RCEZ, ZSB, ZSE-U (37.248 zł) Wspólnota Europejska program,,Młodzież – MDK (82.684 zł) Komisja Europejska - Miasta Bliźniacze (10.203 zł) Interreg III C (35.529 zł) – zwrot kosztów wdrażania projektu Regeneration (Rybnik – Dorsten – Lievin)

18 NAKŁADY NA DROGI – 46.574.259 zł w tym inwestycje drogowe – 33.131.100 zł Modernizacja Drogi Krajowej 78 20.492 tys. zł 20.492 tys. zł I etap (Wodzisławska) – wiadukt + pobocza6.524 tys. zł II etap (Gliwicka – Rybnicka) 13.968 tys. zł

19 REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG w 2006 r. 13.443.159 zł REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG w 2006 r. 13.443.159 zł 1. Remonty i przebudowy nawierzchni dróg – 2.374.181 zł wyremontowano 7 dróg o nawierzchni asfaltowej w związku z budową kanalizacji sanitarnej ( Książenicka, Szybowcowa, Boguszowicka, Żorska, Niepodległości, Barwna, Złota) – 571.798 zł, remont nawierzchni ul. 1 Maja – 220. 582 zł, remont ul. Drzymały – 354.298 zł, remont nawierzchni i chodnika ul. Szczęść Boże – 274.388 zł, remont nawierzchni i chodników ul. Żużlowej – Olszowej – 494.542 zł wykonanie nakładek asfaltowych po okresie zimowym – 458.573 zł 2. Remonty chodników i ścieżek rowerowych – 222.468 zł ul. Książenicka – poszerzenie chodnika – 29.952 zł, ul. Racławicka – remont chodnika – 104.588 zł, Ul. Nacyńska – utwardzenie chodnika – 14.867 zł, ścieżka rowerowa w dzielnicy Smolna (GFOŚiGW) – 73.061 zł 3. Odwodnienia dróg – 136.730 zł ul.Komisji Edukacji Narodowej – 27.797 zł, odwodnienie parkingu w Golejowie (GFOŚiGW) – 30.151 zł, ul. Jarzębinowa (GFOŚiGW) – 29.631 zł, ul. Wielopolska (GFOŚiGW) – 29.747 zł, ul. Strąkowska – 19.404 zł. 4. Bieżące utrzymanie dróg RSK – 9.922.423 zł

20 Obwodnica Północna Miasta 7.087 tys. zł III etap (Budowlanych – Storczyków – Rudzka) 1.150 tys. zł (WNW) IV etap (Gliwicka – Wielopolska) 5.937 tys. zł

21 Inwestycje drogowe współfinansowane ze środków unijnych SPO – T 14.873.339 zł środki własne 5.618.975 zł MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ nr 78 20.492.314 zł Przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku Rondo PLAZA 1.439.001 zł ZPORR1.079.251 zł środki własne 359.750 zł

22 GOSPODARKA KOMUNALNA 106.288.839 zł, w tym PWiK 6.798.857 zł OŚWIETLENIE ULIC 3.087.340 zł 5.106.991 zł ZIELEŃ 5.106.991 zł INWESTYCJE 93.846.263 zł

23 GOSPODARKA KOMUNALNA c.d. 83.624.498 zł w tym: KANALIZACJA SANITARNA – 83.624.498 zł w tym: GFOŚiGW – 387.174 zł NAKŁADY PWiK Sp. z o. o. – 1.984.689 zł NAKŁADY PWiK Sp. z o. o. – 1.984.689 zł z tego: inwestycje 1.607.967 zł (w tym EBOR 1.067.844 zł) oraz remonty – 376.722 zł W ramach całego Projektu FS wybudowano 67,5 km kanalizacji, z czego: -43,6 km w dzielnicach Boguszowice Stare, Gotartowice, Ligota – Ligocka Kuźnia, -17,5 km w dzielnicach Radziejów i Popielów, -6,4 km w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice. Od początku realizacji Projektu wybudowano ponad 265,5 km kanalizacji, co stanowi 48,6 % całej inwestycji.

24 GOSPODARKA KOMUNALNA c.d. 5.357.168 zł WODOCIĄGI – 5.357.168 zł w tym nakłady PWiK – 4.814.168 zł w tym nakłady PWiK – 4.814.168 zł z tego: remonty 1.195.529 zł oraz inwestycje 3.618.659 zł 5.354.370 zł KANALIZACJA DESZCZOWA – 5.354.370 zł w tym GFOŚiGW – 1.130.160 zł w tym GFOŚiGW – 1.130.160 zł

25 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 141.048.423 zł (DOTACJE, WYDATKI BIEŻĄCE, REMONTY) w tym m. in.: SZKOŁY PODSTAWOWE – 38.228.598 zł ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE – 5.611.319 zł GIMNAZJA – 21.249.255 zł LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4.911.697 zł ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAW. – 13.714.942 zł ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH – 22.455.684 zł OPP Przygoda – 621.473 zł; MDK – 1.116.124 zł SZKOŁY SPECJALNE – 9.616.747 zł PRZEDSZKOLA – 15.549.715 zł PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA – 1.406.178 zł DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 729.793 zł DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JST - 4.363.663 zł

26 KULTURA I SZTUKA 20.452.664 zł Dotacje dla instytucji kultury - 8.654.590 zł 1.069.000 zł Muzeum – 1.069.000 zł 3.583.000 zł Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 3.583.000 zł 1.937.000 zł Rybnickie Centrum Kultury – 1.937.000 zł Domy Kultury – 2.065.590 zł GRANTY dla organizacji pozarządowych - 190.000 zł GRANTY dla organizacji pozarządowych - 190.000 zł 11.093.473 zł Wydatki inwestycyjne – 11.093.473 zł 514.601 zł Pozostałe wydatki – 514.601 zł

27 MODERNIZACJA RYBNICKIEGO CENTRUM KULTURY 9.053.209 zł Budżet miasta1.521.363 zł Budżet państwa 886.100 zł ZPORR 6.645.746 zł

28 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11.726.981 zł 4.296.384 zł - MOSiR – 4.296.384 zł 714.274 zł - CRiR Bushido – 714.274 zł GRANTY - dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez rekreacyjnych – 1.892.500 zł GRANTY - dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez rekreacyjnych – 1.892.500 zł 4.264.915 zł Wydatki inwestycyjne – 4.264.915 zł 558.908 zł Pozostałe wydatki – 558.908 zł ŚRODKI DLA INSTYTUCJI ŚRODKI DLA INSTYTUCJI KULTURY FIZYCZNEJ KULTURY FIZYCZNEJ 5.010.658 zł

29 OCHRONA ZDROWIA 6.039.090 zł największe wydatki Przeciwdziałanie - alkoholizmowi 1.894.738 zł - narkomanii 169.087 zł Składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.575.429 zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 600.000 zł Remonty przychodni 300.000 zł Ośrodek Leczniczo- Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II 1.378.494 zł (w tym z kontraktu z NFZ 201.988 zł)

30 POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA 56.072.685 zł, w tym: 1.641.570 zł (w tym Starostwo Rybnik 400.000 zł oraz 7% z Funduszu Pracy 346.100 zł) Powiatowy Urząd Pracy – 1.641.570 zł (w tym Starostwo Rybnik 400.000 zł oraz 7% z Funduszu Pracy 346.100 zł) 6.706.925 zł Miejski Dom Pomocy Społecznej – 6.706.925 zł – 4.691.555 zł (b. m. 3.576.901 zł, b. p. 1.054.571 zł; 2,5% środki PFRON 60.083 zł) Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.691.555 zł (b. m. 3.576.901 zł, b. p. 1.054.571 zł; 2,5% środki PFRON 60.083 zł) 3.889.767 zł (w tym różne powiaty 698.538 zł i b.p. 4.059 zł) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZOW, Dom Dziecka, rodzinne domy dziecka) – 3.889.767 zł (w tym różne powiaty 698.538 zł i b.p. 4.059 zł) zł (b. m. 2.238.205 zł; b. p. 1.704.798 zł) Zasiłki i usługi opiekuńcze – 3.943.003 zł (b. m. 2.238.205 zł; b. p. 1.704.798 zł) 20.007.917 zł Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna – 20.007.917 zł 5.369.757 zł Dodatki mieszkaniowe – 5.369.757 zł zł (w tym różne powiaty 116.055 zł) Rodziny zastępcze – 2.070.884 zł (w tym różne powiaty 116.055 zł) 802.743 zł (w tym b. p. 632.000 zł; różne powiaty 170.743 zł) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 802.743 zł (w tym b. p. 632.000 zł; różne powiaty 170.743 zł)

31 POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA cd. Środowiskowe Domy Samopomocy - przy ul. Andersa – 692.803 zł (w tym b.m. 129.289 zł) - przy ul. Karłowicza – 520.517 zł (w tym b.m. 108.017 zł) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii – 392.342 zł (w tym b.p. 39.800 zł) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii – 392.342 zł (w tym b.p. 39.800 zł) Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – 236.425 zł (w tym b.p. 955 zł) Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – 236.425 zł (w tym b.p. 955 zł) Posiłek dla potrzebujących – 990.733 zł (w tym b.p. 590.733 zł) Posiłek dla potrzebujących – 990.733 zł (w tym b.p. 590.733 zł) Odpłatność za dzieci przebywające na terenie innego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych – 959.142 zł Odpłatność za dzieci przebywające na terenie innego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych – 959.142 zł Programy unijne – 1.026.117 zł Programy unijne – 1.026.117 zł EQUAL,,Odziedzicz pracę – 450.457 zł,,,Kobieta z inicjatywą – 262.505 zł,,,Kobieta aktywna – kobietą jutra – 220.395 zł,,,Reintegracja zawodowa przepustką do pracy – 92.760 zł Dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie pomocy społecznej – 743.558 zł

32 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.746.037 zł 4.985.248 zł Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 4.985.248 zł 602.750 zł Ochotnicze Straże Pożarne 602.750 zł 429.886 zł Obrona cywilna 429.886 zł 1.709.366 zł Straż Miejska 1.709.366 zł

33 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19.151.864 zł, w tym: 2.379.690 zł Zadania Urzędu Wojewódzkiego – 2.379.690 zł w tym dotacja z budżetu państwa – 749.184 zł 15.748.615 zł Urząd Miasta – 15.748.615 zł w tym zakupy inwestycyjne 567.810 zł 1.023.559 zł Rada Miasta i Dzielnice – 1.023.559 zł

34 Najtańszy urząd - ranking przedstawiony w dwutygodniku samorządowym Wspólnota - czerwiec 2006 r. Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca

35 PRZYJAZNY URZĄD ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ EDYCJA 2006 Rybnik zajął po raz drugi I miejsce w konkursie organizowanym przez MSWiA, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich Miasto zostało nagrodzone za wdrożenie projektu Rybnicki System Informacji Przestrzennej Celem konkursu jest przyczynienie się do poprawy jakości usług świadczonych obywatelom i podmiotom gospodarczym przez administrację samorządową

36 WYNIK FINANSOWY 2006 ROKU 10.284.805 zł 106.876.012 zł, Rok budżetowy 2006 zamknął się deficytem w kwocie 10.284.805 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w budżecie pierwotnym o 106.876.012 zł, 47.644.276 zł (572.325 zł) (47.071.951 zł) a w planie po zmianach o 47.644.276 zł, na co składają się wyższe (per saldo) dochody (572.325 zł) oraz niezrealizowane wydatki (47.071.951 zł).

37 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała w dniu 18 kwietnia br. pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok W szczególności stwierdzono, że przedłożone sprawozdania statystyczne spełniają wymogi formalno – prawne Pod względem merytorycznym nie stwierdzono nieprawidłowości oraz rozbieżności danych liczbowych wykazanych w poszczególnych sprawozdaniach statystycznych jak i w sprawozdaniu opisowym Skład Orzekający Izby stwierdził, że sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu spełnia dyspozycję zawartą w ustawie o finansach publicznych

38 V EDYCJA KONKURSU GMINA FAIR PLAY Rybnik został głównym laureatem konkursu GMINA FAIR PLAY 2006 Celem konkursu i certyfikacji jest wyróżnianie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielanie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągania nowych inwestorów.

39 Ranking samorządów 2006 r. przeprowadzony przez dziennik Rzeczpospolita Rybnik zajął I miejsce w kraju w kategorii największych miast na prawach powiatu W rankingu chcemy uchwycić to, co rzeczywiście zostało wypracowane przez samorządy. Odróżnić od tego co czasem w sposób przypadkowy dzieje się w gminie [Jerzy Buzek, przewodniczący kapituły rankingu] Celem rankingu było wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce W rankingu oceniano: jakość zarządzania miejskimi finansami (dynamika wzrostu wydatków majątkowych, wartość pozyskanych środków unijnych, relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, zadłużenie miasta, wydatki na transport, łączność i ochronę środowiska), jakość zarządzania (współpraca z organizacjami pozarządowymi, normy ISO, finansowa ocena ratingowa, stopa bezrobocia)

40 OPINIE KOMISJI RADY MIASTA dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wszystkie komisje Rady Miasta zaopiniowały pozytywnie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok REZULTATY GŁOSOWANIA W KOMISJACH: REZULTATY GŁOSOWANIA W KOMISJACH: na 85 członków komisji głosowały 74 osoby (87%) w tym: za przyjęciem projektu 66 osób (89%) przeciw 4 osoby wstrzymały się 4 osoby

41 Komisja stwierdziła znaczne zmniejszenia kwot budżetowych w planie w ciągu 2006 roku, w szczególności w zakresie wydatków budżetowych i deficytu budżetu, jednakże przyjęła do wiadomości, że zmiany budżetu spowodowane były przyczynami obiektywnymi i wywarły korzystny wpływ na stan finansów Miasta Komisja zwróciła szczególną uwagę na wysoki udział w dochodach budżetowych dotacji z funduszy celowych, w tym unijnych, a także innych źródeł zewnętrznych, co jest efektem znacznej aktywności organu wykonawczego i pracowników Urzędu Miasta Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 12 kwietnia 2007 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej. KOMISJA REWIZYJNA 2 GŁOSAMI,,ZA (w tym decydujący głos Przewodniczącego) oraz 2,,PRZECIW ZAOPINIOWAŁA POZYTYWNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

42 R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali

43 Zrealizowane inwestycje komercyjno-handlowe 2005-2006 zatrudn. wartość inwest. dodatkowo na rzecz miasta (rzeczowo) dodatkowo na rzecz miasta (finansowo) 100 osób25 mln złopracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Żorskiej (koszt ok. 100 tys. zł) 500 tys. zł na przebudowę ul. Żorskiej, 30 tys. zł rocznie na wsparcie męskiej drużyny koszykarskiej MKKS Rybnik 93 osobynajemca Systematyczne wsparcie Oddziału Dziecięcego WSS nr 3 376 osób45 mln zł (4 obiekty) przebudowa ul. Żorskiej (od wiaduktu do ul. Brzezińskiej) – koszt 250 tys. zł 130 osób28 mln zł900 tys. zł na przebudowę ul. Żorskiej 500 osób80 mln zł600.000 zł dla Rybnickiego Klubu Motorowego bezobsłu -gowa stacja benzyn. 1,3 mln zł MEBLE AGATA NESTE

44 Inwestycje komercyjno - handlowe powstałe i planowane do otwarcia w 2007 roku Planowane zatrudnienie wartość inwest. dodatkowo na rzecz miasta (rzeczowo) dodatkowo na rzecz miasta (finansowo) RYBNIK PLAZA 1000 osób 160 mln zł 2,54 mln zł na przebudowę układu komunikacyjnego, 149 tys. zł rekompensata za utracony czynsz, 75 tys. zł na budowę kładki nad Nacyną FOCUS PARK RYBNIK 500 osób 120 mln zł zagospodarowanie skwerów: ul. 3-go Maja- Chrobrego, ul. Chrobrego- Zamkowa; opracowanie dokumentacji techn. na przebudowę Placu Wolności (koszt 254 tys. zł) 1 mln Euro + 22% VAT oraz 750 tys. zł na przebudowę Placu Wolności, 2 tys. zł na potrzeby związku pszczelarzy, 2,5 tys. zł na remont kapliczki

45 Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (indywidualne) oraz zorganizowane (AWIM INWEST, ROJEK, AL-DUE ZPU-H, RODBUD)

46 Bezrobocie w Rybniku

47 R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali


Pobierz ppt "R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali."

Podobne prezentacje


Reklamy Google