Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informator dla nauczycieli Autorzy: Zenona SZWAŁEK Justyna FICEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informator dla nauczycieli Autorzy: Zenona SZWAŁEK Justyna FICEK."— Zapis prezentacji:

1 Informator dla nauczycieli Autorzy: Zenona SZWAŁEK Justyna FICEK

2 Informator dla nauczycieli Akty prawne dotyczące organizowania wycieczek Zasady organizowania wycieczki szkolnej Kalkulacja wycieczki Dokumenty potrzebne przy organizowaniu wycieczek szkolnych Karta wycieczkiRozliczenie wycieczkiPropozycje wycieczek

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331 oraz z 1996 r. Nr 119, poz. 562) obowiązuje od dnia 15 września 1992 r. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki ( Dz. Urz. MEN Nr9, poz.40 ) obowiązuje od dnia 31 października 1997r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) obowiązuje od dnia 22 czerwca 1997 r. powrót

4 Kompletną dokumentację należy przedłożyć do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły, najpóźniej na trzy dni przed planowaną wycieczką ! Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce. Regulamin wycieczki podpisany przez wszystkich uczestników. Karta wycieczki. Lista uczestników. Program wycieczki zawierający: cel wycieczki, trasy, zwiedzane obiekty, jednodniowe - wpisany do karty wycieczki, kilkudniowe - osobny program dołączony do karty wycieczki. / zgodnie z Zarządzeniem MEN z 29.09.1997r. w sprawie zasad organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki /

5 1.Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek lub innych imprez krajoznawczo-turystycznych zatwierdza dyrektor szkoły. Dotyczy to zarówno wycieczek klasowych jak i imprez organizacji społecznych działających na terenie szkoły, w tym również szkolnego klubu /koła/ krajoznawczo-turystycznego PTTK. 2.Na udział uczniów w wycieczce /z wyjątkiem przedmiotowych/ i w imprezie turystycznej, wymagana jest zgoda rodziców /opiekunów/. 3.Każda wycieczka i impreza krajoznawczo-turystyczna, powinna być należycie przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami. Przed wycieczką uczestnicy muszą poznać cel wycieczki, trasę, harmonogram zajęć i regulamin wycieczki oraz zasady bezpieczeństwa. 4.Uczniowie biorący udział w wycieczce lub imprezie krajoznawczo- turystycznej, powinni mieć przydzielone konkretne zadania i wnosić swój wkład pracy na rzecz ogółu. Podczas przygotowania jak i w czasie trwania wycieczek szkolnych, obowiązują następujące zasady ustalone przez władze oświatowe:

6 5.Na wycieczce /imprezie/ w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów; gdy jednak wycieczka korzysta ze środków lokomocji, lub udaje się poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę sprawuję jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. 6.Na wycieczce turystyki kwalifikowanej, opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 10 uczniów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. 7.Długość dziennych odcinków trasy i tempo, należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika wycieczki. 8.Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy krajoznawczo- turystycznej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej. Podczas przygotowania jak i w czasie trwania wycieczek szkolnych, obowiązują następujące zasady ustalone przez władze oświatowe:

7 Cel i założenia programowe wycieczki: 1.Poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach geografii, biologii i historii; 2.Poznanie środowiska geograficznego, historii, zabytków, gospodarki w Beskidzie Śląskim; 3.Poznanie w praktyce związków zachodzących między elementami środowiska geograficznego i na jego tle działalności człowieka; 4.Kształtowanie samorządności, zasad współżycia w zespole i świadomej dyscypliny; 5.Upowszechnianie aktywnego wypoczynku, kształtowanie kultury turystyki, wyrabianie sprawności fizycznej. Trasa wycieczki: Katowice - Wisła Uzdrowisko - Wisła Czarne - Dolina Białej Wisełki - Barania Góra - Schronisko na Przysłopie - Pietraszonka - Istebna Zaolzie /nocleg/ - Kiczora - Stożek – Kobyla - Wisła Dziechcianka - Wisła Uzdrowisko - Katowice. powrót

8 Termin wycieczki : 13 i 14 czerwiec 2000 r. Liczba dni : 2 Klasa : III Liczba uczestników : 20 Kierownik wycieczki : Liczba opiekunów : 2 Środek lokomocji : kolej, autobus. O ś wiadczenie W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece młodzieży na czas trwania w/w wycieczki /imprezy/, zobowiazuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów, dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie grup wycieczkowych : Imię i nazwisko / podpis/ pieczęć szkoły Kierownik wycieczki podpis dyrektor szkoły powrót

9 Adnotacje władz nadrzędnych : Zatwierdzam: /pieczęć i podpis dyrektora szkoły- placówki/ Harmonogram wycieczki stanowi integralną część karty wycieczki Adnotacje władz nadrzędnych: Zatwierdzam: / pieczęć i podpis dyrektora szkoły-placówki / powrót

10 1.Noclegów; 2.Wyżywienia z rozbiciem na śniadania, obiady, kolacje oraz świadczenia dodatkowe, jak np. paczki żywnościowe; 3.Transportu w oparciu o obowiązujące taryfy przewozowe, a w przypadku autokaru-wyliczoną możliwie dokładnie liczbę kilometrów przebiegu lub liczbę godzin; 4.Obsługi przewodnickiej; 5.Wstępów (do muzeów, obiektów turystycznych) i przejazdów (kolejkami linowymi, statkami itp.); 6.Imprez kulturalnych i sportowych; 7.Ubezpieczeń; 8.Pilotażu. Kalkulację należy przeprowadzić na podstawie następujących elementów kosztów: powrót

11 Trzy pierwsze elementy kalkulacji usług podstawowych określają standard usług danej imprezy turystycznej. Standard ten może być ustalony bądź przez biuro podróży (przy wycieczkach wzorcowych o z góry ustalonym programie i koszcie), bądź też przez klienta zamawiającego wycieczkę. Dotyczy to zarówno wyboru kategorii zakładu noclegowego, wielkości i wyposażenia pokoi, dziennego limitu wyżywienia, wyboru środka lokomocji, jak i również ilości zwiedzanych obiektów, imprez kulturalnych itp. Wartość poszczególnych świadczeń oparta jest na aktualnie obowiązujących cenach jednostkowych z doliczeniem marż. Omówienia wymagają trzy sprawy: podział limitu żywieniowego, ustalenie kosztów przejazdu autokarem oraz wysokość stosowanych marż. W programach imprez turystycznych przyjmuje się trzy posiłki dziennie, a z dotychczasowej praktyki wynika, że podział limitu wyżywienia dziennego kształtuje się w następujących proporcjach: śniadanie(ś) ok.20%, obiad(o) ok.45%, kolacja(k) ok.35%. W cenie posiłku zawarte są również narzuty przewidziane w gastronomii (Procent za obsługę, za tzw. działalność rozrywkową oraz dodatki sezonowe). powrót

12 Przy obliczaniu kosztów przejazdu autokarem stosuje się dwa rodzaje stawek: za przejechanie 1 kilometra lub za 1 godzinę pracy pojazdu. Do kosztów obliczonych na podstawie stawki za przejechanie 1 km lub według stawki godzinowej biuro podróży dolicza 20% marży. W niektórych przypadkach, np. dla wycieczek szkolnych, marża ta może być mniejsza (15 do 10%). Stawkę obliczaną na podstawie liczby przejechanych kilomentrów stosuje się dla wycieczek turystycznych, a stawkę godzinową przy zwiedzaniu miasta, wyjazdach w najbliższe okolice, przewizach (transferach) turystów z dworca do hotelu itp. Przy stosowaniu obu stawek do kosztów wlicza się liczbę kilometrów lub godzin zużytych na dojazd autokaru z garażu na miejsce podstawienia i z powrotem. Bardzo istotne jest dokładne poinformowanie klienta, jakim typem autokaru dysponuje biuro podróży na określoną wycieczkę oraz jakie zapewnia wygody. Lepiej jest bowiem zrezygnować z obsługi imprezy niż wprowadzać klienta w błąd. powrót

13 Rachunki te powinny być dokładnie sprawdzone pod względem merytorycznym (zgodność z potwierdzaną ilością i jakością zrealizowanych usług), jak i formalnym (prawidłowość sporządzenia). Rachunki opatrzone numerem imprezy przekazywane są do działu finansowego biura w celu dokonania zapłaty wystawcom (usługodawcom). Po otrzymaniu wszystkich rachunków sporządza się zestawienie kosztów imprezy i po doliczeniu obowiązujących marż i opłat wystawia się fakturę zleceniodawcy. Faktura powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje klient listem poleconym, drugi-dział księgowości biura, a trzeci umieszczony jest w teczce imprezy. Wszystkie dokumenty finansowe, związane z kosztami imprezy, powinny być włączone do odpowiedniej teczki.Rozliczenie imprezy powinno być dokonane w jak najkrótszym terminie,w ciągu 10-14 dni. Rozliczenie stanowi ostatni etap organizacji imprez turystycznych i jest odbiciem finansowym realizacji jej przebiegu. Rozliczenie sporządza się na podstawie rachunków otrzymanych od usługodawców oraz rachunków wydatków dokonanych przez pilota. powrót

14 I. WYCIECZKI KRAJOWE Oferta wycieczek dla grup II. WYCIECZKI ZAGRANICZNE WYCIECZKI JEDNO I DWUDNIOWE WYCIECZKI TRZYDNIOWE WYCIECZKI CZTERODNIOWE I DŁUŻSZE WYCIECZKI KRÓTKIE – DO PIĘCIU DNI WYCIECZKI DŁUŻSZE – MINIMUM PIĘCIODNIOWE powrót

15 WYCIECZKI KRAJOWE Oferta wycieczek dla grup spis treści 2. WYCIECZKI DWUDNIOWE 1. WYCIECZKI JEDNODNIOWE: Jura Krakowsko – Częstochowska: C zęstochowa, Olsztyn, Siewierz Bielsko - Biała: studio filmów rysunkowych, Szyndzielnia W poszukiwaniu źródeł Wisły – Barania Góra, Wisła Pszczyna i stadnina koni w Ochabach Jura Krakowsko - Częstochowska : Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice Tarnowskie Góry wraz z sztolnią Czarnego Pstrąga Góry Świętokrzyskie Beskid Wysoki i Babia Góra Góry Stołowe, Duszniki, Kłodzko

16 WYCIECZKI KRAJOWE Oferta wycieczek dla grup spis treści 4. WYCIECZKI CZTERODNIOWE I DŁUŻSZE 3. WYCIECZKI TRZYDNIOWE: Tatry i Zakopane Warszawa – stolica Polski Pieniny i Beskid Sądecki Pogórze Przemyskie i Bieszczady Poznajemy Wielkopolskę i Pojezierze Gnieźnieńskie Szlakiem zmagań z Zakonem Krzyżackim i miasta kopernikowskie

17 WYCIECZKI ZAGRANICZNE Oferta wycieczek dla grup spis treści 2. WYCIECZKI DŁUŻSZE – MINIMUM PIĘCIODNIOWE 1. WYCIECZKI KRÓTKIE – DO PIĘCIU DNI: Poznajemy Wilno, Troki i Kowno Praga, Karlowe Wary, Kutna Hora Lwów i galicyjskie miasteczka Londyn Paryż Hiszpania - Francja Trzy stolice - Wiedeń, Bratysława, Budapeszt Słowenia i Chorwacja - Kraje cudów natury

18 Jura Krakowsko- Częstochowska : Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice Podczas spaceru proponujemy rozpalenie ogniska wraz z pieczeniem kiełbasek i równolegle pokaz wspinania skalnego. Czas realizacji programu Ogrodzieniec- 3godz., Mirów i Bobolice –5 godz., Przejazdy-3,5 godz. Razem: ok.- 11,5 godz. Wyjazd z okolic Katowic ok. 7.00. Przejazd do Ogrodzieńca. Zwiedzanie ruin XIV w zamku Bonerów i Firlejów. Wejście na najwyższą basztę, z której roztacza się wspaniały widok na poszczególne grupy ostańców Jury. Spacer pod strzelisty mur ostańców zwany Cimami. Przejazd do Mirowa. Odwiedzenie ruin XIV wiecznego zamku rodu Myszkowskich. Następnie spacer pod rozległym skalnym murem do zamku w Bobolicach ( XIVw.) powrót

19 JURA KRAKOWSKO CZĘSTOCHOWSKA, CZĘSTOCHOWA, OLSZTYN, SIEWIERZ. Wyjazd z Katowic około godziny 7 00. Postój w Siewierzu - w dawnej stolicy Księstwa Siewierskiego. Odwiedzenie ruin XIV wiecznego Zamku biskupiego. Przejazd do Częstochowy. Zwiedzanie klasztoru i fortecy Jasnogórskiej, między innymi Kaplicy Matki Bożej z cudownym obrazem, skarbca. Spacer po centrum Częstochowy: zabytkowe kamieniczki, Kościół św. Zygmunta, stara karczma. Zwiedzanie ruin XIII wiecznej warowni rozbudowanej przez Kazimierza Wielkiego, również siedziby księcia Władysława Opolskiego. Spacer pod skałami. Czas realizacji programu: Siewierz - 4 godziny, Olsztyn 2,5 godziny, Przejazdy 4 godziny, Razem: około 11,5 godziny. Następnie przejazd do Olsztyna w Sokolich Górach- jednej z najbardziej malowniczych grup skalnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. powrót

20 TARNOWSKIE GÓRY WRAZ Z SZTOLNIĄ CZARNEGO PSTRĄGA W drodze powrotnej postój w Świerklańcu- krótki spacer po parku, obejrzenie pałacyku zwanego Domem Kawalera. Czas realizacji programu: Kopalnia i Sztolnia-4,5 godz., Tarnowskie Góry-1godz., Świerklaniec 1,5 godz. Przejazdy-2godz. Wyjazd autokarem z okolic Katowic ok. 8.00. ( istnieje możliwość przejazdu malowniczą trasą przy wykorzystaniu kolejki wąskotorowej). Zwiedzanie zabytkowej Kopalni Ołowiu i Srebra wraz z ciekawą ekspozycją minerałów i historycznych eksponatów związanych z górnictwem Śląska. Przejazd do Sztolni Czarnego Pstrąga – tu przejażdżka łodziami po podziemnym jeziorze. Spacer po starówce Tarnowskich Gór, m. in. Zabytkowa winiarnia Sedlaczek, Ratusz z Muzeum Ziemi Tarnowskiej. powrót

21 BIELSKO - BIAŁA: STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH, SZYNDZIELNIA Przejazd autokarem pod dolną stację kolejki linowej, a następnie wyjazd nią na Szyndzielnię. Krótki 2,5 godzinny spacer: Szyndzielnia – Klimczok –Szyndzielnia. Zjazd kolejką do Bielska. Powrót w okolice Katowic około godziny 19.30. Wyjazd z okolic Katowic ok. 7.00. Przyjazd do Bielska ok. 8.30. Zwiedzanie: Starówki, Kościoła Św. Barbary z XVII w ( interesującego przykładu beskidzkiej architektury sakralnej ), Katedry Św. Mikołaja z XV w, Zamku Książąt Sułkowskich z ciekawą galerią malarstwa i ekspozycją etnograficzną. Odwiedzenie Studia Filmów Rysunkowych- przewodnik opowiada o procesie tworzenia filmów, animacji i znanych dzieciom z filmów postaciach: Bolka i Lolka, Reksia. powrót

22 W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ WISŁY – BARANIA GÓRA, WISŁA Wyjazd z Katowic około godziny 7 30. Przejazd do Wisły Czarne do zapory na Wiśle Czarne. Przejście Ścieżka Dydaktyczną do Schroniska na Przysłopie ( odwiedzenie izby regionalnej ) i dalej na szczyt Baraniej Góry. Wejście na wieżę widokową i podziwianie panoramy Beskidów. Szlakiem przez rezerwat i dalej wzdłuż Białej Wisełki zejście do Wisły. Odwiedzenie Muzeum Beskidzkiego. Czas realizacji programu : wycieczka piesza około 4,5 godziny. Wisła około 2 godziny. Przejazdy około 2 godziny. Razem około 9 godzin. powrót

23 Pszczyna i stadnina koni w Ochabach Zwiedzanie stajen, jazda konna na ląży (po 10 – 15 minut na dziecko ), równolegle ognisko i pieczenie kiełbasek. Wyjazd z Katowic około godziny 7 30. Zwiedzanie Pałacu w Pszczynie i znajdującego się w nim Muzeum Wnętrz Zabytkowych. Spacer po rozległym i pięknym parku. Możliwość odwiedzenia Skansenu Wsi Pszczyńskiej. Przejazd do Ochab – jednej z najsłynniejszych stadnin w Polsce. Czas realizacji programu: Pszczyna – 3,5 do 4 godzin, Ochaby 3,5 godziny. Przejazdy około 2,5 godziny. Razem około 10 godzin. powrót

24 Góry Świętokrzyskie 2 DZIEŃ Łysogóry i Puszcza Jodłowa – Święta Katarzyna (zwiedzanie klasztorów Bernardynów), wycieczka na Łysicę, Święty Krzyż (muzeum i klasztor), Nowa Słupia (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Żelaza), Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór (zabytek klasy 0), Oblęgorek (Muzeum Henryka Sienkiewicza) Świadczenia: 1 nocleg w Kielcach, 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja, opieka pilota-przewodnika 1 DZIEŃ Chęciny – ruiny zamku, Jaskinia Raj – wspaniała szata naciekowa, wystawa szczątków zwierząt i narzędzi prehistorycznych, Kielce - wczesnobarokowy Pałac Biskupi z ciekawym muzeum wnętrz i galerią malarstwa Muzeum Świętokrzyskiego. powrót

25 Beskid Wysoki i Babia Góra 2 dzień Wycieczka na Babią Górę. Przejście od Przełęczy Krowiarki przez Sokolicę na Szczyt Babiej Góry(Diablaka) – zejście do Schroniska Markowe Szczawiny przez Przełęcz Brona ( przy sprzyjających warunkach Świadczenia: 1 nocleg w Pensjonacie w Zawoji Widłach, 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja, opieka pilota-przewodnika 1 dzień Zwiedzanie Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoji, Zubrzyca Górna – odwiedzenie Skansenu – Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego. W drodze powrotnej krótki postój przy kaplicy Zbójeckiej na Policznym. Nocleg w Pensjonacie w Zawoji Widłach powrót

26 Góry Stołowe, Duszniki, Kłodzko 2 dzień – Duszniki Zdrój – odwiedzenie Parku Zdrojowego słynnego z odbywających się w nim Festiwali Chopinowskich oraz Muzeum Papiernictwa. Przejazd do Czermnej w okolicy Kudowy Zdroju. Obejrzenie Kaplicy Czaszek (wnętrze barokowej kaplicy wyłożone jest ponad 3 tysiącami czaszek i piszczeli). Przejazd w Góry Stołowe- spacer po labiryncie Błędnych Skał, wejście na Szczeliniec, Wambierzyce- bazylika. 1 dzień - Wyjazd z okolic Katowic około 6.30. Przejazd do Paczkowa (polskiego Carcasonne) - Krzywa Wieża, zabytkowa zabudowa miasta, zachowane w całości mury miejskie, Kłodzko - zwiedzanie potężnej twierdzy bastionowej na Górze Fortecznej, trasa podziemna pod twierdzą, gotycki most, ładna starówka. Bystrzyca Kłodzka – Muzeum Zapałek, średniowieczna zabudowa miasta, przejazd na nocleg do Dusznik Zdroju. Świadczenia: 1 nocleg w Duszniku Zdroju, 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja, opieka pilota- przewodnika powrót

27 Warszawa – stolica Polski 2 Dzień - Po śniadaniu zwiedzanie zespołu pałacowo parkowego w Łazienkach, następnie Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego, po południu Ogród Saski, Teatr Wielki, wyjazd na wieżę Pałacu Kultury i Nauki podziwianie panoramy Warszawy. 1 Dzień - Wyjazd z okolicy Katowic około 7 00. Zwiedzanie Starego i Nowego Miasta z przewodnikiem. Zamek Królewski, Barbakan wraz z murami obronnymi Starego Miasta XVI w., Grób Nieznanego Żołnierza, Bazylika Jana Chrzciciela z XVII w. Kościół Nawiedzenia NMP- którego początki sięgają XV w., Kościół świętego Stanisława tuż obok grób Jerzego Popiełuszki. 3 Dzień - Po śniadaniu zwiedzanie Pałacu w Wilanowie, możliwość odwiedzenia niezwykle ciekawego Muzeum Azji i Pacyfiku. Czas na posiłek i kupno pamiątek. Około 16 00 wyjazd do Katowic. Przybycie do Katowic około 21 00. Świadczenia: 2 noclegi na obrzeżach Warszawy, 2 śniadania 2 obiadokolacje. Opieka pilota - przewodnika. powrót

28 Tatry i Zakopane 2 Dzień - Tatry Wysokie- wycieczka piesza Doliną Jaworzynki na Halę Gąsienicową. Dla wytrwałych wejście na Mały Kościelec. Alternatywnie- wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch i zejście do Doliny Gąsiennicowej. 1 Dzień – Zakopane - Muzeum Tatrzańskie, Cmentarz Zasłużonych, Muzeum Kasprowicza lub Makuszyńskiego, spacer na Kalatówki- odwiedzenie Pustelni Brata Alberta Chmielowskiego. Świadczenia: 2 noclegi pod Zakopanem, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opieka pilota-przewodnika. 3 Dzień - Tatry Zachodnie- Odwiedzenie Jaskini Mroźnej. Doliną Kościeliską do Schroniska na Halę Ornak, następnie przez Iwaniacką Przełęcz do Doliny Chochołowskiej. Przejazd do Chochołowa – odwiedzenie pięknego góralskiego kościółka. powrót

29 Pieniny i Beskid Sądecki 2 Dzień - Po śniadaniu oglądanie ruin średniowiecznego zamku w Muszynie. Przejazd do Złocka, Szczawnika- odwiedzenie pięknej XVIII wiecznej cerkwi. Następnie wyjazd do Krynicy. Spacer po uzdrowisku. Odwiedzenie Domu Zdrojowego i pijalni wód mineralnych. Przejazd w Pieniny. W miarę możliwości czasowych spływ Dunajcem tratwami flisackimi z Kąt do Szczawnicy. Zakwaterowanie w prywatnym pensjonacie, obiadokolacja. Wieczorny spacer po Szczawnicy... 1 Dzień - Wyjazd z okolic Katowic około godziny 7 30. Postój w Nowym Wiśniczu koło Bochni. Zwiedzanie gotyckiego Zamku Kmitów z XV wieku, późniejszej rezydencji rodu Lubomirskich. Postój nad jeziorem Rożnowskim- oglądanie zapory. Przyjazd do Nowego Sącza- krótkie zwiedzanie, między innymi ruiny zamku królewskiego z XIV w. zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Muszyny koło godziny 16 00 - zakwaterowanie w pensjonacie. Po obiedzie spacer po jednym z najsłynniejszych polskich uzdrowisk. Powrót na kolację. Świadczenia : 2 noclegi w pensjonatach, 2 śniadania, 2 obiady, 1 obiadokolacja, 1 kolacja, opieka pilota-przewodnika. 3 Dzień – Po śniadaniu przejście Wąwozu Homole w Małych Pieninach. Dla chętnych wyjazd kolejką linową na Palenicę. Zwiedzenie zamku rycerskiego w Nidzicy (XV w.) i ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Czorstynie. Obiad. Wyjazd w kierunku Katowic około 16 30. Postój w zabytkowej karczmie Rzym w Suchej Beskidzkiej. Planowany powrót godzina 20 30. powrót

30 Pogórze Przemyskie i Bieszczady 2 Dzień - Po śniadaniu przejazd do Krasiczyna – jeden z najpiękniejszych renesansowych rezydencji magnackich w Polsce. Zamek wzniesiono w XVI w. częściowo przebudowano w XVIII. Jest doskonale zachowany i otoczony pięknym parkiem. Przejazd do Leska – młodego miasteczka w Bieszczadach. Obiad. Odwiedzenie Zamku Kmitów z XVI w., renesansowego kościoła Nawiedzenia NMP, Synagogi Żydowskiej i pozostałości starego cmentarza żydowskiego XVII i XVIII w. Przejazd nad Jezioro Solińskie. Oglądanie zapory wodnej w Solinie. Przejazd wzdłuż brzegów Jeziora Solińskiego, następnie rzeki Solinki do Ustrzyk Górnych. Kolacja i nocleg w schronisku. 1 Dzień - wyjazd z okolicy Katowic około 6 30. Przejazd do Łańcuta. Zwiedzanie XVI w. rezydencji magnackiej Lubomirskich później Potockich. Obecnie na Łańcuckim Zamku mieści się Muzeum Wnętrz i Muzeum Powozów. Obiad. Przejazd do Przemyśla – miasta na zbiegu: szlaków handlowych i wpływów Katolicyzmu i Prawosławia. Zwiedzenie starówki z rozlicznymi zabytkami sakralnymi: gotycka Katedra XV w. Klasztory: Franciszkanów, Dominikanów, Reformatów. Przejście na Górę Zamkową do Zamku Królewskiego z XIV w. przebudowanego w okresie późnego renesansu, gdzie mieści się obecnie Muzeum Ziemi Przemyskiej. Oglądanie fortyfikacji potężnej Twierdzy Przemyskiej zbudowanej podczas zaboru austriackiego. Zakwaterowanie w hotelu i kolacja powrót

31 4 Dzie ń - Po śniadaniu przejazd na Prze ł ęcz Żebrak. Stąd pieszo szlakiem turystycznym w najdzikszy masyw Bieszczad ó w- Chryszczat ą (997m.npm.). Ogl ą danie pozosta ł o ś ci umocnie ń z okresu toczonych tu ciężkich walk podczas I Wojny Ś wiatowej, resztki bunkr ó w UPA. Obejrzenie zapadliskowego Jeziorka Duszatyńskiego w rezerwacie Zwiezło. Zej ś cie do Duszatyna. Przejazd do Komańczy. Oglądanie zabytkowej cerkwi drewnianej z XVIII w. Przejazd do Sanoka. Zwiedzanie Muzeum Historycznego na Zamku Kr ó lewskim z największą w Polsce kolekcją ikon. Spacer po star ó wce. Odwiedzenie Cerkwi Ś wi ę tej Tr ó jcy. Obiad. Wyjazd oko ł o 17 00.Przybycie do Katowic oko ł o 22 00. 3 Dzie ń - Po śniadaniu wycieczka na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wejście na Tarnicę (1346m.npm) - najwyższy szczyt Bieszczad i Krzemie ń (1335m.nom). Przy dobrych warunkach pogodowych i dobrej kondycji grupy możliwe dodatkowo wejście na Halicz (1333m.npm) a nawet Rozsypaniec (1273m.npm.). Powr ó t przez Bukowe Berdo do Bere ż ek. Przejazd z postojami w miejscach upamiętniające krwawe walki z bandami UPA ( Ukraińska Powstańcza Armia) w latach 1944 – 1947 przez y Wetlin ę, Ciscu, Jab ł onki do Baligrodu. Obiadokolacja i nocleg w Baligradzie Pogórze Przemyskie i Bieszczady c.d. powrót

32 Poznajemy Wielkopolskę i Pojezierze Gnieźnieńskie 2 Dzień- Po śniadaniu przejazd do Poznania. Zwiedzanie terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich, następnie przejście na Rynek ze słynnym Ratuszem (koziołki), w którym mieści się Muzeum Historii miasta Poznania, wczesnogotycki Kościół św. Dominika z XIII w., gotyckie i renesansowe kamieniczki. Przejazd na Ostrów Tumski z romańską bazyliką – jeden z najstarszych murowanych zabytków Polski. Przejazd do Biskupina, obiadokolacja i nocleg w ośrodku nad Jeziorem Biskupińskim. 1 Dzień-Wyjazd z okolicy Katowic około godz. 7.00.Przejazd przez Częstochowę. Postój w Antoninie. Możliwość zjedzenia posiłku w zabytkowym Pałacyku Myśliwskim (gościł w nim niegdyś Fryderyk Chopin), z bogatą kolekcją trofeów myśliwskich, położonym w pobliżu jeziora. Przejazd do malowniczego Gołuchowa gdzie na terenie rozległego zespołu parkowego z cenną kolekcją drzew (ścieżka przyrodnicza) znajduje się póżnogotycki zamek Leszczyńskich, później Czartoryskich. Na terenie parku zlokalizowane jest Muzeum Leśnictwa oraz hodowla żubrów, łosi i danieli (zwierzęta można pooglądać). Przejazd do Kórnika nad jeziorem Kórnickim. Zwiedzenie jednego z najbardziej malowniczych zamków w Polsce- neogotyckiego Zamku Górków mieszczącego oddział Muzeum Narodowego z niezwykle cennymi zbiorami książek. Nocleg i obiadokolacja w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem. powrót

33 4 Dzień- Po śniadaniu przejazd Kruszwicy nad Jeziorem Gopło, legendarnego miejsca pożarcia Króla Popiela przez myszy. Liczne stanowiska archeologiczne z okresu około 500 l. p. n. e. grodzisko z X-XII w. Przejazd do Gniezna – pierwszej stolicy Polski. Zwiedzenie archikatedralnego kościoła Wniebowzięcia NMP z elementami architektury przedromańskiej z X w. niezwykle cennymi drzwiami z brązu z XII w., miejsce spoczynku Świętego Wojciecha, Dąbrówki –żony Mieszka I. Możliwość odwiedzenia Muzeum Początków Państwa Polskiego. Około 15.00 wyjazd. Przybycie do Katowic koło 21 00 3 Dzień- Po śniadaniu zwiedzanie rezerwatu archeologicznego pozostałości osiedla obronnego kultury łużyckiej sprzed 2 500 lat – jednego z najciekawszych w Europie. Przejazd zabytkową kolejką wąskotorową do Żnina, w którym znajduje się Muzeum Kolejnictwa z arcyciekawym zbiorem starych lokomotyw. Odwiedzenie ruin średniowiecznego zamku w Wenecji (legenda o Diable Weneckim). Powrót do Biskupina na nocleg i obiadokolację. Poznajemy Wielkopolskę i Pojezierze Gnieźnieńskie c.d. powrót

34 Szlakiem zmagań z Zakonem Krzyżackim i miasta kopernikowskie 3 Dzień - Po śniadaniu przejazd do Malborka – dawnej stolicy Państwa Krzyżackiego. Zwiedzenie Marienburga – najpotężniejszego zamku krzyżackiego: Zamek Wysoki z XIII w. wraz z reflektarzem, kaplicą NMP ; Zamku Średniego z Pałacem Wielkiego Mistrza i kaplicą Św. Bartłomieja, Zamku Niskiego z Arsenałem Kościołem Świętego Wawrzyńca. Na terenie zamku muzeum, w którym można obejrzeć słynną Bitwę pod Grunwaldem Jana Wawrzyńca. Obiadokolacja i nocleg.Malborka 1 Dzień - Wyjazd z okolic Katowic około 7 00. Przejazd do Torunia miasta urodzin Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie Starego Miasta jako jednego z najciekawszych układów urbanistycznych średniowiecza: Ratusz z Muzeum Okręgowym, Dom Kopernika z Muzeum Kopernikowskim, Kościół Jezuitów, Kościół Wniebowzięcia NMP, Pałac Biskupów Kujawskich, Spichlerze, mury i baszty fortyfikacji miejskich, Zamek Krzyżacki. Obiadokolacja i nocleg. 2 Dzień - Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Torunia. Przejazd do Świecia – jednego z najstarszych miast pomorskich. Obejrzenie ruin zamku krzyżackiego z XIV w. pozostałości murów miejskich. Następnie przez Grudziądz (krótki postój połączony ze spacerem po starówce i wejściem na Górę Zamkową – doskonały punkt widokowy) przejazd do Kwidzynia. Obejrzenie zespołu zamkowo- katedralnego kapituły pomorzańskiej z XIV w.Grudziądz Obiadokolacja i nocleg. powrót

35 5 Dzień - Po śniadaniu przejazd na miejsce Bitwy pod Grunwaldem. Oglądanie pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego. Następnie przejazd do Golubia- Dobrzynia słynnego z corocznych turniei rycerskich, które odbywają się w XIV w. zamku krzyżackim później starościańskim. Około 14 00 wyjazd w drogę powrotną. Obiad na trasie. Przyjazd w okolice Katowic około 22 00. 4 Dzień - Po śniadaniu przejazd do Fromborka nad Zalewem Wiślanym – miasta, w którym żył i tworzył Mikołaj Kopernik. Zwiedzanie zabytków związanych z pobytem Kopernika (m. in. Wieży Kopernika), Kościoła Katedralnego, Pałacu Biskupów Warmińskich. Możliwość wycieczki statkiem po Zalewie Wiślanym. Przejazd do Olsztyna. Zwiedzanie gotyckiego Kościoła katedralnego Świętego Jakuba, Zamku Kapituły Warmińskiej, którego administratorem był niegdyś Kopernik. Obiadokolacja inocleg.FromborkaOlsztyna Szlakiem zmagań z Zakonem Krzyżackim i miasta kopernikowskie c.d. Świadczenia: 4noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, i jeden obiad, opieka pilota- przewodnika. powrót

36 Szlakiem zmagań z Zakonem Krzyżackim i miasta kopernikowskie 3 Dzień - Po śniadaniu przejazd do Malborka – dawnej stolicy Państwa Krzyżackiego. Zwiedzenie Marienburga – najpotężniejszego zamku krzyżackiego: Zamek Wysoki z XIII w. wraz z reflektarzem, kaplicą NMP ; Zamku Średniego z Pałacem Wielkiego Mistrza i kaplicą Św. Bartłomieja, Zamku Niskiego z Arsenałem Kościołem Świętego Wawrzyńca. Na terenie zamku muzeum, w którym można obejrzeć słynną Bitwę pod Grunwaldem Jana Wawrzyńca. Obiadokolacja i nocleg. 1 Dzień - Wyjazd z okolic Katowic około 7 00. Przejazd do Torunia miasta urodzin Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie Starego Miasta jako jednego z najciekawszych układów urbanistycznych średniowiecza: Ratusz z Muzeum Okręgowym, Dom Kopernika z Muzeum Kopernikowskim, Kościół Jezuitów, Kościół Wniebowzięcia NMP, Pałac Biskupów Kujawskich, Spichlerze, mury i baszty fortyfikacji miejskich, Zamek Krzyżacki. Obiadokolacja i nocleg. 2 Dzień - Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Torunia. Przejazd do Świecia – jednego z najstarszych miast pomorskich. Obejrzenie ruin zamku krzyżackiego z XIV w. pozostałości murów miejskich. Następnie przez Grudziądz (krótki postój połączony ze spacerem po starówce i wejściem na Górę Zamkową – doskonały punkt widokowy) przejazd do Kwidzynia. Obejrzenie zespołu zamkowo- katedralnego kapituły pomorzańskiej z XIV w. Obiadokolacja i nocleg. GRUDZI Ą DZ, m. w woj. kujawsko-pomor., powiat grodzki i siedziba powiatu grudzi ą dzkiego, w Kotlinie Grudzi ą dzkiej, na pr., wysokim brzegu Wis ł y. 101 tys. mieszk. (1998); o ś r. przem. i us ł ugowy; przemys ł maszyn. (fabryka maszyn roln., odlewnia i emaliernia producent pomp g łę binowych, zak ł ady sprz ę tu okr ę towego), chem. (du ż a fabryka wyrob ó w gumowych), spo ż. (mleczarnia, ch ł odnia sk ł adowa, wytw ó rnia tytoniu, zak ł ady mi ę sne i piwowarskie), odzie ż., meblarski, miner., poligraf.; w pobli ż u miejskiego wysypiska ś mieci 1993 94 zbud. niewielk ą elektrowni ę wykorzystuj ą c ą metan z wysypiska; w ę ze ł komunik.; most na Wi ś le; muzeum; planetarium i obserwatorium astr.; o ś r. turyst.; przysta ń pasa ż erska na Wi ś le; o ś r. sport ó w wodnych; w pd. cz ęś ci Grudzi ą dza tereny wypoczynkowe (las komunalny, Jez. Rudnickie Wielkie). Historia. W X w. gr ó d warowny ziemi che ł mi ń skiej, wzmiankowany 1065; od 1231 w r ę kach Krzy ż ak ó w; prawa miejskie 1291; od 1440 cz ł. Zwi ą zku Prus.; od 1454 w Polsce (Prusy Kr ó l.), starostwo niegrodowe, miejsce sejmik ó w generalnych Prus Kr ó l.; o ś r. handlu i rzemios ł a; w 2. po ł. XVI w. o ś r. protestantyzmu; od 1772 w zaborze prus., 1772 76 pod Grudzi ą dzem zbudowano twierdz ę prus., w kt ó rej po upadku powstania listopadowego wi ę ziono powsta ń c ó w pochodzenia ch ł opskiego (Lud Polski); 1818 1975 siedziba powiatu; w XIX w. o ś r. polsko ś ci (liczne organizacje kult.-o ś wiat., czasopisma, g ł. Gazeta Grudzi ą dzka); od po ł. XIX w. o ś r. przem.; od 1878 po łą czenie kol.; od 1920 w Polsce; m.in. od 1924 najwi ę ksze w kraju zak ł ady przemys ł u gumowego (pepege), Centr. Szko ł a Kawalerii, Centr. Szko ł a Ż andarmerii Wojskowej. We IX 1939 zaci ę te walki obronne wojsk pol.; w okresie okupacji niem. X 1939 1942 ob ó z przej ś ciowy dla Polak ó w, g ł. inteligencji i ksi ęż y (cz ęść Niemcy rozstrzelali, pozosta ł ych wywie ź li do oboz ó w koncentracyjnych i na roboty przymusowe do Niemiec); w I 1945 Niemcy zamordowali tu 100 uczestnik ó w powstania warsz.; teren dzia ł alno ś ci pol. organizacji konspiracyjnych (m.in. Orze ł Bia ł y, AK). Zabytki. Ko ś cio ł y got. z XIV w. (przebud. w XVII i XVIII w.); opactwo Benedyktynek: ko ś ci ół (XIV w., przebud. 1624), barok. klasztor (1728 31) i pa ł ac Opatek (ok. 1730); barok. ko ś ci ół Jezuit ó w i kolegium z XVII w. (rozbud. w XVIII w.); dawny ko ś ci ół i klasztor Reformat ó w (1750 51); fragmenty mur ó w miejskich z XIV w. (rekonstruowane po 1945), bastionowe obwarowanie twierdzy prus. (1776 86); spichlerze z XVII, XVIII w.

37 Szlakiem zmagań z Zakonem Krzyżackim i miasta kopernikowskie 3 Dzień - Po śniadaniu przejazd do Malborka – dawnej stolicy Państwa Krzyżackiego. Zwiedzenie Marienburga – najpotężniejszego zamku krzyżackiego: Zamek Wysoki z XIII w. wraz z reflektarzem, kaplicą NMP ; Zamku Średniego z Pałacem Wielkiego Mistrza i kaplicą Św. Bartłomieja, Zamku Niskiego z Arsenałem Kościołem Świętego Wawrzyńca. Na terenie zamku muzeum, w którym można obejrzeć słynną Bitwę pod Grunwaldem Jana Wawrzyńca. Obiadokolacja i nocleg. 1 Dzień - Wyjazd z okolic Katowic około 7 00. Przejazd do Torunia miasta urodzin Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie Starego Miasta jako jednego z najciekawszych układów urbanistycznych średniowiecza: Ratusz z Muzeum Okręgowym, Dom Kopernika z Muzeum Kopernikowskim, Kościół Jezuitów, Kościół Wniebowzięcia NMP, Pałac Biskupów Kujawskich, Spichlerze, mury i baszty fortyfikacji miejskich, Zamek Krzyżacki. Obiadokolacja i nocleg. 2 Dzień - Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Torunia. Przejazd do Świecia – jednego z najstarszych miast pomorskich. Obejrzenie ruin zamku krzyżackiego z XIV w. pozostałości murów miejskich. Następnie przez Grudziądz (krótki postój połączony ze spacerem po starówce i wejściem na Górę Zamkową – doskonały punkt widokowy) przejazd do Kwidzynia. Obejrzenie zespołu zamkowo- katedralnego kapituły pomorzańskiej z XIV w. Obiadokolacja i nocleg. MALBORK, m. w woj. pomor., siedziba powiatu malborskiego, na pd. skraju Ż u ł aw Wi ś lanych, nad Nogatem. 39 tys. mieszk. (1998); o ś r. przem. i us ł ugowy regionu roln.; przemys ł spo ż., m.in. Wytw ó rnia Makaron ó w im. Charlesa de Gaulle'a, nale żą ca do sp ół ki Danuta (produkcja pokrywa 20% zaopatrzenia kraju), cukrownia, mleczarnia, s ł odownia, m ł yn; ponadto w łó k. (roszarnia lnu), maszyn. (fabryka wentylator ó w, maszyn dla le ś nictwa), odzie ż.; zak ł ady chem., drukarnia; w ę ze ł kol. i drogowy; niewielki port rzeczny; o ś r. turyst.-krajoznawczy; Muzeum Zamkowe. Historia. Oko ł o 1274 Krzy ż acy rozpocz ę li budow ę zamku (Marienburg, od XVI w. spolszczona nazwa Malbork); prawa miejskie ok. 1286; 1309 1457 siedziba w. mistrza zakonu i stol. pa ń stwa krzy ż ackiego; rozbud. zamku w XIV w. (jedna z najpot ęż niejszych w Europie warowni) spowodowa ł a nap ł yw rzemie ś lnik ó w. Na mocy pokoju tor. 1466 przy łą czony do Polski (Prusy Kr ó l.), stol. wojew ó dztwa; od 1772 w zaborze prus.; o ż ywienie gospodarcze Malborka zwi ą zane z budow ą 1855 57 linii kol. Berlin Kr ó lewiec; powsta ł y zak ł ady przem. i urz ą dzenia komunalne; XIX w. 1975 siedziba powiatu. Po plebiscycie 1920 pozosta ł w Prusach Wsch.; w okresie mi ę dzywojennym wybudowano port i nowe zak ł ady przemys ł owe. W czasie II wojny ś wiat. 1939 45 hitl. ob ó z je ń c ó w r óż nych narodowo ś ci (ponad 32,5 tys. os ó b); 2 oddzia ł y robocze je ń c ó w bryt. i radz.; ob ó z pracy przymusowej; 25 I 17 III 1945 zaci ę te walki o Malbork (przekszta ł cony przez Niemc ó w w twierdz ę ), powa ż nie zniszczony; od 1945 w granicach Polski, odbudowany. Zabytki. Gotycki zamek krzy ż acki wielki kompleks obejmuj ą cy Zamek Wysoki (ok. 1280 pocz. XIV w., rozbud. 1331 44) z kaplic ą NMP (ko ś cio ł em zamkowym), dawne przedzamcze (koniec XIII w.), przekszta ł cone w XIV w. w Zamek Ś redni z Wielkim Refektarzem (ok. 1330 1340), i Pa ł acem W. Mistrza (ok. 1330 1340, rozbud. 1382 99), oraz przedzamcze, zw. Zamkiem Niskim (XIV w.) z arsena ł em (ok. 1300 1320) i kaplic ą Ś w. Wawrzy ń ca (przed 1358); nowe obwarowania (ok. 1330 1350) z basztami i Bram ą Mostow ą, mur zewn. (1416 20); 1457 1772 zamek w Malborku by ł jedn ą z rezydencji kr ó l ó w pol., a od 1667 tak ż e jezuit ó w przy ko ś ciele zamkowym, przebud., 1773 1804 znacznie zdewastowany, cz ęś ciowo rekonstruowany 1882 1921, po 1945 restaurowany; z zamkiem sprz ęż one mury miejskie (1352 83) z bramami Garncarsk ą i Sztumsk ą ; got. ratusz (1365 80 i po 1457 60); p óź nogot. ko ś ci ół parafialny (1468 1523, cz ęś ciowo rekonstruowany po 1945).

38 5 Dzień - Po śniadaniu przejazd na miejsce Bitwy pod Grunwaldem. Oglądanie pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego. Następnie przejazd do Golubia- Dobrzynia słynnego z corocznych turniei rycerskich, które odbywają się w XIV w. zamku krzyżackim później starościańskim. Około 14 00 wyjazd w drogę powrotną. Obiad na trasie. Przyjazd w okolice Katowic około 22 00. 4 Dzień - Po śniadaniu przejazd do Fromborka nad Zalewem Wiślanym – miasta, w którym żył i tworzył Mikołaj Kopernik. Zwiedzanie zabytków związanych z pobytem Kopernika (m. in. Wieży Kopernika), Kościoła Katedralnego, Pałacu Biskupów Warmińskich. Możliwość wycieczki statkiem po Zalewie Wiślanym. Przejazd do Olsztyna. Zwiedzanie gotyckiego Kościoła katedralnego Świętego Jakuba, Zamku Kapituły Warmińskiej, którego administratorem był niegdyś Kopernik. Obiadokolacja inocleg. Szlakiem zmagań z Zakonem Krzyżackim i miasta kopernikowskie c.d. Świadczenia: 4noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, i jeden obiad, opieka pilota- przewodnika. FROMBORK, m. w woj. warmi ń sko-mazurskim (powiat braniewski), na Wybrze ż u Staropruskim, nad Zalewem Wi ś lanym;. 2,6 tys. mieszk. (1998); ma ł y port rybacki; sp ół dzielnia rybo łó wstwa mor.; du ż e gospodarstwa rolne; o ś r. turyst. i sport. ( ż eglarstwo, bojery); przysta ń ż eglugi pasa ż erskiej; Muzeum M. Kopernika. Historia. W 1278 1945 siedziba diecezji warmi ń skiej (po zniszczeniu Braniewa przez Prus ó w); 1278 zbudowano warowni ę katedraln ą, obok osada rybacko-rzemie ś lnicza; miasto 1278 1945 i od 1959; od 1320 w ł asno ść kapitu ł y; od 1466 w Polsce (Prusy Kr ó l.); od XV w. port; we Fromborku pracowa ł (1510 16 i 1522 43) i zmar ł M. Kopernik; od 1772 w zaborze prus.; w czasie II wojny ś wiat. zniszczony w ok. 70%; od 1945 w Polsce, odbudowany. Zabytki. Zesp ół katedralny, otoczony obwarowaniami got. katedra (XIV w.) z p óź nobarok. kaplic ą bpa K. Szembeka (1732 35), poliptyk z 1504, o ł tarze z XVII w., nagrobki, epitafia z po ł. XIV XVIII w.; pa ł ac biskup ó w warmi ń skich (ok. 1530, przebud. 1727), cz ęś ciowo rekonstruowany; kanonie z 2. po ł. XV XVIII w. (przebud.); obwarowania wzg ó rza katedralnego z wie ż ami i bramami (2. po ł. XIV 1. po ł. XVI w.), cz ęś ciowo rekonstruowane, m.in. got. wie ż a (2. po ł. XIV w.), rozbud., z pracowni ą i mieszkaniem Kopernika.

39 5 Dzień - Po śniadaniu przejazd na miejsce Bitwy pod Grunwaldem. Oglądanie pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego. Następnie przejazd do Golubia- Dobrzynia słynnego z corocznych turniei rycerskich, które odbywają się w XIV w. zamku krzyżackim później starościańskim. Około 14 00 wyjazd w drogę powrotną. Obiad na trasie. Przyjazd w okolice Katowic około 22 00. 4 Dzień - Po śniadaniu przejazd do Fromborka nad Zalewem Wiślanym – miasta, w którym żył i tworzył Mikołaj Kopernik. Zwiedzanie zabytków związanych z pobytem Kopernika (m. in. Wieży Kopernika), Kościoła Katedralnego, Pałacu Biskupów Warmińskich. Możliwość wycieczki statkiem po Zalewie Wiślanym. Przejazd do Olsztyna. Zwiedzanie gotyckiego Kościoła katedralnego Świętego Jakuba, Zamku Kapituły Warmińskiej, którego administratorem był niegdyś Kopernik. Obiadokolacja inocleg. Szlakiem zmagań z Zakonem Krzyżackim i miasta kopernikowskie c.d. Świadczenia: 4noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, i jeden obiad, opieka pilota- przewodnika. OLSZTYN, od I 1999 m. wojew. i powiatowe w woj. warmi ń sko-mazurskim, powiat grodzki, na Pojezierzu Olszty ń skim, nad Ł yn ą i kilkoma jeziorami Ukiel, Kortowskie, D ł ugie; 158 tys. mieszk. (1998); w latach 1950 93 liczba ludno ś ci wzros ł a 4-krotnie; du ż y o ś rodek przem.; rozwini ę ty przemys ł spo ż. (mi ę sny, m ł ynarski, jajczarski, mleczarski; browar, ch ł odnie); ponadto zak ł ady przemys ł u: gumowego (opony samochodowe), maszyn. (maszyny do przetwórstwa mleka oraz obróbki drewna), samochodowego (cz ęś ci), meblarskiego, metal., materia ł ów bud., poligraf., odzie ż.; du ż y w ę ze ł kol. i drogowy; lotnisko Aeroklubu Warmi ń sko-Mazurskiego. Olsztyn jest o ś rodkiem adm., kult.-nauk. i turyst.; stol. metropolii warmi ń skiej Ko ś cio ł a rzymskokatol.; Akad. Roln.-Techn., Wy ż sza Szko ł a Pedag., Wy ż sze Seminarium Duchowne; o ś r. szkolnictwa zaw.; planetarium i obserwatorium astr., instytuty nauk., m.in. Inst. Rybactwa Ś ródl ą dowego; teatry, filharmonia, rozg ł o ś nia radiowa i stacja telew., muzea, galerie sztuki; o ś r. obs ł ugi ruchu turyst. (hotele, turyst. baza noclegowa, o ś r. sportów wodnych); obiekty sport. (stadiony, korty tenisowe, hala widowiskowo-sport., kryty basen, tereny zawodów motokrosowych). Centrum stanowi Stare Miasto po ł o ż one na pr. brzegu Ł yny; od pn., wsch. i pd. otaczaj ą je osiedla mieszkaniowe, m.in. Zatorze, Pojezierze Mazurskie, Podgrodzie; zabudowa przem. skupia si ę we wsch. cz ęś ci Olsztyna, a tereny rekreacyjne zajmuj ą pn. (las miejski) i zach. (jeziora) cz ęść miasta; na pd.-wsch. nad Jez. Kortowskim, w dzielnicy Kortowo miasteczko akademickie. Historia. Osada przy zamku kapitu ł y warmi ń skiej, wzmiankowana 1348; prawa miejskie 1353 (niem. Allenstein); od 1440 cz ł. Zwi ą zku Prus.; po wojnie trzynastoletniej (1454 66) wraz z Warmi ą ; przy łą czony do Polski; w XV XVII w. rozwój rzemios ł a, handlu (po ś rednictwo w wymianie towarowej mi ę dzy Mazowszem a portami ba ł tyckimi) i o ś r. nauk.; siedziba adm. dóbr kapitu ł y (1516 19 i 1520 21 administratorem by ł M. Kopernik); od 1772 w zaborze prus. upadek gosp.; ponowny rozwój zwi ą zany z uruchomieniem 1872 linii kol. (przemys ł przetwórczy, g ł. produktów le ś nych). W XIX i XX w. mimo germanizacji o ś r. polsko ś ci (m.in. Gazeta Olszty ń ska, dzia ł alno ść rodziny Pieni ęż nych); w okresie mi ę dzywojennym dzia ł alno ść Zwi ą zku Polaków w Prusach Wsch., ZPwN, ZHP w Niemczech, Pol.-Katolickiego Tow. Szkolnego, Banku Lud., Domu Pol.; 1939 Niemcy dokonali masowych aresztowa ń dzia ł aczy polskich. Podczas II wojny ś wiat. 5 obozów pracy przymusowej; masowe egzekucje ludno ś ci pol.; od 1945 w granicach Polski, stol. województwa; po 1965 do Olsztyna przy łą czono liczne wsie, obszary roln. i le ś ne, m.in. Pozorty, Dajtki, Track, Gutkowo, Kie ź liny, Zalbki, Ostrzeszewo, Szcz ę sne, Kudypy. Zabytki. Gotycki ko ś ció ł farny, od 1972 katedra (4 ć wier ć XIV w., sklepienia po ł. XVI w., wie ż a nadbud. 1582 96); got. zamek kapitu ł y warmi ń skiej (2 po ł. XIV w., wn ę trze przebud. w XVI, rozbud. w XVIII w.) ob. Muzeum Warmii i Mazur; fragmenty murów miejskich (po 1378) z got. Bram ą Wysok ą ; drewn. spichlerz (XVII/XVIII w.).

40 1 Dzień - 7.00 wyjazd z Katowic. Przejazd przez Prudnik, pasmo Jaseników (dwugodzinny postój), Hradec Kralowe do Pragi. Przyjazd do Pragi około 16.00. Zakwaterowanie w hotelu. Spacer po Hradczanach m. in. pod Kriżikową Fontannę – obserwowanie nocnego spektaklu podświetlonych fontann unoszących się w takt muzyki. Obiadokolacja. 2 Dzień - Po śniadaniu wycieczka do Karlowych Warów (Karisbadu) jednego z najsłynniejszych uzdrowisk Europy. Zwiedzanie Muzelum z Porcelany, spacer po uzdrowisku z odwiedzeniem najciekawszych domów zdrojowych. Powrót do Pragi. Wyjazd na wzgórze Petrzin z wierzą widokową zwaną też małą wieżą Eifela skąd roztacza się wspaniała panorama Pragi. Obiadokolacja i nocleg. 3 Dzień - Po śniadaniu zwiedzanie Pragi z pilotem: staromiejski rynek, Orloj- słynny zegar z poruszającymi się figurkami wieży XVI w. ratusza, Plac Hradczański z Katedrą Św. Wita, Kaplicą Świętego Wacława, Zamkiem Królewskim; Wieża i Most Karola, Złota Uliczka. Wacławskie Namesti, Mała Strana. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg. 4. Dzień -Po śniadaniu opuszczenie hotelu. Przejazd do królewskiego miasta –Kutnej Hory. Zwiedzenie Katedry Świętej Barbary, orginalnego kościoła cmentarnego- Kostnicy (wystrój wykonany wyłącznie z ludzkich czaszek i piszczeli), zamku – rezydencji miejscowych władców, Vlaszskiego Dwory- dawniej mennicy królewskiej. Około 15.00 zakończenie zwiedzania. Powrót do kraju. Przyjazd do Katowic około 21.00. nocny przejazd do kraju. Świadczenia: 3 noclegi w hotelu w Pradze, 3 śniadania, i 3 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie. powrót Praga, Karlowe Wary, Kutna Hora

41 Poznajemy Wilno, Troki i Kowno 1 Dzień- Wyjazd z Katowic o godzinie 20.00. Przejazd przez: Częstochowę, Piotrków, Warszawę. 2 Dzień - Przekroczenie granicy w Ogrodnikach. Przyjazd do Wilna około 8.00. Ostra Brama, Kościół Piotra i Pawła, Klasztor Świętej Trójcy, Prawosławny Klasztor Świętego Ducha, zaułek bernardyński wraz z domem Adama Mickiewicza. Po przerwie obiadowej kontynuacja zwiedzania Wilna: Kościół Katedralny, Dolny Zamek, Cmentarz na Rossie, Wzgórze Gedymina, Wzgórze Trzech Krzyży. Gorąca kolacja. Zakwaterowanie w hotelu. 3 Dzień - Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Wilna: dzielnica żydowska, klasztor franciszkański, dom Moniuszki, Uniwersytet Wileński im. Stefana Batorego. Przejazd do Trok dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego- siedziby Kiejstuta i Witolda. Podziwianie krajobrazu rozległego kompleksu jezior trockich. Spacer po Trokach: odwiedzenie Nowego Zamku na półwyspie, karczmy Karaimów, Kościoła Farnego z 1409 r. Ufundowanego przez Księcia Witolda, ruin klasztoru Benedyktynów, ruiny starego zamku. Możliwość rejsu jachtem po Jeziorze Galve (około 10 LIT.), oglądanie z jeziora pałacu Tyszkiewiczów. Przejazd do Kowna. Kolacja i nocleg w hotelu. 4 Dzień - Po śniadaniu opuszczenie hotelu. Zwiedzanie starówki m.in. Dom Peruna, kościoła katedralnego, placu ratuszowego, pozostałości zamku kowieńskiego. Odwiedzenie Muzeum Cziurlonisa lub oryginalnego Muzeum Diabłów. Przejazd do zespołu klasztornego Kamedułów (zabytek klasy0) w Pażaislis. Około13.00. wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd do Katowic około 23.00. Świadczenia: 2 noclegi, 2 śniadania i 2 obiadokolacje, opieka pilota. powrót

42 Lwów i galicyjskie miasteczka 1 Dzień - wyjazd z Katowic o godzinie 7.00. Przekroczenie granicy w Mościskach około 12.00. Przyjazd do Lwowa około 14.00. Zwiedzanie Starego Miasta: Rynek, Ratusz, Katedra, Klasztor Dominikanów, obronny Zespół Klasztorny Bernardynów, Pomnik Mickiewicza, Kościoły: Piotra i Pawła, Benedyktynek, Arsenał, Baszta Prochowa, Mury Miejskie..... Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 2 Dzień - Po śniadaniu zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i mogił Orląt Lwowskich, kontynuacja zwiedzania Lwowa:, Wysoki Zamek, Muzeum Historyczne, Lwowska Galeria Malarstwa z obrazami m. in. Matejki, Grottgera, Malczewskiego, Muzeum Etnograficzne, Teatr, Opera, budynek Sejmu Galicyjskiego. Obiadokolacja i nocleg. powrót

43 3 Dzień - Po śniadaniu przejazd do Stanisławowa. Obejrzenie pozostałości fortyfikacji i murów obronnych twierdzy założonej w XVII w. celu obrony Rzeczpospolitej, Ratusz, Pomnik Mickiewicza, Kościoły Jezuitów z XVIII w. Przejazd do Kołomyji.Zwiedzenie muzeum Huculszczyzny. Następnie przejazd do Jaremczy- słynnego centrum turystycznego Karpat Wschodnich. Obejrzenie wodospadu na Prucie. Obiadokolacja i nocleg.. 4 Dzień - Po śniadaniu krótka wycieczka na Skały Dowbosza, oglądanie przełomu Prutu. Przejazd z postojami przez malownicze miasteczka: Stryj, Drohobycz (urodził się tu Brunon Schulc), Sambor do przejścia granicznego w Mościskach. Postój na obiad w Przemyślu. Przyjazd w okolice Katowic około 22.00. Świadczenia: 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania i 3 obiadokolacje, opieka pilota. Lwów i galicyjskie miasteczka c.d. powrót

44 Londyn 1.dzień - wyjazd z kraju, przejazd przez Niemcy i Francję do Calais.W czasie przejazdu postoje na parkingach; noc w autokarze. 2. dzień - przyjazd do Londynu. Spacer po centrum miasta z uwzględnieniem ważniejszych atrakcji tego miasta. Po południu zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 3.dzień - po śniadaniu zwiedzanie Londynu: Westminster Abbey - opactwo benedyktynów i dawna stolica państwa, miejsce koronacji panujących monarchów,a także miejsce ich wiecznego spoczynku, Backingham Palace - siedziba królowej i pomnik z białego marmuru ku pamięci królowej Wiktorii, Trafalgar Square z pomnikiem legendarnego Admirała Nelsona i z National Gallery, Houses of Parliament - jeden z najsławniejszych gmachów świata, siedziba parlamentu brytyjskiego, Big Ben, Piccadilly Circus - ulubione miejsce londyńczyków. Powrót na kwatery na obiadokolację i nocleg. powrót

45 Londyn c.d. 4.dzień - po śniadaniu wyjazd na dalsze zwiedzanie Londynu: Tower of London - wspaniała średniowieczna twierdza, wizyta w Muzeum Brytyjskim - ponurym z zewnątrz, natomiast wspaniałym, zdumiewającym i pełnym niespodzianek w środku, kryjącym niemal kompletny dorobek zachodniej cywilizacji, niepowtarzalnej kolekcji starożytności. Czas wolny na zakupy na słynnej Oxford Street. Powrót na kwatery na obiadokolację i nocleg. 5.dzień - po śniadaniu przejazd do Windsoru - rezydencji królów angielskich od ponad 850 lat. Znajdują się tutaj elegancko umeblowane apartamenty, sala lalek królowej Marii i Old Masters Drawings - rysunki wielkich mistrzów, bogate zbiory malarstwa, rysunku i rzemiosła, m.in. dzieła Leonarda da Vinci i innych mistrzów renesansu, kaplica św.Jerzego z witrażem oznaczającym miejsce, gdzie w zdumiewająco skromnym grobowcu spoczywa Henryk VIII. Przejazd na prom. 6.dzień - powrót do kraju w godzinach wieczornych. powrót

46 Paryż 1.dzień - wyjazd z kraju w godzinach rannych, przejazd do Francji, po drodze postoje na parkingach, noc w autokarze. 2.dzień - przyjazd do Paryża, zwiedzanie miasta: Łuk Triumfalny z panoramą Pól Elizejskich i Grobem Nieznanego Żołnierza, Opera Paryska, Plac Vendome,Muzeum Orsay we wnętrzu dawnego dworca kolejowego - muzeum impresjonistów, sztuka XIX-XX w. Pałac Inwalidów z grobowcem Napoleona."Paryż nocą" - objazd miasta autokarem. Nocleg w hotelu. 3.dzień - zwiedzanie Paryża: wyspa Cite - kolebka Paryża, gotycka Katedra Notre Dame z XII-XIV w.,Conciergerie, Pałac Sprawiedliwości z zegarem ściennym z herbami Polski i Litwy, gotycka kaplica Sainte Chapelle i najstarszy most Paryża - Pont Neuf, nabrzeża Sekwany ze straganami bukinistów, Centrum Georges Pompidou - Ośrodek Sztuki i Kultury, Ratusz Miejski, Plac Trocadero i Pałac de Chaillot - Muzeum Człowieka i Marynarki. Wjazd na wieżę Eiffla - panorama Paryża. Powrót do hotelu na nocleg. powrót

47 Paryż c.d. 4.dzień - zwiedzanie dzielnicy XXI wieku "La Defense" z łukiem La Grande Arche - najnowocześniejszy kompleks zabudowań handlowo-usugowych zwany "Manhatanem nad Sekwaną". Zwiedzanie Placu Zgody wraz ze słynnym obeliskiem faraona Ramzesa z Luksoru, Ogrody Tuileries, Oranżeria, Pałac Królewski. Wizyta w muzeum Luwru zawierającym wspaniałą kolekcję arcydzieł sztuki europejskiej, ponad 400 tysięcy bezcennych zbiorów malarstwa i rzeźby, najsłynniejsze: Wenus z Milo, Nike z Samotraki, Mona Liza. Czas wolny na zakup upominków. Powrót do hotelu, nocleg. 5.dzień - zwiedzanie Montmartru - dzielnicy artystów, malarzy, kin, nocnych lokali, Bazylika Sacre Coer, najstarszy w Paryżu kościół - St.Pierre, Plac Malarzy du Tertre, Moulin Rouge. Po południu wyjazd do Wersalu - zwiedzanie zespołu pałacowo- parkowego, dzieła Ludwika XIV. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do kraju. 6.dzień-przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. powrót

48 Hiszpania - Francja Barcelona, Wybrzeże Costa Brava, Madryt, Carcassonne, Nicea, Monaco, Monte Carlo 4.dzień Po śniadaniu wycieczka do Barcelony - stolicy Katalonii. Zwiedzanie wioski olimpijskiej, muzeum i stadionu piłkarskiego FC Barcelona, przejście przez słynna ulicę Las Ramblas - centrum życia tego miasta, dzielnicy katedralnej, znanego kościoła - Świętej Rodziny oraz innych budowli Gaudiego. 1.dzień Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy do Francji. Na trasie postoje na parkingach, przejazd przez Francję wzdłuż Lazurowego Wybrzeża. 2.dzień Przejazd przez Prowansję, zwiedzanie Awinionu-malowniczego miasta ze wspaniałym Pałacem Papieży, ogrodami papieskimi i znanym z piosenki mostem Saint Benezet. Nocleg w hotelu koło Montpellier. 3.dzień Wyjazd do Hiszpanii trasą wiodącą przez Langwedocję i region Roussillon. Przekroczenie granicy francusko-hiszpańskiej w Pirenejach. Zwiedzanie średniowiecznej starówki Gerony i sławnego muzeum Salvadora Dali w Figueras. Przejazd na wybrzeże Costa Brava. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. powrót

49 Hiszpania – Francja c.d. Barcelona, Wybrzeże Costa Brava, Madryt, Carcassonne, Nicea, Monaco, Monte Carlo 5.dzień Śniadanie, wyjazd do stolicy Hiszpanii Madrytu. Zwiedzanie starej części miasta, spacer, zakupy, czas wolny. Zapoznanie się z najważniejszymi budowlami i kościołami tego miasta. 6.dzień Wyjazd do Francji, po drodze zwiedzanie Carcassonne - doskonale zachowanego średniowiecznego miasta-twierdzy. Przejazd Lazurowym Wybrzeżem przez Cannes, Niceę do Monaco, zwiedzanie tego malowniczego Księstwa- pałac i ogrody książęce, port jachtowy. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do kraju. powrót

50 TRZY STOLICE - Wiedeń, Bratysława, Budapeszt 1 dzień - Wyjazd z okolic Katowic około 6.00. Przejazd do Bratysławy. Zwiedzanie Zamku Bratysławskiego wraz z Pałacem Zamkowym obecnie Narodowym Muzeum Słowacji, gotyckim Domem Św. Marana - kościołem koronacyjnym królów Słowacji. Następnie oglądnie Pałacu Prymasowskiego - Galeria Malarstwa, Mirbachovego Pałacu. Kościół Zwiastowania Panny Marii z Xlll w Dom Dobrego Pasterza z bogatą ekspozycją zabytkowych zegarów. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 2 dzień - Po wczesnym śniadaniu przejazd do Wiednia. Zwiedzanie miasta: objazd Ringu, Plac Bohaterów, Hoffburg, Katedra Św. Szczepana, Opera Wiedeńska, Ratusz, zegar figuralny,. Powrót do Bratysławy. Obiadokolacja i nocleg. 3 dzień - Po śniadaniu przejazd do Wiednia. Kontynuacja zwiedzania: Schonnbrunn - zespół pałacowo-parkowy, wzgórze Kahlenberg - polski kościół i kaplica-muzeum na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej, Stare Miasto, Katedra Św. Stefana, groby cesarskie, Prater. Przejazd do Budapesztu. Nocleg i kolacja w hoteliku na obrzeżach miasta. powrót

51 4 dzień - Po śniadaniu zwiedzanie Budy: Wzgórze Zamkowe, Kościół Św. Macieja, Cytadela. Wieczorem obserwowanie panoramy miasta z Wzgórza Gelerta. Obiadokolacja i nocleg. 5 dzień - Po śniadaniu kontynuacja poznawania Budapesztu. Zwiedzanie Pesztu: Duży i Mały Bulwar, Parlament, Muzeum Narodowe, Bazylika Św. Stefana, Synagoga, Plac Bohaterów, mosty na Dunaju, Wyspa Św. Małgorzaty. Wieczorem wyjazd w kierunku Polski. 6 dzień - przyjazd do Katowic około 6,00 Świadczenia: 4 noclegi w hotelach, 4 śniadania i 4obiadokolacje, opieka pilota - przewodnika, ubezpieczenie. TRZY STOLICE - Wiedeń, Bratysława, Budapeszt c.d. powrót

52 SŁOWENIA i CHORWACJA - Kraje cudów natury 1 dzień - Wyjazd z okolic Katowic o godz. 14.00. Przejazd przez Czechy, Austrię. 2 dzień - Rano przekroczenie granicy Słoweńskiej w Górach Karawanki. Przejazd do Lubiany - stolicy kraju, która swą historią sięga jeszcze czasów rzymskich. Zwiedzanie miasta: starówka z XV w Ratuszem, Kościół Św. Jakuba, zamek. Przejazd w Alpy Julijskie. Zakwaterowanie w pensjonacie w miejscowości Stara Fuzina nad malowniczym Jeziorem Bohińskim. Obiadokolacja. 3 dzień - Po śniadaniu wycieczka w Dolinę Triglavskich Jezior i pod Triglava (2863m.npm) najwyższy szczyt Słowenii mogący wysokością ścian konkurować z większością szczytów alpejskich. Powrót na nocleg do Starej Fuziny. Obiadokolacja. 4 dzień - Po śniadaniu przyjazd do Jaskini Postojnej (długość korytarzy 21 km), uważanej za najciekawszą jaskinię Europy. Oglądanie jej wspaniałej szaty naciekowej z przewodnikiem. Możliwość zwiedzenia Muzeum Speleologii. Przejazd nad Adriatyk. Zwiedzanie malowniczych miejscowości na Półwyspie Istria: Koper (zabytki rzymskie i gotycko-renesansowe), Portoroż - głównego kurortu Słowenii. Obiadokolacja i nocleg. powrót

53 5 dzień - Po śniadaniu przejazd w kierunku Chorwacji. Przekroczenie granicy i przejazd do Puli słynącej z doskonale zachowanego teatru rzymskiego, Opatiji - słynnego uzdrowiska Habsburgów, Rieki - słynącej i jako kurort i miasto pełne zabytków (wzgórze Trset z: twierdzą, zamkiem i klasztorem, pozostałości zabytków rzymskich). Obiadokolacja i nocleg pod Rieką. 6 dzień - Po śniadaniu wycieczka na Wyspę Krk. Zwiedzanie malowniczych miasteczek: Krk, Baska, Vrbnik. Powrót do Rieki. Obiadokolacja i nocleg. 7 dzień - Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego "Plitvickie Jeziora" - "ósmego cudu Świata" jak o nim się mówi, który stworzyła ręka natury. System jezior przelewających się kaskadami i wodospadami zachwyci chyba każdego. Około godz. 19.00 wyjazd w kierunku Polski. 8 dzień - Przejazd przez Austrię i Czechy do Polski. Przyjazd w okolice Katowic koło 8.00. Świadczenia: 2 noclegi w pensjonacie, 3 noclegi w apartamentach, 5 śniadań i 5 obiadokolacji, opieka pilota, ubezpieczenie. SŁOWENIA i CHORWACJA - Kraje cudów natury c.d. powrót

54


Pobierz ppt "Informator dla nauczycieli Autorzy: Zenona SZWAŁEK Justyna FICEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google