Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz. 430/CC-28/09 nr GIWz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz. 430/CC-28/09 nr GIWz"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz. 430/CC-28/09 nr GIWz
Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.430/CC-28/09 nr GIWz.430/CC-29/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie sposobu wypełniania raportu/protokołu z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz dla powiatowych lekarzy weterynarii Warszawa, 21 maja 2009 r.

2 Raport wypełniany jest przez powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz z późn. zm.) – PLW właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

3 Raport wypełniany jest w przypadku gdy:
1) gospodarstwo składa się tylko z jednej siedziby stada – w trzech egzemplarzach bezpośrednio podczas kontroli w gospodarstwie (siedzibie stada), lub 2) w przypadku, gdy gospodarstwo składa się z więcej niż jednej siedziby stada – trzech egzemplarzach, na podstawie protokołów z kontroli w poszczególnych siedzibach stad, wchodzących w skład jednego gospodarstwa.

4 Protokół wypełniany jest przez PLW, o którym mowa w art. 31a ust
Protokół wypełniany jest przez PLW, o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz z późn. zm.) – PLW właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika lub PLW właściwego ze względu na położenie siedziby stada.

5 Protokół wypełniany jest w przypadku:
1) kontroli siedziby stada, wchodzącej w skład wytypowanego do kontroli gospodarstwa w ramach kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności, która jest położona poza obszarem powiatowego lekarza weterynarii (PLW), o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 2) kontroli gospodarstwa w skład którego wchodzi więcej niż jedna siedziba stada (wtedy z kontroli każdej siedziby stada sporządzany jest protokół).

6 Na podstawie wszystkich protokołów z danego gospodarstwa sporządzany jest raport, o którym mowa w art. 31a ust. 10 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

7 Przedmiotowy raport / protokół osoba upoważniona przez PLW przed przeprowadzeniem kontroli w danym gospodarstwie / danej siedzibie stada, generuje z przeglądarki internetowej IW-SIRZ (

8 Raport / protokół pozyskany z przeglądarki internetowej IW-SIRZ może zostać zapisany w formacie *.rtf.

9 Raport / protokół jest dokumentem spersonalizowanym = dla konkretnego gospodarstwa / konkretnej siedziby stada; Dane osobowe, wypełniane przez system komputerowy nie podlegają zmianom.

10 Raport / protokół w wersji papierowej wypełnia się czytelnym pismem (dotyczy i liter, i cyfr), tak, by ryzyko błędnego odczytania podczas dalszego postępowania z raportem / protokołem było jak najmniejsze.

11 Jeśli pod poszczególnymi punktami raportu / protokołu brakuje miejsca do udzielenia szczegółowych wyjaśnień w sprawie ewentualnych braków i błędów, należy pozostałe wyjaśnienia napisać na oddzielnym arkuszu papieru, który należy odpowiednio oznakować (tzn. napisać nr raportu / protokołu, nr kontrolowanego gospodarstwa /siedziby stada oraz nr punktu, którego dotyczą wyjaśnienia, podpisać) i dołączyć do raportu / protokołu.

12 Gotowe raporty / protokoły z kontroli, osoba upoważniona przez PLW do przeprowadzenia kontroli przekazuje mu możliwie jak najszybciej po ich sporządzeniu.

13 WZÓR RAPORTU ORAZ PROTOKOŁU

14 Nr raportu IW ………………………………………………………
RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W ZAKRESIE WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI W OBSZARZE IRZ 1) Nr raportu IW ……………………………………………………… PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W ZAKRESIE WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI W OBSZARZE IRZ W SIEDZIBIE STADA 1) Nr dokumentu IW ……………………………………………………… PROTOKÓŁ Z KONTROLI URZĘDOWEJ 2) 01. Numer dokumentu …………………………………………………………………… 02. Znak sprawy ……………………………………………………………… 03. Rodzaj dokumentu 1. Oryginał 2. Kopia 3. Korekta I. NUMER IDENTYFIKACYJNY ROLNIKA 04. Numer identyfikacyjny ………………………………………………………………………… Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

15 Nr raportu IW/ Nr dokumentu IW - numer raportu/ protokołu składa się z liczby porządkowej, wyrażającej kolejną przeprowadzoną kontrolę w ramach kontroli w powiecie, daty, wyrażonej dniem, miesiącem i rokiem kontroli (dd/mm/rr) oraz numeru identyfikacyjnego osoby upoważnionej przez PLW do przeprowadzenia kontroli.

16 03. Rodzaj dokumentu – należy wybrać właściwe pole: Oryginał – rubryka zaznaczana na egzemplarzu raportu przekazywanym rolnikowi, Kopia – rubryka zaznaczana na egzemplarzu raportu przekazywanym do biura powiatowego (BP) ARiMR oraz przechowywanym w powiatowym inspektoracie weterynarii, Korekta – rubryka zaznaczana na egzemplarzu raportu, w którym naniesiono poprawki w związku z wystąpieniem błędów formalnych.

17 Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii – miejsce na złożenie pieczęci inspektoratu, obsługującego powiatowego lekarza weterynarii (PLW), o którym mowa w art. 31a ust. 1 albo 4 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

18 II. DANE ROLNIKA III. DANE REPREZENTANTA/PEŁNOMOC NIKA ROLNIKA 05. Nazwisko/pełna nazwa 06. Nazwisko 07. Pierwsze imię / Nazwa skrócona 08. Imię 09. PESEL / REGON 10. PESEL

19 IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY ROLNIKA
11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Kod pocztowy 15. Poczta 16. Miejscowość 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr Lokalu 20. Telefon 21. Fax 22.

20 V. ADRES KORESPONDENCYJNY ROLNIKA
23. Województwo 24. Powiat 25. Gmina 26. Kod pocztowy 27. Poczta 28. Miejscowość 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr Lokalu 32. Telefon 33. Fax 34.

21 VI. TYPOWANIE 35. Metoda typowania 36. Data typowania 37. Przyczyna typowania VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI 38. Powiadomiono rolnika o kontroli 39. Data powiadomienia 1. Tak 2. Nie VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI 40. Czy kontrola została przeprowadzona? 41. Data rozpoczęcia kontroli 42. Data zakończenia kontroli 43. Podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli

22 Pola 35 – 39 wypełniane tylko w przypadku raportu

23 35. Metoda typowania – należy wpisać jedną z dwóch metod typowania: „analiza ryzyka” albo „losowo”. Metoda typowania będzie wskazana na listach wytypowanych gospodarstw do kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności, odpowiednio przy każdym z gospodarstw. 36. Data typowania – należy wpisać właściwą datę typowania (dd/mm/rrrr). Data typowania będzie wskazana na listach wytypowanych gospodarstw do kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności, odpowiednio przy każdym z gospodarstw. 37. Przyczyna typowania – w przedmiotowej rubryce należy wpisać wyrażenie „kontrola wymogów Wzajemnej Zgodności”.

24 37. Przyczyna typowania – w przedmiotowej rubryce należy wpisać wyrażenie „kontrola wymogów Wzajemnej Zgodności”. 38. Powiadomiono o kontroli rolnika – należy zaznaczyć właściwe pole (tak/nie) zgodnie ze stanem faktycznym. 39. Data powiadomienia – wypełnia się w przypadku powiadomienia rolnika o kontroli - wpisuje się datę powiadomienia o kontroli, podając dzień, miesiąc i rok (dd/mm/rr). W przypadku gospodarstwa, w skład którego wchodzi więcej niż jedna siedziba stada, gdy powiatowy lekarz weterynarii podejmuje decyzję o powiadomieniu rolnika o wytypowaniu jego gospodarstwa do kontroli, rolnik powiadamiany jest o planowanej kontroli wszystkich siedzib stad jednorazowo.

25 40. Czy kontrola została przeprowadzona
40. Czy kontrola została przeprowadzona? - należy zaznaczyć właściwe pole (tak/nie) zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy w skład gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba stada, rubrykę „tak” zaznacza się gdy skontrolowano 100% siedzib stad. 41. Data rozpoczęcia kontroli - wpisuje się datę rozpoczęcia kontroli, podając dzień, miesiąc i rok (dd/mm/rr). W przypadku, gdy w skład gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba stada, w tej rubryce należy podać datę rozpoczęcia kontroli w pierwszej z kontrolowanych siedzib stad.

26 42. Data zakończenia kontroli - wpisuje się datę zakończenia - podając dzień, miesiąc i rok (dd/mm/rr). W przypadku, gdy w skład gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba stada, w tej rubryce należy podać datę zakończenia kontroli w ostatniej z kontrolowanych siedzib stad. 43. Podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli - wypełnia się w przypadku nie przeprowadzenia kontroli i wpisuje się przyczynę jej nie przeprowadzenia. W przypadku gdy w skład gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba stada i w rubryce 40. zaznaczono pole „nie”, wówczas w rubryce 43. podaje się wszystkie przyczyny nie przeprowadzenia kontroli na podstawie protokółów z kontroli sporządzonych w związku z faktem nie przeprowadzenia kontroli w poszczególnych siedzibach stad.

27 Ocena wagi wykrytych naruszeń
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Naruszenie* Nie dotyczy (ND) Nie stwierdzono (N) Stwierdzono (P) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość / Drobna niezgodność ** Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1. Wymóg dotyczący posiadania numeru siedziby stada W 1

28 2. Wymogi dotyczące siedzib stad utrzymujących zwierzęta z gatunku świnie
SW 1  3 SW 1.1 x  1 SW 1.2  x

29 45. Nie dotyczy (ND) - należy zaznaczyć rubrykę krzyżykiem, zgodnie ze stanem faktycznym, w przypadku gdy naruszenie nie dotyczy całego gospodarstwa (bo np. brak zwierząt z danego gatunku we wszystkich siedzibach stad należących do tego gospodarstwa). 46. Nie stwierdzono (N) - należy zaznaczyć rubrykę krzyżykiem, zgodnie ze stanem faktycznym, w przypadku, gdy naruszenie oznaczone w rubryce 44 nie dotyczy żadnego ze zwierząt w całym gospodarstwie (we wszystkich siedzibach stad należących do tego gospodarstwa). 47. Stwierdzono (P) – należy zaznaczyć rubrykę krzyżykiem, zgodnie ze stanem faktycznym, w przypadku gdy naruszenie oznaczone w rubryce 44 dotyczy co najmniej jednego zwierzęcia w całym gospodarstwie (ze wszystkich siedzib stad należących do tego gospodarstwa).

30 Ocena wagi wykrytych naruszeń – rubryki wypełniane na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz drobnej niezgodności, a także procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej płatności cukrowej lub płatności do pomidorów (Dz. U. Nr 54 poz. 446). W przypadku gdy w skład gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba stada i wypełnianych jest tyle protokołów z kontroli ile jest siedzib stad w tym gospodarstwie, w tych rubrykach należy wpisać najwyższą wartość liczbową punktów ze wszystkich wartości wpisanych w tych samych rubrykach w poszczególnych protokołach z kontroli siedzib stad.

31 51. Celowość/Drobna niezgodność – należy zaznaczyć rubrykę krzyżykiem, zgodnie ze stanem faktycznym, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie celowe lub drobna niezgodność, które zostały określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz drobnej niezgodności, a także procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej płatności cukrowej lub płatności do pomidorów. Jeśli w skład gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba stada, ta rubryka jest zaznaczana krzyżykiem, w przypadku gdy chociaż w jednym z protokołów, sporządzonych w siedzibach stad, należących do tego gospodarstwa, została zaznaczona analogiczna rubryka.

32 52. Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności – rubryka wypełniana w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności. Wpisuje się datę, podając dzień, miesiąc i rok (dd/mm/rr). W przypadku gdy w skład gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba stada, w tą rubrykę wpisuje się ostateczną datę usunięcia drobnej niezgodności, biorąc pod uwagę wszystkie siedziby stad należące do jednego gospodarstwa.

33 53. Uwagi – w polu należy wpisać w szczególności:
- numery identyfikacyjne zwierząt znakowanych indywidualnie lub liczbę świń, których naruszenie dotyczy; - w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, działania naprawcze, które rolnik musi podjąć w celu usunięcia drobnej niezgodności oraz termin na ich realizację. W przypadku, gdy w skład gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba stada, w tę rubrykę wpisuje się wszystkie uwagi zawarte w analogicznych rubrykach we wszystkich protokołach z kontroli przeprowadzonych w siedzibach stad należących do jednego gospodarstwa.

34 W przypadku, kiedy stwierdzona niezgodność w trakcie kontroli na miejscu zostanie usunięta przez rolnika, wówczas nie ma niezgodności, nie jest stosowana sankcja i dana niezgodność nie jest traktowana jako drobna, np. uzupełnienie brakujących wpisów dotyczących danego zwierzęcia w księdze rejestracji stada na podstawie posiadanych dokumentów w obecności kontrolera.

35 X. USTALENIA KOŃCOWE 54. Uwagi osób wykonujących kontrolę 55. Umotywowane zastrzeżenia rolnika, co do ustaleń zawartych w niniejszym raporcie/protokole*** (składane bezpośrednio po zakończeniu kontroli). ****

36 54. Uwagi osób, wykonujących kontrole – pole przeznaczone do wpisania uwag osoby kontrolującej. W przypadku gdy w skład gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba stada, w tę rubrykę wpisuje się wszystkie uwagi zawarte w analogicznych rubrykach we wszystkich protokołach z kontroli przeprowadzonych w siedzibach stad należących do tego gospodarstwa. 55. Umotywowane zastrzeżenia rolnika, co do ustaleń zawartych w niniejszym raporcie – pole przeznaczone na uwagi rolnika. W tej rubryce wpisuje się uwagi rolnika do kontroli całego gospodarstwa (wszystkich siedzib stad). W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń postępuje się zgodnie z art. 31 ust. 12 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

37 XI. PRZEKAZANIE RAPORTU/PROTOKOŁU
XI. PRZEKAZANIE RAPORTU/PROTOKOŁU*** ROLNIKOWI LUB REPREZENTANTOWI/PEŁNOMOCNIKOWI ROLNIKA*** 56. Potwierdzenie przyjęcia raportu/protokołu*** z czynności kontrolnych 1. Tak 2. Nie 57. Imię 58. Nazwisko 59. Dokument tożsamości 60. Seria i numer dokumentu tożsamości 61. Data 62. Podpis osoby odbierającej raport/protokół*** z czynności kontrolnych 63. Uzasadnienie nie przekazania raportu/protokołu*** z czynności kontrolnych 64. Raport/protokół*** przesłano drogą pocztową

38 XII. ZAŁĄCZNIKI Lp. 65. Nazwa załącznika 66. Liczba zał. 1 WYKAZ SIEDZIB STAD W GOSPODARSTWIE ROLNIKA 2 65. Nazwa załącznika – rubryka, w którą wpisuje się w pozycji nr 2 wyrażenie: „Informacje o zwierzętach w siedzibie stada”. 66. Liczba załączników – należy wpisać informacje o liczbie załączników.

39 XIII. DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ RAPORT
67. Imię osoby sporządzającej raport/protokół*** 68. Nazwisko osoby sporządzającej raport/protokół*** 69. Data 70. Podpis osoby sporządzającej raport/protokół*** XIV. ZATWIERDZENIE RAPORTU W SYSTEMIE (Wypełnia ARiMR) 71. Imię 72. Nazwisko 73. Data 74. Podpis 75. Uwagi pracownika ARiMR zatwierdzającego raport w systemie

40 ZAŁĄCZNIK 1. WYKAZ SIEDZIB STAD W GOSPODARSTWIE ROLNIKA L.P.
01. Numer siedziby stada 02. Czy wytypow ano do kontroli (TAK/NIE ) ? 03. Czy kontrola została przeprowadzo na (TAK/NIE) ? 04. Dane osoby obecnej przy kontroli Imię Nazwisko Dokume nt tożsam ości Seria i numer dokum entu tożsam ości Podpis osoby obecnej przy kontroli 1. 2. W przypadku raportu Podpis osoby obecnej przy kontroli – rubryka nieobowiązkowa.

41 01. Numer dokumentu …………………… … 02. Numer polecenia ……………… ……………… ….. 03. Znak sprawy …………………… ………………. 04. Data i czas generowania danych …………………………… ZAŁĄCZNIK 2. INFORMACJE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI ZWIERZĄT W SIEDZIBIE STADA I. NUMER IDENTYFIKACYJNY ROLNIKA I SIEDZIBY STADA 05. Numer identyfikacyjny rolnika II. DANE POSIADACZA ZWIERZĄT III. DANE PRZEDSTAWICIELA POSIADACZA ZWIERZĄT 07. Nazwisko/pełna nazwa 08. Nazwisko 09. Pierwsze imię / Nazwa skrócona 10. Imię 11. PESEL / REGON 12. PESEL

42 IV. ADRES SIEDZIBY STADA
13. Województwo 14. Powiat 15. Gmina 16. Kod pocztowy 17. Poczta 18. Miejscowość 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr Lokalu 22. Telefon 23. Fax 24.

43 V. INFORMACJE O SIEDZIBIE STADA
25. Numer nadany przez IW 26. Data zarejestrowania siedziby stada 27. Status epizootyczny siedziby stada 28. Data początku epizoocji 29. Opis lokalizacji siedziby stada VI. OCENA SIEDZIBY STADA 30. Stwierdzone nieprawidłowości w odniesieniu do siedziby stada SNA SUS SGUK SBG SNRS

44 Analogiczna tabela dla owiec i kóz
VII. WYKAZ ZWIERZĄT Z GATUNKU BYDŁO W SIEDZIBIE STADA L. P. 31. Numer identyfikacyjn y 32. Data urodze nia 33. Płeć 34. Rasa 35. Data przybyci a do stada 36. Kody nieprawidłowości 1. 2. Analogiczna tabela dla owiec i kóz

45 X. WYKAZ ZWIERZĄT Z GATUNKU ŚWINIE W SIEDZIBIE STADA
L. P. 49. Numer stadny 50. Data przybycia do stada 51. Uwagi 1.

46 Liczba zwierzą stwierdzona podczas kontroli
XI. LICZBA ZWIERZĄT STWIERDZONA PODCZAS KONTROLI SIEDZIBY STADA Gatunek zwierząt Bydło Owce Kozy Świnie Liczba zwierzą stwierdzona podczas kontroli

47 XII. OSOBA OBECNA PRZY KONTROLI
52. Imię 53. Nazwisko 54. Dokument tożsamości 55. Numer dokumentu 56. Podpis osoby obecnej przy kontroli XIII. OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ 57. Data 58. Imię 59. Nazwisko 60. Podpis osoby obecnej przy kontroli W przypadku raportu pole 56 i 60 nieobowiązkowe


Pobierz ppt "Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz. 430/CC-28/09 nr GIWz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google