Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali."— Zapis prezentacji:

1

2 R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali

3 WYKONANIE BUDŻETU 2006 ROKU ZBIORCZO dane w zł PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE DOCHODY WYDATKI DEFICYT SKUMULOWANY NIEDOBÓR

4 ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2006 ROKU I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2006 ROKU ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2006 ROKU I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2006 ROKU w kwotach bezwzględnych i % dochodów budżetowych ogółem tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł po wyłączeniach tys. zł Wolne środki tys. zł po wyłączeniach tys. zł

5 Rozliczenie wyniku budżetowego 1. Skumulowany niedobór na r zł 2. Deficyt budżetowy 2006 r zł 3. Dodatnie różnice kursowe zł 4. Umorzenia kredytów preferencyjnych z BGK dla gmin górniczych zł dla gmin górniczych zł 5. Skumulowany niedobór na r zł 6. Zobowiązania na dzień r.: ogółem zł a. obligacje komunalne zł b. pożyczki z WFOŚiGW zł - kanalizacja zł - MDPS zł - kompostownia zł c. pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych zł d. kredyty preferencyjne z BGK zł e. zobowiązania wymagalne (ZGM) zł 7. Wolne środki na dzień r zł (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)

6 a) dochody bieżące zł dochody ogółem zł zewnętrzne środki na inwestycje zł dochody ze sprzedaży mienia zł b) wydatki bieżące zł Nadwyżka operacyjna są to środki finansowe, które miasto - po zaspokojeniu potrzeb bieżących - może przeznaczyć na częściową spłatę zadłużenia i na inwestycje RYBNIK uzyskuje jedną z najwyższych - w przeliczeniu na mieszkańca – nadwyżek operacyjnych w grupie miast na prawach powiatu i miast wojewódzkich Nadwyżka operacyjna w 2006 roku (a-b) zł

7 Największa nadwyżka operacyjna w 2005 roku Miasta na Prawach Powiatu – Ranking WSPÓLNOTY nr 15/813 w zł na osobę

8 Miasta wojewódzkie

9 DOCHODY wg GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

10 WYDATKI WG DZIAŁÓW

11 GŁÓWNE DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA DO SUBWENCJI I DOTACJI PAŃSTWOWYCH SUBWENCJA OŚWIATOWA (miasto i powiat) – zł, DOPŁATA ZE ŚRODKÓW MIASTA – zł (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe) ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (wojewódzkiej) – zł OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNEJ – zł ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ – zł (Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie, dz. Niedobczyce) KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – zł (samochód bojowy, w tym wpłaty sponsorów – zł) OGÓŁEM DOPŁATY: zł

12 DOPŁATA Z BUDŻETU MIASTA DO ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY

13 SPRZEDAŻ MIENIA PLAN ROCZNY zł PLAN ROCZNY zł WYKONANIE zł WYKONANIE zł REALIZACJA 106,71 % REALIZACJA 106,71 % nieruchomość zabudowana przy ul. Rybnickiego 7

14 WYDATKI INWESTYCYJNE – tys. zł (34,36 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych) PO UWZGLĘDNIENIU WYDATKÓW Z GFOŚiGW (4.786 tys. zł) i PFOŚiGW (2.387 tys. zł) ORAZ NAKŁADÓW PWiK (5.227 tys. zł) WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA WYNIOSŁY tys.zł Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( tys. zł, w tym PWiK tys. zł oraz GiPFOŚiGW tys. zł) gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( tys. zł, w tym PWiK tys. zł oraz GiPFOŚiGW tys. zł) transport ( tys. zł) transport ( tys. zł) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( tys. zł) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( tys. zł) oświata i wychowanie (6.558 tys. zł) oświata i wychowanie (6.558 tys. zł) administracja publiczna (6.131 tys. zł) administracja publiczna (6.131 tys. zł) pomoc społeczna (4.444 tys. zł) pomoc społeczna (4.444 tys. zł) kultura fizyczna i sport (4.265 tys. zł) kultura fizyczna i sport (4.265 tys. zł) gospodarka mieszkaniowa (2.685 tys. zł) gospodarka mieszkaniowa (2.685 tys. zł) ochrona zdrowia (1.626 tys. zł) ochrona zdrowia (1.626 tys. zł)

15 Wydatki inwestycyjne ogółem zł w tym: środki zewnętrzne w budżecie zł Fundusz Spójności zł (28,85%) ZPORR zł (12,68%) w tym prefinansowanie z b. m zł SPO – T zł (10,10%) w tym prefinansowanie z b. m zł Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst zł (0,62%) - Marszałek Województwa (szpital) zł - Kanalizacja (Gaszowice i Jejkowice) zł Fundusz Dopłat finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych zł (0,84%) Subwencja z budżetu państwa zł (1,91%) Dotacja z WFOŚiGW zł (0,42%) Środki własne zł (37,37%) w tym: - pożyczki z WFOŚiGW zł - kredyty preferencyjne z BGK zł PWiK zł (2,41%) Kredyt EBOR (PWiK) zł (0,65%) GFOŚiGW zł (2,77%) PFOŚiGW zł (1,38%) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

16 ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Wyszczególnienie 2002 r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r. liczba ludności pozyskane środki unijne na inwestycje (w zł) środki unijne w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) 4,2612,99150,40185,32408,38

17 Środki unijne na inwestycje w budżecie miasta 2002 r. – zł (PHARE,,Inicjatywa II: CUTI) 2003 r. – zł (ISPA) 2004 r. – zł (ISPA) 2005 r. – zł (ISPA/FS zł, ZPORR zł) 2006 r. – zł (FS zł, ZPORR zł, SPO-T zł) Pozostałe środki unijne pozyskane w 2006 r. (projekty miękkie): zł w tym: Leonardo da Vinci – Handlowiec Systemów Informatycznych - RCEZ (9.396 zł) Comenius/Socrates ( zł) EQUAL – Odziedzicz pracę ( zł) EFS – stypendia ( zł) – uczniowie ( zł), studenci ( zł) OPS Kobieta aktywna – Kobietą jutra ( zł) SPO Reintegracja zawodowa przepustką do pracy – PUP ( zł) PUP -,,Kobieta z inicjatywą ( zł) ZPORR-,,Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych (2.211 zł) Phare 2003 – wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej – RCEZ, ZSB, ZSE-U ( zł) Wspólnota Europejska program,,Młodzież – MDK ( zł) Komisja Europejska - Miasta Bliźniacze ( zł) Interreg III C ( zł) – zwrot kosztów wdrażania projektu Regeneration (Rybnik – Dorsten – Lievin)

18 NAKŁADY NA DROGI – zł w tym inwestycje drogowe – zł Modernizacja Drogi Krajowej tys. zł tys. zł I etap (Wodzisławska) – wiadukt + pobocza6.524 tys. zł II etap (Gliwicka – Rybnicka) tys. zł

19 REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG w 2006 r zł REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG w 2006 r zł 1. Remonty i przebudowy nawierzchni dróg – zł wyremontowano 7 dróg o nawierzchni asfaltowej w związku z budową kanalizacji sanitarnej ( Książenicka, Szybowcowa, Boguszowicka, Żorska, Niepodległości, Barwna, Złota) – zł, remont nawierzchni ul. 1 Maja – zł, remont ul. Drzymały – zł, remont nawierzchni i chodnika ul. Szczęść Boże – zł, remont nawierzchni i chodników ul. Żużlowej – Olszowej – zł wykonanie nakładek asfaltowych po okresie zimowym – zł 2. Remonty chodników i ścieżek rowerowych – zł ul. Książenicka – poszerzenie chodnika – zł, ul. Racławicka – remont chodnika – zł, Ul. Nacyńska – utwardzenie chodnika – zł, ścieżka rowerowa w dzielnicy Smolna (GFOŚiGW) – zł 3. Odwodnienia dróg – zł ul.Komisji Edukacji Narodowej – zł, odwodnienie parkingu w Golejowie (GFOŚiGW) – zł, ul. Jarzębinowa (GFOŚiGW) – zł, ul. Wielopolska (GFOŚiGW) – zł, ul. Strąkowska – zł. 4. Bieżące utrzymanie dróg RSK – zł

20 Obwodnica Północna Miasta tys. zł III etap (Budowlanych – Storczyków – Rudzka) tys. zł (WNW) IV etap (Gliwicka – Wielopolska) tys. zł

21 Inwestycje drogowe współfinansowane ze środków unijnych SPO – T zł środki własne zł MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ nr zł Przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku Rondo PLAZA zł ZPORR zł środki własne zł

22 GOSPODARKA KOMUNALNA zł, w tym PWiK zł OŚWIETLENIE ULIC zł zł ZIELEŃ zł INWESTYCJE zł

23 GOSPODARKA KOMUNALNA c.d zł w tym: KANALIZACJA SANITARNA – zł w tym: GFOŚiGW – zł NAKŁADY PWiK Sp. z o. o. – zł NAKŁADY PWiK Sp. z o. o. – zł z tego: inwestycje zł (w tym EBOR zł) oraz remonty – zł W ramach całego Projektu FS wybudowano 67,5 km kanalizacji, z czego: -43,6 km w dzielnicach Boguszowice Stare, Gotartowice, Ligota – Ligocka Kuźnia, -17,5 km w dzielnicach Radziejów i Popielów, -6,4 km w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice. Od początku realizacji Projektu wybudowano ponad 265,5 km kanalizacji, co stanowi 48,6 % całej inwestycji.

24 GOSPODARKA KOMUNALNA c.d zł WODOCIĄGI – zł w tym nakłady PWiK – zł w tym nakłady PWiK – zł z tego: remonty zł oraz inwestycje zł zł KANALIZACJA DESZCZOWA – zł w tym GFOŚiGW – zł w tym GFOŚiGW – zł

25 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł (DOTACJE, WYDATKI BIEŻĄCE, REMONTY) w tym m. in.: SZKOŁY PODSTAWOWE – zł ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE – zł GIMNAZJA – zł LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – zł ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAW. – zł ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH – zł OPP Przygoda – zł; MDK – zł SZKOŁY SPECJALNE – zł PRZEDSZKOLA – zł PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA – zł DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – zł DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JST zł

26 KULTURA I SZTUKA zł Dotacje dla instytucji kultury zł zł Muzeum – zł zł Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – zł zł Rybnickie Centrum Kultury – zł Domy Kultury – zł GRANTY dla organizacji pozarządowych zł GRANTY dla organizacji pozarządowych zł zł Wydatki inwestycyjne – zł zł Pozostałe wydatki – zł

27 MODERNIZACJA RYBNICKIEGO CENTRUM KULTURY zł Budżet miasta zł Budżet państwa zł ZPORR zł

28 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł zł - MOSiR – zł zł - CRiR Bushido – zł GRANTY - dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez rekreacyjnych – zł GRANTY - dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez rekreacyjnych – zł zł Wydatki inwestycyjne – zł zł Pozostałe wydatki – zł ŚRODKI DLA INSTYTUCJI ŚRODKI DLA INSTYTUCJI KULTURY FIZYCZNEJ KULTURY FIZYCZNEJ zł

29 OCHRONA ZDROWIA zł największe wydatki Przeciwdziałanie - alkoholizmowi zł - narkomanii zł Składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr zł Remonty przychodni zł Ośrodek Leczniczo- Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II zł (w tym z kontraktu z NFZ zł)

30 POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA zł, w tym: zł (w tym Starostwo Rybnik zł oraz 7% z Funduszu Pracy zł) Powiatowy Urząd Pracy – zł (w tym Starostwo Rybnik zł oraz 7% z Funduszu Pracy zł) zł Miejski Dom Pomocy Społecznej – zł – zł (b. m zł, b. p zł; 2,5% środki PFRON zł) Ośrodek Pomocy Społecznej – zł (b. m zł, b. p zł; 2,5% środki PFRON zł) zł (w tym różne powiaty zł i b.p zł) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZOW, Dom Dziecka, rodzinne domy dziecka) – zł (w tym różne powiaty zł i b.p zł) zł (b. m zł; b. p zł) Zasiłki i usługi opiekuńcze – zł (b. m zł; b. p zł) zł Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna – zł zł Dodatki mieszkaniowe – zł zł (w tym różne powiaty zł) Rodziny zastępcze – zł (w tym różne powiaty zł) zł (w tym b. p zł; różne powiaty zł) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zł (w tym b. p zł; różne powiaty zł)

31 POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA cd. Środowiskowe Domy Samopomocy - przy ul. Andersa – zł (w tym b.m zł) - przy ul. Karłowicza – zł (w tym b.m zł) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii – zł (w tym b.p zł) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii – zł (w tym b.p zł) Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – zł (w tym b.p. 955 zł) Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – zł (w tym b.p. 955 zł) Posiłek dla potrzebujących – zł (w tym b.p zł) Posiłek dla potrzebujących – zł (w tym b.p zł) Odpłatność za dzieci przebywające na terenie innego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych – zł Odpłatność za dzieci przebywające na terenie innego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych – zł Programy unijne – zł Programy unijne – zł EQUAL,,Odziedzicz pracę – zł,,,Kobieta z inicjatywą – zł,,,Kobieta aktywna – kobietą jutra – zł,,,Reintegracja zawodowa przepustką do pracy – zł Dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie pomocy społecznej – zł

32 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł zł Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zł zł Ochotnicze Straże Pożarne zł zł Obrona cywilna zł zł Straż Miejska zł

33 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł, w tym: zł Zadania Urzędu Wojewódzkiego – zł w tym dotacja z budżetu państwa – zł zł Urząd Miasta – zł w tym zakupy inwestycyjne zł zł Rada Miasta i Dzielnice – zł

34 Najtańszy urząd - ranking przedstawiony w dwutygodniku samorządowym Wspólnota - czerwiec 2006 r. Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca

35 PRZYJAZNY URZĄD ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ EDYCJA 2006 Rybnik zajął po raz drugi I miejsce w konkursie organizowanym przez MSWiA, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich Miasto zostało nagrodzone za wdrożenie projektu Rybnicki System Informacji Przestrzennej Celem konkursu jest przyczynienie się do poprawy jakości usług świadczonych obywatelom i podmiotom gospodarczym przez administrację samorządową

36 WYNIK FINANSOWY 2006 ROKU zł zł, Rok budżetowy 2006 zamknął się deficytem w kwocie zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w budżecie pierwotnym o zł, zł ( zł) ( zł) a w planie po zmianach o zł, na co składają się wyższe (per saldo) dochody ( zł) oraz niezrealizowane wydatki ( zł).

37 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała w dniu 18 kwietnia br. pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok W szczególności stwierdzono, że przedłożone sprawozdania statystyczne spełniają wymogi formalno – prawne Pod względem merytorycznym nie stwierdzono nieprawidłowości oraz rozbieżności danych liczbowych wykazanych w poszczególnych sprawozdaniach statystycznych jak i w sprawozdaniu opisowym Skład Orzekający Izby stwierdził, że sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu spełnia dyspozycję zawartą w ustawie o finansach publicznych

38 V EDYCJA KONKURSU GMINA FAIR PLAY Rybnik został głównym laureatem konkursu GMINA FAIR PLAY 2006 Celem konkursu i certyfikacji jest wyróżnianie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielanie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągania nowych inwestorów.

39 Ranking samorządów 2006 r. przeprowadzony przez dziennik Rzeczpospolita Rybnik zajął I miejsce w kraju w kategorii największych miast na prawach powiatu W rankingu chcemy uchwycić to, co rzeczywiście zostało wypracowane przez samorządy. Odróżnić od tego co czasem w sposób przypadkowy dzieje się w gminie [Jerzy Buzek, przewodniczący kapituły rankingu] Celem rankingu było wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce W rankingu oceniano: jakość zarządzania miejskimi finansami (dynamika wzrostu wydatków majątkowych, wartość pozyskanych środków unijnych, relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, zadłużenie miasta, wydatki na transport, łączność i ochronę środowiska), jakość zarządzania (współpraca z organizacjami pozarządowymi, normy ISO, finansowa ocena ratingowa, stopa bezrobocia)

40 OPINIE KOMISJI RADY MIASTA dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wszystkie komisje Rady Miasta zaopiniowały pozytywnie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok REZULTATY GŁOSOWANIA W KOMISJACH: REZULTATY GŁOSOWANIA W KOMISJACH: na 85 członków komisji głosowały 74 osoby (87%) w tym: za przyjęciem projektu 66 osób (89%) przeciw 4 osoby wstrzymały się 4 osoby

41 Komisja stwierdziła znaczne zmniejszenia kwot budżetowych w planie w ciągu 2006 roku, w szczególności w zakresie wydatków budżetowych i deficytu budżetu, jednakże przyjęła do wiadomości, że zmiany budżetu spowodowane były przyczynami obiektywnymi i wywarły korzystny wpływ na stan finansów Miasta Komisja zwróciła szczególną uwagę na wysoki udział w dochodach budżetowych dotacji z funduszy celowych, w tym unijnych, a także innych źródeł zewnętrznych, co jest efektem znacznej aktywności organu wykonawczego i pracowników Urzędu Miasta Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 12 kwietnia 2007 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej. KOMISJA REWIZYJNA 2 GŁOSAMI,,ZA (w tym decydujący głos Przewodniczącego) oraz 2,,PRZECIW ZAOPINIOWAŁA POZYTYWNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

42 R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali

43 Zrealizowane inwestycje komercyjno-handlowe zatrudn. wartość inwest. dodatkowo na rzecz miasta (rzeczowo) dodatkowo na rzecz miasta (finansowo) 100 osób25 mln złopracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Żorskiej (koszt ok. 100 tys. zł) 500 tys. zł na przebudowę ul. Żorskiej, 30 tys. zł rocznie na wsparcie męskiej drużyny koszykarskiej MKKS Rybnik 93 osobynajemca Systematyczne wsparcie Oddziału Dziecięcego WSS nr osób45 mln zł (4 obiekty) przebudowa ul. Żorskiej (od wiaduktu do ul. Brzezińskiej) – koszt 250 tys. zł 130 osób28 mln zł900 tys. zł na przebudowę ul. Żorskiej 500 osób80 mln zł zł dla Rybnickiego Klubu Motorowego bezobsłu -gowa stacja benzyn. 1,3 mln zł MEBLE AGATA NESTE

44 Inwestycje komercyjno - handlowe powstałe i planowane do otwarcia w 2007 roku Planowane zatrudnienie wartość inwest. dodatkowo na rzecz miasta (rzeczowo) dodatkowo na rzecz miasta (finansowo) RYBNIK PLAZA 1000 osób 160 mln zł 2,54 mln zł na przebudowę układu komunikacyjnego, 149 tys. zł rekompensata za utracony czynsz, 75 tys. zł na budowę kładki nad Nacyną FOCUS PARK RYBNIK 500 osób 120 mln zł zagospodarowanie skwerów: ul. 3-go Maja- Chrobrego, ul. Chrobrego- Zamkowa; opracowanie dokumentacji techn. na przebudowę Placu Wolności (koszt 254 tys. zł) 1 mln Euro + 22% VAT oraz 750 tys. zł na przebudowę Placu Wolności, 2 tys. zł na potrzeby związku pszczelarzy, 2,5 tys. zł na remont kapliczki

45 Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (indywidualne) oraz zorganizowane (AWIM INWEST, ROJEK, AL-DUE ZPU-H, RODBUD)

46 Bezrobocie w Rybniku

47 R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali


Pobierz ppt "R Y B N I K WYKONANIE BUDŻETU BUDŻETUMIASTA2006 Sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Adam Fudali."

Podobne prezentacje


Reklamy Google