Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Delegatura Kuratorium Oświaty Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ełk, 15 marca 2006 r. ____________________________________________________ Doskonalenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Delegatura Kuratorium Oświaty Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ełk, 15 marca 2006 r. ____________________________________________________ Doskonalenie."— Zapis prezentacji:

1 Delegatura Kuratorium Oświaty Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ełk, 15 marca 2006 r. ____________________________________________________ Doskonalenie zawodowe nauczycieli a jakość w edukacji Ewa Kędracka Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ewa.kedracka@codn.edu.pl _____

2 Świat władzy oświatowej prawo oświatowe Świat wiedzy kwalitologia (TQM), teoria organizacji i zarządzania... Świat praktyki oświatowej przedszkola, szkoły, placówki oświatowe...

3 ŚWIAT PRAKTYKI OŚWIATOWEJ ŚWIAT WŁADZY ŚWIAT WIEDZY Doskonalenie nauczycieli

4 ŚWIAT PRAKTYKI OŚWIATOWEJ ŚWIAT WŁADZY ŚWIAT WIEDZY

5 Na szczycie w Lizbonie (w marcu 2000 roku) zebrani przywódcy zaakceptowali wspólny cel strategiczny jednoczącej się Europy: Gospodarka europejska powinna stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie – gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy i zapewniającą większą spójność społeczną.

6

7 Edukacja w Europie: różne systemy, wspólne cele do roku 2010. Program prac dotyczący realizacji przyszłych celów systemów edukacji Cel strategiczny 1: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE w świetle nowych wymogów społeczeństwa wiedzy oraz zmieniających się wzorców nauczania i uczenia się. Cel strategiczny 2: Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji w świetle nadrzędnej zasady uczenia się przez całe życie, działanie na rzecz zwiększenia szans zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego, jak również aktywności obywatelskiej, równości szans i spójności społecznej. Cel strategiczny 3: Otwarcie systemów edukacji na szersze środowisko i świat w związku z koniecznością lepszego dostosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i społeczeństwa oraz sprostania wyzwaniom wynikającym z globalizacji:

8 Raport (Technicznej Grupy Roboczej TWG Technical Working Group) JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM (Quality in VET Vocational Education and Training) listopad 2003 Założenia dla wspólnych ram zapewniania jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym (nazwanych CQAF Common Quality Assurance Framework): - mają być one zbudowane na doświadczeniach krajów członkowskich; - powinny wynikać ze zgodnego podejścia do identyfikacji obszarów i kryteriów kluczowych dla zapewniania i podnoszenia jakości; - mają na celu postawienie kluczowych pytań i zasugerowanie możliwych odpowiedzi (kryteria jakości) na poziomie zarówno systemu, jak i dostawców (realizatorów kształcenia zawodowego), bez szczegółowego opisywania jak to się robi; - powinny być spójne z głównymi etapami i pytaniami w odpowiednich istniejących już narzędziach, szczególnie EFQM i ISO; - ich cechą powinno być proste podejście do raczej skomplikowanej materii.

9

10 SZKOŁA tzn. globalny system oświaty (polska szkoła) lokalny system oświaty (oświata w naszej gminie) szkoła klasa lekcja –

11

12 Jakość w edukacji - trzy wątki(1/3) Co to znaczy DOBRA SZKOŁA?

13

14

15 Jakością nazywa się zbiór cech J={c1, c2,..., cn} Jakością przedmiotu nazywa się zbiór cech przysługujących (przynależnych) temu przedmiotowi. (A.Hamrol, W.Mantura) Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych (PN-ISO 8402:1996)

16 Dobre – bo potrzebne! Po co społeczeństwu potrzebna jest szkoła?

17 Jeremy Rifkin, amerykański politolog i ekonomista w rozmowie z J. Żakowskim (Polityka 12 XI 2005) [Amerykanin marzy o bogactwie, Europejczyk o jakości życia.] Różnica jest bardzo zasadnicza. Bogactwo to cel osobisty. Jakość życia musi być celem zbiorowym. Każde z tych marzeń oparte jest na innej filozofii. Nawet gdy jest pan bardzo bogaty, nie będzie pan miał dobrej jakości życia, jeżeli ulice będą zaśmiecone i niebezpieczne, jeżeli środowisko zostanie zniszczone, rzeki będą brudne, lasy wycięte, drogi dziurawe, krajobraz oszpecony. […] Amerykańscy rodzice uczą dzieci, że mają być niezależne i samodzielne. A europejscy rodzice powtarzają, że trzeba mieć przyjaciół i działać wspólnie z innymi.

18 Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z 2004 r. Nr 89, poz. 845)

19 Co to znaczy DOBRE PRZEDSZKOLE? DOBRA SZKOŁA? Stan pożądany opisują STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY I PLACÓWKI [...]

20 STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK Rozdziały: I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY LUB PLACÓWKI II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA III. KSZTAŁCENIE IV. WYCHOWANIE I OPIEKA

21 I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY LUB PLACÓWKI Obszar: I. 1. Zarządzanie strategiczne Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Obszar: I. 3. Promocja

22 II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Obszar: II. 1. Nauczyciele Obszar: II. 2. Rozwój zawodowy nauczycieli Obszar: II. 3. Warunki działalności szkoły lub placówki Obszar: II. 4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy Obszar: II. 5. Kierowanie szkołą lub placówką, obieg informacji

23 III. KSZTAŁCENIE Obszar: III. 1. Programy nauczania Obszar: III. 2. Organizacja procesu kształcenia Obszar: III. 3. Przebieg procesu kształcenia Obszar: III. 4. Efekty kształcenia

24 Standardy oceny jakości... Rozdziały Obszary Wskaźniki Metody, techniki, narzędzia

25 Jakość w edukacji - trzy wątki(2/3) Jaka jest nasza SZKOŁA? Czy nasza SZKOŁA jest DOBRA? Skąd wiemy, jaka jest nasza SZKOŁA?

26 MJ

27 Cel pełnienia nadzoru pedagogicznego: doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności jakościowy rozwój szkół i placówek, wspomaganie rozwoju uczniów i wychowanków oraz rozwoju zawodowego nauczycieli

28 CEL: Jakościowy rozwój przedszkola/szkoły 1) jakościowy, bo - nie tylko ilościowy; 2) jakościowy, bo - na rzecz zapewniania jakości, czyli budowania społecznego zaufania, że oferowane przez szkołę usługi są odbiorcom/klientom potrzebne (zaspokajają ich potrzeby - stwierdzone i oczekiwane)

29 W jaki sposób nadzór może i powinien być sprawowany? Wg rozporządzenia z 23 kwietnia 2004 r....organy sprawujące nadzór pedagogiczny: 1) prowadzą planowe i systematyczne mierzenie jakości pracy szkół i placówek; 2) podejmują działania wspomagające szkoły i placówki w doskonaleniu ich pracy; 3) prowadzą kontrolę zgodności organizacji i funkcjonowania szkół i placówek z przepisami prawa; 4) wspomagają nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w spełnianiu przez szkołę lub placówkę wymagań w zakresie jakości pracy; 5) wspomagają szkoły i placówki w określaniu kierunków ich jakościowego rozwoju; 6) udostępniają szkołom i placówkom informacje o zmianach w przepisach prawa, związanych z działalnością szkół i placówek.

30 Mierzenie jakości [należy przez to rozumieć] zespół zorganizowanych i systematycznych działań organów sprawujących nadzór pedagogiczny, służących ocenie stanu, warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, a także ocenie postępu w tym zakresie

31 3. Mierzenie jakości pracy szkół i placówek jest prowadzone z uwzględnieniem opinii uczniów, nauczycieli i rodziców, w szczególności przez: 1) kontrolowanie realizacji przez szkołę lub placówkę wymagań określonych w przepisach prawa; 2) diagnozowanie i ocenianie stopnia spełniania przez szkoły i placówki standardów oceny, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2; 3) diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi przez uczniów na sprawdzianie i egzaminach; 4) monitorowanie podejmowanych przez szkołę lub placówkę oraz nauczycieli działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki we wszystkich zakresach jej działalności; 5) prowadzenie hospitacji, w tym hospitacji diagnozującej; 6) dokonywanie ewaluacji.

32 Przedszkole/szkoła potrzebuje źródeł wiedzy: JAK JEST - CO ZMIENIĆ - czy jest tak, jak być żeby było jak być powinno?powinno? KONTROLA?DOSKONALENIE To nawigacja między Scyllą a Charybdą A.I. Vroeijenstijn (1995) Improvement and Accountability: Navigating between Scylla and Charybdis. Guide for External Quality Assessment in Higher Education.Jessica Kingsley Publishers London and Bristol, Pennsylvania

33 Jakość w edukacji - trzy wątki(3/3) Co zrobić, aby nasza SZKOŁA była DOBRA?

34 Zarządzanie to - swego rodzaju wędrówka przez chaos, której istotą jest panowanie nad różnorodnością i przekształcanie potencjalnego konfliktu we współpracę - konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów: pomysłów, ludzi i relacji między nimi, instytucji formalno – prawnych, środków materialnych (…) i pieniężnych, a także praw do dysponowania nimi. prof. Andrzej Koźmiński

35 Organizacja – grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Zarządzanie – zestaw działań obejmujących: planowanie i podejmowanie decyzji organizowanie przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi kontrolowanie skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Sprawny – wykorzystujący zasoby mądrze i bez zbędnego marnotrawstwa Skuteczny – działający z powodzeniem Ricky W. Griffin Podstawy zarządzania organizacjami Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997

36 Śmierć w wyniku 1000 inicjatyw z dziedziny zarządzania Upełnomocnienie Interesariusze Misja Kluczowe czynniki sukcesu Zespoły Inwesto wanie w ludzi Ocena pracy Odprawy/informacje TQM Korekty procesu Zarządzanie środowiskiem Strategie rozpoznawania Program naprawczy Grupy fokusowe Benchmarking Sondaże klientów Kontrola procesu statystycznego Systemy komunikowania się

37 Rady dyrektora Runshaw College Forum Jakość w edukacji, Kraków luty 2004 1. Podróż do jakości wymaga mapy i przewodnika 2. Zacznijcie od kultury 3. Zacznijcie od dołu 4. Podbijajcie serca i umysły przy pomocy podstawowych pojęć 5. Skoncentrujcie się na kluczowych procesach prowadzących do osiągnięcia celu 6. Zainwestujcie w PODRÓŻ do JAKOŚCI - jakość odpłaci się z nawiązką

38 Droga dyrektora ku jakości: wybierz dobrą teorię; zrozum ją i uwierz w nią; przekaż najbliższym i pozostałym pracownikom; wdrażaj mozolnie i konsekwentnie. Prof.A.J.Blikle Problemy Jakości 9/99

39 TQM wg Jurana Total Quality Management Zrozum całość, do której należy część, w której pracujesz myślenie systemowe Swoje decyzje opieraj na wiarygodnych informacjach zarządzanie przez dane Znajdź sposób reagowania na zmiany warunków ciągłe doskonalenie

40 CYKL DEMINGA Zaplanuj Zrób Zbadaj Wdrażaj Zaplanuj Zrób Zbadaj Wdrażaj Zaplanuj …

41 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, inne organy szkoły lub placówki oraz nauczycieli, niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły lub placówki,w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

42

43 Mówić trzeba prosto, a myśleć skomplikowanie (nie odwrotnie!) Franz Joseph Strauss

44 Jakość a innowacje _______________________________________________________________________________________________ Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się najlepsze rozwiązania i bez przerwy ich się poszukuje. E.W.Deming

45 Jakościowe kwasy To jeszcze jeden przebój sezonu - jeszcze jeden pociąg, do którego trzeba wskoczyć. Spróbowaliśmy tego (w ubiegłym roku) i nie wyszło. Nie czas na doskonalenie jakości, gdy sytuacja zmienia się gwałtownie. Jakość to jeszcze jeden poziom biurokracji! Już nawiązaliśmy bliską współpracę z naszymi klientami i świadczymy usługi na najwyższym poziomie dostępnym na rynku. Jeżeli skupimy się na jakości, spadnie wydajność. Jakość oznacza większe koszty. T.Ansell

46 Źródła oporu przed zmianą wg materiałów programu TERM niejasno określone cele zmiany niejasno określone oczekiwania niechęć do rezygnacji z dotychczasowych przywilejów poczucie zagrożenia, strach świadomość słabych stron proponowanych zmian poczucie braku kontroli nad sytuacją obawy przed nadmiernym wysiłkiem negatywne doświadczenia z przeszłości...

47 Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanie zmianą Gebethner i S-ka 1997

48 Jakość to zajęcie raczej dla leśnika niż dla ogrodnika. Prof. A.J.Blikle

49 Informować aż do bólu! Liz Clarke Zarządzanie zmianą Gebethner i S-ka 1997 Rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać...


Pobierz ppt "Delegatura Kuratorium Oświaty Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ełk, 15 marca 2006 r. ____________________________________________________ Doskonalenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google