Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 RZECZPOSPOLITA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 RZECZPOSPOLITA."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt Bliźniaczy Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej Warszawa, 28 listopada 2006 SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE DLA URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII NA TEMATPAKIETU HIGIENICZNEGO SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE DLA URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII NA TEMATPAKIETU HIGIENICZNEGO

2 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 2 PROGRAM DZIEŃ DRUGI Mięso i wyroby mięsne Mleko i produkty mleczarskie Małże, ryby i produkty rybne Jaja i produkty jajczarskie Od ogólnego podejścia do szczegółowych wytycznych Rozporządzeń 853/2004 i 854/2004, wskazówki w zakresie wdrażania i wytyczne praktycznego stosowania

3 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 3 Ustanawia jednolite przepisy dla wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego (zakres odpowiedzialności, struktury, wymogi z zakresu higieny, przechowywania i transportu) Jest adresowana w szczególności do podmiotów działających na rynku spożywczym (PRS) Stosuje się do żywności nieprzetworzonej iprzetworzonej pochodzenia zwierzęcego Nie stosuje się do produktów złożonych (zawierających produkty pochodzenia roślinnego i produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego) ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEPISY OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEPISY OGÓLNE

4 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 4 Uproszczenie wynikające z zasad oraz wyeliminowanie uchyleń dla zakładów o ograniczonych możliwościach produkcyjnych i limitach produkcyjnych Określa wymogi strukturalne i higieniczne, które obowiązują wszystkie rodzaje zakładów, włącznie z małymi producentami (small business) Przewiduje wymianę informacji pomiędzy podmiotami obecnymi w łańcuchu żywnościowych: od produkcji pierwotnej do handlu detalicznego ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEPISY OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEPISY OGÓLNE

5 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 5 PRODUKTY NIEPRZETWORZONE surowe mleko, świeże mięso, itp. PRODUKTY PRZETWORZONE wędliny, mleko pasteryzowane lub kombinacje produktów przetworzonych (np. sery, szynka) PRODUKTY ZŁOŻONE kanapki z salami lub serem, pizza, produkty gastronomiczne, ciasta TAK Rozp. 853/04 NIE Rozp. 853/04 ROZPORZĄDZENIE 853/04 KLASYFIKACJA PRODUKTÓW

6 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 6 produkcji pierwotnej do prywatnego użytku domowego; domowego przygotowywania, przetwarzania lub składowania żywności na własny domowy użytek; bezpośrednich dostaw surowców, dokonywanych przez producenta, do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego w małe ilości: ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEPISY OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEPISY OGÓLNE Ponadto nie ma zastosowania w przypadku: 1.produktów pierwotnych 2.mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym 3.zwierząt łownych lub mięsa zwierząt łownych dostarczonych bezpośrednio od myśliwych PRZEPISY KRAJOWE

7 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 7 Podstawowe założenie: nie stosuje się Jeżeli bezpośrednio zaopatruje inny zakład w żywność pochodzenia zwierzęcego stosuje się przepisy Rozp. 853/04 Nie ma zastosowania, o ile ogranicza się do magazynowania lub transportu (wyjątek temperatury) Nie ma zastosowania w przypadku, gdy dostawa żywności pochodzenia zwierzęcego z zakładu detalicznego realizowana jest wyłącznie do innych zakładów detalicznych oraz, zgodnie z prawem krajowym, stanowi działalność marginalną, lokalną i ograniczoną ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEPISY OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEPISY OGÓLNE Handel detaliczny

8 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 8 ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEWODNI DOKUMENT [21/12/05] Wyjaśnienia dotyczące kwestii dzia łal ności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Daje możliwość kontynuowania czynności tradycyjnych bez nieuczciwej konkurencji Dostawa powinna dotyczyć małej części całej działalności zakładu Zakłady zaopatrywane powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu dostarczającego Dostawa powinna dotyczyć jedynie niektórych rodzajów produktów lub zakładów Zmniejszona ilość powinna być obliczana w stosunku do całości (produkt/część produkcji)

9 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 9 WYMOGI DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO ZNAK JAKOŚCI ZDROWOTNEJ I OZNAKOWANIE IDENTYFIKACYJNE Podmiot sektora spożywczego może wprowadzać do obrotu produkt pochodzenia zwierzęcego poddanego obróbce w zakładzie podlegającym zatwierdzeniu tylko w przypadku, gdy posiada on: a) znak jakości zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/04 b) specjalne oznakowanie identyfikacyjne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/04 załącznik II, część I o ile rozporządzenie (WE) n. 854/04 nie przewiduje stosowania znaku jakości zdrowotnej

10 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 10 tusze lub części tuszy w ubojniach i punktach obróbki dziczyzny znak jakości zdrowotnej wydany przez urzędowego lekarza weterynarii oznakowanie identyfikacyjne inne produkty ZNAK JAKOŚCI ZDROWOTNEJ I OZNAKOWANIE IDENTYFIKACYJNE

11 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 11 OZNAKOWANIE IDENTYFIKACYJNE Znak identyfikacyjny musi zostać naniesiony przed opuszczeniem zakładu przez produkt Konieczne jest naniesienie nowego znaku jeżeli z produktu usunięto opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe lub produkt jest poddawany dalszemu przetworzeniu w innym zakładzie WYMOGI DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

12 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 12 czytelne i trwałe czcionka łatwa do odczytania umieszczone w taki sposób, aby mogło zostać sprawdzone przez właściwe władze musi wskazywać nazwę kraju, w którym zlokalizowany jest zakład (pełna nazwa lub za pomocą dwuliterowego kodu) musi wskazywać numer zatwierdzenia zakładu musi być w kształcie owalnym oraz musi zawierać skrót WE CECHY OZNAKOWANIA Jeżeli dany zakład produkuje zarówno żywność, do której stosuje się niniejsze przepisy, jak i żywność, do których niniejsze przepisy nie mają zastosowania, może on używać tego samego znaku identyfikacyjnego do obydwu rodzajów produkowanej żywności. WYMOGI DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

13 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 13 nanosić bezpośrednio na produkt, opakowanie jednostkowe lub zbiorcze, lub drukować na etykiecie załączonej do produktu, na opakowaniu jednostkowym albo zbiorczym w przypadku opakowania zbiorczego zawierającego krojone mięso lub podroby, znak musi zostać naniesiony na etykietę przytwierdzoną do opakowania zbiorczego lub wydrukowany na opakowaniu zbiorczym umieszczone w taki sposób, aby mogło być zerwane w momencie otwarcia w pojemnikach transportowych lub dużych opakowaniach zbiorczych (gdy produkty mają zostać poddane dalszej obróbce, przetwarzaniu, pakowaniu jednostkowemu lub zbiorczemu w innym zakładzie) na zewnętrznej powierzchni pojemnika lub opakowania zbiorczego SPOSÓB ZNAKOWANIA WYMOGI DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

14 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 14 SPOSÓB OZNAKOWANIA Wyjątki: produkty pochodzenia zwierzęcego w stanie płynnym, w granulkach lub sproszkowane, przewożone luzem oraz produkty rybołówstwa, także przewożone luzem - nie ma konieczności umieszczania znaku identyfikacyjnego, jeżeli dokumenty towarzyszące zawierają informacje odnośnie kraju oraz numer identyfikacyjny zakładu jeżeli produkty pochodzenia zwierzęcego są umieszczane w opakowaniu zbiorczym, które ma zostać bezpośrednio dostarczone do konsumenta końcowego, znak wystarczy nanieść jedynie na zewnętrzną część tego opakowania zbiorczego WYMOGI DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

15 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 15 Zgodnie z wymogami ogólnymi (art. 5 Rozp. WE 852/04), przedmiotowe procedury stosowane przez podmioty sektora spożywczego prowadzące ubojnie muszą zapewnić, w odniesieniu do każdego zwierzęcia lub do każdej partii zwierząt wprowadzanych do pomieszczeń ubojni, aby: UBOJNIE: PROCEDURY OPARTE NA WYTYCZNYCH HACCP były one odpowiednio zidentyfikowane; towarzyszyły im odpowiednie informacje (food chain information); nie pochodziły z gospodarstwa lub obszarów objętych ograniczeniami, z wyjątkiem przypadków uzyskania zgody właściwych władz; były czyste; były zdrowe (w zakresie możliwym do stwierdzenia przez przedsiębiorstwo sektora spożywczego); były w zadowalającym stanie w zakresie ich dobrostanu. WYMOGI DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

16 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 16 INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO (FOOD CHAIN INFORMATION) Podmioty prowadzące ubojnie nie mają obowiązku przyjmować zwierząt do ubojni, chyba że wystąpiły o udzielenie odpowiednich informacji dotyczących łańcucha żywnościowego Informacje o łańcuchu żywnościowym muszą być dostarczone nie później niż 24 godziny przed przybyciem zwierząt do ubojni WYMOGI DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

17 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 17 INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO (FOOD CHAIN INFORMATION)

18 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 18 INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO (FOOD CHAIN INFORMATION)

19 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 19 INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO a) status gospodarstwa pochodzenia lub stan zdrowia zwierząt w regionie; b) stan zdrowia zwierząt; c) dane dotyczące produktów leczniczych, leczeń oraz okresów karencji; d) występowanie chorób mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mięsa; e) wyniki wszystkich wykonanych analiz (w przypadku znaczenia dla ochrony zdrowia publicznego) f) stosowne sprawozdania dotyczące poprzednich badań przedubojowych i poubojowych zwierząt z tego samego gospodarstwa pochodzenia; g) dane dotyczące produkcji (jeżeli może wskazywać na występowanie choroby); h) dane osobowe prywatnego lekarza weterynarii, który sprawuje opiekę nad gospodarstwem pochodzenia jeżeli producent posiada już takie informacje (stała umowa lub system gwarancji jakości) WYMOGI DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

20 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 20 a) status gospodarstwa pochodzenia lub stan zdrowia zwierząt w regionie; b) stan zdrowia zwierząt; c) dane dotyczące produktów leczniczych, leczeń oraz okresów karencji; d) występowanie chorób mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mięsa; e) wyniki wszystkich wykonanych analiz (w przypadku znaczenia dla ochrony zdrowia publicznego) f) stosowne sprawozdania dotyczące poprzednich badań przedubojowych i poubojowych zwierząt z tego samego gospodarstwa pochodzenia; g) dane dotyczące produkcji (jeżeli może wskazywać na występowanie choroby); h) dane osobowe prywatnego lekarza weterynarii, który sprawuje opiekę nad gospodarstwem pochodzenia INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO Jeżeli producent oświadcza, że nie posiada informacji na ten temat WYMOGI DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

21 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 21 świeżego mięso - zwierzęta kopytne – drób – zajęczaki - dziczyzna mięsa mielonego, wyrobów mięsnych i mięsa odkostnionego mechanicznie wyrobów mięsnych żywych małż i produktów rybołówstwa mleka surowego (i produktów mleczarskich) jaj i produktów jajczarskich żabich udek i ślimaków tłuszczów wytopionych – skwarków - obrobionych żołądków - pęcherzy - jelit - żelatyny - kolagenu Przewiduje się szczegółowe przepisy w zakresie: ROZPORZĄDZENIE 853/04 PRZEPISY OGÓLNE

22 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 22 MIĘSO I WYROBY MIĘSNE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI transportu żywych zwierząt do ubojni ubojni zakładów rozbioru mięsa higieny ubojów higieny rozbioru i odkostnienia uboju z konieczności poza ubojnią domowych zwierząt kopytnych oraz uboju drobiu i zajęczaków przechowywania i transportu Wymogi szczegółowe dotyczące: DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE, DRÓB I ZAJĘCZAKI

23 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 23 TRANSPORT ŻYWYCH ZWIERZĄT DO UBOJNI Przedsiębiorstwa sektora spożywczego (FBO) dokonujące transportu żywych zwierząt do ubojni zobowiązane są zapewnić, że: ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - UBOJNIE ze zwierzętami obchodzić się będzie ostrożnie, aby nie powodować zbędnego cierpienia jeżeli zaobserwuje się objawy choroby (lub w zakładzie występują problemy stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego), transport do ubojni odbywa się wyłącznie za zgodą właściwych władz Klatki do transportu zwierząt do ubojni oraz moduły, muszą być: wykonane z materiału odpornego na korozję oraz łatwe do oczyszczania i dezynfekcji; Niezwłocznie, po każdorazowym opróżnieniu oraz, w razie konieczności, przed ponownym zastosowaniem, oczyszczone, umyte i zdezynfekowane. WSZYSTKIEWSZYSTKIE DRÓBIDRÓBI ZAJĘCZAKIZAJĘCZAKI

24 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 24 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - UBOJNIE MIEJSCA POSTOJU LUB, JEŚLI POZWALA NA TO KLIMAT, ZAGRODY odpowiednie i spełniające przepisy z zakresu higieny wyposażone w urządzenia do pojenia zwierząt oraz, w razie konieczności, do ich żywienia spełniające wymogi z zakresu zapewnienia dobrostanu zwierząt rozplanowane tak, aby ułatwiać przeprowadzanie badań przedubojowych, w tym identyfikację zwierząt lub grup zwierząt chyba że właściwe władze uznają takie pomieszczenia za niekonieczne odseparowane zamykane na klucz wyposażone w oddzielny system odprowadzania ścieków zlokalizowane w sposób uniemożliwiający zakażenie innych zwierząt ZWIERZĘTA CHORE LUB PODEJRZANE ZWIERZĘTA ZDROWE DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE DRÓB I ZAJĘCZAKI Pomieszczenie lub miejsce zadaszone, do przyjmowania zwierząt oraz do pierwszych badań przedubojowych

25 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 25 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - UBOJNIE odpowiednią liczbą pomieszczeń przystosowanych do czynności, do których są one przeznaczone o ile właściwe władze nie wydadzą określonemu zakładowi, na zasadzie jednostkowych przypadków, zezwolenia na oddzielenie tych czynności w czasie, zakład powinien posiadać DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE DRÓB I ZAJĘCZAKI Ubojnia musi dysponować: oddzielne pomieszczenie do opróżniania i oczyszczania żołądków i jelit patroszenie i dalsze czyszczenie włącznie z doprawianiem tusz drobiu

26 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 26 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - UBOJNIE urządzeniami zapobiegającymi styczność mięsa z podłogami, ścianami i osprzętem liniami uboju (w przypadku, gdy są uruchomione) zaprojektowanymi w sposób umożliwiający stały postęp procesu uboju i uniemożliwiający zanieczyszczenie krzyżowe różnych części linii uboju. Ubojnia musi dysponować: W przypadku, gdy w tych samych pomieszczeniach funkcjonuje więcej niż jedna linia u boju, należy zadbać o odpowiednie rozdzielenie tych linii zapobiegające wzajemnym zanieczyszczeniom.

27 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 27 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - UBOJNIE ogłuszanie i odkrwawianie oskubywanie lub oskórowanie, ewentualnie opierzanie lub oparzanie wysyłka mięsa ogłuszanie i odkrwawianie sparzanie, patroszenie, oparzanie i opalanie (w przypadku świń) patroszenie i dalsze czyszczenie obróbka czystych wnętrzności i flaków wstępna obróbka i czyszczenie innych podrobów, a zwłaszcza obróbka oskórowanych głów, jeżeli nie jest wykonywana na linii uboju pakowanie zbiorcze podrobów wysyłka mięsa Ubojnia musi zapewnić rozdzielenie w czasie lub przestrzeni następujących czynności: DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNEDRÓB I ZAJĘCZAKI

28 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 28 urządzenia do dezynfekcji sprzętu, z dopływem gorącej wody o temperaturze nie niższej niż 82 °C, lub w alternatywny system spełniający te same zadania urządzenia do mycia rąk dla pracowników mających styczność z mięsem nie pakowanym muszą być wyposażone w kurki zaprojektowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń struktury zamykane na klucz, z chłodniami do składowania przechowywanego mięsa oddzielne struktury zamykane na klucz do przechowywania mięsa zgłoszonego jako niezdatne do spożycia przez ludzi miejsce zamykane na klucz lub, jeśli to konieczne, pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do użytku służb weterynaryjnych ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - UBOJNIE Ubojnia musi być wyposażona w:

29 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 29 wydzielonymi miejscami z odpowiednimi urządzeniami do czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt gospodarskich zamykanymi na klucz pomieszczeniami do uboju zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - UBOJNIE Ubojnia musi ponadto dysponować: DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE Niemniej jednak, zakłady nie muszą posiadać wspomnianych struktur i urządzeń w przypadku, gdy zezwoli na to właściwy organ oraz w przypadku, gdy w pobliżu znajdują się struktury i urządzenia, które zostały urzędowo zatwierdzone. Nie ma to znaczenia, jeżeli ubój odbywa się w innych zakładach zatwierdzonych do tego celu przez właściwe władze oraz pod koniec normalnego okresu uboju. Jeżeli w ubojni przechowuje się obornik lub treść przewodu pokarmowego, musi zostać wyznaczony do tego celu specjalny obszar lub miejsce

30 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 30 wydzielonym miejscem z odpowiednimi urządzeniami do czyszczenia, mycia i dezynfekcji: a) urządzeń służących do przewozu, takich jak klatki b) środków transportu ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - UBOJNIE Ponadto ubojnia musi dysponować: DRÓB I ZAJĘCZAKI Wydzielone miejsca i urządzenia do czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu nie są obowiązkowe w przypadku, gdy takie zatwierdzone miejsca i urządzenia znajdują się w pobliżu

31 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 31 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – ROZBIÓR MIĘSA ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – ROZBIÓR MIĘSA uniemożliwienie zanieczyszczenie mięsa zapewnienie stałego postępu prac zapewnienie oddzielenia od siebie różnych partii towaru oddzielne pomieszczenia do składowania mięsa pakowanego i nie pakowanego pomieszczenia do rozbioru mięsa z wyposażeniem urządzenia do mycia rąk dla pracowników mających styczność z nie pakowanym mięsem urządzenia do dezynfekcji sprzętu (82 °C lub alternatywny) DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE DRÓB I ZAJĘCZAKI pomieszczenie do patroszenia gęsi i kaczek hodowanych na cele wytwarzania foie gras, które zostały oszołomione, odkrwawione i oskubane w gospodarstwie prowadzącym tucz pomieszczenie do opóźnionego patroszenia drobiu

32 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 32 ROZP. 853/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE ZWIERZĘTA MUSZĄ być uśmiercone bez zbędnej zwłoki zostać opatrzone znakiem identyfikacyjnym (lub partia zwierząt) być czyste po uśmierceniu przebywać w ubojni bez zbędnej zwłoki czas na odpoczynek przed ubojem, jeżeli zachodzi taka konieczność ze względu na dobrostan jeżeli zwierzęta nie zostały poddane ubojowi w ubojni, ich mięso nie może być wykorzystywane w celu spożycia przez ludzi

33 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 33 Do ubojni można wprowadzać wyłącznie żywe zwierzęta przeznaczone do uboju wyjątki: ubój z konieczności oraz dziczyzna Mięso zwierząt poddanych ubojowi wskutek wypadku w ubojni można wykorzystywać do celów spożycia przez ludzi ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE Ogłuszenie, wykrawianie, oskórowanie, patroszenie i czyszczenie należy wykonać bez zbędnej zwłoki oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa

34 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 34 skóra/sierść usuwane zapobiegając jakiegokolwiek kontaktu pomiędzy zewnętrzną powłoką skóry i tuszą ROZP. 853/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE tchawicy i przełyku nie można naruszyć podczas odkrwawiania (oprócz przypadku uboju dokonywanego zgodnie z religijnym obrządkiem rytualnym) usuwanie wymion bez zanieczyszczenia tuszy patroszenie wykonane możliwie jak najszybciej po ogłuszeniu środki zapobiegające rozlaniu się treści przewodu pokarmowego w trakcie i po zakończeniu patroszenia osobami/urządzeniami mającymi kontakt z zewnętrzną powłoką skór i sierścią a mięsem

35 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 35 Z nieoskórowanych świń trzeba niezwłocznie usunąć szczecinę. Należy zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia mięsa wodą do sparzania Przy wykonywaniu tej operacji można stosować jedynie zatwierdzone dodatki Następnie świnie trzeba dokładnie przepłukać wodą pitną ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE Całkowite oskórowanie tuszy i innych części ciała przeznaczonych do spożycia przez ludzi ŁBY I KOPYTA OWCE, KOZY I CIELAKI wyjątek TRZODA

36 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 36 Tusze i podroby nie mogą mieć styczności z podłogami, ścianami oraz stanowiskami roboczymi ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE Ante-mortem oraz Post-mortem Podmioty prowadzące ubojnie zobowiązane są przestrzegać zaleceń właściwych władz Tusze muszą być pozbawione widocznych zanieczyszczeń odchodami Wszelkie widoczne zanieczyszczenia trzeba niezwłocznie usunąć przez wytrybowanie lub za pomocą alternatywnych środków o równoważnym skutku

37 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 37 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE Do czasu przeprowadzenia badania poubojowego części zwierząt poddanych ubojowi i przeznaczone do takiego badania muszą być rozpoznawalne jako przynależące do danej tuszy. Nie mogą mieć styczności z żadną inną tuszą, podrobami czy wnętrznościami, także z tymi, które zostały już poddane badaniu poubojowemu

38 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 38 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE części niezdatne do spożycia przez ludzi trzeba jak najszybciej usunąć z czystego sektora zakładu Po dokonaniu uboju i badania poubojowego, mięso składuje się W przypadku przeznaczenia do dalszej obróbki: a) żołądki trzeba sparzyć lub oczyścić b) jelita trzeba opróżnić i wyczyścić c) głowy i nogi trzeba oskórować lub sparzyć i usunąć z nich sierść

39 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 39 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE zatwierdzenie zakładów do przeprowadzania uboju różnych gatunków zwierząt lub w odniesieniu do obróbki tusz dziczyzny jeżeli ubojnia nie posiada zamykanych na klucz urządzeń zarezerwowanych do uboju zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, urządzenia wykorzystywane do uboju takich zwierząt, przed przystąpieniem do uboju innych zwierząt muszą zostać oczyszczone, umyte i zdezynfekowane pod nadzorem urzędowym oddzielne pomieszczeń do przyjmowania i składowania nieoskórowanych tusz zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, które zostały poddane ubojowi w gospodarstwie oraz tusz zwierząt łownych rozdzielenie w czasie lub przestrzeni

40 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 40 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ZWIERZĘTA MUSZĄ być uśmiercone bez zbędnej zwłoki po uśmierceniu przebywać ubojni bez zbędnej zwłoki jeżeli nie zostały poddane ubojowi w ubojni, ich mięso nie może być wykorzystywane w celu spożycia przez ludzi DRÓB I ZAJĘCZAKI opóźnione patroszenie drobiu kaczki i gęsi hodowane do celów wytwarzania foie gras ptactwo, które nie jest uznawane za hodowlane, lecz jest utrzymywane w gospodarstwach w charakterze zwierząt domowych zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka, poddane ubojowi w miejscu produkcji drobna zwierzyna łowna wyjątki

41 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 41 Zwierzęta wprowadzane do pomieszczenia, w którym dokonuje się uboju muszą zostać poddane ubojowi bez zbędnej zwłoki ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU Czynności oszołomienia, odkrwawienia, oskórowania lub oskubania, patroszenia i dalszego oczyszczania trzeba wykonać bez zbędnej zwłoki i w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu mięsa DRÓB I ZAJĘCZAKI Patroszenie należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej po ogłuszeniu Środki zapobiegające rozlaniu się treści przewodu pokarmowego w trakcie patroszenia Ante-mortem/post-mortem: podmioty muszą stosować się do przepisów władz weterynaryjnych Po badaniu poubojowym wnętrzności (z wyjątkiem nerek), trzeba je usunąć, chyba że właściwe władze wydadzą zezwolenie na inne postępowanie Tusze trzeba oczyścić i jak najszybciej schłodzić do temperatury nie wyższej niż 4°C, o ile mięso nie jest krojone w stanie ciepłym

42 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 42 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DRÓB I ZAJĘCZAKI W przypadku zatwierdzenia zakładu do uboju różnych gatunków zwierząt lub obróbki hodowlanych ptaków bezgrzebieniowych i drobnej zwierzyny łownej, konieczne jest podjęcie środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu przez zapewnienie odrębnych miejsc i oddzielenia w czasie operacji dokonywanych na różnych gatunkach. Dostępne muszą być odrębne urządzenia do odbioru i składowania tusz hodowlanych ptaków bezgrzebieniowych poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz drobnej zwierzyny łownej. Ubój różnych gatunków zwierząt

43 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 43 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DRÓB I ZAJĘCZAKI Przed ponownym wykorzystaniem pomieszczenia trzeba je posprzątać i zdezynfekować. W takiej sytuacji ubój musi zostać przeprowadzony pod nadzorem urzędowym i należy podjąć wszelkie środki zapobiegające zanieczyszczeniu W zakładzie nie wolno dokonywać uboju zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę oraz zwierząt poddawanych ubojowi w ramach programu zwalczania choroby czy programu zapobiegania chorobom, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano zgodę właściwych władz Zwierzęta chore lub podejrzane

44 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 44 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY UBOJU DRÓB I ZAJĘCZAKI a)należy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec zanieczyszczeniu tusz, uwzględniając parametry takie jak waga tusz, temperatura wody, objętość i kierunek przepływu wody oraz czas chłodzenia Jeżeli tusze są poddawane procesowi schładzania immersyjnego, trzeba zwrócić uwagę na zachowanie poniższych środków ostrożności: b) urządzenia muszą zostać całkowicie opróżnione, oczyszczone i zdezynfekowane za każdym razem, kiedy zachodzi taka konieczność, a przynajmniej raz dziennie Schładzanie wodą (immersyjne)

45 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 45 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI UBÓJ Z KONIECZNOŚCI DOMOWE ZWIERZĘTA KOPYTNE opóźnione patroszenie drobiu, kaczki i gęsi hodowane do celów wytwarzania foie gras ptactwo, które nie jest uznawane za hodowlane lecz utrzymywane jest w gospodarstwach w charakterze zwierząt domowych opóźnione patroszenie drobiu, kaczki i gęsi hodowane do celów wytwarzania foie gras ptactwo, które nie jest uznawane za hodowlane lecz utrzymywane jest w gospodarstwach w charakterze zwierząt domowych Istnieją szczegółowe wymogi dotyczące: zapewnień ze strony podmiotów sektora spożywczego warunków uboju wymogów weterynaryjnych przeznaczenia mięsa zezwoleń pomieszczeń wyłącznie

46 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 46 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU Niezwłocznie schłodzenie mięsa po badaniu poubojowym (w przypadku braku innych szczególnych przepisów), celem zapewnienia odpowiedniej temperatury wszystkich części mięsa < 3°C dla podrobów i 7°C dla pozostałego mięsa, przy krzywej chłodzenia zapewniającej stały spadek temperatury. W trakcie chłodzenia można dokonać rozbioru mięsa i oddzielenia tuszy od kości WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ ZAPEWNIĆ PODMIOTY SEKTORA SPOŻYWCZEGO Zapobieganie kondensacji na powierzchni mięsa (zapewnienie odpowiednią wentylację w trakcie chłodzenia) Stała temperatura utrzymana podczas całego okresu przechowywania (obciążenie)

47 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 47 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU Przed transportem mięso musi osiągnąć temperaturę < 3°C dla podrobów i 7°C dla pozostałego mięsa; również podczas transportu musi pozostawać w tej temperaturze. Mięso przeznaczone do produkcji określonych wyrobów można transportować pod warunkiem uzyskania zgody właściwych władz, z zastrzeżeniem, że: transport odbywa się zgodnie z wymogami określonymi przez właściwe władze w zakresie transportu z danego zakładu do innego zakładu mięso opuszcza ubojnię lub zakład rozbioru znajdujący się w ubojni niezwłocznie transport nie trwa dłużej niż dwie godziny

48 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 48 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU Mięso przeznaczone do zamrożenia musi zostać zamrożone bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem, w razie konieczności, czasu potrzebnego na stabilizację przed zamrożeniem. Mięso nie pakowane składuje się i transportuje oddzielnie od mięsa pakowanego, chyba że jest ono składowane i transportowane w różnym czasie oraz tak, aby opakowania oraz sposób składowania i transportu nie stanowiły źródła zanieczyszczenia mięsa. WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ ZAPEWNIĆ podmioty sektora spożywczego

49 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 49 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI dziczyzny mięsa mielonego mięsa odkostnionego mechanicznie wyrobów mięsnych Szczegółowe wymogi dotyczące:

50 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 50 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - DZICZYZNA W zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa z dzikich ssaków parzystokopytnych utrzymywanych przez człowieka (Cervidae i Suidae) przewiduje się stosowanie przepisów dotyczących produkcji mięsa z domowych zwierząt kopytnych (chyba że właściwe władze uznają je za niestosowne) DZIKIE ZWIERZĘTA UTRZYMYWANE PRZEZ CZŁOWIEKA W zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa ptaków bezgrzebieniowych mają zastosowanie przepisy dotyczące produkcji mięsa z drobiu i zajęczaków (o ile właściwe władze uznają za stosowne przepisy dotyczących produkcji mięsa z domowych zwierząt kopytnych) Konieczne jest zapewnienie odpowiednich urządzeń, przystosowanych do wielkości zwierząt

51 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 51 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - DZICZYZNA zwierząt nie można transportować ze względu na zagrożenie dla personelu oraz ze względu na ochronę ich dobrostanu stado jest poddawane regularnym inspekcjom weterynaryjnym właściciel zwierząt występuje z wnioskiem do właściwych władz i informuje je z wyprzedzeniem o dacie i czasie uboju zwierząt gospodarstwo posiada odpowiednie procedury umożliwiające dokonanie badania przedubojowego całej grupy gospodarstwo jest wyposażone w urządzenia do uboju, odkrwawienia i skubania (ptaków bezgrzebieniowych) spełnione są wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt UBÓJ W MIEJSCU POCHODZENIA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH, DZIKICH SSAKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH – CERIDAE I SUIDAE, BIZONÓW (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) ZA ZGODĄ WŁAŚCIWYCH WŁADZ

52 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 52 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - DZICZYZNA zwierzęta poddane ubojowi i odkrwawieniu są transportowane do ubojni w higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki Jeżeli czas transportu wynosi ponad 2 godziny, zwierzęta są, w razie konieczności, poddawane chłodzeniu Patroszenia można dokonywać na miejscu, pod nadzorem lekarza weterynarii UBÓJ W MIEJSCU POCHODZENIA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH, DZIKICH SSAKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH – CERIDAE I SUIDAE, BIZONÓW (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) ZA ZGODĄ WŁAŚCIWYCH WŁADZ

53 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 53 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - DZICZYZNA podmiot sektora spożywczego dostarcza oświadczenie stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub leczenia, jakiemu poddawano zwierzę lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji urzędowy lekarz weterynarii lub upoważniony lekarz weterynarii wystawia świadectwo potwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, prawidłowo przeprowadzony ubój i odkrwawienie oraz datę uboju UBÓJ W MIEJSCU POCHODZENIA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH, DZIKICH SSAKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH – CERIDAE I SUIDAE, BIZONÓW (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) ZA ZGODĄ WŁAŚCIWYCH WŁADZ

54 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 54 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - DZICZYZNA Osoby, które polują na zwierzynę łowną z myślą o wprowadzeniu jej do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, muszą, w celu przeprowadzenia wstępnych badań zwierzęcia na miejscu, posiadać wystarczającą znajomość z zakresu patologii zwierząt łownych oraz produkcji i obróbki zwierząt łownych i ich mięsa po upolowaniu ZWIERZYNA ŁOWNA SZKOLENIA DLA MYŚLIWYCH

55 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 55 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - DZICZYZNA ZWIERZYNA ŁOWNA SZKOLENIA DLA MYŚLIWYCH prawidłowa anatomia, fizjologia i zachowanie nietypowe zachowania i zmiany patologiczne u zwierząt łownych, spowodowane chorobami, skażeniem środowiska lub innymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi po spożyciu mięsa przepisy dotyczące higieny oraz prawidłowe techniki obróbki, transportu, patroszenia, itd. zwierząt łownych po ich uśmierceniu prawodawstwo i przepisy administracyjne dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wymogów w zakresie higieny regulujących wprowadzanie zwierząt łownych do obrotu

56 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 56 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE, MIĘSO ODKOSTNIONE MECHANICZNIE (MOM) Podmioty sektora spożywczego muszą zapewnić, aby zakłady produkcji: były zaprojektowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa (stały postęp prac - oddzielenie od siebie różnych partii towaru) były wyposażone w oddzielne pomieszczenia do składowania (mięsa, produktów pakowanych i nie pakowanych) posiadały pomieszczenia wyposażone w taki sposób, aby zapewnić wymogi dotyczące temperatury (chłodnie) były wyposażone w urządzenia do mycia (uniemożliwiające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń) były wyposażone w urządzenia do dezynfekcji (sterylizatory lub rozwiązania ekwiwalentne) ZAKŁADY

57 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 57 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE, MOM Stosuje się wymogi dotyczące mięsa świeżego TAK mięśnie szkieletowe, w tym z przylegających tkanek tłuszczowych NIE skrawki i obrzynki (inne niż całe mięśnie) mięso odkostnione mechanicznie mięso zawierające fragmenty kości lub skóry mięso z głowizny, z wyjątkiem mięśni żwaczy, z niemięśniowej części kresy białej, okolic napięstka i stępu, odłamków kości i mięśni przepony (o ile nie usunięto błony surowiczej) SUROWCE – MIĘSO MIELONE

58 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 58 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE, MOM Poprzednie wymogi Do celów przygotowania mięs, które mają być spożywane po ugotowaniu : mięso pochodzące ze zmielenia kawałków mięsa spełniającego poprzednie wymogi, inne niż odpadki z rozbioru mięsa, skrawki i obrzynki mięso odkostnione mechanicznie, o ile badania wykażą, że mięso spełnia kryteria mikrobiologiczne ustanowione dla mięsa mielonego zgodnie z Rozp. 852/04, może być wykorzystane w przetworach mięsnych, które oczywiście nie są przeznaczone do spożywania przed poddaniem ich obróbce termicznej oraz w wyrobach mięsnych. SUROWCE – WYROBY MIĘSNE

59 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 59 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE, MOM Stosuje się przepisy dotyczące świeżego mięsa NIE w przypadku drobiu: łapy, skóra szyi i głowy w przypadku innych zwierząt: kości głowy, kończyn, ogonów, kości udowych, goleni, kości strzałki, kości barkowych, kości promieniowych i kości łokciowych wszystkie kości bydła i owiec SUROWCE – MIĘSO ODKOSTNIONE MECHANICZNIE (MOM)

60 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 60 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE, MOM Podmioty sektora spożywczego muszą zapobiegać lub zminimalizować zanieczyszczenia Wykorzystywać mięso dostarczane w temperaturze nie przekraczającej 4°C dla drobiu, 3°C dla podrobów i 7°C dla pozostałego mięsa Mięso było wnoszone do pomieszczeń roboczych stopniowo, w miarę potrzeb HIGIENA PODCZAS PRODUKCJI I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

61 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 61 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI WYROBY MIĘSNE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI WYROBY MIĘSNE Stosuje się przepisy dotyczące świeżego mięsa NIE organy rozrodcze zwierząt płci żeńskiej lub męskiej (z wyjątkiem jąder) organów moczowych (z wyjątkiem nerek i pęcherza) chrząstki krtani, tchawicy i oskrzeli pozapłatowych oczu i powiek przewodu słuchowego zewnętrznego tkanki rogowej głowy – z wyjątkiem grzebienia i uszu, korali i wyrostków mięsistych – przełyku, wola, jelit i organów rozrodczych (u drobiu) Mięso mielone i wyroby mięsne wykorzystywane do wytwarzania produktów mięsnych nie muszą spełniać pozostałych szczególnych wymogów

62 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 62 MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI SUROWEGO MLEKA – PRODUKCJA PIERWOTNA PRODUKTÓW MLECZARSKICH PAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO – PAKOWANIA ZBIORCZEGO – OZNAKOWANIA – ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH Szczegółowe wymogi dla

63 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 63 ROZP. 853/04 załącznik III sekcja IX rozdział I ROZP 852/04 Art. 6 (2) Zatwierdzenie obór Wymogi sanitarne dotyczące zwierząt wytwarzających mleko (brak chorób odzwierzęcych, brak chorób zakaźnych, zdrowe wymiona) Pomieszczenia strefy sanitarnej, dojenia i przechowywania mleka muszą znajdować się w dobrych warunkach higienicznych Urządzenia i sprzęt używane do dojenia muszą być utrzymane w warunkach zabezpieczających mleko przed zanieczyszczeniami Pracownicy muszą zachowywać czystość PRODUKCJA PIERWOTNA ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO

64 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 64 nie wykazują żadnych objawów chorób zakaźnych przenoszonych na człowieka przez mleko znajdują się w ogólnym stanie zdrowia dobrym (a zwłaszcza nie cierpią na żadną infekcję dróg rodnych objawiającą się wydzieliną, na zapalenie jelit z objawami biegunki i gorączką, czy na rozpoznawalny stan zapalny wymion) posiadają zdrowe wymiona (żadnych ran, które mogłyby niekorzystnie wpływać na mleko) WYMOGI SANITARNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT WYTWARZAJĄCYCH MLEKO ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO Surowe mleko musi pochodzić od zwierząt, które:

65 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 65 nie otrzymywały żadnych nie zatwierdzonych substancji czy produktów w przypadku, gdy otrzymywały zatwierdzone produkty czy substancje, zachowany został odpowiedni okres karencji zalecany dla danych produktów lub substancji należą do stada wolnego lub urzędowo wolnego od brucelozy oraz gruźlicy w rozumieniu dyrektywy 64/432/EWG oraz 91/68/EWG ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO W przypadku, gdy bydło ma styczność z kozami muszą one być poddawane regularnym badaniom i testom na obecność gruźlicy WYMOGI SANITARNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT WYTWARZAJĄCYCH MLEKO Surowe mleko musi pochodzić od zwierząt, które:

66 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 66 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO Surowe mleko pochodzące od zwierząt, które nie należą do hodowli, nie wykazujące żadnych objawów brucelozy i gruźlicy może być wykorzystane: po uzyskaniu zgody właściwych władz po poddaniu obróbce cieplnej w celu wykazania negatywnej reakcji na test na fosfatazę do produkcji serów, które wymagają przynajmniej dwumiesięcznego okresu dojrzewania (tylko w przypadku mleka owczego i koziego) WYMOGI SANITARNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT WYTWARZAJĄCYCH MLEKO

67 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 67 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO Surowe mleko pochodzące od zwierząt wykazujących pozytywną reakcję na testy profilaktyczne na gruźlicę lub brucelozę nie może być wykorzystywane do spożycia przez ludzi Odizolowanie zwierząt zainfekowanych bądź podejrzanych o zakażenie gruźlicą lub brucelozą musi być na tyle skuteczna, aby można było uniknąć szkodliwego oddziaływania na mleko pozostałych zwierząt. WYMOGI SANITARNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT WYTWARZAJĄCYCH MLEKO

68 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 68 WYMOGI DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ZAKŁADÓW PRODUKCJI MLEKA ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO Pomieszczenia do przechowywania mleka muszą być: skonstruowane w sposób zabezpieczający przed ryzykiem zanieczyszczenia mleka zabezpieczone przed szkodnikami odpowiednio oddzielone od pomieszczeń, w których przetrzymywane są zwierzęta wyposażone w odpowiednie chłodnie Powierzchnie, po wykorzystaniu, muszą zostać oczyszczone oraz, w razie konieczności, zdezynfekowane.

69 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 69 WYMOGI DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ZAKŁADÓW PRODUKUJĄCYCH MLEKO ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO Powierzchnie urządzeń mających styczność z mlekiem (narzędzi, pojemników, zbiorników itd., przeznaczonych do udoju, gromadzenia lub transportu) muszą być: łatwe do oczyszczenia oraz, w razie konieczności, do zdezynfekowania utrzymane w dobrym stanie tak, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia mleka wykonane z materiałów gładkich, nadających się do mycia oraz nietoksycznych Pojemniki i zbiorniki wykorzystywane do transportu surowego mleka muszą zostać odpowiednio oczyszczone i zdezynfekowane przynajmniej raz dziennie, przed ich ponownym wykorzystaniem.

70 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 70 HIGIENA PODCZAS UDOJU, ODBIORU I TRANSPORTU ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO Przepisy z zakresu higieny, których należy przestrzegać: czyszczenie, przed przystąpieniem do udoju, strzyk, wymion i przylegających do nich części oględziny mleka każdego zwierzęcia w zakresie nieprawidłowości organoleptycznych lub fizyczno- chemicznych identyfikacja zwierząt poddanych opiece medycznej oraz przestrzeganie okresów karencji stosowanie jedynie zatwierdzonych środków dezynfekcyjnych

71 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 71 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO Chłodzenie mleka: niezwłocznie po udoju do temperatury nie wyższej niż 8 °C w przypadku codziennego odbioru mleka do temperatury nie wyższej niż a 6 °C, jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie Podczas transportu należy utrzymać system dalszego chłodzenia. W chwili przybycia do zakładu przeznaczenia, temperatura mleka nie może przekraczać 10 °C. HIGIENA PODCZAS UDOJU, ODBIÓRU I TRANSPORTU

72 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 72 Przedsiębiorstwa sektora spożywczego nie muszą spełniać ustanowionych wymogów w zakresie temperatury jeżeli: ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO mleko spełnia kryteria przewidziane w zakresie liczby drobnoustrojów i komórek somatycznych poddane jest przetworzeniu w ciągu dwóch godzin od udoju konieczne jest zastosowanie wyższej temperatury z przyczyn technologicznych, a właściwe władze na to zezwalają HIGIENA PODCZAS UDOJU, ODBIÓR I TRANSPORT

73 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 73 Zgodność surowego mleka (kryteria mikrobiologiczne oraz pozostałości farmakologiczne) musi być sprawdzona na reprezentatywnej liczbie próbek pobranej wyrywkowo z surowego mleka przez podmioty produkujące mleko (gospodarstwa rolne) przez podmioty skupujące lub przetwarzające mleko (centrale mleczarskie, mleczarnie) przez grup podmioty (spółdzielnie, związki producentów) w ramach krajowego lub wojewódzkiego systemu kontroli KRYTERIA DLA SUROWEGO MLEKA ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO

74 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 74 Podmioty zobowiązane są zainicjować procedury celem upewnienia się, czy surowe mleko spełnia następujące kryteria Surowe mleko krowie drobnoustroje< komórki somatyczne< Surowe mleko innych gatunków drobnoustroje< ( < jeżeli jest przeznaczone do wytwarzania produktów z surowego mleka) pozostałości antybiotyków oraz łączna ilość antybiotyków nie przekraczająca dopuszczalnej wartości Zawsze należy wyliczyć średnią geometryczną z danego okresu ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO KRYTERIA DLA SUROWEGO MLEKA

75 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 75 ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO ŚREDNIA GEOMETRYCZNA Z DANEGO OKRESU STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIEWRZPAŹLISGRU CBT 1 * CBT 2 * CBT 3 * CBT 4 * CBT 5 5 П x i N i = 1 … N KRYTERIA DLA SUROWEGO MLEKA

76 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 76 Jeżeli surowe mleko nie spełnia przewidzianych kryteriów, podmiot zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściwe władze oraz podjąć środki w celu zaradzenia tej sytuacji Surowe mleko musi być odpowiadać obliczonej średniej geometrycznej z danego okresu ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO KRYTERIA DLA SUROWEGO MLEKA

77 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 77 POBRANIE PRÓBEK W OBORZE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI WŁAŚCIWYM WŁADZOM TRZY MIESIĄCE ZAWIESZENIE PRODUKCJI PRODUKCJA PODDANA DZIAŁANIOM ZAPEWNIAJĄCYM OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI ŚREDNIA GEOMENTRYCZNA Z DWÓCH MIESIĘCY - DROBNOUSTROJE ŚREDNIA GEOMETRYCZNA Z TRZECH MIESIĘCY – KOM. SOMATYCZNE KRYTERIA DLA SUROWEGO MLEKA

78 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 78 HIGIENA PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRODUKCJI MLEKA ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - MLEKO być ubrane w odpowiednią i czystą odzież zachować wysoki stopień higieny osobistej myć dłonie i ręce. Osoby dokonujące udoju i/lub wykonujące prace przy obróbce surowego mleka muszą W związku z tym w pobliżu miejsca udoju muszą być dostępne odpowiednie urządzenia

79 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 79 Ogólne wymogi Wymogi szczegółowe ROZP 853/04 Artykuł 4 ROZP 852/04 Rozdział II ROZP 853/04 Załącznik III Sekcja IX Rozdział II-V ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI PRODUKTY MLECZARSKIE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI PRODUKTY MLECZARSKIE punkty odbioru zakłady przetwórstwa (centrale mleczne, mleczarnie, …) punkty rozlewania i pakowania Zatwierdzenie Zakłady

80 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 80 Rozporządzenie 853/2004 nie dotyczy sprzedaży detalicznej (na przykład obróbka i/lub przetwarzanie żywności oraz jej składowanie w punkcie sprzedaży) Oznacza to, że w przypadku, wytwarzania i sprzedaży serów w tym samym miejscu (na przykład w gospodarstwie rolnym), działalność prowadzona może być zgodnie z wymogami Rozporządzenia 852/2004. Działalność taka wymaga rejestracji, a nie zatwierdzenia ROZP. 853/04 DOKUMENT PRZEWODNI [21/12/05]

81 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 81 Jeżeli mleko nie spełnia ustanowionych kryteriów, podmioty sektora spożywczego zobowiązane jest poinformować o tym fakcie właściwe władze oraz podjąć środki w celu zaradzenia tej sytuacji Podmioty wytwarzające produkty mleczarskie zobowiązane są zainicjować procedury celem zapewnienia, aby bezpośrednio przed procesem przetwórczym surowe mleko krowie wykorzystywane do przygotowania produktów mleczarskich zawierało, przy temperaturze 30°C, liczbę drobnoustrojów wynoszącą: ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - PBL na ml dla surowego na ml dla przetworzonego Do 31 grudnia 2009 granice te stosuje się wyłącznie do mleka surowego, niepasteryzowanego lub nie poddawanego obróbce termicznej w czasie przewidzianym przez procedury HACCP stosowane przez zakład

82 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 82 RYBY I PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI ŻYWE MAŁŻE (LBM - ODŻYWIAJĄCE SIĘ DROBNYMI ORGANIZMAMI) RYBY PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

83 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 83 OGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DO OBROTU ŻYWYCH MAŁŻY Wyłącznie za pośrednictwem zakładu wysyłki, który zobowiązany jest nanieść znak identyfikacyjny. Dokument rejestracyjny musi towarzyszyć partii od momentu spedycji do momentu przybycia. Podmioty, które przyjmują partie, muszą opatrzyć je stemplem z datą przyjęcia partii lub zarejestrawać to w inny sposób Dokumenty rejestracyjne nie są konieczne w przypadku, gdy personel zbierający żywe małże prowadzi również ośrodek wysyłki i oczyszczania, strefę sanitarną lub zakład przetwórstwa przyjmujący żywe małże, które pozostają pod kontrolą tej samej właściwej władzy, o ile właściwe władze na to zezwolą ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI - ŻYWE MAŁŻE

84 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 84 INFORMACJE, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ DOKUMENT REJESTRACYJNY PATRII ŻYWYCH MAŁŻY Obszar produkcjiStrefa sanitarnaOczyszczanie tożsamość i adres podmiotu, który dokonał odłowu Lokalizacja strefy sanitarnej Adres zakładu oczyszczania data odłowu lokalizacja obszaru produkcyjnego Czas trwania oczyszczania stan zdrowia na danym obszarze produkcyjnym Okres pobytu w strefie sanitarnej Data wprowadzenia partii do oraz z zakładu oczyszczania oraz wyprowadzenia jej z zakładu oczyszczania gatunki skorupiaków oraz ich ilość przeznaczenie partii ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – ŻYWE MAŁŻE OGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DO OBROTU ŻYWYCH MAŁŻY

85 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 85 WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI I ODŁOWU ŻYWYCH MAŁŻY (LBM) Obszary produkcji Lokalizacja i granice sklasyfikowane przez właściwe władze Klasa A: do celów spożycia przez ludzi, wyłącznie w przypadku, gdy spełniają one wymogi rozdziału V Klasa B: do celów spożycia przez ludzi, wyłącznie po poddaniu ich obróbce w zakładzie oczyszczania lub po pobycie w strefie sanitarnej Klasa C: w celu spożycia przez ludzi, wyłącznie po długim pobycie w strefie sanitarnej Klasy B-C: żywe małże nie poddane oczyszczaniu lub umieszczeniu w strefie sanitarnej, można wysyłać do zakładu przetwórczego (wyeliminowanie drobnoustrojów chorobotwórczych) Dozwolone metody obróbki: sterylizacja w hermetycznie zamykanych pojemnikach oraz obróbka termiczna ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – ŻYWE MAŁŻE

86 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 86 obróbka termiczna 1.zanurzenie we wrzącej wodzie na czas wymagany do podniesienia temperatury wnętrza tkanki mięsnej małży do co najmniej do 90°C oraz utrzymanie tej minimalnej temperatury przez nie mniej niż 90 sekund; 2.gotowanie przez trzy do pięciu minut w zamknięciu, gdzie temperatura waha się od 120 do 160°C, a ciśnienie wynosi od 2 do 5 kg/cm2, a następnie usunięcie skorupy i zamrożenie tkanki mięsnej do temperatury rdzenia -20ºC; 3.poddanie działaniu pary w zamknięciu, przy spełnieniu wymogów dotyczących czasu gotowania oraz temperatury wnętrza tkanki mięsnej. Stosowana metodologia musi być potwierdzona. Zastosowane muszą zostać procedury oparte na zasadach HACCP, w celu sprawdzenia równomiernego rozłożenia ciepła. WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI I ODŁOWU ŻYWYCH MAŁŻY (LBM) ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – ŻYWE MAŁŻE

87 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 87 WYMOGI STRUKTURALNE DOTYCZACE ZAKŁADÓW WYSYŁKI Obróbka żywych małży (konfekcjonowanie, kalibracja, pakowanie jednostkowe i zbiorcze) nie może skutkować zanieczyszczeniem produktu ani wpływać na żywotność małży Przed wysyłką, skorupy żywych małży muszą zostać dokładnie umyte czystą wodą Żywe małże muszą pochodzić z : (a)obszaru produkcyjnego klasy A (b)ze strefy sanitarnej (c)z zakładu oczyszczania (d)z innego zakładu wysyłki ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – ŻYWE MAŁŻE

88 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 88 PRZEPISY SANITARNE W ZAKRESIE ŻYWYCH MAŁŻY Zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi Właściwości organoleptyczne typowe dla produktów świeżych i żywotnych, a w szczególności skorupy pozbawione brudu, odpowiednia reakcja na ostukanie i ilość płynu wewnątrzskorupowego w normie Łączna ilość zawartych w nich morskich biotoksyn (mierzona dla całej małży lub oddzielnie dla części jadalnej) nie może przekraczać granic ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – ŻYWE MAŁŻE

89 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 89 Ostrygi muszą być pakowane wklęsłą skorupą do dołu Wszystkie opakowania żywych małży muszą zostać zamknięte i pozostać zamknięte do momentu dostarczenia ich konsumentowi końcowemu OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE I ZBIORCZE ŻYWYCH MAŁŻ ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – ŻYWE MAŁŻE

90 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 90 Etykieta i znak identyfikacyjny muszą być wodoodporne Informacje na etykiecie: gatunek, data pakowania – dzień i miesiąc Podmiot detaliczny zobowiązany jest zatrzymać etykietę załączoną do opakowania zbiorczego żywych małży, które nie są umieszczone w pojedynczych opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta przez okres co najmniej 60 dni od chwili wyjęcia jego zawartości Trasport i składowanie: żywe małże w temperaturze, która nie wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo żywności czy żywotność małży Po zapakowaniu na cele sprzedaży detalicznej oraz po opuszczeniu zakładu wysyłki, żywych małży nie można ponownie zanurzać ani spryskiwać wodą. ZNAKI IDENTYFIKACYJNE I OZNACZANIE ŻYWYCH MAŁŻ ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – ŻYWE MAŁŻE

91 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 91 uśmiercanie, odkrwawianie, odgławianie, patroszenie, usuwanie płetw, chłodzenie i pakowanie przeprowadzane na statkach rybackich oraz transport i składowanie produktów rybołówstwa, których charakter nie został zasadniczo zmieniony, w tym żywych produktów rybołówstwa, w obrębie gospodarstw rybackich na lądzie transport produktów rybołówstwa, których charakter nie został zasadniczo zmieniony, w tym żywych produktów rybołówstwa, z miejsca produkcji do pierwszego zakładu przeznaczenia Produkcja pierwotna obejmuje Czynności towarzyszące obejmują Hodowlę, połów i skup produktów żywych ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA (PR)

92 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 92 WYMOGI STRUKTURALNE I DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA Zaprojektowane i skonstruowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie Powierzchnie, z którymi stykają się produkty rybołówstwa muszą być wykonane z odpowiedniego materiału odpornego na korozję, gładkiego i łatwego do oczyszczenia Urządzenia i materiały używane do prac przy produktach rybołówstwa muszą być wykonane z materiału odpornego na korozję, gładkiego oraz łatwego do oczyszczenia i dezynfekcji W przypadku, gdy statki posiadają ujęcia wody przeznaczonej dla produktów rybołówstwa, ujęcia te muszą być usytuowane w miejscu uniemożliwiającym zanieczyszczenie instalacji wodociągowej. WSZYSTKIE STATKI ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

93 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 93 pomieszczenia towarowe, zbiorniki oraz kontenery do przechowywania produktów rybołówstwa w temperaturach ustanowionych w Rozdziale VII pomieszczenia towarowe oddzielone od komór silnikowych oraz od pomieszczeń mieszkalnych załogi za pomocą ścian działowych – dostateczne warunki higieniczne, drenaż wody powstałej wskutek topnienia lodu zbiorniki na statkach dostosowanych do schładzania produktów rybołówstwa w oziębianej czystej wodzie morskiej, muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające osiągnięcie jednolitej temperatury ich wnętrza. Szybkość chłodzenia do +3°C w 6 godzin oraz do 0°C po 16 godzinach. Muszą również umożliwiać kontrolę oraz rejestrowanie temperatur REQUISITI STRUTTURALI E DELLE ATTREZZATURE Statki zaprojektowane i wyposażone odpowiednio w celu zachowania świeżości produktów rybołówstwa przez ponad 24 godziny ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA WYMOGI STRUKTURALNE I DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA

94 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 94 Statki, na których produkty rybołówstwa poddaje się zamrożeniu, w miarę potrzeb, po przeprowadzeniu prac przygotowawczych takich jak: odkrwawienie, odgłowienie, patroszenie i usuwanie płetw, a w razie konieczności, umieszczanie ich w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych Statki chłodnie ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA WYMOGI STRUKTURALNE I DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA

95 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 95 urządzenia do zamrażania umożliwiające szybkie obniżenie temperatury do otrzymania temperatury rdzenia nie wyższej niż - 18°C urządzenia umożliwiające utrzymanie produktów rybołówstwa w temperaturze -18°C pomieszczenia towarowe wyposażone w urządzenie do rejestracji temperatury, w miejscu, w którym jego odczytanie nie będzie kłopotliwe; czujnik temperatury czytnika musi znajdować się w takim miejscu pomieszczenia towarowego, w którym temperatura jest najwyższa pomieszczenia towarowe oddzielone od komór silnikowych oraz od pomieszczeń mieszkalnych załogi za pomocą ścian działowych – dostateczne warunki higieniczne ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA WYMOGI STRUKTURALNE I DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA Statki chłodnie

96 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 96 Statek, na którym produkty rybołówstwa poddaje się jednej lub kilku z następujących czynności, po których odbywa się pakowanie jednostkowe lub zbiorcze oraz, w razie konieczności, chłodzenie lub mrożenie: filetowanie, porcjowanie, oskórowanie, zdjęcie łusek, mielenie lub przetwarzanie Statki przetwórnie ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

97 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 97 obszar odbioru, zarezerwowany do przyjęcia produktów rybołówstwa na pokład w sposób umożliwiający oddzielenie każdego kolejnego odłowu; łatwy do oczyszczenia, ochrona przed słońcem, żywiołami i źródłami zanieczyszczeń; higieniczny system przenoszenia produktów rybołówstwa z obszaru odbioru do obszaru roboczego; obszary robocze, wystarczająco duże do higienicznego przygotowywania i przetwarzania produktów rybołówstwa łatwe do oczyszczenia i dezynfekcji, zaprojektowane w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu; powierzchnie do składowania wyrobów gotowych łatwe do czyszczenia; miejsce do składowania opakowań; wyposażenie do usuwania odpadów do morza lub do wodoszczelnego zbiornika; jeżeli dokonuje się przetwarzania: oddzielne pomieszczenia; ujęcie wody usytuowane w miejscu uniemożliwiającym zanieczyszczenie instalacji wodociągowej; urządzenia do mycia rąk dla pracowników wyposażone w kurki zaprojektowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Statki przetwórnie ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

98 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 98 Po odłowieniu produktów rybołówstwa najszybciej jak tylko to możliwe zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniami, słońcem czy innymi źródłami ciepła; mycie wyłącznie wodą pitną lub czystą Produkty rybołówstwa podczas obróbki i składowania, należy chronić przed uszkodzeniami Produkty rybołówstwa : poddane schłodzeniu możliwie jak najszybciej po załadunku Lód do schładzania z wody pitnej lub czystej Odgławianie i patroszenie ryb na pokładzie: czynność wykonać w sposób higieniczny, po odłowieniu, a produkty umyć pitną lub czystą wodą. Wnętrzności: usunąć i przetrzymywać oddzielnie Zamrażanie w solance całych ryb przeznaczonych do zakonserwowania: T nie > – 9 °C - solanka nie może stanowić źródła zanieczyszczenia. WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

99 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 99 WYMOGI W TRAKCIE I PO WYŁADOWANIU NA LĄD Urządzenia do rozładunku i wyładowania na ląd: łatwe do oczyszczenia i dezynfekcji, w dobrym stanie technicznym i higienicznym; Jeżeli schłodzenie nie jest możliwe na statku: po wyładowaniu na ląd; Niezwłoczne umieszczenie produktów rybołówstwa w zabezpieczonym środowisku, w temperaturze określonej w rozdziale VII Zakłady odpowiedzialne za aukcje oraz za rynki hurtowe zobowiązane są zapewnić zgodność z poniższymi wymogami: Wydzielone, zamykane na klucz chłodnie do składowania produktów rybołówstwa zatrzymanych i zgłoszonych jako niezdatne do spożycia przez ludzi Zamykane urządzenie lub pomieszczenie do wyłącznego użytku właściwego organu (jeśli konieczne) Podczas prezentowania lub składowania produktów rybołówstwa: pomieszczeń nie wolno wykorzystywać do innych celów; ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

100 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 100 Nie pakowane produkty po dostarczeniu ich do zakładu na lądzie (które nie zostają rozprowadzane, wysyłane, przyrządzane ani przetwarzane niezwłocznie) przechowuje się pod lodem. Pakowane świeże produkty rybołówstwa: schłodzone do temperatury zbliżonej do temperatury topniejącego lodu Odgławianie i patroszenie wykonywać w sposób higieniczny Patroszenia dokonać możliwie jak najszybciej po odłowieniu produktów lub ich wyładowaniu na ląd. Produkty rybołówstwa umyć pitną wodą lub wodą czystą Czynności filetowania i porcjowania: zapobiec zanieczyszczeniu lub zepsuciu się; filety i płaty zapakować (opakowania jednostkowe lub zbiorcze) i schłodzić jak najszybciej po ich przyrządzeniu. Pojemniki do wysyłki lub składowania nie pakowanych, przyrządzonych świeżych produktów rybołóstwa przechowywanych pod lodem muszą zapewniać, aby woda powstała w wyniku topienia lodu nie miała styczności z produktami. WYMOGI DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW, W TYM STATKÓW, DOKONUJĄCYCH OBRÓBKI PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA Wymogi dla świeżych produktów rybołówstwa ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

101 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 101 Surowce: wyłącznie całe ryby lub ości pozostałe po filetowaniu Żadne surowce nie mogą zawierać wnętrzności Odkostnienie mechaniczne wykonać niezwłocznie po filetowaniu W przypadku wykorzystania całych ryb: wypatroszone i umyte Po wytworzeniu, mechanicznie odkostnione produkty rybołóstwa należy możliwie jak najszybciej zamrozić lub dodać do produktu przeznaczonego do zamrożenia czy obróbki stabilizującej WYMOGI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ODKOSTNIANYCH MECHANICZNIE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA WYMOGI DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW, W TYM STATKÓW, DOKONUJĄCYCH OBRÓBKI PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

102 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 102 Produkty rybołówstwa muszą być zamrożone (– 20 °C, 24 godziny): WYMOGI W ZAKRESIE PASOŻYTÓW ZEWNĘTRZNYCH Proces obróbki nie jest konieczny, o ile dostępne dane epidemiologiczne są korzystne, a właściwe władze wydały zezwolenia Dokument wskazujący typ procesu, jakiemu został poddany produkt, musi mu towarzyszyć w momencie wprowadzenia do obrotu Produkty rybołówstwa spożywane w stanie surowym lub prawie surowym Produkty rybołówstwa z następujących gatunków, jeżeli mają zostać poddane procesowi wędzenia na zimno, w którym wewnętrzna T produktu rybołówstwa nie przekracza 60°C: śledzie, makrele, szproty, (żyjący na dziko) łosoś atlantycki lub pacyficzny Produkty rybołówstwa marynowane i/lub solone, jeżeli proces przetwarzania jest niewystarczający; ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

103 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 103 Produkty rybołówstwa z następujących gatunków, w przypadku poddania ich procesowi wędzenia na zimno, w którym wewnętrzna temperatura produktu rybołówstwa nie przekracza 60°C: śledzie, makrele, szproty, (żyjący na dziko) łosoś atlantycki lub pacyficzny ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA WYMOGI W ZAKRESIE PASOŻYTÓW ZEWNĘTRZNYCH

104 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 104 Po procesie gotowania musi nastąpić schłodzenie przy użyciu wody pitnej O ile nie stosuje się żadnej innej metody konserwowania, schłodzone do temperatury zbliżonej do temperatury topniejącego lodu Zdjęcie łusek powinno odbywać się w sposób higieniczny, uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów Po zdjęciu łusek produkty gotowane powinny być niezwłocznie zamrożone lub schłodzone, zgodnie z zapisami rozdziału VII WYMOGI DLA PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA Skorupiaki i małże ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

105 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 105 Zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi Rozp. (WE) nr 2073/05 Ocena organoleptyczna (kryterium świeżości) Histamina Ogólny azot lotny Pasożyty zewnętrzne (podmioty zobowiązane są zapewnić, aby przed wprowadzeniem do obrotu, produkty rybołówstwa zostały poddane oględzinom w celu wykrycia widocznych pasożytów zewnętrznych) Toksyny niebezpieczne dla zdrowia ludzi PRZEPISY SANITARNE W ZAKRESIE PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

106 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 106 REGULATION N. 2074/2005 Zasady dotyczące oględzin w celu wykrycia widocznych pasożytów zewnętrznych w produktach rybołówstwa PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA WYMOGI dla podmiotów WYMOGI dla właściwych władz Limity ogólnego azotu lotnego dla niektórych rodzajów produktów rybołówstwa oraz metody wykorzystywanych analiz Rodzaje gatunków, dla których ustalony został stały poziom limitu ogólnego azotu lotnego Określenie stężenia ogólnego azotu lotnego w rybach i w produktach rybołówstwa: metody referencyjne

107 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 107 PAKOWANIE JEDNOSTKOWE I ZBIORCZE ORAZ SKŁADOWANIE PR Skrzynie, w których przechowuje się świeże produkty rybołówstwa pod lodem: wodoszczelne, woda powstała wskutek topnienia lodu nie może mieć styczności z produktami Mrożone bloki przygotowane na statkach: odpowiednio opakowane Materiały do pakowania na statkach: brak źródła zanieczyszczenia, składowane w sposób eliminujący ryzyko zanieczyszczenia, w przypadku, gdy przeznaczone są do ponownego zastosowania; łatwe do oczyszczenia i dezynfekcji, Świeże i odtajane produkty rybołówstwa: temperatura zbliżona do temperatury topniejącego lodu Produkty rybołówstwa zamrożone: –18 °C; całe świeże ryby w solance, przeznaczone do wytwarzania żywności konserwowej w puszkach: –9 °C Produkty rybołówstwa utrzymywane przy życiu: temperatura oraz sposób nie wpływający niekorzystnie na bezpieczeństwo żywności i ich żywotność. ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

108 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 108 Świeże produkty rybołówstwa, odtajane produkty rybołówstwa : temperatura zbliżona do temperatury topniejącego lodu Mrożone produkty rybołówstwa : –18 °C (krótkotrwałe odchylenia: 3 °C), wyjątek - transport z chłodni składowej do zatwierdzonego zakładu, w celu przyrządzenia i/lub przetworzenia, jeżeli podróż jest krótka, a właściwe władze na to zezwalają W przypadku przechowywania produktów rybołówstwa pod lodem, woda powstała wskutek topnienia lodu nie może mieć styczności z produktami; Produkty rybołówstwa, które mają zostać wprowadzone do obrotu w stanie żywym należy transportować w sposób nie wpływający niekorzystnie na bezpieczeństwo żywności oraz ich żywotność. TRANSPORT PPRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

109 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 109 przechowywane w pomieszczeniach producenta w stanie czystym, suchym, pozbawione obcych zapachów, zabezpieczone przed wstrząsami i działaniem promieni słonecznych przechowywać i transportować w temperaturze zapewniającej optymalne zachowanie ich właściwości higienicznych, najlepiej stałej muszą zostać dostarczone konsumentowi maksymalnie w terminie 21 dni od złożenia JAJA ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – JAJA I PRODUKTY JAJCZARSKIE

110 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 110 PRODUKTY JAJCZARSKIE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – JAJA I PRODUKTY JAJCZARSKIE Konstrukcja, rozmieszczenie oraz wyposażenie zakładów muszą zapewniać oddzielenie obszarów: WYMOGI DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW mycia, suszenia i odkażania zanieczyszczonych jaj, rozbijania jaj i gromadzenia ich zawartości usuwania części skorup i błon innych ewentualnie wykonywanych czynności

111 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 111 PRODUKTY JAJCZARSKIE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – JAJA I PRODUKTY JAJCZARSKIE Skorupy jaj używanych do wytwarzania produktów jajczarskich muszą być w pełni rozwinięte i nienaruszone, Jaja pęknięte, jeżeli zakład produkcyjny lub zakład pakowania dostarczą je bezpośrednio do zakładu przetwórczego, gdzie muszą zostać jak najszybciej rozbite; Jaja w stanie płynnym, uzyskane w zatwierdzonym do tego celu zakładzie, zgodnie z wymogami pkt. 1-7 części III. SUROWCE

112 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 112 PRODUKTY JAJCZARSKIE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – JAJA I PRODUKTY JAJCZARSKIE Jaja rozbijane tylko jeżeli są czyste i suche Jaja rozbija się w sposób minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia Jaja inne niż kurze, indycze czy perlicze muszą być poddawane obróbce i przetwarzane oddzielnie Zawartości jaja nie można pozyskiwać w drodze odwirowywania czy rozgniatania jaj; odwirowywania nie można także stosować w celu otrzymania pozostałości białek z pustych skorup Po rozbiciu, jajo musi zostać jak najszybciej poddana przetworzeniu Nie wymaga się przetwarzania białek przeznaczonych do wytwarzania albumin suchych lub krystalizowanych Jeżeli przetwarzania nie dokonuje się niezwłocznie po rozbiciu, jaja w stanie płynnym przechowuje się zamrożone lub w temperaturze do +4°C nie dłużej niż 48 h; Produkty, które nie zostały poddane stabilizacji umożliwiającej ich przetrzymywanie w temperaturze pokojowej – schłodzenie do temperatury do +4°C. Zamrożenie niezwłocznie po przetworzeniu. SZCZEGÓLNE WYMOGI

113 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 113 PRODUKTY JAJCZARSKIE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – JAJA I PRODUKTY JAJCZARSKIE Stężenie kwasu butanowego 3-OH w suchej masie niezmodyfikowanego produktu jajczarskiego nie może przekraczać 10 mg/kg Zawartość kwasu mlekowego w surowcu nie może przekraczać 1g/kg w suchej masie; dla produktów fermentowanych wartość ta może być równa wartości odnotowanej przed procesem fermentacji Pozostałości skorup jaj, błon i innych cząsteczek w przetworzonym produkcie jajczarskim nie mogą przekraczać 100 mg/kg produktu jajczarskiego SPECYFIKACJE ANALITYCZNE

114 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 114 PRODUKTY JAJCZARSKIE ROZP. 853/04 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI – JAJA I PRODUKTY JAJCZARSKIE Oznakowanie identyfikacyjne zgodnie z Załącznikiem II, Sekcja I Każda dostawa produktów jajczarskich do wykorzystania w formie składników w procesie wytwarzania innych produktów, musi być opatrzone etykietą określającą temperaturę, w jakiej należy utrzymywać produkt oraz okres przechowywania Jaja w stanie płynnym oznaczone: niepasteryzowane produkty jajczarskie – do obróbki w miejscu przeznaczenia; wskazanie daty i godziny rozbicia. OZNAKOWANE I ZNAKI IDENTYFIKACYJNE

115 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 115 ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE Wykonywanie urzędowych nie rozstrzyga kwestii związanych z odpowiedzialnością prawnej podmiotów sektora spożywczego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności Urzędowe kontrole w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego powinny obejmować wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego oraz, tam gdzie jest to stosowne, zdrowia i dobrostanu zwierząt

116 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 116 Powinny być oparte na najbardziej aktualnych dostępnych informacjach i dlatego powinna istnieć możliwość ich dostosowywania w miarę dostępu do nowych, istotnych informacji Rodzaj i nasilenie urzędowych kontroli powinno zależeć od oceny ryzyka w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, tam, gdzie jest to stosowne, rodzaju i wydajności wykorzystywanej technologii oraz określonego podmiotu sektora spożywczego ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE

117 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 117 Ustanawia szczegółowe przepisy w zakresie kontroli urzędowych dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego (p.z.) Stosuje się jedynie w zakresie czynności i osób, względem których stosuje się Rozporządzenia WE 853/2004. Ustanawia kryteria i zakres odpowiedzialności przy zatwierdzaniu zakładów (tam, gdzie jest to przewidziane) Ustanawia kryteria i zakres odpowiedzialności przy prowadzeniu kontroli urzędowych dotyczących produktów spożywczych p.z. w celu sprawdzenia stosowania się podmiotów do Rozporządzeń z zakresu higieny - 852/2004, 853/2004 oraz 1774/2002 ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE

118 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 118 Podmioty sektora spożywczego udzielają wszelkiego niezbędnego wsparcia w celu zagwarantowania skutecznego przeprowadzania urzędowych kontroli przez właściwy organ. Zapewniają w szczególności: dostęp do wszystkich budynków, struktur, urządzeń oraz innych obiektów infrastruktury dostęp do dokumentacji i rejestrów wymaganych na podstawie niniejszego rozporządzenia, uznanych przez właściwy organ za niezbędne dla oceny sytuacji ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE

119 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 119 Kontrole urzędowe obejmują: audyt w zakresie dobrych praktyk higienicznych audyt procedur opartych na HACCP ocenę wymogów Rozp. 853/04 w zakresie stosowania znaków identyfikacyjnych oraz identyfikowalności Kontrole specjalne obejmują: świeże mięso żywe małże produkty rybołówstwa surowe mleko i produkty mleczarskie ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE

120 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 120 AUDYT W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH Stosowanie przez podmiot sektora spożywczego procedur w zakresie: kontroli informacji dotyczących łańcucha żywnościowego projektowania i utrzymania obiektów i wyposażenia higieny na etapie przygotowania czynności operacyjnych, wykonywania tych czynności oraz higieny po ich zakończeniu higieny osobistej szkoleń w zakresie higieny i procedur roboczych zwalczania szkodników jakości wody kontroli temperatury kontroli żywności wprowadzanej do zakładu i opuszczającej zakład oraz towarzyszącej jej dokumentacji ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE

121 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 121 AUDYT PROCESÓW OPARTYCH NA HACCP sprawdzają, czy podmioty sektora spożywczego stosują procedury w sposób nieprzerwany i właściwy sprawdzają, czy procedury zapewniają, w możliwym zakresie, iż produkty pochodzenia zwierzęcego: są zgodne z kryteriami mikrobiologicznymi ustanowionymi przez przepisy prawa wspólnotowego są zgodne z przepisami prawa wspólnotowego w zakresie pozostałości, zanieczyszczeń i substancji zakazanych nie zawierają zagrożeń fizycznych, takich jak ciała obce Jeżeli podmiot sektora spożywczego nie ustala własnych procedur, a stosuje procedury ustalone w przewodnikach dotyczących stosowania zasad HACCP, audyt obejmuje prawidłowe korzystanie z tych przewodników ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE

122 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 122 Weryfikacja zgodności z wymogami dotyczącymi stosowania znaków identyfikacyjnych prowadzona jest we wszystkich zakładach zatwierdzonych, zgodnie z omawianym rozporządzeniem, niezależnie od weryfikacji zgodności z innymi wymaganiami w zakresie identyfikowalności W przypadku ubojni, zakładów przetwórstwa dziczyzny oraz zakładów rozbioru mięsa wprowadzających świeże mięso do obrotu, urzędowy lekarz weterynarii realizuje czynności audytu w zakresie dobrych praktyk higienicznych oraz procedur opartych na HACCAP ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE

123 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 123 Wykonując czynności audytu, właściwy organ zwraca szczególną uwagę na: ustalenie, czy personel i działania personelu w zakładzie na wszystkich etapach procesu produkcyjnego są zgodne z odpowiednimi wymogami sprawdzenie odpowiednich rejestrów prowadzonych przez podmiot sektora spożywczego pobranie próbek do badań laboratoryjnych za każdym razem, gdy jest to konieczne Udokumentowanie stwierdzonych okoliczności i wyników audytu W celu ułatwienia audytu, właściwy organ może przeprowadzać test wydajności w celu upewnienia się, że wydajność personelu spełnia wymienione parametry ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE

124 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 124 Rodzaj i nasilenie czynności audytu w odniesieniu do poszczególnych zakładów zależy od ocenianego ryzyka. W tym celu właściwy organ systematycznie ocenia: zagrożenia dla zdrowia publicznego i, tam gdzie jest to stosowne, dla zdrowia zwierząt w przypadku ubojni, względy dobrostanu zwierząt rodzaj i wydajność stosowanej technologii historię przestrzegania prawa żywnościowego w przeszłości przez dany podmiot sektora spożywczego ROZPORZĄDZENIE 854/04 PRZEPISY OGÓLNE

125 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 125 ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO a)informacji dotyczących łańcucha żywnościowego b)badania przedubojowego c)dobrostanu zwierząt d)badania poubojowego e)materiału szczególnego ryzyka i innych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego f)badań laboratoryjnych KONTROLA URZEDOWA – ZADANIA KONTROLNE URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII Państwa Członkowskie zapewniają prowadzenie urzędowych kontroli w zakresie świeżego mięsa Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania w zakresie inspekcji w ubojniach, w zakładach przetwórstwa dziczyzny oraz w zakładach rozbioru mięsa, zgodnie z wymogami ogólnymi, a w szczególności w odniesieniu do:

126 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 126 GDZIE: oznakowanie zdrowotne tuszy z kopytnych zwierząt domowych, dzikich ssaków utrzymywanych przez człowieka innych niż zajęczaki oraz grubej zwierzyny łownej, jak również półtuszy, ćwierci i kawałków powstających w wyniku rozbioru półtuszy na trzy kawałki hurtowe, wykonuje się w ubojniach oraz w zakładach przetwórstwa dziczyzny KTO: znak jakości zdrowotnej jest stosowany przez urzędowego lekarz weterynarii lub z jego upoważnienia KIEDY: gdy urzędowe kontrole nie stwierdziły żadnych uchybień powodujących nieprzydatność mięsa do spożycia przez ludzi ZNAK JAKOŚCI ZDROWOTNEJ ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

127 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 127 Po przeprowadzeniu kontroli wymienionych w pkt 1 i 2, urzędowy lekarz weterynarii podejmuje odpowiednie środki, w szczególności w zakresie: ŚRODKI SANITARNEPRACOWNICY POMOCNICZY a) powiadomienia o wynikach inspekcji b) decyzji dotyczących informacji odnośnie łańcucha żywnościowego c) decyzji dotyczących zwierząt żywych d) decyzji dotyczących dobrostanu zwierząt e) decyzji dotyczących mięsa Pracownicy pomocniczy (niezależni) mogą pomagać urzędowemu lekarzowi weterynarii w urzędowych kontrolach (zgodnie z załącznikiem I Sekcji I i II, jak określono w sekcji III Rozdział I) ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

128 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 128 Państwa Członkowskie zapewniają posiadanie wystarczającej ilości personelu przeprowadzającego urzędowe kontrole W celu określenia liczby personelu niezbędnego do obsady linii ubojowej poszczególnych ubojniach, stosuje się podejście oparte na ocenie ryzyka. Decyzję w sprawie ilości zaangażowanego personelu podejmuje właściwy organ, a ilość personelu zapewnić musi spełnienie wszystkie wymagania wynikające z niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie mogą zezwolić na pomoc personelu ubojni podczas urzędowych kontroli w zakresie wykonywania określonych czynności realizowanych pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii dotyczących produkcji mięsa drobiowego i z zajęczaków ZAPEWNIENIE PERSONELU ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

129 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 129 Personel wykonujący tego rodzaju zadania: posiada kwalifikacje i odbywa szkolenia działa niezależnie od personelu produkcyjnego zgłasza wszelkie uchybienia urzędowemu lekarzowi weterynarii Państwa Członkowskie mogą również zezwolić na wykonywanie przez personel ubojni konkretnych zadań związanych z pobieraniem próbek i z badaniami Państwa Członkowskie zapewniają, że urzędowi lekarze weterynarii i pracownicy pomocniczy posiadają kwalifikacje i odbywają szkolenia ODPOWIEDNIE PRZESZKOLENIE ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

130 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 130 W uzupełnieniu ogólnych wymogów dotyczących audytu dobrej praktyki higienicznej, Urzędowy Lekarz Weterynarii ma weryfikować stałe przestrzeganie przez podmioty sektora spożywczego ich własnych procedur w zakresie odbioru, transportu, składowania, obróbki, przetwarzania i wykorzystania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym materiału szczególnego ryzyka, za które podmiot sektora spożywczego ponosi odpowiedzialność. ZADANIA URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII – ZADANIA W ZAKRESIE AUDYTU ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

131 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 131 W uzupełnieniu ogólnych wymogów dotyczących audytu zasad opartych na HACCP, urzędowy lekarz weterynarii upewnia się, że procedury stosowane przez dane podmioty gwarantują, w możliwym zakresie, iż mięso: a) nie zawiera patofizjologicznych anomalii lub zmian b) nie zawiera zanieczyszczenia odchodami lub innego zanieczyszczenia c) nie zawiera materiału szczególnego ryzyka, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa wspólnotowego i zostało wyprodukowane zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego w zakresie TSE ZADANIA URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII – ZADANIA W ZAKRESIE AUDYTU ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

132 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 132 Urzędowy Lekarz Weterynarii, realizując zadania w zakresie inspekcji, uwzględnia, zgodnie z omawianym rozdziałem, wyniki czynności przeprowadzonych w ramach audytu Urzędowy Lekarz Weterynarii, tam gdzie to stosowne, ukierunkowuje czynności realizowane w ramach inspekcji ZADANIA URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII – ZADANIA W ZAKRESIE INSPEKCJI ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

133 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 133 A. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego 1.Urzędowy Lekarz Weterynarii przeprowadza kontrolę i analizę istotnych informacji zamieszczanych w rejestrach gospodarstwa pochodzenia zwierząt przeznaczonych do uboju oraz uwzględnia udokumentowane wyniki tej kontroli i analizy przy wykonywaniu badania przed- i poubojowego 2. Wykonując czynności w zakresie inspekcji, Urzędowy Lekarz Weterynarii uwzględnia urzędowe świadectwa towarzyszące zwierzętom oraz wszelkie oświadczenia wydane przez lekarzy weterynarii przeprowadzających kontrole na poziomie produkcji pierwotnej, w tym oświadczenia urzędowych lekarzy weterynarii oraz upoważnionych lekarzy weterynarii ZADANIA URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII – ZADANIA W ZAKRESIE INSPEKCJI ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

134 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 134 A. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego 3. Urzędowy Lekarz Weterynarii uwzględnić może dodatkowe środki zapewniające bezpieczeństwo żywności, stosowane przez podmiot sektora spożywczego poprzez wprowadzanie systemów zintegrowanych, systemów kontroli prywatnej, niezależnej certyfikacji przez osoby trzecie lub w inny sposób. 4. Środki te muszą być udokumentowane i stosowane w sposób uwzględniający wykonywanie czynności inspekcyjnych i kontrolę procedur opartych na HACCP. ZADANIA URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII – ZADANIA SŁUŻB NADZORU ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

135 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 135 Urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie przedubojowe wszystkich zwierząt przed ubojem Badanie to musi nastąpić w ciągu 24 godzin po przybyciu do ubojni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem. Urzędowy Lekarz Weterynarii może wymagać przeprowadzenia inspekcji w każdym innym czasie. Badanie przedubojowe musi w szczególności ustalić, czy w przypadku konkretnego badanego zwierzęcia występują jakiekolwiek: ZADANIA URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII – INSPEKCJA PRZEDUBOJOWA a)objawy kliniczne b)oznaki, że dobrostan został naruszony c)oznaki stanu, który mógłby mieć niepożądany wpływ na zdrowie ludzi bądź zdrowie zwierząt (ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób podanych w wykazie A lub, tam gdzie jest to stosowne, w wykazie B Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt OIE), ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

136 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 136 Tusze wraz z ich narządami wewnętrznymi należy poddać badaniu poubojowemu niezwłocznie po uboju. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne należy obejrzeć. W tym celu konieczna może być minimalna obróbka tuszy lub narządów wewnętrznych bądź specjalne urządzenia techniczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób podanych w wykazie A (OIE) oraz innych chorób, w przypadku których wymagane jest ich zgłoszenie. Szybkość przesuwu linii ubojowej i liczba obecnego personelu przeprowadzającego badanie powinna być wystarczająca w celu zapewnienia poprawnego przeprowadzenia badania. BADANIA POUBOJOWE Urzędowy Lekarz Weterynarii weryfikuje zgodność z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt, takimi jak zasady dotyczące ochrony zwierząt w czasie uboju i podczas przewożenia DOBROSTAN ZWIERZĄT ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

137 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 137 W celu sformułowania ostatecznej diagnozy oraz wykrycia obecności choroby, podwyższonego poziomu pozostałości chemicznych lub niezgodności z kryteriami mikrobiologicznymi, należy przeprowadzić dodatkowe badania, takie jak badanie dotykowe i nacięcia części tusz oraz narządów wewnętrznych, a także badania laboratoryjne, które uwzględnią: gatunek do jakiego należy dane zwierze rodzaj zakładu, kraj lub region pochodzenia główne założenia analizy ryzyka BADANIA POUBOJOWE ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

138 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 138 W celu przeprowadzenia badania poubojowego w przypadku zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych, bydła w wieku powyżej 6 miesięcy życia oraz świń domowych w wieku powyżej 4 tygodni życia, tusze rozcinane są podłużnie, wzdłuż kręgosłupa, na półtusze Uwzględniając rozwój technologii oraz specjalne okoliczności sanitarne, właściwy organ może zezwolić na przedstawienie do badania nie rozciętych na dwie części tuszy zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych, bydła w wieku powyżej 6 miesięcy życia oraz świń domowych w wieku powyżej 4 tygodni życia BADANIA POUBOJOWE ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

139 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 139 Podczas badania muszą zostać podjęte odpowiednie środki ostrożności w celu upewnienia się, że zanieczyszczenie mięsa w wyniku takich czynności jak badanie dotykowe, cięcie lub nacinanie zostaje maksymalnie ograniczone Określone procedury prowadzenia badania poubojowego mogą zostać zastąpione procedurami alternatywnymi, badaniami serologicznymi lub badaniami laboratoryjnymi, o ile okażą się one co najmniej ekwiwalentne. BADANIA POUBOJOWE ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

140 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 140 Zgodnie ze szczegółowymi zasadami wspólnotowymi dotyczącymi MSR, Urzędowy Lekarz Weterynarii kontroluje usunięcie, oddzielenie oraz, tam gdzie jest to stosowne, oznakowanie tego rodzaju produktów Urzędowy Lekarz Weterynarii upewnia się, że podmiot działający na rynku spożywczym podejmuje wszelkie działania zapobiegające zanieczyszczeniu mięsa MSR podczas uboju (w tym podczas ogłuszania) oraz wszelkie działania doprowadzające do usunięcia materiału szczególnego ryzyka MATERIAŁ SZCZEGÓLNEGO RYZYKA (MSR) ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

141 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 141 PRZEWIDUJE SIĘ: monitorowanie i kontrolę chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, w tym Salmonella spp., Campylobacter spp., E. Coli toksyczne i szczepy bakterii odpornych specjalne badania laboratoryjne w kierunku diagnozy TSE, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001 wykrywanie substancji lub produktów niedozwolonych oraz substancji kontrolowanych w szczególności w ramach krajowych planów w zakresie pozostałości wykrywanie chorób z wykazu A (OIE) oraz innych chorób, które wymagają zgłoszenia badania laboratoryjne na zwierzętach, u których Urzędowy Lekarz Weterynarii podejrzewa chorobę oraz badania prowadzone w celach diagnostycznych BADANIA LABORATORYJNE ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

142 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 142 Urzędowy Lekarz Weterynarii dokonuje pobrania próbek, zapewnia ich identyfikację, przechowanie i wysłanie do właściwego laboratorium spełniającego wymogi jakości, uwzględniając jednocześnie pozostałe wspólnotowe przepisy dotyczące obszarów chorób odzwierzęcych, zakaźnych, encefalopatii gąbczastych oraz pozostałości BADANIA LABORATORYJNE ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

143 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 143 Urzędowy Lekarz Weterynarii sprawuje nadzór nad oznakowaniem zdrowotnym i stosowanymi znakami Urzędowy Lekarz Weterynarii upewnia się w szczególności, że: ZNAK JAKOŚCI ZDROWOTNEJ znak jakości zdrowotnej jest stosowany tylko w odniesieniu do zwierząt (gospodarskich kopytnych, dzikich ssaków utrzymywanych przez człowieka innych niż zajęczaki oraz grubej zwierzyny łownej) poddanych badaniu przed- i poubojowemu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz w przypadku, gdy nie ma podstaw do uznania mięsa za nie nadające się do spożycia przez ludzi. Znak jakości zdrowotnej można stosować przed uzyskaniem wyników badania w kierunku włośnicy, jeżeli Urzędowy Lekarz Weterynarii jest pewien, że mięso danego zwierzęcia zostanie wprowadzone do obrotu i tylko wtedy, gdy wyniki będą zadawalające ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

144 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 144 Urzędowy Lekarz Weterynarii zapisuje i ocenia wyniki inspekcji. Jeżeli inspekcje ujawniają występowanie jakiejkolwiek choroby lub stanu, który mógłby mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne lub na zdrowie zwierząt, albo naruszać dobrostan zwierząt, urzędowy lekarz weterynarii powiadamia podmiot działający na rynku spożywczym. Powiadamia się urzędowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za kontrolę w zakładzie pochodzenia zwierząt, lekarza weterynarii obsługującego zakład oraz hodowcę. Osoba odpowiedzialna za zakład pochodzenia musi zastosować środki zaradcze wobec powstałej sytuacji. POWIADOMIENIE O WYNIKACH BADANIA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

145 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 145 Wyniki inspekcji i badań zostają wprowadzone do odpowiednich baz danych Jeżeli przedmiotowe zwierzęta zostały wyhodowane w innym Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim, wyniki kontroli muszą być przekazane zakładowi, który wyprodukował mięso oraz właściwemu organowi Państwa Członkowskiego, w którym zakład ten się znajduje. W przypadku, gdy zwierzęta zostały wyhodowane w państwie trzecim, właściwy organ powiadamia Komisję POWIADOMIENIE O WYNIKACH BADANIA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

146 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 146 W przypadku, gdy Urzędowy Lekarz Weterynarii podejrzewa występowanie czynnika zakaźnego wymienionego w wykazie A (OIE): niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ podejmuje wszelkie niezbędne działania i środki ostrożności, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się czynnika zakaźnego Środki i działania przewidują zamknięcie zakładu z zakazem jakichkolwiek ruchów z lub do pomieszczeń tego zakładu, do momentu potwierdzenia niewystępowania czynnika zakaźnego lub do momentu, w którym wdrożone zostaną wszystkie konieczne obostrzenia i podjęte zostaną wszystkie niezbędne środki POWIADOMIENIE O WYNIKACH BADANIA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

147 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 147 Decyzje wynikające z kontroli dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP Urzędowy Lekarz Weterynarii upewnia się, że podmiot: Urzędowy Lekarz Weterynarii podejmuje określone środki w zależności od rodzaju problemu, na przykład zwolnienie procesu DECYZJE WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA dokona niezwłocznego przeglądu procedury kontroli znajdzie przyczyny, jeśli jest to możliwe usunie nieprawidłowości nie pozwoli, aby wystąpiły one ponownie ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

148 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 148 Jeśli kontrola dobrych praktyk higienicznych lub procesu HACCP bądź inne badania wykażą, że na rynek mogło zostać wprowadzone mięso niezdatne do spożycia przez ludzi i jeśli producent uchyla się od natychmiastowego wdrożenia określonych procedur, czynności związane z ubojem i rozbiorem mięsa zostają zawieszone do czasu postanowienia przez Urzędowego Lekarza Weterynarii, że sytuacja ponownie jest pod kontrolą. Podobna procedura wdrażana zostaje, jeżeli Urzędowy Lekarz Weterynarii uzna to za stosowne, również w przypadku nieprawidłowości powtarzających się DECYZJE WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

149 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 149 ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO Urzędowy Lekarz Weterynarii może nakazać przeprowadzenie dalszych badań, wycofanie mięsa lub, jeśli to konieczne, zniszczenie mięsa Jeżeli przerwy w procesie produkcji powtarzają się, a podmiot nie jest w stanie zapewnić usunięcia nieprawidłowości, Urzędowy Lekarz Weterynarii wszczyna procedurę cofnięcie zatwierdzenia posiadanego przez dany zakład.. DECYZJE POKONTROLNE

150 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 150 Zwierzęta, względem których w rejestrach zakładu pochodzenia brakuje informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności, nie mogą zostać poddane ubojowi W przypadku, gdy zwierzęta te znajdują się już w ubojni, ubija się je oddzielnie od innych zwierząt, a mięso z nich zostaje uznane za nie nadające się do spożycia przez ludzi DECYZJE ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

151 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 151 W celu przestrzegania dobrostanu zwierząt, ubój może być kontynuowany nawet wtedy, gdy istotne informacje dotyczące łańcucha żywnościowego nie są dostępne Aby mięso to mogło zostać dopuszczone do spożycia przez ludzi, wszystkie istotne informacje dotyczące łańcucha żywnościowego muszą zostać dostarczone Urzędowemu Lekarzowi Weterynarii w celu właściwego przeprowadzenia badania poubojowego Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, tego rodzaju tusze wraz z ich narządami wewnętrznymi muszą być przechowywane w miejscach oddzielnych względem miejsca przechowywania pozostałego mięsa Te same zasady maja zastosowanie w przypadku uboju z konieczności przeprowadzonego poza ubojnią DECYZJE ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

152 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 152 W przypadku, gdy towarzyszące dokumenty, dokumentacja i inne informacje wykazują, że: zwierzęta pochodzą z obszaru podlegającego zakazowi przemieszczania lub innemu ograniczeniu ze względu na zdrowie zwierząt lub zdrowie publiczne zasady stosowania produktów leczniczych nie były przestrzegane występuje inny stan, który mógłby mieć niepożądany wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt zwierzęta nie mogą zostać przyjęte do uboju Jeżeli zwierzęta znajdują się już w ubojni, muszą zostać ubite oddzielnie i uznane za nie nadające się do spożycia przez ludzi Urzędowe kontrole na terenie gospodarstwa pochodzenia przeprowadza się ilekroć Urzędowy Lekarz Weterynarii uzna to za niezbędne dla zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt DECYZJE ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

153 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 153 Jeśli występuje podejrzenie, że towarzyszące informacje nie odpowiadają rzeczywistej sytuacji lub rzeczywistemu stanu zwierząt, albo że zmierzają do świadomego wprowadzenia w błąd Urzędowego Lekarza Weterynarii, podejmuje się działania skierowane przeciwko podmiotowi lub przeciwko innej zaangażowanej osobie, m.in.. dodatkowe kontrole. Koszty tego rodzaju dodatkowych kontroli ponosi podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za gospodarstwo pochodzenia lub inna osoba zaangażowana. DECYZJE ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

154 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 154 Zwierząt zidentyfikowanych w sposób nieprawidłowy nie dopuszcza do uboju, ubija się je oddzielnie od innych zwierząt, a mięso z nich zostaje uznane za nie nadające się do spożycia przez ludzi. O ile urzędowy lekarz weterynarii uzna to za konieczne, przeprowadza się urzędową kontrolę na terenie gospodarstwie pochodzenia W celu przestrzegania dobrostanu zwierząt, konie można poddawać ubojowi w ubojni, nawet wtedy, gdy nie zostały dostarczone informacje dotyczące ich tożsamości; informacje te muszą być dostarczone przed uznaniem tusz za nadające się do spożycia przez ludzi. Wymagania te stosuje się również w przypadku uboju koni z konieczności poza ubojnią. DECYZJE W SPRAWIE ZWIERZĄT ŻYWYCH ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

155 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 155 Nie zostają ubite z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi: Tego rodzaju zwierzęta muszą być ubite oddzielnie, w takich warunkach, aby nie doszło do zanieczyszczenia innych zwierząt lub tusz, a także uznane muszą zostać za nie nadające się do spożycia przez ludzi zwierzęta zarażone chorobami, które w czasie obróbki lub spożywania mięsa mógłby zostać przeniesiony na zwierzęta lub ludzi zwierzęta wykazujące kliniczne objawy choroby ogólnoustrojowej lub wyniszczenia zwierzęta, których stan skóry i runa przedstawia niedopuszczalne ryzyko zanieczyszczenia mięsa w czasie uboju DECYZJE W SPRAWIE ZWIERZĄT ŻYWYCH ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

156 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 156 Zwierzęta podejrzane o chorobę lub stan, który może mieć niepożądany wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt (ubój odłożony) poddaje się szczegółowemu badaniu; można również przeprowadzić badania laboratoryjne w celu określenia diagnozy. Zwierzęta te zostają ubite oddzielnie lub po zakończeniu normalnego uboju, z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu uniknięcia zanieczyszczenia pozostałego mięsa. W przypadku zwierząt, które mogłyby mieć w sobie pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych przekraczające poziomy ustanowione przez przepisy wspólnotowe lub pozostałości substancji zabronionych, postępuje się zgodnie z Dyrektywą 96/23/WE. DECYZJE W SPRAWIE ZWIERZĄT ŻYWYCH ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

157 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 157 Urzędowy Lekarz Weterynarii narzuca sposoby postępowania ze zwierzętami w ramach specjalnego systemu zwalczania lub monitorowania konkretnych chorób, takich, jak bruceloza lub gruźlica, bądź odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, takich, jak salmonella, realizowany pod jego/jej bezpośrednim nadzorem. Ubój musi być dokonany w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenia innych zwierząt oraz mięsa z innych zwierząt Zwierzęta przeznaczone do uboju w danej ubojni zasadniczo muszą zostać w niej ubite, z wyjątkiem przypadku poważnej awarii. W takich okolicznościach zezwala się na bezpośrednie przemieszczenia do innej ubojni DECYZJE W SPRAWIE ZWIERZĄT ŻYWYCH ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

158 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 158 W razie nieprzestrzegania zasad ochrony zwierząt podczas uboju lub uśmiercania, Urzędowy Lekarz Weterynarii weryfikuje, czy podmiot działający na rynku spożywczym niezwłocznie podejmie konieczne działania naprawcze i zapobiegnie ponownemu wystąpieniu problemu Urzędowy Lekarz Weterynarii podejmuje, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, odpowiednie środki, włącznie z decyzją o spowolnieniu lub wstrzymaniu produkcji. DECYZJE W SPRAWIE DOBROSTANU ZWIERZĄT ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

159 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 159 Uznaje się za nie nadające się do spożycia przez ludzi: mięso zwierząt nie poddanych przedubojowemu badaniu weterynaryjnemu, z wyjątkiem upolowanej zwierzyny łownej mięso zwierząt, w przypadku których narządy wewnętrzne nie zostały poddane poubojowemu badaniu weterynaryjnemu mięso zwierząt padłych przed ubojem, zwierząt, które urodziły się martwe, poronionych lub poddanych ubojowi w wieku poniżej siódmego dnia życia mięso pozyskane w wyniku trybowania okolicy kłucia DECYZJE W SPRAWIE MIĘSA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

160 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 160 Uznaje się za nie nadające się do spożycia przez ludzi mięso zwierząt zaatakowanych przez chorobę wymagającą zgłoszenia (o ile przepisy omawianego Rozporządzenia nie stanowią inaczej) mięso zwierząt zaatakowanych przez chorobę ogólnoustrojową, taką jak uogólniona posocznica, ropnica, toksemia lub wiremia mięso, które nie spełnia kryteriów mikrobiologicznych ustanowionych w prawie wspólnotowym mięso, które wykazuje objawy inwazji pasożytów DECYZJE W SPRAWIE MIĘSA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

161 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 161 Uznaje się za nie nadające się do spożycia przez ludzi : mięso, które zawiera pozostałości lub zanieczyszczenia przekraczające poziomy ustanowione przez przepisy wspólnotowe mięso, które pochodzi ze zwierząt lub z tusz zawierających pozostałości substancji zabronionych albo ze zwierząt poddanych leczeniu substancjami zabronionymi wątroba i nerki zwierząt powyżej dwóch lat życia z regionów, w których wprowadzenie w życie planów zatwierdzonych ujawniło powszechne występowanie metali ciężkich w środowisku naturalnym DECYZJE W SPRAWIE MIĘSA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

162 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 162 Uznaje się za nie nadające się do spożycia przez ludzi mięso, które: zostało poddane działaniu substancji odkażających niezgodnie z prawem zostało poddane działaniu promieni jonizujących lub ultrafioletowych niezgodnie z prawem zawiera ciała obce (z wyjątkiem zwierzyny łownej) przekracza maksymalne dopuszczalne poziomy radioaktywności wykazuje zanieczyszczenia ziemią, fekaliami lub innego rodzaju zanieczyszczenia DECYZJE W SPRAWIE MIĘSA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

163 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 163 Uznaje się za nie nadające się do spożycia przez ludzi mięso, które: pochodzi ze zwierząt wykończonych, wykazuje zmiany patofizjologiczne, anomalie konsystencji, niedostateczne wykrwawienie lub anomalie organoleptyczne zawiera materiał specjalnego ryzyka, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawodawstwie wspólnotowym wykazuje zanieczyszczenie ziemią, odchodami lub inne zanieczyszczenia zdaniem Urzędowego Lekarza Weterynarii może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt DECYZJE W SPRAWIE MIĘSA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

164 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 164 Uznaje się za nie nadające się do spożycia przez ludzi: krew zwierzęcia, którego tusza został uznana za nie nadającą się do spożycia przez ludzi krew zanieczyszczona treścią żołądka lub jakąkolwiek inną substancją mięso pochodzące ze zwierząt wykończonych, mięso wykazujące zmiany patofizjologiczne, anomalie konsystencji, niedostateczne wykrwawienie lub anomalie organoleptyczne mięso, które zawiera materiał specjalnego ryzyka, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawodawstwie wspólnotowym DECYZJE W SPRAWIE MIĘSA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

165 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 165 Pracownicy pomocniczy mogą pomagać przy wykonywaniu czynności kontrolnych pod odbywających się przewodnictwem urzędowego lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialność Urzędowi pracownicy pomocniczy wchodzą w skład niezależnego zespołu inspekcyjnego działającego pod nadzorem, kierownictwem i z upoważnienia Urzędowego Lekarza Weterynarii ZESPÓŁ INSPEKCYJNY ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

166 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 166 Pracownicy pomocniczy mogą wykonywać następujące czynności: gromadzić informacje dotyczące dobrej praktyki higienicznej oraz procedur opartych na zasadach HACCP pomoc w badaniach przedubojowych w ubojni (wstępna kontrola zwierząt i wykonywanie zadań czysto praktycznych) kontrola w zakresie dobrostanu zwierząt badania poubojowe (pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii) kontrole usunięcia, oddzielenia oraz, tam gdzie jest to stosowne, oznakowanie materiału szczególnego ryzyka kontrola mięsa po rozbiorze, mięsa składowanego pobieranie próbek kontrola pomieszczeń, środków transportu, itp. ZESPÓŁ INSPEKCYJNY ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

167 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 167 Rodzaj i częstotliwość inspekcji opiera się na regularnej analizie: W celu określenia ilości personelu odpowiedzialnego za linię ubojową stosuje się podejście oparte na danych naukowych. Ilość zaangażowanego personelu musi zapewniać spełnianie wymagań określonych w omawianym rozporządzeniu. CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt kwestii związanych z dobrostanem zwierząt stosownością produktu w odniesieniu do rodzaju i kategorii zwierząt poddawanych ubojowi a także rodzaju produkcji i zakładu ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

168 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 168 Należy zapewnić w szczególności: W ubojniach: przynajmniej jeden urzędowy lekarz weterynarii do kontroli przed i poubojowej Dla ubojni lub zakładów obróbki drobnej zwierzyny łownej przewidziana jest pewna elastyczność W przypadku ptaków, elastyczność jest dopuszczalna w oparciu o analizę ryzyka dokonywaną każdorazowo przez właściwe władze, również w ubojniach innych niż te o ograniczonych wielkościach CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

169 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 169 Nie przewiduje się żadnej elastyczności w odniesieniu do: zwierząt poddanych ubojowi z konieczności lub podejrzanych o chorobę lub stan, który może mieć niepożądany wpływ na zdrowie ludzi bydła pochodzącego z pogłowia, które nie zostało oficjalnie uznane za wolne od gruźlicy bydła, owiec i kóz pochodzących z pogłowia, które nie zostało oficjalnie uznane za wolne od brucelozy w razie ogniska choroby wymienionej w wykazie A (OIE) lub w wykazie B (OIE), tam gdzie jest to stosowne (o ile jest to uznane za konieczne w celu uwzględnienia pojawiających się chorób lub chorób specyficznych) CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

170 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 170 Państwa Członkowskie mogą zezwolić personelowi ubojni przejęcie czynności pracowników pomocniczych w zakresie kontrolowania produkcji mięsa drobiowego i króliczego po spełnieniu następujących warunków: UDZIAŁ PERSONELU ZAKŁADU jeżeli zakład stosował z powodzeniem dobrą praktykę higieniczną i procedurę HACCP przez co najmniej 12 miesięcy jeżeli personel zakładu został przeszkolony w ten sam sposób jak urzędowi asystenci i zdał te same egzaminy wymóg nadzoru urzędowego lekarza weterynarii ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

171 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 171 Personel zostaje zastąpiony przez pracowników pomocniczych: gdy na poziom higieny w zakładzie wpływ ma praca jego personelu gdy personel ten nie wykonuje poprawnie swoich zadań gdy, ogólnie, personel ten wykonuje swoją pracę w sposób uznany przez właściwy organ za niezadowalający UDZIAŁ PERSONELU ZAKŁADU ROZPORZĄDZENIE 854/04 – ŚWIEŻE MIĘSO

172 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 172 MLEKO SUROWE Właściwa władza: kontroluje zwierzęta, które wytwarzają mleko kontroluje zakłady, w których produkowane jest mleko w przypadku niespełnienia kryteriów w zakresie liczby drobnoustrojów i komórek somatycznych, podejmuje czynności restrykcyjne w zakresie wykorzystania mleka ROZPORZĄDZENIE 854/04 – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE

173 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 173 KONTROLE ZWIERZĄT WYTWARZAJĄCYCH MLEKO weryfikują ogólny stan zdrowia zwierząt (jeżeli istnieją powody do podejrzewania, że nie stosuje się odnośnych przepisów) weryfikują stan zdrowia zwierząt sprawdzają stosowanie weterynaryjnych środków leczniczych mogą odbywać się przy okazji kontroli weterynaryjnych przeprowadzanych stosownie do przepisów wspólnotowych w zakresie zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego bądź dobrostanu zwierząt mogą być przeprowadzane przez upoważnionego lekarza weterynarii ROZPORZĄDZENIE 854/04 – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE

174 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 174 KONTROLE ZAKŁADÓW, W KTÓRYCH WYTWARZANE JEST MLEKO weryfikacja, czy wymagania w zakresie higieny są spełnione zakłady poddaje się inspekcjom prowadzi się monitoring kontroli przeprowadzanych przez organizacje branżowe JEŚLI NIEDOSTATECZNIE weryfikuje, czy zostały podjęte odpowiednie kroki w celu naprawy sytuacji ROZPORZĄDZENIE 854/04 – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE

175 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 175 DOSTAWA SUROWEGO MLEKA – ŚRODKI RESTRYKCJYJNE П x i N i = 1 … N ZGODNOŚĆ BRAK ZGODNOŚCI 3 MIESIĄCE ZAWIESZONA WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI I WYKORZYSTANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO UPOWAŻNIENIE LUB OGÓLNE ZALECENIA WŁAŚCIWEGO ORGANU PODMIOT SEKTORA SPOŻYWCZEGO UDAWADNIA, ŻE SUROWE MLEKO PONOWNIE SPEŁNIA WARUNKI BRAK ZGODNOŚCI WARUNKOWA ROZPORZĄDZENIE 854/04 – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE

176 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 176 KONTROLE URZĘDOWE sklasyfikowane obszary produkcyjne Klasyfikacja obszarów produkcyjnych i stref sanitarnych Właściwy organ wyznacza położenie i granice obszarów produkcyjnych i stref sanitarnych – dopuszcza się możliwość współpracy z podmiotem działającym na rynku spożywczym Właściwy organ dokonuje klasyfikacji obszarów produkcyjnych, z których zezwala na odławianie żywych małży (3 kategorie stosownie w zakresie poziomu zanieczyszczenia odchodami) Klasa A : żywe małże odławiane do bezpośredniego spożycia przez ludzi Klasa B: żywe małże, które można wprowadzać do obrotu wyłącznie po obróbce w zakładach oczyszczania lub po umieszczeniu w strefie sanitarnej, tak aby spełniały normy zdrowotne. Metoda Najbardziej Prawdopodobnej Liczby (NPL), 4600 E.coli na 100g Klasa C: żywe małże, które można wprowadzać do obrotu tylko po umieszczeniu w strefie sanitarnej na długi okres, tak aby spełniały normy zdrowotne. Metoda Najbardziej Prawdopodobnej Liczby (NPL), E.coli na 100g ROZP. 854/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE – ŻYWE MAŁŻE

177 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 177 Aby sklasyfikować obszar produkcyjny lub strefę sanitarną dokonać inwentaryzacji zanieczyszczeń pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, które stanowią prawdopodobne źródło zanieczyszczenia obszaru produkcyjnego; zbadać ilości polutantów organicznych, które uwalniane są w ciągu różnych okresów w roku; ustalić właściwości obiegu polutantów; ustalić plan pobierania próbek z żywych małż w obszarach produkcyjnych, oparty na analizie ustalonych danych, a także ilość próbek; rozmieszczenie geograficzne punktów pobrań próbek oraz częstotliwość ich pobierania, zapewniające reprezentatywność wyników KONTROLE URZĘDOWE sklasyfikowane obszary produkcyjne ROZP. 854/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE – ŻYWE MAŁŻE

178 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 178 MONITORING OBSZARÓW PRODUKCYJNYCH I STREF SANITARNYCH czy nie występują nadużycia co do pochodzenia, miejsca pochodzenia i przeznaczenia żywych małż mikrobiologicznej jakości żywych małż występowania planktonu wytwarzającego toksyny w wodach oraz występowania biotoksyn w żywych małżach występowania zanieczyszczeń chemicznych w żywych małżach Sklasyfikowane strefy sanitarne i obszary produkcyjne powinny być okresowo monitorowane w celu sprawdzenia: KONTROLE URZĘDOWE sklasyfikowane obszary produkcyjne ROZP. 854/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE – ŻYWE MAŁŻE

179 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 179 Decyzje po wykonaniu monitoringu W przypadku, gdy nie są spełniane wymogi sanitarne, właściwy organ musi zamknąć dany obszar produkcyjny lub ponownie sklasyfikować obszar produkcyjny jako zaliczany do klasy B lub C Właściwy organ może ponownie otworzyć zamknięty obszar produkcyjny tylko wtedy, gdy normy są znowu zgodne z przepisami wspólnotowymi W zakresie ponownego otwarcia obszaru zamkniętego ze względu na występowanie planktonu lub nadmiernych poziomów toksyn w mięczakach przewiduje się specjalne przepisy MONITORING OBSZARÓW PRODUKCYJNYCH I STREF SANITARNYCH ROZP. 854/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE – ŻYWE MAŁŻE

180 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 180 Właściwy organ ustanawia i aktualizuje wykaz zatwierdzonych obszarów produkcyjnych i stref sanitarnych (położenie, granice, klasy przynależności). Wykaz ten musi być podany do wiadomości producentów, osób dokonujących zbioru i podmiotów prowadzących zakłady oczyszczania oraz zakłady wysyłki Właściwy organ niezwłocznie powiadamia zainteresowane strony o zmianie położenia, granic lub klasy obszaru produkcyjnego bądź o jego zamknięciu, zarówno tymczasowym, jak i ostatecznym Aby podjąć decyzję w sprawie klasyfikacji, otwarcia lub zamknięcia obszarów produkcyjnych, właściwy organ może brać pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzonych przez podmioty działające na rynku spożywczym lub przez organizacje reprezentujące podmioty działające na rynku spożywczym. W takim przypadku, właściwy organ musi wyznaczyć laboratorium wykonujące analizy Rejestrowanie i wymiana informacji, kontrole podmiotów MONITORING OBSZARÓW PRODUKCYJNYCH I STREF SANITARNYCH ROZP. 854/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE – ŻYWE MAŁŻE

181 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 181 URZĘDOWE KONTROLE: PRODUKCJA - WPROWADZANIE DO OBROTU Urzędowe kontrole obejmują: systematyczną kontrolę warunków wyładunku ze statku i pierwszej sprzedaży kontrolę warunków składowania i transportu inspekcje w regularnych odstępach czasu na statkach i w zakładach na lądzie, w tym na aukcjach rybnych i targach hurtowych, w celu skontrolowania w szczególności: czy warunki obowiązujące dla zatwierdzenia są nadal spełniane czy postępowanie z produktami rybołówstwa jest prawidłowe czy spełnione są wymogi w zakresie i temperatury czystości w zakładach, w tym na statkach oraz czystości ich urządzeń i wyposażenia oraz personelu Przewiduje się szczegółowe przepisy w zakresie urzędowych kontroli na statkach ROZP. 854/04 WYMOGI SZCEGÓŁOWE – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

182 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 182 KONTROLE URZĘDOWE OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY BADANIA ORGANOLEPTYCZNE WSKAŹNIKI ŚWIEŻOŚCI HISTAMINA POZOSTAŁOŚCI I ZANIECZYSZCZENIA KONTROLE MIKROBIOLOGICZNE PASOŻYTY TRUJĄCE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA ROZP. 854/04 WYMOGI SZCEGÓŁOWE – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

183 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 183 W razie wystąpienia, w wyniku badania organoleptycznego, jakichkolwiek wątpliwości co do świeżości, można pobrać próbki i poddać je badaniu laboratoryjnemu w celu oznaczenia poziomu ogólnego lotnego azotu zasadowego (TVB-N) i azotu trimetyloaminowego (TMA-N). KONTROLE URZĘDOWE - PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA BADANIA ORGANOLEPTYCZNE Losowe kontrole organoleptyczne przeprowadzane na etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji; sprawdzenie zgodności z kryteriami świeżości ustanowionymi zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym; sprawdzanie czy produkty przekraczają minimalny poziom kryteriów świeżości WSKAŹNIKI SWIEŻOŚCI ROZP. 854/04 WYMOGI SZCEGÓŁOWE – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

184 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 184 KONTROLE URZEDOWE - PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA ROZP. 854/04 WYMOGI SZCEGÓŁOWE – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA Rozporządzenie WE 2406/96 26/11/96 GUL334 ustanawia przepisy w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych produktów rybołówstwa TUŃCZYKOWATE: Tuńczyk biały, tuńczyk długopłetwy, tuńczyk niebieskopłetwy, tuńczyk wielkooczny, witlinek, śledź, sardynki, makrele, ostrobok, sardela. Parametry brane pod uwagę: skóra, śluz naskórny, konsystencja mięsa, pokrywy skrzelowe, oko, skrzela, zapach skrzeli Pod uwagę brane są kategoria świeżości i kategoria wielkości; dla kategorii świeżości przewiduje się podział na tabele: dorszowate, tuńczykowate, rekinowate, głowonogi, skorupiaki

185 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 185 Kontrole w celu upewnienia się, że poniższe PR nie zostają wprowadzone do obrotu: ryby trujące (Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae i Canthigasteridae) produkty rybołówstwa zawierające biotoksyny takie jak Ciguatera lub inne toksyny niebezpieczne dla zdrowia ludzi Histamina Losowe badania: sprawdzenie zgodności z dopuszczalnymi poziomami ustanowionymi przez przepisy prawa WE Pozostałości i zanieczyszczenia System monitorowania: kontrola poziomów pozostałości i zanieczyszczeń zgodnie z prawem WE Pasożyty Losowe badania: sprawdzenie zgodności z prawem WE Trujące produkty rybołówstwa ROZP. 854/04 WYMOGI SZCEGÓŁOWE – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA KONTROLE URZĘDOWE - PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

186 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 186 kontrole organoleptyczne, chemiczne, fizyczne lub mikrobiologiczne bądź kontrole w kierunku pasożytów nie są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym zawierają w ich częściach jadalnych zanieczyszczenia lub pozostałości w ilości przekraczającej limity właściwy organ uznaje, że mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt bądź też z innego względu nie nadają się do spożycia przez ludzi: Jeżeli pochodzą one z: DECYZJE POKONTROLNE Produkty rybołówstwa należy uznać za niezdatne do spożycia przez ludzi, jeżeli: ROZP. 854/04 WYMOGI SZCZEGÓŁOWE – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA ryb trujących produktów rybołówstwa zawierających bioksyny lub toksyny szkodliwe dla zdrowia ludzi żywych małż zawierających biotoksyny morskie w łącznych ilościach przekraczających limity określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/200

187 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 187 PYTANIA ?


Pobierz ppt "Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 RZECZPOSPOLITA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google