Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś w. Tomasz z Akwinu (1224-1274) Ż ycie - urodził si ę w zamo ż nej włoskiej rodzinie szlacheckiej jako syn hrabiego Akwinu - od 5 roku ż ycia pobierał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś w. Tomasz z Akwinu (1224-1274) Ż ycie - urodził si ę w zamo ż nej włoskiej rodzinie szlacheckiej jako syn hrabiego Akwinu - od 5 roku ż ycia pobierał"— Zapis prezentacji:

1 Ś w. Tomasz z Akwinu ( ) Ż ycie - urodził si ę w zamo ż nej włoskiej rodzinie szlacheckiej jako syn hrabiego Akwinu - od 5 roku ż ycia pobierał nauki w zakonie Benedyktynów na Monte Cassino r. – przyjmuje ś wi ę cenia kapła ń skie (dominikanin) r. – przejmuje katedr ę teologii w Pary ż u r. – przejmuje szkoł ę teologii w Neapolu r. – kanonizacja Tomasza przez Jana XXII Główne dzieła: - O bycie i istocie - O wieczno ś ci ś wiata - Suma teologiczna (niedoko ń czył) - komentarze do pism Arystotelesa

2 XII w. to czas kiedy Zachód – Europa łaci ń ska odzyskuje dzieła Arystotelesa. W Hiszpa ń skim Toledo tłumaczone s ą najpierw z arabskiego na łacin ę. Arystotelizm z ko ń cem XII w. a nast ę pnie w XIII zapanował na jednym z najwa ż niejszych ówczesnych uniwersytetów, tzn. na Uniwersytecie w Pary ż u. Bez Arystotelesa nie byłoby ś w. Tomasza (ARYSTOTELIZM CHRZE Ś CIJA Ń SKI)

3 Odró ż nienie filozofii od teologii Na skutek lektury Metafizyki Arystotelesa, ś w. Tomasz dokonał rozró ż nienia na: Filozofia wiedza autonomiczna poznanie przyczynowe; punkt wyj ś cia ś wiat materialny (poznanie z dołu) metoda poznanie rozumowe; Teologia wiedza autonomiczna punkt wyj ś cia Objawienie (poznanie z góry) metoda wiara; Rozum i objawienie stanowi ą obydwie wiedze autonomiczne ale wzgl ę dem siebie komplementarne Pełne poznanie = rozum + wiara Fides quaerens intellectum

4 Ś w. Tomasz, tworz ą c w złotym wieku scholastyki, przyczynił si ę do ukształtowania filozofii chrze ś cija ń skiej w sensie wła ś ciwym. Stworzył tak spójny (racjonalny) system filozoficzno- teologiczny, ż e TOMIZM na długie wieki był uwa ż any, za kwintesencj ę podstawowych zasad katolicyzmu

5 (1) KONCEPCJA RZECZYWISTOŚCI Ś w. Tomasz przyjmował koncepcj ę racjonalnego i celowego porz ą dku ś wiata, maj ą c na my ś li ka ż d ą płaszczyzn ę rzeczywisto ś ci. Wszech ś wiat, stworzenie ziemskie, społeczno ść ludzka, człowiek – wszystko to jest racjonalne i celowe: ma swoje miejsce i cel.

6 - Racjonalno ść i celowo ść ś wiata - Hierarchiczna struktura rzeczywisto ś ci - Idea osoby ludzkiej - Idea Opatrzno ś ci Bo ż ej Najważniejsze idee filozofii Tomasza to:

7 Hierarchiczna struktura rzeczywistości Cały wszech ś wiat zostaje stworzony po to, aby objawi ć doskonało ść Boga. Ta doskonało ść nie mogła si ę objawi ć przez tworzenie jednej istoty, st ą d ś wiat przyrody jest niesko ń czenie zró ż nicowany; [pogodzenie biblijnego w ą tku o stworzeniu z arystotelesowskim pluralizmem metafizycznym]. Hierarchia: - Istoty rozumne (aniołowie, ludzie) - Zwierz ę ta - Ro ś liny - Minerały - Inne cz ą stki itd..

8 Koncepcja hierarchii wprowadzona jest po to, by wskaza ć na porz ą dek, a dokładniej na to, ż e jedne rzeczy, tzn. te ni ż sze powinny by ć zawsze podporz ą dkowane tym wy ż szym. W ka ż dym stworzeniu jest ś lad Boga. W człowieku jednak nie jest to tylko ś lad, lecz znacznie wi ę cej: - Ka ż dy człowiek nosi w sobie obraz bo ż y, tzn. ziszcza, w mniejszym lub wi ę kszym stopniu, ide ę Boga, która jest w nim samym (mo ż liwo ść samodoskonalenia si ę ).

9 Na czym polega owa koncepcja powszechnego upodporządkowania? Jest to swego rodzaju koncepcja władzy, ale władzy poj ę tej idealnie, tzn. wszelka władza musi by ć m ą dra i dobra. I tak np.: Człowiek podlega (powinien) Bogu; Ś wiat przyrody nierozumnej podlega (powinien) człowiekowi; Człowiek mniej m ą dry podlega (powinien) m ą drzejszemu; Sfera zmysłowa w człowieku podlega (powinna) rozumowi; Idea Opatrzności Bożej -Bożych rządów, które wyrażają się w uporządkowaniu Wszechświata i planie rządzenia dotyczącym wszystkich rzeczy.

10 Ś w. Tomasz odrzuca zarówno Augustia ń sk ą koncepcj ę iluminacji, jak i predystynacji. Rozum – boski element w człowieku – został w wyniku grzechu pierworodnego jedynie osłabiony

11 1. U Arystotelesa człowiek to animal razionale, czyli człowiek to twór natury; 2. U Tomasza człowiek to twór ponadnaturalny compositum duszy i ciała (podobnie jak u Augustyna, obydwa elementy pierwotnie pochodz ą od Boga); Def. Człowiek to osoba 3 specyficznie ludzkie działania to: rozumno ść, wolno ść, zdolno ść do miło ś ci altruistycznej Dusza ludzka pochodzi bezpo ś rednio od Boga; Ciało od człowieka Homo generat hominem et Deus (Człowieka rodzi człowiek i Bóg) Chrze ś cija ń ska koncepcja niezbywalnej warto ś ci/godno ś ci człowieka. Koncepcja człowieka

12 Tomasz zadaje pytanie: W jaki sposób mo ż emy sensownie mówi ć o Bogu? Odp. Nie mo ż emy wiedzie ć nic nt. natury Boga, ewentualnie tylko mo ż emy rozprawia ć nt. istnienia 1. Na drodze wiary – Objawienie 2. Na drodze filozoficznej – obszar do ś wiadczenia (2) ZAGADNIENIA BOGA

13 Czy istnienia Boga można w ogóle dowodzić?

14 5 dróg Tomaszowych do poznania Boga Wielkim osi ą gni ę ciem Tomasza s ą filozoficzne dowody na istnienie Boga. droga – argument – dowód? Tomaszowe Drogi doj ś cia do poznania Boga s ą podsumowaniem filozofii Platona i Arystotelesa. - Argumenty te maj ą empiryczno-racjonalny (metoda arystotelesowska): punktem ich wyj ś cia zawsze jest otaczaj ą cy ś wiat, jego obserwacja empiryczna, a nast ę pnie na drodze rozumowania dochodzi si ę do stwierdzenia istnienia Boga.

15 Droga 1: Z analizy relacji przyczyna-skutek Bóg jako nieuprzyczynowana Pierwsza Przyczyna Wyja ś nianie ś wiata w odwołaniu do relacji przyczynowo-skutkowej nie mo ż e i ść w niesko ń czono ść, by nie popełnia ć bł ę du ci ą gu niesko ń czonego; Ergo trzeba wi ę c wskaza ć na co ś, co nie jest uprzyczynowane;

16 Droga 2: Z przygodnego istnienia ś wiata Bóg jako to ż samo ść Istoty i Istnienia Ś wiat jest przygodny tzn. jest niekonieczny w swoim istnieniu – nie mo ż na wi ę c przyczyny istnienia ś wiata szuka ć w tym ś wiecie (skoro nie jest konieczny w swoim istnieniu). Ergo musi istnie ć Co ś, co nie potrzebuje wytłumaczenia swojego istnienia, tzn. istnieje samo przez si ę.

17 Droga 5: Z porz ą dku w ś wiecie Bóg jako Logos Obserwowany ład w ś wiecie wskazuje na to, ż e ś wiat jest celowy tzn. racjonalny. Racjonalno ść musi sk ą d ś pochodzi ć. Ergo tylko Bóg jako Czysty Intelekt mo ż e by ć przyczyn ą takiego ś wiata

18 Etapy rozwoju definicji człowieka w filozofii Zachodniej PODSUMOWANIE Sokrates: Człowiek to dusza, a dusza to rozum; Arystoteles: Homo est animal racjonale; (dopełniona def. Sokratesa) Ś w. Augustyn: Człowiek to osoba, czyli istota wolna i rozumna (poj ę cie osoby wskazuje równie ż na wymiar cielesny: compositum duszy i ciała) Ś w. Tomasz: Człowiek to osoba, czyli istota rozumna, wolna i zdolna do miłości altruistycznej


Pobierz ppt "Ś w. Tomasz z Akwinu (1224-1274) Ż ycie - urodził si ę w zamo ż nej włoskiej rodzinie szlacheckiej jako syn hrabiego Akwinu - od 5 roku ż ycia pobierał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google